Efterregulering af boligstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterregulering af boligstøtte"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008

2 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008

3 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsen, november 2008 ISBN Kontrapunkt as Schultz Grafisk Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon Telefax Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Anbefalinger Materiel vurdering af sagerne Formalitetsvurdering Baggrund og metode Resultater Indkaldelsesbrev Høringssvar Retsgrundlaget Principafgørelser Måleskema

5 4 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Forord Fokus i denne praksisundersøgelse er at undersøge kommunernes praksis i sager om efterregulering af boligstøtte. Formålet med en praksisundersøgelse er at vurdere korrektheden af underinstansens afgørelser med henblik på at sikre ensartethed og ligebehandling på landsplan. Praksisundersøgelsen foretages som led i Ankestyrelsens forpligtelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til retssikkerhedslovens 76, stk. 2, hvorefter Ankestyrelsen som led i denne koordinering følger kommunernes og de sociale nævns praksis. De praksiskoordinerende instanser kan ikke i forbindelse med en praksisundersøgelse tage underinstansens afgørelser op af egen drift med henblik på at ændre afgørelsen 2, ligesom praksiskoordineringen heller ikke bedømmer hensigtsmæssigheden af kommunernes forretningsgange eller det lokale serviceniveau. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere retssikkerhed i kommunerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Ankestyrelsens materielle vurdering af sagerne fremgår af kapitel 2. Kapitel 3 indeholder Ankestyrelsens vurdering af, om de formelle regler har været overholdt. I kapitel 2 og 3 er tillige medtaget eksempler på sager, der illustrerer de enkelte problemstillinger. Bilag 1-5 indeholder undersøgelsens baggrund og metode, undersøgelsens samlede resultater, regelgrundlaget og vejledning, principafgørelser og måleskema. 1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2 Jf. dog 65 i lov om social service, hvor Ankestyrelsen har beføjelser til at træffe afgørelse uden klage i visse sager på børne- og ungeområdet.

6 kapitel 1 Anbefalinger 5 1 Anbefalinger Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse ønsket at undersøge kommunernes praksis i sager om efterregulering af boligstøtte 3. Vi har ønsket at fokusere på sager, hvor kommunen som følge af efterreguleringen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. Ankestyrelsen har tillige vurderet, i hvilket omfang sagerne har været tilstrækkeligt oplyste til, at kommunen har kunnet foretage efterregulering og kræve den for meget modtagne boligstøtte tilbagebetalt. Undersøgelsen omhandler 174 sager fra 18 kommuner. 4 De indsendte sager har ikke været anket til og behandlet af de sociale nævn. 1.1 Ankestyrelsens vurdering af sagerne Det samlede resultat af undersøgelsen viser, at 97 pct. af afgørelserne er truffet i overensstemmelse med regler og praksis. 3 pct., svarende til 5 sager, ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag i Ankestyrelsen. I 2 af de 5 sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen ville blive ændret eller sagen ville blive hjemvist skyldes det, at der ikke har foreligget en boligstøttemeddelelse i de indsendte sager til belysning af kommunernes vejledning til borgeren om oplysningspligt og reglerne om efterregulering. Udførlig vejledning til borgeren om oplysningspligt og efterregulering vil typisk være angivet heri. Tilsvarende vil det fremgå af boligstøttemeddelelsen, hvad borgeren er berettiget til og på hvilke grundlag boligstøtten er beregnet. Boligstøttemodtageren får derved mulighed for at vurdere bevillingen og få indsigt i hvilke ændrede forhold, der har betydning i forhold til beregningsgrundlaget. I 2 sager skyldes vurderingen, at der har manglet andre oplysninger end boligstøttemeddelelser. I 1 sag skyldes vurderingen en administrativ fejl fra kommunens side. 3 Boligstøtte er en samlet betegnelse og omhandler såvel boligydelse, som kan ydes til pensionister og boligsikring som kan ydes til ikkepensionister. I undersøgelsen indgår begge typer sager. 4 Det fremgår af bilag 1, hvilke kommuner der indgår i undersøgelsen.

7 6 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen anbefaler på grundlag af undersøgelsen, at kommunerne i højere grad har fokus på at afgørelsen om efterregulering indeholder en detaljeret udregning af den boligstøtte vedkommende kan få på grundlag af indkomstoplysninger fra årsopgørelsen På baggrund af de gode resultater i undersøgelsen har Ankestyrelsen ikke fundet anledning til at komme med yderligere anbefalinger indenfor det område, undersøgelsen har haft fokus på, men gennemgangen af sagerne har inspireret os til følgende forbedringsforslag: At kommunen oplyser sagen yderligere, når de har kendskab til forhold, der kan påvirke efterreguleringen At det for meget udbetalte beløb i boligstøtte først opkræves efter klagefristens udløb, fordi klagen har opsættende virkning

8 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 7 2 Materiel vurdering af sagerne Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse ønsket at undersøge kommunernes praksis i sager om efterregulering af boligstøtte. Vi har ønsket at fokusere på sager, hvor kommunen som følge af efterreguleringen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. Ankestyrelsen har ved den materielle vurdering særlig set på: Om afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis om tilbagebetaling Om der i sagerne er dokumentation for kommunens afgørelse Om kommunen ved beregning af tilbagebetalingskravet har fulgt lovgivningen og gældende principper for efterregulering Ankestyrelsen har derimod ikke vurderet, om selve beregningen af boligstøtten eller om beregning af husstandsindkomsten har været korrekt. Vi har bedt kommunerne om at indsende samtlige akter vedrørende grundlaget for efterreguleringen foretaget i 2007 på baggrund af boligstøtte modtaget i Hvis alle relevante akter ikke er indsendt, kan det have indflydelse på vurderingen af sagen. Resultaterne af denne undersøgelse bygger således på de dokumenterede oplysninger i de 174 sager, der indgår i undersøgelsen. Emnet for dette kapitel er Ankestyrelsens vurdering af, om kommunernes afgørelser om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte er i overensstemmelse med lovgivningen, eller om afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Beskrivelsen har særlig fokus på de områder, som kommunerne ifølge undersøgelsens resultater bør have større opmærksomhed på. Beskrivelsen er ledsaget af eksempler, som illustrerer problemerne. Hvor det kan tjene som vejledning, er der suppleret med positive eksempler.

9 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 2.1 Regler som sagerne er vurderet i forhold til Sagerne er vurderet i forhold til boligstøttelovens 43 om oplysningspligt og 47 om efterregulering, herunder kommunernes pligt til at gøre ansøgeren skriftligt bekendt med reglerne om efterregulering. Endvidere principperne i boligstøttevejledningen punkterne Der henvises til bilag 3 for det samlede retsgrundlag. Det fremgår af lovens 43, stk. 3, at ansøger skal oplyse kommunen om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Det fremgår af lovens 47, stk. 1, at der skal ske tilbagebetaling af for meget modtaget boligstøtte, hvis den faktiske husstandsindkomst overstiger den efter lovens 8 beregnede husstandsindkomst med mindst kr. I 2006 er grænsen for indkomststigning, der medfører efterregulering kr. for ansøgere, der modtager boligsikring, det vil sige ansøgere, der ikke er folkepensionister, og kr. for ansøgere, der modtager boligydelse, det vil sige folkepensionister. For personer, der er tilkendt førtidspension før førtidspensionsreformens ikrafttræden 1. januar 2003 eller for hvem sag herom er påbegyndt inden denne dato, og førtidspension efterfølgende er tilkendt efter de hidtidige regler, ydes dog boligstøtte efter reglerne om folkepensionister. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt ansøgeren kan godtgøre at have givet kommunen besked om indkomstændringer, der medfører efterregulering, jf. lovens 47, stk , stk. 1, er en tilbagebetalingsbestemmelse af objektiv karakter. Bestemmelsen vedrører ændringer i indkomstforholdene. Den knytter sig til modtagerens oplysningspligt, idet den skal sammenholdes med stk. 4, hvorefter stk. 1, ikke finder anvendelse, såfremt ansøgeren godtgør at have givet kommunalbestyrelsen meddelelse om indkomstændringer ud over den i stk. 1, nævnte grænse. Efter praksis finder Ankestyrelsen, at i tilfælde, hvor den for meget udbetalte boligstøtte ikke alene kan tilskrives boligstøttemodtagerens tilsidesættelse af oplysningspligten, men tillige på

10 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 9 myndighedsfejl, skal kommunerne foretage en risikoafvejning. Det vil sige en vurdering af, hvem der er nærmest til at bære konsekvensen af fejlen. 2.2 Er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis for tilbagebetaling Det er Ankestyrelsens vurdering, at 97 pct. af de indsendte afgørelser er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. Det er således vores vurdering, at 169 af afgørelserne er korrekte, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Sager hvor afgørelsen samlet set er rigtig i antal og pct. Antal Pct. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag 5 3 I alt I undersøgelsen indgår i alt 18 kommuner. I 14 af de 18 kommuner er alle deres indsendte sager afgjort i overensstemmelse med regler og praksis., jf. tabel 3.2 i bilag 2. Kun 3 pct. af afgørelserne, svarende til 5 sager, ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag i Ankestyrelsen. I 2 af de 5 sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen ville blive ændret eller sagen ville blive hjemvist, skyldes det, at der ikke har foreligget en boligstøttemeddelelse i de indsendte sager til belysning af kommunernes vejledning til borgeren om oplysningspligt og reglerne om efterregulering.

11 10 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser En boligstøttemeddelelse er en afgørelse på en ansøgning om boligstøtte. Det fremgår heraf, hvad ansøger er berettiget til og på hvilket grundlag boligstøtten er beregnet. Det fremgår desuden, at ansøger skal oplyse kommunen om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Endvidere fremgår det, at der kan ske efterregulering, hvis årsindkomsten bliver højere end oplyst. I et tilfælde manglede forklaring på den forholdsmæssige fordeling af oplyst indkomst sammenholdt med Principafgørelse M I et andet tilfælde er de oplysninger, der er indsendt, så mangelfulde, at sagen ikke kan efterprøves. I et tredje tilfælde havde kommunen begået en administrativ fejl. Fejlen blev først opdaget ved borgerens henvendelse efter at kravet var fremsendt. 2.3 Dokumentation Ankestyrelsen har vurderet, i hvilket omfang sagerne har været tilstrækkeligt oplyste til, at kommunen har kunnet foretage efterregulering og kræve den for meget modtagne boligstøtte tilbagebetalt. Ankestyrelsen har set på, om der foreligger: Boligstøttemeddelelse pr. 1. januar 2006 Oplysninger om ændringer i forhold til beregningsgrundlaget pr. 1. januar 2006 Boligstøttemeddelelser i boligstøtteåret efter 1. januar 2006 Slutligningsresultat

12 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 11 Ankestyrelsen vurderer, at der ikke mangler oplysninger, hvis der foreligger en bevillingsskrivelse pr. 1. januar 2006, oplysninger om ændrede forhold i forhold til beregningsgrundlaget, efterfølgende boligstøttemeddelelser samt udtræk af årsindkomsten for husstanden. Ankestyrelsen vurderer, at 98 pct. af sagerne i undersøgelsen er tilstrækkeligt oplyste eller at der mangler mindre væsentlige oplysninger, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2 Dokumentation i sagen for kommunens afgørelse i antal og procent Antal Pct. Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler 8 5 Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 1 1 Afgørende oplysninger mangler 3 2 I alt Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding I 4 sager vurderer Ankestyrelsen, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger, hvilket i 2 sager skyldes, at der ikke foreligger en boligstøttemeddelelse blandt de akter, der er indsendt til Ankestyrelsen. Udførlig vejledning til borgeren om oplysningspligt og efterregulering vil typisk være angivet i boligstøttemeddelelsen. Tilsvarende vil det fremgå af boligstøttemeddelelsen, hvad ansøger er berettiget til, og på hvilket grundlag boligstøtten er beregnet. Ankestyrelsen har i de sager, hvor boligstøttemeddelelsen mangler, ikke kunnet vurdere, om boligstøttemodtageren er gjort bekendt med f.eks. oplysningspligten, hvilket har betydning for vurderingen af tilbagebetalingsspørgsmålet. I det følgende er eksempler på sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger, der ikke skyldes, at der mangler boligstøttemeddelelse i sagen. Sag nr. 051 drejer sig om bevilling af boligydelse fra 1. februar I sagen foreligger alene boligstøttemeddelelse pr. 1. marts 2006 med beregning af boligstøtten fra 1. februar Afgørelsen om efterregulering består alene af en forside med angivelse af størrelsen af den

13 12 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser uoplyste indkomst samt størrelsen af den for meget udbetalte boligstøtte. Der er ingen oplysninger om årsindkomsten. Der er heller ingen beregning af den uoplyste indkomst. Der er således for få oplysninger til at kunne efterprøve, om kravet om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte er korrekt. Sag nr. 115 drejer sig om en ansøger, der kun har modtaget boligstøtte en del af året på grund af for høj indtægt i sidste halvdel af året. I efterreguleringen indgår både uoplyst og oplyst indkomst. Af efterreguleringsgrundlaget fremgår, at den uoplyste indkomst er opgjort til kr. Af efterreguleringsgrundlaget fremgår endvidere at den oplyste indkomst i kalenderåret er opgjort til kr. Grundlaget for opgørelsen er: Oplyst årsindkomst pr. 1. januar 2006 For perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2006 Oplyst indkomst pr. 1. april 2006 For perioden 1. april til 31. december 2006 Indtægt i alt oplyst af borgeren ( kr kr.) Årsindkomst brugt ved beregning pr. 1. april 2006 Oplyst indkomststigning i kalenderåret ( kr kr.) Oplyst indkomststigning i boligstøtteperioden Oplyst indkomststigning i perioden 1. april til 31. maj kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ankestyrelsen vurderer, at de kr. er en indkomststigning i kalenderåret fra april og resten af året. I sidste halvdel af året har indkomststigningen været større, hvilket har medført, at der ikke er udbetalt boligstøtte i sidste halvdel af året. Det fremgår ikke af sagen, hvorfor oplyst indkomst i kalenderåret, der ikke har givet anledning til omberegning, er medtaget med et beløb på kr. svarende til, at der er foretaget en forholdsmæssig fordeling efter hvor lang en periode, der henholdsvis er modtaget/ikke modtaget boligstøtte i Sammenholdt med Principafgørelse M-7-04, har udgangspunktet for den forholdsmæssige fordeling på henholdsvis boligstøtteperiode/ikke boligstøtteperiode været fra tidspunktet for indkomststigningen.

14 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 13 Sagen ville være hjemvist med henblik på afklaring af den forholdsmæssige fordeling af den oplyste indkomststigning. Der var dog i sagen under alle omstændigheder grundlag for efterregulering på baggrund af den uoplyste indkomststigning. Undersøgelsen viser i øvrigt, at ikke alle boligstøttemeddelelser pr. 1. januar 2006 er vedlagt en detaljeret oversigt over beregningen af boligstøtten. I boligstøttemeddelelsen er det alene anført, at hvis det ønskes, kan der bestilles en mere detaljeret oversigt over udregningen af boligstøtten. Ankestyrelsen foreslår, at kommunen lægger en detaljeret udregning ved boligstøttemeddelelsen, ved bevillingen, samt ved ændringer i beregningsgrundlaget. Boligstøttemodtageren får derved mulighed for at vurdere bevillingen og få indsigt i hvilke ændrede forhold, der har betydning i forhold til beregningsgrundlaget. 2.4 Principper for efterregulering Det fremgår af Socialministeriets vejledning, at vurderingen af, om der foreligger indkomststigninger eller andre ændringer, der medfører efterregulering, fordi støttemodtageren ikke har opfyldt sin oplysningspligt, sker ved at sammenligne det beregningsgrundlag, der lå til grund for boligstøtteberegningen i boligstøtteåret med de faktiske forhold, når året er gået. I beregningen indgår blandt andet husstandens samlede indkomst og lejens størrelse. Beregningen foretages ved, at summen af indkomster for alle husstandsmedlemmer sammenlignes med den (opsummerede) indkomst, der måtte forventes, med de modtagne oplysninger fra modtageren af boligstøtten, herunder oplyste mindre indkomststigninger, der ikke har givet anledning til omberegning i løbet af året. Den fremkomne difference udgør uoplyst indkomst. I de perioder af året, hvor summen af oplyste indkomstændringer (der ikke har givet anledning til omberegning, fordi de har været for små) og uoplyste indkomstændringer samlet over

15 14 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser stiger grænsen for efterregulering, skal der ske efterregulering, og for meget udbetalt boligstøtte skal som udgangspunkt betales tilbage. For oplyste indkomstændringer foretages en periodeopdeling, således at disse ændringer alene medregnes for den periode af året, de vedrører, medens alle uoplyste ændringer medregnes som vedrørende hele året. Hvis der ikke er udbetalt boligstøtte til samme bolig hele året, har støttemodtageren ret til at få foretaget en periodeopdeling af indkomsten, så indkomst, der er optjent udenfor boligstøtteperioden ikke medtages. Ankestyrelsen har set på, om der i grundlaget for efterregulering er indgået: oplyste indkomstændringer uoplyste indkomstændringer både oplyste og uoplyste indkomstændringer om der kun er modtaget boligstøtte en del af året I ingen af sagerne er efterreguleringsafgørelsen foretaget udelukkende på baggrund af oplyste indkomstændringer. I 1 sag frafaldt kommunen efterfølgende kravet, da den accepterede, at oplysningerne var givet, og der burde have været omberegnet i løbet af året. I 80 pct. af sagerne er efterreguleringen og krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte sket på grundlag af uoplyst indtægtsstigning. I de resterende 20 pct. af sagerne er efterreguleringen og krav om tilbagebetaling foretaget på grundlag af såvel uoplyste som oplyste indkomstændringer. 5 5 Jf. tabel 2.3 i bilag 2

16 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 15 Ankestyrelsen vurderer, at beregningen i stort set alle sager er sket i overensstemmelse med principperne for efterregulering, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Sager, hvor kommunen har fulgt de almindelige beregningsprincipper ved beregning af efterreguleringsbeløbet, jf. 47 og Socialministeriets vejledning om individuel boligstøtte punkterne 255 og 260 i antal og procent Antal Pct. I høj grad I nogen grad 1 1 I ringe grad 0 0 Nej 1 1 Kan ikke efterprøves 1 1 I alt Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. En sag har ikke kunnet efterprøves, da der mangler oplysninger, i form af samlet årsindkomst og beregning af den uoplyste indkomst. 6 I en sag finder Ankestyrelsen ikke, at de almindelige beregningsprincipper på det foreliggende grundlag er fulgt, jf. følgende eksempel. Sag nr. 059:. Sagen drejer sig om en boligstøttemodtager, der har modtaget boligstøtte i perioderne 1. januar 2006 til 30. juni 2006 og 1. august 2006 til 31. december Der er stillet krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte på grundlag af en uoplyst indkomststigning på kr. Boligstøttemodtageren fremsætter indsigelser overfor kommunens afgørelse, idet hun ved at indsende lønsedler for juni og juli måned mener at have opfyldt sin oplysningspligt. Kommunen har benyttet lønsedlen for juli måned til beregning af feriepenge i forbindelse med jobskift. 6 Se i øvrigt sag nr. 051 som er beskrevet ovenfor i afsnit Nummeret refererer til et nummer, som Ankestyrelsen har givet den pågældende sag i undersøgelsen.

17 16 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Kommunen vurderer, at selv om boligstøttemodtageren ikke direkte har oplyst om, at hun har tjent mere end, hvad der er lagt til grund for beregningen i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2006, kunne hun have en berettiget forventning om, at kommunen også benyttede lønsedlen for juni måned til kontrol af boligstøtten for perioden 1. januar 2006 til 30. juni Hvis dette var sket, skulle der være foretaget omberegning. Kommunen betragter det som en administrativ fejl og frafalder kravet.

18 kapitel 3 Formalitetsvurdering 17 3 Formalitetsvurdering I undersøgelsen er der set på de generelle sagsbehandlingsregler som fremgår af forvaltningsloven, det vil sige om begrundelse, om klagevejledning og om partshøring. Der er også set på bestemmelsen, hvorefter kommunen skal gøre ansøgeren bekendt med reglerne om efterregulering og tilbagebetaling. I afsnit 3.5 nedenfor er der nogle anbefalinger vedrørende sagsoplysning. Regelgrundlaget fremgår af bilag Om afgørelsens form og indhold Samtlige sager i undersøgelsen indeholder en skriftlig afgørelse om efterregulering. Afgørelsen træffes, når resultatet af slutligningen foreligger. Afgørelsen knytter sig til den meddelelse om boligsikring eller boligydelse, som boligstøttemodtageren får som svar på sin ansøgning om boligstøtte, ved ændringer og ved hvert årsskifte. I gennemgangen nedenfor er der en række citater i anførselstegn. De er hentet fra de standardskemaer fra Kommunernes Landsforening, som er anvendt som udgangspunkt i alle de sager, der indgår i undersøgelsen. 3.2 Begrundelse Reglerne om begrundelse findes i forvaltningslovens 22-24, hvoraf fremgår, at en skriftlig afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse medmindre den giver den pågældende part medhold. Begrundelsen skal indeholde henvisning til retsregler og en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. I de fleste sager er der henvist til korrekt lovgivning. Vi har vurderet at kravet til begrundelse er opfyldt i nogen grad, når afgørelsen om tilbagebetalingens størrelse alene indeholder oplysning om den boligstøtte vedkommende har modtaget og den boligstøtte vedkommende efter efterreguleringen er berettiget til. Det følgende er et eksempel på en sag om for meget modtaget boligsikring. Der har været en indkomst, der ikke er givet oplysning om.

19 18 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Sag nr. 061 Opgørelse over for meget modtaget boligsikring Afgørelsen indeholder oplysning om uoplyst indkomststigning kr. Om tilbagebetalingskravet fremgår: Modtaget boligsikring Berettiget boligsikring For meget udbetalt i perioden Tilskud i perioden kr. Tilskud i perioden kr. Tilskud i perioden kr. Ankestyrelsen vurderer, at en optimal begrundelse i sager om efterregulering af boligstøtte indeholder en detaljeret udregning af den boligstøtte vedkommende kan få på grundlag af indkomstoplysninger fra årsopgørelsen Ankestyrelsen anbefaler, at afgørelsen om efterregulering indeholder en detaljeret udregning af den boligstøtte vedkommende kan få på grundlag af indkomstoplysninger fra årsopgørelsen Ankestyrelsen har dog bemærket, at kommunen i en række sager i meddelelsen om boligstøtte har opfordret ansøger til at henvende sig, hvis yderligere detaljer ønskes. Kommunen formulerer det således: Detaljeret oversigt over udregning: Hvis du ønsker det kan du bestille en mere detailleret udregning over din boligsikring. 3.3 Klagevejledning Klagevejledning er givet korrekt i alle sager med en enkelt undtagelse, hvor klagevejledningen ikke var vedlagt.

20 kapitel 3 Formalitetsvurdering Partshøring Bestemmelsen om partshøring fremgår af forvaltningslovens 19. Partshøring har både til formål at gøre parten bekendt med, at sagen verserer og at give parten mulighed for at kommentere sagens oplysninger. Af undersøgelsen fremgår, at kommunerne ikke har foretaget partshøring i sagerne. Kommunerne angiver i en række tilfælde, at der er sket partshøring, men dette fremgår ikke af de akter, Ankestyrelsen har modtaget. Enkelte kommuner angiver partshøring, når det fremgår, at afgørelsen kan ændres, hvis der kommer nye oplysninger fra Skat. Enkelte kommuner henviser til, at KMD (Kommunedata)s systembreve sikrer, at reglerne er overholdt. Ankestyrelsen har ikke truffet principafgørelser om konsekvensen af manglende partshøring i afgørelser om efterregulering af boligstøtte. I undersøgelsen finder Ankestyrelsen ikke tilstrækkelig grund til at betegne afgørelserne som ugyldige på grund af manglende partshøring. Der er herved lagt vægt på, at det i ansøgning om boligstøtte er oplyst, at en Korrekt boligstøtteberegning kræver, at årsindkomsten opgøres. Dernæst oplyses i meddelelse om boligstøtte at Hvis årsindkomsten bliver højere end oplyst kan det betyde, at De skal betale en del eller hele boligstøtten tilbage. Det suppleres af en oplysning i afgørelsen om efterregulering om, at Vi gør opmærksom på, at kravet kan ændres, hvis indkomsten ændres af Skat. Ankestyrelsen henviser til, at der ikke er pligt til partshøring, når det af oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for uproblematisk at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Der sigtes til oplysninger, der er skaffet eller registreret på en særlig betryggende måde, som giver oplysningerne et autentisk præg. Det gælder normal skattepligtig indkomst, når der foreligger en endelig skatteligning. Sådanne oplysninger vil parten normalt ikke kunne anfægte eller supplere. De oplysninger, der indgår ved efterreguleringen af boligstøtte er oplysninger fra skattevæsenet. Det vil sige oplysninger fra slutligningen, som borgeren kender. Boligstøttemodtageren kender sin slutopgørelse og ved fra meddelelse om boligstøtte, på hvilket grundlag boligstøtten er beregnet og at boligstøtten kan efterreguleres. Der er således ikke nogen formel grund til at partshøre om disse oplysninger, som borgeren allerede ved vil indgå i boligstøttesagen.

21 20 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 3.5 Pligt til at oplyse sagen yderligere i særlige situationer Tilbagebetalingskravet er i alle sagerne begrundet i ændringer i husstandsindkomsten. Imidlertid er der eksempler på, at der også er sket andre ændringer i løbet af året, og i visse tilfælde har kommunen kendt til dem. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at når kommunen rent faktisk har oplysninger, som kan få indflydelse på tilbagebetalingskravet, bør kommunen oplyse sagen yderligere. I sag nr. 113 fremgik af journalarkene, at et husstandsmedlem var flyttet, og der var sket omberegning. Afgørelsen om efterregulering var suppleret med sætningen: Kravet kan evt. nedsættes, hvis det klart kan dokumenteres, at indkomststigningen helt eller delvis vedrører en person, der kun har boet i husstanden i en periode, og indkomststigningen ligger udenfor denne periode. Her burde kommunen have oplyst sagen yderligere. I sag nr. 59 er der foretaget omberegning i løbet af året. Da afgørelsen om efterregulering blev fremsendt var den ledsaget af en særskilt orientering: Vedlagte krav kan eventuelt nedsættes, hvis du har skiftet job i I begge de nævnte sager burde kommunen selv have oplyst sagen i stedet for at orientere om mulighed for ændret efterregulering af boligstøtte. Ankestyrelsen har imidlertid ikke haft særskilt fokus på dette forhold i undersøgelsen. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunen oplyser sagen yderligere, når de har kendskab til forhold, der kan påvirke efterreguleringen

22 kapitel 3 Formalitetsvurdering Kendskab til reglerne Der er i efterreguleringsbestemmelsen en selvstændig forpligtelse for kommunerne til at gøre boligstøttemodtagerne opmærksom på bestemmelsen om efterregulering, tilbagebetaling og konsekvenser ved tilsidesættelse. Bestemmelsen supplerer boligstøttemodtagerens pligt til at give oplysninger om eventuelle ændringer til brug for beregning. I ansøgning om boligstøtte er oplyst, at en Korrekt boligstøtteberegning kræver, at årsindkomsten opgøres og der er en klar opfordring til at give besked hvis der sker ændringer. Meddelelsen om boligstøtte oplyser grundlaget for boligstøtte og det fremgår, at Hvis årsindkomsten bliver højere end oplyst, kan det betyde, at De skal betale en del eller hele boligstøtten tilbage. Hver udbetaling af boligstøtte indeholder opfordring til at oplyse om ændringer og information om at manglende eller forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling. I stort set alle sager har kommunerne skriftligt orienteret om efterregulering således som foreskrevet i 47, stk Øvrige bemærkninger Ankestyrelsen har bemærket, at mange kommuner opkræver den for meget udbetalte boligstøtte inden klagefristens udløb. Ankestyrelsen skal bemærke, at klage over kommunens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte har opsættende virkning. Ankestyrelsen finder derfor, at det vil være i overensstemmelse med god forvaltningsskik ikke at kræve beløbet indbetalt før klagefristens udløb. Derved undgår man, at en borger, der har 4 uger til at overveje at klage, indbetaler beløbet inden 8 dage for ikke at blive mødt med et rykkergebyr. Ankestyrelsen anbefaler, at det for meget udbetalte beløb i boligstøtte først opkræves efter klagefristens udløb, fordi klagen har opsættende virkning

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, og 3-5, 11 og 15

Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, og 3-5, 11 og 15 Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, 12, stk. 1 og 3-5, 11 og 15 Indhold Forord...1 Resumé, konklusion og anbefalinger....2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste...2 Formalitets vurdering

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. Punkt 3. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. 2013-3473. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller,

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 105 Offentligt 10 (ekstern høring) Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk.

Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk. Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge. Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. marts 2008 Orientering om Statsforvaltningens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af Boligstøttelovens 11, stk. 1 (nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST Slots- og Kulturstyrelsen Flensborg Avis AG Thorsvej 8 6330 Padborg Att. Jørgen Møllekær jm@fla.de; tk@fla.de H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 29.

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere