REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE"

Transkript

1 Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om plads i et af Tårnby Kommunes dagtilbud. Det betyder, at du ikke kan få tilskud, mens du venter på at få det første tilbud om plads i en institution eller dagpleje. Du kan altså vælge, om du ønsker at benytte pladsen, som du tilbydes eller du som alternativ ønsker at få tilskud til privat børnepasning. Er dit barn allerede i institution eller dagpleje, kan du også komme i betragtning, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor dit barn er udmeldt fra institutions- eller dagplejepladsen. Forudsætningerne er: Har ikke institutions- eller dagplejeplads: 1. Dit barn skal være registreret på ventelisten til en plads i et dagtilbud. 2. Dit barn skal stå for tur på ventelisten til en plads, og du skal tilbydes en plads først her kan du fravælge pladsen og ønske tilskuddet. Har institutions- eller dagplejeplads: 1. Du skal udmelde dit barn med gældende varsel, som er på mindst en måned og altid til den 1. el. 15. i en måned. 2. Du kan tidligst få tilskud fra den 1. dag efter udmeldelsen er trådt i kraft. Hvad er økonomien i ordningen? Kommunens tilskud til privat pasning udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, dog højst 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Du skal selv betale mindst 25 % af lønudgiften. Tilskuddet udbetales månedsvis forud. Det økonomiske tilskud til privat børnepasning gives f.eks. hvor du 1

2 - ansætter en ung pige m/k i huset (au-pair personer kan ikke ansættes som børnepassere, da disse ikke har arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse). - får dit barn passet udenfor hjemmet hos en privat børnepasser, som også har andre børn i pasning. - sammen med andre forældre går sammen om at etablere en privat pasningsordning. Du kan ikke få tilskud til at passe egne børn. Hvilke krav er der for at få tilskud? Du skal bo i Tårnby Kommune. Dit barn skal stå på venteliste til dagpasning. Du kan først vælge tilskudsmodellen, når dit barn tilbydes/er tilbudt den 1. plads i et af kommunens dagtilbud. Dit barn skal være mindst 24 uger og højest 36 måneder. Du skal indgå en skriftlig pasningsaftale med en børnepasser, du selv finder. Kommunen godkender pasningsaftalens indhold og den person, du ansætter til at passe barnet, heri indgår vurdering af straffeattesten. I godkendelsen indgår også vurdering af, om pasningsordningen er pædagogisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig. Du skal være indstillet på, at kommunen fører tilsyn med pasningsordningen og kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg. Tilskuddet udbetales ikke under barselsorlov, eller hvis der udbetales orlovsydelse til børnepasning for det samme barn, der søges privat børnepasning til. Der kan højest gives tilskud til 3 børn pr. måned til samme husstand. Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasserens løn er skattepligtig. Du bliver altså arbejdsgiver med det ansvar og de pligter, det fører med sig. Tilskuddet følger pasningen af barnet og medgår altså ikke til betaling for andre ydelser, såsom rengøring generelt i familiens hjem, strygning, kost og logi til børnepasseren m.v. Har du andre børn i daginstitution, vil tilskuddet til privat børnepasning give søskenderabat på forældrebetalingen for dine andre børn. Tilskud til privat børnepasning får ikke indflydelse på eventuelle sociale ydelser eller SU til barnets forældre. Tilskuddet skal ikke indgå ved beregningerne, da tilskuddet går videre til den private børnepasser. Aftalen, som du indgår med den private børnepasser, skal som et minimum indgås for en 3 måneders periode. Forældrene til barnet kan mod en reduktion i tilskuddet bede kommunen om at sørge for administration af ordningen. Reduktion i tilskuddet vil svare til kommunens udgifter i forbindelse med administrationen. 2

3 Er der krav til børnepasseren? - har børnepasseren rettigheder og pligter? Børnepasseren skal være fyldt 18 år. Børnepasseren skal have ren straffeattest og børneattest. (indhentes af Tårnby Kommune).Det kan oplyses, at Tårnby Kommune indhenter en udvidet straffeattest. - er børnepasseren udenlandsk statsborger, skal du selv indhente straffeattest fra hjemlandet og aflevere/sende straffeattesten til Tårnby Kommune. Er børnepasseren fra lande udenfor EU og EØS, skal der foreligge gyldig arbejdstilladelse. Børnepasseren skal besidde fysiske, psykiske og sproglige forudsætninger, der er nødvendige for barnets hele udvikling, så barnets trivsel og udvikling sikres. Børnepasseren skal være indstillet på anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fra kommunen og tage imod den eventuelle vejleding og rådgivning, der gives. Børnepasseren skal sammen med barnets forældre (arbejdsgiver) underskrive ansøgning om tilskud til privat børnepasning. Børnepasserens løn er skattepligtig der skal betales B-skat, AM.bidrag og gives lønseddel/kvittering for lønudbetalingen. Børnepasseren er berettiget til ferie efter ferielovens regler. Børnepasseren er berettiget til feriegodtgørelse på 12½ % af bruttolønnen, som udbetales det efterfølgende ferieår. Børnepasseren er omfattet af en arbejdsskadeforsikring, som arbejdsgiveren skal indgå. Den indgåede aftale om privat børnepasning kan opsiges med 1 måneds varsel. Opsigelsen skal sendes til kommunen og være underskrevet af begge parter. I særlige tilfælde kan ændringer/opsigelsesvarslet være mindre end 1 måned. Har forældrene som arbejdsgiver rettigheder og pligter? Formalia som skal være opfyldt - førend tilskuddet udbetales Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som du og børnepasseren skal underskrive. Ansøgningen sendes til kommunen. Skat skal indhentes et CVR-nr., da du skal registreres som arbejdsgiver. Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring (lovpligtig). Kommunen skal godkende den private pasningsordning, herunder at kravene til børnepasseren er indfriet. Når en privat børnepasning er i gang Der udbetales løn til børnepasseren og som kvittering skal der foreligge en lønseddel. Kvittering for lønudbetalingen skal sendes til kommunen. 3

4 Der skal indbetales 12½ % af lønnen til feriegodtgørelse. Der skal indbetales et arbejdsgiver- og et lønmodtagerbidrag hver måned til ATP, hvis pasningen er mere end 117 timer om måneden. Er I flere forældre om en børnepasser, deles I om ATPbidraget. I er selv ansvarlige for at få jeres barn passet ved børnepasserens ferie, sygdom mv. I har pligt til at orientere kommunen om ændringer i den indgåede aftale. Den indgåede aftale om privat børnepasning kan I opsige med 1 måneds varsel. Opsigelsen, som skal være underskrevet af begge parter, skal sendes til kommunen. I særlige tilfælde kan aftalen ændres/opsiges og med mindre varsel end 1 måned. Tilskuddet bortfalder med udgangen af den måned, hvor du siger ja til pasning i et af vores dagtilbud. Har Tårnby Kommune forpligtelser? Kommunen skal godkende den enkelte pasningsordning både børnepasseren og den indgående aftalte om privat børnepasning. Kommunen indhenter straffeattest. Undtagelse se under afsnittene: Er der krav til børnepasseren? har børnepasseren rettigheder og pligter? Sagsbehandlingstiden for godkendelse af tilskud til privat børnepasning er maksimalt 6 uger fra modtagelsen af ansøgningsskemaet. Kommunen skal føre løbende tilsyn med pasningsordningen, såvel anmeldte som uanmeldte besøg. Kommunen skal sikre, at det udbetalte tilskud benyttes til lønudgift i henhold til den indgåede og godkendte aftale. Derfor skal der hver måned sendes lønkvittering til kommunen. Kommunen kan opsige den indgående pasningsaftale, og med kortere varsel end 1 måned, hvis: - det kan dokumenteres, at aftalen bliver misligholdt - der er begrundet mistanke om, at aftalen er proforma - familien fraflytter Tårnby Kommune. Hvis en indgået privat pasningsordning ophører, og familien ikke ønsker ny privat pasningsordning, men et kommunalt dagtilbud, er der garanti for et alderssvarende dagtilbud inden for en måned i et af kommunens dagtilbud. Familien skal dog selv rette henvendelse til pladsanvisningen. Kan vi klage, hvis kommunen ikke vil godkende vores pasningsaftale? En klage over kommunens afgørelse, skal stiles til: Det Sociale Nævn Statsamtet København 4

5 Hejrevej København NV Tlf Fax: Klagen skal dog sendes til Tårnby Kommune, Daginstitutionsafdelingen, da vi skal revurdere afgørelsen. I vil få brev om afgørelsen. Fastholder vi den tidligere afgørelse, sender vi jeres klage videre til Det Sociale Nævn. Husk. Klager skal være skriftlige. Der kan bl.a. klages over: at kommunen ikke vil godkende pasningsaftalen at kommunen ikke vil forlænge en pasningsaftale at kommunen opsiger den indgåede og godkendte pasningsaftale, på grund af: 1. at det er vurderet, at aftalen er blevet misligholdt 2. at det er vurderet, at den indgåede aftale er proforma 3. at kommunen har vurderet, at der er grundlag for at kræve tilbagebetaling af uberettigede udbetalte tilskud. Hvordan får vi et ansøgningsskema? Skemaet kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside og udleveres/sendes ved henvendelse til: Tårnby Kommune Daginstitutionsafdelingen Amager Landevej Kastrup Tlf Du kan også bestille skemaet på mail. Så sender vi skema og vores informationsmateriale om ordningen. HUSK: Sagsbehandlingstiden for godkendelse er maksimalt 6 uger fra modtagelse af ansøgningsskemaet. Sagsbehandlingstiden er under forudsætning af, at ansøgningen er i orden, herunder blandt andet, at begge parter har underskrevet ansøgningen, at der foreligger en godkendt straffeattest, at pasningsstedet er godkendt osv. HUSK: Kopi at lønseddel/kvittering skal sende til kommunen hver måned. Grunden hertil er, at kommunen skal sikre, at det udbetalte tilskud benyttes til lønudgift i henhold til den indgåede og godkendte aftale. 5

6 Hvordan bliver jeg registreret som arbejdsgiver? for at blive registreret skal der ske en anmeldelse om registrering hos Skat. Du kan bestille et skema hos SKAT, som du også skal sende den udfyldte anmeldelse til. SKAT kan kontaktes på følgende kontor: SKAT Sluseholmen 8B 2450 København SV Tlf Opsigelse fra arbejdsgiver/børnepasser Er der undtagelser for en måneds opsigelse af ordning/ændring af ordningen eller tilskuddets størrelse? Børnepasseren - Almindeligt opsigelsesvarsel Kan opsige aftalen om privat børnepasning med en måneds varsel. Opsigelsen skal underskrives af begge parter og sendes til kommunen. Arbejdsgiver (forældre) - Almindeligt opsigelsesvarsel Kan opsige aftalen om privat børnepasning, med en måneds varsel. Opsigelsen skal underskrives af begge parter og sendes til kommunen. Arbejdsgiver (forældre) - Undtagelser Kan egenhændigt opsige aftalen om privat børnepasning, med kortere varsel end én måned, hvis: 1. Det kan dokumenteres, at børnepasseren har misligholdt den indgåede kontrakt. Opsigelsen, skal indeholde dokumentation og sendes til kommunen. Børnepasserens eventuelle indsigelse/bemærkninger hertil skal sendes med/kan sendes særskilt til kommunen. 2. Ved børnepasserens langtidssygdom (mere end én måned). Opsigelsen skal være vedlagt evt. dokumentation og børnepasserens indsigelse/bemærkninger sendes til kommunen. Kommunens muligheder for opsigelse/ændring af ordningen eller tilskuddets størrelse Kommunens muligheder ændringer/ordningens ophør Kan egenhændigt, efter en beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen, ændre tilskuddets størrelse for nyansøgninger om tilskud med en måneds varsel. Ansøgninger med formalia i orden, modtaget inden ophørsdato, er berettiget til tilskuddet uændret. 6

7 Kan egenhændigt, hvis ændring af lov gør det muligt/og efter en beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen, bringe ordningen om tilskud til privat pasningsordning til ophør for nyansøgninger om tilskud, med en måneds varsel. Igangværende ordninger kan fortsætte indtil aftalen ophører, dog ophører ordningen pr. automatik senest ved udgangen af den måned, hvor barnet fylder 3 år. Kan egenhændigt, bringe indgåede pasningsordninger til ophør med mindre end en måneds varsel/eller øjeblikkeligt ophør, hvis: 1. Det kan dokumenteres, at aftalen bliver misligholdt 2. Der er begrundet mistanke om, at aftalen er proforma. Her vil der blive taget stilling til eventuel politianmeldelse for socialt bedrageri - uberettigede udbetalte tilskud vil blive krævet tilbagebetalt. 3. Hvis familien (tilskudsmodtager) fraflytter kommunen. Hvilke offentlige myndigheder kan hjælpe? Tårnby Kommune ATP-Huset Daginstitutionsafdelingen Arbejdsmarkeds- og Erhvervssygdomssikring Amager Landevej 76 AM-bidrag 2770 Kastrup Kongens Vænge 8 Tlf Hillerød Fax: Tlf Fax ATP-Huset SKAT ATP-bidrag Sluseholmen 8B Kongens Vænge København SV 3400 Hillerød Tlf Tlf Fax: ATP-Huset Beskæftigelsesministeriet Feriekonto Ved Stranden 8 Kongens Vænge København K 3400 Hillerød Tlf Tlf Fax Fax: Feriekontoret i Arbejdsdirektoratet Det Sociale Nævn Stormgade 10 Statsamtet København Postboks 1103 Hejrevej København K 2400 København NV Tlf Tlf Fax Fax

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere