Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen"

Transkript

1 Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes og den Procent, der herefter vil være at udrede, bliver altsaa 5½ eller 5 Rdlr. 3mk. af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Dernæst udfærdigedes Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadstue fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kommunen modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 at fremlægge til Eftersyn tilligemed ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Aar 1872 den 6 Januar Eftermiddag Kl 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning over de indkomne Klager over Skatteligningen for 1872,\ hvilken Ligning /havde været fremlagt til Eftersyn paa Raadstuen fra 1 ste til 16 de December f.a. Samtlige Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager over Skatteligningen fremlagdes og vare indkomne fra følgende Skatteydere: 1. Fisker Martin Gaarestrup 2. - Henrik Madsen 3. - Niels Chr. Thønnesen 4. - Peder A. Kruse 5. - Jens Bagh Madsen 6. - Jens N. Høien 7. - Jens Nielsen Klarup 8. - Niels Jensen Gaihede 9. Fisker Hemmer Kofod Christen Thomsen (Knep) Christian Lønstrup Søren A. Leer 13. Fodpost Lauritz Pedersen Lundholm 14. Avlsbruger Peder Chr. Diget 15. Fyrassistent Jensen Disse Skatteklager bleve nu hver for sig tagne under Overveielse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Martin Gaarestrup fandt man ikke Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse.

2 Side 41 B ad 2. Henrik Madsen indrømmedes en Nedsættelse for Familieforhold af 25 Rdlr. ad 3. Niels Chr. Thønnesen fandt man paa Grund af det Oplyste at burde give en Nedsættelse af 100 Rdlr, deels for Sygdom og deels for Familieforhold. ad 4. Peder A. Kruse fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 5. Jens Bagh Madsen fandt man heller ingen Grund til at give nogen Nedsættelse. ad 6. Jens N. Høien indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr. ad 7. Jens Nielsen Klarup fandt man ikke at burde indrømme nogen Nedsættelse i hans Skatteindtægt for 1871, da Svigersønnen først har overtaget hans Fortjeneste ved Fiskeriet i Slutningen af Aaret. ad 8. Niels Jensen Gaihede fandt man ikke at burde give nogen Nedsættelse. ad 9. Hemmer Kofoed fandt man, paa Grund af det i Klagen Oplyste, at burde indrømme en Nedsættelse af 150 Rdlr, saa at han kun kommer til at svare Skat af 300 Rdlr. ad 10. Christen Thomsen (Knep) indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa at han kun svarer Skat af 100 Rdlr. ad 11. Christian Lønstrup fandt man ingen Grund til at give nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 12. Søren A. Leer indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun svarer Skat af 100 Rdlr. ad 13. Lauritz Pedersen Lundholm indrømmedes, paa Grund af det Oplyste om Svagelighed og Uheld, en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kommer til at svare Skat af 150 Rdlr. ad 14. Peder Chr. Diget de man ikke give nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 15. Fyrassistent Jensen indrømmedes, paa\ Grund /af det i Klagen Oplyste, en Nedsættelse af 50 Rd., saa han kun kommer til at svare Skat af 600 Rdlr. I Henhold hertil bleve de forannævnte Skatteydere skriftlig tilkjendegivne, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er indrømmet eller ei. Angaaende de saaledes foretagne Forandringer eller Nedsættelser i Skatteligningen vil Kæmneren være at meddele Underretning. Protocollen oplæst og\ underskrevet og /Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Jens Chr. Hansen Mads Jensen

3 Side 42 A Aar 1872 den 26 October Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var Mads Jensen. Til Formand for næste Aar gjenvalgtes H. Christensen. I Henhold til Vedtægtens 10 blev en Liste over Skatteyderne for Aaret 1872 affattet. Det overdroges til Formanden at forskaffe fra Bogtrykker Vogelius 5½ Bøger schematisk Papir til Skatteligningslister. Da intet Videre var at forhandle, hævedes Mødet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen R. Jeckel Aar 1872 den 16 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten for Aaret 1873 paabegyndtes. Mødet hævet Kl. 8. H. Christensen A. Winther S. Sørensen R. Jeckel Mads Jensen Aar 1872 den 23 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Alle Medlemmer var tilstede, og den ved forrige Møde paabegyndte Ligning af Communeskatten fortsattes. Mødet hævet Kl. 10. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Mads Jensen R. Jeckel Aar 1872 den 28 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag bliver den Sum, der for Aaret 1873 skal paalignes efter Formue og Lejlighed, Rdlr., hvortil Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 vedtog at lægge 327 Rdlr 3mk eller imellem 5 og 6 %, altsaa i det Hele Rdlr 3 mk. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Rdlr og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa

4 Side 42 B fem = 5 Rdlr af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Dernæst udfærdigedes Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadstue fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i samme Tid som ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Mads Jensen R. Jeckel Aar 1873 den 11 Januar Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning angaaende de indkomne Klager over Skatteligningen for Samtlige Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Fisker Chr. Pedersen Møller 2. Skomager P. Raaberg 3. Fisker Lars S. Bødker 4. - Henrik Fage Pedersen 5. - Niels Andersen 6. - Simon Sv. Petersen 7. Arbejdsmand Niels Knudsen 9. Skibstømrer C. Vindberg 10. Fisker Christian Lønstrup Frederik C. Thomsen Søren A. Kruse Thomas Ch. Andersen Jens Chr. Christensen Dith 15. Tømrer Chr. Marinus Jensen. 8. Fisker Hemmer Kofod Disse Skatteklager, der iforvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Fisker Christen Pedersen Møller indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun betaler Skat af 350 Rdr. ad 2. Skomager P. Raaberg fandt man paa Grund af det Oplyste, at burde give en Nedsættelse af 50 Rdr. saa han kun svarer Skat af 150 Rdr. ad 3. Fisker Lars S. Bødker fandt man ligeledes, paa Grund af det Oplyste om Sygdom, at burde give en Nedsættelse af 100 Rdr., saa han kun svarer Skat af 150 Rdr. ad 4. Fisker Henrik Fage Pedersen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat.

5 Side 43 A ad 5. Fisker Niels Andersen fandt man heller ingen Grund til (at) give Nedsættelse. ad 6. Fisker Simon Svendsen Petersen indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun svarer Skat af 150 Rdlr. ad 7. Arbejdsmand Niels Knudsen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse. ad 8. Fisker Hemmer Kofod, der ingenlunde som i Klagen angivet har Byrde af Christen Nielsen Klarup, men derimod fuld Fortjeneste af ham lig med baade S. Sørensens, Niels Andersens og Niels Jensens, fandt man aldeles ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 9. Skibstømrer Ch. Vindberg fandt man heller ikke Grund til at give Nedsættelse. ad 10. Fisker Christian Lønstrup fandt\ man /ligeledes ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 11. Fisker Frederik Chr. Thomsen indrømmedes paa Grund af det Oplyste en Nedsættelse af 100 Rdlr, saa han kun svarer Skat af 300 Rdlr. ad 12. Fisker Søren A. Kruse indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 50 Rdlr paa Grund af flere foregaaende Aars trykkende Familieforhold saa han kun svarer Skat af 550 Rdlr. ad 13. Fisker og Værtshusholder Thomas Chr. Andersen fandt man ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 14. Fisker Jens Chr. Christensen Dith indrømmedes, paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom, en Nedsættelse af 100 Rdlr, saa han kun svarer Skat af 150 Rdlr. ad 15. Tømrer Chr. Marinus Jensen kunde man ikke indrømme nogen Nedsættelse. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte Skatteydere skriftlig tilkjendegivne, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er indrømmet eller ej. Angaaende de foretagne Forandringer, da vil Kæmneren være at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet, og Mødet derpaa hævet. H. Christensen S. Sørensen A. Winther R. Jeckel Mads Jensen

6 Side 43 B Aar 1873 den 19 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Til Formand gjenvalgtes H. Christensen. Efter at den affattede Liste over Skatteyderne var gjennemgaaet, paabegyndtes Ligningen af Communeskatten for Aaret Mødet hævet Kl. 10. H. Christensen R. Jeckel H. J. Bagh J. Nielsen Mads Jensen Aar 1873 den 22 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Alle Medlemmer vare tilstede, og den ved forrige Møde paabegyndte Skatteligning fortsattes. Mødet hævet Kl. 9½. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen R. Jeckel J. Nielsen Aar 1873 den 26 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten fortsattes. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen R. Jeckel J. Nielsen Aar 1873 den 29 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen atter et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne for Aaret 1874 efter Formue og Lejlighed Rdlr; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 251 Rdlr eller knapt 5%, altsaa i det hele Rdlr. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Rdlr og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa 4 2 / 3 eller 4 Rdlr 4mk af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens

7 Side 44 A Raadhus fra 1 ste til 16 December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i Forbindelse med ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen R. Jeckel J. Nielsen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1874 den 10 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning angaaende de indkomne Klager over Skatteligningen for Alle Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Fisker S. Sørensen, 2. - Anders Sørensen Ler, 3. - Lars A. Brun, 4. - Peter Lønstrup og 5. - Niels P. Møller. Desuden var under 3 die Januar d.a. indkommet 2 Klager fra Fiskerne Søren Larsen Gajhede og Anders N. Ler, hvilke Klager bleve som for silde indkomne henlagte. De ovennævnte 5 Skatteklager, der i forvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Fisker S. Sørensen fandt man ingen Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 2. Fisker Anders S. Ler kunde man heller ikke give nogen Nedsættelse. ad 3. Fisker Lars A. Brun fandt man heller ikke Grund til at nedsætte i Skat. ad 4. Fisker Peter Lønstrup, der ligesom Anders S. Ler er ansat i Skat i Lighed med Jacob Tonnesen, Jens Chr. Jensen m.fl., kunde man ligel. ingen Nedsættelse give. ad 5. Fisker Niels P. Møller indrømmedes, paa Grund af det i Klagen anførte om Sygdom og Kreaturhold, 50 Rdlr i Nedsættelse, saa han kun kommer til at svare Skat af 550 Rdlr.

8 Side 44 B I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 5 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er foretaget eller ej. Angaaende den foretagne Forandring med Niels P. Møller bliver Kæmneren at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen J. Nielsen H. J. Bagh R. Jeckel Mads Jensen Aar 1874 den 14 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Efter at den affattede Liste over Skatteyderne var gjennemgaaet, paabegyndtes Ligningen af Communeskatten for Aaret Mødet hævet Kl. 8½. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen R. Jeckel Mads Jensen Aar 1874 den 24 November Formiddag Kl. 9 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten fortsattes. Mødet hævet Kl. 6½. H. Christensen J. Nielsen R. Jeckel H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1874 den 28 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen atter et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne efter Formue og Lejlighed for Aaret Kroner; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 820 Kroner eller lidt over 7½ %, altsaa i det hele Kroner. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Kroner og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa

9 Side 45 A 4 eller 4 Koner af hvert hundrede Kroner af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i Forbindelse med ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen R. Jeckel J. Nielsen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1875 den 9 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning om de indkomne Klager over Skatteligningen for 1875; Kun Formanden kom tilstede, Mødet holdtes derfor den 11 Jan. hos Formanden. Fraværende vare J. Nielsen og R. Jeckel. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Skomager Ch. Mikkelsen 2. Fisker Jens L. Kjøbstad 3. Rebslager Gaarestrup 4. Fisker Lavrits Thellefsen 5. Møller Jacob Jeppesen 6. Fisker Balzer Olesen 7. - Søren L. Gajhede 8. - Christen N. Thrane 9. - Jens Lundholm Rasmus Bergen 11. Fisker Jens Jacob Simonsen Jens Chr. Jensen Peter Christiansen (Lynggren) Anton Fedder Henriksen Rasmus Jensen Carl E. Larsen Simon Andreas Simonsen Thomas Chr. Thomsen Peter Jensenius Pedersen Desuden var indkommet en Klage fra Fisker Leo Pedersen den 30 Decbr. om Eftermiddagen, men denne Klage blev som for silde indkommet henlagt. De øvrige 19 Klager, der i Forvejen havde været omsendte til Ligningscommissionens Medlemmers Gjennemsyn, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges:

10 Side 45 B ad 1. Skomager Chr. Mikkelsens opgivne Indtægt af ca. 1 Krone i Dagløn kan Commissionen ikke erkjende for rigtig, da end ikke den simpleste Sjøuer(?) arbejder for en saadan Dagløn. Han er kun ansat til en Indtægt af ca. 10 Kroner ugentlig, og man finder derfor ikke Anledning til at forandre denne Ansættelse. ad 2. Fisker Jens L. Kjøbstad indrømmedes paa Grund af det i Klagen Anførte en Nedsættelse af 50 Kroner, saa han kun kommer til at svare Skat af 750 Kroner. ad 3. Rebslager Gaarestrup indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 50 Kroner, saa han kun svarer Skat af 350 Kr. ad 4. Fisker Lavrits Thellefsen fandt man ingen Grund til (at) give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 5. Møller Jacob Jeppesen indrømmedes paa Grund af det Anførte om Gjæld en Nedsættelse af 200 Kroner, saa han kun svarer Skat af 800 Kroner. ad 6. Fisker Balzer Olesen indrømmedes paa Grund af hans ringe Skatteevne en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 900 Kroner. ad 7. Fisker Søren L. Gajhede nedsættes paa Grund af stor Familie og Gjæld med 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 800 Kroner. ad 8. Fisker Christen N. Thrane indrømmedes en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 500 Kroner. ad 9. Fisker Jens Lundholm nedsættes ligeledes med 100 Kroner og svarer saaledes kun Skat af 1300 Kroner. ad 10. Fisker Rasmus Bergen indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 100 Kroner (paa Grund af Familieforhold), saa han kommer til at svare Skat 1100 Kroner. ad 11. Fisker Jens Jacob Simonsen Indrømmedes paa Grund af Familieforhold en Nedsættelse af 150 Kroner, saa han kun svarrer Skat af 1250 Kroner. ad 12. Fisker Jens Chr. Jensen indrømmedes paa Grund af den i Klagen opgivne Indtægt en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1200 Kroner. ad 13. Fisker Peter Christiansen (Lynggren) nedsattes paa Grund af Familieforhold med 200 Kroner, saa han svarer Skat af 1000 Kr.

11 Side 46 A ad 14. Fisker Anton Fedder Henriksen nedsættes, paa Grund af det i Klagen Oplyste om Familieforhold og Gjæld med 200 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1000 Kroner. ad 15. Fisker Rasmus Jensen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 16. Fisker Carl E. Larsen kunde man heller ikke finde Grund til at give Nedsættelse. ad 17. Fisker Simon Andreas Simonsen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste en Nedsættelse af 200 Kroner saa han kun svarer Skat af 1100 Kroner. ad 18. Fisker Thomas Chr. Thomsen (Søerig) indrømmedes en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1200 Kr. ad 19. Fisker Peter Jensenius Pedersen kunde man ikke finde Grund til at give Nedsættelse. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 19 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er fortaget eller ej. Angaaende de fortagne Forandringer bliver Kæmneren at meddele Underretning. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1875 den 30 October Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Der foretoges Valg af en Formand og en Næstformand for det løbende Aar, og valgte bleve: Lærer H. Christensen til Formand Forbjerger H. J. Bagh til Næstformand. Dernæst affattedes i Henhold til Vedtægtens 10 en Liste over Skatteyderne for 1876 og Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen P. Lønstrup C. Jacobsen H. Chrestensen H. P. Jensen

12 Side 46 B Aar 1875 den 19 November Formiddag Kl. 9 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var J. Nielsen. Ligningen af Communeskatten for Aaret 1876 paabegyndtes. Mødet hævet Kl. 6½. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup H. P. Jensen C. Jacobsen Aar 1875 den 20 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var J. Nielsen. Ligningen af Communeskatten fortsattes. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup C. Jacobsen H. P. Jensen Aar 1875 den 27 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne efter Formue og Lejlighed for Aaret Kroner og 66 Øre; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 1041 Kroner 34 Øre eller lidt over 8 %, altsaa i det hele Kroner. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver altsaa - Kroner og den Procent, der herefter bliver at udrede af Skatteyderne, udgjør saaledes 4 eller 4 Kroner af hvert hundrede Kroner af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra 1 ste til 15 de December d.a. Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen P. Lønstrup Hans Chrestensen H. P. Jensen C. Jacobsen

13 Side 47 A Aar 1876 den 8 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningskommissionen et Møde paa Raadhuset for at tage Beslutning over de indkomne Skatteklager for Aaret Fraværende var H. J. Bagh. De indkomne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Skomager J. Petersen 2. Bager Chr. J. Jensen 3. Fisker Niels S. Bødker 4. - Niels Jensen (Gajhede) 5. - Christian S. Bødker 6. - Christian L. Lønstrup 7. - Rasmus S. Bergen 8. - Jens Jacob Simonsen 9. - Christen Møller Jens Chr. Jensen Disse 19 Skatteklager, der i Forvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig taget under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: 11. Fisker Thomas Peter Larsen Peter Christiansen (Lynggren) Rasmus Jensen Carl E. Larsen Simon Andreas Simonsen Peter A. Christensen (Møller) Thomas Kjøbstad Niels Kyllesbæk Christen Thomsen (Sørig) ad 1. Skomager J. Petersen, der har havt Fodposttouren til 1 Juli 1875 og desuden har en Søn hjemme, der driver Fiskeri, kan man ikke finde Anledning til at give nogen Nedsættelse i Skat. ad 2. Bager Chr. J. Jensen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom og Gjæld en Nedsættelse af 200 Kr., saa han kun svarer Skat af 300 Kr. ad 3. Fisker Niels S. Bødker indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1400 Kroner. ad 4. Fisker Niels Jensen (Gajhede) kan man ikke indrømme nogen Nedsættelse, da de Maaneder, han var udkommanderet, just var den Tid, da der ingen Fortjeneste var herhjemme, og desuden har man ved Ligningen taget Hensyn til hans Fraværelse til Orlogs. ad 5. Fisker Christian S. Bødker, der ved nøjere Overvejelse findes ikke at kunne have større Skatteevne end de Andre af samme Fiskeriselskab, nedsættes med 100 Kr, saa han kun svarer Skat af 1200 Kr.

14 Side 47 B ad 6. Fisker Christian Larsen Lønstrup nedsættes af samme Grund som N o 5 med 100 Kr., saa han ligeledes kun svarer Skat af 1200 Kr. ad 7. Fisker Rasmus Bergen, hvem Ligningskommissionen har taget tilbørligt Hensyn til ved Ligningen, kunde man ikke indrømme yderligere Nedsættelse. ad 8. Fisker Jens Jacob Simonsen, der har en Søn hjemme til Medhjælp ved Fiskeriet, kunde man ikke tilstaa nogen Nedsættelse. ad 9. Fisker Christen Møller, der har en Ejendom, hvorpaa der kan holdes 3 á 4 Køer, og desuden selv driver Fiskeri, kunde man heller ikke tilstaa Nedsættelse. ad 10. Fisker Jens Chr. Jensen, hvis Skatteevne maa regnes lig med de bedste Fiskeres, fandt man heller ikke Grund til at indrømme Nedsættelse. ad 11. Fisker Thomas Peter Larsen indrømmedes paa Grund af Familieforhold en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1100 Kroner. ad 12. Fisker Peter Christiansen (Lynggren), hvis Familieforhold man havde taget tilbørligt Hensyn til ved Ligningen, kunde man ikke tilstaa nogen Nedsættelse. ad 13. Fisker Rasmus Jensen fandt man heller ingen Grund til at give nogen Nedsættelse. ad 14. Fisker Carl E. Larsen kunde man heller ikke indrømme nogen Nedsættelse. ad 15. Fisker Simon Andreas Simonsen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1000 Kr. ad 16. Fisker Peter A. Christensen Møller, der kun er ansat til at svare 16 Kr. i Skat og ikke som i Klagen anført 32 Kr. fandt man ingen Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse. ad 17. Fisker Thomas Kjøbstad, der efter det i Klagen Oplyste har været Aftægtsmand det sidste halve Aar, nedsættes til en Skatteindtægt af 300 Kr., saa han kun svarer Skat med 12 Kroner.

15 Side 48 A ad 18. Fisker Niels Kyllesbæk er kun ansat til Skat lig med de andre Højboere af samme Stilling, og man fandt derfor ingen Anledning til at forandre den ham paalignede Skat. ad 19. Fisker Christen Thomsen (Sørig), der i Klagen oplyser at være Tjenestekarl hos Broderen, udslettede man af Skattelisten. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 19 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er foretaget eller ej. Angaaende de foretagne Forandringer, da bliver Kæmneren at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen J. Nielsen P. Lønstrup C. Jacobsen H. P. Jensen H. C. Chrestensen Aar 1876 den 5 Februar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningskommissionen et Møde paa Raadstuen for at afgive Erklæring over 2 til Overligningskommissionen indgivne Skatteklager. Samtlige Medlemmer vare tilstede med Undtagelse af J. Nielsen, der var bortrejst. De 2 Skatteklager vare fra 1. Fisker Jens Jacob Simonsen og 2. Fisker Rasmus Jensen. Over disse Klager bleve følgende Erklæringer til Overligningskommissionen afgivne: ad 1. Jens Jacob Simonsen, hvis Indtægt Ligningskommissionen har anslaaet til 1200 Kr., er kun ansat til at svare Skat af 1100 Kroner eller 44 Kroner i Skat. Han har ikke opgivet sin Indtægt for Ligningskommissionen; men iblandt andre Skatteydere, der ogsaa havde klaget over deres Skatteansættelse, havde Nogle ved Opregnelse for hver Maaned dog opgivet at have havt hver henved 1000 Kr. foruden Bolig og en Del Fisk til eget Brug, altsaa over 1100 Kr. Disse Skatteydere have hverken holdt Karl eller Dreng til Medhjælp ved Fiskeriet og have altsaa ikke havt fuldt Lod; Jens Jacob Simonsen derimod har en Søn hjemme\ til Medhjælper, /som ikke er paalignet særlig Skat, og faar saaledes ved Vaadfi-

16 Side 48 B skeriet 1 / 5 mere end de Ovennævnte. Hertil kommer, at han forrige Aar havde en Extraindtægt af 80 Kroner ved at finde og ilandbjerge et dødt Skib. Og til Sammenligning med de Fiskere, der ere i Jens Jacob Simonsens Selskab, skal her yderligere anføres disses Skatteansættelse, nemlig saaledes: Anslaaet Indtægt Skatteindtægt Skat. Søren Christian Larsen Peter Christiansen Anton Fedder Henriksen Simon Andr. Simonsen Rasmus Bergen Det vil saaledes ses, at Jens Jacob Simonsen i Forhold til andre Skatteydere snarere er ansat for lavt end for højt i Skat, og Ligningskommissionen maa derfor enstemmig udtale den Erklæring, at hans Skatteklage er aldeles ubeføjet. ad 2. Rasmus Jensen har heller ikke opgivet sin Indtægt for Ligningskommissionen, men kun meddelt, at han har 2 Kvindelodder eller 2 / 5 ikke 1 / 5 - af en hel Lod. Det maa derfor antages, at han i Forhold til andre Fiskere har ved Vaadfiskeriet havt en Indtægt af mindst 200 Kr., ved Garn og andet Fiskeri mindst 150 Kr., i Bjergelodder over 100 Kr., Indtægten af 1 Ko 100 Kr. og Bolig 100 Kr. ialt 650 Kroner. Hans Skatteevne maa desuden anses for god, saa en Skat af 24 Kr. ikke kan være trykkende for ham. Med Hensyn til de i Klagen nævnte 2 de Skatteydere, da kan der med disse slet ingen Sammenligning finde Sted: Johan Ch. Andersen driver slet ikke Fiskeri, han har kun Indtægt af 1 Ko og lidt anden Fortjeneste, men bor sammen med Sønnen, med hvem han til dels deler Indtægt, de ere derfor begge to paalignet Skat af 1300 Kr. Peter Lundholm driver heller ikke Fiskeri, har ogsaa kun Indtægt af 1 Ko og lidt Jord, og da han sidste Sommer næsten hele Tiden var sygelig, kunde han kun nogle enkelte Dage tjene lidt som Haandlanger. Ligningskommissionen maa derfor ogsaa enstemmig anse denne Klage for ubeføjet. Da intet videre var at forhandle, hævedes Mødet. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup Ch. Jacobsen H. P. Jensen

17 Side 49 A Aar 1876 den 9 September Eftermiddag Kl. 5 blev en Forsamling af Ligningskommissionens Medlemmer afholdt, for efter stedfundne nye Valg, at vælge en Formand og en Viceformand. Efter foretagen Afstemning valgtes som Formand Toldforvalter Diderichsen - Viceformand Forbjerger Hans Bagh. Formanden blev overleveret Kommissionens Forhandlings Protokol med Love vedkommende Skatteligningen etc. Kommissionen bemyndigede Formanden til 14 Dage før den 1 November ved Trommeslag at opfordre Vedkommende til inden den 1 Novbr. for Formanden at opgive deres aarlige Indtægter. Mødet hævet. Diderichsen H. J. Bagh H. Chrestensen C. Jacobsen H. P. Jensen Jens Rasmussen P. Lønstrup Aar 1876 den 9 November Klokken 6 Aften samledes Kommissionen paa Raadhuset for at paabegynde Skatteligningen for Aaret Alle Medlemmer vare mødte. Formanden meddelte at han den 16 Oktober ved Trommeslag havde ladet Skatteyderne opfordre til at opgive deres Indtægter, og at han paa denne Opfordring havde modtaget Anmeldelse fra Niels Justesen, Peter Andersen, Christoffer og Peter Bendsen, samt Anders Jensen. Fra Skibsbygger Windberg var bleven indleveret en Skrivelse om ved Ligningen at tage Hensyn til, at han som en gammel Mand nu var mindre skikket til at arbeide. Slutteligen fremlagdes en Skrivelse dat. 8 November d.a. fra Borgmesteren, hvori meddeltes, at Byraadet i Møde den 1 dennes havde besluttet i Henhold til Indenrigsministeriets Skr. af 27 Jan. d.a., at Høitidsoffer, Fisketiende og Aarsløn til Præsten, samt Høitidsoffer til Kirkesangeren ialt 1520 Kroner, blive særskilt at ligne og optage paa Skattelisten. Næste Møde fastsattedes til den 10 November Kl. 9 Formiddag. Mødet hævet Kl. 9 Aften. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager.

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE 220 HANS NICOLAI RØNNE HANS NICOLAI RØNNE, Søn af Klokker Rønne i Fredericia, er fød 1769. Blev 1804 Sognepræst til Jørringfjord paa Søndmør, theol. Kand. 1795, resid. Kapellan til Rødø og 1808 Sogneprest

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen 1864.

Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen 1864. Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen 1864. Af HENRY E. PEDERSEN. DEN 1. FEBRUAR 1864 rykkede en tysk-østrigsk Hær paa 55,000 Mand over Ejeren, og imod denne stod en dansk Hær paa 40,000 Mand ved Dannevirke.

Læs mere

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og 1908. Undersøgelsen bygger på de

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere