Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning."

Transkript

1 Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde et privat drænsystem og efterfølgende opkræve udgifterne over ejendomsskatterne hos grundejerne. Kommunen var derfor også berettiget til at tilbagekalde et tilsagn herom Statsforvaltningens brev til et drænudvalg STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E Ved brev af 14. februar 2007 har De klaget til den kommunale tilsynsmyndighed via Gribskov Kommune over Helsinge Kommunes tilbagekaldelse af et tilsagn om forskudsvis at afholde udgifter til vedligeholdelse af et dræn og efterfølgende at opkræve udgifterne over ejendomsskatterne KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /201 SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: Ved brev af 24. april 2007 rykkede De for en bekræftelse på modtagelsen af Deres klage igen via Gribskov Kommune. Ved brev af 20. juli 2007 videresendte Gribskov Kommune Deres klage til statsforvaltningen med bemærkning om, at kommunen hidtil havde betragtet Deres henvendelser som om de var sendt til kommunen til orientering. Statsforvaltningen har nu gennemgået sagen og fundet, at Helsinge Kommune, nu Gribskov Kommune, hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde drænsystemet ved Øllekollegård og efterfølgende opkræve udgifterne hos grundejerne over ejendomsskatterne. GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen finder derfor, at Gribskov Kommune har været berettiget og forpligtet til at tilbagekalde det givne tilsagn, da kommunen vil handle ulovligt ved at påtage sig opgaver, som den ikke har hjemmel til. Nedenfor følger en redegørelse for sagen og en begrundelse for statsforvaltningens udtalelse. Sagsfremstilling

2 Der foreligger en landvæsenskendelse af 24. februar 1962, hvori der er truffet afgørelse om, hvorledes udgifterne ved vedligeholdelsen af drænsystemet i Øllegård Grundejerforening skal fordeles. Det fremgår endvidere af kendelsen, at tilsyn med vedligeholdelsen påhviler et lodsejerudvalg, som består af tre medlemmer, som sørger for tilkaldelse af fornøden entreprenørassistance samt fordeling af udgifterne i overensstemmelse med kendelsen. I brev af 5. juli 2005 meddelte Helsinge Kommune Dem, at kommunen ifølge kendelsen alene skulle vedligeholde ca. 400 m 2 vejareal ud af et samlet areal på 55 ha. Kommunen anførte, at kommunen med hjemmel i vandløbslovens 65 kunne afholde udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne og efterfølgende opkræve udgifterne over ejendomsskatterne. Kommunen anførte, at det var en forudsætning, at opkrævningen var omkostningsneutral for kommunen. Ved af 21. december 2005 gjorde Skov- og Naturstyrelsen imidlertid kommunen opmærksom på, at vandløbsloven ikke giver kommunen hjemmel til at påtage sig vedligeholdelsen af private drænledninger og opkræve udgifterne hertil over ejendomsskatterne, heller ikke selv om samtlige grundejere er enige og ønsker en sådan ordning. Ved brev af 27. april 2006 traf Helsinge Kommune afgørelse om, at kommunen på grundlag af udtalelsen fra Skov- og Naturstyrelsen ikke ville afholde udgifterne ved vedligeholdelsen af det private drænsystem forskudsvis, da der ikke var hjemmel hertil i vandløbsloven. Kommunen anførte endvidere, at der heller ikke var hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, idet det ifølge disse regler er et krav, at opgaven skal være til gavn for almenvellet. Efter kommunens opfattelse var det ikke tilfældet, da der kun er tale om en ganske lille del af befolkningen i kommunen, som vil få gavn af ordningen. Kommunen har derfor ingen interesse eller forpligtigelser i det pågældende anliggende, og andre grundejerforeninger med et drænsystem ville i givet fald kunne kræve samme behandling. De klagede på vegne af det nystiftede drænudvalg over kommunens afgørelse til både Skov- og Naturstyrelsen og til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet afviste den 22. maj 2006 at behandle klagen under henvisning til, at afgørelsen kunne påklages til miljøministeren. SIDE 2

3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastholdt afvisningen i brev af 22. juni 2006, hvori man anførte, at Skov- og Naturstyrelsen også ville kunne tage stilling til sagsbehandlingen, idet De havde anført, at De primært klagede over, at kommunen ikke levede op til sit tilsagn om forskudsvis at afholde udgifterne til vedligeholdelse af drænsystemet og opkrævningen af udgifterne. Skov- og Naturstyrelsen stadfæstede i afgørelse af 6. februar 2007 Helsinge Kommunes afgørelse om, at der ikke i vandløbsloven er hjemmel til, at kommunen forskudsvis afholder udgifter til vedligeholdelse af private drænsystemer og efterfølgende opkræver udgifterne hos grundejerne over ejendomsskatterne. Skov- og Naturstyrelsen anførte i afgørelsen, at det ligger uden for styrelsens kompetence at tage stilling til, om kommunen er bundet af det tilsagn, som blev givet den 5. juli Styrelsen anførte, at dette måtte afgøres enten af den kommunale tilsynsmyndighed eller domstolene. De klagede derefter til den kommunale tilsynsmyndighed ved brev af 14. februar 2007 indsendt via kommunen. De har i klagen anført, at De klager over, at kommunen har afslået at vedstå det tilsagn, som kommunen gav i brevet af 5. juli 2005 om forskudsvis afholdelse af udgifter til vedligeholdelse af drænsystemet og efterfølgende opkrævning af disse. De har anført, at der er tale om en begunstigende forvaltningsakt, som kommune har tilbagekaldt med den begrundelse, at der savnes hjemmel i lovgivningen. Statsforvaltningen har ved brev af 15. august 2007 anmodet Skov- og Naturstyrelsen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt vandløbsloven udtømmende regulerer i hvilket omfang en kommune har mulighed for at afholde vedligeholdelsesudgifter for et privat drænsystem forskudsvis og opkræve udgifterne via kommunens ejendomsskatter. Skov- og Naturstyrelsen har i brev af 17. august 2007 udtalt følgende: Der er som nævnt ikke hjemmel i vandløbsloven for kommunen til forskudsvis at afholde udgifter til vedligeholdelse af private vandløb, herunder private drænsystemer. Loven indeholder på den anden side heller ikke noget forbud herimod. Loven regulerer altså ikke dette forhold, hverken udtømmende eller delvis. Statsforvaltningens udtalelse SIDE 3

4 Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Ifølge vandløbslovens 65 har bidrag, der påhviler en fast ejendom til dækning af udgifter, som vandløbsmyndigheden har afholdt forskudsvis samme fortrinsstilling som kommunale skatter og kan opkræves sammen med kommunale skatter. Kommunen har ifølge vandløbslovens 25 hjemmel til forskudsvis at afholde udgifter i forbindelse med vandløbsregulering, sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer og anlæg af nye anlæg samt ifølge vandløbslovens 55 i forbindelse med selvshjælpshandlinger. Kommunen har derimod ikke hjemmel i vandløbsloven til forskudsvis at afholde udgifter til vedligeholdelse af private vandløb, jf. Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 6. februar Vandløbsloven indeholder imidlertid ikke noget forbud herimod og regulerer således ikke udtømmende kommunens muligheder herfor, jf. Skov- og Naturstyrelsens udtalelse af 17. august Spørgsmålet er således, om kommunen efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler) har hjemmel til opkrævningen. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder eller grupper af enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder. Almennyttekriteriet er ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af kommuners kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn, der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt kan varetage en opgave. SIDE 4

5 Grundejerforpligtelser har traditionelt været anset som pligter, der naturligt var knyttet til ejerskabet af en ejendom, uanset om visse grundejerforpligtelser også kan have en samfundsmæssig interesse. Der er ifølge traditionel opfattelse tale om opgaver, der hører under driften af de enkelte private ejendomme, hvorfor disses omfang i vidt omfang er pålagt grundejerne ved lov. Hvis kommunen overtager sådanne driftsudgifter imødekommer det ikke et alment behov, men derimod nogle private behov for eller ønsker om at undgå udgifter, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, side 289 og 290. Efter statsforvaltningens opfattelse følger det af almennyttekriteriet, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan påtage sig vedligeholdelsen af private drænledninger og opkræve udgifterne herved over ejendomsskatterne, medmindre der foreligger en særlig kommunal interesse heri. Efter statsforvaltningens opfattelse ses der ikke at foreligge en særlig kommunal interesse i at være en grundejerforening behjælpelig med at forestå vedligeholdelsen af en privat drænledning og opkræve udgifterne herved via ejendomsskatterne. Dette gælder også selv om kommunen ikke har udgifter herved. Statsforvaltningen finder således, at Gribskov Kommune ikke havde hjemmel til at give tilsagn om at afholde udgifterne ved vedligeholdelse af drænledningen ved Øllekollegård og efterfølgende opkræve udgifterne hos grundejerne over ejendommsskatterne. Efter statsforvaltningens opfattelse var Gribskov Kommune både berettiget og forpligtet til at tilbagekalde tilsagnet, idet kommunen vil handle ulovligt, hvis den påtager sig opgaver, som kommunen ikke har hjemmel til. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunen har givet Dem et bindende løfte, som De har lidt et tab ved, at kommunen ikke opfylder, og som kommunen eventuelt vil kunne afkræves erstatning for, er et spørgsmål af privatretlig karakter, som statsforvaltningen ikke har kompetence til at tage stilling. Spørgsmålet herom henhører under domstolene. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af Deres klage. Udtalelsen vil blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside. Med venlig hilsen SIDE 5

6 Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Jette Eikrem Fuldmægtig SIDE 6

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. 20-03- 2007 Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere