Efterregulering af boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterregulering af boligstøtte"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008

2 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008

3 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsen, november 2008 ISBN Kontrapunkt as Schultz Grafisk Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon Telefax Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Anbefalinger Materiel vurdering af sagerne Formalitetsvurdering Baggrund og metode Resultater Indkaldelsesbrev Høringssvar Retsgrundlaget Principafgørelser Måleskema

5 4 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Forord Fokus i denne praksisundersøgelse er at undersøge kommunernes praksis i sager om efterregulering af boligstøtte. Formålet med en praksisundersøgelse er at vurdere korrektheden af underinstansens afgørelser med henblik på at sikre ensartethed og ligebehandling på landsplan. Praksisundersøgelsen foretages som led i Ankestyrelsens forpligtelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til retssikkerhedslovens 76, stk. 2, hvorefter Ankestyrelsen som led i denne koordinering følger kommunernes og de sociale nævns praksis. De praksiskoordinerende instanser kan ikke i forbindelse med en praksisundersøgelse tage underinstansens afgørelser op af egen drift med henblik på at ændre afgørelsen 2, ligesom praksiskoordineringen heller ikke bedømmer hensigtsmæssigheden af kommunernes forretningsgange eller det lokale serviceniveau. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere retssikkerhed i kommunerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Ankestyrelsens materielle vurdering af sagerne fremgår af kapitel 2. Kapitel 3 indeholder Ankestyrelsens vurdering af, om de formelle regler har været overholdt. I kapitel 2 og 3 er tillige medtaget eksempler på sager, der illustrerer de enkelte problemstillinger. Bilag 1-5 indeholder undersøgelsens baggrund og metode, undersøgelsens samlede resultater, regelgrundlaget og vejledning, principafgørelser og måleskema. 1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2 Jf. dog 65 i lov om social service, hvor Ankestyrelsen har beføjelser til at træffe afgørelse uden klage i visse sager på børne- og ungeområdet.

6 kapitel 1 Anbefalinger 5 1 Anbefalinger Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse ønsket at undersøge kommunernes praksis i sager om efterregulering af boligstøtte 3. Vi har ønsket at fokusere på sager, hvor kommunen som følge af efterreguleringen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. Ankestyrelsen har tillige vurderet, i hvilket omfang sagerne har været tilstrækkeligt oplyste til, at kommunen har kunnet foretage efterregulering og kræve den for meget modtagne boligstøtte tilbagebetalt. Undersøgelsen omhandler 174 sager fra 18 kommuner. 4 De indsendte sager har ikke været anket til og behandlet af de sociale nævn. 1.1 Ankestyrelsens vurdering af sagerne Det samlede resultat af undersøgelsen viser, at 97 pct. af afgørelserne er truffet i overensstemmelse med regler og praksis. 3 pct., svarende til 5 sager, ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag i Ankestyrelsen. I 2 af de 5 sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen ville blive ændret eller sagen ville blive hjemvist skyldes det, at der ikke har foreligget en boligstøttemeddelelse i de indsendte sager til belysning af kommunernes vejledning til borgeren om oplysningspligt og reglerne om efterregulering. Udførlig vejledning til borgeren om oplysningspligt og efterregulering vil typisk være angivet heri. Tilsvarende vil det fremgå af boligstøttemeddelelsen, hvad borgeren er berettiget til og på hvilke grundlag boligstøtten er beregnet. Boligstøttemodtageren får derved mulighed for at vurdere bevillingen og få indsigt i hvilke ændrede forhold, der har betydning i forhold til beregningsgrundlaget. I 2 sager skyldes vurderingen, at der har manglet andre oplysninger end boligstøttemeddelelser. I 1 sag skyldes vurderingen en administrativ fejl fra kommunens side. 3 Boligstøtte er en samlet betegnelse og omhandler såvel boligydelse, som kan ydes til pensionister og boligsikring som kan ydes til ikkepensionister. I undersøgelsen indgår begge typer sager. 4 Det fremgår af bilag 1, hvilke kommuner der indgår i undersøgelsen.

7 6 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen anbefaler på grundlag af undersøgelsen, at kommunerne i højere grad har fokus på at afgørelsen om efterregulering indeholder en detaljeret udregning af den boligstøtte vedkommende kan få på grundlag af indkomstoplysninger fra årsopgørelsen På baggrund af de gode resultater i undersøgelsen har Ankestyrelsen ikke fundet anledning til at komme med yderligere anbefalinger indenfor det område, undersøgelsen har haft fokus på, men gennemgangen af sagerne har inspireret os til følgende forbedringsforslag: At kommunen oplyser sagen yderligere, når de har kendskab til forhold, der kan påvirke efterreguleringen At det for meget udbetalte beløb i boligstøtte først opkræves efter klagefristens udløb, fordi klagen har opsættende virkning

8 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 7 2 Materiel vurdering af sagerne Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse ønsket at undersøge kommunernes praksis i sager om efterregulering af boligstøtte. Vi har ønsket at fokusere på sager, hvor kommunen som følge af efterreguleringen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. Ankestyrelsen har ved den materielle vurdering særlig set på: Om afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis om tilbagebetaling Om der i sagerne er dokumentation for kommunens afgørelse Om kommunen ved beregning af tilbagebetalingskravet har fulgt lovgivningen og gældende principper for efterregulering Ankestyrelsen har derimod ikke vurderet, om selve beregningen af boligstøtten eller om beregning af husstandsindkomsten har været korrekt. Vi har bedt kommunerne om at indsende samtlige akter vedrørende grundlaget for efterreguleringen foretaget i 2007 på baggrund af boligstøtte modtaget i Hvis alle relevante akter ikke er indsendt, kan det have indflydelse på vurderingen af sagen. Resultaterne af denne undersøgelse bygger således på de dokumenterede oplysninger i de 174 sager, der indgår i undersøgelsen. Emnet for dette kapitel er Ankestyrelsens vurdering af, om kommunernes afgørelser om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte er i overensstemmelse med lovgivningen, eller om afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Beskrivelsen har særlig fokus på de områder, som kommunerne ifølge undersøgelsens resultater bør have større opmærksomhed på. Beskrivelsen er ledsaget af eksempler, som illustrerer problemerne. Hvor det kan tjene som vejledning, er der suppleret med positive eksempler.

9 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 2.1 Regler som sagerne er vurderet i forhold til Sagerne er vurderet i forhold til boligstøttelovens 43 om oplysningspligt og 47 om efterregulering, herunder kommunernes pligt til at gøre ansøgeren skriftligt bekendt med reglerne om efterregulering. Endvidere principperne i boligstøttevejledningen punkterne Der henvises til bilag 3 for det samlede retsgrundlag. Det fremgår af lovens 43, stk. 3, at ansøger skal oplyse kommunen om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Det fremgår af lovens 47, stk. 1, at der skal ske tilbagebetaling af for meget modtaget boligstøtte, hvis den faktiske husstandsindkomst overstiger den efter lovens 8 beregnede husstandsindkomst med mindst kr. I 2006 er grænsen for indkomststigning, der medfører efterregulering kr. for ansøgere, der modtager boligsikring, det vil sige ansøgere, der ikke er folkepensionister, og kr. for ansøgere, der modtager boligydelse, det vil sige folkepensionister. For personer, der er tilkendt førtidspension før førtidspensionsreformens ikrafttræden 1. januar 2003 eller for hvem sag herom er påbegyndt inden denne dato, og førtidspension efterfølgende er tilkendt efter de hidtidige regler, ydes dog boligstøtte efter reglerne om folkepensionister. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt ansøgeren kan godtgøre at have givet kommunen besked om indkomstændringer, der medfører efterregulering, jf. lovens 47, stk , stk. 1, er en tilbagebetalingsbestemmelse af objektiv karakter. Bestemmelsen vedrører ændringer i indkomstforholdene. Den knytter sig til modtagerens oplysningspligt, idet den skal sammenholdes med stk. 4, hvorefter stk. 1, ikke finder anvendelse, såfremt ansøgeren godtgør at have givet kommunalbestyrelsen meddelelse om indkomstændringer ud over den i stk. 1, nævnte grænse. Efter praksis finder Ankestyrelsen, at i tilfælde, hvor den for meget udbetalte boligstøtte ikke alene kan tilskrives boligstøttemodtagerens tilsidesættelse af oplysningspligten, men tillige på

10 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 9 myndighedsfejl, skal kommunerne foretage en risikoafvejning. Det vil sige en vurdering af, hvem der er nærmest til at bære konsekvensen af fejlen. 2.2 Er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis for tilbagebetaling Det er Ankestyrelsens vurdering, at 97 pct. af de indsendte afgørelser er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. Det er således vores vurdering, at 169 af afgørelserne er korrekte, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Sager hvor afgørelsen samlet set er rigtig i antal og pct. Antal Pct. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag 5 3 I alt I undersøgelsen indgår i alt 18 kommuner. I 14 af de 18 kommuner er alle deres indsendte sager afgjort i overensstemmelse med regler og praksis., jf. tabel 3.2 i bilag 2. Kun 3 pct. af afgørelserne, svarende til 5 sager, ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag i Ankestyrelsen. I 2 af de 5 sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen ville blive ændret eller sagen ville blive hjemvist, skyldes det, at der ikke har foreligget en boligstøttemeddelelse i de indsendte sager til belysning af kommunernes vejledning til borgeren om oplysningspligt og reglerne om efterregulering.

11 10 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser En boligstøttemeddelelse er en afgørelse på en ansøgning om boligstøtte. Det fremgår heraf, hvad ansøger er berettiget til og på hvilket grundlag boligstøtten er beregnet. Det fremgår desuden, at ansøger skal oplyse kommunen om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Endvidere fremgår det, at der kan ske efterregulering, hvis årsindkomsten bliver højere end oplyst. I et tilfælde manglede forklaring på den forholdsmæssige fordeling af oplyst indkomst sammenholdt med Principafgørelse M I et andet tilfælde er de oplysninger, der er indsendt, så mangelfulde, at sagen ikke kan efterprøves. I et tredje tilfælde havde kommunen begået en administrativ fejl. Fejlen blev først opdaget ved borgerens henvendelse efter at kravet var fremsendt. 2.3 Dokumentation Ankestyrelsen har vurderet, i hvilket omfang sagerne har været tilstrækkeligt oplyste til, at kommunen har kunnet foretage efterregulering og kræve den for meget modtagne boligstøtte tilbagebetalt. Ankestyrelsen har set på, om der foreligger: Boligstøttemeddelelse pr. 1. januar 2006 Oplysninger om ændringer i forhold til beregningsgrundlaget pr. 1. januar 2006 Boligstøttemeddelelser i boligstøtteåret efter 1. januar 2006 Slutligningsresultat

12 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 11 Ankestyrelsen vurderer, at der ikke mangler oplysninger, hvis der foreligger en bevillingsskrivelse pr. 1. januar 2006, oplysninger om ændrede forhold i forhold til beregningsgrundlaget, efterfølgende boligstøttemeddelelser samt udtræk af årsindkomsten for husstanden. Ankestyrelsen vurderer, at 98 pct. af sagerne i undersøgelsen er tilstrækkeligt oplyste eller at der mangler mindre væsentlige oplysninger, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2 Dokumentation i sagen for kommunens afgørelse i antal og procent Antal Pct. Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler 8 5 Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 1 1 Afgørende oplysninger mangler 3 2 I alt Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding I 4 sager vurderer Ankestyrelsen, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger, hvilket i 2 sager skyldes, at der ikke foreligger en boligstøttemeddelelse blandt de akter, der er indsendt til Ankestyrelsen. Udførlig vejledning til borgeren om oplysningspligt og efterregulering vil typisk være angivet i boligstøttemeddelelsen. Tilsvarende vil det fremgå af boligstøttemeddelelsen, hvad ansøger er berettiget til, og på hvilket grundlag boligstøtten er beregnet. Ankestyrelsen har i de sager, hvor boligstøttemeddelelsen mangler, ikke kunnet vurdere, om boligstøttemodtageren er gjort bekendt med f.eks. oplysningspligten, hvilket har betydning for vurderingen af tilbagebetalingsspørgsmålet. I det følgende er eksempler på sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger, der ikke skyldes, at der mangler boligstøttemeddelelse i sagen. Sag nr. 051 drejer sig om bevilling af boligydelse fra 1. februar I sagen foreligger alene boligstøttemeddelelse pr. 1. marts 2006 med beregning af boligstøtten fra 1. februar Afgørelsen om efterregulering består alene af en forside med angivelse af størrelsen af den

13 12 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser uoplyste indkomst samt størrelsen af den for meget udbetalte boligstøtte. Der er ingen oplysninger om årsindkomsten. Der er heller ingen beregning af den uoplyste indkomst. Der er således for få oplysninger til at kunne efterprøve, om kravet om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte er korrekt. Sag nr. 115 drejer sig om en ansøger, der kun har modtaget boligstøtte en del af året på grund af for høj indtægt i sidste halvdel af året. I efterreguleringen indgår både uoplyst og oplyst indkomst. Af efterreguleringsgrundlaget fremgår, at den uoplyste indkomst er opgjort til kr. Af efterreguleringsgrundlaget fremgår endvidere at den oplyste indkomst i kalenderåret er opgjort til kr. Grundlaget for opgørelsen er: Oplyst årsindkomst pr. 1. januar 2006 For perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2006 Oplyst indkomst pr. 1. april 2006 For perioden 1. april til 31. december 2006 Indtægt i alt oplyst af borgeren ( kr kr.) Årsindkomst brugt ved beregning pr. 1. april 2006 Oplyst indkomststigning i kalenderåret ( kr kr.) Oplyst indkomststigning i boligstøtteperioden Oplyst indkomststigning i perioden 1. april til 31. maj kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ankestyrelsen vurderer, at de kr. er en indkomststigning i kalenderåret fra april og resten af året. I sidste halvdel af året har indkomststigningen været større, hvilket har medført, at der ikke er udbetalt boligstøtte i sidste halvdel af året. Det fremgår ikke af sagen, hvorfor oplyst indkomst i kalenderåret, der ikke har givet anledning til omberegning, er medtaget med et beløb på kr. svarende til, at der er foretaget en forholdsmæssig fordeling efter hvor lang en periode, der henholdsvis er modtaget/ikke modtaget boligstøtte i Sammenholdt med Principafgørelse M-7-04, har udgangspunktet for den forholdsmæssige fordeling på henholdsvis boligstøtteperiode/ikke boligstøtteperiode været fra tidspunktet for indkomststigningen.

14 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 13 Sagen ville være hjemvist med henblik på afklaring af den forholdsmæssige fordeling af den oplyste indkomststigning. Der var dog i sagen under alle omstændigheder grundlag for efterregulering på baggrund af den uoplyste indkomststigning. Undersøgelsen viser i øvrigt, at ikke alle boligstøttemeddelelser pr. 1. januar 2006 er vedlagt en detaljeret oversigt over beregningen af boligstøtten. I boligstøttemeddelelsen er det alene anført, at hvis det ønskes, kan der bestilles en mere detaljeret oversigt over udregningen af boligstøtten. Ankestyrelsen foreslår, at kommunen lægger en detaljeret udregning ved boligstøttemeddelelsen, ved bevillingen, samt ved ændringer i beregningsgrundlaget. Boligstøttemodtageren får derved mulighed for at vurdere bevillingen og få indsigt i hvilke ændrede forhold, der har betydning i forhold til beregningsgrundlaget. 2.4 Principper for efterregulering Det fremgår af Socialministeriets vejledning, at vurderingen af, om der foreligger indkomststigninger eller andre ændringer, der medfører efterregulering, fordi støttemodtageren ikke har opfyldt sin oplysningspligt, sker ved at sammenligne det beregningsgrundlag, der lå til grund for boligstøtteberegningen i boligstøtteåret med de faktiske forhold, når året er gået. I beregningen indgår blandt andet husstandens samlede indkomst og lejens størrelse. Beregningen foretages ved, at summen af indkomster for alle husstandsmedlemmer sammenlignes med den (opsummerede) indkomst, der måtte forventes, med de modtagne oplysninger fra modtageren af boligstøtten, herunder oplyste mindre indkomststigninger, der ikke har givet anledning til omberegning i løbet af året. Den fremkomne difference udgør uoplyst indkomst. I de perioder af året, hvor summen af oplyste indkomstændringer (der ikke har givet anledning til omberegning, fordi de har været for små) og uoplyste indkomstændringer samlet over

15 14 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser stiger grænsen for efterregulering, skal der ske efterregulering, og for meget udbetalt boligstøtte skal som udgangspunkt betales tilbage. For oplyste indkomstændringer foretages en periodeopdeling, således at disse ændringer alene medregnes for den periode af året, de vedrører, medens alle uoplyste ændringer medregnes som vedrørende hele året. Hvis der ikke er udbetalt boligstøtte til samme bolig hele året, har støttemodtageren ret til at få foretaget en periodeopdeling af indkomsten, så indkomst, der er optjent udenfor boligstøtteperioden ikke medtages. Ankestyrelsen har set på, om der i grundlaget for efterregulering er indgået: oplyste indkomstændringer uoplyste indkomstændringer både oplyste og uoplyste indkomstændringer om der kun er modtaget boligstøtte en del af året I ingen af sagerne er efterreguleringsafgørelsen foretaget udelukkende på baggrund af oplyste indkomstændringer. I 1 sag frafaldt kommunen efterfølgende kravet, da den accepterede, at oplysningerne var givet, og der burde have været omberegnet i løbet af året. I 80 pct. af sagerne er efterreguleringen og krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte sket på grundlag af uoplyst indtægtsstigning. I de resterende 20 pct. af sagerne er efterreguleringen og krav om tilbagebetaling foretaget på grundlag af såvel uoplyste som oplyste indkomstændringer. 5 5 Jf. tabel 2.3 i bilag 2

16 kapitel 2 Materiel vurdering af sagerne 15 Ankestyrelsen vurderer, at beregningen i stort set alle sager er sket i overensstemmelse med principperne for efterregulering, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Sager, hvor kommunen har fulgt de almindelige beregningsprincipper ved beregning af efterreguleringsbeløbet, jf. 47 og Socialministeriets vejledning om individuel boligstøtte punkterne 255 og 260 i antal og procent Antal Pct. I høj grad I nogen grad 1 1 I ringe grad 0 0 Nej 1 1 Kan ikke efterprøves 1 1 I alt Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. En sag har ikke kunnet efterprøves, da der mangler oplysninger, i form af samlet årsindkomst og beregning af den uoplyste indkomst. 6 I en sag finder Ankestyrelsen ikke, at de almindelige beregningsprincipper på det foreliggende grundlag er fulgt, jf. følgende eksempel. Sag nr. 059:. Sagen drejer sig om en boligstøttemodtager, der har modtaget boligstøtte i perioderne 1. januar 2006 til 30. juni 2006 og 1. august 2006 til 31. december Der er stillet krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte på grundlag af en uoplyst indkomststigning på kr. Boligstøttemodtageren fremsætter indsigelser overfor kommunens afgørelse, idet hun ved at indsende lønsedler for juni og juli måned mener at have opfyldt sin oplysningspligt. Kommunen har benyttet lønsedlen for juli måned til beregning af feriepenge i forbindelse med jobskift. 6 Se i øvrigt sag nr. 051 som er beskrevet ovenfor i afsnit Nummeret refererer til et nummer, som Ankestyrelsen har givet den pågældende sag i undersøgelsen.

17 16 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Kommunen vurderer, at selv om boligstøttemodtageren ikke direkte har oplyst om, at hun har tjent mere end, hvad der er lagt til grund for beregningen i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2006, kunne hun have en berettiget forventning om, at kommunen også benyttede lønsedlen for juni måned til kontrol af boligstøtten for perioden 1. januar 2006 til 30. juni Hvis dette var sket, skulle der være foretaget omberegning. Kommunen betragter det som en administrativ fejl og frafalder kravet.

18 kapitel 3 Formalitetsvurdering 17 3 Formalitetsvurdering I undersøgelsen er der set på de generelle sagsbehandlingsregler som fremgår af forvaltningsloven, det vil sige om begrundelse, om klagevejledning og om partshøring. Der er også set på bestemmelsen, hvorefter kommunen skal gøre ansøgeren bekendt med reglerne om efterregulering og tilbagebetaling. I afsnit 3.5 nedenfor er der nogle anbefalinger vedrørende sagsoplysning. Regelgrundlaget fremgår af bilag Om afgørelsens form og indhold Samtlige sager i undersøgelsen indeholder en skriftlig afgørelse om efterregulering. Afgørelsen træffes, når resultatet af slutligningen foreligger. Afgørelsen knytter sig til den meddelelse om boligsikring eller boligydelse, som boligstøttemodtageren får som svar på sin ansøgning om boligstøtte, ved ændringer og ved hvert årsskifte. I gennemgangen nedenfor er der en række citater i anførselstegn. De er hentet fra de standardskemaer fra Kommunernes Landsforening, som er anvendt som udgangspunkt i alle de sager, der indgår i undersøgelsen. 3.2 Begrundelse Reglerne om begrundelse findes i forvaltningslovens 22-24, hvoraf fremgår, at en skriftlig afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse medmindre den giver den pågældende part medhold. Begrundelsen skal indeholde henvisning til retsregler og en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. I de fleste sager er der henvist til korrekt lovgivning. Vi har vurderet at kravet til begrundelse er opfyldt i nogen grad, når afgørelsen om tilbagebetalingens størrelse alene indeholder oplysning om den boligstøtte vedkommende har modtaget og den boligstøtte vedkommende efter efterreguleringen er berettiget til. Det følgende er et eksempel på en sag om for meget modtaget boligsikring. Der har været en indkomst, der ikke er givet oplysning om.

19 18 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Sag nr. 061 Opgørelse over for meget modtaget boligsikring Afgørelsen indeholder oplysning om uoplyst indkomststigning kr. Om tilbagebetalingskravet fremgår: Modtaget boligsikring Berettiget boligsikring For meget udbetalt i perioden Tilskud i perioden kr. Tilskud i perioden kr. Tilskud i perioden kr. Ankestyrelsen vurderer, at en optimal begrundelse i sager om efterregulering af boligstøtte indeholder en detaljeret udregning af den boligstøtte vedkommende kan få på grundlag af indkomstoplysninger fra årsopgørelsen Ankestyrelsen anbefaler, at afgørelsen om efterregulering indeholder en detaljeret udregning af den boligstøtte vedkommende kan få på grundlag af indkomstoplysninger fra årsopgørelsen Ankestyrelsen har dog bemærket, at kommunen i en række sager i meddelelsen om boligstøtte har opfordret ansøger til at henvende sig, hvis yderligere detaljer ønskes. Kommunen formulerer det således: Detaljeret oversigt over udregning: Hvis du ønsker det kan du bestille en mere detailleret udregning over din boligsikring. 3.3 Klagevejledning Klagevejledning er givet korrekt i alle sager med en enkelt undtagelse, hvor klagevejledningen ikke var vedlagt.

20 kapitel 3 Formalitetsvurdering Partshøring Bestemmelsen om partshøring fremgår af forvaltningslovens 19. Partshøring har både til formål at gøre parten bekendt med, at sagen verserer og at give parten mulighed for at kommentere sagens oplysninger. Af undersøgelsen fremgår, at kommunerne ikke har foretaget partshøring i sagerne. Kommunerne angiver i en række tilfælde, at der er sket partshøring, men dette fremgår ikke af de akter, Ankestyrelsen har modtaget. Enkelte kommuner angiver partshøring, når det fremgår, at afgørelsen kan ændres, hvis der kommer nye oplysninger fra Skat. Enkelte kommuner henviser til, at KMD (Kommunedata)s systembreve sikrer, at reglerne er overholdt. Ankestyrelsen har ikke truffet principafgørelser om konsekvensen af manglende partshøring i afgørelser om efterregulering af boligstøtte. I undersøgelsen finder Ankestyrelsen ikke tilstrækkelig grund til at betegne afgørelserne som ugyldige på grund af manglende partshøring. Der er herved lagt vægt på, at det i ansøgning om boligstøtte er oplyst, at en Korrekt boligstøtteberegning kræver, at årsindkomsten opgøres. Dernæst oplyses i meddelelse om boligstøtte at Hvis årsindkomsten bliver højere end oplyst kan det betyde, at De skal betale en del eller hele boligstøtten tilbage. Det suppleres af en oplysning i afgørelsen om efterregulering om, at Vi gør opmærksom på, at kravet kan ændres, hvis indkomsten ændres af Skat. Ankestyrelsen henviser til, at der ikke er pligt til partshøring, når det af oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for uproblematisk at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Der sigtes til oplysninger, der er skaffet eller registreret på en særlig betryggende måde, som giver oplysningerne et autentisk præg. Det gælder normal skattepligtig indkomst, når der foreligger en endelig skatteligning. Sådanne oplysninger vil parten normalt ikke kunne anfægte eller supplere. De oplysninger, der indgår ved efterreguleringen af boligstøtte er oplysninger fra skattevæsenet. Det vil sige oplysninger fra slutligningen, som borgeren kender. Boligstøttemodtageren kender sin slutopgørelse og ved fra meddelelse om boligstøtte, på hvilket grundlag boligstøtten er beregnet og at boligstøtten kan efterreguleres. Der er således ikke nogen formel grund til at partshøre om disse oplysninger, som borgeren allerede ved vil indgå i boligstøttesagen.

21 20 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 3.5 Pligt til at oplyse sagen yderligere i særlige situationer Tilbagebetalingskravet er i alle sagerne begrundet i ændringer i husstandsindkomsten. Imidlertid er der eksempler på, at der også er sket andre ændringer i løbet af året, og i visse tilfælde har kommunen kendt til dem. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at når kommunen rent faktisk har oplysninger, som kan få indflydelse på tilbagebetalingskravet, bør kommunen oplyse sagen yderligere. I sag nr. 113 fremgik af journalarkene, at et husstandsmedlem var flyttet, og der var sket omberegning. Afgørelsen om efterregulering var suppleret med sætningen: Kravet kan evt. nedsættes, hvis det klart kan dokumenteres, at indkomststigningen helt eller delvis vedrører en person, der kun har boet i husstanden i en periode, og indkomststigningen ligger udenfor denne periode. Her burde kommunen have oplyst sagen yderligere. I sag nr. 59 er der foretaget omberegning i løbet af året. Da afgørelsen om efterregulering blev fremsendt var den ledsaget af en særskilt orientering: Vedlagte krav kan eventuelt nedsættes, hvis du har skiftet job i I begge de nævnte sager burde kommunen selv have oplyst sagen i stedet for at orientere om mulighed for ændret efterregulering af boligstøtte. Ankestyrelsen har imidlertid ikke haft særskilt fokus på dette forhold i undersøgelsen. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunen oplyser sagen yderligere, når de har kendskab til forhold, der kan påvirke efterreguleringen

22 kapitel 3 Formalitetsvurdering Kendskab til reglerne Der er i efterreguleringsbestemmelsen en selvstændig forpligtelse for kommunerne til at gøre boligstøttemodtagerne opmærksom på bestemmelsen om efterregulering, tilbagebetaling og konsekvenser ved tilsidesættelse. Bestemmelsen supplerer boligstøttemodtagerens pligt til at give oplysninger om eventuelle ændringer til brug for beregning. I ansøgning om boligstøtte er oplyst, at en Korrekt boligstøtteberegning kræver, at årsindkomsten opgøres og der er en klar opfordring til at give besked hvis der sker ændringer. Meddelelsen om boligstøtte oplyser grundlaget for boligstøtte og det fremgår, at Hvis årsindkomsten bliver højere end oplyst, kan det betyde, at De skal betale en del eller hele boligstøtten tilbage. Hver udbetaling af boligstøtte indeholder opfordring til at oplyse om ændringer og information om at manglende eller forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling. I stort set alle sager har kommunerne skriftligt orienteret om efterregulering således som foreskrevet i 47, stk Øvrige bemærkninger Ankestyrelsen har bemærket, at mange kommuner opkræver den for meget udbetalte boligstøtte inden klagefristens udløb. Ankestyrelsen skal bemærke, at klage over kommunens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte har opsættende virkning. Ankestyrelsen finder derfor, at det vil være i overensstemmelse med god forvaltningsskik ikke at kræve beløbet indbetalt før klagefristens udløb. Derved undgår man, at en borger, der har 4 uger til at overveje at klage, indbetaler beløbet inden 8 dage for ikke at blive mødt med et rykkergebyr. Ankestyrelsen anbefaler, at det for meget udbetalte beløb i boligstøtte først opkræves efter klagefristens udløb, fordi klagen har opsættende virkning

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Side 1 af 13 CQZ1-5CCP-K3G6 Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Sagsnummer: Norddjurs-sag-1 Du starter besvarelsen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere