GRundskyld og tilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRundskyld og tilskud"

Transkript

1 GRundskyld og tilskud

2 Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven. Reglerne om grundskyld findes i lov om kommunal ejendomsskat. Der er i loven hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan give hel eller delvis fritagelse for grundskyld for golfklubber. Fritagelse for grundskyld kan bevilges den enkelte ansøger efter anmodning. Dette gælder dog kun, hvis ejendommen ejes af golfklubben. Det betyder, at en erhvervsvirksomhed, som ejer golfanlægget ikke kan blive fritaget for grundskyld. Fakta om Grundskyld Grundskyld er en skat af grundværdien, og beregnes som en promille af den fastsatte grundværdi. Den fastsatte grundværdi udarbejdes af SKAT. Promillen skal mindst udgøre 16 og højst 34. Den konkrete promille kan dermed variere meget fra kommune til kommune. Selv om betaling af grundskyld er udgangspunktet ifølge loven, så findes der en række muligheder for fritagelse eller nedsættelse, og det er dem, vi med denne vejledning vil give golfklubberne en mulighed for at gå videre med. DGU har rundsendt et spørgeskema til alle klubber, hvoraf 111 har besvaret ud af 182. Vi kan se, der er 33 klubber, det kan være aktuelt for at søge fritagelse for grundskyld. Der er desuden en stor andel af klubberne, som årligt søger om kommunale driftstilskud, da de selv ejer jorden. Hvordan får klubben adgang til de kommunale driftstilskud Hvem ejer jorden Klub Selskab Kommune Andet Søger om dem årligt Er fast på kommunens budget Hvem varetager driften af anlæg og bygninger Hvem ejer bygningerne Klub 31 Selskab 3 Kommune 19 Andet Klub 31 Selskab Kommune 1 Andet 1

3 fritagelse Lov og retspraksis Hvis grunden er ejet af klubben selv, har kommunen mulighed for at fritage arealet for grundskyld. Det har hjemmel i ejendomsskatteloven 8. Fritagelsen omfatter kun arealer, der vedrører idrætsformål. En konkret afgørelse viser, at en grund ejet af et ApS eller A/S i visse tilfælde kan anses som omfattet af fritagelsesmuligheden. Det er en undtagelse, der forudsætter, at selskabets formål svarer til de formål, foreninger normalt har. I den relation lægges blandt andet vægt på, om selskabet udbetaler udbytte, om der er åben tilmelding, og hvad selskabets midler går til i tilfælde af opløsning. Analyser PwC har lavet en række analyser, der belyser den aktuelle situation og udviklingen de seneste år for golfklubber med hensyn til grundskyld. I alt er der analyseret data for 132 ejendomme. Fritagelse for grundskyld PwC har for det første analyseret antallet af ejendomme blandt golfklubber, som har været fritaget for grundskyld de seneste fem år. Grafen dækker både delvis og hel fritagelse. Man kan se en let faldende tendens i fritagelse for grundskyld over de seneste fem år. antal ejendomme fritaget Kommunal praksis Det er altid op til de enkelte kommunalbestyrelser at vurdere om en ansøgning om fritagelse imødekommes. Den offentligretlige lighedsgrundsætning siger, at den enkelte kommune ikke kan fritage én golf-klub for grundskyld og afvise en anden. En forskelsbehandling skal ske ud fra saglige og objektive kriterier. Derimod kan en kommune godt vælge at fritage for eksempel friskoler uden at fritage golfklubber. Da det er op til kommunalbestyrelsen at fastlægge kommunens praksis på dette punkt, er der en latent risiko for, at kommunen fremadrettet trækker de eksisterende fritagelser tilbage ved at sætte fokus på emnet. Dette er allerede sket i enkelte kommuner

4 Grundværdi per m 2 PwC har ligeledes analyseret udviklingen i den samlede grundværdi over de seneste fem år. Analysen tager udgangspunkt i de oprindelige vurderinger pr. 1. oktober og ikke eventuelle senere justeringer. Som det ses i grafen er der tale om en faldende tendens siden 28. Analysen er foretaget på baggrund af det samlede vurderede areal i forhold til grundværdien. Som det fremgår af tabellen, er der tale om en meget stor spredning i kvadratmeterpriser klubberne imellem. Kvadratmeter priser 212 Gennemsnitlig kvadratmeter 11,52 Mindste kvadratmeterpris 2,69 Største kvadratmeterpris 66,24 Grundværdi per m 2 14, 13,5 13, 12,5 11,5 13,6 12,57 12,59 11,73 11, Få indflydelse Vi anbefaler klubben at tage stilling til ovenstående fakta om grundskyld og overveje, hvorvidt de følgende muligheder er relevante for klubben: Søge om fritagelse fra grundskyld Påklage ejendomsvurderingen Søge tilskud efter folkeoplysningsloven Vi anbefaler ligeledes, at klubben søger indflydelse hos de beslutningstagere, som er med til at påvirke de rammebetingelser, som klubben hører under. Og mange af de konkrete handlinger, vi anbefaler kaldes lobbyarbejde. Det handler om at finde frem til de personer i klubben, som har relevant netværk og kompetencer til at bruge nogle af lobbyistens værktøjer. Forslag til handlinger Vi har listet en række forslag til nogle handlinger. Inspirationen til dem har vi fået fra golfklubberne selv. Handlingerne er anvendelige i alle tre punkter. Foreslå muligheden for, at kommunen ejer jorden og klubben lejer billigt eller gratis. Ikke nødvendigvis hele arealet, men områder, som klubben også kan undvære, hvis kommunen kræver brugsret af området i perioder. Inviter relevante politikere ud i klubben. På den måde kan I få et godt indblik i, hvordan I kan gribe en ansøg- 3

5 ning an, og hvilke områder I skal slå på, for at få imødeset ansøgningen om fritagelse for grundskyld. Lav tiltag for kommunens borgere for eksempel pensionister, juniorer eller andre grupper, som kommunen har interesse i at pleje. Hjælp kommunen med at tage ansvar for kommunens borgere. Udvis ansvar for det lokale samfund. På den måde kan klubben opnå et bedre samarbejde med kommunen. Tilbyd fleksjobs, elevansættelser, praktikanter, jobprøvning med videre, der sætter dig i kontakt med kommunen. Når du søger om fritagelse for grundskyld kan det være en god ide at lade kommunen vide, hvad de fritagne penge går til. Nogle kommuner har betinget fritagelsen ved, at beløbet er øremærket for eksempel juniorarbejdet i klubben. I mange kommuner er der etableret et idrætsråd, der er et slags interessefællesskab for kommunens lokale foreninger. Det er meget forskelligt, hvordan idrætsrådene fungerer og er struktureret. Men det kan være et vigtigt sted at søge indflydelse i kommunalt regi. grundskyld Det er vigtigt at afklare ejerforholdet, således klubben kender mulighederne på området. Inden klubben søger om fritagelse for grundskyld, bør klubben gøre sig nogle grundige overvejelser. Risikoen for at sætte fokus på et område som grundskyld kan få den modsatte virkning end hensigten og i stedet betyde, at grundskylden sættes op eller bliver påtvunget andre. Det er også vigtigt at undersøge omfanget af fritagelser for andre idrætsforeninger i kommunen. Det kan blandt andet være med til at give argumenter i forhold til lighedsprincippet. For at finde de gode argumenter for fritagelse af grundskyld er det altså vigtigt, at klubben sætter sig ind i kommunens praksis på området. ejendomsvurderingen I det tilfælde hvor klubben ikke opnår fritagelse for grundskyld, vil det være oplagt at gå efter en nedsættelse af ejendomsvurderingen. Vær opmærksom på de gældende frister for påklagelsen. Hvert andet år fastslås ejendomsvurderingen og det efterfølgende halve år, kan vurderingen påklages. Benyttelseskoder Ejendomsskattelovens 2 fastsætter, at grundskyldspromille for grunde benyttet som produktionsjord opnår et nedslag på 9,7 promillepoint i forhold til i øvrigt fastsatte grundskyldspromille i kommunen. Derudover kan grundskyldspromille for produktionsjord maksimalt udgøre 12, 3 promille. De fleste golfklubber hører under benyttelseskode 33, som er Privat institutions- og serviceejendom. SKAT vurderer, hvor den enkelte ejendom mest hensigtsmæssigt kan placeres, ud fra et skøn over anvendelsen. SKAT har i flere tilfælde vurderet, at golfanlægget hører under produktionsjord, som er arealer der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole mv. Det har altså væsentligt betydning for, hvad klubben skal betale i ejendomsskatter til kommunen. Vi anbefaler, at klubben forholder sig til hvilken benyttelseskode der bruges og forsøger at opnå den mest hensigtsmæssige placering. Påklage grundværdien En mulighed for at betale mindre grundskyld, er at påklage grundværdien. Hvis man mener, at den fastsatte grundværdi ikke svarer til værdien i almindelig handel på vurderingstidspunktet, kan der indsendes en begrundet klage til SKAT. Golfklubbers arealer bliver vurderet pr. 1. oktober hvert andet år. De gældende fristregler betyder, at klager over denne vurdering skal indsendes senest 1. juli det efterfølgende år. Efter denne dato kan der søges om genoptagelse, men set i forhold til en almindelig klage, stilles der skærpede krav før genoptagelse imødekommes for eksempel at SKATs grundlag for vurderingen faktuelt har været forkert. 4

6 Selvom betaling af grundskyld påhviler ejeren af golfbanen, vil en klub, der lejer golfbanen, og dermed indirekte via lejen betaler grundskylden, også have mulighed for at klage over vurderingen. tilskud efter folkeoplysningsloven Alle klubber kan søge tilskud efter folkeoplysningsloven grundskyldsfritagelse eller ej. Hvis klubben vurderer, at det bliver svært at komme igennem med en fritagelse for grundskyld eller bliver pålagt grundskyld, kan det være en mulighed at gå efter tilskud eller en forhøjelse af dem, klubben har. Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellig fra kommune til kommune. Hvilke områder kan man søge tilskud til? Tilskuddene bliver kategoriseret på følgende måde: Som aktivitetstilskud. Som aktivitetstilskud til børn og unge. Som særlige tilskud. I anvisning af lokaler. Som tilskud til lokaler. Det er vigtigt at understrege, at de golfklubber, der gør det bedst opnår rigtig store beløb i tilskud. Vi har set eksempler på klubber, som får op i mod kr. 5.,- i tilskud. Oftest uddeles de på basis af nogle aftaler om samarbejde, der gør, at klubben kan få større andel i de uddelte kroner. Vi har eksempler på, at klubber har fået tilskud til dyrt udstyr eller til vedligeholdelse. 5

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

anbefalinger til god klubdrift

anbefalinger til god klubdrift anbefalinger til god klubdrift Dansk Golf Union 3. udgave/2014 indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personalehåndtering 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynderarbejde 18 træning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere