Referat: Bestyrelsesmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014"

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen (PBJ) Lars Carpens (LCA) Deniz Celal Kilic (DCK) Berit Torm (BTO) Frank Severin Hansen (FSH) Anne M. Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Direktør Økonomichef Afbud: Dan Rosbjerg (DRO) Bestyrelsesmedlem Mødeleder Referent Susanne Mortensen (SMO) Poul Michael Fanøe (PMF) 1.1 Forelæggelse af referat af Bilag 1.1.a Referat_Bestmøde_ Bilag 1.1.b Forretningsorden_ Referat af bestyrelsesmøde foreligger til bestyrelsens underskrift Godkendt forretningsorden af foreligger til bestyrelsens underskrift Referat og forretningsorden godkendt 1.2 Godkendelse af dagsorden Bilag 1.2 Dagsorden_Bestmøde_ Dagsordenen indstilles godkendt. Dagsorden godkendt 2. Meddelelser fra formanden - Orientering om debat i lokalpressen vedr. selskabets udledning til Furesø og Farum Sø. Jf. i øvrigt pkt Orientering om klage fra leverandøren Ulefos over selskabets udbudspraksis. Svarbrev udsendes med referatet til orientering for bestyrelsen. - Kort orientering om aktiviteter vedr. samarbejder, jf. i øvrigt pkt Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 1

2 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.1 Gennemgang af perioderegnskab 2. kvartal 2014 Bilag 4.1 Budgetopfølgning Furesø Spildevand 2 kvt 2014 Sagsfremstilling Regnskabet for 2. kvartal 2014 fremviser en positiv afvigelse på periodens resultat, på 2,3 mio. kr. Hovedårsagen hertil er øgede indtægter pga. højere mængde behandlet spildevand samt lavere driftsudgifter end budgetteret for perioden. Af E2 fremgår, at der på årets resultat forventes en positiv afvigelse på 4,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes ovennævnte påvirkninger samt en forventet, ikke budgetteret, indtægt via tilslutningsbidrag. Taget til efterretning. 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status opkrævning pr Samlede udeståender pr udgjorde 360 t.kr. Vedlagte bilag viser alderen for de pågældende restancer samt beløb der stadig venter på at blive opkrævet via SKAT. Niveauet på samlede udeståender er tilfredsstillende og det forventes ikke at væsentlige udeståender må afskrives. Taget til efterretning Likviditet Den samlede likviditet pr udgjorde ,95 kr. Taget til efterretning. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 2

3 4.2.3 Prisloft 2015 Bilag Prisloft Furesø Spildevand 2015 Selskabet har modtaget udkast til prisloft for 2015 fra den statslige regulator Forsyningssekretariatet der har tildelt et prisloft for 2015 er på 36,24 kr. pr. m³. Efter kvalitetssikring og rettelse af regnefejl har administrationen i sit høringssvar beregnet prisloftet til 37,97 kr. pr. m³. Administrationen har tillige vurderet de forudsætninger prisloftet er blevet tildelt efter og reguleret for fradrag for forventede indtægt fra vejafvandingsbidrag, forventet mindre brug af omkostningskorrektion vedrørende 2011 og 2012 samt justering af forventede solgt vandmængde. Dette resulterer i en beregnet pris pr. m 3 på 35,95 kr. Administrationen anbefaler således at fastholde taksten fra 2014 på 36,00 kr./ m 3. Specifikation af prislofterne fremgår af medfølgende bilag og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at taksten fastholdes på 36,00 kr./ m 3, som grundlag for budget og takster Bestyrelsen godkender en takst på 36,00 kr./m 3, som grundlag for budget og takster Budgetforudsætninger 2015 Bilag 4.2.4a Budgetforudsætninger 2015 Bilag 4.2.4b Aftale_InterneYdelser_FEF I forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2015 ønsker Furesø Egedal Forsyning at ændre afregningsprincippet overfor netselskaberne Furesø Spildevand, Egedal Spildevand og Egedal Vandforsyning således at samtlige kapacitetsomkostninger indregnes i timesatsen. Hensigten med ændringen er hhv. at: Sikre en mere korrekt fordeling af kapacitetsomkostningerne mellem drift og anlægsinvesteringer Skabe bedre grundlag for benchmarking og sammenligning med timepriser fra andre forsyninger og eksterne leverandøer Sikre at kapacitetsomkostningerne fordeles mere korrekt mellem netselskaberne Den planlagte ændring i afregningsprincippet har været forelagt revisor, som ikke har nogen forbehold. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 3

4 Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at ovennævnte budgetforudsætninger indarbejdes som grundlag for budget Såfremt ændringen vedtages, vil der på næstkommende bestyrelsesmøde blive forelagt en ændret aftale for salg af ydelser fra Furesø Egedal Forsyning A/S til endelig godkendelse i bestyrelsen. Indstillingen godkendes, under forudsætning af endelig godkendelse i Furesø Egedal Forsynings bestyrelse Finansiel Strategi Bilag 4.2.5a Baggrundsinformation om Finansiel politik Bilag 4.2.5b Finansiel politik Selskaberne i koncernen har i løbet af året periodevis råderet over betydelige likvide midler. Renteindtægterne fra de likvide midler, som forvaltes gennem Furesø Egedal Forsyning, er dog meget lave set i lyset af den potentielle forrentning. Administrationen har undersøgt mulighederne for at opnå en bedre forrentning af driftslikviditeten, uden at selskabernes risiko øges og samtidig sikre den nødvendige fleksibilitet af hensyn til driftslikviditeten. De fremsendte bilag vil blive gennemgået på mødet. Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender principperne i den finansielle politik og den kan implementeres af direktionen under forudsætning af godkendelse af bestyrelsen for Furesø Egedal Forsyning. Den finansielle strategi blev godkendt som indstillet af direktionen. 4.3 Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Bilag 4.3 Status moms og afgifter Moms og afgifter på i alt MDKK 2,39 kr. er pr. 11. september 2014 betalt i Der er ikke skyldig skat, moms eller andre afgifter. Taget til efterretning Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 4

5 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Generel orientering om selskabets drift Bilag 4.4.1a Udledninger til FarumSø_Furesø Bilag 4.4.1b Overvågning af overløb Bilag 4.4.1c Udløb Vassingerødløbet Udledninger til Farum Sø og Furesø samt planer for etablering af overvågning: I forlængelse af sensommerens debat omkring udledning fra Furesø Spildevand s anlæg til Farum Sø og Furesø, foreligger nærmere redegørelser til information for bestyrelsen, herunder planer for etablering af målere til registrering af overløb. Udløb til Vassingerødløbet: Som opfølgning på forårets hændelse med spildevandsudløb til Vassingerødløbet, foreligger hermed redegørelse for efterfølgende tiltag samt konklusion på de gennemførte aktiviteter. Materialet vil blive gennemgået. Orientering taget til efterretning Klimatilpasning i Furesø Kommune Bilag 4.4.2a Regnhændelse_Furesø_ Bilag 4.4.2b Datagrundlag_klimatilpasningsplan Ekstremregn i København 30/31. august: Som opfølgning på regnhændelsen 30./31. august, foreligger redegørelse for påvirkningen og oplevelsen omkring Furesø Spildevands anlæg. Regnhændelsen der var særdeles voldsom i Københavns nordlige del, blev på regnmåleren ved Stavnsholt Renseanlæg registreret som en 1-2 års hændelse, dvs. en ikke ekstraordinær regnhændelse. Forsyningens vagtpersonale oplevede ingen usædvanlige hændelser i den pågældende weekend. Datagrundlag for klimatilpasningsplanen I forlængelse af det afholdte temamøde omkring klimatilpasningsplanen, foreligger en nærmere redegørelse for det anvendte datagrundlag i planen. Materialet vil blive gennemgået på mødet. På mødet vil tillige blive givet en status og forventning til videre arbejde omkring klimatilpasningsplan mv. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 5

6 LCA forespurgte til de anvendte data til risikokortet i klimatilpasningsplanen kunne kvalificeres yderligere, f.eks. data fra forsikringsselskaberne. Debat om det angivne servicemål i klimatilpasningsplanen, herunder grundlaget for beslutning om at der højst en gang for hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn. AMH oplyste, at administrationen er bekymret for, at der ikke er gennemført en økonomisk konsekvensberegning af opfyldelsen af dette servicemål. Bestyrelsen besluttede, at der fra selskabet fremsendes et formelt brev til Furesø kommune som beskriver selskabets forbehold omkring de anvendte data og ønsket om yderligere information om datagrundlaget for den trufne beslutning om servicemålet. Orientering i øvrigt taget til efterretning Orientering om øvrige igangværende aktiviteter Aktiviteter pågår vedrørende udarbejdelse af hhv.: Ejerstrategi og Samarbejdsaftale Virksomhedsplan Opdatering af betalingsvedtægter Furesø Spildevand A/S AMH gav kort status på processen omkring ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Kommune. Materialet forventes at komme i forhøring i selskabsbestyrelsen. Virksomhedsplan er under udarbejdelse, forventes at blive fremlagt på bestyrelsesmøde i november. Proces omkring opdatering af betalingsvedtægter vil blive gennemført i foråret Orientering taget til efterretning. 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af vandsektorloven 5.1 Status på Skattesagen og konsekvenser for selskabet Bilag 5.1 Grafisk fremstilling af skattesagens betydning for selskabet (eftersendes) Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 6

7 Landsskatteretten har givet SKAT medhold i, at indgangsværdierne for vandselskabernes aktiver kan fastsættes lavere sådan som afgjort af SKAT. Det betyder at de afskrivninger selskaberne har anvendt, nedsættes væsentligt hvilket medfører at mange selskaber får et skattemæssigt overskud. DANVA, som påtog sig at føre prøvesagerne, forventer, at 1-2 af de principielle afgørelser vil blive indbragt for domstolen inden ankefristens udløb ultimo september. Furesø Spildevand A/S har indsendt klage til Landsskatteretten således at muligheden for senere forhøjelser af værdierne ikke fortabes, hvis der senere kommer en anden afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten omkring værdiansættelserne. Sagen følges løbende af selskabets revisor PWC. Mange vandselskaber er påvirket af sagens udfald, og forventer væsentlige takstforøgelser som følge af skattebetalingen. Furesø Spildevand har dog så store skattemæssige underskud pga. afskrivninger at der selv med den ændrede værdiansættelse vil gå en del år før selskabet skal betale skat. Grafisk fremstilling af den skattemæssige påvirkning på taksterne i Furesø Spildevand, fremgår af medfølgende bilag. Taget til efterretning. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Punkt 4.5 er lukket. Øvrige punkter er åbne. Referatet gøres tilgængelig på efter godkendelse via mail. 7. Eventuelt - Intet til punktet Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 7

8 Underskriftsark: dato/sted Susanne Mortensen Deniz Celal Kilic Lars Carpens Per Brøgger Jensen Berit Torm Dan Müller Rosbjerg Frank Severin Hansen Anne Margrethe Hansen Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 8

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere