En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version 1 06.06.2011"

Transkript

1 En håndsrækning I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur Version Overordnede områder I den nye specialundervisningsstruktur. Kommunalt Skolen Kompetenceudv. Inklusionscentrer Koordinationsudvalg Satellitklasser Skolen MED - retningslinjer Rammeaftalen Fælles pædagogisk udvikling Kompetenceudvikling Vilkår SVU PPR Rejsehold Team Sparring for skole og lærere K -møder Generelt Funktionsbeskrivelse Økonomi Samarbejde med rejsehold. Faglig udvikling Kollegial støtte Visitation Forældre Transport Uddannelse Forældresamarbejde. Grundskema Klagemulighed 1

2 Nr Principbeslutning vedr. ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Inklusionscentrer Der oprettes inklusionscentrer i tilknytning til en distriktsskole rettet mod a) Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Inklusionscenteret er i øjeblikket et partnerskab mellem Thorning skole, Sølystskolen og Dybkær Specialskole. b) Elever med svære specifikke indlærings-vanskeligheder I øjeblikket arbejdes der på at finde en fælles ledelsesstruktur for inklusionscentreret. Ans Skole, Bryrup Skole og Langsøskolen indgår i arbejdet. c) Elever med svære socioemotionelle vanskeligheder Inklusionscenteret er Hvinningdalskolen. Ulvedalsskolen er en afdeling i dette inklusionscenter fra 1. august d) Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Inklusionscenteret er skolen i Nørskovlund, som er en del af Ans Skole. e) Elever med svære læsevanskeligheder Inklusionscenteret er Balleskolen f) Bogligt svage og skoletrætte elever. Inklusionscenteret er Højmarkskolen, en afdeling under ungdomskolen. Koordinationsudvalg Der er nedsat et udvalg bestående af alle skolebestyrelsesformænd, institutionsledere og hele Børne- og Ungeudvalget, som på 2 årlige dialogmøder drøfter implementeringen af inklusionscentrerne. Der er indenfor de enkelte inklusionsområder nedsat koordinationsgrupper, som skal arbejde med den konkrete praktiske udmøntning af inklusionstanken. Der er desuden nedsat en tværgående koordinerende styregruppe under Skolechefen. Silkeborg Lærerforening er repræsenteret i denne styregruppe. Satellitklasser: Med virkning fra august 2011 oprettes der satellitklasser i den udstrækning, det matcher elevernes tarv. På distriktsskolen samles elever med samme vanskeligheder/behov, hvis der er elever nok, således at lærere fra inklusionscentrerne kører ud og underviser denne gruppe af elever. Der vil i skoleåret 2011 / 2012 være en satellitklasse på Kjellerup Skole, som en del af SE-Inklusions centeret. Rejsehold Rejseholdet er en gruppe lærere med specielle kompetencer til at undervise børn med indlæringsvanskeligheder Rejseholdets opgave er: At stå for sparring og vejledning af lærerne. At medvirke til at inkludere et barn fra en specialskole i en normalklasse. At medvirke til at fastholde et barn i grundskolen. At hjælpe og vejlede lærere på stedet ved brug af supervision som metode. Rejseholdet kan ikke erstatte kompetenceudvikling af lærergruppen, men kan supplere og støtte lærerne i arbejdet. Økonomi: Når en elev visiteres til rejsehold, så skal distriktsskolen selv afholde en del af udgifterne. Ud af skolens resurser anvendes 4 lektioner /uge / elev. Skolen får tildelt det grundbeløb alle elever udløser. Inklusionscenteret får også et takstbeløb for eleven. 2

3 Inklusionscentret yder undervisning på distriktsskolen svarende til det takstbeløb, som eleven er visiteret til. Inklusionscenteret omregner takstbeløbet til det antal rejseholdstimer, eleven skal have. Transport: Kørsel i egen bil følger den af SKAT fastsatte højeste takst pt. 3,67 kr. Der ydes som hovedregel ikke godtgørelse for kørsel fra hjemmet til første tjenestested og heller ikke fra sidste tjenestested og hjem. Se bilag Retningslinje for kørselsgodtgørelse. ZoomIN. Køretid udregnes efter det forventede tidsforbrug og placeres under andre opgaver i opgaveoversigten. Uddannelse Efter og videreuddannelse for rejseholdslærere vil foregå som Pd-modul i vejledningspædagogik, faglige opdateringskurser og uddannelse i supervision. (retur) Grundskema På samme måde som andre lærere skal rejseholdslæreren have udarbejdet et grundskema, hvori rejseholdsaktiviteten indgår, f.eks. som 2 dage med rejseholdsundervisning og 3 dage med undervisning på hjemskolen. Handlingskompetence: Flg. spørgsmål er relevante: Hvem bestemmer hvad? Hvem refererer til hvem? Hvordan og af hvem føres en afgørelse ud i livet? Kredsen arbejder på at få en ordnet aftale for rejseholdslærere vedrørende løn og arbejdsvilkår Skolen Udgangspunktet for indarbejdelsen af den nye specialundervisningsstruktur er det daglige arbejde ude på skolerne. Her menes både almenskolen, inklusions-centrerne og satellitklasserne. MED-retningslinjer TR skal på de forskellige institutioner, med udgangspunkt i rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, sikre, at strukturændringens indvirkning på det daglige arbejde ude på skolerne og dermed på lærernes arbejdsvilkår drøftes i overensstemmelserne med reglerne. 7. om Information og drøftelse stk. 4. Det påhviler lederen, at informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse. Det er vigtigt, at TR sætter drøftelser af arbejdsopgaven iht. den nye specialundervisningsstruktur på dagsorden ved lokal-med udvalg med henblik på at lave lokale retningslinjer for: Hvad forstår vi ved inklusion? Hvad forstår vi ved en vellykket inklusion? Hvilke rammevilkår skal opfyldes for at nå dette mål Lærernes kompetencer: Fortsat opkvalificering og sikring af disse, så de stemmer overens med opgavens krav Lokal indstillingsprocedure: Hvordan sikres de nødvendige resurser til eleven? Hvad forstår vi ved begreberne almen undervisning, undervisningsdifferentiering, specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Hvordan tænkes opgaverne udført i den daglige undervisningspraksis? Forældredeltagelse i undervisningen: Hvad er retningslinjerne, når forældre inviterer sig selv for at se, om alt er, som det skal være, og når forældre inddrages som aktive deltagere i undervisningen på linje med forældreskoler. Sikring af lærernes tid til udvidet skole - hjemsamarbejde samt andre samarbejdspartnere ved elever med specielle behov. Sikre, at der for resursepersoner ligger en funktionsbeskrivelse, der klart beskriver hvilke opgaver, der skal varetages. (retur) 8. Retningslinjer stk. 1- Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 3

4 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retnings-linjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. 2. De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning. 3. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Stk. 5. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Endvidere opfordres TR på de forskellige institutioner til at sikre den fremadrettede drøftelse på MED-møder, pædagogiske rådsmøder, pædagogisk udvalgsmøder af nedenstående områder: (retur) Fælles pædagogisk udvikling. Udvikle dynamiske læringsmiljøer. Sikre fokus på arbejdet mod øget inklusion. (retur) Personale udvikling: Sikre fælles kompetence- og personaleudvikling. Sikre en fortsat opkvalificering af lærernes kompetencer, så de stemmer overens med kravene til opgaverne. (retur) Teamsamarbejde med rejsehold: I en opstartsfase må samarbejdet med rejseholdet betragtes som et udviklingsprojekt, og der må på forhånd afsættes den fornødne tid, og selve samarbejdsformen må være klar. (retur) Faglig udvikling: Der skal ske en afklaring af teamets kompetencer i forhold til muligheden for at inkludere en given elev. Der kan være brug for kompetenceudvikling i forhold til viden om et bestemt handicap i forhold til specialpædagogik eller i forhold til specifikke fagområder. (retur) Kollegial støtte: Det er vigtigt at have aftaler i teamet om forskellige roller og ansvarsområder i forhold til den inkluderede elev, i forhold til det udvidede forældresamarbejde og i forhold til rejseholdssamarbejdet. Der skal være fokus på, hvordan man i teamet kan/vil støtte hinanden. Det er desuden vigtigt, at indholdet i det kollegiale samarbejde er afklaret i forhold til faglig sparring, kollegial støtte og supervision. Inklusion er ikke den enkelte lærers projekt, men hele skolens. Både i forhold til holdninger og normalitetsbegreb, - og konkret i forhold til f.eks. frikvarter og fællesarrangementer. (retur) Kompetenceudvikling I forbindelse med Silkeborg kommunes specialundervisningsstruktur skal alle lærere i kommunen have et kompetenceløft. Ugekurserne Alle lærere skal på en uges kursus, hvor målet er, at alle ansatte skal have et fælles Mindset i arbejdet med resursekrævende børn. (Se bilag1) Diplomuddannelse Planen er, at 125 lærere skal have et PD- modul i specialpædagogik. Kurset er et fuldtidsstudie af 6 ugers varighed.(retur) Vilkår Tiden til ugekurserne og diplomkurserne tildeles via grundskemaet. Der skal tages højde for lærere på nedsat tid eller lærere med få undervisningslektioner. Lærerens timer vikardækkes. Kommunen ønsker at etablere et vikarteam. Vikarerne skal arbejde på skolerne i en overleveringsuge samt det antal uger, skolen har behov for, 4

5 indtil alle lærere har været på kursus. Vikarerne ansættes i job med løntilskud, hvilket vil sige, at vikarerne arbejder for en betaling, der svarer til dagpengesatsen. Det er kommunen, der får tilskuddet. Der arbejdes på at efterfølge løntilskudsjobbet med et job på rotationsydelse (overenskomstmæssig løn). Dette kan give vikaren et incitament til først at tage et job på dagpengesats. SVU Kommunen kan via læreren modtage SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte), når læreren tager på kursus. Det sker på følgende betingelser: Læreren accepterer at bruge sin SVU på dette videreuddannelsesforløb. SVU kan kun søges i forbindelse løntilskudsjob, og ikke i forbindelse med rotationsydelser. PPR Sparring for skole og lærere PPR yder rådgivning og konsultativ bistand til skolen og lærerne i forhold til deres handlemuligheder, når der opstår bekymringer omkring børn med særlige behov. Se bilag 3- K-møder Hvis skolerne på trods af tiltag fortsat er bekymrede, indkaldes der til K-møder, hvor bekymringen drøftes blandt lærer, skoleleder, AKT-lærer, specialcenteret, PPR psykologen, sundhedsplejersken og evt. repræsentanter fra familieafdelingen. K-mødet kan resultere i nye tiltag på skolen eller i en indstilling til specialpædagogisk bistand.(retur) Folkeskolelovens 5 stk. 6 Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, har haft længere fravær eller af anden grund har behov for midlertidig støtte. Den specialpædagogiske bistand skal gives på baggrund af en faglig og saglig vurdering af elevens undervisningsmæssige behov. Vurdering udarbejdes af PPR. Manglende økonomiske resurser må ikke medtages i vurderingen. Visitation Når det gælder visitation af elever til specialundervisning, tages der udgangspunkt i folkeskoleloven og bekendtgørelsen om specialundervisning. Folkeskolelovens 3 stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen, gives der specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Dette er et retskrav. Ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 1, skal der gives bistand til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse. Folkeskolelovens 20 stk 1 Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler, specialklasser eller i form af støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Proceduren i grove træk: Klasselæreren udarbejder en indstilling som efter samråd med forældre og elev sendes til PPR via skolelederen. PPR udarbejder en vurdering af behovet for indhold og omfang af specialpædagogisk bistand. Skolelederen træffer på baggrund heraf beslutning om tildeling af specialundervisning. Skolelederen kan undlade at inddrage PPR, hvis specialun- 5

6 dervisningen handler om enkelte fag. Specialundervisning bør varetages af lærere, som har fået en særlig uddannelse eller som på anden måde har erhvervet de fornødne kompetencer. Visitationen skal revurderes mindst en gang årligt. Herefter kan eleven revisiteres til et andet tilbud f.eks. rejsehold. Forældresamarbejde Inklusion af elever fra specialskoler og specialklasser kræver et øget fokus på forældresamarbejde. Det drejer sig om at skabe rammer for et udvidet og fleksibelt skole-hjemsamarbejde omkring eleverne, men også at skabe forståelse for inklusionsindsatsen hos hele forældregruppen. Derfor er det en forudsætning for at inklusionen lykkes, at der også afsættes tid til udvidet forældresamarbejde. revisiteres til et andet skoletilbud end specialklasse eller specialskole. Klager over disse afgørelser skal inden 4 uger indbringes for klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Forældrene kan også klage over form, indhold og omfang af specialundervisningen på de enkelte skoler. Klager over afgørelser skal indbringes for de kommunale myndigheder inden 4 uger. (Jr. Bekendtgørelsen kap )(retur) Klagemulighed Forældrene kan klage, hvis visitationen resulterer i, at barnet henvises til specialklasse eller specialskole får afslag på henvisning til specialklasse eller specialskole 6

7 MINDSET: Silkeborg kommune har en Børne- og Ungepolitik, som repræsenterer et menneskesyn, der taler om: at respektere det enkelte menneske i sin egenart og samtidig påstår, at mennesket har behov for at møde anerkendelse på sig selv i forholdet til betydningsfulde andre mennesker, behov for at have nogle at tage farve af /inspireres af, behov for at have nogle at høre til hos (ligeværdig-relationen) og endelig behov for at blive mødt af udfordringer, der er indenfor nærmest udviklingszone. Det betyder, at vi er optaget af, at alle børn oplever, at der er nogen der holder af dem og nogen, der har en særlig relation til dem. vi er opmærksomme på, at alle børn har voksne, som de oplever som særligt betydningsfulde og værd at ligne vi konstant understøtter, at alle børn indgår i ligeværdige fællesskaber, hvor de oplever sig som tilhørende et fællesskab, der kan betegnes som venskab. vi er optaget af, at alle børn oplever succes på mestring af de udviklingsopgaver, de står over for: at alle børn oplever progression i læring og udvikling. Børne- og Ungepolitikken er samtidig baseret på en systemisk anerkendende tilgang, der indebærer, at vi til enhver tid tager udgangspunkt i, at vi fokuserer på den ønskede tilstand og ikke interesserer os for at definere problemer. Det betyder, at vi fokuserer på muligheder og ønsker om det, vi gerne vil opleve. Vi øver os i at undgå en problembeskrivende praksis til fordel for en mulighedsorienteret praksis. Det betyder ikke, at vi ikke forholder os til problemer. Vi giver plads til, at vi kan definere og søge at forstå de problemer, vi møder, og vi øver os her i at fastholde fokus på, at løsningerne skal findes i det, der virker og det, der er fremmende for den ønskede udvikling. Vi øver os i at fastholde den forståelse, at der bag ethvert problem findes en frustreret drøm, samt at udvikling skabes i den anerkendende nysgerrige dialog om de drømme og ønsker, vi har til en ønsket tilstand. I praksis betyder det, at vi undersøger, hvordan problemet tager sig ud fra andre perspektiver, går på opdagelse i undtagelserne og bider mærke i det, som lykkes, for der hvor "noget virker", kan vi som regel hente væsentlig information om, hvad der fremmer den udvikling, som vi ønsker. Vi er opmærksomme på, at sproget skaber virkeligheden, hvorfor vi konstant udfordrer vores egen italesættelse af vore udfordringer. Børne- og Ungepolitikken formulerer, at alle medarbejdere bør være udstyret med et kvalificeret udgangspunkt for at forstå og kunne formidle den dannelsesopgave, man indgår i, ud fra målgruppens alder og behov. 7

8 Retningslinier for kørselsgodtgørelse Silkeborg Kommune indførte pr. 1. august 2009 nye reviderede regler for beregning af kørselsgodtgørelse for tjenestekørsel. Silkeborg Kommune ønsker, at medarbejdere bruger sund fornuft og tænker økonomisk, når de planlægger tjenestekørsel. Det bør derfor altid overvejes, hvorvidt det i det enkelte tilfælde er muligt eller hensigtsmæssigt at anvende offentlige transportmidler, der ofte vil være billigere end kørsel i privat bil. Imidlertid skal der ofte anvendes betydelig længere tid på transporten, hvilket kan være uhensigtsmæssigt både af hensyn til arbejdsstedet og familielivet. Generel bemyndigelse Det gives en generel kørselsbemyndigelse til alle Silkeborg Kommunes ansatte jfr. 5, stk. 1 i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser (Kl.nr.:5.71) Det er således kun ved deltagelse i længerevarende kurser jfr. nedenstående, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse med den af Skat fastsatte højeste takst for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, p.t. 3,56 kr. pr. kilometer for indtil kr. årligt. Ved tjenestekørsel ud over km/årligt ydes kørselsgodtgørelse efter den lave takst p.t. 1,90 kr. pr. kilometer Hovedprincip Der skal ved tilrettelæggelse af tjenesterejser bruges sund fornuft, og det skal tilstræbes at anvende den for arbejdspladsen billigste mulighed, såfremt tidsforbruget står i fornuftigt forhold til besparelsen. Der ydes som hovedregel ikke kørsel fra hjemmet til det første tjenestested. Ligesom der ikke ydes kørselsgodtgørelse fra sidste tjenestested og hjem. Der ydes kørselsgodtgørelse for al tjenestekørsel imellem tjenestesteder. Således også til/fra det faste tjenestested, såfremt tjenesten ikke påbegyndes eller afsluttes her den pgl. dag. I de tilfælde, hvor afstanden fra/til hjemmet til det første/sidste tjenestested overstiger afstanden fra hjemmet til det faste tjenestested, ydes der kørselsgodtgørelse for mertransporten. D.v.s. den del af tjenestekørsel, der overstiger turen hjem-fast tjenestested. Eksempel: Medarbejder bor i Funder v/silkeborg og har fast tjenestested på Silkeborg Rådhus. Afstanden til Rådhuset er 5 km. a) Pgl. medarbejder starter dagen med et møde på Funder skole, som ligger 2 km. fra hjemmet. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse for kørsel hjem-funder Skole, da afstanden er kortere end turen hjem-rådhus. Dernæst kører medarbejdere til møde på Balleskolen og slutter dagen med et møde på Kjellerup Skole, hvorefter der køres hjem. Der ydes kørselsgodtgørelse Kjellerup Skole-hjem minus de 5 km, som er afstanden Rådhus-hjem. Den pgl. dag ydes endvidere kørselsgodtgørelse for tjenestekørsel Funder Skole Balleskolen Kjellerup Skole. Heldagsmøder/-kurser/-seminarer I tilfælde af heldagsmøder/-kurser/-seminarer o.lign. ydes kørselsgodtgørelse fra hjemmet til det midlertidige tjenestested, såfremt denne afstand er kortere end afstanden fra det faste tjenestested til det midlertidige tjenestested. Er den længere ydes kørselsgodtgørelse fra det faste tjenestested til det midlertidige tjenestested. Eksempler: (samme medarbejder som før) b) Pgl. medarbejder skal til et heldagsmøde i Herning: Afstanden hjem-herning er 35 km., afstanden Rådhuset-Herning er 40 km. Der udbetales kørselsgodtgørelse hjem- Herning t/r (70 km.). c) Samme medarbejder skal til heldagsseminar i Århus: Afstanden hjem - Århus er 45 km., afstanden Rådhuset-Århus er 40 km. Der udbetales kørselsgodtgørelse Rådhus- Århus t/r (80 km.) Længerevarende uddannelse/kursus Ved længerevarende uddannelse, som betales af Silkeborg Kommune, ydes kilometergodtgørelse med den laveste takst. Længerevarende uddannelse er kendetegnet ved, at medarbejdere i det samme uddannelsesforløb kører mere end éen gang til det samme kursussted. Et seminar/kursus på én dag, er således omfattet af det almindelige hovedprincip, og der kan ydes kørselsgodtgørelse efter den høje takst. Administration Kørselsgodtgørelse udbetales via lønsystemet. 8

9 Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at kørslen er sket i lønmodtagerens eget køretøj. Endvidere gøres opmærksom på, at man anvender den blanket der er udarbejdet af Organisation og Personale, samt at denne skal udfyldes korrekt d.v.s. at blanketten er udfyldt med Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål, med eventuelle delmål (adresser) Det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer Det skal være muligt for Skat at kontrollere, om de opførte kilometerafstande er korrekte, hvorfor det indskærpes, at køresedlen er udfyldt, så denne kontrol er mulig ex. vil det ofte være nødvendigt med fuldstændig adresse og husnummer. Det er den anvisningsberettigede leder, der kontrollerer og godkender køresedlen, inden den sendes til udbetaling i Organisation og personale. Organisation og personale udfører stikprøvevis kontrol og returnerer køresedler, der konstateres mangelfulde/fejludfyldte. Ved gentagne tilfælde mangelfulde/fejludfyldte køresedler udbetales kørselsgodtgørelsen som skattepligtig. Særregler Der kan indenfor enkelte områder i overenskomster o. lign. være fastsat særlige regler for beregning af kørselsgodtgørelse. Disse regler er fortsat gældende uanset ovenstående. Kompetence Tvivlsspørgsmål afgøres endegyldigt af afdelings-/stabschefen. Organisation og Personale bistår ved fortolkningstvivl. 9

10 SKOLENS HANDLEMULIGHEDER OMKRING BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIGE VILKÅR Kilde: PPR Silkeborg Kommune Bekymring for en elev eller en gruppe af elever Bekymringer for elevens faglige niveau og formåen, f.eks. læse-, skrive-, regnestrategier. Bekymringer for elevens adfærd og trivsel; f.eks. koncentration, humør eller sociale relationer. Bekymringer for elevens fysiske fremtræden; f.eks. motorik, motion, hørelse, syn. Bekymringer for sociale problemer omkring elevens familie Drøftelse i klasseteamet eller SFO en. Skolens egne handlemuligheder indenfor problemstillingen/problemstillingerne overvejes og aftales (se nedenstående for forslag). Fagligt Holddeling Undervisningsdifferentiering Opmærksomhed på og træning af arbejdsstrategier Opmærksomhed på læringsstile Klarhed om elevens faglige niveau via faglige prøver Lektiehjælp Inddragelse af skolens læsevejleder Inddragelse af specialcentret Adfærd og trivsel Brug af KRAP Social træning i klassen Udvidet skole/hjem samarbejde Udvidet samarbejde ml. skole og SFO Planlægning af frikvartersaktiviteter Holddeling Inddragelse af skolens AKT-team Fysisk fremtræden Inddragelse af sundheds-plejerske i hverdagen Rådgivning af forældre i forhold til muligheder for, udredning hos egen læge, eller omkring sportsaktiviteter mm. i forbindelse med overvægt el. styrkelse af motorik Social bekymring Information til forældre om mulighed for Åben Rådgivning pr. telefon Information til forældre om mulighed for rådgivning via Familiecentret Udvidet skole/hjem samarbejde Inddragelse af skolens AKT-team Inddragelse af skolens sundhedsplejerske Ved fortsat bekymring Hvis mulighederne indenfor skolens rammer er udtømte, eller man bliver i tvivl om problemstillingen er grebet rigtigt an, kan sagen indstilles til K- møde og derigennem drøftes med ledelsen, skolens AKT, specialcentret og PPR psykologen. Ved fortsat bekymring Det anbefales, at sagen indstilles til K-møde, hvor sundhedsplejersken inviteres med. 10 Ved fortsat bekymring Det anbefales, at: Indkalde til netværksmøde med familien og dennes sagsbehandler Drøftelse af sagen anonymt på et k-møde, hvor en sagsbehandler fra kommunens forebyggende team er inviteret. Samarbejde med skolens ledelse omkring en underretning

11 11

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området MIND ET for inklusion på 0-18 års området Som fagpersoner at: skal vi understøtte alle børn og unge trives Alle børn har det kendelse, Anderkendelse mennesker, børn godt, venner, fordringer, alle, omsorg

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ja ,4% Nej 18 9,6% I alt ,0% 0-2 år 11 6,5% 3-10 år 46 27,4% år 65 38,7% Mere end 20 år 46 27,4% I alt ,0%

Ja ,4% Nej 18 9,6% I alt ,0% 0-2 år 11 6,5% 3-10 år 46 27,4% år 65 38,7% Mere end 20 år 46 27,4% I alt ,0% Underviser du i almenklasser? Ja 169 90,4% Nej 18 9,6% I alt 187 100,0% Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? 0-2 år 11 6,5% 3-10 år 46 27,4% 11-20 år 65 38,7% Mere end 20 år 46

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere