SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11"

Transkript

1 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 KOMPLEKS KLINISK VIRKSOMHED

2 Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 2. LÆRING AF KLINISK SYGEPLEJE 3 3. ANSVARSFORDELING I FORBINDELSE MED KLINISK UNDERVISNING 4 4. MODUL 11 LÆRINGSUDBYTTE OG MÅL 6 5. MODUL 11 FORLØB 9 6. MODUL 11 LITTERATUR 15

3 1. Præsentation af Ældre og Handicapforvaltningen (ÆHF) Der er ca ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen, fordelt på mange forskellige faggrupper. Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder ud fra et rehabiliteringsgrundlag, hvor rehabilitering er måden, vi møder og støtter borgeren på og hvor hjælpen som udgangspunktet er midlertidig. Målet med rehabiliteringstænkningen er helt overordnet, at borgerne med en effektiv, tværfaglig og helhedsorienteret indsats opnår højst mulig livskvalitet og funktionsevne. Det centrale i rehabilitering er at indsatserne omkring borgeren tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde med borgeren, hvor det er borgerens egne mål der er styrende i forhold til den indsats, som medarbejderne giver. ÆHF er fra 5. januar 2015 organiseret i 3 geografier: Ældre og Handicap Vest Ældre og Handicap Øst Ældre og Handicap Syd Sygeplejerskerne i ÆHF yder kompleks sygepleje til borgere med vidt forskellige behov for sygeplejeindsatser og arbejder tæt sammen med en række samarbejdspartnere om borgerens rehabiliteringsforløb. Arbejdspladserne er bemandet med tværfaglig personale og ekspertise og hvor de fleste sygeplejestuderende vil møde andre elever og studerende på arbejdsstedet. Kliniske vejledere er ansat som sygeplejersker og med funktion som klinisk vejleder. Alle kliniske vejledere har som minimum 2 års erfaring som færdiguddannet. Formel pædagogiske kompetence er klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6 sundhedsfaglig diplomuddannelse. Enkelte kliniske vejledere har derudover anden videreuddannelse. 2

4 1.1 Rehabiliteringsforløb i ÆHF Arbejdspladserne og personalet er fra d. 5. januar 2015 organiseret i fem overordnede rehabiliteringsforløb: Forløb fysisk funktionsnedsættelse Forløb medfødt hjerneskade Forløb erhvervet hjerneskade Forløb vedvarende sygdomsudvikling Forløb sindslidelse Studerende introduceres til de specifikke rehabiliteringsforløb og typiske borgersituationer på det kliniske undervisningssted. Yderligere oplysninger om og referencer vedr. rehabiliteringsforløbene og om ÆHF find det her: Odense kommunes medarbejderportal under Ældre - Handicapforvaltningen 2. Læring af klinisk sygepleje Den kliniske sygepleje læres i praksis, gennem gentagne handlinger og øvelser og ved at den sygeplejestuderende indgår i autentiske sygeplejesituationer og borgerforløb, samt ved refleksion over sin sygepleje og praksis. Vi lægger vægt på at sygeplejestuderende integreres og deltager aktivt i arbejdsfælleskabet ud fra modulets mål og opgaver. Før, under og efter vejledning i forbindelse med sygeplejehandlingerne samt refleksion over faglige problemstillinger og borgersituationer indgår som en central del af læreprocessen. Som udgangspunkt planlægges og gennemføres undervisnings- og arbejdsformer i forhold til 3 forskellige læresituationer: Gennemførelse af sygeplejehandlinger praktisk-færdighedsmæssigt i forhold til borgere hvor kropslige og kommunikative handlinger trænes via gentagelse Planlægning af sygepleje, hvor evne til at organisere, delegere og evaluere trænes alene og i et samarbejde med andre Kommunikation om og udvikling af sygepleje, hvor der trænes i mono og tværfaglig refleksion over sygeplejefaglige eller sundhedsfaglige problemfelter 3

5 3. Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk undervisning Vejledning til de daglige sygeplejeopgaver varetages både af kliniske vejleder, af de sygeplejersker og personale, som den studerende er sammen med. Vejledning ved klinisk vejleder kan også foregå i grupper af studerende på arbejdspladsen. Den studerende og den kliniske vejleder samarbejder om at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og justere forløbet i den kliniske undervisningsperiode. Mellem den studerende og den kliniske vejleder er der et fælles ansvar i forhold til forståelsen af indholdet i den kliniske undervisning. Forventninger til sygeplejestuderende: Arbejder ud fra organisationens vision og værdigrundlag Tager ansvar for egen læring. Udviser åbenhed overfor at modtage vejledning og løbende evaluering. Viser interesse for at indgå i arbejdsfællesskabet, samt er opmærksom på både at sige til og fra over for opgaver Overholder eget ansvars- og kompetenceområde Forbereder sig til den kliniske undervisning og orienterer sig om modulet Forbereder sig til de individuelle samtaler med klinisk vejleder. Noterer fra samtalerne, hvorved den individuelle studieplan justeres Udarbejder skriftligt materialer (eks. borgerbeskrivelser, dataindsamling m.v.) til brug for refleksion med kliniske vejleder Dokumenterer fastlagt studieaktivitet på fronter UC Lillebælt sygeplejerskeuddannelsen Ved afslutningen: Deltage i afsluttende evalueringssamtale. Udfylder elektronisk evalueringsskema og printer en kopi og medbringer til klinisk vejleder Klinisk vejleder har ansvar for: I samarbejde med den studerende, at tilrettelægge et individuelt forløb ud fra den generelle studieplan og mål i modulet, læringsbehov og de muligheder, der kan tilbydes i klinikken I samarbejde med den studerende, at udarbejde og justere den individuelle studieplan At planlægge og afvikle individuelle samtaler og refleksion ugentlig, hvorved den individuelle studieplan justeres Kommentere på og drøfte den studerendes skriftlige materialer At deltage i udvælgelse af borgere med for modulet relevante sygeplejefaglige problemstillinger At inddrage og samarbejde med kolleger om vejledning af studerende 4

6 At følge den studerende løbende At aftale dato for eksamination med eksaminator på UC Lillebælt og fungere som eksaminator ved klinisk prøve At inddrage uddannelseskoordinator og studievejleder herunder tage initiativ til dialogmøde ved specifikke problemstillinger og/ eller særlige læringsbehov hos den studerende Ved afslutning: Planlægge og afvikle afsluttende evalueringssamtale At dokumentere godkendt/ikke godkendt deltagelse i klinisk undervisning Uddannelseskoordinator har ansvar for: Klinisk undervisning m.h.t. fordeling, koordinering, uddannelses- og vejledningsmuligheder samt systematiske evalueringer I samarbejde med ledelse og kliniske vejledere udvikling af klinisk undervisning og relevant studiematerialer, eks generelle studieplaner, kliniske studiemetoder m.v. Implementering af generelle studieplaner i samarbejde med kliniske vejledere og ledelse Koordinerer, samarbejder og er kontaktperson til sygeplejeskolerne og andre eksterne samarbejdspartnere Velkomstbreve til studerende Fælles introduktion af studerende Vejledning af studerende efter behov Koordinere fælles undervisning Fælles evalueringsmøde ved modulets afslutning Introduktion og sparring til nye kliniske vejledere og klinisk undervisningssteder Afvikle fælles og lokale kliniske vejledningsmøder samt individuel vejledning til kliniske vejledere efter behov Samarbejde med ledelsen om kvalitetssikring og udvikling af klinisk undervisning Ledelsesmæssigt ansvar for rammer og vilkår i klinisk undervisning Rehabiliteringsleder og forløbschef på klinisk undervisningssted Rehabiliteringscheferne i ÆHF 5

7 4. Modul 11 Læringsudbytte og mål Den kliniske undervisning i modul 11 er tilrettelagt udfra nedenstående læringsudbytte og mål for sygeplejerskeuddannelsen, Odense og Svendborg Varighed 10 uger Særlige forhold Uddannelsen i modul 11 og 12 foregår på samme kliniske uddannelsessted i ÆHF. For studerende der ikke har haft med børn at gøre i tidligere moduler, er der planlagt studieforløb i sundhedsplejen i modul 11. Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter sig også mod den enkelte patient og dennes netværk medhenblik på at planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb. Modulet kan tilrettelægges i psykiatri, i primær sundhedstjeneste eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af tydeligt fagsprog At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer At beherske medicinadministration til udvalgte patientgruppe At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer 6

8 Fagområder ECTS teori ECTS klinik Bedømmelse Sygepleje 0 7 Intern klinisk prøve. Praktisk forløb og kombineret skriftlig/mundtlig prøve. Individuel. Prøven er udarbejdet som en samlet prøvning i alle de fag der indgår i modulet. Filosofi, religion og etik 0 2 Deltagelse i fastlagt studieaktivitet rettet mod en udvalgt klinisk metode er en forudsætning for prøven. Sygdomslære 0 3 Farmakologi 0 3 Sygeplejefaget. Mål Færdigheder: Argumentere for og begrunde forslag til intervention i forhold til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, ved sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver, på baggrund af praksisudviklings- og forskningsbaseret viden Argumentere for og begrunde vurderinger i forhold til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedure Analysere, vurdere og agere i komplekse patientsituationer og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet hertil, i forhold til sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområde Diskutere komplekse kliniske patientsituationer med andre fagpersoner Anvende kliniske metoder, retningslinjer og standarder Reagere relevant og demonstrere overblik i komplekse og uforudsigelige situationer 7

9 Beherske metoder og redskaber der anvendes i mundtlig og skriftlig formidling mono- og tværfagligt, samt tværsektorielt Mundtlig og skriftligt formidle og argumentere for iagttagelser, kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog Beherske medicinhåndtering og lægemiddelregning på det pågældende kliniske undervisningssted Overholde det kliniske undervisningssteds retningslinjer for ansvar og kompetence ved medicinhåndtering Reflektere over egen forforståelse, reaktionsmønstre og interventioner i forhold til fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje Diskutere fagetiske dilemmaer og magtrelationer ud fra konkrete patientsituationer Kompetencer: Selvstændigt analysere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse i samarbejde med patienten Selvstændigt observere, identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og justere sygepleje til udvalgte patienter og grupper af patienter Beherske sygeplejehandlinger i komplekse patientsituationer Udøve sygepleje på baggrund af fagetiske overvejelser og sygeplejefagligt skøn Udøve det sygeplejefaglige skøn med fokus på det moralske aspekt Demonstrere overblik ved planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer af den enkelte patient Yde omsorg til den enkelte patient i det konkrete undersøgelses- og behandlingsforløb Planlægge og koordinere undersøgelser, behandlinger og observationer for den enkelte patient Overholde etiske retningslinjer relateret til sygeplejerskens virksomhed 8

10 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen Uddannelseskoordinator Alice Helbak Generel Studieplan Sygeplejestuderende Modul Modul 11 Forløb Oversigten er vejledende. Udgangspunkt for udarbejdelse og justering af individuelle studieplan Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer 1. dag Fælles introduktion til modul 11 og ÆHF Organisation. Ansvarsfordeling vedr. sygeplejestuderende Praktiske oplysninger. Udlevering af koder og adgang til IT. Introduktion til medarbejderportal og klinisk håndbog. Struktur og læringstilbud i modul 11. Vigtige datoer Individuel studieplan, fastlagt studieaktivitet, klinisk prøve se UC L hjemmeside Information og dialog v/uddannelseskoordinator Studerende medbringer generel studieplan Studieforløb 10 hverdage i sundhedsplejen Målgruppe: For de studerende der ikke har arbejdet med børn i tidligere praktikken Uge 3-4 Introduktion til klinisk undervisningssted Praktiske forhold. Personale. Kolleger og samarbejde. Kontor- rammer- faciliteter. Døgnrytme og vagtlag. Kommunikationsudstyr. IT. Uniform. Transport. Sikkerhed og APV. Syge/raskmelding. Lokale politikker. Lokalområdet. Rehabiliteringsforløb og borgere Introduktion v. klinisk vejleder og personale: Rehabiliteringsforløb og tilgang til borgere/beboere Eksempler på typiske borger situationer og forløb. Interne og eksterne samarbejdspartnere. Sygeplejerskens kompetence, funktion og opgaver. Egen og andre faggruppers ansvars- og kompetenceområde. Procedurer og etiske aspekter ved at komme i borgerens eget hjem/ og eller midlertidige ophold/bostøtte. Søge viden om definitioner på elementær, grundlæggende og kompleks sygepleje i ÆHF og forståelsesramme inden for rehabilitering. Søge viden om og øve sig i at lave en sygeplejefaglig vurdering af borgersituationer 9

11 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Uddannelseskoordinator Alice Helbak Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 11 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 3 Udarbejdelse af individuel studieplan Stud. forbereder Individuel studieplan samtale afvikles (1 time) Uge 3-4 Mødet med borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme Varetage kompleks sygepleje til Borger og grupper af borgere Introduktion til og udføre komplekse, sygeplejefaglige og rehabiliterende opgaver. Søge viden om borgerens situation, sygdomme og lidelser og symptomer og inddrag dette i sygeplejen Selvstændig udøvelse af sygepleje Sygeplejeprocessen med inddragelse af praksis, -udviklings, - og forskningsbaseret viden Dataindsamle, målsætte i samarbejde med borgeren, udføre, dokumentere, begrunde og evaluere kompleks sygepleje hos udvalgte borgere med komplekse forløb og kroniske sygdomme. Yde professionel omsorg Søge, sortere og vurdere elevant viden Skriftligt beskrive og analysere en kompleks borgersituation og problemstilling og drøft sammenhænge, årsag og konsekvenser med klinisk vejleder. Medicinhåndtering Varetage medicingivning og lægemiddelregning Observation af virkning, bivirkning og handling herpå Overholdelse af gældende retningslinjer Patientsikkerhed Vejledning Dokumentation af medicingivning Introduktion til medicinadministration ved klinisk vejleder: Studerendes og personalets ansvar og kompetence. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Regelsæt i ÆHF. Procedure for indberetning af utilsigtede hændelser. Vejledning til og varetage dispensering og medicingivning hos egne borgere. 10

12 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Uddannelseskoordinator Alice Helbak Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 11 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 5-6 Fastlagt studieaktivitet Varetage dispensering og medicingivning: Udvælgelse af borger(e) i samarbejde med klinisk vejleder Beskriv sygeplejefaglige opgaver og særlige udfordringer vedr. medicinadministration hos borgeren Udarbejd skriftligt produkt max 2 sider Refleksion med klinisk vejleder Studerende dokumenterer på Fronter Indgå i relationer med patient, grupper af patienter og deres pårørende Inddrage borgerens perspektiv og mål og indgå i en professionel relation og samarbejde med borger og pårørende. Etablere, fastholde og afslutte relationen og samarbejdet. Sammenhængende patientforløb Sygeplejerskens og samarbejdspartneres professionelle roller og opgaver Søge viden om definitioner på sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsat og inddrage dette i sygeplejehandlingerne. Udøve sundhedsfremmende forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje hos udvalgte borgere 11

13 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Uddannelseskoordinator Alice Helbak Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 11 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings- og arbejdsformer Uge 7-8 Sundhedsfremmende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje Iværksætte sygeplejefaglige indsatser i et samarbejde med borgeren, tværfaglige samarbejdspartnere og evt. pårørende og netværk Skriftligt og mundtligt formidling Anvende dokumentionspraksis knyttet til den konkrete sygepleje Anvende fagsprog Dokumentere i sygeplejejournal, plejeplaner Mundtligt og skriftligt formidle og argumentere for kompleks sygepleje med tydeligt fagsprog Undervisning af patienter/borgere og pårørende samt monoog tværfaglige samarbejdspartnere Tilrettelægge og afvikle et undervisnings/vejledningsforløb til borger og/ eller til samarbejdspartnere. Herunder: Udarbejde beskrivelse af de didaktiske overvejelser og drøfte med kliniske vejleder 12

14 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Uddannelseskoordinator Alice Helbak Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 11 Uge ca. Centrale elementer Emne/Indhold Forslag til undervisnings-og arbejdsformer Uge 7 8 Komplekse interventioner Kliniske metoder Anvende konkrete komplekse interventioner og argumentere for disse Fortsat udøve, sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje hos udvalgte borgere. Diskutere komplekse borgersituationer i teamet Beherske sygeplejehandlinger og reagere relevant i komplekse og uforudsigelige situationer Demonstrere observationsevne og overblik ved den enkeltes borgers behandling og forløb Anvende instrukser, procedurer og retningslinjer i forbindelse med udøvelsen af sygeplejen Beherske diverse administrative procedurer Kontinuitet i borgerforløb Medvirke til kontinuitet i borgerens rehabiliteringsforløb Medvirke til sammenhængende rehabiliteringsforløb internt i ÆHF og på tværs af sektorer, eks. ved indlæggelse og udskrivelse Kontaktpersonfunktion/koordinatorfunktion Indhente viden om og medvirke til det tværsektorielle samarbejde. Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde Søge viden om sundheds og samarbejdsaftaler med regionen og anvende de givne retningslinjer og procedurer (eks. SAMBO) Deltage i relevante interne og eksterne mono- og tværfaglige konferencer om borgerens rehabiliteringsforløb. Afvikle om muligt: Indlæggelses- og udskrivningssamtaler 13

15 Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Uddannelseskoordinator Alice Helbak Generel Studieplan for Sygeplejestuderende Modul 11 Uge 7-8 Moralsk ansvarlig sygepleje og omsorg Diskutere etiske dilemmaer. Lovgivning, sygeplejeetiske retningslinjer Sansninger og tydning Reflektere over egen forforståelse og reaktionsmønstre Udøve kompleks sygepleje på baggrund af fagetik og sygeplejefagligt skøn. Overholde etiske retningslinjer. Fagligt skøn Udvise respekt for patientens religion og livsanskuelse Patientforløbsprogrammer Diskutere og håndtere eksempler på fagetiske dilemmaer og magtrelationer med klinisk vejleder og teamet Udvise nærvær, empati samt respekt for borgerens autonomi og integritet. Yde professionelt omsorg til den enkelte borger. Diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer Udføre, medvirke ved og koordinere diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer Søg viden om relevante referenceprogrammer og patientforløbsbeskrivelser hos borgere med komplekse lidelse og inddrag dette i sygeplejen Planlægge og koordinere observationer - og om muligt undersøgelser hos borgere Uge 9 10 Intern klinisk prøve Afvikling af intern klinisk prøve efter gældende prøvekriterier. Klinisk vejleder tilrettelægger og afvikler eksamensforløb. Uge 10 Evaluering af den kliniske undervisningsperiode Den studerendes evaluering af læringsmiljøet. Den studerendes evaluering af læringsudbyttet. Afsluttende samtaler med klinisk vejleder, 1 time: Studerende udfylder forud for samtale elektronisk 1 evalueringsskema af klinisk undervisning. Printer og medbringer kopi til klinisk vejleder. Klinisk vejleder giver mundtlig evaluering/kommenterer. Afsluttende fælles evaluering hos uddannelseskoordinator 1 Uddannelseskoordinator fremsender 14 dage før afslutning spørgeskema på den studerendes UCL mail adresse 14

16 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen. 6. Modul 11 Litteratur Studerende i modul 11 søger litteratur fra eks teorimoduler, relevante artikler, kliniske instrukser med fokus på: Kompleks sygepleje, etik, sygdomslære og farmakologi Kliniske instrukser og litteratur til inspiration forefindes i klinisk håndbog på medarbejderportal Medicinadministration ansvar og kompetence: Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken vedmedicinhåndtering fra UC Lillebælt Odense og Svendborg pdf Retningslinjer i ÆHF se klinisk håndbog Litteratur: Inspiration Angel Sanne og Lena Aadal (red.) (2014) Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis Munksgaard Birkler Jacob(2009) Etisk håndværk - håndtering af etiske dilemmaer i klinisk sygepleje Munksggard Danmark Glasdam Stinne og Bente Appel Esbensen(red) (2009) Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Raunkiær Mette og Mari Holen (red) (2012) Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen Sørensen Lisbeth Villemoes (red) (2009) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag 15

17 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen. KONTAKT: Uddannelseskoordinator Alice Helbak ÆHF Odense kommune Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Dir. tlf Mail: LINKS Odense Kommune: Sygeplejestuderende: 16

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 Generel studieplan modul 11 b SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 11 Kompleks sygepleje Generel studieplan modul 11 b Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4

GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen 01 02 2015 Generel studieplan modul 4 GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 6

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 6 Uddannelseskoordinator Alice Helbak. SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 6 KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE I EGET HJEM Uddannelseskoordinator Alice Helbak. Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse for modul 11. Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modulbeskrivelse. Modulbeskrivelse for modul 11. Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj 2010 14. januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Generel studieplan Sygeplejestuderende Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Generel studieplan Sygeplejestuderende Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Generel studieplan Sygeplejestuderende Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 1. Klinisk undervisning Modul 11 Den kliniske undervisning på Modul 11 og 12 foregår samme sted i kommunen. Varighed er 10 uger.

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 11

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 11 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 11 medicinske/kirurgiske afsnit - Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen S12S Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Revideret Januar 2016 Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE13- forår 2016 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning...

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Nedenfor kan du se hvorledes vi tænker læringsudbytterne opnået og hvilke ressourcer,

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere