Referat til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Ajourføring af vejregister Hjemmehjælp - regulering mellem fritvalgsleverandører 1. kvartal Organisationsjustering Kultur og Fritid Budgetopfølgning på det specialiserede socialområde 1. kvartal Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune om erhvervsservice Forpligtende samarbejde Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Ansøgning om tilskud til DHL stafet Fejludbetaling - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansættelse af leder af Hjemmeplejen - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Il Bastardo, Løjtegårdsvej LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Ajourføring af vejregister Åben sag Sagsnr.: 13/347 Sagsansvarlig: sfa.tf RESUMÉ På baggrund af ny bekendtgørelse stilles der krav til vejbestyrelsen om at vejdata skal offentliggøres (dele af vejregisteret). Teknisk Forvaltning indstiller i den forbindelse, at der ansættes en projektansvarlig til opdatering af vejregisteret (RoSy) til implementering af Bekendtgørelse om vej- og stiregister. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af bekendtgørelsen er Tårnby Kommune som vejmyndighed, blevet pålagt at offentliggøre vejdata i Diadem. DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel) er en offentlig database som henter nogle af sine data i cvf-registeret. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober Teknisk Forvaltning har ikke tilknyttet vejdata geografisk endnu. Før dette kan ske, skal registeret opdateres. Herefter overføres dele af registeret til vejdirektoratets register - den centrale vej- og stifortegnelse CVF (www.cvf.dk) For at kunne dette, skal der ske en kontrol af: Vejregister Indholdet skal opdateres der skal ryddes op (ser indholdet ud til at stemme overens med virkeligheden). Vurdere hvilke data Tårnby Kommune ønsker offentliggjort. Det opdaterede materiale bliver indstillet til godkendelse før offentliggørelse. I forbindelse med indsamlingen af data, vil det være naturligt at registrere andre fejl og mangler samtidig. Vejudstyr, fortove, kantsten, cykelstier, regnvandsbrønde, olieudskillere og andet byrumsinventar bør registreres, både placering og tilstand. Dette kan efterfølgende benyttes til at gennemføre en vedligeholdelsesplan og et samlet udbud. Teknisk Forvaltning vurderer, at det er for bekosteligt at lade rådgivningsfirmaer stå for opdatering af registreret og foretage tilstandsvurdering af fortove og cykelstier, idet det kan/vil koste et millionbeløb. Projektet bør evalueres efter 6 måneder hvorfor Teknisk Forvaltning foreslår en ansættelse på 6 måneder. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om vej- og stiregister https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 ØKONOMI Projektansættelsen finansieres af konto slidlag på veje og beløber sig til cirka kroner. PÅTEGNING Påtegning den 9. april 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at det anbefales over for Økonomiudvalget, at der indgås en projektansættelse på 6 måneder. projektansættelsen finansieres af konto slidlag på veje 2013 /BGR BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Besættes som seniorjob. 3

5 2. Hjemmehjælp - regulering mellem fritvalgsleverandører 1. kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/6056 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Borgere der har ret til at modtage Hjemmehjælp kan vælge mellem en række private leverandører og Kommunens egen leverandør Den kommunale hjemmepleje. Disse leverandører betales via visiterede ydelser en timepris der beregnes på baggrund af de faktisk medgående ressourcer der er ved at drive kommunens egen leverandør virksomhed. De visiterede ydelser, og dermed betalingen, ændrer sig løbende. I den forbindelse er der vedtaget en styringsmodel for fritvalgsområdet hvor h.h.v. konti for de private leverandører og Den kommunale Hjemmepleje korrigeres en gang i kvartalet. Forvaltningen fremsender hermed sag om korrektion imellem Den kommunale Hjemmepleje, de private leverandører og puljen til fremtidige visitationer. Der har været en stor afgang fra Den kommunale Hjemmepleje som følge af borgere der er flyttet på plejehjem. Afgang er så stor, at tilpasning af Den kommunale Hjemmeplejes normering ikke kan ske indenfor en naturlig til/afgang. Forvaltningen foreslår, at det afdækkes med Organisations- og Personaleafdelingen hvilke yderligere styringsmuligheder skal kunne anvendes for at skaffe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer på området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af første kvartal i 2013 foretaget en økonomiopfølgning på fritvalgsområdet på baggrund af 1. kvartals forbrug. Den kommunale Hjemmepleje. Antallet af timer det første kvartal 2013 var på timer, hvilket er lavere end budgetteret ved indgangen til Dette indebærer, at budgettet for Den Kommunale Hjemmepleje skal reduceres jf. den politisk vedtagne styringsmodel for hjemmeplejen. En væsentlig årsag er, at der har været en usædvanlig stor afgang af borgere der er kommet på plejehjem. Erfaringerne fra første kvartal 2013 viser, at det er særdeles vanskeligt for Den Kommunale Hjemmepleje at tilpasse sin normering således at denne følger antallet af visiterede timer til hjemmehjælp. Derfor foreslår forvaltningen, at der, i lighed med andre kommuner, i højere grad tilbydes stillinger på 30/32 timer ugentligt for der igennem at få en større fleksibilitet i forhold til de, i nogle situationer store udsving, der kan være i de visiterede ydelser. Endvidere at hvis der ikke kan tilbydes anden beskæftigelse indenfor ældreplejen kan indstilles til afsked på grund af arbejdsmangel. 4

6 Der ud over vil forvaltningen i samarbejde med de faglige organisationer drøfte hvordan arbejdstidsaftalen kan anvendes for at øge hjemmeplejens mulighed for at tilpasse sig opgaverne. Udgifter til private leverandører. Forudsætningerne for antallet af timer og dermed udgifter til private leverandører har ændret sig siden vedtagelsen af budget Således var budgetforudsætningen for 2013 (p.b.a. vurderingen af 1. kvartal 2012), at det blev forventet ca timers hjemmehjælp, mens det seneste skøn for 2013 forventes at ligge på ca timers hjemmehjælp (årligt). Udgifter til både indkøbsordningen og vaskeordningen har også været stigende dels på baggrund af accelererende patientforløb og mere ambulant behandling. Selvom der har været en stigning af timer hos de private leverandører, så skal det bemærkes, at det samlede antal timer på hjemmehjælpsområdet (private leverandører og den kommunale hjemmepleje) er faldende. En fremskrivning viser således, at der samlet set forventes visiteret ca timer i 2013, hvor der blev visiteret timer i LOVGRUNDLAG Lov om Socialservice 91 og kommunens bevillingsregler. ØKONOMI Det lavere forventede antal timer for Den Kommunale Hjemmepleje i 2013 bevirker, at lønudgiften til hjemmehjælpere skal nedjusteres med 1,5 mio. kr. svarende til 3,957 årsværk, således at det samlede korrigerede budget bliver på 51,4 mio. kr. og en årsnormering på 118,5. På baggrund af 1. kvartals forbrug for de private leverandører forventes en merudgift på disse på i alt 8,7 mio. kr., som finansieres af midler fra pulje til fremtidige visitationer, ligeledes som følge af højere aktivitet end budgetforudsat. Disse merudgifter finansieres indenfor servicedriftsområdet via Pulje til fremtidige visitationer, som herefter udgør 2,7 mio. kr., svarende til 5,191 fuldtidsstillinger. PÅTEGNING Påtegning den 9. april 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at normeringen vedrørende hjemmehjælp reduceres med 3,957 stilling, hvorefter normeringen udgør 118,5 stilling. Pulje til fremtidige visitationer reduceres med 13,926 stilling til 5,191 stilling. 5

7 Ved at overgå til ansættelser på 30/32 timer ugentligt brydes der med gældende princip om fuldtidsansættelser, med mindre ansøgerne selv ønsker en mindre timetal. Såfremt tilpasning af normering i hjemmeplejen i særlige tilfælde når omplacering indenfor ældreplejen ikke har været muligt skal løses ved afskedigelser, vil det være et brud med de principper, som Økonomiudvalget vedtog den Hvis det bliver nødvendigt at afskedige medarbejdere for at tilpasse normeringen, skal der tages højde for opsigelsesvarsler. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at: - der overføres fra løn til hjemmehjælp Den Kommunale Hjemmepleje strukturkonto på kr. svarende til 3,957 fuldtidsstillinger til Pulje til fremtidige visitationer på strukturkonto der overføres midler fra Pulje til fremtidige visitationer strukturkonto til private leverandører strukturkonto svarende til kr. - Forvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen, at udarbejde forslag til en mere fleksibel aftale, der giver Den kommunale Hjemmepleje mulighed for at tilpasse sine omkostninger til de visiterede timer. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - regulering efter 1. kvartal /13 2 Åben Budgetnotat 1. kvartal 2013 Hjemmeplejen /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 3. Organisationsjustering Kultur og Fritid Åben sag Sagsnr.: 13/8983 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ændrede sin organisation per 1. marts I forlængelse heraf indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at kultur- og fritidssekretariatet inklusive Kastrupgårdsamlingen, Naturskolen og Kulturzonen sammenlægges med Tårnby Bibliotek og de dertil hørende institutioner. Afdelingen får den samlede betegnelse Kultur og Fritid UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sammenlægningen sker formelt pr. 1. august og påbegyndes, så snart der er truffet endelig politisk beslutning efter høring af relevante fora centralt og decentralt. Formålet med organisationsændringen er at styrke kultur-, fritids- og biblioteksområdet ved at etablere en sammenhængende ledelse og administration. Det foreslås at sekretariatsdelen, i lighed med den øvrige forvaltning, fortsat har åbent torsdage til kl. 18 og i øvrigt som minimum er tilgængelig i Rådhusets åbningstider. Kultursekretariatet består af 3 medarbejdere, Svend Olsen, Tom Lisborg og Lars Holm Jensen, der alle som konsekvens af ovenstående hurtigt muligt får de deres fysiske arbejdsplads på Hovedbiblioteket. Lars Holm Jensen og Tom Lisborg refererer til leder af team Administration og Kommunikation, Charlotte Ploug. Svend Olsen, der har meddelt sin fratræden pr , refererer ind til da til bibliotekschef Jens Lauridsen. Lederne af de eksterne institutioner, Kastrupgårdsamlingen, Naturskolen og Kulturzonen refererer fremadrettet, i lighed med biograflederen, til bibliotekschefen. Bibliotekschef Jens Lauridsen er således leder af den afdeling i Børne- og Kulturforvaltningen, der henhører under kultur- og fritidsudvalget, inklusive alle eksterne institutioner, samtidig med varetagelsen af job et som bibliotekschef. Stillingsbetegnelsen Bibliotekschef bibeholdes, kontor fortsat på Hovedbiblioteket og reference fortsat til Børne- og kulturchefen. Med udgangspunkt i eksisterende struktur vedr. SU og arbejdsmiljøgruppe etableres et forslag til en ny struktur der indebærer repræsentation fra de eksterne institutioner i TKB s SU og Arbejdsmiljøgruppe. For så vidt angår det nye SU fremsendes forslaget i forbindelse nyvalg til samtlige SU pr. 1. august

9 I forhold til de eksterne institutioner foreslås, at bibliotekschefen får observatørstatus i Naturskolens og Musikskolens bestyrelser hvor Børne- og Kulturchefen beholder sine bestyrelsesposter. Bibliotekschefen varetager i samarbejde med Svend Olsen arbejdet som protokolfører i Kultur- og fritidsudvalget indtil Svend Olsen fratræder. Her efter varetages sekretærfunktionen af bibliotekschefen. Øvrige poster, sekretærhverv m.v. fordeles internt i Kultur og Fritid i det forvaltningschefen og Kultur- og fritidsudvalget samt Økonomiudvalget orienteres. Se liste over udvalg på bilag 1. Som konsekvens af ovenstående overflyttes de administrative medarbejdere på forvaltningen til Tårnby Kommunebibliotekers budget. Eksterne institutioner bibeholder selvstændigt budget og midlerne i Kultur- og fritidsudvalgets regi - i eksisterende struktur med respekt for arbejdet med ny kontoplan. Der vurderes at være et rationaliseringspotentiale ved organisationsændringen. Der skal således i forbindelse med Svend Olsens fratrædelse foreligge en besparelse på 1 stilling. O og P bemyndiges til i fornødent samarbejde med Børne- og Kulturchefen og bibliotekschefen at varetage de nødvendige forhandlinger. Det foreslås at organisationsændringen som beskrevet ovenfor efter principiel godkendelse i Økonomiudvalget sendes til høring i relevante fora. Herefter kan organisationsændringen godkendes endeligt i Økonomiudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget principgodkender organisationsændringen som beskrevet, idet ændringen for inden endelig godkendelse sendes til høring i relevante fora. BILAG 1. Organisationsdiagram Børne- og Kulturforvaltningen august Organisationsdiagram afd. Kultur og fritid 3. Udvalg i Kultur og Fritid BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben BKF organisationsdiagram august /13 2 Åben Organisationsdiagram - afdelingen Kultur og Fritid /13 3 Åben bilag - Udvalg i Kultur og Fritid.docx /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 4. Budgetopfølgning på det specialiserede socialområde 1. kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 10/3811 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ For at få fokus på udgiftsstyringen på det specialiserede socialområde er Regeringen og KL blevet enige om, at kommunen skal indberette budget- og regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet kvartalsvis dette skal ske senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen gælder specifikke funktioner indenfor områderne Udsatte børn og unge, Udsatte voksne og handicappede og Pleje og omsorg. Oplysningerne vedrører således både Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal kvartalsvis drøfte områderne Udsatte børn og unge og Udsatte voksne og handicappede. Oversigterne på disse områder vedrørende 1. kvartal 2013 er vedlagt med de respektive forvaltningers bemærkninger. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at: Vedlagte oversigter drøftes og Oversigterne videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endeligt skema vedr. 1. kvartal det specialiserede socialområde /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 5. Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune om erhvervsservice Åben sag Sagsnr.: 06/340 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ Økonomiudvalget godkendte på mødet den 29. februar 2012 forlængelse af samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune om erhvervsservice. Væksthus Hovedstadsregionen har fremsendt forslag til allonge til samarbejdsaftalen om endnu en forlængelse af aftalen gældende for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Tårnby Kommune i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling. Det er afgørende, at iværksætterne og virksomhederne i kommunen oplever ét sammenhængende erhvervsservice. Kommunens iværksættere og virksomheder skal, uanset om de henvender sig direkte til kommunen eller Væksthuset henvises til de services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer og behov. I 2013 planlægges bl.a. følgende aktiviteter: Gennemførelse af mindst to vækstmøder i København By, heraf et i Tårnby Kommune. Vejlede og motivere mindst 20 virksomheder til vækst i Tårnby Kommune, heraf 50 pct. via evaluerede vækstforløb med udarbejdelse af en vækstplan. Informerer via nyhedsbreve, mail og lokal annoncering virksomhederne i Tårnby Kommune om relevante væksthusprojekter. Til orientering vedlægges resultatet af samarbejdsaftale 2012 mellem Tårnby Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen, jf. bilag 1. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme nr af 16. december

12 ØKONOMI Tårnby Kommunes udgift til Væksthus Hovedstadsregionen udgør for 2013 i alt kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at godkende forslag til allonge 2013 til samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Allonge 2013 og resultat af samarbejdsaftale /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 6. Forpligtende samarbejde Åben sag Sagsnr.: 13/197 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ Dragør Kommune ønsker at indgå aftale om forpligtende samarbejde med Københavns Kommune herunder hjemtagelse af nogle opgaver. Dette vil i så fald indebære en opsigelse af aftalen om forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. I den forbindelse skal det betinges, at de afsatte årsværk til løsning af Dragør opgaver overdrages til Dragør Kommune under betingelser, der i øvrigt følger principperne i lov om virksomhedsoverdragelse samt at Tårnby Kommune generelt holdes økonomisk skadefri i forbindelse med en afvikling af samarbejdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med Strukturreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i december 2004 aftale om forpligtende samarbejde fra 1. januar 2007 vedrørende hjælpemiddel-, genoptrænings-, specialundervisnings-, natur- og miljø-, socialsags-, socialforsynings- og jobcenterområderne. Konkret blev det aftalt, at samarbejdet skulle fungere som en entreprenørmodel, hvor Dragør Kommune bestilte et serviceniveau og et antal ydelser, som Tårnby Kommune skulle levere og have betaling for. Serviceniveauet er defineret i en række delaftaler, mens Dragørs udgift er opgjort i en række betalingsaftaler. Ny lovgivning i sommeren 2012 har givet mulighed for, at kommuner der ikke er direkte nabokommuner, kan indgå forpligtende samarbejde. Dragør Kommune ønsker nu at samarbejdsaftalen med Tårnby Kommune ophæves, og at der indgås aftale med Københavns Kommune om forpligtende samarbejde. Dragør Kommune stiler mod, at dette kan ske pr. 1. januar Ministeriets godkendelse er en forudsætning for Dragør Kommunes indgåelse af en ny aftale om forpligtende samarbejde. ØKONOMI I de nuværende aftaler indgår godt 48 årsværk til løsning af opgaver indenfor det forpligtende samarbejde, og Dragør Kommunes betaling for Tårnby Kommunes løsning af opgaver indenfor det forpligtende samarbejde er i ,2 mill. kr. heraf et estimeret overhead på 5,3 mill. kr. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget: at det overfor Dragør Kommune tilkendegives, at Tårnby Kommune ikke vil modsætte sig et samlet ophør af Det forpligtende samarbejde pr eller 12

14 snarest derefter i overensstemmelse med lovgivningen, dog under forudsætning af at de afsatte årsværk til løsning af Dragør opgaver overdrages til Dragør Kommune samt at Tårnby Kommune generelt holdes økonomisk skadefri i forbindelse med en afvikling af samarbejdet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra Dragør om det forpligtende samarbejde /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, idet der i øvrigt henvises til brev af fra Dragør Kommunalbestyrelse. 13

15 7. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 13/6928 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som bekendt er der pr sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, 5 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, 32 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S, 7 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til obligationslån på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 5, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. Investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. 14

16 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at - der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 44,0 mil. Kr., som efterfølgende konverteres til obligationslån med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max. 44 mill. kr. totalt. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger om garanti for byggekreditter 2013 for TÅRNBYFORSYNING /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. 15

17 8. Ansøgning om tilskud til DHL stafet 2013 Åben sag Sagsnr.: 08/1965 Sagsansvarlig: mja.of RESUMÉ Idrætsforeningen Tårnby Rådhus (ITR) ansøger om tilskud til deltagelse i DHL Stafetten 2013 for personalet i Tårnby Kommune. Arrangementet foregår i Fælledparken den 30. august ITR vil gerne tilmelde 13 hold. Udgiften inkl. telte m.m. vil andrage kr ,50. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ansøges om bevilling til dette arrangement. Det kan oplyses, at der tidligere er givet tilskud til arrangementet. Der er vedlagt ansøgning fra ITR, jf. bilag 1. ØKONOMI Der ansøges om ,50 kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at tilskud på kr ,50 bevilges fra konto Fælles formål, diverse tilskud. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om betaling af DHL stafet.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 9. Fejludbetaling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8996 Sagsansvarlig: gro.of 17

19 10. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/703 Sagsansvarlig: MHY.OF 18

20 11. Ansættelse af leder af Hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/9136 Sagsansvarlig: afp.of 19

21 12. Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Il Bastardo, Løjtegårdsvej LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8086 Sagsansvarlig: cel.of 20

22 13. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8264 Sagsansvarlig: cel.of 21

23 14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8666 Sagsansvarlig: mko.of 22

24 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8957 Sagsansvarlig: mja.of 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere