Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen"

Transkript

1 Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes og den Procent, der herefter vil være at udrede, bliver altsaa 5½ eller 5 Rdlr. 3mk. af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Dernæst udfærdigedes Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadstue fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kommunen modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 at fremlægge til Eftersyn tilligemed ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Aar 1872 den 6 Januar Eftermiddag Kl 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning over de indkomne Klager over Skatteligningen for 1872,\ hvilken Ligning /havde været fremlagt til Eftersyn paa Raadstuen fra 1 ste til 16 de December f.a. Samtlige Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager over Skatteligningen fremlagdes og vare indkomne fra følgende Skatteydere: 1. Fisker Martin Gaarestrup 2. - Henrik Madsen 3. - Niels Chr. Thønnesen 4. - Peder A. Kruse 5. - Jens Bagh Madsen 6. - Jens N. Høien 7. - Jens Nielsen Klarup 8. - Niels Jensen Gaihede 9. Fisker Hemmer Kofod Christen Thomsen (Knep) Christian Lønstrup Søren A. Leer 13. Fodpost Lauritz Pedersen Lundholm 14. Avlsbruger Peder Chr. Diget 15. Fyrassistent Jensen Disse Skatteklager bleve nu hver for sig tagne under Overveielse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Martin Gaarestrup fandt man ikke Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse.

2 Side 41 B ad 2. Henrik Madsen indrømmedes en Nedsættelse for Familieforhold af 25 Rdlr. ad 3. Niels Chr. Thønnesen fandt man paa Grund af det Oplyste at burde give en Nedsættelse af 100 Rdlr, deels for Sygdom og deels for Familieforhold. ad 4. Peder A. Kruse fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 5. Jens Bagh Madsen fandt man heller ingen Grund til at give nogen Nedsættelse. ad 6. Jens N. Høien indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr. ad 7. Jens Nielsen Klarup fandt man ikke at burde indrømme nogen Nedsættelse i hans Skatteindtægt for 1871, da Svigersønnen først har overtaget hans Fortjeneste ved Fiskeriet i Slutningen af Aaret. ad 8. Niels Jensen Gaihede fandt man ikke at burde give nogen Nedsættelse. ad 9. Hemmer Kofoed fandt man, paa Grund af det i Klagen Oplyste, at burde indrømme en Nedsættelse af 150 Rdlr, saa at han kun kommer til at svare Skat af 300 Rdlr. ad 10. Christen Thomsen (Knep) indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa at han kun svarer Skat af 100 Rdlr. ad 11. Christian Lønstrup fandt man ingen Grund til at give nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 12. Søren A. Leer indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun svarer Skat af 100 Rdlr. ad 13. Lauritz Pedersen Lundholm indrømmedes, paa Grund af det Oplyste om Svagelighed og Uheld, en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kommer til at svare Skat af 150 Rdlr. ad 14. Peder Chr. Diget de man ikke give nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 15. Fyrassistent Jensen indrømmedes, paa\ Grund /af det i Klagen Oplyste, en Nedsættelse af 50 Rd., saa han kun kommer til at svare Skat af 600 Rdlr. I Henhold hertil bleve de forannævnte Skatteydere skriftlig tilkjendegivne, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er indrømmet eller ei. Angaaende de saaledes foretagne Forandringer eller Nedsættelser i Skatteligningen vil Kæmneren være at meddele Underretning. Protocollen oplæst og\ underskrevet og /Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Jens Chr. Hansen Mads Jensen

3 Side 42 A Aar 1872 den 26 October Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var Mads Jensen. Til Formand for næste Aar gjenvalgtes H. Christensen. I Henhold til Vedtægtens 10 blev en Liste over Skatteyderne for Aaret 1872 affattet. Det overdroges til Formanden at forskaffe fra Bogtrykker Vogelius 5½ Bøger schematisk Papir til Skatteligningslister. Da intet Videre var at forhandle, hævedes Mødet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen R. Jeckel Aar 1872 den 16 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten for Aaret 1873 paabegyndtes. Mødet hævet Kl. 8. H. Christensen A. Winther S. Sørensen R. Jeckel Mads Jensen Aar 1872 den 23 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Alle Medlemmer var tilstede, og den ved forrige Møde paabegyndte Ligning af Communeskatten fortsattes. Mødet hævet Kl. 10. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Mads Jensen R. Jeckel Aar 1872 den 28 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag bliver den Sum, der for Aaret 1873 skal paalignes efter Formue og Lejlighed, Rdlr., hvortil Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 vedtog at lægge 327 Rdlr 3mk eller imellem 5 og 6 %, altsaa i det Hele Rdlr 3 mk. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Rdlr og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa

4 Side 42 B fem = 5 Rdlr af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Dernæst udfærdigedes Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadstue fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i samme Tid som ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Mads Jensen R. Jeckel Aar 1873 den 11 Januar Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning angaaende de indkomne Klager over Skatteligningen for Samtlige Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Fisker Chr. Pedersen Møller 2. Skomager P. Raaberg 3. Fisker Lars S. Bødker 4. - Henrik Fage Pedersen 5. - Niels Andersen 6. - Simon Sv. Petersen 7. Arbejdsmand Niels Knudsen 9. Skibstømrer C. Vindberg 10. Fisker Christian Lønstrup Frederik C. Thomsen Søren A. Kruse Thomas Ch. Andersen Jens Chr. Christensen Dith 15. Tømrer Chr. Marinus Jensen. 8. Fisker Hemmer Kofod Disse Skatteklager, der iforvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Fisker Christen Pedersen Møller indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun betaler Skat af 350 Rdr. ad 2. Skomager P. Raaberg fandt man paa Grund af det Oplyste, at burde give en Nedsættelse af 50 Rdr. saa han kun svarer Skat af 150 Rdr. ad 3. Fisker Lars S. Bødker fandt man ligeledes, paa Grund af det Oplyste om Sygdom, at burde give en Nedsættelse af 100 Rdr., saa han kun svarer Skat af 150 Rdr. ad 4. Fisker Henrik Fage Pedersen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat.

5 Side 43 A ad 5. Fisker Niels Andersen fandt man heller ingen Grund til (at) give Nedsættelse. ad 6. Fisker Simon Svendsen Petersen indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun svarer Skat af 150 Rdlr. ad 7. Arbejdsmand Niels Knudsen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse. ad 8. Fisker Hemmer Kofod, der ingenlunde som i Klagen angivet har Byrde af Christen Nielsen Klarup, men derimod fuld Fortjeneste af ham lig med baade S. Sørensens, Niels Andersens og Niels Jensens, fandt man aldeles ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 9. Skibstømrer Ch. Vindberg fandt man heller ikke Grund til at give Nedsættelse. ad 10. Fisker Christian Lønstrup fandt\ man /ligeledes ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 11. Fisker Frederik Chr. Thomsen indrømmedes paa Grund af det Oplyste en Nedsættelse af 100 Rdlr, saa han kun svarer Skat af 300 Rdlr. ad 12. Fisker Søren A. Kruse indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 50 Rdlr paa Grund af flere foregaaende Aars trykkende Familieforhold saa han kun svarer Skat af 550 Rdlr. ad 13. Fisker og Værtshusholder Thomas Chr. Andersen fandt man ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 14. Fisker Jens Chr. Christensen Dith indrømmedes, paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom, en Nedsættelse af 100 Rdlr, saa han kun svarer Skat af 150 Rdlr. ad 15. Tømrer Chr. Marinus Jensen kunde man ikke indrømme nogen Nedsættelse. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte Skatteydere skriftlig tilkjendegivne, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er indrømmet eller ej. Angaaende de foretagne Forandringer, da vil Kæmneren være at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet, og Mødet derpaa hævet. H. Christensen S. Sørensen A. Winther R. Jeckel Mads Jensen

6 Side 43 B Aar 1873 den 19 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Til Formand gjenvalgtes H. Christensen. Efter at den affattede Liste over Skatteyderne var gjennemgaaet, paabegyndtes Ligningen af Communeskatten for Aaret Mødet hævet Kl. 10. H. Christensen R. Jeckel H. J. Bagh J. Nielsen Mads Jensen Aar 1873 den 22 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Alle Medlemmer vare tilstede, og den ved forrige Møde paabegyndte Skatteligning fortsattes. Mødet hævet Kl. 9½. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen R. Jeckel J. Nielsen Aar 1873 den 26 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten fortsattes. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen R. Jeckel J. Nielsen Aar 1873 den 29 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen atter et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne for Aaret 1874 efter Formue og Lejlighed Rdlr; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 251 Rdlr eller knapt 5%, altsaa i det hele Rdlr. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Rdlr og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa 4 2 / 3 eller 4 Rdlr 4mk af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens

7 Side 44 A Raadhus fra 1 ste til 16 December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i Forbindelse med ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen R. Jeckel J. Nielsen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1874 den 10 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning angaaende de indkomne Klager over Skatteligningen for Alle Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Fisker S. Sørensen, 2. - Anders Sørensen Ler, 3. - Lars A. Brun, 4. - Peter Lønstrup og 5. - Niels P. Møller. Desuden var under 3 die Januar d.a. indkommet 2 Klager fra Fiskerne Søren Larsen Gajhede og Anders N. Ler, hvilke Klager bleve som for silde indkomne henlagte. De ovennævnte 5 Skatteklager, der i forvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Fisker S. Sørensen fandt man ingen Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 2. Fisker Anders S. Ler kunde man heller ikke give nogen Nedsættelse. ad 3. Fisker Lars A. Brun fandt man heller ikke Grund til at nedsætte i Skat. ad 4. Fisker Peter Lønstrup, der ligesom Anders S. Ler er ansat i Skat i Lighed med Jacob Tonnesen, Jens Chr. Jensen m.fl., kunde man ligel. ingen Nedsættelse give. ad 5. Fisker Niels P. Møller indrømmedes, paa Grund af det i Klagen anførte om Sygdom og Kreaturhold, 50 Rdlr i Nedsættelse, saa han kun kommer til at svare Skat af 550 Rdlr.

8 Side 44 B I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 5 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er foretaget eller ej. Angaaende den foretagne Forandring med Niels P. Møller bliver Kæmneren at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen J. Nielsen H. J. Bagh R. Jeckel Mads Jensen Aar 1874 den 14 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Efter at den affattede Liste over Skatteyderne var gjennemgaaet, paabegyndtes Ligningen af Communeskatten for Aaret Mødet hævet Kl. 8½. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen R. Jeckel Mads Jensen Aar 1874 den 24 November Formiddag Kl. 9 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten fortsattes. Mødet hævet Kl. 6½. H. Christensen J. Nielsen R. Jeckel H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1874 den 28 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen atter et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne efter Formue og Lejlighed for Aaret Kroner; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 820 Kroner eller lidt over 7½ %, altsaa i det hele Kroner. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Kroner og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa

9 Side 45 A 4 eller 4 Koner af hvert hundrede Kroner af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i Forbindelse med ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen R. Jeckel J. Nielsen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1875 den 9 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning om de indkomne Klager over Skatteligningen for 1875; Kun Formanden kom tilstede, Mødet holdtes derfor den 11 Jan. hos Formanden. Fraværende vare J. Nielsen og R. Jeckel. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Skomager Ch. Mikkelsen 2. Fisker Jens L. Kjøbstad 3. Rebslager Gaarestrup 4. Fisker Lavrits Thellefsen 5. Møller Jacob Jeppesen 6. Fisker Balzer Olesen 7. - Søren L. Gajhede 8. - Christen N. Thrane 9. - Jens Lundholm Rasmus Bergen 11. Fisker Jens Jacob Simonsen Jens Chr. Jensen Peter Christiansen (Lynggren) Anton Fedder Henriksen Rasmus Jensen Carl E. Larsen Simon Andreas Simonsen Thomas Chr. Thomsen Peter Jensenius Pedersen Desuden var indkommet en Klage fra Fisker Leo Pedersen den 30 Decbr. om Eftermiddagen, men denne Klage blev som for silde indkommet henlagt. De øvrige 19 Klager, der i Forvejen havde været omsendte til Ligningscommissionens Medlemmers Gjennemsyn, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges:

10 Side 45 B ad 1. Skomager Chr. Mikkelsens opgivne Indtægt af ca. 1 Krone i Dagløn kan Commissionen ikke erkjende for rigtig, da end ikke den simpleste Sjøuer(?) arbejder for en saadan Dagløn. Han er kun ansat til en Indtægt af ca. 10 Kroner ugentlig, og man finder derfor ikke Anledning til at forandre denne Ansættelse. ad 2. Fisker Jens L. Kjøbstad indrømmedes paa Grund af det i Klagen Anførte en Nedsættelse af 50 Kroner, saa han kun kommer til at svare Skat af 750 Kroner. ad 3. Rebslager Gaarestrup indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 50 Kroner, saa han kun svarer Skat af 350 Kr. ad 4. Fisker Lavrits Thellefsen fandt man ingen Grund til (at) give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 5. Møller Jacob Jeppesen indrømmedes paa Grund af det Anførte om Gjæld en Nedsættelse af 200 Kroner, saa han kun svarer Skat af 800 Kroner. ad 6. Fisker Balzer Olesen indrømmedes paa Grund af hans ringe Skatteevne en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 900 Kroner. ad 7. Fisker Søren L. Gajhede nedsættes paa Grund af stor Familie og Gjæld med 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 800 Kroner. ad 8. Fisker Christen N. Thrane indrømmedes en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 500 Kroner. ad 9. Fisker Jens Lundholm nedsættes ligeledes med 100 Kroner og svarer saaledes kun Skat af 1300 Kroner. ad 10. Fisker Rasmus Bergen indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 100 Kroner (paa Grund af Familieforhold), saa han kommer til at svare Skat 1100 Kroner. ad 11. Fisker Jens Jacob Simonsen Indrømmedes paa Grund af Familieforhold en Nedsættelse af 150 Kroner, saa han kun svarrer Skat af 1250 Kroner. ad 12. Fisker Jens Chr. Jensen indrømmedes paa Grund af den i Klagen opgivne Indtægt en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1200 Kroner. ad 13. Fisker Peter Christiansen (Lynggren) nedsattes paa Grund af Familieforhold med 200 Kroner, saa han svarer Skat af 1000 Kr.

11 Side 46 A ad 14. Fisker Anton Fedder Henriksen nedsættes, paa Grund af det i Klagen Oplyste om Familieforhold og Gjæld med 200 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1000 Kroner. ad 15. Fisker Rasmus Jensen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 16. Fisker Carl E. Larsen kunde man heller ikke finde Grund til at give Nedsættelse. ad 17. Fisker Simon Andreas Simonsen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste en Nedsættelse af 200 Kroner saa han kun svarer Skat af 1100 Kroner. ad 18. Fisker Thomas Chr. Thomsen (Søerig) indrømmedes en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1200 Kr. ad 19. Fisker Peter Jensenius Pedersen kunde man ikke finde Grund til at give Nedsættelse. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 19 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er fortaget eller ej. Angaaende de fortagne Forandringer bliver Kæmneren at meddele Underretning. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1875 den 30 October Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Der foretoges Valg af en Formand og en Næstformand for det løbende Aar, og valgte bleve: Lærer H. Christensen til Formand Forbjerger H. J. Bagh til Næstformand. Dernæst affattedes i Henhold til Vedtægtens 10 en Liste over Skatteyderne for 1876 og Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen P. Lønstrup C. Jacobsen H. Chrestensen H. P. Jensen

12 Side 46 B Aar 1875 den 19 November Formiddag Kl. 9 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var J. Nielsen. Ligningen af Communeskatten for Aaret 1876 paabegyndtes. Mødet hævet Kl. 6½. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup H. P. Jensen C. Jacobsen Aar 1875 den 20 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var J. Nielsen. Ligningen af Communeskatten fortsattes. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup C. Jacobsen H. P. Jensen Aar 1875 den 27 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne efter Formue og Lejlighed for Aaret Kroner og 66 Øre; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 1041 Kroner 34 Øre eller lidt over 8 %, altsaa i det hele Kroner. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver altsaa - Kroner og den Procent, der herefter bliver at udrede af Skatteyderne, udgjør saaledes 4 eller 4 Kroner af hvert hundrede Kroner af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra 1 ste til 15 de December d.a. Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen P. Lønstrup Hans Chrestensen H. P. Jensen C. Jacobsen

13 Side 47 A Aar 1876 den 8 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningskommissionen et Møde paa Raadhuset for at tage Beslutning over de indkomne Skatteklager for Aaret Fraværende var H. J. Bagh. De indkomne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Skomager J. Petersen 2. Bager Chr. J. Jensen 3. Fisker Niels S. Bødker 4. - Niels Jensen (Gajhede) 5. - Christian S. Bødker 6. - Christian L. Lønstrup 7. - Rasmus S. Bergen 8. - Jens Jacob Simonsen 9. - Christen Møller Jens Chr. Jensen Disse 19 Skatteklager, der i Forvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig taget under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: 11. Fisker Thomas Peter Larsen Peter Christiansen (Lynggren) Rasmus Jensen Carl E. Larsen Simon Andreas Simonsen Peter A. Christensen (Møller) Thomas Kjøbstad Niels Kyllesbæk Christen Thomsen (Sørig) ad 1. Skomager J. Petersen, der har havt Fodposttouren til 1 Juli 1875 og desuden har en Søn hjemme, der driver Fiskeri, kan man ikke finde Anledning til at give nogen Nedsættelse i Skat. ad 2. Bager Chr. J. Jensen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom og Gjæld en Nedsættelse af 200 Kr., saa han kun svarer Skat af 300 Kr. ad 3. Fisker Niels S. Bødker indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1400 Kroner. ad 4. Fisker Niels Jensen (Gajhede) kan man ikke indrømme nogen Nedsættelse, da de Maaneder, han var udkommanderet, just var den Tid, da der ingen Fortjeneste var herhjemme, og desuden har man ved Ligningen taget Hensyn til hans Fraværelse til Orlogs. ad 5. Fisker Christian S. Bødker, der ved nøjere Overvejelse findes ikke at kunne have større Skatteevne end de Andre af samme Fiskeriselskab, nedsættes med 100 Kr, saa han kun svarer Skat af 1200 Kr.

14 Side 47 B ad 6. Fisker Christian Larsen Lønstrup nedsættes af samme Grund som N o 5 med 100 Kr., saa han ligeledes kun svarer Skat af 1200 Kr. ad 7. Fisker Rasmus Bergen, hvem Ligningskommissionen har taget tilbørligt Hensyn til ved Ligningen, kunde man ikke indrømme yderligere Nedsættelse. ad 8. Fisker Jens Jacob Simonsen, der har en Søn hjemme til Medhjælp ved Fiskeriet, kunde man ikke tilstaa nogen Nedsættelse. ad 9. Fisker Christen Møller, der har en Ejendom, hvorpaa der kan holdes 3 á 4 Køer, og desuden selv driver Fiskeri, kunde man heller ikke tilstaa Nedsættelse. ad 10. Fisker Jens Chr. Jensen, hvis Skatteevne maa regnes lig med de bedste Fiskeres, fandt man heller ikke Grund til at indrømme Nedsættelse. ad 11. Fisker Thomas Peter Larsen indrømmedes paa Grund af Familieforhold en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1100 Kroner. ad 12. Fisker Peter Christiansen (Lynggren), hvis Familieforhold man havde taget tilbørligt Hensyn til ved Ligningen, kunde man ikke tilstaa nogen Nedsættelse. ad 13. Fisker Rasmus Jensen fandt man heller ingen Grund til at give nogen Nedsættelse. ad 14. Fisker Carl E. Larsen kunde man heller ikke indrømme nogen Nedsættelse. ad 15. Fisker Simon Andreas Simonsen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1000 Kr. ad 16. Fisker Peter A. Christensen Møller, der kun er ansat til at svare 16 Kr. i Skat og ikke som i Klagen anført 32 Kr. fandt man ingen Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse. ad 17. Fisker Thomas Kjøbstad, der efter det i Klagen Oplyste har været Aftægtsmand det sidste halve Aar, nedsættes til en Skatteindtægt af 300 Kr., saa han kun svarer Skat med 12 Kroner.

15 Side 48 A ad 18. Fisker Niels Kyllesbæk er kun ansat til Skat lig med de andre Højboere af samme Stilling, og man fandt derfor ingen Anledning til at forandre den ham paalignede Skat. ad 19. Fisker Christen Thomsen (Sørig), der i Klagen oplyser at være Tjenestekarl hos Broderen, udslettede man af Skattelisten. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 19 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er foretaget eller ej. Angaaende de foretagne Forandringer, da bliver Kæmneren at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen J. Nielsen P. Lønstrup C. Jacobsen H. P. Jensen H. C. Chrestensen Aar 1876 den 5 Februar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningskommissionen et Møde paa Raadstuen for at afgive Erklæring over 2 til Overligningskommissionen indgivne Skatteklager. Samtlige Medlemmer vare tilstede med Undtagelse af J. Nielsen, der var bortrejst. De 2 Skatteklager vare fra 1. Fisker Jens Jacob Simonsen og 2. Fisker Rasmus Jensen. Over disse Klager bleve følgende Erklæringer til Overligningskommissionen afgivne: ad 1. Jens Jacob Simonsen, hvis Indtægt Ligningskommissionen har anslaaet til 1200 Kr., er kun ansat til at svare Skat af 1100 Kroner eller 44 Kroner i Skat. Han har ikke opgivet sin Indtægt for Ligningskommissionen; men iblandt andre Skatteydere, der ogsaa havde klaget over deres Skatteansættelse, havde Nogle ved Opregnelse for hver Maaned dog opgivet at have havt hver henved 1000 Kr. foruden Bolig og en Del Fisk til eget Brug, altsaa over 1100 Kr. Disse Skatteydere have hverken holdt Karl eller Dreng til Medhjælp ved Fiskeriet og have altsaa ikke havt fuldt Lod; Jens Jacob Simonsen derimod har en Søn hjemme\ til Medhjælper, /som ikke er paalignet særlig Skat, og faar saaledes ved Vaadfi-

16 Side 48 B skeriet 1 / 5 mere end de Ovennævnte. Hertil kommer, at han forrige Aar havde en Extraindtægt af 80 Kroner ved at finde og ilandbjerge et dødt Skib. Og til Sammenligning med de Fiskere, der ere i Jens Jacob Simonsens Selskab, skal her yderligere anføres disses Skatteansættelse, nemlig saaledes: Anslaaet Indtægt Skatteindtægt Skat. Søren Christian Larsen Peter Christiansen Anton Fedder Henriksen Simon Andr. Simonsen Rasmus Bergen Det vil saaledes ses, at Jens Jacob Simonsen i Forhold til andre Skatteydere snarere er ansat for lavt end for højt i Skat, og Ligningskommissionen maa derfor enstemmig udtale den Erklæring, at hans Skatteklage er aldeles ubeføjet. ad 2. Rasmus Jensen har heller ikke opgivet sin Indtægt for Ligningskommissionen, men kun meddelt, at han har 2 Kvindelodder eller 2 / 5 ikke 1 / 5 - af en hel Lod. Det maa derfor antages, at han i Forhold til andre Fiskere har ved Vaadfiskeriet havt en Indtægt af mindst 200 Kr., ved Garn og andet Fiskeri mindst 150 Kr., i Bjergelodder over 100 Kr., Indtægten af 1 Ko 100 Kr. og Bolig 100 Kr. ialt 650 Kroner. Hans Skatteevne maa desuden anses for god, saa en Skat af 24 Kr. ikke kan være trykkende for ham. Med Hensyn til de i Klagen nævnte 2 de Skatteydere, da kan der med disse slet ingen Sammenligning finde Sted: Johan Ch. Andersen driver slet ikke Fiskeri, han har kun Indtægt af 1 Ko og lidt anden Fortjeneste, men bor sammen med Sønnen, med hvem han til dels deler Indtægt, de ere derfor begge to paalignet Skat af 1300 Kr. Peter Lundholm driver heller ikke Fiskeri, har ogsaa kun Indtægt af 1 Ko og lidt Jord, og da han sidste Sommer næsten hele Tiden var sygelig, kunde han kun nogle enkelte Dage tjene lidt som Haandlanger. Ligningskommissionen maa derfor ogsaa enstemmig anse denne Klage for ubeføjet. Da intet videre var at forhandle, hævedes Mødet. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup Ch. Jacobsen H. P. Jensen

17 Side 49 A Aar 1876 den 9 September Eftermiddag Kl. 5 blev en Forsamling af Ligningskommissionens Medlemmer afholdt, for efter stedfundne nye Valg, at vælge en Formand og en Viceformand. Efter foretagen Afstemning valgtes som Formand Toldforvalter Diderichsen - Viceformand Forbjerger Hans Bagh. Formanden blev overleveret Kommissionens Forhandlings Protokol med Love vedkommende Skatteligningen etc. Kommissionen bemyndigede Formanden til 14 Dage før den 1 November ved Trommeslag at opfordre Vedkommende til inden den 1 Novbr. for Formanden at opgive deres aarlige Indtægter. Mødet hævet. Diderichsen H. J. Bagh H. Chrestensen C. Jacobsen H. P. Jensen Jens Rasmussen P. Lønstrup Aar 1876 den 9 November Klokken 6 Aften samledes Kommissionen paa Raadhuset for at paabegynde Skatteligningen for Aaret Alle Medlemmer vare mødte. Formanden meddelte at han den 16 Oktober ved Trommeslag havde ladet Skatteyderne opfordre til at opgive deres Indtægter, og at han paa denne Opfordring havde modtaget Anmeldelse fra Niels Justesen, Peter Andersen, Christoffer og Peter Bendsen, samt Anders Jensen. Fra Skibsbygger Windberg var bleven indleveret en Skrivelse om ved Ligningen at tage Hensyn til, at han som en gammel Mand nu var mindre skikket til at arbeide. Slutteligen fremlagdes en Skrivelse dat. 8 November d.a. fra Borgmesteren, hvori meddeltes, at Byraadet i Møde den 1 dennes havde besluttet i Henhold til Indenrigsministeriets Skr. af 27 Jan. d.a., at Høitidsoffer, Fisketiende og Aarsløn til Præsten, samt Høitidsoffer til Kirkesangeren ialt 1520 Kroner, blive særskilt at ligne og optage paa Skattelisten. Næste Møde fastsattedes til den 10 November Kl. 9 Formiddag. Mødet hævet Kl. 9 Aften. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen

18 Side 49 B Aar 1876 den 10 November\ Kl. 9 Fmd. /forsamledes atter Kommissionen for at fortsætte Skatteligningen. Alle Medlemmer mødte. Mødet hævet Kl. 6 Eftermiddag. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen Aar 1876 den 11 Novbr Kl. 9 Form. forsamledes Kommissionen og fortsatte Skatteligningen. Alle Medlemmer gave Møde. Ved Affattelsen af Ligningen af Høitidsoffer opstod der Meningsforskjel om Tjenestepiger skulle optages særskilt til Offerskat, medens konfirmerede Børn som opholde sig hjemme og som ikke kan kaldes at staa i Tjenesteforhold eller i det Hele taget har nogen direkte Fortjeneste udelades, men betragtes som hørende til Familien og at Offeret saaledes svares af Faderen. Det blev besluttet at henvende sig til Byraadet om disse Spørgsmaals Afgjørelse, og indtil disse vare afgiorte opsætte Skattelistens Afslutning. Mødet hævet Kl. 4 Eftermiddag. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen Aar 1876 den 28 Novbr Eftermiddag Kl. 2 forsamledes Kommissionen for at afslutte Skatteligningen. Af Medlemmerne manglede Jens Rasmussen fra Højen. Formanden fremlagde en Svarskrivelse fra Byraadet, hvorefter det udtaler den Formening at da det ikke har været Skik og Brug heri Menigheden, at Tjenestefolk saavel Karle som Piger have svaret Offer, bør saadant heller ikke paalignes disse, og holder for at kun saadanne paalignes Offer etc. Skat som optages som Skatteyder paa den almindelige Ligningsliste. Efter Byraadets Overslag bliver den Skat som er at paaligne for Aaret 1877, saaledes: a. Formue og Leilighedsskat Kr. 60 Ø b. Offer, Fisketiende og Aarsløn Ved den idag afsluttede Liste er paalignet ad a. Formue og Leilighedsskat Kr. 63 Ø ad b. Offer, Fisketiende og Aarsløn Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens

19 Side 50 A Den Indtægt hvoraf Skat beregnes bliver altsaa Kroner og den Procent der herefter bliver at udrede af Skatteyderne beløber saaledes: a. for Formue og Leilighedsskat 3 3 / 4, er Tre treqvart Procent b. - Offer, Fisketiende og Aarsløn ½ er En Halv Procent. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse som udtrommes, at den forfattede Skatteliste henligger til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra den 1 til den 15 December Mødet derpaa hævet. Diderichsen H. J. Bagh H. Chrestensen C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup Aar 1877 den 8 Januar Eftermiddag Kl. 2 samledes Kommissionen til et Møde paa Raadhuset for at tage Beslutning over de indkomne Klager angaaende Skatteligningen for Aaret Alle Medlemmer vare mødte. Klagerne vare fra følgende Skatteydere: 1. Lars Bruun 2. J. L. Jensen 3. J. C. C. Ruth, Højen 4. N. C. Eskildsen 5. C. Olesen Geisnæs 6. Jeppe Holms Enkes søn Chr. P. Jeppesen 7. Møller Jacob Jeppesen 8. Andr. Johan Andersen 9. Jens Mosberg og Kone 10. Kbmd. L. C. Christensen 11. H. Chr. Christensen 12. Peder Hansen 13. Niels Nielsen, Leo Petersen og Jens P. Sørensen 14. P. P. Lundholm 15. Chr. Madsen, Højen 16. N. J. Klarup og Søn 17. Tønnes Thomsen 18. Fyrinsp. Meyer 19. P. Raaberg 20. J. C. Jensen /: Jens J. Simonsens Søn 21. Lauritz C. Thomsen 22. Kommis J. Vinther 23. Lauritz Jensen 24. Konsul Fabricius 25. J. P. Sørensen 26. Byfoged Frich 27. Fyrassistent Paaske samt fra Pastor Larsen og Lærer Kirkesanger Christensen der formener at burde fritages for at svare deres Andel af den Byen paahvilende Byrde ved Afløsningen af Høitidsoffer, Fisketiende og Aarsløn til Præsten og Kirkesangeren. Af disse Klager der i forveien havde circuleret blandt Medlemmerne, bleve i Mødet idag behandlede, og efter moden Overveielse taget følgende Beslutninger: ad. 1. Lars Bruun. Der findes ingen Anledning til at nedsætte

20 Side 50 B den Dem paalignede Skatteindtægt. ad. 2. J. L. Jensen. Tilstaaes Nedsættelse af 100 Kroner paa Grund af den meddelte Oplysning at have været udkommanderet. ad. 3. J. C. C. Ruth, Højen. Da der ved Skatteansættelsen er taget Hensyn til Pleiesønnen, findes ingen Grund til Nedsættelse. ad. 4. N. C. Eskildsen. Findes ingen Anledning til Nedsættelse. ad. 5. C. Olesen Geisnæs. Ingen Nedsættelse kan tilstaaes. ad. 6. Jeppe Holms Enkes søn Chr. P. Jeppesen. Der foreligger ingen Grund til at tilstaa Nedsættelse. ad. 7. Møller Jacob Jeppesen. Da det formenes at den egentlige Indtægt maa være større end opgivet, og Skatteevnen ialfald er tilstede for et saadant Beløb som anført, findes ingen Anledning til Nedsættelse. ad. 8. Andr. Johan Andersen. Paa Grund af de meddelte Oplysninger tilstaaet Nedsættelse til 900 Kroner. ad. 9. Jens Mosberg og Kone. Skjønnes ikke at være Anledning til at tilstaaes Nedsættelse. ad. 10. Kjøbmand. L. C. Christensen. Da det formenes at den etablerede Udskjænkning\ den 1 Marts / i Forening med Handel ikke giver liden Indtægt, og som i Klagen ikke er oplyst, som og at De ingen Familie har at forsørge, findes ingen Anledning til Nedsættelse. ad. 11. H. C. Christensen. Ingen Nedsættelse, da der ved Skatteansættelsen nærmest er taget Hensyn til Sønnens Indtægt. ad. 12. Peder Hansen. Klagen oplyser ikke tilstrækkelig, saa at Nedsættelse kan finde Sted. ad. 14. P. P. Lundholm. Nedsat til en Skatteindtægt af 200 Kroner. ad. 15. Chr. Madsen (Dit)\ Højen. / Nedsat til en Skatteindtægt af 300 Kroner. ad. 16. N. J. Klarup. Da han paa Grund af Sygdom har erholdt Nedsættelse af 200 Kr. og saaledes kun skatter efter en Indtægt af 900 Kr. og ingen Børn have at forsørge, findes ikke Anledning til yderliger. Nedsættelse. ad. 18. Fyrinspektør Meyer. Efter de meddelte Oplysninger bliver Frøken Christiansen at stryge af Skattelisten. ad. 19. P. Raaberg nedsættes til 200 Kroner. ad. 20. J. C. Jensen nedsættes til 200 Kroner. ad. 22. Kommis Winther. Kan ingen Hensyn tages til hans Begjæring om Nedsættelse, eftersom der er fradraget Faderen 200 Kroner i Skatteindtægt, og det saaledes skjønnes at en ung Mand i hans Stilling naar Alt medregnes, ikke kan ansættes lavere end sket, idet det ikke saa meget er Indtægten som Skatteevnen der skal søges. ad. 23. Lauritz Jensen nedsættes til 300 Kroner Skatteindtægt. ad. 27. Fyrassistent Paaske. Ingen Nedsættelse. Det overdrages Formanden at meddele fornævnte (Fortsættes)

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Kok Carsten Søndergaard

Kok Carsten Søndergaard Niels Aarup 7900 Nykøbing M Din højde er 1,9 m. Din vægt er 92 kg. Andreas Østergaard Tandrup 7500 Holstebro Din højde er 1,96 m. Din vægt er 85 kg. Jens Peder Meldgaard 7830 Vinderup Din højde er 1,74

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere