OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1

2 Dato Forfatter Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet Bent Bilstrup Peter Neergaard Jensen, ITST Bilag 2 omkring anvendelsen af Personer i ISB en Bent Bilstrup & Martin Ny konceptuel model indføjet Terkelsen Søren Ærendahl Ny konceptuel og logisk model Mikkelsen Morten Vang Gennemlæst og rettet Søren Ærendahl Mikkelsen Rettelser på baggrund af diskussion på kernekomponent gruppe mødet Mette Kurland Flere rettelser Peter Neergaard Jensen Rettelser ITST Peter Neergaard Jensen Rettet elementnavne og typer i tekst og figurer ITST Peter Neergaard Jensen Afsnit 1.1 skrevet færdigt. Rettet issues med ITST PersonNameStructure der kan kun forekomme ét af hver af elementerne Peter Neergaard Jensen ITST Rettelser mht. PersonNameStructure, samt logisk UML-diagram. Eksempler rettet igennem Peter Neergaard Jensen ITST Ny UML-model for de mest relevante udvidelsestyper Peter Neergaard Jensen Formatering og formuleringer. ITST Peter Neergaard Jensen ITST Peter Neergaard Jensen ITST Peter Neergaard Jensen ITST Peter Neergaard Jensen ITST Rettet logisk UML-model, samt rettet unknown til unspecified i udfaldsrummet for PersonGenderCode Tilføjet PersonShortName Tilføjet note i eksemplet for mellemnavn i tabellen for RegularCPRPerson Ændret logiske modeller. Der mangler tekst til PersonCivilRegistration- SubstituteIdentifier i tabellen over elementbeskrivelser i afsnit 4. Angives slutdato altid ved angivelse af navne- /adressebeskyttelse og marketingbeskyttelse? De ekstra typer medtaget til specialudvikling af persontyper er ikke længere kun simple som det står flere steder i teksten. SimpleCPRPerson: kan der godt være et erstatningsnummer og et personnummer? Hvad med dette: I tabellen nedenfor beskrives de simple person typer, som anvendes fra de komplekse personklasser. OIOXML dokumentationsguide Person 2

3 Tilføjet kolonnerne engelsk label og domæne i tabellerne Rettet dokumentet til i forhold til den nye datamodel, dvs. både tekst og eksempler Peter Neergaard Jensen Efter samråd med Jeanne Olsen, CPR: Slettet Erstatningsnummer Slettet NavneAdresseBeskyttelseSlutDato Slettet MarketingBeskyttelseSlutDato Peter Neergaard Jensen Efter samråd med Jeanne Olsen, CPR: Tilrettet tekst i afsnit 1 og 2. Fjernet Titulering. Slettet Authority fra PersonProtectionStructure, hvorefter den er overflødig. Der er nu en valgfri PersonInformationProtectionStartDate og en ekstra simpel type MarketingProtectionStartDate. Tilrettet modeller, tabeller og eksempler. Nyt tabellayout. Slettet redundante simple typer Peter Neergaard Jensen Rettet personnumre i eksemplerne, så de overholder modulo 11-testen. Skrevet manglende er til de sidste elementer Peter Neergaard Jensen Rettet beskrivelse for PersonNameForAddressingName. Ændret formulering af afsnit 1. OIOXML dokumentationsguide Person 3

4 1. Ejerskab Dokumentationsguiden omfatter udover autoritativt registreret data, registreret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr af 20. november 2006, også elementet PersonShortName (da. kaldenavn). 1.1 Interessenter og høringsparter Kernekomponenterne har relevans for samtlige offentlige myndigheder og deres itleverandører, idet CPR's persondata anvendes i stort set hele den offentlige forvaltning. Den offentlige forvaltning må endvidere i de kommende år antages at tage webservices i OIOXML i anvendelse i større elle mindre omfang. 2. Relevans Kernekomponenten CPRStamPerson tager udgangspunkt i generelle CPR-data. 3. Konceptuel model Figuren nedenfor illustrerer den konceptuelle model for person-klasserne. Klasserne er opdelt i en række komplekse typer markeret med hvidt og en række simple typer markeret med gråt. Den komplekse type PersonNavn skal anvendes af virksomheder som refererer til en person uden brug af personnummer. Den komplekse type CPRSimpelPerson skal anvendes af myndigheder som refererer til en person med personnummer. Den komplekse type CPRStamPerson repræsenterer et udtræk fra CPR-registeret, som ofte anvendes af myndigheder. Ud over navn og personnummer indeholder CPRStamPerson information om køn, fødselsdato, fødselsdatousikkerhed (om fødselsdatoen kan verificeres), CPRStatus (er personen død, udrejst, forsvundet etc.), navneadressebeskyttelse (om personens navn og adresse må videregives) og adresseringsnavn (en navneforkortelse anvendt ved adressering). PersonNavn +fornavn +mellemnavn +efternavn 1 1 CPRSimpelPerson +personnummer +tidligere personnummer CPRStamPerson {documentation = fra cpr's begrænsede stamoplysninger} +køn +fødselsdato +fødselsdatousikkerhed +CPRStatus +CPRStatusDato +NavneOgAdresseBeskyttelse +AdresseringsNavn Statsborgerskab MarkedsføringsBeskyttelse Civilstand KaldeNavn De simple typer markeret med gråt er medtaget for at muliggøre udvikling af specialudviklede persontyper. Behovet for udveksling af personrelateret data er mangfoldigt, og at standardisere denne mangfoldighed eller begrænse organisationer ved at kræve OIOXML dokumentationsguide Person 4

5 anvendelse af bestemte OIOXML typer vil ikke være formålstjenligt. Der lægges i stedet op til at standardisere en række generiske typer (basale byggeklodser), som organisationer kan anvende direkte eller bygge videre på. De simple typer markeret med gråt repræsenterer typer som de komplekse typer kan udbygges med efter behov. De enkelte elementer i de komplekse typer kan også anvendes til at udbygge med. Det skal dog i den forbindelse fremhæves at man altid bør anvende de standardiserede typer og kun ty til egenudvikling, hvis det udtømmende kan godtgøres at de standardiserede typer er utilstrækkelige. Nedenfor ses to eksempler på konstruktioner af specialudviklede typer på baggrund af de komplekse og simple typer. Det skal fremhæves at nedenstående kun er eksempler, der ikke har hold i virkelige behov og anvendelser. Første eksempel viser den specialudviklede type kaldet MinSpeciellePersonAnvendelse, som bygger på CPRSimpelPerson med tilføjelse af Køn, CivilStatus og Statsborgerskab. Andet eksempel viser de specialudviklede typer Barn, Voksen, Værge og ForældreMyndighedsOplysninger samt deres interne relation. 4. Logisk model Figuren nedenfor viser den logiske model for person-klasserne. De primære komplekse typer er PersonNameStructure, SimpleCPRPerson og RegularCPRPerson. SimpleCPRPerson +PersonCivilRegistrationIdentifier[1] : PersonCivilRegistrationIdentifierType +PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier[0..1] : PersonCivilRegistrationIdentifierType PersonNameStructure +PersonGivenName[1] : PersonGivenNameType +PersonMiddleName[0..1] : PersonMiddleNameType +PersonSurnameName[1] : PersonSurnameNameType RegularCPRPerson +PersonNameForAddressingName[1] : PersonNameForAddressingNameType +PersonGenderCode[1] : PersonGenderCodeType +PersonInformationProtectionStartDate[0..1] : date +PersonBirthDateStructure[1] : PersonBirthDateStructureType +PersonCivilRegistrationStatusStructure[1] : PersonCivilRegistrationStatusStructureType PersonCivilRegistrationStatusStructure +PersonCivilRegistrationStatusCode[1] : PersonCivilRegistrationStatusCodeType +StartDate[1] : date PersonBirthDateStructure +BirthDate[1] : date +BirthDateUncertaintyIndicator[0..1] : boolean OIOXML dokumentationsguide Person 5

6 I tabellen nedenfor beskrives de tre primære klasser og sammenholdes med klasserne i den konceptuelle model. De komplekse person typer Navn på klasse Formål Anvendelse PersonNameStructure PersonNavn SimpleCPRPerson CPRSimpelPerson RegularCPRPerson StamPerson Angivelse af en persons fulde navn, dvs. fornavn(e), mellemnavn(e) og efternavn(e). Entydig identifikation af en person ved navn og personnummer. Basisinformationer på en person foruden entydig identifikation ved navn og personnummer. Anvendes primært af virksomheder som ikke kender til og må anvende en persons personnummer. Anvendes primært af offentlige organisationer som ofte kender og gerne må anvende personnummer. Anvendes eksempelvis som basal informationsgrundlag ved sagsbehandling eller udveksling af personoplysninger mellem parter med en berettiget interesse heri. Nedenfor beskrives de simple person typer, som anvendes fra de komplekse personklasser. Elementnavn PersonGivenName Fornavn: Erklæring af et individs fornavn(e) Given name: Declaration of an individuals first name(s) <restriction base="string"> <minlength value="1"/> <maxlength value="50"/> </restriction> <PersonGivenName>Hans Christian</PersonGivenName> PersonGivenName indeholder alle personens fornavne. Elementnavn PersonMiddleName Mellemnavn: Erklæring af et individs mellemnavn(e) Middle name: Declaration of an individuals middle name(s) <restriction base="string"> <minlength value="1"/> <maxlength value="40"/> </restriction> <PersonMiddleName>Måløv</PersonMiddleName> OIOXML dokumentationsguide Person 6

7 Må kun udelades hvis personen ikke har nogen mellemnavne. PersonMiddleName indeholder alle personens mellemnavne. Elementnavn PersonSurnameName Efternavn: Erklæring af et individs efternavn(e) Surname: Declaration of an individuals surname(s) <restriction base="string"> <minlength value="1"/> <maxlength value="40"/> </restriction> <PersonSurnameName>Andersen</PersonSurnameName> PersonSurnameName indeholder alle personens efternavne Elementnavn PersonCivilRegistrationIdentifier Personnummer: Unik identifikation af en person i Det Centrale Personregister indeholder: - Data om personer, der efter 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister for Grønlands vedkommende dog efter 1. maj Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov(administrative personnumre). Civil registration number: Unique identification of a person The Civil Registration System contains: - Data on persons, who after 1968 April 2nd Danish registry of citizens. As for Greenland the corresponding date is 1972 may 1st. Danish citizens living outside Denmark (who must pay duty and ATP) has also been given a civil registration number. - Civil registration numbers are also assigned for other administrative purposes. <restriction base="string"> <pattern value="((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))[0-9]{2}([0-4][0-9]{2}[1-9] [0-4][0-9][1-9][0-9] [0-4][1-9][0-9]{2} [1-4][0-9]{3} 9[0-9]{3})) ((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))([0-2][0-9] 3[0-6] [6-9][0-9])([5-8][0-9]{3})) "/> </restriction> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> Vær opmærksom på, at personnummerets 10. ciffer i dag fungerer som et kontrolciffer. Det må imidlertid forventes, at der inden for en kortere tidshorisont vil blive tildelt 10-cifrede personnumre uden det sædvanlige kontrolciffer. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at udelade modulus 11 kontrollen i IT-systemer. OIOXML dokumentationsguide Person 7

8 Elementnavn PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier Tidligere personnummer: En persons eventuelle tidligere personnummer, fx i forbindelse med kønsskifte. Samme type som Personnummer Previous civil registration number: The possible previous civil registration number of a person, e.g. in connection with sex change. Same type as Civil registration number. <restriction base="string"> <pattern value="((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))[0-9]{2}([0-4][0-9]{2}[1-9] [0-4][0-9][1-9][0-9] [0-4][1-9][0-9]{2} [1-4][0-9]{3} 9[0-9]{3})) ((((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-1])( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 30)( )) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])(02)))([0-2][0-9] 3[0-6] [6-9][0-9])([5-8][0-9]{3})) "/> </restriction> <PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> </PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> Kan udelades. Vær opmærksom på, at personnummerets 10. ciffer i dag fungerer som et kontrolciffer. Det må imidlertid forventes, at der inden for en kortere tidshorisont vil blive tildelt 10-cifrede personnumre uden det sædvanlige kontrolciffer. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at udelade modulus 11 kontrollen i IT-systemer. Elementnavn PersonNameForAddressingName Adresseringsnavn: Forkortelse af personnavn som en enkelt tekststreng. Personnavn til adressering angives hvis personnavn er længere end 34 karakterer. For navne op til 34 karakterer er personnavn til adressering ofte det samme som personnavn. Personnavn til adressering bruges blandt andet til postforsendelser. Addressing name: An abbreviation of person name as a single string. The person name for adressing is reported in case the person name is above 34 positions. For names up to 34 positions the person name for addressing is often the same as the person name. The person name for adressing is among other things used on items of mail. <restriction base="string"> <minlength value="1"/> <maxlength value="34"/> </restriction> <PersonNameForAddressingName>H.C. Andersen<PersonNameForAddressingName> OIOXML dokumentationsguide Person 8

9 Elementnavn PersonGenderCode Køn: Angiver personens køn. Gender: Declares the gender of the person. <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> </restriction> <PersonGenderCode>1</PersonGenderCode> 1: mand 2: kvinde 3: uoplyst Elementnavn PersonInformationProtectionStartDate Startdato for navne- og adressebeskyttelse: Dato der viser hvornår personen har navne-/adressebeskyttelse fra. Person information protection: Date from which the person has name and address protection. <date> <PersonInformationProtectionStartDate> </PersonInformationProtectionStartDate> Kan udelades. Elementnavn BirthDate Fødselsdato: Erklærer på hvilken dato et individs fødsel fandt sted, og bruges fortløbende til at erklære en persons alder. Date of birth: Declares on which date an individuals birth has taken place, and are consecutive used to declare an individuals age. <date> <BirthDate> </BirthDate> OIOXML dokumentationsguide Person 9

10 Elementnavn BirthDateUncertaintyIndicator Fødselsdatousikkerhed: Angiver at fødselsdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed. Birth date uncertainty: Specifies whether the birth date is uncertain, i.e. it has not been possible to verify the correctness of the date. <boolean> <BirthDateUncertaintyIndicator>0</BirthDateUncertaintyIndicator> Kan udelades. 0: fødselsdatoen er sikker 1: fødselsdatoen er usikker OIOXML dokumentationsguide Person 10

11 Elementnavn PersonCivilRegistrationStatusCode Statuskode: Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se bemærkninger. Status code: The status code indicates whether a civil registration number is activ or inactiv, plus other informations see comments. <restriction base="string"> <enumeration value="01"/> <enumeration value="03"/> <enumeration value="05"/> <enumeration value="07"/> <enumeration value="20"/> <enumeration value="30"/> <enumeration value="50"/> <enumeration value="60"/> <enumeration value="70"/> <enumeration value="80"/> <enumeration value="90"/> </restriction> <PersonCivilRegistrationStatusCode>01</PersonCivilRegistrationStatusCode> 01: Registreret med bopæl i dansk folkeregister 03: Registreret med høj vejkode ( ) i dansk folkeregister 05: Registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister 07: Registreret med høj vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister 20: Registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre 30: Annulleret personnummer 50: Slettet personnummer 60: Ændret personnummer 70: Forsvundet 80: Udrejst 90: Død (død eller død som udrejst eller forsvundet) OIOXML dokumentationsguide Person 11

12 Elementnavn PersonCivilRegistrationStatusStructure.StartDate Statusdato: Startdato for statuskode Date of status: Start date for status code <date> <StartDate> </StartDate> Som beskrevet i forbindelse med den konceptuelle model er der medtaget en række ekstra simple typer for at muliggøre udvikling af specialudviklede persontyper. Den logiske model for de mest relevante udvidelsestyper ses nedenfor. De ovenstående typer beskrives nedenfor. OIOXML dokumentationsguide Person 12

13 Elementnavn MaritalStatusCode Civilstand: Identificerer civilstanden og om personen er levende eller død. Civil status: Identifies the marital status and whether the person is alive or dead. <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <enumeration value="6"/> <enumeration value="7"/> <enumeration value="8"/> </restriction> <MaritalStatusCode>1</MaritalStatusCode> 1: gift 2: skilt 3: enke(mand) 4: registreret partnerskab 5: Ophævet registreret partnerskab 6: længst levende partner 7: død 8: ugift Elementnavn MarketingProtectionStartDate Marketingbeskyttelsesstartdato: Dato der viser hvornår personen har marketingbeskyttelse fra. Marketing protection start date: Date from which the person has marketing protection <date> <MarketingProtectionStartDate> </MarketingProtectionStartDate> OIOXML dokumentationsguide Person 13

14 Elementnavn PersonNationalityCode Statsborgerskab: Det land en person har statsborgerskab i. Citizenship: The country in which a person has citizenship. <CountryIdentificationCodeStructureType> <PersonNationalityCode>5100</PersonNationalityCode> Landeidentifikations kode - 2 eller 3 karakterer eller 3 cifre - som beskrevet i ISO 3166 standarden eller 4 cifre som beskrevet i MyndighedsKode fra Det Centrale Personregister. Ex. 'DK', 'DNK', '208' er koderne for Danmark i ISO 3166 standarden og '5100' er koden for Danmark i MyndighedsKode fra Det Centrale Personregister. I tilfælde af dobbelt statsborgerret bliver der registreret den foretrukne statsborgerret. I CPR er der altid kun én statsborgerret registreret, men med historik, hvis en sådan eksisterer. Såfremt dansk statsborgerret er den ene mulighed, vil det altid være dansk statsborgerret, der er registreret pga. udsendelse af valgkort etc. Elementnavn PersonShortName Kaldenavn: Til angivelse af et andet navn end personens officielt registrerede navn. Short name: For specifying another name than the person s officially registered name. <restriction base="string"> <minlength value="1"/> <maxlength value="132"/> </restriction> <PersonShortName>John Faxe Jensen</PersonShortName> OIOXML dokumentationsguide Person 14

15 PersonNameStructure (PersonNavn) Formål Angivelse af en persons fulde navn. Baggrund Anvendelse Indhold Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr af 20. november Ved sikker identifikation og udveksling af en persons fulde navn, hvor der ikke er behov eller hjemmel til anvendelse af personnummer. En persons fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e) og efternavn(e) Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk, at mellemnavn(e) skal angives, og kun må udelades hvis personen ikke har mellemnavn(e). PersonNameStructure Min Max Dansk Label PersonGivenName 1 1 Fornavn Anne Marie PersonMiddleName 0* 1 Mellemnavn Munch *Mellemnavn(e) skal angives, hvis de(t) eksisterer PersonSurnameName 1 1 Efternavn Hansen på XML-strukturer for PersonNameStructure (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> OIOXML dokumentationsguide Person 15

16 SimpleCPRPerson (CPRSimpelPerson) Formål Baggrund Anvendelse Indhold Angivelse af en persons fulde navn samt personnummer. Hermed sker der en entydig identifikation af personen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr af 20. november Ved sikker identifikation og udveksling af en persons fulde navn samt personnummer, hvor der er behov og/eller hjemmel til anvendelse af personnummer. En persons fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e), efternavn(e) og personnummer samt evt. nyt personnummer. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk, at mellemnavn(e) kun må udelades hvis personen ikke har mellemnavn(e). SimpleCPRPerson Min Max Dansk Label PersonNameStructure PersonGivenName 1 1 Fornavn Anne Marie - PersonMiddleName 0* 1 Mellemnavn Munch *Mellemnavn(e) skal angives, hvis de(t) eksisterer - PersonSurnameName 1 1 Efternavn Hansen PersonCivilRegistrationIdentifier 1 1 Personnummer PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier 0 1 Tidligere personnummer Eksempler på XML-strukturer for SimpleCPRPerson (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> <PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> </PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> OIOXML dokumentationsguide Person 16

17 <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> <PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> </PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> OIOXML dokumentationsguide Person 17

18 RegularCPRPerson (CPRStamPerson) Formål Baggrund Anvendelse Indhold Angivele af basisinformationer om en person foruden entydig identifikation ved navn og personnummer. Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr af 20. november Anvendes primært som det basale informationsgrundlag ved sagsbehandling eller udveksling af personoplysninger mellem parter med en berettiget interesse heri. Fornavn(e), Mellemnavn(e), Efternavn(e), Personnummer, Adresseringsnavn, Køn, Navne- og adressebeskyttelse, Fødselsdag, Fødselsdagsusikkerhed, Statuskode, Statusdato. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk, at mellemnavnet skal angives, og kun må udelades hvis personen ikke har et mellemnavn RegularCPRPerson Min Max Dansk Label SimpleCPRPerson PersonNameStructure PersonGivenName 1 1 Fornavn Anne Marie - PersonMiddleName 0* 1 Mellemnavn Munch *Mellemnavn(e) skal angives, hvis de(t) eksisterer - PersonSurnameName 1 1 Efternavn Hansen - PersonCivilRegistrationIdentifier 1 1 Personnummer PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier 0 1 Tidligere personnummer PersonNameForAddressingName 1 1 Adresseringsnavn Anne Marie M. Hansen PersonGenderCode 1 1 Køn 1 PersonInformationProtectionStartDate 0 1 Startdato for navne- og adressebeskyttelse 0 PersonBirthDateStructure BirthDate 1 1 Fødselsdag BirthDateUncertaintyIndicator 0 1 Fødselsdagsusikkerhed 0 PersonCivilRegistrationStatusStructure PersonCivilRegistrationStatusCode 1 1 Statuskode 01 - PersonCivilRegistrationStatusStartDate 1 1 Statusdato OIOXML dokumentationsguide Person 18

19 på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <RegularCPRPerson> <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> <PersonNameForAddressingName>Michael Hansen</PersonNameForAddressingName> <PersonGenderCode>1</PersonGenderCode> <PersonBirthDateStructure> <BirthDate> </BirthDate> </PersonBirthDateStructure> <PersonCivilRegistrationStatusStructure> <PersonCivilRegistrationStatusCode>01</PersonCivilRegistrationStatusCode> <PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStructure> </RegularCPRPerson> <RegularCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> <PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> </PersonPreviousCivilRegistrationIdentifier> <PersonNameForAddressingName>Anne Marie M. Hansen</PersonNameForAddressingName> <PersonGenderCode>2</PersonGenderCode> <PersonInformationProtectionStartdate> </PersonInformationProtectionStartDate> <PersonBirthDateStructure> <BirthDate> </BirthDate> <BirthDateUncertaintyIndicator>0</BirthDateUncertaintyIndicator> </PersonBirthDateStructure> <PersonCivilRegistrationStatusStructure> <PersonCivilRegistrationStatusCode>01</PersonCivilRegistrationStatusCode> <PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStructure> </RegularCPRPerson> OIOXML dokumentationsguide Person 19

20 5. Specialudviklede typer Nedenfor ses den logiske model for de specialudviklede typer fra afsnittet Konceptuel model. Desuden ses eksempler på XML-struktur og XML Skema for de specialudviklede typer. OIOXML dokumentationsguide Person 20

21 på XML Skema for MyPersonUsage <element name= MyPersonUsage type= MyPersonUsageType > <complextype name= MyPersonUsageType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPerson /> <element ref= PersonGenderCode /> <element ref= MaritalStatusCode /> <element ref= PersonNationalityCode /> </sequence> </complextype> på XML-struktur for MyPersonUsage <MyPersonUsage> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <PersonGenderCode>2</PersonGenderCode> <MaritalStatusCode>1</MaritalStatusCode> <PersonNationalityCode scheme= iso3166-alpha2 >DK</PersonNationalityCode> </MyPersonUsage> OIOXML dokumentationsguide Person 21

22 på XML Skema for CustodyStructure <element name= CustodyStructure type= CustodyStructureType > <complextype name= CustodyStructureType > <sequence> <element ref= Child /> <element ref= Parent /> <element ref= Guardian /> </sequence> </complextype> <element name= Child type= SimpleCPRPerson > <element name= Parent type= ParentType > <complextype name= ParentType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPerson /> <element ref= MaritalStatusCode /> <element ref= PersonGenderCode /> <element ref= CustodyIndicator /> </sequence> </complextype> <element name= Guardian type= GuardianType > <complextype name= GuardianType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPerson /> <element ref= MaritalStatusCode /> <element ref= PersonGenderCode /> </sequence> </complextype> <element name= CustodyIndicator type= boolean /> OIOXML dokumentationsguide Person 22

23 på XML-struktur for CustodyStructure <CustodyStructure> <Child> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Bjørn</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> </Child> <Parent> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Jens</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <MaritalStatusCode>8</MaritalStatusCode> <PersonGenderCode>1</PersonGenderCode> <CustodyIndicator>0</CustodyIndicator> </Parent> <Guardian> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <MaritalStatusCode>1</MaritalStatusCode> <PersonGenderCode>2</PersonGenderCode> </Guardian> </CustodyStructure> OIOXML dokumentationsguide Person 23

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd Indhold 1. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning side 2 2.

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Revision af logningsreglerne

Revision af logningsreglerne 1. Executive summary Siden ikrafttrædelsen af de såkaldte logningsregler i 2007, har det været omdiskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere