Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere"

Transkript

1 Notat Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Fleksydelsesordningen blev indført som et led i forliget om førtidspensionsreformen, der blev indgået i december Formålet med fleksydelsesordningen er så vidt muligt at give personer, der er visiteret til fleksjob, samme vilkår og rettigheder som beskæftigede på det ordinære arbejdsmarked.de forskelle, der er mellem de to ordninger, er begrundet i de forskellige målgrupper. Vores sag Kontor PA1 Nedenfor beskrives de områder under Beskæftigelsesministeriet, hvor fleksydelsesmodtagere og efterlønsmodtagere er stillet forskelligt. De forskelle, der udlignes med forslag L18, er dog ikke beskrevet. Endvidere beskrives de områder under andre ministerier, hvor fleksydelsesmodtagere og efterlønsmodtagere er stillet forskelligt, som Arbejdsdirektoratet er bekendt med. 1/8

2 Beskæftigelsesministeriets lovgivning Efterløn Fleksydelse 1 Krav om medlemskab af en a-kasse og betaling af medlemsbidrag. 2 Betaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag efter overgang til efterløn/fleksydelse. 3 Krav til beskæftigelse forud for overgangstidspunktet. 4 Udstedelse af bevis for ret til at overgå til ydelsen. 5 Særlige rettigheder ved at udskyde overgangen mindst 2 år efter bevistidspunktet (lempeligere pensionsfradrag, højere sats, skattefri præmie). 6 Tilbagebetaling af bidrag efter overgang til ydelsen. 7 Beregningsgrundlaget for ydelsen til lønmodtagere nedsættes med arbejdsmarkedsbidraget m.v. 8 Lavere ydelse, hvis deltidsforsikret. 9 Fradrag i ydelsen for overskydende løntimer. 10 Mulighed for mindstesats. *) 11 Ret til betaling af godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag fra arbejdsgiveren. 12 Selvstændig bibeskæftigelse (400 timers ordning) kræver forudgående tilladelse. 13 Mulighed for selvstændig beskæftigelse (18½ timers ordning og 962 timers ordning) ved siden af ydelsen. 14 Rentetilskrivning ved tilbagebetaling af ydelse. 15 Sanktion ved svig eller uagtsomhed ved uberettiget modtagelse af ydelse. 16 Befordringsrabat. *) I forbindelse med satspuljeforslaget er det foreslået, at der indføres en mindstesats for ledighedsydelsesmodtagere. Det betyder, at personer, der overgår til fleksydelse fra ledighedsydelse, som minimum får udbetalt fleksydelse svarende til mindstesatsen på 82 pct. af arbejdsløhedsdagpengenes højeste beløb Andre ministeriers lovgivning 17 Lån til betaling af ejendomsskatter. 2/8

3 18 Ret til helårsbeboelse i sommerhusområde. Forklaring til de enkelte punkter: Til nr. 1 Krav om medlemskab af en a-kasse og betaling af medlemsbidrag. Det er en forudsætning for at få udbetalt efterløn, at man er medlem af en a-kasse og betaler medlemsbidrag. Det er ikke en betingelse for at få udbetalt fleksydelse, at man er medlem af en a-kasse. Til nr. 2 Betaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag efter overgang til efterløn/fleksydelse. I efterlønsordningen skal man ikke betale efterlønsbidrag efter overgangen til efterløn. Man derimod fortsat betale medlemsbidrag til a-kassen. Modtagere af fleksydelse skal fortsætte med at betale fleksydelsesbidrag efter overgangen til fleksydelse. Fleksydelsesmodtagere skal som nævnt ikke være medlem af en a-kasse, og de skal dermed ikke betale medlemsbidrag. Betalingen af fleksydelsesbidrag efter overgangen til fleksydelse kan derfor sidestilles med efterlønsmodtageres betaling af medlemsbidrag. Til nr. 3 - Krav til beskæftigelse forud for overgangstidspunktet Retten til efterløn forudsætter, at man ville have været berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed. Man skal således som hovedregel opfylde beskæftigelseskravet for ret til dagpenge ved overgangstidspunktet. I fleksydelsesordningen er der ikke krav om, at man skal have været i beskæftigelse for at få ret til fleksydelse. Det er tilstrækkeligt, at man ved overgangen er visiteret til fleksjob. Til nr. 4 Udstedelse af bevis for ret til at overgå til ydelsen. Medlemmer af en a-kasse, der opfylder betingelserne for ret til efterløn, kan ansøge om at få udstedt et efterlønsbevis. Beviset sikrer retten til at overgå til efterløn på et senere tidspunkt, selv om personen ikke længere opfylder betingelsen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom og frihedsberøvelse. Beviset giver også adgang til senere at få efterløn med mindst det beregningsgrundlag, som fremgår af beviset. 3/8 Der findes ikke tilsvarende regler om udstedelse af bevis for ret til fleksydelse.

4 Til nr. 5 - Særlige rettigheder ved at udskyde overgangen til mindst 2 år efter bevistidspunktet Et medlem af en a-kasse, som overgår til efterløn mindst 2 år efter at have fået udstedt et efterlønsbevis, og som desuden opfylder visse mindstekrav til omfanget af lønarbejde eller selvstændig virksomhed i perioden, har mulighed for At få lempeligere fradrag for pensionsopsparing At få efterløn med den individuelt beregnede dagpengesats At få en skattefri præmie, hvis man fortsætter med beskæftigelsen. Der findes ikke tilsvarende regler i lov om fleksydelse. Til nr. 6 - Tilbagebetaling af bidrag efter overgang til ydelsen Medlemmer af en a-kasse, der har indbetalt efterlønsbidrag, har ret til at fravælge efterlønsordningen og få efterlønsbidraget tilbagebetalt. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser, som personen har indbetalt som efterlønsbidrag. Beløbet fratrækkes 5 dagpengesatser for hver uge, der er udbetalt efterløn til personen. Personer, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, kan ligeledes fravælge muligheden for at modtage fleksydelse og kræve bidraget tilbagebetalt. Ret til tilbagebetaling af bidrag forudsætter, at der ikke er påbegyndt udbetaling af fleksydelse. Til nr. 7 - Beregningsgrundlaget for ydelsen til lønmodtagere nedsættes med arbejdsmarkedsbidraget m.v.. I efterlønsordningen udgør ydelsen et beløb, der svarer til den dagpengesats, som personen ville være berettiget til i tilfælde af ledighed på overgangstidspunktet. Beregningen af ydelsen størrelse sker på baggrund af indtægterne 12 uger forud for overgangen til efterløn. Ydelsen udgør 90 pct. af indtægterne efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. For personer, der ikke opfylder betingelserne for optjening af ret til højere sats m.v., jf. pkt. 6, kan efterlønnen ikke overstige et beløb, der svarer til 91 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. I fleksydelsesordningen udgør fleksydelsen et beløb, der svarer til indtægterne i de sidste 12 måneder før overgangen til fleksydelse. Der sker ikke nedsættelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag m.v. Fleksydelsen kan højst udgøre et beløb, der svarer til 91 pct. af sygedagpengenes højeste beløb. Til nr. 8 - Lavere ydelse, hvis deltidsforsikret Deltidsforsikrede medlemmer af en a-kasse og fuldtidsforsikrede medlemmer, der ikke har været fuldtidsforsikret i fornødent omfang - får højst udbetalt 4/8

5 efterløn med et beløb, der svarer til 91 pct. af højeste dagpengesats for deltidsforsikrede. Dagpengenes størrelse for deltidsforsikrede er højst 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. I fleksydelsesordningen er der ikke heltids- og deltidsbeløb. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 % af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Fleksydelsen kan højst udgøre et beløb svarende den hidtidige lønindtægt fra fleksjob eller indtægt, der træder i stedet herfor (fx ledighedsydelse). Til nr. 9 - Fradrag i ydelsen for overskydende løntimer Et medlem af en a-kasse, der i 12 uger/3 måneder før overgangen til efterløn haft lønnet arbejde eller fået kontant dækning for mere end 37 timer om ugen (overskydende timer), kan ikke få udbetalt efterløn, før de overskydende timer er afviklet eller bortfaldet. Der skal højst afvikles 185 overskydende timer. Der findes ikke tilsvarende regler om overskydende timer ved overgang til fleksydelse. Til nr Mindstesats. I efterlønsordningen udgør ydelsen et beløb, der svarer til den dagpengesats, som personen ville være berettiget til i tilfælde af ledighed på overgangstidspunktet. Hvis personen i de sidste 3 år før overgangen til efterløn har været fuldtidsforsikret og fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang ydes efterlønnen med et fast beløb, der svarer til 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Hvis personen får beregnet en højere sats, får personen denne. I lov om fleksydelse er der ikke fastsat regler om en mindstesats. I forbindelse med satspuljeforslaget er det foreslået, at der indføres en mindstesats for ledighedsydelsesmodtagere. Det betyder, at personer, der overgår til fleksydelse fra ledighedsydelse, som minimum får udbetalt fleksydelse svarende til mindstesatsen på 82 pct. af arbejdsløhedsdagpengenes højeste beløb. Til nr Ret til betaling af godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag fra arbejdsgiveren. Ved overgang til efterløn i forbindelse med en afskedigelse mv. skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage). Der skal også ydes G-dagsbetaling, når en efterlønsmodtager ophører i sit lønarbejde på grund af afskedigelse m.v. 5/8

6 Arbejdsgiverens pligt til G-dagsbetaling er blandt andet betinget af, at lønmodtageren er medlem af en a-kasse. En fleksydelsesmodtager har ingen fordel af at være medlem af en a-kasse. Da personer, der ikke er medlem af en a-kasse, ikke har ret til G-dagsbetaling, får en fleksydelsesmodtager ophører i sit lønarbejde på grund af afskedigelse m.v., ikke G-dagsbetaling. Til nr Selvstændig bibeskæftigelse kræver forudgående tilladelse Arbejdsdirektoratet kan give tilladelse til at videreføre eller påbegynde selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn. Overholdelse af timegrænsen (400 timer) og indtægtsgrænsen ( kr. pr år 2004 niveau) skal sandsynliggøres. Der foretages fradrag for efterlønsmodtagerens faktiske arbejdstimer. Eventuel fremmed hjælp indgår dog i opgørelsen af de 400 timer. I fleksydelsesordningen kræves der efter reglerne ikke tilladelse til at videreføre eller påbegynde selvstændig bibeskæftigelse samtidig med fleksydelsen. På samme måde som i efterlønsordningen fradrages fleksydelsesmodtagerens faktiske arbejdstimer i fleksydelsen. Til nr Mulighed for selvstændig beskæftigelse (18½ timers ordning og 962 timers ordning) ved siden af ydelsen 18 ½ timers reglen A-kassen kan give tilladelse til at videreføre selvstændig virksomhed, som har været drevet i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge) i mindst 3 hele regnskabsår inden overgang til efterløn. Personens arbejdstid skal nedsættes til 18½ time pr. uge (dokumentationskrav). Der foretages altid fast fradrag på 18½ time pr. uge. Der er ingen indkomstbegrænsning. Der kan være ansat arbejdskraft, hvis timetal ikke indgår i de 18½ timer. 962 timers reglen A-kassen kan give tilladelse til at videreføre selvstændig virksomhed, som har været drevet i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge) i mindst 3 hele regnskabsår inden overgang til efterløn. Virksomheden skal som hovedregel være baseret på egen arbejdskraft. Arbejdstiden skal nedsættes til højst 962 timer pr. kalenderår, og virksomhedens skattepligtige indkomst må kun svare til halvdelen af gennemsnittet af den skattepligtige indkomst i de seneste 3 år inden overgangen (dokumentationskrav). Arbejdsdirektoratet kan give tilladelse til en ansat. Der foretages fradrag for arbejde time for time, dog med mindst 12 timer pr. uge. Der kan højst udbetales efterløn for 962 timer i et kalenderår. Der findes ikke tilsvarende regler i lov om fleksydelse. 6/8

7 Til nr. 14 Rentetilskrivning ved tilbagebetaling af ydelse En efterlønsmodtager, der med urette har modtaget efterløn, som personen vidste eller burde vide blev modtaget med urette, skal betale beløbet tilbage. Tilbagebetalingsbeløbet forrentes med den aktuelt gældende morarente efter rentelovens 5, hvis tilbagebetalingsbeløbet overstiger højeste dagpenge for 4 uger. Der findes ikke tilsvarende regler om rentetilskrivning i lov om fleksydelse. Til nr. 15 Sanktion ved svig eller uagtsomhed ved uberettiget modtagelse af ydelse Hvis en efterlønsmodtager har gjort sig skyldig i svig eller forsøg herpå, kan der pålægges en effektiv karantæne i op til 962 timer. Ved gentagelsestilfælde kan personen slettes som medlem af a-kassen. Har personen gjort sig skyldig i anden forseelse (uagtsomhed), skal personen gennemgå en effektiv karantæne på højst 37 timer. Der findes ikke tilsvarende regler om sanktion i lov om fleksydelse. Til nr. 16 Befordringsrabat Efter lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere har efterlønsmodtagere ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den kollektive persontrafik, der er omfattet af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet. Der ydes en rabat på 50 pct. af udgifterne til abonnementskortet. Der findes ikke en tilsvarende rabatordning for fleksydelsesmodtagere. Til nr. 17 Lån til betaling af ejendomsskatter Efter 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter yder kommunerne lån til udgifter til ejendomsskatter og udgifter til tilslutning til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at låneordningen også skal omfatte vej-og kloakudgifter og lign. Det er en betingelse for at få lån til disse udgifter, at ejeren eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn. Modtagere af fleksydelse er således ikke omfattet af loven. Lov om lån til betaling af ejendomsskatter hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 7/8

8 Til nr. 18 Ret til helårsbeboelse i sommerhusområde Efter 41, stk. 1, i lov om planlægning, har en pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Ved pensionist forstås efter loven en person på 65 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension. Fleksydelsesmodtagere er ikke omfattet af muligheden for at benytte et sommerhus som helårsbolig. Lov om planlægning hører under Miljøministeriet. 8/8

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere