EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr."

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af valgbog efter fornyet fintælling og endelig behandling af to valgklager 3 2. Valgklage indgivet af advokat Olav Willadsen på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter supplerende klage 7 3. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden ændringsforslag vedr. forretningsudvalgets sammensætning Henvendelse fra Bent Larsen (V) om ændring af regionsrådets mødedato i december Side 2

3 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 GODKENDELSE AF VALGBOG EFTER FORNYET FINTÆLLING OG ENDELIG BEHANDLING AF TO VALGKLAGER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at det efter den fornyede fintælling foreliggende udkast til samlet revideret valgbog for regionsrådsvalget godkendes og underskrives af regionsvalgbestyrelsen, 2. at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Anne Ehrenreich orienteres om udfaldet af fintællingen og om at der herefter ikke foretages videre i anledning af hendes klage, 3. at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Peter Norsk orienteres om udfaldet af fintællingen og, om at der herefter ikke foretages videre i anledning af hans klage, 4. at kandidatlisternes kontaktpersoner orienteres om den godkendte reviderede valgbog og 5. at resultatet herefter offentliggøres. RESUME Regionsrådet besluttede på møde den 30. november 2009 i overensstemmelse med den af regionsvalgbestyrelsen afgivne udtalelse på baggrund af valgklage fra Anne Ehrenreich, der var opstillet på kandidatlisten for partiet Venstre, Danmarks Liberale Parti og fra Peter Norsk, der var opstillet på kandidatlisten for liste C, Det Konservative Folkeparti, at der skulle foretages fornyet fintælling af de afgivne stemmer på liste V, Venstre, Danmarks Liberale Parti samt de ugyldige stemmer i Hørsholm Kommune og af afgivne stemmer på liste C, Det Konservative Folkeparti i såvel Rudersdal som i Fredensborg kommuner samt de ugyldige stemmer i de to kommuner. Regionsrådet besluttede endvidere, at fintællingen skulle finde sted onsdag den 2. december 2009 på regionsgården i Hillerød. SAGSFREMSTILLING På baggrund af den af regionsrådet trufne beslutning afhentede regionens medarbejdere i løbet af tirsdag den 1. december 2009 det omhandlede stemmemateriale i de respektive kommuner, således at fintællingen kunne starte onsdag den 2. de- 3

4 cember kl I alt ca stemmer blev afhentet i de omhandlede kommuner. De tilforordnede vælgere, som regionsrådet havde udpeget blev indkaldt telefonisk mandag den 30. november 2009 umiddelbart efter regionsrådets beslutning og efterfølgende skriftligt pr. mail tirsdag den 1. december De tilforordnede vælgere havde i henhold til den af regionsvalgbestyrelsen godkendte fintællingsinstruks til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af fintællingen. De tilforordnede vælgere blev forud for valget orienteret om denne opgave. Selve fintællingen blev, som det fremgår af ovennævnte fintællingsinstruks, gennemført af regionens egne medarbejdere. Fintællingen startede onsdag den 2. december 2009 kl Hver kommune blev fintalt ved separate borde af hver sit tællehold. Udover de nævnte medarbejdere kunne et sekretariat spørges til råds i tvivlsspørgsmål. Hele fintællingen blev ledet af koncerndirektør Jeannette Birkelund. Syv nedennævnte tilforordnede vælgere førte tilsyn med gennemførelsen af fintællingen, idet resten af de 16 udpegede havde måttet melde afbud. Jens Mørk Lauridsen (A) Sven Dittman (A) Bent Christensen (A) Vibeke Rosdahl (B) Georg Møller (B) Christoffer Buster Reinhardt (C) Jens Hansen (V) Det bemærkes, at det under fintællingen blev sikret, at de tilforordnede vælgere, der var opstillet på en kandidatliste til regionsrådsvalget, ikke deltog i optællingen af, hvor mange stemmer, der er afgivet for den kandidatliste, vedkommende er opstillet for, ligesom de ikke deltog i opgørelsen af, hvorledes de afgivne stemmer for den pågældende kandidatliste fordeler sig på personlige stemmer for hver kandidat og listestemmer, jfr. lov om kommunale og regionale valg 78 a. På baggrund af den nævnte fintælling blev der for hver kommune udarbejdet en optællingsliste. De optællinger, der fremgik af optællingslisterne, blev tastet ind i Kommunedatas valgsystem, der herefter genererede en revideret samlet valgbog for hele regionen. Kopi af det reviderede udkast til valgbog vedlægges. Som det fremgår af denne, har fintællingen resulteret i, at kandidat for Venstre, Danmarks Liberale Parti, Anne Ehrenreich har fået tilført yderligere 6 personlige 4

5 stemmer. Herefter er Anne Ehrenreich fortsat valgt som 1. stedfortræder på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti. For så vidt angår kandidaten på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti, Peter Norsk, har fintællingen resulteret i, at der er tilført kandidaten yderligere 29 personlige stemmer. Herefter er Peter Norsk valgt som 9. stedfortræder på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti og Susanne Mortensen er valgt som 10. stedfortræder på samme liste. For enkelte andre kandidater på de to kandidatlister har fintællingen resulteret i justeringer af det personlige stemmetal. Som eksempler herpå kan nævnes, at Birgit Tystrup, kandidat på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti, har fået tilført 7 personlige stemmer. Hans Toft, kandidat på kandidatlisten for Det Konservative Folkeparti, har mistet 5 personlige stemmer, mens Per Tærsbøl, der er kandidat på samme liste, har mistet 20 personlige stemmer. Samme forhold gør sig gældende for andre kandidatlister. Som eksempler kan nævnes, at Henrik Thorup, kandidat på kandidatlisten for Dansk Folkeparti, har fået tilført 5 personlige stemmer, mens Peer Wille-Jørgensen, kandidat på kandidatlisten for Enhedslisten - De Rød-Grønne, har fået tilført 1 personlig stemme. Administrationen finder ikke, at de ved den fornyede fintælling foretagne få og mindre justeringer i den samlede valgbog giver konkrete holdepunkter for at antage, at den efter den fornyede fintælling foreliggende opgørelse af valget skulle være fejlagtig. Det fremgår af det vedlagte notat af 4. december 2009 om Følsomhed ved mandatfordelingen, at der ikke er ændret ved mandatfordelingen mellem valgforbundene eller indenfor valgforbundene. Det fremgår endvidere, at der ej heller er ændret i fordelingen mellem partierne af regionsrådets 41 pladser. Administrationen indstiller på den baggrund at det foreliggende udkast til samlet revideret valgbog godkendes og underskrives. Administrationen indstiller videre, at regionsvalgbestyrelsen overfor regionsrådet anbefaler, at Anne Ehrenreich og Peter Norsk orienteres om udfaldet af fintællingen og om, at der herefter ikke foretages videre i anledning af deres klager. I overensstemmelse med lov om kommunale og regionale valg er den reviderede valgbog den 3. december 2009 fremsendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Ministeriet har anmodet om at modtage den reviderede valgbog med regionsvalgbestyrelsens underskrifter. 5

6 Det kan supplerende oplyses, at administrationen på baggrund af en anmodning af 30. november 2009 fra regionsrådsmedlem Bent Larsen til formanden for regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen om mulighederne for at foretage en fornyet fintælling efter regionsvalgbestyrelsens opgørelse af valget, har sendt den vedlagte forespørgsel med bilag til Indenrigs- og Socialministeriet, idet ministeriet er anmodet om at fremsende svar herpå, således at det kan foreligge til mødet i regionsvalgbestyrelsen den 8. december Der vil til forretningsudvalgets møde foreligge anbefaling fra regionsvalgbestyrelsen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Det efter fintællingen den 2. december 2009 foreliggende udkast til revideret valgbog (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 2. Henvendelse af 3. december 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet med bilag (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 3. Notat af 4. december 2009 om følsomhed ved mandatfordeling (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) Sagsnr:

7 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 VALGKLAGE INDGIVET AF ADVOKAT OLAV WILLADSEN PÅ VEG- NE AF KANDIDATLISTEN LAVERE SKATTER OG AFGIFTER SUP- PLERENDE KLAGE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsvalgbestyrelsen til brug for regionsrådets behandling af sagen udtaler, at regionsvalgbestyrelsen finder, at det bør meddeles advokat Olav Willadsen, at hans supplerende klage af 3. december 2009 ikke giver anledning til at ændre regionsrådets beslutning af 30. november 2009 vedrørende hans klage, og at regionsrådet herefter ikke finder grundlag for at foretage sig videre i sagen. RESUME Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. november 2009, at der ikke på det foreliggende grundlag var fundet belæg for at antage, at en kandidat for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter var blevet forhindret i at overvære optællingen af stemmer efter valget til regionsrådet, og at regionsrådet herefter ikke fandt grundlag for at foretage sig videre i sagen. Samtidig besluttede regionsrådet at oversende advokatens klage vedrørende aktindsigt til Indenrigs- og Socialministeriet. Kandidatlistens advokat, Olav Willadsen, har i brev af 3. december 2009 fastholdt sin klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune. Kandidatlisten har tillige klaget over opgørelsen af kommunalvalget i Brøndby Kommune. Administrationen indstiller, at kandidatlistens fornyede klage afvises. SAGSFREMSTILLING Advokat Olav Willadsen indgav på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter en klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune, idet en af listens kandidater angiveligt skulle være blevet forhindret i at overvære stemmeoptællingen. Brøndby Kommune kunne ikke bekræfte det af klageren oplyste hændelsesforløb. Regionsrådet besluttede på sit møde den 30. november 2009, at der ikke på det foreliggende grundlag var fundet belæg for at antage, at en kandidat for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter var blevet forhindret i at overvære optællingen af 7

8 stemmer efter valget til regionsrådet, og at regionsrådet herefter ikke fandt grundlag for at foretage sig videre i sagen. Supplerende klage Kandidatlistens advokat, Olav Willadsen, har i brev af 3. december 2009 fastholdt sin klage over valget til regionsrådet i Brøndby Kommune. Kandidatlisten har tillige klaget over opgørelsen af kommunalvalget i Brøndby Kommune. Olav Willadsen har i sin fornyede klage af 3. december 2009 anført, at valget til regionsrådet efter hans opfattelse fortsat må anses for at være ugyldigt, idet han fastholder, at en kandidat for listen Lavere Skatter og Afgifter, Anders Jensen blev forhindret i at overvære stemmeoptællingen på valgaftenen. Herudover gør han gældende, at de små stemmetal på afstemningsstedet Lillelundsskolen, hvorfra Anders Jensen angiveligt blev bortvist bekræfter hans mistanke om, at opgørelsen på afstemningsstedet ikke har været korrekt. Det bemærkes, at afstemningsstedets korrekte navn er Lindelundsskolen. Endelig anfører advokaten, at han undrer sig over, at 50 stemmer i Helsingør kan føre til omtælling i Helsingør, mens overtrædelse af valgloven og over 600 ugyldige stemmer i Brøndby Kommune ikke kan. Herudover besværer advokaten sig over, at han først i løbet af weekenden fik tilsendt kopi af Brøndby Kommunes valgbog for regionsrådsvalget, så han ikke havde mulighed for at gennemgå denne med sin klient før regionsrådet tog stilling til hans klage mandag den 30. november Endelig anfører advokaten, at han allerede den 17. november 2009 har klaget over regionsrådsvalget til Indenrigs- og Socialministeriet. Administrationens bemærkninger til den supplerende klage Vedrørende klage til Indenrigs- og Socialministeriet Administrationen er ikke bekendt med den til Indenrigs- og Socialministeriet indgivne klage, som ministeriet ikke har sendt til udtalelse i Region Hovedstaden. Vedrørende forsinket fremsendelse af valgbog Fredag den 27. november blev der med bud sendt brev til Olav Willadsen med oplysning om Brøndby Kommunes udtalelse til hans klage med orientering om mulighederne for efter partshøringsreglerne at afgive en udtalelse til brug for regionsrådets behandling af sagen. Det blev efterfølgende konstateret, at der ved en fejl ikke var medsendt uddrag af valgbogen for regionsrådsvalget i Brøndby Kommune som bilag til partshøringsbrevet. Efter telefonisk kontakt til advokaten blev bilaget sendt med almindelig post om fredagen. 8

9 Vedrørende ugyldighed på grund af afvisning af kandidats mulighed for at overvære stemmeoptællingen Brøndby Kommune har ikke kunnet bekræfte, at der på afstemningsstedet Lindelundsskolen skulle være afvist vælgere eller kandidater, som havde ønske om at overvære optællingen. I det svar, som kommunen den 4. december 2009, der er vedlagt som bilag, har sendt til advokaten vedrørende dennes klage over opgørelsen af kommunalbestyrelsesvalget har kommunen efter fornyet kontakt til valgstyrerne på afstemningsstedet og til kommunens medarbejdere på afstemningsstedet fortsat ikke kunnet få bekræftet kandidatlistens påstand om, at kandidaten Anders Jensen skulle være blevet forhindret i at overvære stemmeoptællingen. Administrationen finder, at kommunens udtalelse om dette spørgsmål fortsat må lægges til grund. Vedrørende de små stemmetal på afstemningsstedet Lindelundsskolen Advokaten henviser til, at de små stemmetal på afstemningsstedet Lindelundsskolen, bekræfter hans mistanke om, at opgørelsen på afstemningsstedet ikke har været korrekt. Det fremgår af Brøndby Kommunes valgbog for regionsrådsvalget, at der på afstemningsstedet Lindelundsskolen var registreret stemmeberettigede vælgere på valgdagen. Af disse havde afgivet stemme, heraf 3 stemmer på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 96 bedømt som ugyldige af kommunens valgbestyrelse. På et andet afstemningssted i kommunen, Tjørnehøjskolen, var der registreret stemmeberettigede vælgere. Af disse havde afgivet stemme, heraf 6 stemmer på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 98 bedømt som ugyldige. Der synes således ikke at være belæg for at antage, at afstemningsmønsteret på Lindelundsskolen skulle være forbundet med særlige afvigelser eller for at antage, at opgørelsen af stemmetallene, herunder stemmetallene for kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter, skulle have været fejlagtig. Der er i Brøndby Kommune i alt tilfaldet listen 52 stemmer. Til sammenligning kan yderligere anføres afstemningsmønsteret på to afstemningssteder i nabokommunen, Ishøj Kommune. På Gildbroskolen var registreret stemmeberettigede vælgere. Af disse havde afgivet stemme, heraf 9 på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 172 bedømt som ugyldige. På afstemningsstedet Strandgårdskolen var registreret stemmeberettigede vælgere vælgere havde afgivet stemme, heraf 6 på kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter. Af de afgivne stemmer var 150 bedømt som ugyldige. Der er i Ishøj Kommune i alt tilfaldet kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter 25 stemmer. 9

10 Vedrørende antallet af ugyldige stemmer i Brøndby Kommune I Brøndby Kommune var der til regionsrådsvalget i alt afgivet stemmer. I kommunen var i alt 719 stemmer bedømt som ugyldige, heraf 633 blanke og 86 som ugyldige af andre grunde. I Ishøj Kommune var der tilsvarende afgivet stemmer. 661 stemmer blev bedømt som ugyldige, heraf 590 blanke og 71 som ugyldige af andre grunde. Der synes således ikke at være belæg for at antage, at antallet af stemmesedler, som af kommunens valgbestyrelse er bedømt som ugyldige, har været usædvanligt stort hverken i Brøndby Kommune eller på det pågældende afstemningssted. Administrationens vurdering Der ses ikke i de supplerende synspunkter, som advokat Olav Willadsen har gjort gældende at være belæg for at antage, at den af Brøndby Kommune foretagne opgørelse af regionsrådsvalget skulle være ugyldig. Administrationen indstiller derfor, at regionsvalgbestyrelsen til brug for regionsrådets behandling af sagen udtaler, at regionsvalgbestyrelsen finder, at det bør meddeles advokat Olav Willadsen, at hans supplerende klage af 3. december 2009 ikke giver anledning til at ændre regionsrådets beslutning af 30. november 2009 vedrørende hans klage, og at regionsrådet herefter ikke finder grundlag for at foretage sig videre i sagen. Der vil til forretningsudvalgets møde foreligge anbefaling fra regionsvalgbestyrelsen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING 10

11 Bilagsfortegnelse: 1. Regionsrådets beslutning i sag nr. 4 på rådets ekstraordinære møde den 30. november 2009 (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 2. Brev af 3. december 2009 fra Olav Willadsen på vegne af kandidatlisten Lavere Skatter og Afgifter (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) 3. Brev af 4. december 2009 fra Brøndby Kommune til Olav Willadsen vedrørende kandidatlistens klage over kommunalbestyrelsesvalget (udsendt med dagsordenen til regionsvalgbestyrelsen) Sagsnr:

12 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 30. november 2009, sag nr. 5 Regionsrådet den 30. november 2009, sag nr. 5 SAG NR. 3 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN ÆNDRINGS- FORSLAG VEDR. FORRETNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager stilling til forslag til ændring af styrelsesvedtægt. RESUME Der foreligger forslag om ændring af forretningsudvalgets medlemstal fra 13 til 15 med virkning fra den 1. januar Medlemstallet er fastsat i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som derfor foreslås ændret. Herudover foreslås det, at bestemmelsen om at forretningsudvalget har den umiddelbare forvaltning af samtlige regionens virksomhedsområder udgår. Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. SAGSFREMSTILLING Baggrund Forberedelsesudvalget vedtog i 2006 de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden. Af styrelsesvedtægtens 4 fremgår det, at forretningsudvalget har 13 medlemmer. Efter regionslovens 13, stk. 3, skal antallet af medlemmer i forretningsudvalget være ulige, ligesom forretningsudvalget skal have mindst 11 og højst 19 medlemmer. Der er fra partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsat forslag om, at forretningsudvalget skal have 15 medlemmer, og styrelsesvedtægtens 4 foreslås derfor formuleret således: Regionsrådet vælger et forretningsudvalg på 15 medlemmer, jf. regionslovens 13. Formanden for regionsrådet er født formand for udvalget, jf. regionslovens 14. Efter styrelsesvedtægtens 4 varetager forretningsudvalget de opgaver, som i en kommune hører under økonomiudvalget, opgaver vedrørende regionens økonomi- 12

13 ske forhold, personaleforhold m.v. Efter regionslovens 13 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, hvorvidt varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens andre anliggender helt eller delvist henlægges til forretningsudvalget eller regionsrådet. I styrelsesvedtægten er den umiddelbare forvaltning af samtlige regionens virksomhedsområder henlagt til forretningsudvalget. I indeværende valgperiode er det imidlertid kun et fåtal af sager, som har været afgjort endeligt af forretningsudvalget, hvorfor det foreslås, at denne bestemmelse udgår. Styrelsesvedtægtens 5 stk. 4 får herefter følgende formulering: Stk 4. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om a) indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. stk. 5, og b) i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres. Ændringerne foreslås at træde i kraft med virkning fra den 1. januar Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal efter regionslovens 3 undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst seks dages mellemrum. Det foreslås derfor, at ændringsforslaget overgår til 2. behandling i regionsrådet den 22. december ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Forretningsudvalget indstiller, at forslag om ændring af styrelsesvedtægt overgår til 2. behandling. Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling : 13

14 REGIONSRÅDETS BESLUTNING : Det oplystes, at henvisningen i sagsfremstillingen til styrelsesvedtægtens 4 stk. 4 rettelig skal være 5 stk. 4. Overgår til 2. behandling. Formanden oplyste, at der vil blive indkaldt til ekstraordinært møde i regionsrådet tirsdag den 8. december 2009 kl med henblik på 2. behandling af forslag om ændring af styrelsesvedtægt. Flemming Pless (A), Vagn Majland (A), Kristian Kirk Mailand (B), Hans Toft (C), Britta Due Andersen (O), Knud Andersen (V), Michael Lange (V) og Karin Falkencrone (Y) deltog ikke i sagens behandling : Bilagsfortegnelse: 1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden med korrekturtegn (FU) Sagsnr:

15 Den 8. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 HENVENDELSE FRA BENT LARSEN (V) OM ÆNDRING AF RE- GIONSRÅDETS MØDEDATO I DECEMBER 2009 FORMANDEN INDSTILLER at henvendelsen drøftes. SAGSFREMSTILLING I følge forretningsordenen for forretningsudvalget kan et medlem med 8 dages frist skriftligt anmode om at få en sag på dagsordenen til forretningsudvalgets møde. Regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) har ved mail af 1. december 2009 skrevet: "Til forretningsudvalgsmødet den 8/12 vil jeg gerne have et punkt på dagsordenen: Forslag om at flytte regionsrådsmødet fra tirsdag 22/12 til mandag den 21/12. Mvh Bent Larsen" Regionsrådet har den 23. juni 2008 vedtaget mødeplan for regionsrådet Her af fremgår, at det ordinære møde i december måned afholdes den 22. december 2009 med forudgående forretningsudvalgsmøde den 15. december Såfremt mødedatoen den 22.december 2009 ønskes ændret, skal regionsrådet beslutte denne ændring. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Mail af 1. december 2009 fra Bent Larsen (V) (FU) Sagsnr: 16

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere