Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

2 Indhold Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål

3 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet af vinteren og foråret 2009 gennemført målinger på brugernes tilfredshed med skoler, SFO er, fritidsklubber, dagpleje og daginstitutioner. Denne rapport fokuserer på daginstitutioner og dagplejen. Formålet er en tilbundsgående analyse af forældrenes tilfredshed på en række forskellige forhold i relation til barnets (eller børnenes) daglige trivsel i dagpasningen samt forældrenes holdninger til forhold omkring selve valget af dagpasningsplads. Rapporten indeholder både grundlæggende og mere dybdegående statistik, og vil som hjælp til læseren løbende kommentere tal og grafer med henblik på at danne overblik over resultaterne. Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har bistået med selve indsamlingen af data og analysen af denne. 3

4 2. Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra enten Meget tilfreds til Meget utilfreds, fra I høj grad til Slet ikke eller fra Meget vigtigt til Slet ikke vigtigt. Besvarelser i Ved ikke -kategorien indgår ikke i resultatberegningen. Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. Bemærk endvidere at der ved nogle spørgsmål har været mulighed for at afkrydse mere end én mulighed, hvilket ligeledes giver mulighed for et akkumuleret procenttal på over 100. I visse grafer (primært i bilagene) angives gennemsnitsscoren for hvert af spørgsmålene. Beregningen af scoren er et uvægtet gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. Med andre ord; jo højere score, jo mere positive er svarpersonerne. I akkumulerede frekvensfordelinger (dvs. hvor alle delene af én graf i alt giver 100%) vil graferne ofte ikke have nævnt værdier på under 3%, da tallet og procentangivelsen vil fylde mere end selve området. De fleste slides er del op i tre dele; en overskrift med det/de vigtigste resultat/resultater, en kort tekst med forklaring til dele af grafen og selve grafen. På denne måde kan læseren selv vurdere hvor detaljeret han/hun vil læse en given slide. Opdelingen kan ses på næste side. 4

5 Sådan læses en slide 1. Kort konklusion på det eller de vigtigste resultater 2. Kort tekst/tekster der, mere detaljeret, beskriver de væsentligste dele af grafen 3. Selve grafen. Denne kan læses hvis man ønsker fuld detaljeringsgrad 5

6 3. Daginstitutionerne 3.1 Daginstitutionerne - opsummering Valg af dagpasning Statistiske analyser Opsamling - Daginstitutioner 26 6

7 3.1 Daginstitutionerne - opsummering forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte at svare på spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarandel på 75,6% Dette vurderes at være en særdeles flot svarprocent specielt i betragtning af, at de adspurgte forældre ikke på forhånd havde indvilget i at deltage eller var blevet gjort opmærksomme på undersøgelsen Bemærk at Daginstitutioner dækker over både børnehaver, børnehuse og vuggestuer I forhold til den overordnede tilfredshed på kommunens daginstitutioner viser undersøgelsen: At 86% er tilfredse eller meget tilfredse med institutionen alt i alt Kun 6% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse i årets undersøgelse Dette er en lille fremgang sammenlignet med 2006, hvor 82% var tilfredse eller meget tilfredse Rapporten vil endvidere vise, at der blandt de adspurgte forældre på en lang række underpunkter, i særdeleshed på forhold relateret til barnets trivsel, ligeledes er høj tilfredshed med daginstitutionen Dog er der udbredt utilfredshed med antallet af børn pr. voksen (normering) 7

8 Forældrene i Lyngby-Taarbæk er overordnet set tilfredse med deres barns daginstitution Hvor tilfreds er du med daginstitutionen alt i alt? Knap 9 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med daginstitutionen alle forhold taget i betragtning. Dette er højt, og symboliserer udbredt tilfredshed blandt brugerne af Lyngby-Taarbæks daginstitutioner. Meget tilfreds Tilfreds 41% 45% Hverken utilfreds eller tilfreds 8% Ligeledes er der forsvindende få forældre der er meget utilfredse, og kun 1 ud af 20 der er utilfredse. Utilfreds Meget utilfreds 5% 8

9 Høj tilfredshed på trivsel, selvom personalenormeringen er under hård kritik Dit barns dagligdag i institutionen Dit barns trivsel i daginstitutionen? 54% 38% 6% Rigtig fornuftige resultater mht. trivslen, den pædagogiske indsats samt arbejdet for at understøtte barnets personlige udvikling Daginstitutionens arbejde med at skabe trivsel for børnene. Daginstitutionens pædagogiske indsats i forhold til børnene. 46% 43% 37% 39% 13% 10% 4% 5% Daginstitutionens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling. 37% 40% 15% 7% Aktiviteterne i daginstitutionen. 34% 40% 15% 10% Bred utilfredshed med antallet af børn pr. voksen Personalenormeringen i daginstitutionen (antal børn pr. voksen). 7% 20% 18% 30% 26% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 9

10 Gode resultater mht. mængden og indholdet af informationen mellem institution og hjem/forældre Information i dagligdagen Indholdet af daginstitutionens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.) 35% 45% 14% 4% Langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med daginstitutionens information om bl.a. barnets udvikling både mht. mængde og kvalitet. Omfanget af daginstitutionens løbende information (ugebreve, månedsbreve etc.). 34% 44% 15% 6% Daginstitutionens information om dit barns udvikling (fx i forbindelse med forældresamtaler) 35% 41% 14% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Over hver tredje forælder mener at omfanget af elektronisk kommunikation er for lille. Hvordan opfatter du omfanget af daginstitutionens brug af elektronisk kommunikation med hjemmet (fx og hjemmeside)? 35% 65% 0% 25% 50% 75% 100% For lille Passende For stort 10

11 Målingen viser høj tilfredshed med daginstitutionens imødekommenhed overfor forældrene Tilfredshed med: Daginstitutionens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. 50% 37% 9% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 11

12 De fleste forældre er tilfredse med både barnets start samt overgangen mellem institutionsformer Tilfredshed med: Dit barns start i daginstitutionen. 50% 37% 7% 5% Dit barns overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehus/børnehave. 47% 37% 8% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds opgaven bliver at fastholde dette pæne niveau 12

13 Fin tilfredshed med de fysiske rammer udendørs, men relativ lav tilfredshed med forholdene indendørs Hvor tilfreds er du med Fin tilfredshed med de udendørs faciliteter De udendørs faciliteter. 35% 43% 13% 7% Lavere tilfredshed med de fysiske rammer indendørs. Kun godt halvdelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med indeklima og rengøring De fysiske rammer indendørs (lokaler, plads, inventar, legetøj, spil mv.) 20% 44% 17% 15% 5% Indeklima og rengøring. 15% 41% 24% 15% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 13

14 Forholdsvis høj utilfredshed med antallet af lukkedage samt størrelsen på forældrebetaling Hvor tilfreds er du med Åbningstiderne i daginstitutionen i forhold til dit behov. 31% 40% 9% 11% 9% 7 ud af 10 forældre er tilfredse med åbningstiderne, hvor under halvdelen er tilfredse med antallet af lukkedage samt ferielukning Antallet af lukkedage. 11% 34% 21% 21% 14% Ferielukning. 13% 36% 20% 15% 16% 37% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse med størrelsen af forældrebetalingen Størrelsen af forældrebetaling. 6% 25% 33% 23% 14% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 14

15 3.2 Valg af dagpasning Opfyldning af 1. prioritet Udvalget af pasningsmuligheder Overvejelser om skift af dagpasningsplads Vigtighed af muligheden for frit valg Vigtighed af faktorer ved potentielt institutionsskift

16 De fleste forældre fik opfyldt deres 1. prioritet Hvordan vil du karakterisere dit barns institutionsplads? Det var 1. prioritet 75% Det var 2. prioritet 13% Det var 3. prioritet eller lavere 8% Havde ingen særlige ønsker 4% men omtrent 20% fik ikke opfyldt deres 1. prioritet 16

17 Halvdelen er tilfredse eller meget tilfredse med valgmulighederne og informationen herom Tilfredshed med: Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og forskellige pasningsformer 11% 39% 24% 16% 10% Kommunens information om pasningsmulighederne. 9% 42% 31% 13% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 17

18 De fleste forældre overvejer ikke at skifte dagpasningsplads, men 16% overvejer det i høj eller nogen grad Overvejelser om skift af dagpasningsplads 16% overvejer i høj eller nogen grad at skifte dagpasningsplads I hvilken grad overvejer du at skifte dagpasningsplads? 6% 10% 11% 74% 0% 25% 50% 75% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Den pædagogiske indsats i daginstitutionen 54% Af disse 16% vurderer over halvdelen at det er den pædagogiske indsats der ligger til grund herfor Manglende trivsel for dit barn i daginstitutionen Praktiske årsager (beliggenhed, søskende mv.) Den etniske eller sociale sammensætning i daginstitutionen 5% 21% 33% Andre årsager 42% 18

19 Næsten samtlige forældre vurderer det som vigtigt, at de frit kan vælge mellem institutioner Vigtighed af: At forældre frit kan ønske nogle bestemte daginstitutioner. 77% 20% At forældre frit kan vælge mellem daginstitution og dagpleje. 64% 27% 6% At forældre frit kan vælge mellem offentlige og private daginstitutioner. 49% 28% 15% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt om end lavere betydning afhængig af, om det er i offentlig eller privat regi 19

20 Den pædagogiske linje prioriteres højt af forældrene ved potentielt skift til ny institution Vigtighed af: Den pædagogiske linje bliver vurderet som den vigtigste faktor ved valg af ny institution Den pædagogiske linje i daginstitutionen. 67% 30% Anbefalinger fra andre forældre. 44% 42% 12% Omtrent 8 ud af 10 forældre mener at praktiske forhold er essentielle i valget af ny institution Kort afstand til daginstitutionen. Daginstitutionens åbningstider 40% 39% 41% 45% 12% 9% 5% 7% Daginstitutionens image 33% 40% 20% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt 20

21 3.3 Statistiske analyser Alt i alt tilfredshed fordelt på antallet af institutioner Tilfredshed på tværs af forældre der overvejer skift Tilfredshed på tværs af forældres uddannelsesbaggrund Fokusområder med forbedringspotentiale 25 21

22 Antal daginstitutioner Alt i alt tilfredsheden spænder vidt imellem institutionerne i kommunen Alt i alt tilfredsheden opdelt på antallet af daginstitutioner ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Hver tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 19% af institutionerne ligger under 4 i gennemsnit heraf kun en enkelt under 3,6. 56% af institutionerne ligger mellem 4 og 4,5 i gennemsnit og må betegnes som havende tilfredse forældre 26% af institutionerne ligger mellem 4,5 og 5 i gennemsnit og må betegnes som havende meget tilfredse forældre 22

23 Tydeligt mønster i tilfredsheden afhængig om man overvejer at skifte dagpasningsplads Tilfredshed afhængig af om forældre overvejer skift af dagpasningsplads Godt halvdelen af forældre der i høj grad overvejer skift er utilfredse eller meget utilfredse I høj grad 9% 21% 19% 40% 11% I nogen grad 8% 43% 31% 17% I ringe grad 10% 66% 20% 4% Hele 96% af forældre der ikke overvejer skift er tilfredse eller meget tilfredse Slet ikke 57% 39% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 23

24 Svingende tilfredshed afhængig af forældres uddannelsesmæssige baggrund Tilfredshed på baggrund af forældres uddannelsesniveau Næsten 6 ud af 10 forældre med en erhvervsfaglig uddannelse er meget tilfredse Erhvervsfaglig 56% 30% 11% Kort videregående, 1½-2 år 52% 39% 5% 3% Gymnasium, HF, HTX 51% 34% 8% 7% Mellemlang videregående, 3-4 år 46% 40% 8% 5% Lang videregående uddannelse, mindst 5 år 42% 44% 8% 5% Forældre med lav uddannelse er den gruppe med færrest meget tilfredse Grundskole ( klasse) 36% 47% 11% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 24

25 Statistisk beregnede fokusområder med forbedringspotentiale Ved hjælp af statistiske beregninger kan man estimere en række spørgsmåls/faktorers betydning for forældrenes tilfredshed. Primære fokusområder: Forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ. Sekundære fokusområder: Forhold, der har mindre betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ eller forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt positiv, men dog fortsat med et vist forbedringspotentiale. Prioriteres ikke umiddelbart: Områder, der enten har mindre betydning for tilfredsheden, eller som allerede i dag vurderes relativt højt (styrker). Primære Indsatsområder: - Ingen umiddelbart Sekundære Indsatsområder: - De fysiske rammer indendørs - Personalenormeringen - Information om hverdagen - Information om barnets udvikling - Aktiviteterne i institutionen Udvalgte styrker: - Institutionernes arbejde med og evne til at skabe trivsel for børnene - Daginstitutionens pædagogiske indsats i forhold til børnene - Daginstitutionens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling - Daginstitutionens imødekommenhed ved forældrehenvendelser 25

26 3.4 Opsamling - Daginstitutioner Pæne scores på mange områder. Opgaven bliver nu at fastholde niveauet og prioritere indsatsen korrekt 86% af forældrene er alt i alt tilfredse med deres barns daginstitution Selvom der er bred kritik af antallet af børn pr. voksen (normering), er der alligevel opnået pæne resultater på oplevelsen af barnets trivsel samt institutionernes arbejde med barnets udvikling De fleste forældre har ingen planer om at skifte dagpasningsplads. Af de 16% der har, grunder overvejelserne primært i den pædagogiske indsats Såfremt forældrene skulle vælge et kriterium for valg af dagpasningsplads i fremtiden, er det ligeledes den pædagogiske linje der er vigtigst Ses der på alt i alt tilfredsheden fordelt på antallet af institutioner, ligger 82% over 4 (på en 5-punktsskala) i gennemsnit. Kun 10 institutioner ligger under 4 Mht. den fremtidige indsats, er det tydeligt, at det er de fysiske rammer der er den primære driver for at få flere tilfredse eller meget tilfredse forældre 26

27 4. Dagplejen Dagplejen - opsummering 28 Valg af dagpasning 35 Statistiske analyser 40 Opsamling - Dagplejen 44 27

28 4.1. Dagplejen - opsummering 146 forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte 103 at svare på spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarandel på 70,5% Dette vurderes at være en fornuftig svarprocent specielt i betragtning af, at de adspurgte forældre ikke på forhånd havde indvilget i at deltage eller var blevet gjort opmærksomme på undersøgelsen Ses der på den overordnede tilfreds viser undersøgelsen: At over 9 ud af 10 forældre tilfredse eller meget tilfredse med dagplejen på et overordnet plan Dette er på samme niveau som i 2006 At kun 1 procent af forældrene (dvs. én person i denne undersøgelse) er meget utilfredse med deres barns dagpleje. Der er ligeledes bred tilfredshed på en lang række underliggende faktorer Dog utilfredshed med størrelsen på forældrebetalingen samt mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og pasningsformer 28

29 Lyngby-Taarbæk Kommune har næsten ingen utilfredse forældre til børn i dagpleje Hvor tilfreds er du med dagplejen alt i alt? Over 9 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med dagplejen alle forhold taget i betragtning. Dette er højt, og symboliserer udbredt tilfredshed blandt brugerne af Lyngby- Taarbæks dagplejere. Meget Tilfreds Tilfreds 30% 61% Hverken utilfreds eller tilfreds 5% Under 5% er utilfredse eller meget utilfredse heraf er kun 1 ud af 100 forældre meget utilfredse. Utilfreds Meget utilfreds 3% 29

30 Høj tilfredshed med trivsel og aktiviteterne i dagplejen. Opgaven bliver at fastholde det høje niveau Dit barns dagligdag i institutionen Høj tilfredshed med barnets trivsel og dagplejerens arbejde med at skabe trivsel for børnene. Dit barns trivsel alt i alt i dagplejen? Dagplejerens arbejde med at skabe trivsel for børnene. 61% 71% 30% 24% 4% 5% 3% Dagplejerens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling. 51% 33% 11% 4% Mindre andel af forældre der er meget tilfredse med aktiviteterne, men stadig imponerende få der er utilfredse. Aktiviteterne i dagplejen. 40% 49% 6% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 30

31 Imponerende lav utilfredshed med dagplejerens interaktion med og information til forældrene Information og samarbejde Over 9 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med dagplejerens imødekommenhed ved forældrehenvendelse Dagplejerens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. 66% 27% 4% Den daglige kontakt med dagplejeren. 64% 29% 5% Bred tilfredshed med dagplejerens information om barnets hverdag om end omtrent hver femte forældre ikke er tilfreds. Dagplejerens information om dit barns hverdag. Dagplejerens information om dit barns udvikling. 45% 56% 37% 34% 7% 13% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 31

32 Flotte resultater mht. de fysiske rammer De fysiske rammer Indeklima og rengøring. 49% 32% 9% 8% Over 70% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med både indeklima og rengøring samt de udendørs faciliteter. De udendørs faciliteter. 47% 35% 10% 6% En smule mindre andel af meget tilfredse forældre mht. de fysiske rammer indendørs De fysiske rammer indendørs (lokaler, plads, inventar, legetøj, spil mv.) 36% 44% 12% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 32

33 De fleste (87%) af forældrene er tilfredse med åbningstiderne Tilfredshed med: Åbningstiderne i dagplejen i forhold til dit behov. 53% 34% 3% 8% Størrelsen af forældrebetaling. 9% 34% 32% 16% 9% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds mens hver fjerde forælder er utilfreds med størrelsen på forældrebetalingen 33

34 Over 8 ud af 10 forældre er tilfredse med legestueog vikarordning samt maden Legestueordning, vikarordning og mad Bespisningen i dagplejen 53% 35% 6% 3% 88% procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med både bespisningen i dagplejen samt legestueordningen Legestueordningen 48% 40% 7% 4% En smule mindre andel af tilfredse eller meget tilfredse forældre mht. dagplejerens vikarordning, men stadig over 8 ud af 10. Dagplejens vikarordning 44% 37% 12% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 34

35 4.2. Valg af dagpasning Opfyldning af 1. prioritet Udvalget af pasningsmuligheder Overvejelser om skift af dagpasningsplads Vigtighed af faktorer ved potentielt institutionsskift

36 3 ud af 4 forældre har fået opfyldt deres 1. prioritet Hvordan vil du karakterisere valget af dagpleje? Det var 1. prioritet 75% Det var 2. prioritet 13% Det var 3. prioritet eller lavere 8% Havde ingen særlige ønsker 4% men over hver femte måtte nøjes med deres 2. eller 3. prioritet 36

37 Over halvdelen af forældrene er tilfredse med både muligheder for og information om pasning Tilfredshed med: Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner, dagplejer og andre pasningsformer 17% 37% 17% 19% 9% Kommunens information om pasningsmulighederne. 11% 44% 30% 9% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds selvom 28% er utilfredse eller meget utilfredse med mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner, dagplejer og andre pasningsformer 37

38 Kun 63% overvejer slet ikke at skifte dagpasningsplads Overvejelser om skift af dagpasningsplads Hele 24% overvejer i høj eller nogen grad at skifte dagpasningsplads I hvilken grad overvejer du at skifte dagpasningsplads? 13% 11% 14% 63% 0% 25% 50% 75% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Praktiske årsager (beliggenhed, søskende mv.) 50% Af disse 24% vurderer halvdelen at det er praktiske årsager der ligger til grund herfor Manglende trivsel i for dit barn i dagpleje. Den pædagogiske indsats i dagpasningen 21% 25% Den etniske eller sociale sammensætning i dagpasningen 8% Andre årsager 54% 38

39 Anbefalinger fra andre forældre samt åbningstider vurderes vigtigt ved potentielt skifte til ny dagpasning Vigtighed af: 46% vurderer anbefalinger fra andre forældre som en meget vigtig determinant ved et potentielt skifte til ny dagpasningsplads Anbefalinger fra andre forældre. 46% 35% 12% 5% Kort afstand til dagplejen. 39% 41% 13% 6% Dagplejens image. 36% 37% 13% 12% Hele 86% vurderer dagplejerens åbningstider som vigtigt eller meget vigtigt ved skifte. Ingen forældre mener at det slet ikke er vigtigt Dagplejens åbningstider 36% 50% 7% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt 39

40 4.3. Statistiske analyser 1 2 Tilfredshed på tværs af forældre der overvejer skift Tilfredshed på tværs af forældres uddannelsesbaggrund Fokusområder med forbedringspotentiale 43 40

41 Klar sammenhæng mellem alt i alt tilfredsheden og om man ønsker at skifte dagpasningsplads Tilfredshed afhængig af om forældre overvejer skift af dagpasningsplads Hele 23% af forældrene der i høj grad overvejer skift af dagpasningsplads er utilfredse med dagplejen alt i alt. I høj grad 15% 54% 8% 23% I nogen grad 27% 55% 18% I ringe grad 29% 71% Af de forældre der slet ikke overvejer skift af dagpasningsplads er 83% meget tilfredse. Slet ikke 83% 12% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 41

42 Personer med en kort videregående uddannelse er de mest utilfredse Tilfredshed på baggrund af forældres uddannelsesniveau Grundskole ( klasse) 67% 33% Tilfredshedsprofilen er umiddelbart ens på tværs af forældre med grundskole, gymnasium, mellemlang og lang videregående uddannelse. Gymnasium, HF, HTX Lang videregående uddannelse, mindst 5 år 67% 64% 31% 33% 4% Mellemlang videregående, 3-4 år 62% 27% 8% 4% Kort videregående, 1½-2 år 33% 17% 33% 17% 0% 25% 50% 75% 100% Meget Tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 42

43 Statistisk beregnede fokusområder med forbedringspotentiale Ved hjælp af statistiske beregninger kan man estimere en række spørgsmåls/faktorers betydning for forældrenes tilfredshed. Primære fokusområder: Forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ. Sekundære fokusområder: Forhold, der har mindre betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt negativ eller forhold, der har stor betydning for forældrenes samlede vurdering, og hvor forældrenes vurdering er relativt positiv, men dog fortsat med et vist forbedringspotentiale. Prioriteres ikke umiddelbart: Områder, der enten har mindre betydning for tilfredsheden, eller som allerede i dag vurderes relativt højt (styrker). Primære fokusområder: - Ingen umiddelbart - Det er vigtigt at pointere, at selvom der statistisk set ikke er nogle fokusområder, bør man se resultaterne i den virkelighed og kontekst kommunen pt. befinder sig i. Sekundære fokusområder: - Ingen umiddelbart Udvalgte styrker: - Barnets trivsel - Den daglige kontakt med dagplejeren - Dagplejerens imødekommenhed ved forældrehenvendelser - Dagplejerens arbejde med at skabe trivsel for børnene - Dagplejerens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling 43

44 4.4. Opsamling - Dagplejen Rigtig pæne scores på langt de fleste områder 91% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje Selvom mange forældre er utilfredse med størrelsen på forældrebetalingen, er der alligevel bred tilfredshed med trivslen i dagplejen. Faktisk er 95% af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med deres barns trivsel 91% er ligeledes tilfredse eller meget tilfredse med dagplejerens arbejde med at skabe trivsel for børnene 87% er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne 63% overvejer ikke at skifte dagpasningsplads Af de der overvejer at skifte dagpasningsplads, grunder overvejelser primært (50%) i praktiske årsager. Kun 21% begrunder deres overvejelser med den pædagogiske indsats På baggrund af statistiske beregninger er der ikke fundet hverken primære eller sekundære fokusområder. Dette grunder i, at dagplejen på langt de fleste områder har flotte resultater, eller at de få områder hvor der er mindre pæne resultater ikke har nogen betydning for forældrenes overordnede tilfredshed 44

45 Bilag: Resultater på 5-punktsskala for spørgsmålene vedr. daginstitutioner rangeret højeste til laveste Dit barns trivsel alt i alt i daginstitutionen? Daginstitutionens imødekommenhed ved forældrehenvendelser Dit barns start i daginstitutionen Daginstitutionens arbejde med at skabe trivsel for børnene Daginstitutionen alt i alt Dit barns overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehus/børnehave Daginstitutionens pædagogiske indsats i forhold til børnene Indholdet af daginstitutionens løbende information Omfanget af daginstitutionens løbende information Daginstitutionens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling De udendørs faciliteter Daginstitutionens information om dit barns udvikling Aktiviteterne i daginstitutionen Daginstitutionens information om dit barns hverdag Åbningstiderne i daginstitutionen i forhold til dit behov De fysiske rammer indendørs (lokaler, plads, inventar, legetøj, spil mv) Indeklima og rengøring Kommunens information om pasningsmulighederne Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer Ferielukning Antallet af lukkedage Størrelsen af forældrebetaling Personalenormeringen i daginstitutionen (antal børn pr voksen) 2,52 4,43 4,30 4,28 4,25 4,24 4,21 4,14 4,08 4,04 4,02 4,00 3,97 3,94 3,89 3,74 3,60 3,47 3,36 3,27 3,16 3,07 2,

46 Bilag: Resultater på 5-punktsskala for spørgsmålene vedr. dagplejen rangeret højeste til laveste Dit barns trivsel alt i alt i dagplejen? Den daglige kontakt med dagplejeren. Dagplejerens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. Dagplejen alt i alt Dagplejerens arbejde med at skabe trivsel for børnene. Dagplejerens information om dit barns hverdag. Bespisningen i dagplejen Åbningstiderne i dagplejen i forhold til dit behov. Dagplejerens arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling. Legestueordningen Aktiviteterne i dagplejen. Indeklima og rengøring. Dagplejerens information om dit barns udvikling. De udendørs faciliteter. Dagplejens vikarordning De fysiske rammer indendørs (lokaler, plads, inventar, legetøj, spil mv.) Størrelsen af forældrebetaling. Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer Kommunens information om pasningsmulighederne. 2,66 2,55 3,18 4,64 4,54 4,52 4,48 4,47 4,43 4,31 4,29 4,29 4,27 4,21 4,19 4,19 4,18 4,14 4,

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 16 Svarprocent: 70 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Appendiks Statistisk beregnede fokusområder Indhold 1 Læsevejledning 2 Daginstitutionerne Dagplejen Skole 6 6 SFO 7 Fritidsklubber 8 2 Læsevejledning Hvad

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 491 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 704 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 537 Svarprocent: 68 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 452 Svarprocent: 73 Om rapporten har i januar og februar 29 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

meget utilfreds utilfreds hverken/eller tilfreds meget tilfreds Gennemsnits score Procentfordeling

meget utilfreds utilfreds hverken/eller tilfreds meget tilfreds Gennemsnits score Procentfordeling Dagplejen alt-i-alt 4,3 1,4 41,4 52,9 4,43 70 Hele Landet 1,3 1,7 4,4 38,1 54,5 4,43 527 40-50.000 indbyggere 5,1 1,7 3,4 32,2 57,6 4,44 59 Region Hovedstaden 1,6 3,2 1,6 38,1 55,6 4,43 63 Aktiviteterne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere