Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler"

Transkript

1 CVR-nr. DK NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter en generel kørselsafgift på personbiler, varebiler og motorcykler. Omkostninger ved kørsel i person- og varebiler øges uafhængigt af, hvor og hvornår kørslen foretages. Brugerne reagerer ved at køre mindre, og det giver en reduktion CO2-udledningen. en i det samlede vejtransporten vil være sammensat af både bortfald af rejste kilometer og overflytningen til andre transportmidler, og begge dele giver CO2-reduktioner. Både den del af trafikken, der forsvinder og den overflyttede vil give anledning til et brugertab. Det er identisk med et tab af mobilitet. På strækninger med trængsel vil de tilbageværende bilister til gengæld opnå en gevinst som følge af bedre fremkommelighed og reduktioner i eksternaliteter som uheld, støj og luftforurening. Kørselsafgiftssystemet kan evt. bruges til at differentiere afgiften efter tid og sted, hvilket kan give mere målrettede gevinster, men det er der ikke regnet på her. Effekten af en differentiering forventes at være begrænset for CO 2 -udledningen. Effekten af kørselsafgiften ligner effekten af en øget brændstofafgift, bortset fra to forhold: 1. Brændstofafgiften øger incitamentet både til at køre mindre og til at køre langsommere og mere jævnt. Det sidste sænker brændstofforbruget per km. Kørselsafgiften giver blot incitament til at køre færre kilometer. 2. Kørselsafgiften giver i modsætning til brændstofafgiften ikke anledning til grænsehandel med brændstof og dermed et provenutab for staten. Der forudsættes, at der skal etableres et GPS-baseret afgiftssystem med en landsdækkende afgift på 25 øre pr. kilometer for personbiler, varebiler og motorcykler. 2. Forudsætninger, omfang og effekter Skønnet for omkostningerne til investering og drift af systemet er det samme som anvendt ved tidligere beregninger: mio. kr. til investeringen og årligt til drift. Dette skøn er i 2008-priser, og omregnet til 2012-priser bliver det hhv og mio. kr. Danmarks Tekniske Universitet Bygningstorvet 116 Vest Tlf Institut for Transport 2800 Kgs. Lyngby Dir Fax

2 Beregningerne af trafikaffekterne er baseret på priselasticiteter fra DTU Transports efterspørgselsmodel ART i udgaven fra Heri er de langsigtede priselasticiteter trafikomfanget i forhold til driftsomkostningerne -0,92 for personbiler (inkl. varebiler under 2 ton totalvægt og motorcykler) og -0,81 for varebiler over 2 ton. For personbilerne er elasticiteten sammensat af en elasticitet på -0,36 for bestanden af biler og -0,56 for bilernes årlige kørsel, mes den for varebilerne udelukkende er en elasticitet for bestanden årskørslen er her uafhængig af priserne. Da brændstof udgør ca. 2/3 af de samlede driftsomkostninger, er brændstofpriselasticiteten ca. -0,6 for personbiler og ca. -0,55 for varebiler. På kort sigt er priselasticiteterne ca. det halve, og tilpasning til den langsigtede elasticitet tager omkring 4 år. Der er taget udgangspunktet i en ældre fremskrivning af trafikarbejdet lavet til infrastrukturkommissionen i Heri stiger trafikken med personbiler (inkl. små varebiler og motorcykler) med ca. 1,2% årligt og varebilstrafikken med ligeledes med ca. 1,2% årligt fra 2012 og frem. Det samlede antal km i 2013 er 40,2 mia. km for personbiler (inkl. MC) og 10,5 mia. km for varebiler (uanset vægt). Disse tal stiger til hhv. 56,9 og 14,7 mia. km i Motorcyklernes trafikarbejde udgør i øvrigt blot 1,3% af personbilernes, og deres betydning i denne sammenhæng er derfor minimal. Årskørslen for personbiler stiger i infrastrukturfremskrivningen fra knap km i 2013 til godt i Fremskrivningen er desværre ikke konsistent med de nuværende brændselsprisforudsætninger, idet forventning til den fremtidige oliepris ved opstillingen af fremskrivningen til infrastrukturkommissionen var ca. 50$ per tønde. Der er taget udgangspunkt i, at bilparken fremover bliver mere energieffektiv. For personbiler antages således at benzinbiler i dag kører 14,8 km/l og dieselbiler 18,6 km/l. i 2030 forventes det at stige til hhv. 20,7 og 25,2 km/l. Varebilerne over 2 ton har fået tildelt samme udvikling, men på et niveau, der ligger 40% lavere. Det samme gælder motorcyklerne, blot er niveauet 60% højere. Det antages, at kørselsafgiften ikke ændrer brændstofeffektiviteten eller dieselandelen. Prisen for personbiler er antaget at være hhv. kr og for benzin- og dieselbiler før afgifter. Efter afgift er priserne hhv. kr og Varebiler er antaget at koste hhv. kr og før og efter afgifter. Afgifterne på benzin og diesel er hhv. 4,43 og 3,02 kr./l før moms. Med de aktuelle benzinpriser giver det en samlet pris inkl. moms på ca. 12,0 kr./l for benzin og 10,8 for diesel. Brændstofpriserne stiger svagt fremover, som skønnet af IEA 2011 og ENS i Fordelingen af trafikarbejdet mellem benzin og dieselbiler ændres over tiden fra 60% benzin i 2013 til 45% i 2030 for personbiler. Alle varebiler over 2 tons antages at være dieseldrevne. Varebilernes trafikarbejde udgør ca. 20% af personbilernes. Kørselsafgiften på 25 øre/l øger de gennemsnitlige kørselsomkostninger fra ca. 2,50 kr./km til ca. 2,80 kr./km for personbiler (private). Det er sammensat af 25 øre fra kørselsafgiften og ca. 5 øre grundet, at bilerne kører færre km om året. De marginale omkostninger stiger med præ- 2

3 cis 25 øre/km fra ca. 1,55 kr./km (heri indgår brændstof, motorolie, dæk samt kørselsafhængige reparationer og afskrivninger) til 1,80 kr./km altså med ca. 16%. Der er ikke regnet med længere levetid for personbiler, selvom den årlige kørsel per bil falder som følge af afgiften, som det fremgår nedenfor. Det antages på basis af transportvaneundersøgelsens data for 2011, at 12% af trafikarbejdet med personbiler er erhvervsrelateret, mens procenten for varebiler (store som små) er antaget at være 100. Indtil 2020 er der regnet med iblanding af bio-brændstof på 5% for benzin og 7% for diesel (volumenprocent). For varebilerne, som alene kører på diesel, er reduktionen 6,5%. Fra 2020 og frem er der regnet med 10% (energiprocent) iblanding i både benzin og diesel. Det antages, at bio-brændstoffer ikke giver anledning til drivhusgasemissioner i Danmark. Dermed reduceres CO 2 -udledningen med ca. 5 % for personbiler indtil 2020 og 10% fra 2020 og frem. Til gengæld betyder udledninger af metan og lattergas (både fra fossile- og fra biobrændstoffer) en forøgelse af drivhusgasserne med ca. 6%. Der er regnet med et tillæg for metan på 0,23% og 0,06% for hhv. benzin og diesel samt et tillæg for lattergas på 6,41% og 5,74%. Det betyder et samlet tillæg for personbiler på ca. 6,2% (lidt afhængigt af dieselandelen) og ca. 5,8% for varebiler. Biofuels antages at lede til samme udledning som benzin og diesel. Disse tillæg er baseret på Cowis CO 2 -model fra Der er anvendt en kalkulationsrente på 4,0%, nettoafgiftsfaktor (NAF) på 1,325 og skatteforvridning på 20%. De vigtigste konsekvenser af kørselsafgiften er sammenfattet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Overordnede konsekvenser Virkemiddel: Kørselsafgift Enhed Tidspunkt Effekt % Investering Mio. kr Drift & vedligehold Mio. kr./år Afgiftssats øre/km Ændring af trafikarbejde, person+mc Mio. km/år ,9% Ændring af trafikarbejde, varebiler Mio. km/år ,1% Ændring af bilparken. person+mc 1000 stk ,5% Ændring af bilparken. varebiler 1000 stk ,1% Emissionskoefficient CO 2, person+mc Ton/mio. km * Emissionskoefficient CO 2, varebiler Ton/mio. km * Ændring af drivhusgasudledning kton CHG/år ,3% * Før iblanding af biobrændstoffer. 3

4 Trafikarbejdet med person- og varebiler samt motorcykler reduceres efter tilpasningen til den nye afgift med ca.17% i 2020, og det samme gælder udledningen af drivhusgasser. For personbilernes vedkommende er det sammensat af et fald i bilbestanden på 7½% og et fald i den gennemsnitlige årskørsel på 11%. 3. af drivhusgasser Tabel 2. af drivhusgasser i 2020, ton CO 2 -ækvivalent af metan lattergas metan og lattergas i alt Øget kulstofbinding af CO 2 uden for kvoteområdet af CO 2 inden for kvoteområdet Der er ikke medregnet afledte udledningsreduktioner i fx distributionen eller raffinering af brændstoffer. 4. Effekt på andre målsætninger Tiltaget reducerer forbruget af brændstof i for person- og varebiler med ca. 17% i 2020 eller ca. 550 mio. liter brændstof (ca. 18 PJ) i Dermed letter det EU s indikative mål om 10% VE i transportsektoren i 2020, fordi målet kan nås med en mindre mængde bio-brændstoffer og anden VE. en af forbruget af fossile brændsler bidrager tillige til 2020-målet om 20% reduktion af udledningen af drivhusgasser i transporten i 2020 ift (jf. energiforliget af 2009). Også energisparemålet om at der fra 2010 frem til 2020 årligt skal gennemføres konkrete energibesparelser i slutforbruget (inkl. transport) af energi svarende til 1,5 % af det endelige energiforbrug i 2006 (10,3 PJ), kan tiltaget siges at bidrage til opfyldelsen af. I forbindelse med energiaftalen fra august 2012 er det regeringens erklærede mål at begrænse udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2020 [ift. 1990] og bidrage til den grønne omstilling af samfundet frem mod Kørselsafgiften bidrager til dette mål for transportsektorens vedkommende. 5. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger Tiltaget berører husholdninger og erhverv med person eller varebiler. Der kan være afledte virkninger for distributører af brændstof, men det er ikke vurderet her. Samlet reduktion drivhusgasser 4

5 Effekterne er parallelle for husholdninger og erhverv, dog tænkes erhvervene at overvælte eventuelle meromkostninger i deres produktpriser. I tabel 3 er de budgetøkonomiske virkninger for husholdninger og erhverv opgjort. Tabel 3. Budgetøkonomiske omkostninger for husholdninger og erhverv, mio. kr., 2012-priser NPV Udgifter Indtægter Nettoudgifter Mio. kr. Investering Drift & vedligehold Kørselsafgift Andre afgifter Forbrug af biler mm. (ekskl. afgift) Brændstof (ekskl. afgift) Husholdninger Erhverv Note: Beløbene for erhvervene er ganget med NAF. Det kan overraske, at det samlede nominelle forbrug af biltransportydelser falder, når priselasticiteterne på kørte km er (numerisk) mindre end 1. Det skyldes at priselasticiteterne skal ses i forhold til driftsomkostningerne. Når de kørte km falder som følge af afgiften, medfører det tillige et fald i bilparken og dermed i de faste omkostninger. Samlet set falder husholdningernes og varebilejernes udgifter til biltransport betragteligt. Effekten kan illustreres ved en enkelt familie med én bil. De fleste vil beholde bilen, men i gennemsnit køre 11% mindre i den typisk et fald fra km til km årligt. De vil får en merudgift på ca. 500 kr. årligt til kørselsafgift. De familier, der vælger at skille sig af med bilen, vil umiddelbart spare i omegnen af kr. per år svarende til de totale udgifter ved at holde bil inkl. afskrivninger. Bilbestanden falder med ca. 7½%, men en del af disse vil være familier, der går fra to biler til én bil. Hvis vi antager, at blot 4% af en-bilsfamilerne afskaffer bilen og resten blot kører km mindre, vil en gennemsnitlig familie spare 4% % 500 = kr. Det er baggrunden for denne store negative nettoudgift i tabel 3. En del af det sparede beløb vil blive brugt til andre transportformer, men det indgår kun indirekte i regnestykket via afgiftsprovenuet fra alternativt forbrug (se tabel 5 nedenfor). De budgetøkonomiske omkostninger for de enkelte parter er samlet i nedenstående tabel 4. Tabel 4. Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser NPV Årlig omkostning (annuitet) 2020 Stat Husholdninger Erhverv Velfærdsøkonomisk analyse De velfærdsøkonomiske beregninger er gennemført med Teresa version 2 fra Det er transportsektorens værktøj til samfundsøkonomiske beregninger og stilles til rådighed af 5

6 Transportministeriet. Teresas formater er ikke helt magen til de her viste, men den grundlæggende metode er i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer. Skønnet for omkostningerne til investering og drift af systemet er det samme som anvendt ved tidligere beregninger: mio. kr. til investeringen og årligt til drift. Dette skøn er i 2008-priser, og omregnet til 2012-priser bliver det hhv og mio. kr. Investeringen tænkes gennemført i Staten afholder disse udgifter. De øvrige effekter på statens provenu fremgår af tabel 5. Tabel 5. Provenuændringer, offentlig sektor Investering Drift & vedl. Nutidsværdi for Provenu af ny afgift Provenutab, eksisterende afgifter Afgifter af alternativt forbrug Ændring i afgifter, eksterne omkostninger Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr Note: Opgjort i faktorpriser. Ændring i afgifter fra eksterne omkostninger dækker over, at 9,7% af ulykkesomkostningerne, 0,3% af støjomkostningerne og 0,7% af luftforureningsomkostningerne skønnes at give afgiftsprovenu til staten. Der er ikke regnet forvridningstab på det direkte provenu fra kørselsafgiften, da den må formodes at erstatte en anden forvridende afgift og er en del af den generelle finansiering af den offentlige sektor. Derimod er der regnet forvridningstab på nogle af de afledte provenueffekter. De er defineret som provenuændringen fratrukket det direkte provenu fra kørselsafgiften og trekantstabet for bilisterne. Dertil kommer en korrektion, der stammer fra, at den resterende kørsel sker med biler med mindre årskørsel og derfor større bilafgifter per km. Denne fremgangsmåde skulle være i overensstemmelse med notat Metodepapir vedrørende opgørelse af forvridning i forbindelse med instrumenterne afgiftsændringer, direkte regulering og kampagner fra FM og TRM s fortolkningspapir, begge august Beregningen fremgår af tabel 6: Tabel 6. Beregning af skatteforvridningstabet Nutidsværdi for Samlet provenueffekt Provenu af ny afgift Trekantstab, ny afgift Merafgift per km pga. mindre årskørsel I alt Sum = basis for skatteforvridning Skatteforvridningstab (20%) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr Note: Opgjort i markedspriser: alle beløb er ganget med NAF. Trekantstabet er her beregnet på basis af de ændrede afgiftssatser inkl. stigningen i bilafgifterne per km grundet lavere årskørsel altså som én stor trekant. Merafgift per km pga. mindre årskørsel er beregnet som stigningen i den årlige km-afgift alene på grund af den lavere årskørsel (5-10 øre/km) ganget med trafikarbejdet efter tiltaget. 6

7 De medtagne sideeffekter er: trængsel, ulykker, støj, luftforurening. De er beregnet ved brug af km-omkostninger fra Transportøkonomiske Enhedspriser ganget med ændringen i trafikarbejdet. Dog er luftforureningen reduceret til 18,7 % af disse km-omkostninger, da resten menes at falde i udlandet. Resultatet fremgår af tabel 7. Under følsomhedsanalyserne er resultatet for hele analysen med 100% medregning af luftforureningen vist. Tabel 7. Sideeffekter, gevinster Tidsgevinster Ulykker Støj Luftforurening I alt Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Nutidsværdi for Note: Sidegevinsterne er født i markedspriser Den største sidegevinst er tidsgevinsten, der opstår ved mindre trængsel. Den er i overensstemmelse med Transportøkonomiske Enhedspriser baseret på en tidsværdi på 81 kr./time for personer i husholdninger og 394 kr./time for personer i erhverv. en af drivhusgasser er domineret af CO 2. Emissionsreduktionerne er beregnet ved først at finde ændringen i brændstofforbruget ved at multiplicere ændringen i trafikarbejdet med det tidsafhængige brændstofbehov i liter per km. Derefter ganges med CO 2 - emissionsfaktorer, sammenvejet for benzin og diesel. Der er taget højde for, at iblanding af bio-brændstoffer beregningsteknisk sænker emissionerne, idet bio brændstoffernes udledning er sat lig nul. De samlede velfærdsøkonomiske effekter fremgår af tabel 8. 7

8 Tabel 8. Velfærdsøkonomiske omkostninger (ingen kulstoflagring) Nutidsværdi for Drift & vedl. Investering Kørselsomkostninger for resterende brugere, husholdninger Kørselsomkostninger for resterende brugere, erhverv Trekantstab for ophørte brugere 1) Øget offentligt afgiftsprovenu, kørselsafgift, husholdninger Øget offentligt afgiftsprovenu, kørselsafgift, erhverv Øget offentligt provenu fra andre bilrelaterede afgifter Afgifter af alternativt forbrug Ændring i afgifter, eksterne omkostninger Skatteforvridning Afgifter, klima Værdi af sideeffekter Nettoomkostning af udledning af drivhusgasser Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio. kr ton CO 2 ækv (= ,325) Kommentar NAF et NAF et ej NAF et NAF et Erhvervsdelen er NAF et NAF et 2) NAF et NAF et NAF et NAF et NAF et født i markedspriser 1) For husholdninger er denne opgjort som summen af to trekanter: én for bilerne og én for kørslen. Det skyldes at kørslen er sammensat af to efterspørgselskurver for personbilerne. Dermed afviger posten lidt fra trekantstabet i tabel 6. 2) At denne NAF es skal ses i sammenhæng med at alle provenumæssige omkostninger omregnes til markedspriser i analysen. Se Teresavejledningen side 5 og Transportministeriets Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet (Trafikministeriet, 2003). NAF et Summen af alle poster Skyggepris: kr./t Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transport Bygningstorvet 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Tlf Dir Fax

9 CVR-nr. DK Omkostningerne til investering og drift samt erhvervenes øgede kørselsomkostninger er NAF et for at komme til forbrugerprisniveau. Det samme gælder erhvervsdelen af trekantstabet. Beløbene for kørselsomkostningerne kan genfindes i tabel 3. Afgifterne for alternativt forbrug stammer fra tabel 5, men er her NAF et. Denne post dækker alene husholdninger. Erhvervene skal ifølge Teresa-vejledningen ikke medtages her: Ændringer i afgiftsdelen af virksomhedernes omkostninger slår direkte igennem på statens provenu. Både varerne, som produceres ved den undersøgte transport, og de varer forbrugerne alternativt kan købe, er belagt med nettoafgiftsfaktoren. En ændring i virksomhedernes omkostninger har således ikke effekt på staternes provenu gennem nettoafgiftsfaktoren. Skatteforvridningen i tabel 8 er beskrevet i tabel 6, og værdien af sideeffekterne er taget fra tabel 7. Den sidste post Afgifter, klima er en lille korrektion baseret på, at 15% af kvoteprisen ganget med CO 2 -reduktionen er afgiftsrelateret. Denne post er tillagt 20% skatteforvridning. Skyggeprisen på kr./ton fremkommer som nettoomkostningen divideret med nutidsværdien af CO 2 -reduktionen: (92.359/22.092)*1000 = kr./ton. Uden sideeffekter er skyggeprisen kr./ton. Hvis skyggeprisberegningen opgives, og CO 2 medregnes som eksternalitet, fremkommer en nettonutidsværdi (omkostning) på mio. kr. idet klimaeffekten giver en gevinst på godt 4 mia. kr. Skyggeprisen er højere end tidligere fundet, og det skyldes bl.a., at bilerne i kraft af effektivitetsforbedringer udleder omtrent 20% mindre CO 2 end tidligere antaget. I 2008 regnede DTU transport på det samme tiltag (ikke publiceret) og nåede dengang en skyggepris på kr./ton (2008-priser). Korrigeret for prisniveau er den nye skyggepris ca. 30% større, så det stemmer meget godt med ændringen i emissioner. Men det skal huskes, at der også er sket andre ændringer, heriblandt lavere kalkulationsrente, iblanding af bio-brændstoffer, medregning af metan og lattergas, længere beregningsperiode og det forhold, at ART nu får lov at beskrive tilpasningen år for år, hvor der tidligere blot blev interpoleret lineært mellem den kortsigte og langsigtede effekt. Endvidere tager beregningerne nu eksplicit højde for de provenumæssige følger af, at ændringen i trafikarbejdet er sammensat af både en mindre bilpark og en lavere årskørsel per bil. Generelt er skyggepriserne for tiltag indenfor personbilstransport høje, fordi afgifterne her i forvejen er høje set i forhold til eksternaliteterne. Danmarks Tekniske Universitet Bygningstorvet 116 Vest Tlf Institut for Transport 2800 Kgs. Lyngby Dir Fax

10 7. Følsomhedsanalyser Tabel 9. Følsomhedsanalyser CO 2 - ækv i 2020 Statsfinansiel effekt i 2020 Skyggepris med sideeffekter Skyggepris uden sideeffekter ton Mio. kr. Kr./ton CO 2 ækv. Kr./ton CO 2 ækv. Basisberegning Følsomhedsanalyser: Diskonteringsrate 3 % Diskonteringsrate 6 % Medregning af luft i udland Dobbelt afgift (50 øre/km) Lavere energipriser* Højere energipriser* 5 år senere implementering Sænket priselasticitet Ændret pris på sidegevinster Etc. * Disse prisforløb leveres af Energistyrelsen 8. Opsummering Tabel 10. Klimaeffekt og samfundsøkonomi af drivhusgasser Samfundsøkonomisk omkostning skyggepris inkl. sideeffekter Kr./ton CO 2 - ækv. skyggepris ekskl. sideeffekter Kr./ton CO 2 - ækv. Enhed Periode Uden kulstoflagring ton CO 2 -ækv. Med kulstoflagring NPV ( ) NPV ( ) Tabel 11. Budgetøkonomiske omkostninger, mio. kr., 2012-priser. Årlig annuitet Periode Statsfinansielle konsekvenser Husholdninger Erhverv (person- og varebiler)

11 Bilag 1. Budgetøkonomiske omkostninger for husholdninger, mio. kr priser investering Drift & vedligehold Ændring af afgifter Værdi sparet energibrug Nettoomkostning Nutidsværdi ( )

12 Bilag 2 Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012-priser Investering Mio. kr. Drift & vedl. Sparet energiforbrug Forvridningstab Andre effekter Værdi af sideeffekter Nettoomkostkostning af CO 2 - ækv. af CO 2 - ækv. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Ton Ton Med kulstof- Uden kulstof NPV ( )

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. December 2004, revideret februar 2006

Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. December 2004, revideret februar 2006 Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet December 2004, revideret februar 2006 Titel: Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Miljøministeriet Kolofon Titel: Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter Emneord: Samfundsøkonomiske analyser;

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere