EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr."

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af valgbog efter fornyet fintælling og endelig behandling af to valgklager 3 2. Valgklage indgivet af advokat Olav Willadsen på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter supplerende klage 7 3. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden ændringsforslag vedr. forretningsudvalgets sammensætning Henvendelse fra Bent Larsen (V) om ændring af regionsrådets mødedato i december Side 2

3 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 GODKENDELSE AF VALGBOG EFTER FORNYET FINTÆLLING OG ENDELIG BEHANDLING AF TO VALGKLAGER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at det efter den fornyede fintælling foreliggende udkast til samlet revideret valgbog for regionsrådsvalget godkendes og underskrives af regionsvalgbestyrelsen, 2. at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Anne Ehrenreich orienteres om udfaldet af fintællingen og om at der herefter ikke foretages videre i anledning af hendes klage, 3. at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Peter Norsk orienteres om udfaldet af fintællingen og, om at der herefter ikke foretages videre i anledning af hans klage, 4. at kandidatlisternes kontaktpersoner orienteres om den godkendte reviderede valgbog og 5. at resultatet herefter offentliggøres. RESUME Regionsrådet besluttede på møde den 30. november 2009 i overensstemmelse med den af regionsvalgbestyrelsen afgivne udtalelse på baggrund af valgklage fra Anne Ehrenreich, der var opstillet på kandidatlisten for partiet Venstre, Danmarks Liberale Parti og fra Peter Norsk, der var opstillet på kandidatlisten for liste C, Det Konservative Folkeparti, at der skulle foretages fornyet fintælling af de afgivne stemmer på liste V, Venstre, Danmarks Liberale Parti samt de ugyldige stemmer i Hørsholm Kommune og af afgivne stemmer på liste C, Det Konservative Folkeparti i såvel Rudersdal som i Fredensborg kommuner samt de ugyldige stemmer i de to kommuner. Regionsrådet besluttede endvidere, at fintællingen skulle finde sted onsdag den 2. december 2009 på regionsgården i Hillerød. SAGSFREMSTILLING På baggrund af den af regionsrådet trufne beslutning afhentede regionens medarbejdere i løbet af tirsdag den 1. december 2009 det omhandlede stemmemateriale i de respektive kommuner, således at fintællingen kunne starte onsdag den 2. de- 3

4 cember kl I alt ca stemmer blev afhentet i de omhandlede kommuner. De tilforordnede vælgere, som regionsrådet havde udpeget blev indkaldt telefonisk mandag den 30. november 2009 umiddelbart efter regionsrådets beslutning og efterfølgende skriftligt pr. mail tirsdag den 1. december De tilforordnede vælgere havde i henhold til den af regionsvalgbestyrelsen godkendte fintællingsinstruks til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af fintællingen. De tilforordnede vælgere blev forud for valget orienteret om denne opgave. Selve fintællingen blev, som det fremgår af ovennævnte fintællingsinstruks, gennemført af regionens egne medarbejdere. Fintællingen startede onsdag den 2. december 2009 kl Hver kommune blev fintalt ved separate borde af hver sit tællehold. Udover de nævnte medarbejdere kunne et sekretariat spørges til råds i tvivlsspørgsmål. Hele fintællingen blev ledet af koncerndirektør Jeannette Birkelund. Syv nedennævnte tilforordnede vælgere førte tilsyn med gennemførelsen af fintællingen, idet resten af de 16 udpegede havde måttet melde afbud. Jens Mørk Lauridsen (A) Sven Dittman (A) Bent Christensen (A) Vibeke Rosdahl (B) Georg Møller (B) Christoffer Buster Reinhardt (C) Jens Hansen (V) Det bemærkes, at det under fintællingen blev sikret, at de tilforordnede vælgere, der var opstillet på en kandidatliste til regionsrådsvalget, ikke deltog i optællingen af, hvor mange stemmer, der er afgivet for den kandidatliste, vedkommende er opstillet for, ligesom de ikke deltog i opgørelsen af, hvorledes de afgivne stemmer for den pågældende kandidatliste fordeler sig på personlige stemmer for hver kandidat og listestemmer, jfr. lov om kommunale og regionale valg 78 a. På baggrund af den nævnte fintælling blev der for hver kommune udarbejdet en optællingsliste. De optællinger, der fremgik af optællingslisterne, blev tastet ind i Kommunedatas valgsystem, der herefter genererede en revideret samlet valgbog for hele regionen. Kopi af det reviderede udkast til valgbog vedlægges. Som det fremgår af denne, har fintællingen resulteret i, at kandidat for Venstre, Danmarks Liberale Parti, Anne Ehrenreich har fået tilført yderligere 6 personlige 4

5 stemmer. Herefter er Anne Ehrenreich fortsat valgt som 1. stedfortræder på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti. For så vidt angår kandidaten på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti, Peter Norsk, har fintællingen resulteret i, at der er tilført kandidaten yderligere 29 personlige stemmer. Herefter er Peter Norsk valgt som 9. stedfortræder på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti og Susanne Mortensen er valgt som 10. stedfortræder på samme liste. For enkelte andre kandidater på de to kandidatlister har fintællingen resulteret i justeringer af det personlige stemmetal. Som eksempler herpå kan nævnes, at Birgit Tystrup, kandidat på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti, har fået tilført 7 personlige stemmer. Hans Toft, kandidat på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti, har mistet 5 personlige stemmer, mens Per Tærsbøl, der er kandidat på samme liste, har mistet 20 personlige stemmer. Samme forhold gør sig gældende for andre kandidatlister. Som eksempler kan nævnes, at Henrik Thorup, kandidat på kandidatlisten for Dansk Folkeparti, har fået tilført 5 personlige stemmer, mens Peer Wille-Jørgensen, kandidat på kandidatlisten for Enhedslisten - De Rød-Grønne, har fået tilført 1 personlig stemme. Administrationen finder ikke, at de ved den fornyede fintælling foretagne få og mindre justeringer i den samlede valgbog giver konkrete holdepunkter for at antage, at den efter den fornyede fintælling foreliggende opgørelse af valget skulle være fejlagtig. Det fremgår af det vedlagte notat af 4. december 2009 om Følsomhed ved mandatfordelingen, at der ikke er ændret ved mandatfordelingen mellem valgforbundene eller indenfor valgforbundene. Det fremgår endvidere, at der ej heller er ændret i fordelingen mellem partierne af regionsrådets 41 pladser. Administrationen indstiller på den baggrund at det foreliggende udkast til samlet revideret valgbog godkendes og underskrives. Administrationen indstiller videre, at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Anne Ehrenreich og Peter Norsk orienteres om udfaldet af fintællingen og om, at der herefter ikke foretages videre i anledning af deres klager. I overensstemmelse med lov om kommunale og regionale valg er den reviderede valgbog den 3. december 2009 fremsendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Ministeriet har anmodet om at modtage den reviderede valgbog med regionsvalgbestyrelsens underskrifter. 5

6 Det kan supplerende oplyses, at administrationen på baggrund af en anmodning af 30. november 2009 fra regionsrådsmedlem Bent Larsen til formanden for regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen om mulighederne for at foretage en fornyet fintælling efter regionsvalgbestyrelsens opgørelse af valget, har sendt den vedlagte forespørgsel med bilag til Indenrigs- og Socialministeriet, idet ministeriet er anmodet om at fremsende svar herpå, således at det kan foreligge til mødet i regionsvalgbestyrelsen den 8. december Der vil til forretningsudvalgets møde foreligge anbefaling fra regionsvalgbestyrelsen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Det efter fintællingen den 2. december 2009 foreliggende udkast til revideret valgbog (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 2. Henvendelse af 3. december 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet med bilag (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 3. Notat af 4. december 2009 om følsomhed ved mandatfordeling (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) Sagsnr:

7 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 VALGKLAGE INDGIVET AF ADVOKAT OLAV WILLADSEN PÅ VEG- NE AF KANDIDATLISTEN LAVERE SKATTER OG AFGIFTER SUP- PLERENDE KLAGE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsvalgbestyrelsen til brug for regionsrådets behandling af sagen udtaler, at regionsvalgbestyrelsen finder, at det bør meddeles advokat Olav Willadsen, at hans supplerende klage af 3. december 2009 ikke giver anledning til at ændre regionsrådets beslutning af 30. november 2009 vedrørende hans klage, og at regionsrådet herefter ikke finder grundlag for at foretage sig videre i sagen. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. november 2009, at der ikke på det foreliggende grundlag var fundet belæg for at antage, at en kandidat for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter var blevet forhindret i at overvære optællingen af stemmer efter valget til regionsrådet, og at regionsrådet herefter ikke fandt grundlag for at foretage sig videre i sagen. Samtidig besluttede regionsrådet at oversende advokatens klage vedrørende aktindsigt til Indenrigs- og Socialministeriet. Kandidatlistens advokat, Olav Willadsen, har i brev af 3. december 2009 fastholdt sin klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune. Kandidatlisten har tillige klaget over opgørelsen af kommunalvalget i Brøndby Kommune. Administrationen indstiller, at kandidatlistens fornyede klage afvises. SAGSFREMSTILLING Advokat Olav Willadsen indgav på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter en klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune, idet en af listens kandidater angiveligt skulle være blevet forhindret i at overvære stemmeoptællingen. Brøndby Kommune kunne ikke bekræfte det af klageren oplyste hændelsesforløb. Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. november 2009, at der ikke på det foreliggende grundlag var fundet belæg for at antage, at en kandidat for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter var blevet forhindret i at overvære optællingen af 7

8 stemmer efter valget til regionsrådet, og at regionsrådet herefter ikke fandt grundlag for at foretage sig videre i sagen. Supplerende klage Kandidatlistens advokat, Olav Willadsen, har i brev af 3. december 2009 fastholdt sin klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune. Kandidatlisten har tillige klaget over opgørelsen af kommunalvalget i Brøndby Kommune. Olav Willadsen har i sin fornyede klage af 3. december 2009 anført, at valget til regionsrådet efter hans opfattelse fortsat må anses for at være ugyldigt, idet han fastholder, at en kandidat for listen Lavere Skatter og Afgifter, Anders Jensen blev forhindret i at overvære stemmeoptællingen på valgaftenen. Herudover gør han gældende, at de små stemmetal på afstemningsstedet Lillelundsskolen, hvorfra Anders Jensen angiveligt blev bortvist bekræfter hans mistanke om, at opgørelsen på afstemningsstedet ikke har været korrekt. Det bemærkes, at afstemningsstedets korrekte navn er Lindelundsskolen. Endelig anfører advokaten, at han undrer sig over, at 50 stemmer i Helsingør kan føre til omtælling i Helsingør, mens overtrædelse af valgloven og over 600 ugyldige stemmer i Brøndby Kommune ikke kan. Herudover besværer advokaten sig over, at han først i løbet af weekenden fik tilsendt kopi af Brøndby Kommunes valgbog for regionsrådsvalget, så han ikke havde mulighed for at gennemgå denne med sin klient før regionsrådet tog stilling til hans klage mandag den 30. november Endelig anfører advokaten, at han allerede den 17. november 2009 har klaget over regionsrådsvalget til Indenrigs- og Socialministeriet. Administrationens bemærkninger til den supplerende klage Vedrørende klage til Indenrigs- og Socialministeriet Administrationen er ikke bekendt med den til Indenrigs- og Socialministeriet indgivne klage, som ministeriet ikke har sendt til udtalelse i Region Hovedstaden. Vedrørende forsinket fremsendelse af valgbog Fredag den 27. november blev der med bud sendt brev til Olav Willadsen med oplysning om Brøndby Kommunes udtalelse til hans klage med orientering om mulighederne for efter partshøringsreglerne at afgive en udtalelse til brug for regionsrådets behandling af sagen. Det blev efterfølgende konstateret, at der ved en fejl ikke var medsendt uddrag af valgbogen for regionsrådsvalget i Brøndby Kommune som bilag til partshøringsbrevet. Efter telefonisk kontakt til advokaten blev bilaget sendt med almindelig post om fredagen. 8

9 Vedrørende ugyldighed på grund af afvisning af kandidats mulighed for at overvære stemmeoptællingen Brøndby Kommune har ikke kunnet bekræfte, at der på afstemningsstedet Lindelundsskolen skulle være afvist vælgere eller kandidater, som havde ønske om at overvære optællingen. I det svar, som kommunen den 4. december 2009, der er vedlagt som bilag, har sendt til advokaten vedrørende dennes klage over opgørelsen af kommunalbestyrelsesvalget har kommunen efter fornyet kontakt til valgstyrerne på afstemningsstedet og til kommunens medarbejdere på afstemningsstedet fortsat ikke kunnet få bekræftet kandidatlistens påstand om, at kandidaten Anders Jensen skulle være blevet forhindret i at overvære stemmeoptællingen. Administrationen finder, at kommunens udtalelse om dette spørgsmål fortsat må lægges til grund. Vedrørende de små stemmetal på afstemningsstedet Lindelundsskolen Advokaten henviser til, at de små stemmetal på afstemningsstedet Lindelundsskolen, bekræfter hans mistanke om, at opgørelsen på afstemningsstedet ikke har været korrekt. Det fremgår af Brøndby Kommunes valgbog for regionsrådsvalget, at der på afstemningsstedet Lindelundsskolen var registreret stemmeberettigede vælgere på valgdagen. Af disse havde afgivet stemme, heraf 3 stemmer på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 96 bedømt som ugyldige af kommunens valgbestyrelse. På et andet afstemningssted i kommunen, Tjørnehøjskolen, var der registreret stemmeberettigede vælgere. Af disse havde afgivet stemme, heraf 6 stemmer på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 98 bedømt som ugyldige. Der synes således ikke at være belæg for at antage, at afstemningsmønsteret på Lindelundsskolen skulle være forbundet med særlige afvigelser eller for at antage, at opgørelsen af stemmetallene, herunder stemmetallene for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter, skulle have været fejlagtig. Der er i Brøndby Kommune i alt tilfaldet listen 52 stemmer. Til sammenligning kan yderligere anføres afstemningsmønsteret på to afstemningssteder i nabokommunen, Ishøj Kommune. På Gildbroskolen var registreret stemmeberettigede vælgere. Af disse havde afgivet stemme, heraf 9 på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 172 bedømt som ugyldige. På afstemningsstedet Strandgårdskolen var registreret stemmeberettigede vælgere vælgere havde afgivet stemme, heraf 6 på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 150 bedømt som ugyldige. Der er i Ishøj Kommune i alt tilfaldet kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter 25 stemmer. 9

10 Vedrørende antallet af ugyldige stemmer i Brøndby Kommune I Brøndby Kommune var der til regionsrådsvalget i alt afgivet stemmer. I kommunen var i alt 719 stemmer bedømt som ugyldige, heraf 633 blanke og 86 som ugyldige af andre grunde. I Ishøj Kommune var der tilsvarende afgivet stemmer. 661 stemmer blev bedømt som ugyldige, heraf 590 blanke og 71 som ugyldige af andre grunde. Der synes således ikke at være belæg for at antage, at antallet af stemmesedler, som af kommunens valgbestyrelse er bedømt som ugyldige, har været usædvanligt stort hverken i Brøndby Kommune eller på det pågældende afstemningssted. Administrationens vurdering Der ses ikke i de supplerende synspunkter, som advokat Olav Willadsen har gjort gældende at være belæg for at antage, at den af Brøndby Kommune foretagne opgørelse af regionsrådsvalget skulle være ugyldig. Administrationen indstiller derfor, at regionsvalgbestyrelsen til brug for regionsrådets behandling af sagen udtaler, at regionsvalgbestyrelsen finder, at det bør meddeles advokat Olav Willadsen, at hans supplerende klage af 3. december 2009 ikke giver anledning til at ændre regionsrådets beslutning af 30. november 2009 vedrørende hans klage, og at regionsrådet herefter ikke finder grundlag for at foretage sig videre i sagen. Der vil til forretningsudvalgets møde foreligge anbefaling fra regionsvalgbestyrelsen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING 10

11 Bilagsfortegnelse: 1. Regionsrådets beslutning i sag nr. 4 på rådets ekstraordinære møde den 30. november 2009 (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 2. Brev af 3. december 2009 fra Olav Willadsen på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 3. Brev af 4. december 2009 fra Brøndby Kommune til Olav Willadsen vedrørende kandidatlistens klage over kommunalbestyrelsesvalget (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) Sagsnr:

12 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 30. november 2009, sag nr. 5 Regionsrådet den 30. november 2009, sag nr. 5 SAG NR. 3 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN ÆNDRINGS- FORSLAG VEDR. FORRETNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager stilling til forslag til ændring af styrelsesvedtægt. RESUME Der foreligger forslag om ændring af forretningsudvalgets medlemstal fra 13 til 15 med virkning fra den 1. januar Medlemstallet er fastsat i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som derfor foreslås ændret. Herudover foreslås det, at bestemmelsen om at forretningsudvalget har den umiddelbare forvaltning af samtlige regionens virksomhedsområder udgår. Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. SAGSFREMSTILLING Baggrund Forberedelsesudvalget vedtog i 2006 de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden. Af styrelsesvedtægtens 4 fremgår det, at forretningsudvalget har 13 medlemmer. Efter regionslovens 13, stk. 3, skal antallet af medlemmer i forretningsudvalget være ulige, ligesom forretningsudvalget skal have mindst 11 og højst 19 medlemmer. Der er fra partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsat forslag om, at forretningsudvalget skal have 15 medlemmer, og styrelsesvedtægtens 4 foreslås derfor formuleret således: Regionsrådet vælger et forretningsudvalg på 15 medlemmer, jf. regionslovens 13. Formanden for regionsrådet er født formand for udvalget, jf. regionslovens 14. Efter styrelsesvedtægtens 4 varetager forretningsudvalget de opgaver, som i en kommune hører under økonomiudvalget, opgaver vedrørende regionens økonomi- 12

13 ske forhold, personaleforhold m.v. Efter regionslovens 13 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, hvorvidt varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens andre anliggender helt eller delvist henlægges til forretningsudvalget eller regionsrådet. I styrelsesvedtægten er den umiddelbare forvaltning af samtlige regionens virksomhedsområder henlagt til forretningsudvalget. I indeværende valgperiode er det imidlertid kun et fåtal af sager, som har været afgjort endeligt af forretningsudvalget, hvorfor det foreslås, at denne bestemmelse udgår. Styrelsesvedtægtens 5 stk. 4 får herefter følgende formulering: Stk 4. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om a) indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. stk. 5, og b) i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres. Ændringerne foreslås at træde i kraft med virkning fra den 1. januar Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal efter regionslovens 3 undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. Det foreslås derfor, at ændringsforslaget overgår til 2. behandling i regionsrådet den 22. december ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Forretningsudvalget indstiller, at forslag om ændring af styrelsesvedtægt overgår til 2. behandling. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling : 13

14 REGIONSRÅDETS BESLUTNING : Det oplystes, at henvisningen i sagsfremstillingen til styrelsesvedtægtens 4 stk. 4 rettelig skal være 5 stk. 4. Overgår til 2. behandling. Formanden oplyste, at der vil blive indkaldt til ekstraordinært møde i regionsrådet tirsdag den 8. december 2009 kl med henblik på 2. behandling af forslag om ændring af styrelsesvedtægt. Flemming Pless (A), Vagn Majland (A), Kristian Kirk Mailand (B), Hans Toft (C), Britta Due Andersen (O), Knud Andersen (V), Michael Lange (V) og Karin Falkencrone (Y) deltog ikke i sagens behandling : Bilagsfortegnelse: 1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden med korrekturtegn (FU) Sagsnr:

15 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 HENVENDELSE FRA BENT LARSEN (V) OM ÆNDRING AF RE- GIONSRÅDETS MØDEDATO I DECEMBER 2009 FORMANDEN INDSTILLER at henvendelsen drøftes. SAGSFREMSTILLING I følge forretningsordenen for forretningsudvalget kan et medlem med 8 dages frist skriftligt anmode om at få en sag på dagsordenen til forretningsudvalgets møde. Regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) har ved mail af 1. december 2009 skrevet: "Til forretningsudvalgsmødet den 8/12 vil jeg gerne have et punkt på dagsordenen: Forslag om at flytte regionsrådsmødet fra tirsdag 22/12 til mandag den 21/12. Mvh Bent Larsen" Regionsrådet har den 23. juni 2008 vedtaget mødeplan for regionsrådet Her af fremgår, at det ordinære møde i december måned afholdes den 22. december 2009 med forudgående forretningsudvalgsmøde den 15. december Såfremt mødedatoen den 22.december 2009 ønskes ændret, skal regionsrådet beslutte denne ændring. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Mail af 1. december 2009 fra Bent Larsen (V) (FU) Sagsnr: 16

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

REGIONSRÅDET EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. november 2013. Kl. 8.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. november 2013. Kl. 8.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. november 2013 Kl. 8.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2007 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 5 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 5. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 5. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 5. december 2017 Kl. 15.30 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen Leila

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013 Pressen 29. august 2013 Presse-information - Vigtige datoer og praktisk information til Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 i Ikast-Brande Kommune Byråds- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

I. FORBEREDELSE TIL VALGET

I. FORBEREDELSE TIL VALGET Afstemningsvalg Udskrift af beslutningsprotokol for Dronninglund Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti Aalborg Stift angående valget til menighedsrådet den I. FORBEREDELSE TIL VALGET dag 8. måned nov.

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Regionsvalgbestyrelsen

Regionsvalgbestyrelsen BESLUTNINGER Regionsvalgbestyrelsen Regionsvalgbestyrelsen MØDETIDSPUNKT 04-10-2017 17:00 MØDESTED Regionsgården, Formandens mødelokale - blok A MEDLEMMER Abbas Razvi Jens Mandrup Per Seerup Knudsen Sophie

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 5. oktober 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 14.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 5 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere