ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark"

Transkript

1 ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006

2 2

3 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst parti. Vi vil skabe et bedre samfund i en global verden ved at foretage reformer nu. Derfor præsenterer vi en reformpakke, der klæder Danmark på til fremtiden. Det Radikale Venstre vil skabe det kreative Danmark. Et Danmark, der kan konkurrere i et globalt videnssamfund, og som tager hånd om de svageste. Et Danmark, hvor flere unge gennemfører en uddannelse. Et Danmark, hvor der er brug for og plads til alle. Det kræver omfattende skatte- og arbejdsmarkedsreformer, der øger tilskyndelsen til at arbejde og skabe egen virksomhed. Det kræver langt mere offensive investeringer i uddannelse og viden og mod til konstant at udvikle og nytænke vores måde at arbejde, undervise og forske på. Vi skal samtidig styrke vores velfærd til gavn for den sociale mobilitet, sundheden og naturen. Vi står overfor en fælles udfordring, nemlig at fremtidssikre det danske samfund, og det kræver vilje og ambitioner at følge op på Velfærdskommissionens mange fornuftige forslag. I den sammenhæng nytter det ikke på forhånd at udelukke emner og temaer fra diskussionen. Man kan frygte, at nænsomme justeringer slet ikke står mål med fremtidens udfordringer. Vi ser frem til forhandlingerne med regeringen og vil gøre, hvad vi kan for at præge regeringen til at tage hånd om fremtidens udfordringer. Det haster. 3

4 DET RADIKALE VENSTRES REFORMFORSLAG: Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Det offentlige skal ikke betale for, at folk forlader arbejdsmarkedet, hvis de har deres arbejdsevne i behold. Efterlønnen skal afskaffes og udfases i de kommende år. I stedet gives adgang til en seniorpension for nedslidte. Den gode nyhed er, at vi lever længere. Derfor bør pensionsalderen følge udviklingen i danskernes gennemsnitlige levealder, så økonomien kan hænge sammen. Det er ikke en social begivenhed at fylde 65 år. Derfor skal de aldersbetingede ydelser afskaffes. Kom hurtigere gennem studierne Fjumreåret omlægges til lån for de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse efter mere end 3 års pause (sabbatår). Med bedre uddannelsesvejledning og rekruttering sikres en hurtigere studiestart. Tidsrammer for specialer skal gøre specialeforløb på de lange videregående uddannelser bedre og kortere. Ned med skatten på arbejde Ned med skatten på arbejde det øger gevinsten ved at tage et arbejde. En lempelse af marginalskatterne især i intervallet øger incitamentet til at yde en ekstra indsats og tage en videregående uddannelse. Vi vil gøre op med det asociale skattestop: Boligskatter skal følge lønudviklingen. Fremtidens arbejdsmarked Et nyt og enkelt dagpengesystem giver tre måneders forhøjet ydelse og forkorter dagpengeperioden fra 4 til 2 ½ år. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats for personer uden en kompetencegivende uddannelse skal få flere på banen. Med forbedret integrationsindsats i arbejdsmarkedspolitikken undgår vi marginalisering. Afskaffelse af særregler for ældre dagpengemodtagere kan bane vejen for, at flere ældre borgere kan få en plads på arbejdsmarkedet. Afskaffelse af Østaftalen løser flaskehalsproblemer og mindsker bureaukratiet. For at styrke Danmark i den internationale kamp om hjernerne indføres en greencard-ordning, hvor opholdstilladelsen er knyttet til den enkelte udlændings kvalifikationer. Danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med sig hjem til Danmark. Integration i verdensklasse De unge minoriteters uddannelse styrkes gennem mentorordninger, ved bedre efteruddannelse af pædagoger og lærere samt en styrket erhvervsvejledning. Indvandrere skal have nemmere ved at få godkendt og opkvalificeret uddannelsen fra deres hjemland. Flere etniske minoriteter i den offentlige sektor og kommunal resultatløn for en effektiv integrationsindsats. 4

5 Ghettobekæmpelse, så vi undgår et delt Danmark. Bedre udnyttelse af de gode løsninger på integrationsområdet. Forebyg problemerne et bedre sikkerhedsnet Højere kvalitet frem for lavere takster i daginstitutionerne. Styrk pædagogerne og bekæmp den negative sociale arv allerede i førskolealderen. De frivillige organisationer i det sociale arbejde skal styrkes, så flere får glæde af de frivillige netværk. Starthjælpen og loftet over kontanthjælpen afskaffes vi vil ikke være med til at piske borgere med lave økonomiske overførsler. Der skal sættes ind over for en ny type sygdomme, der bliver flere og flere af, i gråzonen mellem det fysiske og det psykiske, og som også rammer vores børn, bl.a. stress og spiseforstyrrelser. Et målrettet sundhedsvæsen Et opgør med den skæve brugerbetaling: Brugerbetalingen på sundhed omlægges, så fordelingen bliver mere rimelig og mere målrettet hjælper de syge samt sikrer hensigtsmæssig brug af sundhedsydelser. Det betyder, at det i fremtiden f.eks. skal koste 100 kr. at komme på skadestuen eller 75 kr. at komme til lægen. Provenuet skal bruges på at sænke egenbetalingen på tandlægebesøg. Danskerne har ondt i sundheden. Der skal udarbejdes en national handlingsplan for bedre folkesundhed. Velfærd handler også om miljø Derfor skal det danske energiforbrug frem mod 2050 halveres. Det internationale samarbejde i klimaindsatsen skal styrkes. Lad os tage ansvar i verden I de kommende år skal den danske ulandsbistand genoprettes til 1 pct. af BNI vi skal deltage aktivt i kampen mod fattigdom også uden for landets grænser. Der skal afsættes 0,5 pct. af BNI til en Global Ramme, der skal arbejde for fundamentale goder som fred og demokrati i alle dele af verden. Et klogere Danmark en bedre folkeskole Undervisningen i folkeskolen skal udvikles med henblik på at styrke både fagligheden og rummeligheden i folkeskolen. Lærernes efteruddannelse skal opprioriteres, så lærerne kan tilegne sig nye pædagogiske og faglige værktøjer. Den nuværende 10. klasse skal forbedres, så vi sikrer en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Vi skal kunne og vide mere Universiteterne skal tilføres flere ressourcer bedre uddannelser er ikke gratis. Det Radikale Venstre ønsker at stoppe de seneste års nedskæringer på universiteternes taxametertilskud. Den offentlige forskning skal have frihed og prioriteres højere end i dag. Vi ønsker en offentlig satsning på forskning, som rækker ud over Barcelona-målsætningen, f.eks. 1,2 pct. af BNP. 5

6 Udfordringer INDHOLD Udfordringer Radikale løsninger Velfærdsreformer kræver handling Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Kom hurtigere gennem studierne Sænk skatten på arbejde Fremtidens arbejdsmarked Integration i verdensklasse Tag hånd om velfærden Forebyg problemerne et bedre sikkerhedsnet Nytænkning af sundhedsvæsenet Naturen i balance Fra gadekæret til den globale landsby Lad os tage ansvar i verden Et klogere Danmark Viden og innovation er vejen frem

7 UDFORDRINGER UDFORDRINGER UDFORDRINGER UDFORDRINGER DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND står overfor store udfordringer. Det er glædeligt, at befolkningen lever længere. Men det betyder også, at de offentlige udgifter til bl.a. pension, efterløn og sundhed vil stige. Denne demografiske udfordring lægger øget pres på fremtidens velfærdssamfund. Samtidig ønsker vi fortsat at kunne udvikle og udbygge vores velfærd og skabe et mere innovativt og kreativt samfund end i dag. Det Radikale Venstre vil sikre, at befolkningens uddannelsesniveau hele tiden øges, ligesom vi ønsker at spænde sikkerhedsnettet ud under de svageste borgere. Kun med en sund og afbalanceret økonomi kan disse udfordringer tages op. DANMARK STÅR OVERFOR STORE UDFORDRINGER I FREMTIDEN: Den demografiske udfordring kræver fremtidssikring af velfærdssamfundet pga. stigende levetid. Velfærdsstaten og Danmark skal udvikles til et mere innovativt og attraktivt samfund end i dag Velfærdskommissionen beskriver tre mulige løsninger, hvis vi vil gøre velfærdssamfundet holdbart på lang sigt: Massive skattestigninger Massive besparelser på den offentlige sektor Skaffe mere end ud på arbejdsmarkedet Det Radikale Venstre mener ikke, danskerne kan være tjent med hverken massive skattestigninger eller ringere service. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at skaffe flere i arbejde og skabe nye muligheder for den alt for store gruppe af mennesker, som i dag er på passiv forsørgelse udenfor det danske arbejdsmarked. Inden år 2040 skal yderligere personer have mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. Med en samlet reformpakke vil vi fremtidssikre velfærdssamfundet. På de følgende sider kan du læse om, hvorfor vi vil afskaffe efterlønnen og forhøje folkepensionsalderen. Ligesom vi viser, hvordan reformer af skattesystemet og dagpengesystemet kan få mange flere danskere i arbejde. Men vi vil mere end blot fremtidssikre den nuværende velfærd. Med de ambitiøse reformer skaber vi nemlig yderligere råderum til at udbygge det kreative og innovative velfærdssamfund. En række konkrete udspil, der bl.a. sigter mod at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i den globale kamp om hjernerne, skal være med til at realisere det kreative Danmark, vi ønsker at bo i og leve af. På sundhedsområdet skal der sættes ind med forebyggelse og sikres en mere rimelig fordeling af brugerbetaling. Og miljøet skal gøres grønnere ved at investere i en markant reduktion af CO2-udslippet. 7

8 Radikale løsninger 8

9 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Velfærdsreformer kræver handling Det er helt afgørende for at løse fremtidens udfordringer, at flere kommer i arbejde. Derfor skal skatten på arbejde sættes ned, så der kan skabes flere arbejdspladser, og så Danmark står stærkere i den globale konkurrence om hjernerne. Der bliver i fremtiden ikke råd til det hele, hvis vi ikke er villige til at prioritere i dag. Selvom Danmark i fremtiden vil opleve høj økonomisk vækst, kan de nuværende offentlige ydelser ikke fastholdes i uændret form der skal handles. Der er behov for at tage fat på mange forskellige områder: Efterløn, pensionsalder, skat, arbejdsmarked, uddannelse m.m. Dette udspil præsenterer Det Radikale Venstres løsninger på fremtidens udfordringer. Vores ambitionsniveau er højere end at opfylde kravene i 2010-planen. De radikale initiativer sigter på at løse finansieringsproblemet som følge af længere levetid, men samtidig også at skabe et råderum til at løfte velfærden i fremtiden. Et sådant råderum er nødvendigt for at imødekomme de behov og krav som danskerne i fremtiden vil stille til velfærdsydelserne. Råderummet skal benyttes til investeringer i fremtiden. Vi skal investere i vore børns uddannelse og i vores evne til at skabe ny viden. Det er afgørende for at skabe velfærd og velstand i en global verden med stigende konkurrence. Regeringen har brugt en stor del af råderummet i 2010-planen på skattestoppet. Det, som er tilbage (2 mia. kr. årligt til nye initiativer), er ikke nok til at opfylde danskernes øgede krav til bedre velfærdsydelser og samtidig forbedre uddannelsessystemet og forskningsindsatsen. I fremtiden vil skattestoppet føre til en massiv udhulning af skatteindtægterne. Vi ønsker et opgør med skattestoppet gennem en skattereform så skattestoppet ikke bliver et velfærdsstop. Det Radikale Venstres velfærdsudspil er en samlet pakke, som ambitiøst og målrettet tager hånd om fremtidens udfordringer samt sikrer yderligere råderum til at udvikle velfærdssamfundet fremover. 9

10 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER UDFORDRINGER LØSNINGER FIGUR 1: Radikale løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer SÅDAN NÅR VI VORES MÅL: Kravet om mere i beskæftigelse i 2010-planen, som Det Radikale Venstre fortsat støtter op om, er på længere sigt ikke ambitiøst nok. Det Radikale Venstres reformpakke vil mere end det. Den sigter efter en samlet stigning i beskæftigelsen frem mod 2040 på over personer. RADIKALE LØSNINGER BESKÆFTIGELSESEFFEKT Senere tilbagetrækning fra et aktivt arbejdsliv Udfasning af efterlønnen Levetidsafhængig pensionsalder Lavere skat på arbejde Arbejde til alle og bedre integration Hurtigere gennem uddannelsessystemet Samlet stigning i beskæftigelsen

11 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Danskerne lever længere. Derfor er det nødvendigt, at flere danskere bliver længere på arbejdsmarkedet. I det kreative Danmark står det klart, at ældre ikke er en byrde, men en samfundsmæssig ressource. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at afskaffe efterlønnen og forhøje pensionsalderen. Det kommer både de ældre medarbejdere og samfundsøkonomien til gode. Med disse to tiltag kan vi løse hovedparten af fremtidens finansieringsproblem. Afskaf efterlønnen Principielt bør det ikke være en statslig opgave at finansiere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for mennesker med deres arbejdsevne i behold. Tilgangen til efterløn er stor og bliver større i fremtiden, hvilket giver langsigtede finansieringsproblemer. Efterlønnen modarbejder fremtidens krav om at fastholde flere på arbejdsmarkedet og tjener ikke længere sit oprindelige formål. Som Vismændene har beskrevet, er flertallet af efterlønnere ikke mere nedslidte end resten af befolkningen de har ikke flere sygedage, og de går ikke mere til lægen end andre. Samtidig medfører efterlønnen stigende ledighed hos folk, der nærmer sig efterlønsalderen. En afskaffelse af efterlønnen vil medvirke til en kraftig forøgelse af arbejdsstyrken. Dette forslag alene vil løse mere end halvdelen af de udfordringer, som følger af fremtidens demografiske udfordring. Det Radikale Venstre ønsker at afskaffe efterlønnen. I stedet skal der gives adgang til seniorpension for nedslidte. Seniorpension er en ny pensionsform baseret på behov og ikke en generel rettighed. Dermed er ordningen forbeholdt de nedslidte personer, som ikke længere kan klare sig på arbejdsmarkedet. Forhøj pensionsalderen I takt med at gennemsnitsalderen stiger, er det nødvendigt at drøfte, om en pensionsalder på 65 år er rimelig. Hvis f.eks. middellevetiden forøges til 95 år, vil pensionisttilværelsen for flere være på 30 år. Derfor bør vi diskutere, om pensionsalderen skal stige i takt med middellevetiden. Denne diskussion kan dog ikke tages uafhængigt af den øvrige velfærdsdiskussion. Afskaffes efterlønnen og øges arbejdsudbuddet gennem lavere skat på arbejde, mindskes behovet for at ændre pensionsalderen. Hvis der ikke gennemføres andre reformer, og en femårig efterlønsperiode bevares, er der derimod et større behov for højere pensionsalder. Arbejdsudbudseffekten afhænger af, om efterlønnen afskaffes eller ej. Er efterlønnen afskaffet, vil en pensionsalder hævet fra 65 år til 67 år løfte arbejdsudbuddet med omkring personer frem mod

12 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Afskaf de aldersbetingede ydelser Det at blive ældre er en samfundsmæssig ressource og ikke et socialt problem. I det kreative Danmark er borgere over 65 år ikke at betragte som en stor grå masse, der skal ekspederes igennem systemet, men som folk med vidt forskellige behov og formåen. Derfor vil vi ikke kun afskaffe efterlønnen, men også de aldersbetingede ydelser, rabatter og gratis tilbud, som automatisk bliver udløst, når man fylder 65 år: Nedsat ejendomsværdiskat, mimrekort, influenzavaccine og forhøjet boligstøtte, sidstnævnte dog med forbehold for ældre i plejeboliger. De, der kan, skal også have lov til at klare sig selv og ikke behandles som sociale klienter. SENERE TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDSMARKEDET: Efterlønnen afskaffes og udfases i de kommende år. I stedet gives adgang til en seniorpension for nedslidte. Pensionsalderen skal følge udviklingen i danskernes gennemsnitlige levealder. Aldersbetingede ydelser afskaffes. Kom hurtigere gennem studierne Sideløbende med at de ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med initiativer i den anden ende af aldersskalaen. De unge skal færdiggøre deres uddannelser og indtræde på arbejdsmarkedet hurtigere end i dag. De studerende er i gennemsnit ca. 4 år forsinket i uddannelsessystemet. Det skyldes i høj grad en længere pause efter endt ungdomsuddannelse de såkaldte sabbatår. Forsinkelsen som følge af sabbatårene er ca. 2½ år og begrænser arbejdsudbuddet med godt personer. Mange unge har stor glæde af sabbatårene både til personlig udvikling og som en tiltrængt tænkepause inden valg af uddannelsesretning. Men det er nødvendigt at tilskynde de unge, som i dag holder mere end 3 års pause inden studiestart, til at påbegynde deres uddannelser lidt hurtigere. Derfor vil Det Radikale Venstre omlægge fjumreåret (dvs. ekstra SU-støtte udover normeret studietid) til lån for de studerende, som har mere end 3 sabbatår efter endt ungdomsuddannelse. Det skaber et mere motiverende SU-system, som stadig lader plads til studieskift mv. 12

13 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER En hurtigere studiestart skal samtidig understøttes af en styrket uddannelsesvejledning på ungdomsuddannelserne og en mere målrettet indsats hos de erhvervsrettede og videregående uddannelser i forhold til direkte rekruttering af de unge efter deres adgangsgivende eksamen. Derudover vil det Radikale Venstre gøre en målrettet indsats for at mindske omfanget af normoverskridelser på de videregående uddannelser. Det kan være gennem fastlagte tidsrammer for specialer, så disse ikke trækker ud i årevis i samme omfang som i dag. F.eks. kunne man sætte en frist for specialeskrivning på seks måneder. Et initiativ som mange uddannelsesinstitutioner allerede i dag har stor succes med. MINDRE FORSINKELSE I UDDANNELSESSYSTEMET: Fjumreåret omlægges til lån for de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse efter mere end 3 års pause (sabbatår). Bedre uddannelsesvejledning og rekruttering skal sikre en hurtigere studiestart. Tidsrammer for specialer skal bidrage til et bedre og kortere specialeforløb på de lange videregående uddannelser, f.eks. ved en maksimal frist på seks måneder til at skrive speciale. Sænk skatten på arbejde Skatten på arbejde er alt for høj. Den høje skat på arbejdsindkomst betyder, at det er sværere at konkurrere med omverdenen om at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Den høje skat på arbejdsindkomst medfører sort arbejde. Og den høje skat på arbejde betyder, at mange, der ellers kunne få en chance på arbejdsmarkedet, ikke får det, fordi den pris, virksomhederne og danskerne skal betale for arbejdskraften, er for høj. Samtidig betyder den høje skat på arbejde, at tilskyndelsen til en ekstra indsats lidt højere oppe i indkomstskalaen begrænses. Derfor er nedsættelse af personskatten helt afgørende for, at der kan skabes flere arbejdspladser i årene fremover. Skattestoppet er ikke svaret. Det Radikale Venstre vil gøre op med det perspektivløse og asociale skattestop. Det skal ske ved fremover at lade boligskatterne følge lønudviklingen. Skatteomlægningen fra arbejde til mursten er nødvendig for at imødegå de krav, globaliseringen stiller. Læs hele det radikale skatteforslag på 13

14 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER DEN RADIKALE SKATTEREFORM SKABER FLERE ARBEJDSPLADSER: En lempelse af skatten på arbejde i bunden for at øge gevinsten ved at tage et arbejde. En lempelse af marginalskatterne især i intervallet for at øge incitamentet til at yde en ekstra indsats og tage en videregående uddannelse. Opgør med det asociale skattestop: Boligskatter skal følge lønudviklingen. Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens velfærd skal sikres ved, at mange flere ledige kommer i arbejde. Det Radikale Venstre vil derfor skabe et nyt og enkelt dagpengesystem, der motiverer de ledige frem for at fastholde dem på offentlig forsørgelse. Med en række konkrete forslag vil vi forhindre udstødning fra arbejdsmarkedet, ligesom vi vil styrke det danske arbejdsmarked ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Et nyt og enkelt overførselsindkomstsystem I det nye overførselsindkomstsystem skal det være obligatorisk at forsikre sig mod ledighed, for alle skal solidarisk bidrage til finansieringen af udgifterne til ledighed. Som trappetrinene på figuren (side 15) viser, er der tale om en årsindkomstlignende model, hvor ydelserne falder, jo længere tid en person er ledig. Forsikrede ledige kan få mulighed for en højere dagpengedækning i de tre første ledighedsmåneder. I den periode kan den ledige koncentrere sig om at komme i job uden at bekymre sig om sin privatøkonomi. Efter tre måneder falder ydelsen med jævne mellemrum, så den ledige hele tiden får nye incitamenter til at komme i arbejde. Jobsøgningen skal understøttes af en målrettet vejlednings- og aktiveringsindsats, som tager udgangspunkt i den enkelte lediges muligheder og ressourcer. Hvis det mod forventning ikke lykkedes den ledige at komme i arbejde efter 2½ år på dagpenge, overgår den ledige til kontanthjælpssystemet. For gifte kontanthjælpsmodtagere vil satsen svare til satsen for en enlig ikke-forsørger uafhængigt af ægtefællens indtægt. 14

15 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER FIGUR 2: Et nyt og enkelt overførselsindkomstsystem Forhøjet dagpengeydelse Evt. privat forsikring Dagpenge 3 mdr. 1 år 2½ år Kontanthjælp (lempet ægtefælleafhængighed) 5 år Kontanthjælp (ægtefælleafhængig) Med det nye overførselsindkomstsystem ønsker Det Radikale Venstre at stå som garant for, at alle ledige borgere får et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Derfor vil vi lempe ægtefælleafhængigheden for de kontanthjælpsmodtagere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Samtidig vil Det Radikale Venstre afskaffe de urimeligt lave ydelser som starthjælpen og loftet over kontanthjælpen. Med vores forslag til en skattereform med et forhøjet beskæftigelsesfradrag sikrer vi, at det altid kan betale sig at arbejde frem for at gå ledig. Integration af marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet Alt for mange udstødes fra arbejdsmarkedet, selvom vi har behov for alle ledige hænder. Det vil Det Radikale Venstre lave om på ved at styrke disse gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere uden en kompetencegivende uddannelse er en af de grupper, der har en særlig høj risiko for at være uden arbejde. Det Radikale Venstre vil derfor styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) for denne gruppe. Vi ved også, at stress og nedslidning er meget hyppige årsager til, at borgere må forlade arbejdsstyrken i utide. Vi vil derfor arbejde aktivt for, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats prioriteres langt højere end i dag. Vi vil særligt kæmpe for øget fokus på de psykiske arbejdsmiljøproblemer. Ældre og erfarne medarbejdere er en vigtig ressource for mange arbejdspladser. Alligevel har vi et dagpengesystem, der fastholder denne gruppe i ledighed. Det skyldes bl.a. de særregler, der fritager ældre fra aktivering og forlænger deres dagpengeperiode. Det Radikale Venstre ønsker derfor at afskaffe disse særregler og bane vejen for, at flere ældre borgere kan være i arbejde. Mange med større eller mindre handicaps får aldrig en reel chance på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi sikre, at alle med et handicap får en hurtig afklaring af deres helbredsproblem og ret til en samlet handlingsplan, der 15

16 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER hurtigst muligt sikrer dem en plads på arbejdsmarkedet. Vi vil også arbejde for, at tilgængeligheden til stationer, boliger og offentlige institutioner kortlægges og underlægges en egentlig handlingsplan, så dårlige bygninger ikke står i vejen for bedre integration af handicappede på arbejdsmarkedet. Det globale arbejdsmarked Danmark får et stigende behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, for virksomhederne rykker derhen, hvor arbejdskraften udbydes. Danmark skal derfor være et attraktivt land at leve og arbejde i for både danskere og udlændinge. Men samtidig skal velfærdsstaten beskyttes mod mennesker, som blot kommer til Danmark for at udnytte det sociale system. Væk med Østaftalen Det Radikale Venstre vil derfor kæmpe for, at Østaftalen afskaffes her og nu. Østaftalen medfører en masse unødigt bureaukrati og gør det svært at tiltrække medarbejdere fra de andre EU-lande. Formålet med at afskaffe Østaftalen er at undgå flaskehalse på det i forvejen hårdt pressede danske arbejdsmarked ikke at skabe lønpres. En ophævelse af Østaftalen vil give et tiltrængt løft i arbejdsstyrken. Vi skal tiltrække talenter fra hele verdenen Det er alt for svært for danske virksomheder at tiltrække veluddannet arbejdskraft fra resten af verden. Det skyldes bl.a., at det ikke umiddelbart er muligt for den udenlandske arbejdskraft at få ægtefælle og børn med til Danmark. Det Radikale Venstre forslår derfor, at der indføres en green card-ordning, som er kendetegnet ved, at opholdstilladelsen knyttes til den enkelte udlændings kvalifikationer, samt at udlændingen har ret til at medbringe den nærmeste familie, og at den medfølgende ægtefælle får ret til at arbejde i Danmark. Ingen i familien får dog ret til offentlig forsørgelse. Udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, skal i stedet kunne optjene denne ret gennem et pointsystem. Mange udlændinge søger hvert år til Danmark for at studere, blot for at forlade Danmark, så snart studierne er ovre. Danmark har en interesse i, at disse unge bliver en længere periode i Danmark. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at udenlandske studerende skal have ret til at søge arbejde i Danmark i op til 6 måneder efter endt uddannelse. Samtidig skal udenlandske forskere og ph.d.-studerende have ret til at tage deres familie med til Danmark. Udenlandske studerende skal også have ret til at arbejde sideløbende med deres studier i Danmark, hvilket vil være med til at styrke de unges tilknytning til Danmark. 16 Danskere skal kunne vende hjem til det danske arbejdsmarked Det Radikale Venstre mener, at danskere, som i en periode har studeret eller arbejdet i udlandet, ikke skal hindres i at vende hjem til Danmark for

17 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER at arbejde. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med sig hjem til Danmark. Det er helt urimeligt at stille sådanne barrierer op for menneskers arbejdsmæssige eller private udvikling. SÅDAN FÅR VI ENDNU FLERE I ARBEJDE: Nyt dagpengesystem: Dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2½ år, dagpengesatsen forhøjes i tre måneder, ægtefælleafhængigheden lempes, starthjælpen og loftet over kontanthjælpen fjernes. Væk med særregler for ældre dagpengemodtagere. Styrket VEU-indsats for personer uden en kompetencegivende uddannelse. Forbedret integrationsindsats i arbejdsmarkedspolitikken. Væk med Østaftalen. Vi foreslår en green card-ordning, hvor opholdstilladelsen knyttes til den enkelte udlændings kvalifikationer. Danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med hjem til Danmark. Integration i verdensklasse Det er helt afgørende, at integrationen af flygtninge og indvandrere styrkes. Integration i verdensklasse kan give et dynamisk, mangfoldigt samfund med plads til forskellighed samt bidrage til, at velkvalificerede udlændinge vælger at udnytte deres talenter i Danmark frem for andre steder. God integration starter i folkeskolen Alt for ofte mislykkedes integrationen allerede tidligt i uddannelsessystemet. Det skal der rettes op på. Vi ved, at mange unge, især drenge, med anden etnisk baggrund har det svært i folkeskolen og falder fra deres ungdomsuddannelse. Det Radikale Venstre vil derfor indføre mentorordninger, der sikrer, at de unge følges fra 8. klasse, og til de afslutter deres ungdomsuddannelse. Vi ønsker også et større fokus på, at såvel pædagoger som lærere får de nødvendige forudsætninger for at undervise flerkulturelle elever. Endelig vil vi arbejde for en langt bedre erhvervsvejledning, der retter sig helt specifikt mod områder med mangel på arbejdskraft. Det vil sikre et bedre match mellem arbejdskraft og arbejdsmarked, og vi kan derigennem hjælpe de unge bedre i gang. 17

18 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER 18 Bedre udnyttelse af medbragte kompetencer Mange indvandrere har erhvervs- eller videregående uddannelser med i bagagen, når de kommer til Danmark. Det skal vi blive langt bedre til at udnytte. Selvom der igennem de seneste mange år er taget en række initiativer for at få disse meritvurderet og konverteret, er mange danske arbejdsgivere stadig ikke trygge ved at ansætte indvandrere på baggrund af deres udenlandske eksaminer. Det betyder, at mange veluddannede er beskæftigede i stillinger, som de er overkvalificerede til, søger de forkerte stillinger, fordi kendskabet til det danske arbejdsmarked er ringe, eller måske står helt udenfor arbejdsmarkedet. Derfor ønsker Det Radikale Venstre en stærkere indsats for at dokumentere, konvertere og opkvalificere de veluddannede indvandreres kompetencer til egentlige danske eksamensbeviser. Det kræver, udover en fokuseret danskindlæring, en øget indsats for opkvalificering, der hvor uddannelsen ikke helt matcher nogen anerkendt dansk uddannelse. Det kræver en lettere adgang til kortlægning af medbragte dokumenterede og udokumenterede kompetencer, der kan føre til en dansk eksamen. Det kræver, at udlændingene selv bliver gjort opmærksomme på, hvad de er kvalificerede til på det danske arbejdsmarked, så de søger de rigtige stillinger. Det er ikke nok at anerkende de udenlandske meritter. Hvis arbejdsgiverne skal være trygge ved, at niveauet holder, skal de konverteres til danske eksamensbeviser. Der er ingen tid at spilde. Integration på arbejdsmarkedet Mange flere etniske minoriteter skal ind på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt, hvis vi skal imødegå den demografiske udfordring. Men på trods af gunstige økonomiske konjunkturer er ledigheden blandt indvandrere og efterkommere i absolutte tal stadig lige så høj som i Det Radikale Venstre vil derfor skabe en integrationsindsats, der er rettet mod arbejdsmarkedet. For det første skal de offentlige arbejdspladser blive bedre til at ansætte etniske minoriteter. Det er de offentlige arbejdspladser, der er længst bagefter, når det gælder om at ansætte indvandrere og efterkommere. Mens hver tredje dansker er offentligt ansat, gælder det samme kun for en femtedel af indvandrerne. Derfor vil Det Radikale Venstre stille krav om, at alle offentlige arbejdspladser udarbejder handlingsplaner for, hvordan de tiltrækker en medarbejderstab, der afspejler det omkringliggende samfund. For det andet vil vi arbejde på at udbrede den trappemodel, der med en kombination af indslusningsløn, danskundervisning og uddannelse er med til at åbne døren til arbejdsmarkedet for etniske minoriteter. Den virker, men bruges alt for lidt i dag. For det tredje vil vi styrke flygtninges incitamenter til at lade sig integrere på arbejdsmarkedet ved i højere grad at knytte opholdstilladelsen til flygtningens egen integrationsindsats. Ingen flygtning i fast beskæftigelse skal derfor kunne udvises af Danmark, udelukkende fordi forholdene i hjemlandet tillader det. Endelig skal den kommunale indsats styrkes. Der er i dag meget stor forskel på, hvor stor suc-

19 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER ces kommunerne har med deres integrationsprogrammer for nytilkomne flygtninge. For at sætte fokus på den gode integrationsindsats og styrke vidensdelingen mellem kommunerne indføres en resultatløn, som gør kommunernes tilskud til integrationsopgaven afhængig af deres resultater. Integrationen rykker tættere på hjemmet Vi tror på, at den almene boligsektor også kan spille en vigtig rolle. Der er gode erfaringer med at igangsætte byudviklingsprojekter, der bekæmper de boligsociale problemer og fremmer integrationen. Indsatsen skal ikke bare sikre, at forholdene internt i boligområderne forbedres, men også at vi undgår et delt Danmark, hvor nogle boligområder næsten udelukkende er bosat af folk på overførselsindkomster. Det Radikale Venstre vil derfor kæmpe for, at indsatsen også fortsætter, når de 600 mio. kr., der er afsat i 2006, er opbrugt. Udnyt erfaringerne Hvert år investeres betydelige summer i integration. Alligevel er der en forbavsende dårlig evalueringskultur og meget lidt systematisk videns- og erfaringsdeling. Det skal vi rette op på. For selvom integration stadig er en stor udfordring for det danske samfund, er der mange ting, som lykkedes. De ting skal vi lære af. Nogle boligområder får f.eks. bugt med kriminaliteten, nogle kommuner får hurtigt etniske minoriteter i arbejde, og nogle byer forhindrer, at skolerne får en skæv sammensætning. Det Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at der oprettes tværfaglige videnscentre med armslængde til berørte ministerier og en bred sammensætning med deltagelse af både private, frivillige og offentlige aktører. Skal vi have integration i verdensklasse, er det bydende nødvendigt, at integrationsindsatsen bliver vidensbaseret. Det kræver systematisk vidensopsamling og formidling, så alle aktører ved, hvad der virker. EN INTEGRATIONSINDSATS I VERDENSKLASSE: De unge minoriteters uddannelse styrkes gennem mentorordninger, ved bedre efteruddannelse af pædagoger og lærere samt en styrket erhvervsvejledning. Indvandrere skal have nemmere ved at få godkendt og opkvalificeret uddannelsen fra deres hjemland. Flere etniske minoriteter skal ansættes i den offentlige sektor, og kommunerne får resultatløn for integrationsindsatsen. Ghettobekæmpelse, så vi undgår et delt Danmark. Bedre udnyttelse af de gode løsninger på integrationsområdet. 19

20 Tag hånd om velfærden 20

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere