ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark"

Transkript

1 ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006

2 2

3 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst parti. Vi vil skabe et bedre samfund i en global verden ved at foretage reformer nu. Derfor præsenterer vi en reformpakke, der klæder Danmark på til fremtiden. Det Radikale Venstre vil skabe det kreative Danmark. Et Danmark, der kan konkurrere i et globalt videnssamfund, og som tager hånd om de svageste. Et Danmark, hvor flere unge gennemfører en uddannelse. Et Danmark, hvor der er brug for og plads til alle. Det kræver omfattende skatte- og arbejdsmarkedsreformer, der øger tilskyndelsen til at arbejde og skabe egen virksomhed. Det kræver langt mere offensive investeringer i uddannelse og viden og mod til konstant at udvikle og nytænke vores måde at arbejde, undervise og forske på. Vi skal samtidig styrke vores velfærd til gavn for den sociale mobilitet, sundheden og naturen. Vi står overfor en fælles udfordring, nemlig at fremtidssikre det danske samfund, og det kræver vilje og ambitioner at følge op på Velfærdskommissionens mange fornuftige forslag. I den sammenhæng nytter det ikke på forhånd at udelukke emner og temaer fra diskussionen. Man kan frygte, at nænsomme justeringer slet ikke står mål med fremtidens udfordringer. Vi ser frem til forhandlingerne med regeringen og vil gøre, hvad vi kan for at præge regeringen til at tage hånd om fremtidens udfordringer. Det haster. 3

4 DET RADIKALE VENSTRES REFORMFORSLAG: Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Det offentlige skal ikke betale for, at folk forlader arbejdsmarkedet, hvis de har deres arbejdsevne i behold. Efterlønnen skal afskaffes og udfases i de kommende år. I stedet gives adgang til en seniorpension for nedslidte. Den gode nyhed er, at vi lever længere. Derfor bør pensionsalderen følge udviklingen i danskernes gennemsnitlige levealder, så økonomien kan hænge sammen. Det er ikke en social begivenhed at fylde 65 år. Derfor skal de aldersbetingede ydelser afskaffes. Kom hurtigere gennem studierne Fjumreåret omlægges til lån for de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse efter mere end 3 års pause (sabbatår). Med bedre uddannelsesvejledning og rekruttering sikres en hurtigere studiestart. Tidsrammer for specialer skal gøre specialeforløb på de lange videregående uddannelser bedre og kortere. Ned med skatten på arbejde Ned med skatten på arbejde det øger gevinsten ved at tage et arbejde. En lempelse af marginalskatterne især i intervallet øger incitamentet til at yde en ekstra indsats og tage en videregående uddannelse. Vi vil gøre op med det asociale skattestop: Boligskatter skal følge lønudviklingen. Fremtidens arbejdsmarked Et nyt og enkelt dagpengesystem giver tre måneders forhøjet ydelse og forkorter dagpengeperioden fra 4 til 2 ½ år. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats for personer uden en kompetencegivende uddannelse skal få flere på banen. Med forbedret integrationsindsats i arbejdsmarkedspolitikken undgår vi marginalisering. Afskaffelse af særregler for ældre dagpengemodtagere kan bane vejen for, at flere ældre borgere kan få en plads på arbejdsmarkedet. Afskaffelse af Østaftalen løser flaskehalsproblemer og mindsker bureaukratiet. For at styrke Danmark i den internationale kamp om hjernerne indføres en greencard-ordning, hvor opholdstilladelsen er knyttet til den enkelte udlændings kvalifikationer. Danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med sig hjem til Danmark. Integration i verdensklasse De unge minoriteters uddannelse styrkes gennem mentorordninger, ved bedre efteruddannelse af pædagoger og lærere samt en styrket erhvervsvejledning. Indvandrere skal have nemmere ved at få godkendt og opkvalificeret uddannelsen fra deres hjemland. Flere etniske minoriteter i den offentlige sektor og kommunal resultatløn for en effektiv integrationsindsats. 4

5 Ghettobekæmpelse, så vi undgår et delt Danmark. Bedre udnyttelse af de gode løsninger på integrationsområdet. Forebyg problemerne et bedre sikkerhedsnet Højere kvalitet frem for lavere takster i daginstitutionerne. Styrk pædagogerne og bekæmp den negative sociale arv allerede i førskolealderen. De frivillige organisationer i det sociale arbejde skal styrkes, så flere får glæde af de frivillige netværk. Starthjælpen og loftet over kontanthjælpen afskaffes vi vil ikke være med til at piske borgere med lave økonomiske overførsler. Der skal sættes ind over for en ny type sygdomme, der bliver flere og flere af, i gråzonen mellem det fysiske og det psykiske, og som også rammer vores børn, bl.a. stress og spiseforstyrrelser. Et målrettet sundhedsvæsen Et opgør med den skæve brugerbetaling: Brugerbetalingen på sundhed omlægges, så fordelingen bliver mere rimelig og mere målrettet hjælper de syge samt sikrer hensigtsmæssig brug af sundhedsydelser. Det betyder, at det i fremtiden f.eks. skal koste 100 kr. at komme på skadestuen eller 75 kr. at komme til lægen. Provenuet skal bruges på at sænke egenbetalingen på tandlægebesøg. Danskerne har ondt i sundheden. Der skal udarbejdes en national handlingsplan for bedre folkesundhed. Velfærd handler også om miljø Derfor skal det danske energiforbrug frem mod 2050 halveres. Det internationale samarbejde i klimaindsatsen skal styrkes. Lad os tage ansvar i verden I de kommende år skal den danske ulandsbistand genoprettes til 1 pct. af BNI vi skal deltage aktivt i kampen mod fattigdom også uden for landets grænser. Der skal afsættes 0,5 pct. af BNI til en Global Ramme, der skal arbejde for fundamentale goder som fred og demokrati i alle dele af verden. Et klogere Danmark en bedre folkeskole Undervisningen i folkeskolen skal udvikles med henblik på at styrke både fagligheden og rummeligheden i folkeskolen. Lærernes efteruddannelse skal opprioriteres, så lærerne kan tilegne sig nye pædagogiske og faglige værktøjer. Den nuværende 10. klasse skal forbedres, så vi sikrer en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Vi skal kunne og vide mere Universiteterne skal tilføres flere ressourcer bedre uddannelser er ikke gratis. Det Radikale Venstre ønsker at stoppe de seneste års nedskæringer på universiteternes taxametertilskud. Den offentlige forskning skal have frihed og prioriteres højere end i dag. Vi ønsker en offentlig satsning på forskning, som rækker ud over Barcelona-målsætningen, f.eks. 1,2 pct. af BNP. 5

6 Udfordringer INDHOLD Udfordringer Radikale løsninger Velfærdsreformer kræver handling Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Kom hurtigere gennem studierne Sænk skatten på arbejde Fremtidens arbejdsmarked Integration i verdensklasse Tag hånd om velfærden Forebyg problemerne et bedre sikkerhedsnet Nytænkning af sundhedsvæsenet Naturen i balance Fra gadekæret til den globale landsby Lad os tage ansvar i verden Et klogere Danmark Viden og innovation er vejen frem

7 UDFORDRINGER UDFORDRINGER UDFORDRINGER UDFORDRINGER DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND står overfor store udfordringer. Det er glædeligt, at befolkningen lever længere. Men det betyder også, at de offentlige udgifter til bl.a. pension, efterløn og sundhed vil stige. Denne demografiske udfordring lægger øget pres på fremtidens velfærdssamfund. Samtidig ønsker vi fortsat at kunne udvikle og udbygge vores velfærd og skabe et mere innovativt og kreativt samfund end i dag. Det Radikale Venstre vil sikre, at befolkningens uddannelsesniveau hele tiden øges, ligesom vi ønsker at spænde sikkerhedsnettet ud under de svageste borgere. Kun med en sund og afbalanceret økonomi kan disse udfordringer tages op. DANMARK STÅR OVERFOR STORE UDFORDRINGER I FREMTIDEN: Den demografiske udfordring kræver fremtidssikring af velfærdssamfundet pga. stigende levetid. Velfærdsstaten og Danmark skal udvikles til et mere innovativt og attraktivt samfund end i dag Velfærdskommissionen beskriver tre mulige løsninger, hvis vi vil gøre velfærdssamfundet holdbart på lang sigt: Massive skattestigninger Massive besparelser på den offentlige sektor Skaffe mere end ud på arbejdsmarkedet Det Radikale Venstre mener ikke, danskerne kan være tjent med hverken massive skattestigninger eller ringere service. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at skaffe flere i arbejde og skabe nye muligheder for den alt for store gruppe af mennesker, som i dag er på passiv forsørgelse udenfor det danske arbejdsmarked. Inden år 2040 skal yderligere personer have mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. Med en samlet reformpakke vil vi fremtidssikre velfærdssamfundet. På de følgende sider kan du læse om, hvorfor vi vil afskaffe efterlønnen og forhøje folkepensionsalderen. Ligesom vi viser, hvordan reformer af skattesystemet og dagpengesystemet kan få mange flere danskere i arbejde. Men vi vil mere end blot fremtidssikre den nuværende velfærd. Med de ambitiøse reformer skaber vi nemlig yderligere råderum til at udbygge det kreative og innovative velfærdssamfund. En række konkrete udspil, der bl.a. sigter mod at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i den globale kamp om hjernerne, skal være med til at realisere det kreative Danmark, vi ønsker at bo i og leve af. På sundhedsområdet skal der sættes ind med forebyggelse og sikres en mere rimelig fordeling af brugerbetaling. Og miljøet skal gøres grønnere ved at investere i en markant reduktion af CO2-udslippet. 7

8 Radikale løsninger 8

9 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Velfærdsreformer kræver handling Det er helt afgørende for at løse fremtidens udfordringer, at flere kommer i arbejde. Derfor skal skatten på arbejde sættes ned, så der kan skabes flere arbejdspladser, og så Danmark står stærkere i den globale konkurrence om hjernerne. Der bliver i fremtiden ikke råd til det hele, hvis vi ikke er villige til at prioritere i dag. Selvom Danmark i fremtiden vil opleve høj økonomisk vækst, kan de nuværende offentlige ydelser ikke fastholdes i uændret form der skal handles. Der er behov for at tage fat på mange forskellige områder: Efterløn, pensionsalder, skat, arbejdsmarked, uddannelse m.m. Dette udspil præsenterer Det Radikale Venstres løsninger på fremtidens udfordringer. Vores ambitionsniveau er højere end at opfylde kravene i 2010-planen. De radikale initiativer sigter på at løse finansieringsproblemet som følge af længere levetid, men samtidig også at skabe et råderum til at løfte velfærden i fremtiden. Et sådant råderum er nødvendigt for at imødekomme de behov og krav som danskerne i fremtiden vil stille til velfærdsydelserne. Råderummet skal benyttes til investeringer i fremtiden. Vi skal investere i vore børns uddannelse og i vores evne til at skabe ny viden. Det er afgørende for at skabe velfærd og velstand i en global verden med stigende konkurrence. Regeringen har brugt en stor del af råderummet i 2010-planen på skattestoppet. Det, som er tilbage (2 mia. kr. årligt til nye initiativer), er ikke nok til at opfylde danskernes øgede krav til bedre velfærdsydelser og samtidig forbedre uddannelsessystemet og forskningsindsatsen. I fremtiden vil skattestoppet føre til en massiv udhulning af skatteindtægterne. Vi ønsker et opgør med skattestoppet gennem en skattereform så skattestoppet ikke bliver et velfærdsstop. Det Radikale Venstres velfærdsudspil er en samlet pakke, som ambitiøst og målrettet tager hånd om fremtidens udfordringer samt sikrer yderligere råderum til at udvikle velfærdssamfundet fremover. 9

10 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER UDFORDRINGER LØSNINGER FIGUR 1: Radikale løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer SÅDAN NÅR VI VORES MÅL: Kravet om mere i beskæftigelse i 2010-planen, som Det Radikale Venstre fortsat støtter op om, er på længere sigt ikke ambitiøst nok. Det Radikale Venstres reformpakke vil mere end det. Den sigter efter en samlet stigning i beskæftigelsen frem mod 2040 på over personer. RADIKALE LØSNINGER BESKÆFTIGELSESEFFEKT Senere tilbagetrækning fra et aktivt arbejdsliv Udfasning af efterlønnen Levetidsafhængig pensionsalder Lavere skat på arbejde Arbejde til alle og bedre integration Hurtigere gennem uddannelsessystemet Samlet stigning i beskæftigelsen

11 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Danskerne lever længere. Derfor er det nødvendigt, at flere danskere bliver længere på arbejdsmarkedet. I det kreative Danmark står det klart, at ældre ikke er en byrde, men en samfundsmæssig ressource. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at afskaffe efterlønnen og forhøje pensionsalderen. Det kommer både de ældre medarbejdere og samfundsøkonomien til gode. Med disse to tiltag kan vi løse hovedparten af fremtidens finansieringsproblem. Afskaf efterlønnen Principielt bør det ikke være en statslig opgave at finansiere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for mennesker med deres arbejdsevne i behold. Tilgangen til efterløn er stor og bliver større i fremtiden, hvilket giver langsigtede finansieringsproblemer. Efterlønnen modarbejder fremtidens krav om at fastholde flere på arbejdsmarkedet og tjener ikke længere sit oprindelige formål. Som Vismændene har beskrevet, er flertallet af efterlønnere ikke mere nedslidte end resten af befolkningen de har ikke flere sygedage, og de går ikke mere til lægen end andre. Samtidig medfører efterlønnen stigende ledighed hos folk, der nærmer sig efterlønsalderen. En afskaffelse af efterlønnen vil medvirke til en kraftig forøgelse af arbejdsstyrken. Dette forslag alene vil løse mere end halvdelen af de udfordringer, som følger af fremtidens demografiske udfordring. Det Radikale Venstre ønsker at afskaffe efterlønnen. I stedet skal der gives adgang til seniorpension for nedslidte. Seniorpension er en ny pensionsform baseret på behov og ikke en generel rettighed. Dermed er ordningen forbeholdt de nedslidte personer, som ikke længere kan klare sig på arbejdsmarkedet. Forhøj pensionsalderen I takt med at gennemsnitsalderen stiger, er det nødvendigt at drøfte, om en pensionsalder på 65 år er rimelig. Hvis f.eks. middellevetiden forøges til 95 år, vil pensionisttilværelsen for flere være på 30 år. Derfor bør vi diskutere, om pensionsalderen skal stige i takt med middellevetiden. Denne diskussion kan dog ikke tages uafhængigt af den øvrige velfærdsdiskussion. Afskaffes efterlønnen og øges arbejdsudbuddet gennem lavere skat på arbejde, mindskes behovet for at ændre pensionsalderen. Hvis der ikke gennemføres andre reformer, og en femårig efterlønsperiode bevares, er der derimod et større behov for højere pensionsalder. Arbejdsudbudseffekten afhænger af, om efterlønnen afskaffes eller ej. Er efterlønnen afskaffet, vil en pensionsalder hævet fra 65 år til 67 år løfte arbejdsudbuddet med omkring personer frem mod

12 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Afskaf de aldersbetingede ydelser Det at blive ældre er en samfundsmæssig ressource og ikke et socialt problem. I det kreative Danmark er borgere over 65 år ikke at betragte som en stor grå masse, der skal ekspederes igennem systemet, men som folk med vidt forskellige behov og formåen. Derfor vil vi ikke kun afskaffe efterlønnen, men også de aldersbetingede ydelser, rabatter og gratis tilbud, som automatisk bliver udløst, når man fylder 65 år: Nedsat ejendomsværdiskat, mimrekort, influenzavaccine og forhøjet boligstøtte, sidstnævnte dog med forbehold for ældre i plejeboliger. De, der kan, skal også have lov til at klare sig selv og ikke behandles som sociale klienter. SENERE TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDSMARKEDET: Efterlønnen afskaffes og udfases i de kommende år. I stedet gives adgang til en seniorpension for nedslidte. Pensionsalderen skal følge udviklingen i danskernes gennemsnitlige levealder. Aldersbetingede ydelser afskaffes. Kom hurtigere gennem studierne Sideløbende med at de ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med initiativer i den anden ende af aldersskalaen. De unge skal færdiggøre deres uddannelser og indtræde på arbejdsmarkedet hurtigere end i dag. De studerende er i gennemsnit ca. 4 år forsinket i uddannelsessystemet. Det skyldes i høj grad en længere pause efter endt ungdomsuddannelse de såkaldte sabbatår. Forsinkelsen som følge af sabbatårene er ca. 2½ år og begrænser arbejdsudbuddet med godt personer. Mange unge har stor glæde af sabbatårene både til personlig udvikling og som en tiltrængt tænkepause inden valg af uddannelsesretning. Men det er nødvendigt at tilskynde de unge, som i dag holder mere end 3 års pause inden studiestart, til at påbegynde deres uddannelser lidt hurtigere. Derfor vil Det Radikale Venstre omlægge fjumreåret (dvs. ekstra SU-støtte udover normeret studietid) til lån for de studerende, som har mere end 3 sabbatår efter endt ungdomsuddannelse. Det skaber et mere motiverende SU-system, som stadig lader plads til studieskift mv. 12

13 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER En hurtigere studiestart skal samtidig understøttes af en styrket uddannelsesvejledning på ungdomsuddannelserne og en mere målrettet indsats hos de erhvervsrettede og videregående uddannelser i forhold til direkte rekruttering af de unge efter deres adgangsgivende eksamen. Derudover vil det Radikale Venstre gøre en målrettet indsats for at mindske omfanget af normoverskridelser på de videregående uddannelser. Det kan være gennem fastlagte tidsrammer for specialer, så disse ikke trækker ud i årevis i samme omfang som i dag. F.eks. kunne man sætte en frist for specialeskrivning på seks måneder. Et initiativ som mange uddannelsesinstitutioner allerede i dag har stor succes med. MINDRE FORSINKELSE I UDDANNELSESSYSTEMET: Fjumreåret omlægges til lån for de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse efter mere end 3 års pause (sabbatår). Bedre uddannelsesvejledning og rekruttering skal sikre en hurtigere studiestart. Tidsrammer for specialer skal bidrage til et bedre og kortere specialeforløb på de lange videregående uddannelser, f.eks. ved en maksimal frist på seks måneder til at skrive speciale. Sænk skatten på arbejde Skatten på arbejde er alt for høj. Den høje skat på arbejdsindkomst betyder, at det er sværere at konkurrere med omverdenen om at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Den høje skat på arbejdsindkomst medfører sort arbejde. Og den høje skat på arbejde betyder, at mange, der ellers kunne få en chance på arbejdsmarkedet, ikke får det, fordi den pris, virksomhederne og danskerne skal betale for arbejdskraften, er for høj. Samtidig betyder den høje skat på arbejde, at tilskyndelsen til en ekstra indsats lidt højere oppe i indkomstskalaen begrænses. Derfor er nedsættelse af personskatten helt afgørende for, at der kan skabes flere arbejdspladser i årene fremover. Skattestoppet er ikke svaret. Det Radikale Venstre vil gøre op med det perspektivløse og asociale skattestop. Det skal ske ved fremover at lade boligskatterne følge lønudviklingen. Skatteomlægningen fra arbejde til mursten er nødvendig for at imødegå de krav, globaliseringen stiller. Læs hele det radikale skatteforslag på 13

14 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER DEN RADIKALE SKATTEREFORM SKABER FLERE ARBEJDSPLADSER: En lempelse af skatten på arbejde i bunden for at øge gevinsten ved at tage et arbejde. En lempelse af marginalskatterne især i intervallet for at øge incitamentet til at yde en ekstra indsats og tage en videregående uddannelse. Opgør med det asociale skattestop: Boligskatter skal følge lønudviklingen. Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens velfærd skal sikres ved, at mange flere ledige kommer i arbejde. Det Radikale Venstre vil derfor skabe et nyt og enkelt dagpengesystem, der motiverer de ledige frem for at fastholde dem på offentlig forsørgelse. Med en række konkrete forslag vil vi forhindre udstødning fra arbejdsmarkedet, ligesom vi vil styrke det danske arbejdsmarked ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Et nyt og enkelt overførselsindkomstsystem I det nye overførselsindkomstsystem skal det være obligatorisk at forsikre sig mod ledighed, for alle skal solidarisk bidrage til finansieringen af udgifterne til ledighed. Som trappetrinene på figuren (side 15) viser, er der tale om en årsindkomstlignende model, hvor ydelserne falder, jo længere tid en person er ledig. Forsikrede ledige kan få mulighed for en højere dagpengedækning i de tre første ledighedsmåneder. I den periode kan den ledige koncentrere sig om at komme i job uden at bekymre sig om sin privatøkonomi. Efter tre måneder falder ydelsen med jævne mellemrum, så den ledige hele tiden får nye incitamenter til at komme i arbejde. Jobsøgningen skal understøttes af en målrettet vejlednings- og aktiveringsindsats, som tager udgangspunkt i den enkelte lediges muligheder og ressourcer. Hvis det mod forventning ikke lykkedes den ledige at komme i arbejde efter 2½ år på dagpenge, overgår den ledige til kontanthjælpssystemet. For gifte kontanthjælpsmodtagere vil satsen svare til satsen for en enlig ikke-forsørger uafhængigt af ægtefællens indtægt. 14

15 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER FIGUR 2: Et nyt og enkelt overførselsindkomstsystem Forhøjet dagpengeydelse Evt. privat forsikring Dagpenge 3 mdr. 1 år 2½ år Kontanthjælp (lempet ægtefælleafhængighed) 5 år Kontanthjælp (ægtefælleafhængig) Med det nye overførselsindkomstsystem ønsker Det Radikale Venstre at stå som garant for, at alle ledige borgere får et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Derfor vil vi lempe ægtefælleafhængigheden for de kontanthjælpsmodtagere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Samtidig vil Det Radikale Venstre afskaffe de urimeligt lave ydelser som starthjælpen og loftet over kontanthjælpen. Med vores forslag til en skattereform med et forhøjet beskæftigelsesfradrag sikrer vi, at det altid kan betale sig at arbejde frem for at gå ledig. Integration af marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet Alt for mange udstødes fra arbejdsmarkedet, selvom vi har behov for alle ledige hænder. Det vil Det Radikale Venstre lave om på ved at styrke disse gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere uden en kompetencegivende uddannelse er en af de grupper, der har en særlig høj risiko for at være uden arbejde. Det Radikale Venstre vil derfor styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) for denne gruppe. Vi ved også, at stress og nedslidning er meget hyppige årsager til, at borgere må forlade arbejdsstyrken i utide. Vi vil derfor arbejde aktivt for, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats prioriteres langt højere end i dag. Vi vil særligt kæmpe for øget fokus på de psykiske arbejdsmiljøproblemer. Ældre og erfarne medarbejdere er en vigtig ressource for mange arbejdspladser. Alligevel har vi et dagpengesystem, der fastholder denne gruppe i ledighed. Det skyldes bl.a. de særregler, der fritager ældre fra aktivering og forlænger deres dagpengeperiode. Det Radikale Venstre ønsker derfor at afskaffe disse særregler og bane vejen for, at flere ældre borgere kan være i arbejde. Mange med større eller mindre handicaps får aldrig en reel chance på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi sikre, at alle med et handicap får en hurtig afklaring af deres helbredsproblem og ret til en samlet handlingsplan, der 15

16 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER hurtigst muligt sikrer dem en plads på arbejdsmarkedet. Vi vil også arbejde for, at tilgængeligheden til stationer, boliger og offentlige institutioner kortlægges og underlægges en egentlig handlingsplan, så dårlige bygninger ikke står i vejen for bedre integration af handicappede på arbejdsmarkedet. Det globale arbejdsmarked Danmark får et stigende behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, for virksomhederne rykker derhen, hvor arbejdskraften udbydes. Danmark skal derfor være et attraktivt land at leve og arbejde i for både danskere og udlændinge. Men samtidig skal velfærdsstaten beskyttes mod mennesker, som blot kommer til Danmark for at udnytte det sociale system. Væk med Østaftalen Det Radikale Venstre vil derfor kæmpe for, at Østaftalen afskaffes her og nu. Østaftalen medfører en masse unødigt bureaukrati og gør det svært at tiltrække medarbejdere fra de andre EU-lande. Formålet med at afskaffe Østaftalen er at undgå flaskehalse på det i forvejen hårdt pressede danske arbejdsmarked ikke at skabe lønpres. En ophævelse af Østaftalen vil give et tiltrængt løft i arbejdsstyrken. Vi skal tiltrække talenter fra hele verdenen Det er alt for svært for danske virksomheder at tiltrække veluddannet arbejdskraft fra resten af verden. Det skyldes bl.a., at det ikke umiddelbart er muligt for den udenlandske arbejdskraft at få ægtefælle og børn med til Danmark. Det Radikale Venstre forslår derfor, at der indføres en green card-ordning, som er kendetegnet ved, at opholdstilladelsen knyttes til den enkelte udlændings kvalifikationer, samt at udlændingen har ret til at medbringe den nærmeste familie, og at den medfølgende ægtefælle får ret til at arbejde i Danmark. Ingen i familien får dog ret til offentlig forsørgelse. Udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, skal i stedet kunne optjene denne ret gennem et pointsystem. Mange udlændinge søger hvert år til Danmark for at studere, blot for at forlade Danmark, så snart studierne er ovre. Danmark har en interesse i, at disse unge bliver en længere periode i Danmark. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at udenlandske studerende skal have ret til at søge arbejde i Danmark i op til 6 måneder efter endt uddannelse. Samtidig skal udenlandske forskere og ph.d.-studerende have ret til at tage deres familie med til Danmark. Udenlandske studerende skal også have ret til at arbejde sideløbende med deres studier i Danmark, hvilket vil være med til at styrke de unges tilknytning til Danmark. 16 Danskere skal kunne vende hjem til det danske arbejdsmarked Det Radikale Venstre mener, at danskere, som i en periode har studeret eller arbejdet i udlandet, ikke skal hindres i at vende hjem til Danmark for

17 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER at arbejde. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med sig hjem til Danmark. Det er helt urimeligt at stille sådanne barrierer op for menneskers arbejdsmæssige eller private udvikling. SÅDAN FÅR VI ENDNU FLERE I ARBEJDE: Nyt dagpengesystem: Dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2½ år, dagpengesatsen forhøjes i tre måneder, ægtefælleafhængigheden lempes, starthjælpen og loftet over kontanthjælpen fjernes. Væk med særregler for ældre dagpengemodtagere. Styrket VEU-indsats for personer uden en kompetencegivende uddannelse. Forbedret integrationsindsats i arbejdsmarkedspolitikken. Væk med Østaftalen. Vi foreslår en green card-ordning, hvor opholdstilladelsen knyttes til den enkelte udlændings kvalifikationer. Danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med hjem til Danmark. Integration i verdensklasse Det er helt afgørende, at integrationen af flygtninge og indvandrere styrkes. Integration i verdensklasse kan give et dynamisk, mangfoldigt samfund med plads til forskellighed samt bidrage til, at velkvalificerede udlændinge vælger at udnytte deres talenter i Danmark frem for andre steder. God integration starter i folkeskolen Alt for ofte mislykkedes integrationen allerede tidligt i uddannelsessystemet. Det skal der rettes op på. Vi ved, at mange unge, især drenge, med anden etnisk baggrund har det svært i folkeskolen og falder fra deres ungdomsuddannelse. Det Radikale Venstre vil derfor indføre mentorordninger, der sikrer, at de unge følges fra 8. klasse, og til de afslutter deres ungdomsuddannelse. Vi ønsker også et større fokus på, at såvel pædagoger som lærere får de nødvendige forudsætninger for at undervise flerkulturelle elever. Endelig vil vi arbejde for en langt bedre erhvervsvejledning, der retter sig helt specifikt mod områder med mangel på arbejdskraft. Det vil sikre et bedre match mellem arbejdskraft og arbejdsmarked, og vi kan derigennem hjælpe de unge bedre i gang. 17

18 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER 18 Bedre udnyttelse af medbragte kompetencer Mange indvandrere har erhvervs- eller videregående uddannelser med i bagagen, når de kommer til Danmark. Det skal vi blive langt bedre til at udnytte. Selvom der igennem de seneste mange år er taget en række initiativer for at få disse meritvurderet og konverteret, er mange danske arbejdsgivere stadig ikke trygge ved at ansætte indvandrere på baggrund af deres udenlandske eksaminer. Det betyder, at mange veluddannede er beskæftigede i stillinger, som de er overkvalificerede til, søger de forkerte stillinger, fordi kendskabet til det danske arbejdsmarked er ringe, eller måske står helt udenfor arbejdsmarkedet. Derfor ønsker Det Radikale Venstre en stærkere indsats for at dokumentere, konvertere og opkvalificere de veluddannede indvandreres kompetencer til egentlige danske eksamensbeviser. Det kræver, udover en fokuseret danskindlæring, en øget indsats for opkvalificering, der hvor uddannelsen ikke helt matcher nogen anerkendt dansk uddannelse. Det kræver en lettere adgang til kortlægning af medbragte dokumenterede og udokumenterede kompetencer, der kan føre til en dansk eksamen. Det kræver, at udlændingene selv bliver gjort opmærksomme på, hvad de er kvalificerede til på det danske arbejdsmarked, så de søger de rigtige stillinger. Det er ikke nok at anerkende de udenlandske meritter. Hvis arbejdsgiverne skal være trygge ved, at niveauet holder, skal de konverteres til danske eksamensbeviser. Der er ingen tid at spilde. Integration på arbejdsmarkedet Mange flere etniske minoriteter skal ind på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt, hvis vi skal imødegå den demografiske udfordring. Men på trods af gunstige økonomiske konjunkturer er ledigheden blandt indvandrere og efterkommere i absolutte tal stadig lige så høj som i Det Radikale Venstre vil derfor skabe en integrationsindsats, der er rettet mod arbejdsmarkedet. For det første skal de offentlige arbejdspladser blive bedre til at ansætte etniske minoriteter. Det er de offentlige arbejdspladser, der er længst bagefter, når det gælder om at ansætte indvandrere og efterkommere. Mens hver tredje dansker er offentligt ansat, gælder det samme kun for en femtedel af indvandrerne. Derfor vil Det Radikale Venstre stille krav om, at alle offentlige arbejdspladser udarbejder handlingsplaner for, hvordan de tiltrækker en medarbejderstab, der afspejler det omkringliggende samfund. For det andet vil vi arbejde på at udbrede den trappemodel, der med en kombination af indslusningsløn, danskundervisning og uddannelse er med til at åbne døren til arbejdsmarkedet for etniske minoriteter. Den virker, men bruges alt for lidt i dag. For det tredje vil vi styrke flygtninges incitamenter til at lade sig integrere på arbejdsmarkedet ved i højere grad at knytte opholdstilladelsen til flygtningens egen integrationsindsats. Ingen flygtning i fast beskæftigelse skal derfor kunne udvises af Danmark, udelukkende fordi forholdene i hjemlandet tillader det. Endelig skal den kommunale indsats styrkes. Der er i dag meget stor forskel på, hvor stor suc-

19 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER ces kommunerne har med deres integrationsprogrammer for nytilkomne flygtninge. For at sætte fokus på den gode integrationsindsats og styrke vidensdelingen mellem kommunerne indføres en resultatløn, som gør kommunernes tilskud til integrationsopgaven afhængig af deres resultater. Integrationen rykker tættere på hjemmet Vi tror på, at den almene boligsektor også kan spille en vigtig rolle. Der er gode erfaringer med at igangsætte byudviklingsprojekter, der bekæmper de boligsociale problemer og fremmer integrationen. Indsatsen skal ikke bare sikre, at forholdene internt i boligområderne forbedres, men også at vi undgår et delt Danmark, hvor nogle boligområder næsten udelukkende er bosat af folk på overførselsindkomster. Det Radikale Venstre vil derfor kæmpe for, at indsatsen også fortsætter, når de 600 mio. kr., der er afsat i 2006, er opbrugt. Udnyt erfaringerne Hvert år investeres betydelige summer i integration. Alligevel er der en forbavsende dårlig evalueringskultur og meget lidt systematisk videns- og erfaringsdeling. Det skal vi rette op på. For selvom integration stadig er en stor udfordring for det danske samfund, er der mange ting, som lykkedes. De ting skal vi lære af. Nogle boligområder får f.eks. bugt med kriminaliteten, nogle kommuner får hurtigt etniske minoriteter i arbejde, og nogle byer forhindrer, at skolerne får en skæv sammensætning. Det Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at der oprettes tværfaglige videnscentre med armslængde til berørte ministerier og en bred sammensætning med deltagelse af både private, frivillige og offentlige aktører. Skal vi have integration i verdensklasse, er det bydende nødvendigt, at integrationsindsatsen bliver vidensbaseret. Det kræver systematisk vidensopsamling og formidling, så alle aktører ved, hvad der virker. EN INTEGRATIONSINDSATS I VERDENSKLASSE: De unge minoriteters uddannelse styrkes gennem mentorordninger, ved bedre efteruddannelse af pædagoger og lærere samt en styrket erhvervsvejledning. Indvandrere skal have nemmere ved at få godkendt og opkvalificeret uddannelsen fra deres hjemland. Flere etniske minoriteter skal ansættes i den offentlige sektor, og kommunerne får resultatløn for integrationsindsatsen. Ghettobekæmpelse, så vi undgår et delt Danmark. Bedre udnyttelse af de gode løsninger på integrationsområdet. 19

20 Tag hånd om velfærden 20

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Det kreative erhvervsliv. Det Radikale Venstre Økonomi- og Erhvervsudvalget

Det kreative erhvervsliv. Det Radikale Venstre Økonomi- og Erhvervsudvalget Det kreative erhvervsliv Det Radikale Venstre Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhvervslivet i det kreative Danmark Dansk erhvervsliv står overfor en række store udfordringer. Globaliseringen betyder øget

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Arbejdsmarked og integration

Arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked og integration Arbejdsmarkedets udfordringer Faldende arbejdsstyrke Stigende antal indvandrere/efterkommere Mangel påp arbejdskraft Omstillingsevne Efterspørgsel rgsel efter kompetencer Hver

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark Hjælp os med at bygge et nyt Danmark I den radikale folketingsgruppe arbejder vi med en vision. Vi forestiller os et Danmark, der ikke er bange for forandringer, men bruger dem til glæde for os allesammen.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Samlet oversigt over regeringens udspil

Samlet oversigt over regeringens udspil Samlet oversigt over regeringens udspil Regeringens udspil består af forslag på følgende områder: Investeringer i fremtiden Flere penge til forskning Ungdomsuddannelse til alle Flere med videregående uddannelse

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere