EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr."

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af valgbog efter fornyet fintælling og endelig behandling af to valgklager 3 2. Valgklage indgivet af advokat Olav Willadsen på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter supplerende klage 7 3. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden ændringsforslag vedr. forretningsudvalgets sammensætning Henvendelse fra Bent Larsen (V) om ændring af regionsrådets mødedato i december Side 2

3 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 GODKENDELSE AF VALGBOG EFTER FORNYET FINTÆLLING OG ENDELIG BEHANDLING AF TO VALGKLAGER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at det efter den fornyede fintælling foreliggende udkast til samlet revideret valgbog for regionsrådsvalget godkendes og underskrives af regionsvalgbestyrelsen, 2. at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Anne Ehrenreich orienteres om udfaldet af fintællingen og om at der herefter ikke foretages videre i anledning af hendes klage, 3. at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Peter Norsk orienteres om udfaldet af fintællingen og, om at der herefter ikke foretages videre i anledning af hans klage, 4. at kandidatlisternes kontaktpersoner orienteres om den godkendte reviderede valgbog og 5. at resultatet herefter offentliggøres. RESUME Regionsrådet besluttede på møde den 30. november 2009 i overensstemmelse med den af regionsvalgbestyrelsen afgivne udtalelse på baggrund af valgklage fra Anne Ehrenreich, der var opstillet på kandidatlisten for partiet Venstre, Danmarks Liberale Parti og fra Peter Norsk, der var opstillet på kandidatlisten for liste C, Det Konservative Folkeparti, at der skulle foretages fornyet fintælling af de afgivne stemmer på liste V, Venstre, Danmarks Liberale Parti samt de ugyldige stemmer i Hørsholm Kommune og af afgivne stemmer på liste C, Det Konservative Folkeparti i såvel Rudersdal som i Fredensborg kommuner samt de ugyldige stemmer i de to kommuner. Regionsrådet besluttede endvidere, at fintællingen skulle finde sted onsdag den 2. december 2009 på regionsgården i Hillerød. SAGSFREMSTILLING På baggrund af den af regionsrådet trufne beslutning afhentede regionens medarbejdere i løbet af tirsdag den 1. december 2009 det omhandlede stemmemateriale i de respektive kommuner, således at fintællingen kunne starte onsdag den 2. de- 3

4 cember kl I alt ca stemmer blev afhentet i de omhandlede kommuner. De tilforordnede vælgere, som regionsrådet havde udpeget blev indkaldt telefonisk mandag den 30. november 2009 umiddelbart efter regionsrådets beslutning og efterfølgende skriftligt pr. mail tirsdag den 1. december De tilforordnede vælgere havde i henhold til den af regionsvalgbestyrelsen godkendte fintællingsinstruks til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af fintællingen. De tilforordnede vælgere blev forud for valget orienteret om denne opgave. Selve fintællingen blev, som det fremgår af ovennævnte fintællingsinstruks, gennemført af regionens egne medarbejdere. Fintællingen startede onsdag den 2. december 2009 kl Hver kommune blev fintalt ved separate borde af hver sit tællehold. Udover de nævnte medarbejdere kunne et sekretariat spørges til råds i tvivlsspørgsmål. Hele fintællingen blev ledet af koncerndirektør Jeannette Birkelund. Syv nedennævnte tilforordnede vælgere førte tilsyn med gennemførelsen af fintællingen, idet resten af de 16 udpegede havde måttet melde afbud. Jens Mørk Lauridsen (A) Sven Dittman (A) Bent Christensen (A) Vibeke Rosdahl (B) Georg Møller (B) Christoffer Buster Reinhardt (C) Jens Hansen (V) Det bemærkes, at det under fintællingen blev sikret, at de tilforordnede vælgere, der var opstillet på en kandidatliste til regionsrådsvalget, ikke deltog i optællingen af, hvor mange stemmer, der er afgivet for den kandidatliste, vedkommende er opstillet for, ligesom de ikke deltog i opgørelsen af, hvorledes de afgivne stemmer for den pågældende kandidatliste fordeler sig på personlige stemmer for hver kandidat og listestemmer, jfr. lov om kommunale og regionale valg 78 a. På baggrund af den nævnte fintælling blev der for hver kommune udarbejdet en optællingsliste. De optællinger, der fremgik af optællingslisterne, blev tastet ind i Kommunedatas valgsystem, der herefter genererede en revideret samlet valgbog for hele regionen. Kopi af det reviderede udkast til valgbog vedlægges. Som det fremgår af denne, har fintællingen resulteret i, at kandidat for Venstre, Danmarks Liberale Parti, Anne Ehrenreich har fået tilført yderligere 6 personlige 4

5 stemmer. Herefter er Anne Ehrenreich fortsat valgt som 1. stedfortræder på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti. For så vidt angår kandidaten på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti, Peter Norsk, har fintællingen resulteret i, at der er tilført kandidaten yderligere 29 personlige stemmer. Herefter er Peter Norsk valgt som 9. stedfortræder på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti og Susanne Mortensen er valgt som 10. stedfortræder på samme liste. For enkelte andre kandidater på de to kandidatlister har fintællingen resulteret i justeringer af det personlige stemmetal. Som eksempler herpå kan nævnes, at Birgit Tystrup, kandidat på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti, har fået tilført 7 personlige stemmer. Hans Toft, kandidat på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti, har mistet 5 personlige stemmer, mens Per Tærsbøl, der er kandidat på samme liste, har mistet 20 personlige stemmer. Samme forhold gør sig gældende for andre kandidatlister. Som eksempler kan nævnes, at Henrik Thorup, kandidat på kandidatlisten for Dansk Folkeparti, har fået tilført 5 personlige stemmer, mens Peer Wille-Jørgensen, kandidat på kandidatlisten for Enhedslisten - De Rød-Grønne, har fået tilført 1 personlig stemme. Administrationen finder ikke, at de ved den fornyede fintælling foretagne få og mindre justeringer i den samlede valgbog giver konkrete holdepunkter for at antage, at den efter den fornyede fintælling foreliggende opgørelse af valget skulle være fejlagtig. Det fremgår af det vedlagte notat af 4. december 2009 om Følsomhed ved mandatfordelingen, at der ikke er ændret ved mandatfordelingen mellem valgforbundene eller indenfor valgforbundene. Det fremgår endvidere, at der ej heller er ændret i fordelingen mellem partierne af regionsrådets 41 pladser. Administrationen indstiller på den baggrund at det foreliggende udkast til samlet revideret valgbog godkendes og underskrives. Administrationen indstiller videre, at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Anne Ehrenreich og Peter Norsk orienteres om udfaldet af fintællingen og om, at der herefter ikke foretages videre i anledning af deres klager. I overensstemmelse med lov om kommunale og regionale valg er den reviderede valgbog den 3. december 2009 fremsendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Ministeriet har anmodet om at modtage den reviderede valgbog med regionsvalgbestyrelsens underskrifter. 5

6 Det kan supplerende oplyses, at administrationen på baggrund af en anmodning af 30. november 2009 fra regionsrådsmedlem Bent Larsen til formanden for regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen om mulighederne for at foretage en fornyet fintælling efter regionsvalgbestyrelsens opgørelse af valget, har sendt den vedlagte forespørgsel med bilag til Indenrigs- og Socialministeriet, idet ministeriet er anmodet om at fremsende svar herpå, således at det kan foreligge til mødet i regionsvalgbestyrelsen den 8. december Der vil til forretningsudvalgets møde foreligge anbefaling fra regionsvalgbestyrelsen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Det efter fintællingen den 2. december 2009 foreliggende udkast til revideret valgbog (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 2. Henvendelse af 3. december 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet med bilag (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 3. Notat af 4. december 2009 om følsomhed ved mandatfordeling (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) Sagsnr:

7 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 VALGKLAGE INDGIVET AF ADVOKAT OLAV WILLADSEN PÅ VEG- NE AF KANDIDATLISTEN LAVERE SKATTER OG AFGIFTER SUP- PLERENDE KLAGE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsvalgbestyrelsen til brug for regionsrådets behandling af sagen udtaler, at regionsvalgbestyrelsen finder, at det bør meddeles advokat Olav Willadsen, at hans supplerende klage af 3. december 2009 ikke giver anledning til at ændre regionsrådets beslutning af 30. november 2009 vedrørende hans klage, og at regionsrådet herefter ikke finder grundlag for at foretage sig videre i sagen. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. november 2009, at der ikke på det foreliggende grundlag var fundet belæg for at antage, at en kandidat for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter var blevet forhindret i at overvære optællingen af stemmer efter valget til regionsrådet, og at regionsrådet herefter ikke fandt grundlag for at foretage sig videre i sagen. Samtidig besluttede regionsrådet at oversende advokatens klage vedrørende aktindsigt til Indenrigs- og Socialministeriet. Kandidatlistens advokat, Olav Willadsen, har i brev af 3. december 2009 fastholdt sin klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune. Kandidatlisten har tillige klaget over opgørelsen af kommunalvalget i Brøndby Kommune. Administrationen indstiller, at kandidatlistens fornyede klage afvises. SAGSFREMSTILLING Advokat Olav Willadsen indgav på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter en klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune, idet en af listens kandidater angiveligt skulle være blevet forhindret i at overvære stemmeoptællingen. Brøndby Kommune kunne ikke bekræfte det af klageren oplyste hændelsesforløb. Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. november 2009, at der ikke på det foreliggende grundlag var fundet belæg for at antage, at en kandidat for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter var blevet forhindret i at overvære optællingen af 7

8 stemmer efter valget til regionsrådet, og at regionsrådet herefter ikke fandt grundlag for at foretage sig videre i sagen. Supplerende klage Kandidatlistens advokat, Olav Willadsen, har i brev af 3. december 2009 fastholdt sin klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune. Kandidatlisten har tillige klaget over opgørelsen af kommunalvalget i Brøndby Kommune. Olav Willadsen har i sin fornyede klage af 3. december 2009 anført, at valget til regionsrådet efter hans opfattelse fortsat må anses for at være ugyldigt, idet han fastholder, at en kandidat for listen Lavere Skatter og Afgifter, Anders Jensen blev forhindret i at overvære stemmeoptællingen på valgaftenen. Herudover gør han gældende, at de små stemmetal på afstemningsstedet Lillelundsskolen, hvorfra Anders Jensen angiveligt blev bortvist bekræfter hans mistanke om, at opgørelsen på afstemningsstedet ikke har været korrekt. Det bemærkes, at afstemningsstedets korrekte navn er Lindelundsskolen. Endelig anfører advokaten, at han undrer sig over, at 50 stemmer i Helsingør kan føre til omtælling i Helsingør, mens overtrædelse af valgloven og over 600 ugyldige stemmer i Brøndby Kommune ikke kan. Herudover besværer advokaten sig over, at han først i løbet af weekenden fik tilsendt kopi af Brøndby Kommunes valgbog for regionsrådsvalget, så han ikke havde mulighed for at gennemgå denne med sin klient før regionsrådet tog stilling til hans klage mandag den 30. november Endelig anfører advokaten, at han allerede den 17. november 2009 har klaget over regionsrådsvalget til Indenrigs- og Socialministeriet. Administrationens bemærkninger til den supplerende klage Vedrørende klage til Indenrigs- og Socialministeriet Administrationen er ikke bekendt med den til Indenrigs- og Socialministeriet indgivne klage, som ministeriet ikke har sendt til udtalelse i Region Hovedstaden. Vedrørende forsinket fremsendelse af valgbog Fredag den 27. november blev der med bud sendt brev til Olav Willadsen med oplysning om Brøndby Kommunes udtalelse til hans klage med orientering om mulighederne for efter partshøringsreglerne at afgive en udtalelse til brug for regionsrådets behandling af sagen. Det blev efterfølgende konstateret, at der ved en fejl ikke var medsendt uddrag af valgbogen for regionsrådsvalget i Brøndby Kommune som bilag til partshøringsbrevet. Efter telefonisk kontakt til advokaten blev bilaget sendt med almindelig post om fredagen. 8

9 Vedrørende ugyldighed på grund af afvisning af kandidats mulighed for at overvære stemmeoptællingen Brøndby Kommune har ikke kunnet bekræfte, at der på afstemningsstedet Lindelundsskolen skulle være afvist vælgere eller kandidater, som havde ønske om at overvære optællingen. I det svar, som kommunen den 4. december 2009, der er vedlagt som bilag, har sendt til advokaten vedrørende dennes klage over opgørelsen af kommunalbestyrelsesvalget har kommunen efter fornyet kontakt til valgstyrerne på afstemningsstedet og til kommunens medarbejdere på afstemningsstedet fortsat ikke kunnet få bekræftet kandidatlistens påstand om, at kandidaten Anders Jensen skulle være blevet forhindret i at overvære stemmeoptællingen. Administrationen finder, at kommunens udtalelse om dette spørgsmål fortsat må lægges til grund. Vedrørende de små stemmetal på afstemningsstedet Lindelundsskolen Advokaten henviser til, at de små stemmetal på afstemningsstedet Lindelundsskolen, bekræfter hans mistanke om, at opgørelsen på afstemningsstedet ikke har været korrekt. Det fremgår af Brøndby Kommunes valgbog for regionsrådsvalget, at der på afstemningsstedet Lindelundsskolen var registreret stemmeberettigede vælgere på valgdagen. Af disse havde afgivet stemme, heraf 3 stemmer på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 96 bedømt som ugyldige af kommunens valgbestyrelse. På et andet afstemningssted i kommunen, Tjørnehøjskolen, var der registreret stemmeberettigede vælgere. Af disse havde afgivet stemme, heraf 6 stemmer på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 98 bedømt som ugyldige. Der synes således ikke at være belæg for at antage, at afstemningsmønsteret på Lindelundsskolen skulle være forbundet med særlige afvigelser eller for at antage, at opgørelsen af stemmetallene, herunder stemmetallene for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter, skulle have været fejlagtig. Der er i Brøndby Kommune i alt tilfaldet listen 52 stemmer. Til sammenligning kan yderligere anføres afstemningsmønsteret på to afstemningssteder i nabokommunen, Ishøj Kommune. På Gildbroskolen var registreret stemmeberettigede vælgere. Af disse havde afgivet stemme, heraf 9 på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 172 bedømt som ugyldige. På afstemningsstedet Strandgårdskolen var registreret stemmeberettigede vælgere vælgere havde afgivet stemme, heraf 6 på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 150 bedømt som ugyldige. Der er i Ishøj Kommune i alt tilfaldet kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter 25 stemmer. 9

10 Vedrørende antallet af ugyldige stemmer i Brøndby Kommune I Brøndby Kommune var der til regionsrådsvalget i alt afgivet stemmer. I kommunen var i alt 719 stemmer bedømt som ugyldige, heraf 633 blanke og 86 som ugyldige af andre grunde. I Ishøj Kommune var der tilsvarende afgivet stemmer. 661 stemmer blev bedømt som ugyldige, heraf 590 blanke og 71 som ugyldige af andre grunde. Der synes således ikke at være belæg for at antage, at antallet af stemmesedler, som af kommunens valgbestyrelse er bedømt som ugyldige, har været usædvanligt stort hverken i Brøndby Kommune eller på det pågældende afstemningssted. Administrationens vurdering Der ses ikke i de supplerende synspunkter, som advokat Olav Willadsen har gjort gældende at være belæg for at antage, at den af Brøndby Kommune foretagne opgørelse af regionsrådsvalget skulle være ugyldig. Administrationen indstiller derfor, at regionsvalgbestyrelsen til brug for regionsrådets behandling af sagen udtaler, at regionsvalgbestyrelsen finder, at det bør meddeles advokat Olav Willadsen, at hans supplerende klage af 3. december 2009 ikke giver anledning til at ændre regionsrådets beslutning af 30. november 2009 vedrørende hans klage, og at regionsrådet herefter ikke finder grundlag for at foretage sig videre i sagen. Der vil til forretningsudvalgets møde foreligge anbefaling fra regionsvalgbestyrelsen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING 10

11 Bilagsfortegnelse: 1. Regionsrådets beslutning i sag nr. 4 på rådets ekstraordinære møde den 30. november 2009 (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 2. Brev af 3. december 2009 fra Olav Willadsen på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 3. Brev af 4. december 2009 fra Brøndby Kommune til Olav Willadsen vedrørende kandidatlistens klage over kommunalbestyrelsesvalget (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) Sagsnr:

12 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 30. november 2009, sag nr. 5 Regionsrådet den 30. november 2009, sag nr. 5 SAG NR. 3 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN ÆNDRINGS- FORSLAG VEDR. FORRETNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager stilling til forslag til ændring af styrelsesvedtægt. RESUME Der foreligger forslag om ændring af forretningsudvalgets medlemstal fra 13 til 15 med virkning fra den 1. januar Medlemstallet er fastsat i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som derfor foreslås ændret. Herudover foreslås det, at bestemmelsen om at forretningsudvalget har den umiddelbare forvaltning af samtlige regionens virksomhedsområder udgår. Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. SAGSFREMSTILLING Baggrund Forberedelsesudvalget vedtog i 2006 de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden. Af styrelsesvedtægtens 4 fremgår det, at forretningsudvalget har 13 medlemmer. Efter regionslovens 13, stk. 3, skal antallet af medlemmer i forretningsudvalget være ulige, ligesom forretningsudvalget skal have mindst 11 og højst 19 medlemmer. Der er fra partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsat forslag om, at forretningsudvalget skal have 15 medlemmer, og styrelsesvedtægtens 4 foreslås derfor formuleret således: Regionsrådet vælger et forretningsudvalg på 15 medlemmer, jf. regionslovens 13. Formanden for regionsrådet er født formand for udvalget, jf. regionslovens 14. Efter styrelsesvedtægtens 4 varetager forretningsudvalget de opgaver, som i en kommune hører under økonomiudvalget, opgaver vedrørende regionens økonomi- 12

13 ske forhold, personaleforhold m.v. Efter regionslovens 13 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, hvorvidt varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens andre anliggender helt eller delvist henlægges til forretningsudvalget eller regionsrådet. I styrelsesvedtægten er den umiddelbare forvaltning af samtlige regionens virksomhedsområder henlagt til forretningsudvalget. I indeværende valgperiode er det imidlertid kun et fåtal af sager, som har været afgjort endeligt af forretningsudvalget, hvorfor det foreslås, at denne bestemmelse udgår. Styrelsesvedtægtens 5 stk. 4 får herefter følgende formulering: Stk 4. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om a) indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. stk. 5, og b) i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres. Ændringerne foreslås at træde i kraft med virkning fra den 1. januar Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal efter regionslovens 3 undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. Det foreslås derfor, at ændringsforslaget overgår til 2. behandling i regionsrådet den 22. december ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Forretningsudvalget indstiller, at forslag om ændring af styrelsesvedtægt overgår til 2. behandling. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling : 13

14 REGIONSRÅDETS BESLUTNING : Det oplystes, at henvisningen i sagsfremstillingen til styrelsesvedtægtens 4 stk. 4 rettelig skal være 5 stk. 4. Overgår til 2. behandling. Formanden oplyste, at der vil blive indkaldt til ekstraordinært møde i regionsrådet tirsdag den 8. december 2009 kl med henblik på 2. behandling af forslag om ændring af styrelsesvedtægt. Flemming Pless (A), Vagn Majland (A), Kristian Kirk Mailand (B), Hans Toft (C), Britta Due Andersen (O), Knud Andersen (V), Michael Lange (V) og Karin Falkencrone (Y) deltog ikke i sagens behandling : Bilagsfortegnelse: 1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden med korrekturtegn (FU) Sagsnr:

15 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 HENVENDELSE FRA BENT LARSEN (V) OM ÆNDRING AF RE- GIONSRÅDETS MØDEDATO I DECEMBER 2009 FORMANDEN INDSTILLER at henvendelsen drøftes. SAGSFREMSTILLING I følge forretningsordenen for forretningsudvalget kan et medlem med 8 dages frist skriftligt anmode om at få en sag på dagsordenen til forretningsudvalgets møde. Regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) har ved mail af 1. december 2009 skrevet: "Til forretningsudvalgsmødet den 8/12 vil jeg gerne have et punkt på dagsordenen: Forslag om at flytte regionsrådsmødet fra tirsdag 22/12 til mandag den 21/12. Mvh Bent Larsen" Regionsrådet har den 23. juni 2008 vedtaget mødeplan for regionsrådet Her af fremgår, at det ordinære møde i december måned afholdes den 22. december 2009 med forudgående forretningsudvalgsmøde den 15. december Såfremt mødedatoen den 22.december 2009 ønskes ændret, skal regionsrådet beslutte denne ændring. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Mail af 1. december 2009 fra Bent Larsen (V) (FU) Sagsnr: 16

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Afdelingsmøder i afdelingerne

Afdelingsmøder i afdelingerne Afdelingsmøder i afdelingerne AFDELINGSMØDER I AFDELINGERNE Der afholdes ordinært afdelingsmøde i samtlige afdelinger hvert år senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse, det vil sige senest den

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr. 121641-14 [Skriv tekst] Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?...

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere