Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0"

Transkript

1 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner audience or other authorized recipients. This Report may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates.

2 Åbne API'er 16. marts 2011²Side i Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Ledelsesresume Hvad er åbne API er? Åbenhed og integrationsomkostninger Tiltag for at sikre større åbenhed Dokumentation Principper for API er API er i løsningsscenarier Generelle standard systemer Fælles løsninger Enkeltstående løsning Tendenser Cloud computing Det semantiske internet...8

3 Åbne API'er 16. marts 2011²Side Introduktion IT- og Telestyrelsen har gennem en årrække promoveret anvendelsen af IT-standarder. Hovedformålet har været at sikre interoperabilitet mellem de offentlige IT-systemer samt skabe et styrket grundlag for konkurrence på markedet for IT-ydelser. Indtil videre har fokus været på at vælge fælles standarder for den offentlige sektor via anbefalingen af åbne standarder. Gartner vurderer, at anbefalingerne af åbne standarder ikke er helt problemfri i lyset af dynamikken indenfor området. For eksempel opstår der for megen fokus på selve standarden og ikke på udbyttet ved at anvende en åben standard, det vil sige sammenhæng mellem systemer, konkurrence og innovation. Herudover kan der peges på en række udfordringer vedrørende politikker, introduktionen af nye og bedre åbne standarder, migrering fra et regime til et andet mm. Videnskabsministeriet overvejer derfor muligheden for at formulere mere generiske anbefalinger og principper for anvendelsen af åbne standarder, som er specifikke nok til at understøtte formuleringen af krav til IT-systemer, herunder hensynet til systemets åbenhed. IT- og Telestyrelsen vurderer, at integration til de systemer, som leveres til offentlig IT, er dyrere end hvad der kan forventes. Gartner er enig i denne vurdering og finder, at markedet ikke frembragt stçrre åbenhed omkring API er for systemer, som indgår i den offentlige IT portefølje. IT-leverandørerne har ikke noget incitament til at åbne API erne ± ud over det, som er anført kontraktuelt. Der er nærmest det modsatte incitament, nemlig at manglende åbenhed kan bringe den anvendte teknologi (og dermed ofte leverandøren) i en unik vedligeholdelsesposition. En idé kunne derfor være at udarbejde anbefalinger vedrørende Application Programming Interfaces (APIs), som indeholder relevante informationer om, hvordan IT-systemer kan kommunikere med hinanden og hvordan informationer udveksles. Gartner har i denne rapport beskrevet mulighederne for hvordan åbenhed kan etableres og indenfor hvilke løsningsområder det er relevant. 2.0 Ledelsesresume Generelt har markedet ikke frembragt stçrre åbenhed omkring API er for systemer, som indgår i den offentlige IT portefølje. IT-leverandørerne har ikke noget incitament til at åbne API erne ± ud over det, som er anført kontraktuelt. Der er nærmest det modsatte incitament, nemlig at manglende åbenhed kan bringe den anvendte teknologi (og dermed ofte leverandøren) i en unik vedligeholdelsesposition. Åbenhed af API er handler om gennemsigtighed og om at etablere mulighed for at få indsigt i et API. Det er ikke et spørgsmål om indholdet (dataformater, funktioner, protokoller) eller om sikkerheden i API et. Således er åbenhed nært knyttet til forhold omkring API ers dokumentation samt API ernes mulighed for genanvendelse i andre lçsninger. Både de fælles og de enkeltstående lçsninger vil kunne påvirkes i retning af åbne API er, da disse er løsninger, er etableret specifikt til offentlige myndigheder. Generelle standardsystemer har oftest åbne API er i den udstrækning systemerne kan udstille deres data. Indenfor generelle standardsystemer går tendensen allerede imod mere og mere åbenhed - godt hjulpet på vej af cloud computing. Gartner vurderer, at der er et potentiale for gevinster ved åbne API er i forhold til at sætte standarder for dokumentation samt at introducere disse standarder som krav over for leverandørerne. Derudover bør dokumentationskravene suppleres governancemekanismer, som gør, at dokumentationen af API erne bliver tilgængelig for de rette fora. Det bør desuden overvejes, at fastsætte centrale principper for API ernes design. Yderligere

4 Åbne API'er 16. marts 2011²Side 3 vurderer Gartner, at det er inden for de enkeltstående løsninger (herunder i særdeleshed fagsystemer), at der er det største potentiale for gevinster ved çget åbenhed i API er. Gartner vurderer, at der på kortere sigt ikke vil opstå markedsmekanismer, der sikrer større åbenhed, da der i de fleste tilfælde blot skabes øgede projektomkostninger ved åbning af API er uden kortsigtede fordele for leverandøren. Dette kan løses ved at stille krav til dokumentation af API er. Udbredelsen, anvendelsen og etableringen af cloud baserede services vil stige og vil arbejde i retning af stçrre åbenhed i API er, da disse services af natur kræver en stor grad af åbenhed for at kunne tiltrække kunder. 3.0 Hvad er åbne API er? Et API er et sæt af regler og specifikationer, som et software program (klienten) skal følge for at for adgang til og anvende services og ressourcer, som udbydes af et andet software program (udbyder), der implementerer dette API. Således udgør et API et interface mellem software programmer og understøtter deres interaktion. Et API kan etableres for systemer, applikationer, udviklingsbiblioteker, middleware, operativ systemer osv. Således kan det funktionelle omfang variere fra en meget snæver teknisk handling til at omfatte komplette forretningsservices. Specifikationerne vil blandt andet omfatte beskrivelser af dataformat som angiver strukturer og værdisæt for data til anvendes i API et funktioner som kan kaldes gennem API et for udfçrelsen af en handling protokoller og interaktionsmønstre såsom Message Queuing, http og web services Klient Klientens anvendelse af API et API specifikation Udbyder Udbyderens implementering af API et De hidtidige tiltag omkring standardisering og interoperabilitet har fokuseret på dataformater (primært OIOXML) og protokoller (for eksempel web service). Begge elementer er vigtige i bestræbelserne på interoperabilitet og letter integration af systemer. I forhold til åbenhed i API erne er disse elementer dog er ikke tilstrækkelige - specielt har tiltagene ikke adresseret det funktionelle aspekt og selve åbenheden i API erne. Det funktionelle område er af natur begrænset i mulighederne for standardisering med mindre det handler om fælles løsninger. Åben skal i denne sammenhæng forstås ud fra en tilgængeligheds -betragtning. I bestræbelserne på at kunne integrere systemer lettere og simplere er det essentielt at der opnås indsigt i API erne og adgang til dem underlagt behçrig sikkerhedsstyring. Således er det ikke et spørgsmål om ændring af sikkerheden og tilhørende adgangsstyring i systemer. Ligeledes er åbenhed i denne sammenhæng heller ikke et spørgsmål om teknisk

5 Åbne API'er 16. marts 2011²Side 4 tilgængelighed, altså hvordan den faktiske (og tekniske) integration foregår. Den tekniske tilgængelighed ligger i forlængelse heraf og adresseres i vidt omfang af de hidtidige tiltag for interoperabilitet. Åbenhed er her et spørgsmål om, at man ± givet nødvendig autorisation ± får let og billig adgang til at opnå indsigt i et systems API (eller dele heraf). Det handler om gennemsigtighed og om at etablere mulighed for at få indsigt i et API. 4.0 Åbenhed og integrationsomkostninger Grundlæggende set etableres API med henblik på integration. Ved integration er der en række forhold, som driver omkostningerne. Disse omfatter blandt andet I høj grad Dataformat er afgørende og det er i to dimensionen: 1) kompleksiteten i dataformatet 2) hvor godt passer formatet med formatet i klienten Data kvalitet er ligeledes meget afgørende for omkostningerne, da undtagelser for regler forudses og håndterende funktioner skal etableres i klienten Infrastruktur som etablerer den underliggende forbindelsesvej mellem klient og udbyder. Meget ofte er den underliggende infrastruktur i nogen grad etableret I nogen grad Protokol og interaktionsmønster da en given protokol måske ikke direkte understøtter anvendelsen i klienten, for eksempel kræver timeout i http protokollen noget kontrol logik i klienten Funktionalitet da det funktionelle fit kan være udviklet til eller tilpasset behovet i en given klient. Åbenheden adresserer integrationens grundlæggende udfordring om at kunne opnå indsigt i, hvordan klienten skal udarbejdes for at interagere med udbyderen. Men åbenheden vil ikke direkte ændre på de ovennævnte cost-drivere. Indirekte vil åbenheden muligvis kunne påvirke cost-driverne, da det at etablere muligheden for indsigten kan højne kvaliteten i nogle af forholdene, for eksempel dokumentation af dataformat. Det er ikke ualmindeligt, at integration udgør op imod 20% af de samlede projekt omkostninger ved større systemimplementeringer. Leverandører af systemer, som implementerer (og udbyder) et API vil derfor være forbeholdene for yderligere stigning i disse omkostninger, da dette blot fordyrer de samlede projektomkostninger uden direkte fordele for udbyderen. For anvenderen af API et vil stçrre åbenhed naturligvis være en klar fordel, da integrationen vil være forbundet med lavere risiko og dermed formodentlig lavere omkostninger. Da større åbenhed er forbundet med større omkostninger, vurderer Gartner, at denne åbenhed generelt set ikke opstår uden, at der stilles krav til leverandørerne. Der er dog - som senere anført - tendenser i markedet, som går i retning af mere åbne API er, for eksempel cloud løsninger.

6 Åbne API'er 16. marts 2011²Side Tiltag for at sikre større åbenhed For at kunne tilsikre mere åbne API er bør en række tiltag overvejes. 5.1 Dokumentation Dokumentation vil være en hjçrnesten i åbne API er, da dokumentation er væsentlig for at kunne opnå indsigt i et API. Som udgangspunkt er dokumentation API-ejerens ansvar og bliver i praksis oftest udarbejdet af leverandøren. Et tiltag omkring dokumentation kunne omfatte Standarder og principper for dokumentation Krav til dokumentation i fremtidige kontrakter. Her vil strukturelle og indholdsmæssige krav nok være det primære. Kvantitative forhold ± herunder omfang ± vil næppe være muligt at fastsætte generelt. Udarbejdelse af best practices, for eksempel skabeloner Udfordringen ved tiltag inden for dokumentation vil være forhøjelse af etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger. Eventuel centraliseret arkiv og håndtering af dokumentationen vil ligeledes skulle finansieres. En væsentlig overvejelse ved dokumentationen vil være, om der skal styres efter standarder. For at sikre tilstrækkelig dokumentation bçr der etableres krav til hvorledes API erne fremover bør dokumenteres. Gartner vurderer, at der vil være fornuftige muligheder for gevinster ved initiativer inden for dokumentation af API er. I forlængelse af et tiltag omkring dokumentation bør en governance model for dokumentationen fastlægges. Centrale aspekter til afklaring inden for en sådan model er placering (lokation), bibliotek/arkiv, adgangsforhold, finansiering, dokumenters livscyklus og aftaler om anvendelser. Governance modellen bør tilsikre, at dokumentationen af API erne bliver tilgængelig for de rette fora. 5.2 Principper for API er Mange af de eksisterende tiltag og resultater inden for standardisering og interoperabilitet omhandler integration og udgør således et grundlag for etablering af principper indenfor API er. Yderligere tiltag indenfor principper vil efter Gartners vurdering kunne omfatte Udarbejdelse af best practices, indenfor eksempelvis service granularitet, tidlige vurderinger af genbrugsmuligheder i hvert projekt, samt udviklingsprincipper for etablering af test API er Vurdering af om nogle af de eksisterende regelsæt, anbefalinger og principper for API er skal gçres obligatoriske i den udstrækning det er muligt Gartner er tvivlende over for gevinster ved yderligere arbejde med principper for API er. Det er højest usikkert om det er muligt at planlægge en tilpas service granularitet allerede i analysefasen af udviklingsprojekter.

7 Åbne API'er 16. marts 2011²Side API er i løsningsscenarier Overordnet set er der tre lçsningstyper, hvor der (kan) etableres åbne API er: Generelle standard systemer hvor en leverandør har en standard løsning, for eksempel ERP, portaler og mail. Fælles løsninger som er løsninger etableret af en offentlig instans, hvor løsningen er specialiseret til danske forhold og er tiltænkt en bredere anvendelse inden for offentlig IT enten som en centralt udbudt løsning eller en løsning lokalt hos den enkelte myndighed efter centralt fastsatte standarder, for eksempel ESHD og Navision STAT Enkeltstående løsninger hvor der etableres en unik løsning til et givet formål hos en given offentlig myndighed, for eksempel fagsystemer såsom CPR registeret 6.1 Generelle standard systemer Disse systemer leveres med et API, som er fælles for alle kunder og som ikke er specielt tilpasset danske forhold. Det er i høj grad den generelle efterspørgsel som er styrende for kvaliteten af API et ± herunder anvendelsen af standarder og dokumentation. Ved implementering af et generelt standardsystem hos en myndighed vil API et for den etablerede løsning indeholde elementer af standardløsningens API, men det vil være tilpasset den konkrete implementering. Dokumentationen fra standardløsningen vil udgøre en væsentlig andel af den samlede dokumentation for API et, men den vil ikke være tilstrækkelig for dokumentationen af API et for den konkrete implementering, for eksempel vil der som minimum skulle angives konkrete servere ved implementering af et standard mail system. I et andet eksempel vil en SAP implementering ikke eksponere alle SAP funktioner, som en del af løsningens API men kun et udsnit, og der ville skulle tilføjes diverse kontekstspecifikke regler omkring anvendelsen af API et, såsom frekvens for upload af data etc. Gartner vurderer, at API er som leveres i de generaliserede standardsystemer kun i begrænset omfang vil kunne påvirkes af tiltag inden for offentlig IT i Danmark. Derudover vurderes det, at åbenheden af disse systemers API er ofte rimelig hçj og der formentlig er få gevinster knyttet til yderligere dokumentation. 6.2 Fælles løsninger Der er etableret flere fælles løsninger inden for den offentlige sektor, eksempelvis ESDH og Navision STAT. Den grundlæggende idé i denne type løsninger er, at de etableres af en offentlig instans specialiseret til danske forhold og tiltænkes en bred anvendelse inden for offentlig IT enten som en centralt udbudt løsning eller en løsning hos den enkelte myndighed efter fælles standarder. Navision STAT er et eksempel på en centralt udbudt specialiseret standard system og ESHD er et eksempel på et specialiseret standard system efter fastsatte standarder hos den enkelte myndighed. De fælles løsninger vil oftest indeholde et element af åbne API er, da de netop er tiltænkt en bredere anvendelse inkluderende system til system interaktion. Derudover er det i høj grad kravene til leverandçrer af lçsningen, som er afgçrende for API et og åbenheden af dette. Gartner vurderer, at der er gode muligheder for at påvirke åbenheden af API erne her, da de systemer der etableres, i dag er baseret på krav centralt fra myndighederne.

8 Åbne API'er 16. marts 2011²Side Enkeltstående løsning En enkeltstående løsning er en unik løsning til et specifikt formål hos en given offentlig instans. I disse lçsninger etableres API er, som er tilpasset den specielle situation. Som ved de fælles lçsninger er det kravene til leverandçren, som er afgçrende for API et og åbenheden af dette. Gartner vurderer, at der er gode muligheder for at påvirke åbenheden af API erne her, da det ofte er specialudviklede fagsystemer. Yderligere vurderer Gartner, at der indenfor de enkeltstående løsninger, er det største potentiale for gevinster ved çget åbenhed i API erne. Men som tidligere påpeget, vil dette kun ske ved at stille krav til leverandørerne. Nedenstående tabel angiver væsentlige karakteristika ved dokumentationen af API er i de overordnede løsningsscenarier. Scenarie Dokumentationens Omkostninger ved Governance af natur dokumentationen dokumentation Generelle Standard dokumentation Lav Relationen mellem standard fra standard systemet. standard systemer Evt. mindre omfang af dokumentationen og det kontekst specifikke kontekst specifikke skal tilføjelser. fastholdes. Fælles løsninger Speciel dokumentation Medium Ved flere versioner og udarbejdes baseret på flere anvendere, bliver kunde-krav bruger-version forholdet en væsentlig udfordring. Enkeltstående løsning Speciel dokumentation udarbejdes baseret på kunde-krav Høj Tilsikring af opdateret dokumentation et væsentligt aspekt. 7.0 Tendenser Der eksisterer en række tendenser som automatisk driver markedet i retning af mere åbne og tilgængelige API er. Her tænkes i særdeleshed på cloud computing og det semantiske internet. Markedet for cloud computing ekspanderer voldsomt nu og forventes at blive langt større i de kommende år. Det semantiske internet er dog formentlig mindst 10 år ude i fremtiden. 7.1 Cloud computing Cloud computing har været på dagsorden i mange private virksomheder de seneste år ± både som del af deres planer og som konkrete tiltag. I det offentlige ser man ligeledes et stort potentiale i cloud løsninger, men endnu er der ikke den helt store udbredelse af konkrete løsninger. Cloud baserede services kan betragtes som generelle standard systemer. En af de store fordele ved cloud computing, set i lyset af API diskussionen, er, at cloud services, modsat traditionelle IT-lçsninger, som standard leveres med åbne og veldokumenterede API er. Hvis der skal leveres services til hundredtusindvis af kunder, skal tilkoblingen af nye kunder kunne foregå med lave omkostninger, hurtigt og effektivt. Således er åbne og veldokumenterede API er et væsentligt grundlag for få forretningsmodellen til at fungere. Her er altså et eksempel på, at det çkonomisk kan betale sig for aktçrer at levere API er med stor grad af åbenhed.

9 Åbne API'er 16. marts 2011²Side 8 Således vil kommende tiltag med cloud løsninger i vid udstrækning enten anvende åbne API er (i anvender scenariet) eller etablere åbne API er (i udbyder scenariet). Gartner vurderer, at IT & Telestyrelsen i et eventuelt kommende arbejde med åbne API er, bçr inddrage læring om åbenhed i API er etableret i eksisterende cloud lçsninger. Yderligere vurderer Gartner, at det offentlige med fordel vil kunne anvende cloud services til at igangsætte anvendelsen af åbne og tilgængelige API er ad markedsmæssig vej. Først og fremmest vil det være SaaS (Software as a Service) cloud løsninger, der vil være relevante for den offentlige sektor. Der eksisterer også infrastruktur- og platformsservices som cloud løsninger, men de mest modne er SaaS. Anvendelse af cloud services forærer dermed et sæt åbne, funktionelle API er som udvikles og vedligeholdes af cloud leverandçren. På samme måde som ved generelle standard systemer vil dokumentationen for cloud services API formodentlig skulle komplementeres med kontekst specifik dokumentation, for eksempel for en given myndighed er kontoplanen af en given struktur. Cloud baserede services vil ikke ændre behovet for governance af dokumentationen, og governance modellen, som udarbejdes i forlængelse af tiltaget omkring dokumentation, bør indarbejde håndtering cloud baserede services.. En forudsætning for cloud interoperabilitet er, at cloud leverandøren understøtter interoperabilitet. Cloud-tjenesten skal være designet til at bruge standarder, der sikrer interoperabilitet, da interoperabilitet ikke som sådan er en selvfølge i cloud løsninger set fra et konceptuelt synspunkt ± men de facto oftest er til stede alligevel, for eksempel Google Apps, Amazon EC2 og salesforce.com. Disse standarder for teknisk interoperabilitet er i dag i vid udstrækning omfattet af OIO-arbejdet. Mange cloud løsninger tilbyder åbne og tilgængelige API er og det forventes, at interoperabilitet bliver en konkurrenceparameter indenfor cloud baserede services i fremtiden. I øjeblikket er der ingen specielle standarder for interoperabilitet i skyen, men der anvendes de samme standarder som i traditionelle løsninger. Nogle organisationer har forsøgt at starte et sådan standardiseringsarbejde (for eksempel opencloudmanifesto.org og TM Forum), men de har reelt ikke haft på den store påvirkning på cloud industrien ± endnu. 7.2 Det semantiske internet Det semantiske internet er en større vision for det fremtidige internet, samt en samling af teknologier som skal hjælpe med at realisere visionen, for eksempel Resource Description Framework og Web Ontology Language. Grundlæggende handler det semantiske internet om integration mellem systemer og vil have et stort element af åbenhed tilknyttet. Da det semantiske internet efter Gartners vurdering først vil blive modnet om tidligst 10 år, vil IT & Telestyrelsen ikke umiddelbart kunne lade dette arbejde drive udviklingen af åbne API er på kortere sigt. Men Gartner vurderer, at det semantiske internet på langt sigt vil skulle indgå i arbejdet.

10 Spørgsmål vedrørende denne rapport bedes adresseret til: Peter Suhr Managing Partner Telephone:

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere