En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version 1 06.06.2011"

Transkript

1 En håndsrækning I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur Version Overordnede områder I den nye specialundervisningsstruktur. Kommunalt Skolen Kompetenceudv. Inklusionscentrer Koordinationsudvalg Satellitklasser Skolen MED - retningslinjer Rammeaftalen Fælles pædagogisk udvikling Kompetenceudvikling Vilkår SVU PPR Rejsehold Team Sparring for skole og lærere K -møder Generelt Funktionsbeskrivelse Økonomi Samarbejde med rejsehold. Faglig udvikling Kollegial støtte Visitation Forældre Transport Uddannelse Forældresamarbejde. Grundskema Klagemulighed 1

2 Nr Principbeslutning vedr. ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Inklusionscentrer Der oprettes inklusionscentrer i tilknytning til en distriktsskole rettet mod a) Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Inklusionscenteret er i øjeblikket et partnerskab mellem Thorning skole, Sølystskolen og Dybkær Specialskole. b) Elever med svære specifikke indlærings-vanskeligheder I øjeblikket arbejdes der på at finde en fælles ledelsesstruktur for inklusionscentreret. Ans Skole, Bryrup Skole og Langsøskolen indgår i arbejdet. c) Elever med svære socioemotionelle vanskeligheder Inklusionscenteret er Hvinningdalskolen. Ulvedalsskolen er en afdeling i dette inklusionscenter fra 1. august d) Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Inklusionscenteret er skolen i Nørskovlund, som er en del af Ans Skole. e) Elever med svære læsevanskeligheder Inklusionscenteret er Balleskolen f) Bogligt svage og skoletrætte elever. Inklusionscenteret er Højmarkskolen, en afdeling under ungdomskolen. Koordinationsudvalg Der er nedsat et udvalg bestående af alle skolebestyrelsesformænd, institutionsledere og hele Børne- og Ungeudvalget, som på 2 årlige dialogmøder drøfter implementeringen af inklusionscentrerne. Der er indenfor de enkelte inklusionsområder nedsat koordinationsgrupper, som skal arbejde med den konkrete praktiske udmøntning af inklusionstanken. Der er desuden nedsat en tværgående koordinerende styregruppe under Skolechefen. Silkeborg Lærerforening er repræsenteret i denne styregruppe. Satellitklasser: Med virkning fra august 2011 oprettes der satellitklasser i den udstrækning, det matcher elevernes tarv. På distriktsskolen samles elever med samme vanskeligheder/behov, hvis der er elever nok, således at lærere fra inklusionscentrerne kører ud og underviser denne gruppe af elever. Der vil i skoleåret 2011 / 2012 være en satellitklasse på Kjellerup Skole, som en del af SE-Inklusions centeret. Rejsehold Rejseholdet er en gruppe lærere med specielle kompetencer til at undervise børn med indlæringsvanskeligheder Rejseholdets opgave er: At stå for sparring og vejledning af lærerne. At medvirke til at inkludere et barn fra en specialskole i en normalklasse. At medvirke til at fastholde et barn i grundskolen. At hjælpe og vejlede lærere på stedet ved brug af supervision som metode. Rejseholdet kan ikke erstatte kompetenceudvikling af lærergruppen, men kan supplere og støtte lærerne i arbejdet. Økonomi: Når en elev visiteres til rejsehold, så skal distriktsskolen selv afholde en del af udgifterne. Ud af skolens resurser anvendes 4 lektioner /uge / elev. Skolen får tildelt det grundbeløb alle elever udløser. Inklusionscenteret får også et takstbeløb for eleven. 2

3 Inklusionscentret yder undervisning på distriktsskolen svarende til det takstbeløb, som eleven er visiteret til. Inklusionscenteret omregner takstbeløbet til det antal rejseholdstimer, eleven skal have. Transport: Kørsel i egen bil følger den af SKAT fastsatte højeste takst pt. 3,67 kr. Der ydes som hovedregel ikke godtgørelse for kørsel fra hjemmet til første tjenestested og heller ikke fra sidste tjenestested og hjem. Se bilag Retningslinje for kørselsgodtgørelse. ZoomIN. Køretid udregnes efter det forventede tidsforbrug og placeres under andre opgaver i opgaveoversigten. Uddannelse Efter og videreuddannelse for rejseholdslærere vil foregå som Pd-modul i vejledningspædagogik, faglige opdateringskurser og uddannelse i supervision. (retur) Grundskema På samme måde som andre lærere skal rejseholdslæreren have udarbejdet et grundskema, hvori rejseholdsaktiviteten indgår, f.eks. som 2 dage med rejseholdsundervisning og 3 dage med undervisning på hjemskolen. Handlingskompetence: Flg. spørgsmål er relevante: Hvem bestemmer hvad? Hvem refererer til hvem? Hvordan og af hvem føres en afgørelse ud i livet? Kredsen arbejder på at få en ordnet aftale for rejseholdslærere vedrørende løn og arbejdsvilkår Skolen Udgangspunktet for indarbejdelsen af den nye specialundervisningsstruktur er det daglige arbejde ude på skolerne. Her menes både almenskolen, inklusions-centrerne og satellitklasserne. MED-retningslinjer TR skal på de forskellige institutioner, med udgangspunkt i rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, sikre, at strukturændringens indvirkning på det daglige arbejde ude på skolerne og dermed på lærernes arbejdsvilkår drøftes i overensstemmelserne med reglerne. 7. om Information og drøftelse stk. 4. Det påhviler lederen, at informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse. Det er vigtigt, at TR sætter drøftelser af arbejdsopgaven iht. den nye specialundervisningsstruktur på dagsorden ved lokal-med udvalg med henblik på at lave lokale retningslinjer for: Hvad forstår vi ved inklusion? Hvad forstår vi ved en vellykket inklusion? Hvilke rammevilkår skal opfyldes for at nå dette mål Lærernes kompetencer: Fortsat opkvalificering og sikring af disse, så de stemmer overens med opgavens krav Lokal indstillingsprocedure: Hvordan sikres de nødvendige resurser til eleven? Hvad forstår vi ved begreberne almen undervisning, undervisningsdifferentiering, specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Hvordan tænkes opgaverne udført i den daglige undervisningspraksis? Forældredeltagelse i undervisningen: Hvad er retningslinjerne, når forældre inviterer sig selv for at se, om alt er, som det skal være, og når forældre inddrages som aktive deltagere i undervisningen på linje med forældreskoler. Sikring af lærernes tid til udvidet skole - hjemsamarbejde samt andre samarbejdspartnere ved elever med specielle behov. Sikre, at der for resursepersoner ligger en funktionsbeskrivelse, der klart beskriver hvilke opgaver, der skal varetages. (retur) 8. Retningslinjer stk. 1- Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 3

4 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retnings-linjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. 2. De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning. 3. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Stk. 5. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Endvidere opfordres TR på de forskellige institutioner til at sikre den fremadrettede drøftelse på MED-møder, pædagogiske rådsmøder, pædagogisk udvalgsmøder af nedenstående områder: (retur) Fælles pædagogisk udvikling. Udvikle dynamiske læringsmiljøer. Sikre fokus på arbejdet mod øget inklusion. (retur) Personale udvikling: Sikre fælles kompetence- og personaleudvikling. Sikre en fortsat opkvalificering af lærernes kompetencer, så de stemmer overens med kravene til opgaverne. (retur) Teamsamarbejde med rejsehold: I en opstartsfase må samarbejdet med rejseholdet betragtes som et udviklingsprojekt, og der må på forhånd afsættes den fornødne tid, og selve samarbejdsformen må være klar. (retur) Faglig udvikling: Der skal ske en afklaring af teamets kompetencer i forhold til muligheden for at inkludere en given elev. Der kan være brug for kompetenceudvikling i forhold til viden om et bestemt handicap i forhold til specialpædagogik eller i forhold til specifikke fagområder. (retur) Kollegial støtte: Det er vigtigt at have aftaler i teamet om forskellige roller og ansvarsområder i forhold til den inkluderede elev, i forhold til det udvidede forældresamarbejde og i forhold til rejseholdssamarbejdet. Der skal være fokus på, hvordan man i teamet kan/vil støtte hinanden. Det er desuden vigtigt, at indholdet i det kollegiale samarbejde er afklaret i forhold til faglig sparring, kollegial støtte og supervision. Inklusion er ikke den enkelte lærers projekt, men hele skolens. Både i forhold til holdninger og normalitetsbegreb, - og konkret i forhold til f.eks. frikvarter og fællesarrangementer. (retur) Kompetenceudvikling I forbindelse med Silkeborg kommunes specialundervisningsstruktur skal alle lærere i kommunen have et kompetenceløft. Ugekurserne Alle lærere skal på en uges kursus, hvor målet er, at alle ansatte skal have et fælles Mindset i arbejdet med resursekrævende børn. (Se bilag1) Diplomuddannelse Planen er, at 125 lærere skal have et PD- modul i specialpædagogik. Kurset er et fuldtidsstudie af 6 ugers varighed.(retur) Vilkår Tiden til ugekurserne og diplomkurserne tildeles via grundskemaet. Der skal tages højde for lærere på nedsat tid eller lærere med få undervisningslektioner. Lærerens timer vikardækkes. Kommunen ønsker at etablere et vikarteam. Vikarerne skal arbejde på skolerne i en overleveringsuge samt det antal uger, skolen har behov for, 4

5 indtil alle lærere har været på kursus. Vikarerne ansættes i job med løntilskud, hvilket vil sige, at vikarerne arbejder for en betaling, der svarer til dagpengesatsen. Det er kommunen, der får tilskuddet. Der arbejdes på at efterfølge løntilskudsjobbet med et job på rotationsydelse (overenskomstmæssig løn). Dette kan give vikaren et incitament til først at tage et job på dagpengesats. SVU Kommunen kan via læreren modtage SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte), når læreren tager på kursus. Det sker på følgende betingelser: Læreren accepterer at bruge sin SVU på dette videreuddannelsesforløb. SVU kan kun søges i forbindelse løntilskudsjob, og ikke i forbindelse med rotationsydelser. PPR Sparring for skole og lærere PPR yder rådgivning og konsultativ bistand til skolen og lærerne i forhold til deres handlemuligheder, når der opstår bekymringer omkring børn med særlige behov. Se bilag 3- K-møder Hvis skolerne på trods af tiltag fortsat er bekymrede, indkaldes der til K-møder, hvor bekymringen drøftes blandt lærer, skoleleder, AKT-lærer, specialcenteret, PPR psykologen, sundhedsplejersken og evt. repræsentanter fra familieafdelingen. K-mødet kan resultere i nye tiltag på skolen eller i en indstilling til specialpædagogisk bistand.(retur) Folkeskolelovens 5 stk. 6 Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, har haft længere fravær eller af anden grund har behov for midlertidig støtte. Den specialpædagogiske bistand skal gives på baggrund af en faglig og saglig vurdering af elevens undervisningsmæssige behov. Vurdering udarbejdes af PPR. Manglende økonomiske resurser må ikke medtages i vurderingen. Visitation Når det gælder visitation af elever til specialundervisning, tages der udgangspunkt i folkeskoleloven og bekendtgørelsen om specialundervisning. Folkeskolelovens 3 stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen, gives der specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Dette er et retskrav. Ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 1, skal der gives bistand til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse. Folkeskolelovens 20 stk 1 Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler, specialklasser eller i form af støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Proceduren i grove træk: Klasselæreren udarbejder en indstilling som efter samråd med forældre og elev sendes til PPR via skolelederen. PPR udarbejder en vurdering af behovet for indhold og omfang af specialpædagogisk bistand. Skolelederen træffer på baggrund heraf beslutning om tildeling af specialundervisning. Skolelederen kan undlade at inddrage PPR, hvis specialun- 5

6 dervisningen handler om enkelte fag. Specialundervisning bør varetages af lærere, som har fået en særlig uddannelse eller som på anden måde har erhvervet de fornødne kompetencer. Visitationen skal revurderes mindst en gang årligt. Herefter kan eleven revisiteres til et andet tilbud f.eks. rejsehold. Forældresamarbejde Inklusion af elever fra specialskoler og specialklasser kræver et øget fokus på forældresamarbejde. Det drejer sig om at skabe rammer for et udvidet og fleksibelt skole-hjemsamarbejde omkring eleverne, men også at skabe forståelse for inklusionsindsatsen hos hele forældregruppen. Derfor er det en forudsætning for at inklusionen lykkes, at der også afsættes tid til udvidet forældresamarbejde. revisiteres til et andet skoletilbud end specialklasse eller specialskole. Klager over disse afgørelser skal inden 4 uger indbringes for klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Forældrene kan også klage over form, indhold og omfang af specialundervisningen på de enkelte skoler. Klager over afgørelser skal indbringes for de kommunale myndigheder inden 4 uger. (Jr. Bekendtgørelsen kap )(retur) Klagemulighed Forældrene kan klage, hvis visitationen resulterer i, at barnet henvises til specialklasse eller specialskole får afslag på henvisning til specialklasse eller specialskole 6

7 MINDSET: Silkeborg kommune har en Børne- og Ungepolitik, som repræsenterer et menneskesyn, der taler om: at respektere det enkelte menneske i sin egenart og samtidig påstår, at mennesket har behov for at møde anerkendelse på sig selv i forholdet til betydningsfulde andre mennesker, behov for at have nogle at tage farve af /inspireres af, behov for at have nogle at høre til hos (ligeværdig-relationen) og endelig behov for at blive mødt af udfordringer, der er indenfor nærmest udviklingszone. Det betyder, at vi er optaget af, at alle børn oplever, at der er nogen der holder af dem og nogen, der har en særlig relation til dem. vi er opmærksomme på, at alle børn har voksne, som de oplever som særligt betydningsfulde og værd at ligne vi konstant understøtter, at alle børn indgår i ligeværdige fællesskaber, hvor de oplever sig som tilhørende et fællesskab, der kan betegnes som venskab. vi er optaget af, at alle børn oplever succes på mestring af de udviklingsopgaver, de står over for: at alle børn oplever progression i læring og udvikling. Børne- og Ungepolitikken er samtidig baseret på en systemisk anerkendende tilgang, der indebærer, at vi til enhver tid tager udgangspunkt i, at vi fokuserer på den ønskede tilstand og ikke interesserer os for at definere problemer. Det betyder, at vi fokuserer på muligheder og ønsker om det, vi gerne vil opleve. Vi øver os i at undgå en problembeskrivende praksis til fordel for en mulighedsorienteret praksis. Det betyder ikke, at vi ikke forholder os til problemer. Vi giver plads til, at vi kan definere og søge at forstå de problemer, vi møder, og vi øver os her i at fastholde fokus på, at løsningerne skal findes i det, der virker og det, der er fremmende for den ønskede udvikling. Vi øver os i at fastholde den forståelse, at der bag ethvert problem findes en frustreret drøm, samt at udvikling skabes i den anerkendende nysgerrige dialog om de drømme og ønsker, vi har til en ønsket tilstand. I praksis betyder det, at vi undersøger, hvordan problemet tager sig ud fra andre perspektiver, går på opdagelse i undtagelserne og bider mærke i det, som lykkes, for der hvor "noget virker", kan vi som regel hente væsentlig information om, hvad der fremmer den udvikling, som vi ønsker. Vi er opmærksomme på, at sproget skaber virkeligheden, hvorfor vi konstant udfordrer vores egen italesættelse af vore udfordringer. Børne- og Ungepolitikken formulerer, at alle medarbejdere bør være udstyret med et kvalificeret udgangspunkt for at forstå og kunne formidle den dannelsesopgave, man indgår i, ud fra målgruppens alder og behov. 7

8 Retningslinier for kørselsgodtgørelse Silkeborg Kommune indførte pr. 1. august 2009 nye reviderede regler for beregning af kørselsgodtgørelse for tjenestekørsel. Silkeborg Kommune ønsker, at medarbejdere bruger sund fornuft og tænker økonomisk, når de planlægger tjenestekørsel. Det bør derfor altid overvejes, hvorvidt det i det enkelte tilfælde er muligt eller hensigtsmæssigt at anvende offentlige transportmidler, der ofte vil være billigere end kørsel i privat bil. Imidlertid skal der ofte anvendes betydelig længere tid på transporten, hvilket kan være uhensigtsmæssigt både af hensyn til arbejdsstedet og familielivet. Generel bemyndigelse Det gives en generel kørselsbemyndigelse til alle Silkeborg Kommunes ansatte jfr. 5, stk. 1 i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser (Kl.nr.:5.71) Det er således kun ved deltagelse i længerevarende kurser jfr. nedenstående, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse med den af Skat fastsatte højeste takst for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, p.t. 3,56 kr. pr. kilometer for indtil kr. årligt. Ved tjenestekørsel ud over km/årligt ydes kørselsgodtgørelse efter den lave takst p.t. 1,90 kr. pr. kilometer Hovedprincip Der skal ved tilrettelæggelse af tjenesterejser bruges sund fornuft, og det skal tilstræbes at anvende den for arbejdspladsen billigste mulighed, såfremt tidsforbruget står i fornuftigt forhold til besparelsen. Der ydes som hovedregel ikke kørsel fra hjemmet til det første tjenestested. Ligesom der ikke ydes kørselsgodtgørelse fra sidste tjenestested og hjem. Der ydes kørselsgodtgørelse for al tjenestekørsel imellem tjenestesteder. Således også til/fra det faste tjenestested, såfremt tjenesten ikke påbegyndes eller afsluttes her den pgl. dag. I de tilfælde, hvor afstanden fra/til hjemmet til det første/sidste tjenestested overstiger afstanden fra hjemmet til det faste tjenestested, ydes der kørselsgodtgørelse for mertransporten. D.v.s. den del af tjenestekørsel, der overstiger turen hjem-fast tjenestested. Eksempel: Medarbejder bor i Funder v/silkeborg og har fast tjenestested på Silkeborg Rådhus. Afstanden til Rådhuset er 5 km. a) Pgl. medarbejder starter dagen med et møde på Funder skole, som ligger 2 km. fra hjemmet. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse for kørsel hjem-funder Skole, da afstanden er kortere end turen hjem-rådhus. Dernæst kører medarbejdere til møde på Balleskolen og slutter dagen med et møde på Kjellerup Skole, hvorefter der køres hjem. Der ydes kørselsgodtgørelse Kjellerup Skole-hjem minus de 5 km, som er afstanden Rådhus-hjem. Den pgl. dag ydes endvidere kørselsgodtgørelse for tjenestekørsel Funder Skole Balleskolen Kjellerup Skole. Heldagsmøder/-kurser/-seminarer I tilfælde af heldagsmøder/-kurser/-seminarer o.lign. ydes kørselsgodtgørelse fra hjemmet til det midlertidige tjenestested, såfremt denne afstand er kortere end afstanden fra det faste tjenestested til det midlertidige tjenestested. Er den længere ydes kørselsgodtgørelse fra det faste tjenestested til det midlertidige tjenestested. Eksempler: (samme medarbejder som før) b) Pgl. medarbejder skal til et heldagsmøde i Herning: Afstanden hjem-herning er 35 km., afstanden Rådhuset-Herning er 40 km. Der udbetales kørselsgodtgørelse hjem- Herning t/r (70 km.). c) Samme medarbejder skal til heldagsseminar i Århus: Afstanden hjem - Århus er 45 km., afstanden Rådhuset-Århus er 40 km. Der udbetales kørselsgodtgørelse Rådhus- Århus t/r (80 km.) Længerevarende uddannelse/kursus Ved længerevarende uddannelse, som betales af Silkeborg Kommune, ydes kilometergodtgørelse med den laveste takst. Længerevarende uddannelse er kendetegnet ved, at medarbejdere i det samme uddannelsesforløb kører mere end éen gang til det samme kursussted. Et seminar/kursus på én dag, er således omfattet af det almindelige hovedprincip, og der kan ydes kørselsgodtgørelse efter den høje takst. Administration Kørselsgodtgørelse udbetales via lønsystemet. 8

9 Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at kørslen er sket i lønmodtagerens eget køretøj. Endvidere gøres opmærksom på, at man anvender den blanket der er udarbejdet af Organisation og Personale, samt at denne skal udfyldes korrekt d.v.s. at blanketten er udfyldt med Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål, med eventuelle delmål (adresser) Det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer Det skal være muligt for Skat at kontrollere, om de opførte kilometerafstande er korrekte, hvorfor det indskærpes, at køresedlen er udfyldt, så denne kontrol er mulig ex. vil det ofte være nødvendigt med fuldstændig adresse og husnummer. Det er den anvisningsberettigede leder, der kontrollerer og godkender køresedlen, inden den sendes til udbetaling i Organisation og personale. Organisation og personale udfører stikprøvevis kontrol og returnerer køresedler, der konstateres mangelfulde/fejludfyldte. Ved gentagne tilfælde mangelfulde/fejludfyldte køresedler udbetales kørselsgodtgørelsen som skattepligtig. Særregler Der kan indenfor enkelte områder i overenskomster o. lign. være fastsat særlige regler for beregning af kørselsgodtgørelse. Disse regler er fortsat gældende uanset ovenstående. Kompetence Tvivlsspørgsmål afgøres endegyldigt af afdelings-/stabschefen. Organisation og Personale bistår ved fortolkningstvivl. 9

10 SKOLENS HANDLEMULIGHEDER OMKRING BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIGE VILKÅR Kilde: PPR Silkeborg Kommune Bekymring for en elev eller en gruppe af elever Bekymringer for elevens faglige niveau og formåen, f.eks. læse-, skrive-, regnestrategier. Bekymringer for elevens adfærd og trivsel; f.eks. koncentration, humør eller sociale relationer. Bekymringer for elevens fysiske fremtræden; f.eks. motorik, motion, hørelse, syn. Bekymringer for sociale problemer omkring elevens familie Drøftelse i klasseteamet eller SFO en. Skolens egne handlemuligheder indenfor problemstillingen/problemstillingerne overvejes og aftales (se nedenstående for forslag). Fagligt Holddeling Undervisningsdifferentiering Opmærksomhed på og træning af arbejdsstrategier Opmærksomhed på læringsstile Klarhed om elevens faglige niveau via faglige prøver Lektiehjælp Inddragelse af skolens læsevejleder Inddragelse af specialcentret Adfærd og trivsel Brug af KRAP Social træning i klassen Udvidet skole/hjem samarbejde Udvidet samarbejde ml. skole og SFO Planlægning af frikvartersaktiviteter Holddeling Inddragelse af skolens AKT-team Fysisk fremtræden Inddragelse af sundheds-plejerske i hverdagen Rådgivning af forældre i forhold til muligheder for, udredning hos egen læge, eller omkring sportsaktiviteter mm. i forbindelse med overvægt el. styrkelse af motorik Social bekymring Information til forældre om mulighed for Åben Rådgivning pr. telefon Information til forældre om mulighed for rådgivning via Familiecentret Udvidet skole/hjem samarbejde Inddragelse af skolens AKT-team Inddragelse af skolens sundhedsplejerske Ved fortsat bekymring Hvis mulighederne indenfor skolens rammer er udtømte, eller man bliver i tvivl om problemstillingen er grebet rigtigt an, kan sagen indstilles til K- møde og derigennem drøftes med ledelsen, skolens AKT, specialcentret og PPR psykologen. Ved fortsat bekymring Det anbefales, at sagen indstilles til K-møde, hvor sundhedsplejersken inviteres med. 10 Ved fortsat bekymring Det anbefales, at: Indkalde til netværksmøde med familien og dennes sagsbehandler Drøftelse af sagen anonymt på et k-møde, hvor en sagsbehandler fra kommunens forebyggende team er inviteret. Samarbejde med skolens ledelse omkring en underretning

11 11

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere