Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv."

Transkript

1 I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. 1. Indledning Virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en redegørelse for virksomhedsledelse. Det følger af årsregnskabslovens 107 b og 107 c, med de lempelser som følger af 107 b, stk. 2, og 107 c, stk. 3. Visse af bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse for koncernen, jf. 128, stk. 2. Bestemmelserne blev indført ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 (lovforslag nr. 100 af 12. marts 2008). Bestemmelserne har virkning fra og med regnskabsår, der begynder den 1. september b gælder for børsnoterede virksomheder, herunder statslige aktieselskaber, som er børsnoterede. Med børsnoterede menes i denne artikel virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 1 i et EU/EØS-land. 107 c gælder for statslige aktieselskaber, som ikke er børsnoterede. Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D skal udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, hvis de har politikker for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a og 102, stk. 1, 3. pkt. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for koncernen. Kravet har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. For dattervirksomheder og virksomheder, som selv udarbejder koncernregnskab, gælder der dog særlige lempelser og undtagelser, jf. 99 a, stk. 5 og 6. Endvidere gælder der særlige undtagelser for virksomheder, som rapporterer i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s Principper for ansvarlige investeringer, jf. 99 a, stk a blev indført i årsregnskabsloven ved lov nr af 27. december 2008 (lovforslag nr. L 5 af 8. oktober 2008). Både redegørelsen for virksomhedsledelse og redegørelsen for samfundsansvar er en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Som noget nyt åbner årsregnskabsloven imidlertid mulighed for, at disse redegørelser i stedet kan offentliggøres på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Som et yderligere alternativ hertil kan redegørelsen for samfundsansvar placeres i en supplerende beretning til virksomhedens årsrapport via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. Virksomheder, som ikke er forpligtet til at udarbejde redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar, kan naturligvis frivilligt vælge at udarbejde disse redegørelser i overensstemmelse med lovens krav. I så fald kan virksomheden ligeledes anvende bekendtgørelsens regler om offentliggørelse af redegørelsen på virksomhedens hjemmeside mv. 1 Virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et alternativt marked, f.eks. First North, er derimod ikke omfattet. 1

2 Formålet med artiklen er at belyse ledelsens og revisors pligter i forbindelse med de nye offentliggørelsesmåder, årsregnskabsloven giver mulighed for som alternativ til offentliggørelse af redegørelsen for virksomhedsledelse og redegørelsen for samfundsansvar i ledelsesberetningen i årsrapporten. Endvidere belyser artiklen ledelsens og revisors pligter i forbindelse med anvendelsen af undtagelsen i 99 a for virksomheder, der rapporterer i forbindelse med tilslutning til Global Compact mv. 2. Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres derfor som udgangspunkt samme pligter og samme ansvar Både den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse og den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er en bestanddel af ledelsesberetningen. Dette gælder, uanset om redegørelsen offentliggøres i ledelsesberetningen eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Det samme gælder endvidere en redegørelse for samfundsansvar, der offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Derfor har ledelsen og revisor som udgangspunkt samme pligter og samme ansvar med hensyn til redegørelsen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres. Årsregnskabslovens almindelige regler om ledelsens pligter og ansvar med hensyn til ledelsesberetningen finder således anvendelse på redegørelsen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres. Årsregnskabslovens 8-10 om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten finder således anvendelse. Hvis redegørelsen for virksomhedsledelse eller redegørelsen for samfundsansvar offentliggøres på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, skal redegørelsen opfylde kravet om en retvisende redegørelse for de forhold, som redegørelsen omhandler, jf. årsregnskabslovens 11, stk. 1. Endvidere finder de grundlæggende kvalitetskrav i årsregnskabslovens 12 og de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabslovens 13 anvendelse på redegørelsen. Hvis redegørelsen for samfundsansvar offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, skal redegørelsen indeholde en retvisende redegørelse, som opfylder de almindelige kvalitetskrav i årsregnskabslovens Samtidig skal den supplerende beretning opfylde almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger, jf. henvisningen i årsregnskabslovens 99 a, stk. 3, nr. 1, til lovens 14. Endvidere finder årsregnskabslovens og revisorlovgivningens regler om revisors pligter for så vidt angår ledelsesberetningen anvendelse på redegørelsen, der som nævnt er en bestanddel af ledelsesberetningen, uanset hvor redegørelsen offentliggøres. Dette gælder også en redegørelse for samfundsansvar, som offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Uanset hvor redegørelsen offentliggøres, er redegørelsen således omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen, der indgår i revisionspåtegningen på årsrapporten, jf. årsregnskabslovens 135, stk. 5, 3. og 4. pkt., medmindre virksomheden har valgt at lade ledelsesberetningen revidere. Erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 7, og stk. 7 og 8 vedrørende revisors udtalelse om ledelsesberetningen finder således anvendelse. Som grundlag for udtalelsen skal revisor læse ledelsesberetningen, herunder den pågældende redegørelse, igennem og på den baggrund afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i 2

3 ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i de revisionspligtige dele af årsrapporten. Revisor skal altså foretage et konsistenstjek. Dette gælder uanset, om redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden. Der kan i denne forbindelse henvises til Erklæringsvejledningen, afsnit 5.7., om revisors udtalelse om ledelsesberetningen. Der er dog en enkelt undtagelse hertil. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b, stk. 1, nr. 1-5, er undtaget fra konsistenstjek, når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse på hjemmesiden, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 4. Dette følger af lovbemærkningerne til 107 b i lovforslag nr. L 100 af 12. marts Her skal revisor blot påse, at redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysninger om kodeks. Offentliggøres redegørelsen for virksomhedsledelse derimod i ledelsesberetningen, er oplysningerne om kodeks omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i lighed med de øvrige oplysninger i ledelsesberetningen. Lovbemærkningerne til 107 c vedrørende redegørelse for virksomhedsledelse i statslige aktieselskaber omtaler ikke revisors rolle. Her må det dog tilsvarende gælde, at revisor, for så vidt angår oplysninger om kodeks, jf. 107 c, stk. 1, blot skal påse, at redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysninger om kodeks, når det statslige aktieselskab har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse på hjemmesiden. Når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse eller redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, får ledelsen og revisor imidlertid nogle yderligere pligter af formel karakter som følge af, at redegørelsen offentliggøres løsrevet fra ledelsesberetningen i årsrapporten. Det samme er tilfældet, hvis redegørelsen for samfundsansvar placeres i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Disse særlige pligter er reguleret i bekendtgørelsen og omtales nærmere i det følgende. 3. Ledelsens særlige pligter som følge af offentliggørelsen af den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside Når virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside, påhviler der ledelsen nogle særlige pligter. Disse fremgår af bekendtgørelsens 2-6 for så vidt angår redegørelsen for virksomhedsledelse og for så vidt angår redegørelsen for samfundsansvar. Medmindre andet fremgår, dækker betegnelsen redegørelsen begge typer af redegørelser. Det drejer sig om følgende pligter: Ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside. URL-adressen, som skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil, jf. bekendtgørelsens 2 og 10. For børsnoterede virksomheder skal redegørelsen for virksomhedsledelse offentliggøres under betegnelsen Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. For statslige aktieselskaber, som ikke er børsnoterede, skal redegørelsen for virksomhedsledelse betegnes Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2. 3

4 Redegørelsen for samfundsansvar skal offentliggøres under betegnelsen Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 1. Det skal oplyses i redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, 1. pkt., og 11, stk. 2, 1. pkt. Det skal oplyses i redegørelsen, hvilken periode den dækker. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3, 2. og 3. pkt., og 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. Det skal oplyses i redegørelsen for virksomhedsledelse, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller 107 c, stk. 1, er som nævnt i afsnit 2 ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 4. En tilsvarende bestemmelse findes ikke for redegørelsen for samfundsansvar. Denne er altid omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Den lovpligtige redegørelse skal offentliggøres som en samlet redegørelse, jf. henvisningerne i bekendtgørelsens 4, stk. 1, til årsregnskabslovens 107 b, stk. 1, og 107 c, stk. 1, og henvisningen i bekendtgørelsens 12, stk. 1, til årsregnskabslovens 99 a, stk. 2, jf. stk. 1. Redegørelsen for virksomhedsledelse skal således indeholde de oplysninger, som fremgår af 107 b, stk. 1, nr. 1-7, eller 107 c, stk. 1, nr Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 99 a, stk. 2, nr For at lette overblikket kan redegørelsen eventuelt opdeles i hovedafsnit. Redegørelsen for virksomhedsledelse kan eksempelvis opdeles i et hovedafsnit om kodeks for virksomhedsledelse, et andet hovedafsnit om virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og et tredje hovedafsnit om sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer mv. Den lovpligtige redegørelse skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle frivillige supplerende oplysninger om henholdsvis virksomhedsledelse og samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2, og 12, stk. 1. Det skal således fremstå klart for læserne af virksomhedens hjemmeside, hvilke oplysninger på hjemmesiden der udgør den lovpligtige redegørelse. Den lovpligtige redegørelse skal være tilgængelig for aktionærerne mv., dvs. virksomhedens kapitalejere, fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for aktionærerne mv. forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, og 13, stk. 1. Den lovpligtige redegørelse skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2, og 13, stk. 2. I børsnoterede virksomheder vil de to tidspunkter være sammenfaldende. 4

5 Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst fem år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, og 14, stk. 1. Der må således ikke ændres i redegørelsen på noget tidspunkt. Denne skal være låst fast, ligesom det er tilfældet med den øvrige del af ledelsesberetningen, der er offentliggjort i virksomhedens årsrapport. Dette er i overensstemmelse med princippet i værdipapirhandelslovens 27, stk. 7, 6. pkt., om at årsrapporten skal være tilgængelig for offentligheden i mindst 5 år. Bestemmelsen har baggrund i artikel 4, stk. 1, i gennemsigtighedsdirektivet, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december Princippet om 5 års opbevaringspligt kendes tilsvarende fra bogføringsloven. Hvis URL-adressen ændres i løbet af femårsperioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 2, og 14, stk. 2. Manglende overholdelse af pligterne i 2-6 og 10-14, som er omtalt ovenfor, straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens 19. Om frivillig opdatering af den offentliggjorte redegørelse og ledelsens pligter i forbindelse hermed, jf. bekendtgørelsens 7 og 15, henvises til afsnit Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside Når virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på virksomhedens hjemmeside, påhviler der revisor nogle særlige pligter. Disse fremgår af bekendtgørelsens 8 og 9 for så vidt angår redegørelsen for virksomhedsledelse og 16 og 17 for så vidt angår redegørelsen for samfundsansvar. Medmindre andet fremgår, dækker betegnelsen redegørelsen begge typer af redegørelser. Revisor skal påse følgende: At ledelsesberetningen indeholder oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b eller 107 c, på virksomhedens hjemmeside. Den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil, jf. bekendtgørelsens 8, der henviser til 2. At ledelsesberetningen indeholder oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. 99 a, på virksomhedens hjemmeside. Den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil, jf. bekendtgørelsens 16, der henviser til 10. At redegørelsen for virksomhedsledelse offentliggøres under betegnelsen Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Hvis der er tale om et statsligt aktieselskab, anvendes betegnelsen Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c, jf. bekendtgørelsens 9, der henviser til 3, stk. 1 og 2. At redegørelsen for samfundsansvar offentliggøres under betegnelsen Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, jf. bekendtgørelsens 17, der henviser til 11, stk. 1. 5

6 At redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysning om, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, og at regnskabsperioden for den pågældende årsrapport er angivet, jf. bekendtgørelsens 9, der henviser til 3, stk. 3. At redegørelsen for samfundsansvar indeholder samme oplysninger som anført ovenfor, jf. bekendtgørelsens 17, der henviser til 11, stk. 2. At redegørelsen for virksomhedsledelse indeholder oplysning om, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, jf. bekendtgørelsens 9, der henviser til 3, stk. 4. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen for virksomhedsledelse på hjemmesiden, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet. Redegørelsen for samfundsansvar er derimod altid omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Der stilles ikke krav om, at dette skal oplyses i redegørelsen. 5. Frivillig opdatering af den lovpligtige redegørelse på hjemmesiden og forholdet til offentliggørelse af frivillige oplysninger i øvrigt Hvis virksomheden ønsker det, kan virksomheden efterfølgende opdatere den lovpligtige redegørelse, der er offentliggjort på hjemmesiden. Opdateringen skal ske på den måde, som er anført nedenfor. Opdatering vil eksempelvis være hensigtsmæssig, hvis virksomheden i løbet af det efterfølgende regnskabsår foretager væsentlige ændringer i sine principper for virksomhedsledelse henholdsvis samfundsansvar. Selve den lovpligtige redegørelse, der er offentliggjort, må ikke ændres, da den som tidligere nævnt er en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport for det pågældende regnskabsår, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, og 14, stk. 1. En eventuel opdatering skal derfor ske ved, at virksomheden offentliggør opdateringen i form af frivillige supplerende oplysninger om henholdsvis virksomhedsledelse og samfundsansvar, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 1, og 15, stk. 1. Ledelsen skal da påse, at opdateringen holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse, for eksempel under betegnelsen Frivillige supplerende oplysninger om virksomhedsledelse henholdsvis Frivillige supplerende oplysninger om samfundsansvar, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2, og 15, stk. 2. Manglende overholdelse af 6, stk. 1, 7, stk. 2, 14, stk. 1, og 15, stk. 2, straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens 19. Med hensyn til offentliggørelse af frivillige oplysninger om virksomhedsledelse og samfundsansvar i øvrigt bemærkes, at årsregnskabsloven og bekendtgørelsen ikke hindrer dette. Årsregnskabsloven og bekendtgørelsen er eksempelvis ikke en hindring for, at en virksomhed, som har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på sin hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, samtidig giver frivillige oplysninger om virksomhedsledelse eller samfundsansvar f.eks. i form af et resumé af den lovpligtige redegørelse i ledelsesberetningen. Det skal dog klart fremgå, at den lovpligtige redegørelse offentliggøres på virksomhedens 6

7 hjemmeside, med angivelse af URL-adresse hertil, jf. bekendtgørelsens 2 og 10, som omtalt i afsnit 3. De frivillige supplerende oplysninger, der medtages i ledelsesberetningen, vil være omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen, da ledelsesberetningen er en lovpligtig bestanddel af de pågældende virksomheders årsrapport. De frivillige oplysninger i ledelsesberetningen skal naturligvis opfylde lovens almindelige kvalitetskrav, herunder kravet om at de skal være retvisende. Årsregnskabsloven og bekendtgørelsen forhindrer heller ikke, at virksomheden i øvrigt giver frivillige oplysninger om virksomhedsledelse eller samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, eksempelvis ved at omtale eller uddybe den lovpligtige redegørelse. Disse frivillige oplysninger må dog ikke fremstå på en sådan måde, at de kan forveksles med den lovpligtige redegørelse. Er indholdet af de frivillige oplysninger vildledende eller fejlagtige, kan dette efter omstændighederne indebære en overtrædelse af anden lovgivning. 6. Offentliggørelse af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten Hvis virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, skal følgende iagttages: Ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 1. Redegørelsen skal betegnes Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 3. Redegørelsen skal dække samme regnskabsperiode som årsrapportens regnskabsperiode. Manglende overholdelse af 18 straffes med bøde. 7. Global Compact undtagelsen mv. i årsregnskabslovens 99 a, stk. 7 En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s principper for ansvarlige investeringer, er undtaget fra pligten til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, stk. 7. Da fremskridtsrapporten træder i stedet for redegørelsen for samfundsansvar i årsrapporten, skal fremskridtsrapporten dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Det skal oplyses i ledelsesberetningen, at virksomheden anvender denne undtagelse. Endvidere skal det angives, hvor fremskridtsrapporten er offentligt tilgængelig. I ledelsesberetningen kan der eksempelvis henvises til virksomhedens egen hjemmeside, hvor der er anført et link til en offentliggjort fremskridtsrapport på Clobal Compact s hjemmeside, så det er let for interessenterne at finde frem til fremskridtsrapporten. I forbindelse med revisors afgivelse af udtalelse om ledelsesberetningen skal revisor påse, at virksomheden opfylder betingelsen for at anvende denne undtagelse. Som anført i lovbemærkningerne til bestemmelsen vil det sige, at revisor skal kontrollere, at der er 7

8 udarbejdet en fremskridtsrapport, som er offentligt tilgængelig på Global Compact s hjemmeside, hvis virksomheden har tilsluttet sig Global Compact. For virksomheder, der har tilsluttet sig FN s Principper for ansvarlige investeringer, skal revisor kontrollere, at virksomheden har udarbejdet en rapport om sine aktiviteter og fremskridt med at implementere principperne, som er offentligt tilgængelig eksempelvis på virksomhedens hjemmeside. Endvidere skal revisor påse, at ledelsesberetningen indeholder korrekt oplysning om, hvor den pågældende rapport er offentligt tilgængelig. Revisor har ikke yderligere opgaver i forhold til den pågældende rapport. 8

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven L 5 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom Erhvervsstyrelsen Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Hvilke virksomheder

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten Kommentarer til årsregnskabsloven 7. udgave Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012.

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Anne Aarup Fenger Pr. e-mail: annfen@erst.dk 20. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b 1, skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Anja Lamp Vrang og Mia Simonsen Pr. e-mail: anjlam@erst.dk; miasim@erst.dk 23. februar 2015 Høring vedrørende udkast til ny

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Fyns Døveforenings bestyrelse og revisorer i Bestyrelsens påtegning 2 Kritiske revisorer udtalelse 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis

Læs mere

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. [Fondens navn] Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Hvad kan skemaet bruges til? Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 Skjal 3 Vmr: j. nr. 200700440 Dagf.: 5. november 2007 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 2006-07 - L 20 (oversigt):

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere