ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark"

Transkript

1 ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006

2 2

3 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst parti. Vi vil skabe et bedre samfund i en global verden ved at foretage reformer nu. Derfor præsenterer vi en reformpakke, der klæder Danmark på til fremtiden. Det Radikale Venstre vil skabe det kreative Danmark. Et Danmark, der kan konkurrere i et globalt videnssamfund, og som tager hånd om de svageste. Et Danmark, hvor flere unge gennemfører en uddannelse. Et Danmark, hvor der er brug for og plads til alle. Det kræver omfattende skatte- og arbejdsmarkedsreformer, der øger tilskyndelsen til at arbejde og skabe egen virksomhed. Det kræver langt mere offensive investeringer i uddannelse og viden og mod til konstant at udvikle og nytænke vores måde at arbejde, undervise og forske på. Vi skal samtidig styrke vores velfærd til gavn for den sociale mobilitet, sundheden og naturen. Vi står overfor en fælles udfordring, nemlig at fremtidssikre det danske samfund, og det kræver vilje og ambitioner at følge op på Velfærdskommissionens mange fornuftige forslag. I den sammenhæng nytter det ikke på forhånd at udelukke emner og temaer fra diskussionen. Man kan frygte, at nænsomme justeringer slet ikke står mål med fremtidens udfordringer. Vi ser frem til forhandlingerne med regeringen og vil gøre, hvad vi kan for at præge regeringen til at tage hånd om fremtidens udfordringer. Det haster. 3

4 DET RADIKALE VENSTRES REFORMFORSLAG: Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Det offentlige skal ikke betale for, at folk forlader arbejdsmarkedet, hvis de har deres arbejdsevne i behold. Efterlønnen skal afskaffes og udfases i de kommende år. I stedet gives adgang til en seniorpension for nedslidte. Den gode nyhed er, at vi lever længere. Derfor bør pensionsalderen følge udviklingen i danskernes gennemsnitlige levealder, så økonomien kan hænge sammen. Det er ikke en social begivenhed at fylde 65 år. Derfor skal de aldersbetingede ydelser afskaffes. Kom hurtigere gennem studierne Fjumreåret omlægges til lån for de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse efter mere end 3 års pause (sabbatår). Med bedre uddannelsesvejledning og rekruttering sikres en hurtigere studiestart. Tidsrammer for specialer skal gøre specialeforløb på de lange videregående uddannelser bedre og kortere. Ned med skatten på arbejde Ned med skatten på arbejde det øger gevinsten ved at tage et arbejde. En lempelse af marginalskatterne især i intervallet øger incitamentet til at yde en ekstra indsats og tage en videregående uddannelse. Vi vil gøre op med det asociale skattestop: Boligskatter skal følge lønudviklingen. Fremtidens arbejdsmarked Et nyt og enkelt dagpengesystem giver tre måneders forhøjet ydelse og forkorter dagpengeperioden fra 4 til 2 ½ år. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats for personer uden en kompetencegivende uddannelse skal få flere på banen. Med forbedret integrationsindsats i arbejdsmarkedspolitikken undgår vi marginalisering. Afskaffelse af særregler for ældre dagpengemodtagere kan bane vejen for, at flere ældre borgere kan få en plads på arbejdsmarkedet. Afskaffelse af Østaftalen løser flaskehalsproblemer og mindsker bureaukratiet. For at styrke Danmark i den internationale kamp om hjernerne indføres en greencard-ordning, hvor opholdstilladelsen er knyttet til den enkelte udlændings kvalifikationer. Danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med sig hjem til Danmark. Integration i verdensklasse De unge minoriteters uddannelse styrkes gennem mentorordninger, ved bedre efteruddannelse af pædagoger og lærere samt en styrket erhvervsvejledning. Indvandrere skal have nemmere ved at få godkendt og opkvalificeret uddannelsen fra deres hjemland. Flere etniske minoriteter i den offentlige sektor og kommunal resultatløn for en effektiv integrationsindsats. 4

5 Ghettobekæmpelse, så vi undgår et delt Danmark. Bedre udnyttelse af de gode løsninger på integrationsområdet. Forebyg problemerne et bedre sikkerhedsnet Højere kvalitet frem for lavere takster i daginstitutionerne. Styrk pædagogerne og bekæmp den negative sociale arv allerede i førskolealderen. De frivillige organisationer i det sociale arbejde skal styrkes, så flere får glæde af de frivillige netværk. Starthjælpen og loftet over kontanthjælpen afskaffes vi vil ikke være med til at piske borgere med lave økonomiske overførsler. Der skal sættes ind over for en ny type sygdomme, der bliver flere og flere af, i gråzonen mellem det fysiske og det psykiske, og som også rammer vores børn, bl.a. stress og spiseforstyrrelser. Et målrettet sundhedsvæsen Et opgør med den skæve brugerbetaling: Brugerbetalingen på sundhed omlægges, så fordelingen bliver mere rimelig og mere målrettet hjælper de syge samt sikrer hensigtsmæssig brug af sundhedsydelser. Det betyder, at det i fremtiden f.eks. skal koste 100 kr. at komme på skadestuen eller 75 kr. at komme til lægen. Provenuet skal bruges på at sænke egenbetalingen på tandlægebesøg. Danskerne har ondt i sundheden. Der skal udarbejdes en national handlingsplan for bedre folkesundhed. Velfærd handler også om miljø Derfor skal det danske energiforbrug frem mod 2050 halveres. Det internationale samarbejde i klimaindsatsen skal styrkes. Lad os tage ansvar i verden I de kommende år skal den danske ulandsbistand genoprettes til 1 pct. af BNI vi skal deltage aktivt i kampen mod fattigdom også uden for landets grænser. Der skal afsættes 0,5 pct. af BNI til en Global Ramme, der skal arbejde for fundamentale goder som fred og demokrati i alle dele af verden. Et klogere Danmark en bedre folkeskole Undervisningen i folkeskolen skal udvikles med henblik på at styrke både fagligheden og rummeligheden i folkeskolen. Lærernes efteruddannelse skal opprioriteres, så lærerne kan tilegne sig nye pædagogiske og faglige værktøjer. Den nuværende 10. klasse skal forbedres, så vi sikrer en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Vi skal kunne og vide mere Universiteterne skal tilføres flere ressourcer bedre uddannelser er ikke gratis. Det Radikale Venstre ønsker at stoppe de seneste års nedskæringer på universiteternes taxametertilskud. Den offentlige forskning skal have frihed og prioriteres højere end i dag. Vi ønsker en offentlig satsning på forskning, som rækker ud over Barcelona-målsætningen, f.eks. 1,2 pct. af BNP. 5

6 Udfordringer INDHOLD Udfordringer Radikale løsninger Velfærdsreformer kræver handling Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Kom hurtigere gennem studierne Sænk skatten på arbejde Fremtidens arbejdsmarked Integration i verdensklasse Tag hånd om velfærden Forebyg problemerne et bedre sikkerhedsnet Nytænkning af sundhedsvæsenet Naturen i balance Fra gadekæret til den globale landsby Lad os tage ansvar i verden Et klogere Danmark Viden og innovation er vejen frem

7 UDFORDRINGER UDFORDRINGER UDFORDRINGER UDFORDRINGER DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND står overfor store udfordringer. Det er glædeligt, at befolkningen lever længere. Men det betyder også, at de offentlige udgifter til bl.a. pension, efterløn og sundhed vil stige. Denne demografiske udfordring lægger øget pres på fremtidens velfærdssamfund. Samtidig ønsker vi fortsat at kunne udvikle og udbygge vores velfærd og skabe et mere innovativt og kreativt samfund end i dag. Det Radikale Venstre vil sikre, at befolkningens uddannelsesniveau hele tiden øges, ligesom vi ønsker at spænde sikkerhedsnettet ud under de svageste borgere. Kun med en sund og afbalanceret økonomi kan disse udfordringer tages op. DANMARK STÅR OVERFOR STORE UDFORDRINGER I FREMTIDEN: Den demografiske udfordring kræver fremtidssikring af velfærdssamfundet pga. stigende levetid. Velfærdsstaten og Danmark skal udvikles til et mere innovativt og attraktivt samfund end i dag Velfærdskommissionen beskriver tre mulige løsninger, hvis vi vil gøre velfærdssamfundet holdbart på lang sigt: Massive skattestigninger Massive besparelser på den offentlige sektor Skaffe mere end ud på arbejdsmarkedet Det Radikale Venstre mener ikke, danskerne kan være tjent med hverken massive skattestigninger eller ringere service. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at skaffe flere i arbejde og skabe nye muligheder for den alt for store gruppe af mennesker, som i dag er på passiv forsørgelse udenfor det danske arbejdsmarked. Inden år 2040 skal yderligere personer have mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. Med en samlet reformpakke vil vi fremtidssikre velfærdssamfundet. På de følgende sider kan du læse om, hvorfor vi vil afskaffe efterlønnen og forhøje folkepensionsalderen. Ligesom vi viser, hvordan reformer af skattesystemet og dagpengesystemet kan få mange flere danskere i arbejde. Men vi vil mere end blot fremtidssikre den nuværende velfærd. Med de ambitiøse reformer skaber vi nemlig yderligere råderum til at udbygge det kreative og innovative velfærdssamfund. En række konkrete udspil, der bl.a. sigter mod at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i den globale kamp om hjernerne, skal være med til at realisere det kreative Danmark, vi ønsker at bo i og leve af. På sundhedsområdet skal der sættes ind med forebyggelse og sikres en mere rimelig fordeling af brugerbetaling. Og miljøet skal gøres grønnere ved at investere i en markant reduktion af CO2-udslippet. 7

8 Radikale løsninger 8

9 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Velfærdsreformer kræver handling Det er helt afgørende for at løse fremtidens udfordringer, at flere kommer i arbejde. Derfor skal skatten på arbejde sættes ned, så der kan skabes flere arbejdspladser, og så Danmark står stærkere i den globale konkurrence om hjernerne. Der bliver i fremtiden ikke råd til det hele, hvis vi ikke er villige til at prioritere i dag. Selvom Danmark i fremtiden vil opleve høj økonomisk vækst, kan de nuværende offentlige ydelser ikke fastholdes i uændret form der skal handles. Der er behov for at tage fat på mange forskellige områder: Efterløn, pensionsalder, skat, arbejdsmarked, uddannelse m.m. Dette udspil præsenterer Det Radikale Venstres løsninger på fremtidens udfordringer. Vores ambitionsniveau er højere end at opfylde kravene i 2010-planen. De radikale initiativer sigter på at løse finansieringsproblemet som følge af længere levetid, men samtidig også at skabe et råderum til at løfte velfærden i fremtiden. Et sådant råderum er nødvendigt for at imødekomme de behov og krav som danskerne i fremtiden vil stille til velfærdsydelserne. Råderummet skal benyttes til investeringer i fremtiden. Vi skal investere i vore børns uddannelse og i vores evne til at skabe ny viden. Det er afgørende for at skabe velfærd og velstand i en global verden med stigende konkurrence. Regeringen har brugt en stor del af råderummet i 2010-planen på skattestoppet. Det, som er tilbage (2 mia. kr. årligt til nye initiativer), er ikke nok til at opfylde danskernes øgede krav til bedre velfærdsydelser og samtidig forbedre uddannelsessystemet og forskningsindsatsen. I fremtiden vil skattestoppet føre til en massiv udhulning af skatteindtægterne. Vi ønsker et opgør med skattestoppet gennem en skattereform så skattestoppet ikke bliver et velfærdsstop. Det Radikale Venstres velfærdsudspil er en samlet pakke, som ambitiøst og målrettet tager hånd om fremtidens udfordringer samt sikrer yderligere råderum til at udvikle velfærdssamfundet fremover. 9

10 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER UDFORDRINGER LØSNINGER FIGUR 1: Radikale løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer SÅDAN NÅR VI VORES MÅL: Kravet om mere i beskæftigelse i 2010-planen, som Det Radikale Venstre fortsat støtter op om, er på længere sigt ikke ambitiøst nok. Det Radikale Venstres reformpakke vil mere end det. Den sigter efter en samlet stigning i beskæftigelsen frem mod 2040 på over personer. RADIKALE LØSNINGER BESKÆFTIGELSESEFFEKT Senere tilbagetrækning fra et aktivt arbejdsliv Udfasning af efterlønnen Levetidsafhængig pensionsalder Lavere skat på arbejde Arbejde til alle og bedre integration Hurtigere gennem uddannelsessystemet Samlet stigning i beskæftigelsen

11 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Vi vil så gerne ha du bliver lidt længere Danskerne lever længere. Derfor er det nødvendigt, at flere danskere bliver længere på arbejdsmarkedet. I det kreative Danmark står det klart, at ældre ikke er en byrde, men en samfundsmæssig ressource. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at afskaffe efterlønnen og forhøje pensionsalderen. Det kommer både de ældre medarbejdere og samfundsøkonomien til gode. Med disse to tiltag kan vi løse hovedparten af fremtidens finansieringsproblem. Afskaf efterlønnen Principielt bør det ikke være en statslig opgave at finansiere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for mennesker med deres arbejdsevne i behold. Tilgangen til efterløn er stor og bliver større i fremtiden, hvilket giver langsigtede finansieringsproblemer. Efterlønnen modarbejder fremtidens krav om at fastholde flere på arbejdsmarkedet og tjener ikke længere sit oprindelige formål. Som Vismændene har beskrevet, er flertallet af efterlønnere ikke mere nedslidte end resten af befolkningen de har ikke flere sygedage, og de går ikke mere til lægen end andre. Samtidig medfører efterlønnen stigende ledighed hos folk, der nærmer sig efterlønsalderen. En afskaffelse af efterlønnen vil medvirke til en kraftig forøgelse af arbejdsstyrken. Dette forslag alene vil løse mere end halvdelen af de udfordringer, som følger af fremtidens demografiske udfordring. Det Radikale Venstre ønsker at afskaffe efterlønnen. I stedet skal der gives adgang til seniorpension for nedslidte. Seniorpension er en ny pensionsform baseret på behov og ikke en generel rettighed. Dermed er ordningen forbeholdt de nedslidte personer, som ikke længere kan klare sig på arbejdsmarkedet. Forhøj pensionsalderen I takt med at gennemsnitsalderen stiger, er det nødvendigt at drøfte, om en pensionsalder på 65 år er rimelig. Hvis f.eks. middellevetiden forøges til 95 år, vil pensionisttilværelsen for flere være på 30 år. Derfor bør vi diskutere, om pensionsalderen skal stige i takt med middellevetiden. Denne diskussion kan dog ikke tages uafhængigt af den øvrige velfærdsdiskussion. Afskaffes efterlønnen og øges arbejdsudbuddet gennem lavere skat på arbejde, mindskes behovet for at ændre pensionsalderen. Hvis der ikke gennemføres andre reformer, og en femårig efterlønsperiode bevares, er der derimod et større behov for højere pensionsalder. Arbejdsudbudseffekten afhænger af, om efterlønnen afskaffes eller ej. Er efterlønnen afskaffet, vil en pensionsalder hævet fra 65 år til 67 år løfte arbejdsudbuddet med omkring personer frem mod

12 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER Afskaf de aldersbetingede ydelser Det at blive ældre er en samfundsmæssig ressource og ikke et socialt problem. I det kreative Danmark er borgere over 65 år ikke at betragte som en stor grå masse, der skal ekspederes igennem systemet, men som folk med vidt forskellige behov og formåen. Derfor vil vi ikke kun afskaffe efterlønnen, men også de aldersbetingede ydelser, rabatter og gratis tilbud, som automatisk bliver udløst, når man fylder 65 år: Nedsat ejendomsværdiskat, mimrekort, influenzavaccine og forhøjet boligstøtte, sidstnævnte dog med forbehold for ældre i plejeboliger. De, der kan, skal også have lov til at klare sig selv og ikke behandles som sociale klienter. SENERE TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDSMARKEDET: Efterlønnen afskaffes og udfases i de kommende år. I stedet gives adgang til en seniorpension for nedslidte. Pensionsalderen skal følge udviklingen i danskernes gennemsnitlige levealder. Aldersbetingede ydelser afskaffes. Kom hurtigere gennem studierne Sideløbende med at de ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med initiativer i den anden ende af aldersskalaen. De unge skal færdiggøre deres uddannelser og indtræde på arbejdsmarkedet hurtigere end i dag. De studerende er i gennemsnit ca. 4 år forsinket i uddannelsessystemet. Det skyldes i høj grad en længere pause efter endt ungdomsuddannelse de såkaldte sabbatår. Forsinkelsen som følge af sabbatårene er ca. 2½ år og begrænser arbejdsudbuddet med godt personer. Mange unge har stor glæde af sabbatårene både til personlig udvikling og som en tiltrængt tænkepause inden valg af uddannelsesretning. Men det er nødvendigt at tilskynde de unge, som i dag holder mere end 3 års pause inden studiestart, til at påbegynde deres uddannelser lidt hurtigere. Derfor vil Det Radikale Venstre omlægge fjumreåret (dvs. ekstra SU-støtte udover normeret studietid) til lån for de studerende, som har mere end 3 sabbatår efter endt ungdomsuddannelse. Det skaber et mere motiverende SU-system, som stadig lader plads til studieskift mv. 12

13 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER En hurtigere studiestart skal samtidig understøttes af en styrket uddannelsesvejledning på ungdomsuddannelserne og en mere målrettet indsats hos de erhvervsrettede og videregående uddannelser i forhold til direkte rekruttering af de unge efter deres adgangsgivende eksamen. Derudover vil det Radikale Venstre gøre en målrettet indsats for at mindske omfanget af normoverskridelser på de videregående uddannelser. Det kan være gennem fastlagte tidsrammer for specialer, så disse ikke trækker ud i årevis i samme omfang som i dag. F.eks. kunne man sætte en frist for specialeskrivning på seks måneder. Et initiativ som mange uddannelsesinstitutioner allerede i dag har stor succes med. MINDRE FORSINKELSE I UDDANNELSESSYSTEMET: Fjumreåret omlægges til lån for de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse efter mere end 3 års pause (sabbatår). Bedre uddannelsesvejledning og rekruttering skal sikre en hurtigere studiestart. Tidsrammer for specialer skal bidrage til et bedre og kortere specialeforløb på de lange videregående uddannelser, f.eks. ved en maksimal frist på seks måneder til at skrive speciale. Sænk skatten på arbejde Skatten på arbejde er alt for høj. Den høje skat på arbejdsindkomst betyder, at det er sværere at konkurrere med omverdenen om at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Den høje skat på arbejdsindkomst medfører sort arbejde. Og den høje skat på arbejde betyder, at mange, der ellers kunne få en chance på arbejdsmarkedet, ikke får det, fordi den pris, virksomhederne og danskerne skal betale for arbejdskraften, er for høj. Samtidig betyder den høje skat på arbejde, at tilskyndelsen til en ekstra indsats lidt højere oppe i indkomstskalaen begrænses. Derfor er nedsættelse af personskatten helt afgørende for, at der kan skabes flere arbejdspladser i årene fremover. Skattestoppet er ikke svaret. Det Radikale Venstre vil gøre op med det perspektivløse og asociale skattestop. Det skal ske ved fremover at lade boligskatterne følge lønudviklingen. Skatteomlægningen fra arbejde til mursten er nødvendig for at imødegå de krav, globaliseringen stiller. Læs hele det radikale skatteforslag på 13

14 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER DEN RADIKALE SKATTEREFORM SKABER FLERE ARBEJDSPLADSER: En lempelse af skatten på arbejde i bunden for at øge gevinsten ved at tage et arbejde. En lempelse af marginalskatterne især i intervallet for at øge incitamentet til at yde en ekstra indsats og tage en videregående uddannelse. Opgør med det asociale skattestop: Boligskatter skal følge lønudviklingen. Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens velfærd skal sikres ved, at mange flere ledige kommer i arbejde. Det Radikale Venstre vil derfor skabe et nyt og enkelt dagpengesystem, der motiverer de ledige frem for at fastholde dem på offentlig forsørgelse. Med en række konkrete forslag vil vi forhindre udstødning fra arbejdsmarkedet, ligesom vi vil styrke det danske arbejdsmarked ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Et nyt og enkelt overførselsindkomstsystem I det nye overførselsindkomstsystem skal det være obligatorisk at forsikre sig mod ledighed, for alle skal solidarisk bidrage til finansieringen af udgifterne til ledighed. Som trappetrinene på figuren (side 15) viser, er der tale om en årsindkomstlignende model, hvor ydelserne falder, jo længere tid en person er ledig. Forsikrede ledige kan få mulighed for en højere dagpengedækning i de tre første ledighedsmåneder. I den periode kan den ledige koncentrere sig om at komme i job uden at bekymre sig om sin privatøkonomi. Efter tre måneder falder ydelsen med jævne mellemrum, så den ledige hele tiden får nye incitamenter til at komme i arbejde. Jobsøgningen skal understøttes af en målrettet vejlednings- og aktiveringsindsats, som tager udgangspunkt i den enkelte lediges muligheder og ressourcer. Hvis det mod forventning ikke lykkedes den ledige at komme i arbejde efter 2½ år på dagpenge, overgår den ledige til kontanthjælpssystemet. For gifte kontanthjælpsmodtagere vil satsen svare til satsen for en enlig ikke-forsørger uafhængigt af ægtefællens indtægt. 14

15 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER FIGUR 2: Et nyt og enkelt overførselsindkomstsystem Forhøjet dagpengeydelse Evt. privat forsikring Dagpenge 3 mdr. 1 år 2½ år Kontanthjælp (lempet ægtefælleafhængighed) 5 år Kontanthjælp (ægtefælleafhængig) Med det nye overførselsindkomstsystem ønsker Det Radikale Venstre at stå som garant for, at alle ledige borgere får et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Derfor vil vi lempe ægtefælleafhængigheden for de kontanthjælpsmodtagere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Samtidig vil Det Radikale Venstre afskaffe de urimeligt lave ydelser som starthjælpen og loftet over kontanthjælpen. Med vores forslag til en skattereform med et forhøjet beskæftigelsesfradrag sikrer vi, at det altid kan betale sig at arbejde frem for at gå ledig. Integration af marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet Alt for mange udstødes fra arbejdsmarkedet, selvom vi har behov for alle ledige hænder. Det vil Det Radikale Venstre lave om på ved at styrke disse gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere uden en kompetencegivende uddannelse er en af de grupper, der har en særlig høj risiko for at være uden arbejde. Det Radikale Venstre vil derfor styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) for denne gruppe. Vi ved også, at stress og nedslidning er meget hyppige årsager til, at borgere må forlade arbejdsstyrken i utide. Vi vil derfor arbejde aktivt for, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats prioriteres langt højere end i dag. Vi vil særligt kæmpe for øget fokus på de psykiske arbejdsmiljøproblemer. Ældre og erfarne medarbejdere er en vigtig ressource for mange arbejdspladser. Alligevel har vi et dagpengesystem, der fastholder denne gruppe i ledighed. Det skyldes bl.a. de særregler, der fritager ældre fra aktivering og forlænger deres dagpengeperiode. Det Radikale Venstre ønsker derfor at afskaffe disse særregler og bane vejen for, at flere ældre borgere kan være i arbejde. Mange med større eller mindre handicaps får aldrig en reel chance på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi sikre, at alle med et handicap får en hurtig afklaring af deres helbredsproblem og ret til en samlet handlingsplan, der 15

16 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER hurtigst muligt sikrer dem en plads på arbejdsmarkedet. Vi vil også arbejde for, at tilgængeligheden til stationer, boliger og offentlige institutioner kortlægges og underlægges en egentlig handlingsplan, så dårlige bygninger ikke står i vejen for bedre integration af handicappede på arbejdsmarkedet. Det globale arbejdsmarked Danmark får et stigende behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, for virksomhederne rykker derhen, hvor arbejdskraften udbydes. Danmark skal derfor være et attraktivt land at leve og arbejde i for både danskere og udlændinge. Men samtidig skal velfærdsstaten beskyttes mod mennesker, som blot kommer til Danmark for at udnytte det sociale system. Væk med Østaftalen Det Radikale Venstre vil derfor kæmpe for, at Østaftalen afskaffes her og nu. Østaftalen medfører en masse unødigt bureaukrati og gør det svært at tiltrække medarbejdere fra de andre EU-lande. Formålet med at afskaffe Østaftalen er at undgå flaskehalse på det i forvejen hårdt pressede danske arbejdsmarked ikke at skabe lønpres. En ophævelse af Østaftalen vil give et tiltrængt løft i arbejdsstyrken. Vi skal tiltrække talenter fra hele verdenen Det er alt for svært for danske virksomheder at tiltrække veluddannet arbejdskraft fra resten af verden. Det skyldes bl.a., at det ikke umiddelbart er muligt for den udenlandske arbejdskraft at få ægtefælle og børn med til Danmark. Det Radikale Venstre forslår derfor, at der indføres en green card-ordning, som er kendetegnet ved, at opholdstilladelsen knyttes til den enkelte udlændings kvalifikationer, samt at udlændingen har ret til at medbringe den nærmeste familie, og at den medfølgende ægtefælle får ret til at arbejde i Danmark. Ingen i familien får dog ret til offentlig forsørgelse. Udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, skal i stedet kunne optjene denne ret gennem et pointsystem. Mange udlændinge søger hvert år til Danmark for at studere, blot for at forlade Danmark, så snart studierne er ovre. Danmark har en interesse i, at disse unge bliver en længere periode i Danmark. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at udenlandske studerende skal have ret til at søge arbejde i Danmark i op til 6 måneder efter endt uddannelse. Samtidig skal udenlandske forskere og ph.d.-studerende have ret til at tage deres familie med til Danmark. Udenlandske studerende skal også have ret til at arbejde sideløbende med deres studier i Danmark, hvilket vil være med til at styrke de unges tilknytning til Danmark. 16 Danskere skal kunne vende hjem til det danske arbejdsmarked Det Radikale Venstre mener, at danskere, som i en periode har studeret eller arbejdet i udlandet, ikke skal hindres i at vende hjem til Danmark for

17 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER at arbejde. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med sig hjem til Danmark. Det er helt urimeligt at stille sådanne barrierer op for menneskers arbejdsmæssige eller private udvikling. SÅDAN FÅR VI ENDNU FLERE I ARBEJDE: Nyt dagpengesystem: Dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2½ år, dagpengesatsen forhøjes i tre måneder, ægtefælleafhængigheden lempes, starthjælpen og loftet over kontanthjælpen fjernes. Væk med særregler for ældre dagpengemodtagere. Styrket VEU-indsats for personer uden en kompetencegivende uddannelse. Forbedret integrationsindsats i arbejdsmarkedspolitikken. Væk med Østaftalen. Vi foreslår en green card-ordning, hvor opholdstilladelsen knyttes til den enkelte udlændings kvalifikationer. Danskere, som har været i udlandet for at uddanne sig eller arbejde, skal have ret til at tage den familie, som de evt. har stiftet i udlandet, med hjem til Danmark. Integration i verdensklasse Det er helt afgørende, at integrationen af flygtninge og indvandrere styrkes. Integration i verdensklasse kan give et dynamisk, mangfoldigt samfund med plads til forskellighed samt bidrage til, at velkvalificerede udlændinge vælger at udnytte deres talenter i Danmark frem for andre steder. God integration starter i folkeskolen Alt for ofte mislykkedes integrationen allerede tidligt i uddannelsessystemet. Det skal der rettes op på. Vi ved, at mange unge, især drenge, med anden etnisk baggrund har det svært i folkeskolen og falder fra deres ungdomsuddannelse. Det Radikale Venstre vil derfor indføre mentorordninger, der sikrer, at de unge følges fra 8. klasse, og til de afslutter deres ungdomsuddannelse. Vi ønsker også et større fokus på, at såvel pædagoger som lærere får de nødvendige forudsætninger for at undervise flerkulturelle elever. Endelig vil vi arbejde for en langt bedre erhvervsvejledning, der retter sig helt specifikt mod områder med mangel på arbejdskraft. Det vil sikre et bedre match mellem arbejdskraft og arbejdsmarked, og vi kan derigennem hjælpe de unge bedre i gang. 17

18 RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER RADIKALE LØSNINGER 18 Bedre udnyttelse af medbragte kompetencer Mange indvandrere har erhvervs- eller videregående uddannelser med i bagagen, når de kommer til Danmark. Det skal vi blive langt bedre til at udnytte. Selvom der igennem de seneste mange år er taget en række initiativer for at få disse meritvurderet og konverteret, er mange danske arbejdsgivere stadig ikke trygge ved at ansætte indvandrere på baggrund af deres udenlandske eksaminer. Det betyder, at mange veluddannede er beskæftigede i stillinger, som de er overkvalificerede til, søger de forkerte stillinger, fordi kendskabet til det danske arbejdsmarked er ringe, eller måske står helt udenfor arbejdsmarkedet. Derfor ønsker Det Radikale Venstre en stærkere indsats for at dokumentere, konvertere og opkvalificere de veluddannede indvandreres kompetencer til egentlige danske eksamensbeviser. Det kræver, udover en fokuseret danskindlæring, en øget indsats for opkvalificering, der hvor uddannelsen ikke helt matcher nogen anerkendt dansk uddannelse. Det kræver en lettere adgang til kortlægning af medbragte dokumenterede og udokumenterede kompetencer, der kan føre til en dansk eksamen. Det kræver, at udlændingene selv bliver gjort opmærksomme på, hvad de er kvalificerede til på det danske arbejdsmarked, så de søger de rigtige stillinger. Det er ikke nok at anerkende de udenlandske meritter. Hvis arbejdsgiverne skal være trygge ved, at niveauet holder, skal de konverteres til danske eksamensbeviser. Der er ingen tid at spilde. Integration på arbejdsmarkedet Mange flere etniske minoriteter skal ind på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt, hvis vi skal imødegå den demografiske udfordring. Men på trods af gunstige økonomiske konjunkturer er ledigheden blandt indvandrere og efterkommere i absolutte tal stadig lige så høj som i Det Radikale Venstre vil derfor skabe en integrationsindsats, der er rettet mod arbejdsmarkedet. For det første skal de offentlige arbejdspladser blive bedre til at ansætte etniske minoriteter. Det er de offentlige arbejdspladser, der er længst bagefter, når det gælder om at ansætte indvandrere og efterkommere. Mens hver tredje dansker er offentligt ansat, gælder det samme kun for en femtedel af indvandrerne. Derfor vil Det Radikale Venstre stille krav om, at alle offentlige arbejdspladser udarbejder handlingsplaner for, hvordan de tiltrækker en medarbejderstab, der afspejler det omkringliggende samfund. For det andet vil vi arbejde på at udbrede den trappemodel, der med en kombination af indslusningsløn, danskundervisning og uddannelse er med til at åbne døren til arbejdsmarkedet for etniske minoriteter. Den virker, men bruges alt for lidt i dag. For det tredje vil vi styrke flygtninges incitamenter til at lade sig integrere på arbejdsmarkedet ved i højere grad at knytte opholdstilladelsen til flygtningens egen integrationsindsats. Ingen flygtning i fast beskæftigelse skal derfor kunne udvises af Danmark, udelukkende fordi forholdene i hjemlandet tillader det. Endelig skal den kommunale indsats styrkes. Der er i dag meget stor forskel på, hvor stor suc-

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004 0 Hvis vi havde mandater... Der er fremtiden til forskel Det radikale udspil til finanslov for 2005 INDLEDNING: DER ER FREMTIDEN TIL FORSKEL..............3

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere