Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013"

Transkript

1 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli

2 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere, men ikke sikre frihandel Derfor kan formelle krav som forkert sprog på en erklæring, ikke retsforfølges efter arbejdsmiljøloven 2

3 Formål Derfor flyttes alle Arbejdstilsynets CE-direktiver over i: Lov om indretning m.v. af visse produkter Bekendtgørelser på vej, forventet ikrafttræden 1. juli 3

4 Bekendtgørelsernes opbygning En meget kort indledning og afgrænsning, og derefter henvisning til selve direktivteksten 4

5 Udkast: Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner (maskindirektivet) med senere ændringer. Direktivet er optaget som bilag A til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsen gælder for maskiner m.v. som afgrænset og defineret i artikel 1 og 2 i bilag A. 3. Pligterne efter denne bekendtgørelse påhviler fabrikanter, deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede ifølge bilag A. 5

6 Udkast: Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner Almindelige bestemmelser 4. Maskiner m.v. må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages, hvis de ikke udgør en risiko for personers sikkerhed og sundhed, og i givet fald for husdyr og formuegoder, og, når det er relevant, for miljøet, hvis de installeres og vedligeholdes på passende vis, og anvendes til den forudsatte anvendelse eller under forhold, der med rimelighed kan forudses. Stk. 2. Maskiner m.v. skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag A. Stk. 3. Fabrikanter, deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede ifølge bilag A, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse. 6

7 Udkast: Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner Almindelige bestemmelser 5 og 6 Bemyndigede organer (selvstudie) Klage 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 8. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 7

8 Straf Udkast: Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som 1) overtræder 4, eller bestemmelser i bilag A, eller 2) ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. (Ingen hæftestraf i denne bekendtgørelse, (muligt efter anden lovgivning) 8

9 Udkast: Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for maskiner m.v., der bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For maskiner m.v., der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 3. Samtidig ophæves kapitel 2 og bilag I-XI i bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler. Endvidere ophæves bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. 9

10 Det betyder at Indretningsbestemmelserne for nye maskiner er indeholdt i den nye bekendtgørelse. Indretningsbestemmelserne for ikke CE mærkede maskiner er bibeholdt i kapitel 3 i Bek

11 Arbejdstilsynet oplyser Officielt: Ingen ændringer, heller ikke i retspraksis Uofficielt: Der foreligger ikke en plan for ændring af retspraksis Meget uofficielt: Nu kan vi køre langt flere sager, og meget hurtigere: Bøder er godt 11

12 Hvad forventes? Fokus på - Kinaimport generelt - Personlige værnemidler - Brugsanvisninger - Typeafprøvninger - Dokumentation 12

13 Og måske - Manglende risikovurdering - Manglende teknisk dossier - Fejl i brugsanvisninger - Manglende brugsanvisninger Måske også for hjemmelavede maskiner Det er der dog ingen der vil love endnu! 13

14 Nyt fokus på området INGEN nye regler : Men klar hjemmel til at bruge dem Der kommer under alle omstændigheder øget fokus på overholdelse af reglerne 14

15 Tilbagekaldelse i 10 år Anders Mortensen, chefkonsulent i At: Arbejdstilsynet vil ikke fraskrive sig retten til at tilbagekalde i 10 år Derved kommer Arbejdstilsynet på linie med sine europæiske kolleger 15

16 Forældelsesfrister Straffelov: Arbejdsmiljøloven og Visse produkter Straf (bøde) 5 år Tilbagekaldelse 10 år Produktansvar: 10 år Købelov: Mangler 5 år Ulovlige forhold 10 år 16

17 Hvordan foregår en tilbagekaldelse? Arbejdstilsynet får mistanke ved - Inspektion (Arbejdstilsynet) - Ulykker (Arbejdstilsynet) - Anmeldelser (Andre, fx Told og Skat) - Klager (kolleger) Tilsynsførende SKAL overveje om der skal startes en fabrikantsag. Skal der det, skal han anmelde til Arbejdstilsynets markedsovervågning 17

18 Anmeldelse fra Skat EU s grænsekontrol er væsentligt udbygget Man kan se, og blokere/inspicere: - Leverandør - Produkt - Varegruppe 18

19 Anmeldelse fra Skat Hvid import (den lovlige) er til at kontrollere Sort import (svindel) er svær Grå import (brugers egen import) er svær, men den jagtes 19

20 Anmeldelse fra Skat Polen afviste en maskine på grænsen, da den ikke var CE-mærket. Svensk-ejet firma. Maskinen bygget i den indiske afdeling, og skulle CE-mækes af den polske afdeling, og anvendes internt i den polske afdeling Vi foreslog at man ankede, men de skulle i gang NU. Vi CE-mærkede den i København 20

21 Klager fra andre Klager behandles fortroligt, både klager fra brugere, AmR og kolleger Klage/anmeldelse er undtaget fra aktindsigt og At har et lyve-cirkulære 21

22 Sagsbehandling i Arbejdstilsynets Markedsovervågning 1. Arbejdstilsynet bliver bekendt med et problem 2. Arbejdstilsynet sender en høring til fabrikanten (samt importør, distributør, repræsentant m.fl. hvis relevant). Dialog/besøg m.m. 3. Arbejdstilsynet træffer en konklusion vedr. mangler ifht. MD. 4. Fabrikanten anmodes om at afhjælpe problemet i hele EU. Ofte stoppes her 5. Arbejdstilsynet afgiver påbud/forbud til fabrikanten og evt. andre (salgsforbud, tilbagekaldelse m.v.). Påbud kun gældende i DK. 6. AT underretter EU KOM og øvrige lande hvis relevant 7. EU Kommissionen offentliggør deres holdning til indgrebet 8. Alle EU lande skal sikre sig at problemet bliver løst i deres land 22

23 Når du får høringsbrevet! Find ud af 1. Hvilken konkret maskine der er tale om 2. Har At ret? Indretning eller brug? Kan du dokumentere det? 3. Er der flere maskiner med samme problem Hvis At har ret, må du hellere ringe!: Det brev du sender kan være det vigtigste i dit liv 23

24 Svar på høringen Du skal svare på: Skyldig eller uskyldig: Er maskinen indrettet forkert - eller brugt forkert Se både i det tekniske dossier og i brugsanvisningen 24

25 Fabrikant- eller brugerfejl? 30. maj En 45-årig mand fra Ballerup blev dræbt, mens han var i færd med at slå græs. Manden betjente en fjernstyret plæneklipper og stod neden for en græsdækket skråning, hvor maskinen arbejdede, da plæneklipperens tyngdepunkt blev forskudt, og den væltede ned over manden. Han var dræbt på stedet. Brugsanvisning for plæneklipperen: Man må ALDRIG stå nedenfor plæneklipperen under arbejdet 25

26 Salgsmateriale Fjernstyret plæneklipper Billede fra hjemmesiden april 2009

27 Du er selvfølgelig uskyldig Holder din dokumentation i byretten? - Overholdelse af regler på leveringstidspunktet, dokumenteret? - Risikovurderingen fyldestgørende? - Brugsanvisningen fyldestgørende, incl. tekster fra risikovurderingen, standarder mv.? 27

28 Hvis du er lidt skyldig? Du skal redegøre for: - Fremtidige maskiner - Den pågældende maskine Afhængig af risikoen også - Hidtidige maskiner: 10 år tilbage 28

29 Lav en plan Fremadrettet: - Opdater tegninger/brugsanvisninger på fremtidige maskiner - Vurder om der er maskiner hos forhandlere. De kan jo stoppes der. Den pågældende: Er jo ordnet inden kunden blev sur 29

30 Lav en plan Bagudrettet: Kunden har ejendomsretten, så du skal give ham et tilbud om gratis at udbedre manglen (helt skadesløs!) Tilbuddet skal overholdes At s krav på leveringstidspunktet OG kontrakten 30

31 Du sender planen til At Du sender nu planen til accept hos Arbejdstilsynet: Altså vil din løsning være accepteret af Arbejdstilsynet, før den tilbydes. Når din løsning er accepteret, skal du tilbyde den til alle relevante kunder, i hele EU og evt. også udenfor: Din forsikring kan nægte dækning, hvis du ikke gør rimelige anstrengelser for at begrænse skader 31

32 Vi plejer at foreslå - at lave den gratis løsning meget billig, og tilbyde den gode til kostpris - at pakke den gratis løsning ind i et godt tilbud: Opdatering mv - at få bruger til selv at montere, mod rabat på kommende reservedele HUSK: Sporbarhed, også på afslag 32

33 Kunden kan afvise Kunden kan afvise dit tilbud: Så har han selv problemet. Du skal melde tilbage til Arbejdstilsynet om hvordan du har efterkommet påbuddet, og HVEM der har modtaget dit tilbud 33

34 Hvis kunden afviser Arbejdstilsynet kan finde på at ringe til brugeren, og påpege at han nu er i ond tro: Fast pris DKK Køber ringer til fabrikant: Hans tilbud er udløbet, så nu er det efter regning. Den flinke fabrikant udbedrer dog til kostpris 34

35 Arbejdstilsynet vil ikke fraskrive sig retten til 10 års tilbagekaldelse Hvad er forskellen på 5 på 10 år? - Rigtigt mange maskiner - Svært at finde det tekniske dossier - Svært at finde alle kunder: 5 års regnskaber, og fakturaer Er risikoen for alvorlige ulykker tilstrækkelig stor, kan du pålægges en tur i pressen 35

36 Hvis du ikke er enig med Arbejdstilsynet i påbuddet? Fabrikanten af en CE-mærket maskine kan anke påbud til Kommissionen: Svært med eget lands myndighed, men muligt Tag fat i Dansk Industri. De ved hvordan. Både sagsbehandlingen, og om der chance for succes. 36

37 Ikke-CE-mærkede maskiner Kommissionen er kun myndighed for CE-mærkede produkter. Uden CE-mærket ingen anke over en myndigheds påbud 37

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere