Miljøtilsynsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilsynsplan 2013"

Transkript

1 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013

2 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning Planens geografiske område Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område Status over IED-virksomheder som Ringkøbing-Skjern kommune fører tilsyn med Tilsynsindsatsen og beskrivelse af et tilsyns overordnede principper Samarbejdsrelationer med andre myndigheder Lovmæssige krav... 8 Bilag

3 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 3 1. Indledning I miljøtilsynsplan 2013 er der redegjort for de af lovpligtige miljøtilsyn, der skal udføres. Desuden indeholder planen principper for miljøtilsyn. Planen målretter kommunens tilsynsindsats, så indsatsen er mest effektiv og forebygger forurening, samt sikre at virksomhederne overholder lovgivningen. Planen er også med til at skabe åbenhed om hvorledes tilsynene planlægges og gennemføres. 2. Planens geografiske område Planen dækker hele Ringkøbing-Skjern kommunes udstrækning. På bilag 1, 2 og 3 vises placeringerne af de landbrug, virksomheder og dambrug, som skal have tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. 3. Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område Lov om miljøbeskyttelse 1 formål for loven er: Loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette opfyldes i forbindelse med miljøtilsynene ved at fokusere på følgende områder, som vurderes at være væsentlige: 1. Luftforurening 2. Jordforurening 3. Affaldshåndtering 4. Kemikaliehåndtering 5. Grundsvandsbeskyttelse 6. Spildevand 7. Støj- og lugtgener 8. Renere teknologi Ad 1 Ved luftforurening kontrolleres fx mulige emissionskilder mht. drift og evt. målinger/beregning.

4 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 4 Ad 2 På tilsyn kontrolleres og vejledes således landbrug/virksomheder ikke udgør en unødig risiko for jordforurening. Ad 3 På tilsyn kontrolleres hvorledes affald opbevares, sorteres og afleveres. Ad 4 Via tilsyn kontrolleres landbrug/virksomheders aktiviteter, så de ikke udgør en unødig risiko for udslip. Herunder kontrolleres om olietanke er lovlige. Ad 5 På tilsyn kontrolleres fx markvandingsboringer og belægninger af gulve. Da der er fokus på punkterne 2-4 er det indirekte med til at beskytte grundvandet. Ad 6 Udledning af spildevand fra virksomheder kontrolleres og reguleres for at sikre kloak, renseanlæg og i sidste ende vandige recipienter såsom søer og vandløb. Ad 7 Ved tilsyn vurderes på hvorledes det eksterne miljø påvirkes og om ændringer i driften giver anledning til nye krav. Ad 8 I forbindelse med tilsyn kan der indgås dialog om renere teknologi, således at der kan foretages frivillige initiativer. Rammerne for tilsynet er dels miljølovgivning, dels vejledninger og cirkulærer primært udstedt af Miljøstyrelsen, politiske mål samt vores kvalitetsstyringssystem. 4. Status over IED-virksomheder som Ringkøbing-Skjern kommune fører tilsyn med På bilag 4 ses listen over IED-virksomheder som Kommunen fører tilsyn med.

5 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 5 5. Tilsynsindsatsen og beskrivelse af et tilsyns overordnede principper Tilsynsindsats Ifølge bekendtgørelsen er der nu regler for hvor mange tilsyn, der som minimum skal udføres på de virksomheder som er omfattet af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen introducerer forskellige typer miljøtilsyn. Typerne ses nedenfor: Basistilsyn: Er et regelmæssigt miljøtilsyn, som ser på landbrug/virksomhedens samlede miljøforhold. Priorterede tilsyn: Et ekstra tilsyn som er målrettet særlige forhold som er værdiskabende og identificeret ud fra miljørisikovurderingsscoren 1 eller via kampagnetilsyn. Kampagnetilsyn: Indsats afgrænset til en bestemt branche eller et udvalgt tema. Andre tilsyn: Aktivt tilsyn herunder ved væsentlige klager, væsentlige miljøuheld eller i forbindelse med udformning af tilladelser. Bekendtgørelsen erstatter tidligere aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om et antal minimumstilsyn på landbrug og virksomheder. Bekendtgørelsen stiller nu krav til kommunernes tilsynsindsats. IED-virksomheder: Disse skal som minimum have et basistilsyn hvert 3. år. Tilsynsfrekvensen for basistilsynene er fastlagt i forbindelse med risikoscoren 1 for den enkelte virksomhed. 1 Miljørisikovurderingsscoren (risikoscoren) er et redskab hvor følgende parameter indgår: Sandsynlighed og konsekvens, hvor forskellige forhold vægtes i vigtighed. Scoren laves ud fra de oplysninger som kommunen er i besiddelse af.

6 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 6 Miljøgodkendelsespligtige virksomheder og landbrug godkendt i henhold til 11 2 : Disse skal som minimum have et basistilsyn hvert 3. år. Dog skal ferskvandsdambrug have basistilsyn min. hvert år. Udover basistilsynene skal der vurderes behovet for 1 eller flere tilsyn i den 3 årige periode. Dette vurderes ud fra risikoscoren. Tilsynet kaldes prioriteret tilsyn og kan være målrettet et eller flere forhold jf. hvad scoren anviser som problematiske/udfordrende. Hertil kommer, at der hvert år skal føres et aktivt fysisk tilsyn på minimum 40 % af disse virksomheder. Øvrige virksomheder: Disse skal som minimum have et basistilsyn hvert 6. år. Udover basistilsynet skal der vurderes behovet for ekstra tilsyn med baggrund i risikoscoren (prioriteret tilsyn). Og som minimum skal 25 % af disse virksomheder besøges via et fysisk tilsyn (prioriteret eller kampagne tilsyn). Arealer der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug: Disse skal som minimum have et basistilsyn hvert 6. år og der foretages ingen miljørisikovurdering. Med andre ord skal der føres et vist antal basistilsyn hvert år, hvor minimumsfrekvensen er bestemt via enten risikoscoren for IED-virksomheder eller via bekendtgørelsen regler. Dertil skal der føres et vist antal prioriterede tilsyn som bygger på risikoscoren. Endelig skal der føres minimum 2 kampagner hvert år som vælges ud fra branche eller tema. Hertil kommer at der kan føres tilsyn i forbindelse med klager og ved udarbejdelse af tilladelser. 2 Gruppen omfatter virksomheder der er på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen (inkl. Landbrug i pkt. 6.6) og de landbrug der er godkendt efter 11 i Lov om Husdyrbrug m.v.

7 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 7 Et tilsyns overordnede principper De påkrævede tilsyn planlægges således at bekendtgørelsen krav overholdes, se ovenfor. Normalt vil et tilsyn være anmeldt, dog ikke hvor det ikke er formålstjentligt. Et landbrug eller en virksomhed varsles om nært forstående tilsyn via et standard brev. Derefter føres basistilsyn med fokus på de væsentlige miljøproblemer. Andre tilsyn har primært fokus på et emne som er relevant i forhold til evt. klage, kampagne eller risikoscore. Kvaliteten i tilsynet understøttes også af kommunens kvalitetsstyringssystem. Udgangspunkt er dialogbaseret tilsyn og løsninger som samtidigt overholder lovmæssige krav. Herigennem opnås ofte at landbrug, virksomheder og dambrug frivilligt løfter sine miljømæssige udfordringer ud fra devisen, at frivillighed er mere engagerende end regulering. Findes der forhold som skal håndhæves foretages disse. De minimum 2 årlige tilsynskampagner evalueres efter gennemførelse. Kampagnerne skal startes fra 1. januar Kampagnens indhold vælger vi ud fra en vurdering af, hvad der er behov for at sætte fokus på. 6. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder I forbindelse med udførelse af miljøtilsyn samarbejder tilsynsmyndigheden med mange og forskelligartede myndigheder: Region Midtjylland Miljøstyrelsen Skat Beredskabsstyrelse Byggemyndighed (Ringkøbing-Skjern kommune) Brand og Redning (Ringkøbing-Skjern kommune) Planmyndighed (Ringkøbing-Skjern kommune) Vejmyndighed (Ringkøbing-Skjern kommune) Politi Arbejdstilsynet Andre kommuner Militæret Vejdirektoratet Naturstyrelsen Vestjylland NaturErhvervsstyrelsen Embedslægeinstutionen Midtjylland Statens luftfartsvæsen

8 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 8 7. Lovmæssige krav Den 22. maj 2013 udkom Bekendtgørelse nr 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn. Bekendtgørelsen stiller krav om at anvende et planlægningsværktøj som kaldes Miljøtilsynsplan, der omfatter miljøtilsynspligtige virksomheder og landbrug. Første plan skal være offentliggjort senest d. 31. juli Planen er offentliggjort d. 18. juli 2013 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Planen skal som minimum revurderes hvert 4. år. Planen skal som minimum indeholde 3 stk. 2, nr Kapitlerne 2-6 i miljøtilsynsplan 2013 er nr. 1 5 i 3 stk. 2. Tidligere blev miljøtilsynfrekvenser styret via aftale mellem KL og Miljøstyrelsen. Nu er der decideret lovmæssige krav til antal miljøtilsyn. For Ringkøbing-Skjern kommunes vedkommende betyder ændringer, at der nu skal føres flere tilsyn end da aftalen blev efterlevet. Ydermere skal udføres og planlægges kampagnetilsyn. Endelig er der nu krav til at der skal foretages høring og offentliggørelse af tilsynsrapporter. Planen har været i høring fra 10. juni til 8. juli 2013 altså 4 uger som Miljøtilsynsbekendtgørelsen foreskriver. Samlet set betyder det en stigning i ressourceforbrug på tilsyn for både landbrug, virksomheder og dambrug.

9 M i l j ø t i l s y n s p l a n S i d e 9 Bilag 1-4

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.)

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere