Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013"

Transkript

1 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013

2 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B. Formål, afgrænsning og metode... 8 III. Andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats A. Effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats B. Omkostninger og effekt hos andre aktører og jobcentrene IV. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af kommunernes opfølgning på andre aktørers beskæftigelsesindsats A. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af de landsdækkende rammeaftaler B. Kommunernes opfølgning på lokale aftaler C. Enhedsomkostninger Bilag 1. Metode Bilag 2. Ordliste... 26

3 Rigsrevisionen afgiver denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 17. Beskæftigelsesministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: Inger Støjberg: april oktober 2011 Mette Frederiksen: oktober

4 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 I. Introduktion og konklusion 1. Denne beretning handler om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Andre aktører er fx private virksomheder, organisationer eller a-kasser, der som led i beskæftigelsesindsatsen udfører opgaver for kommunernes jobcentre. Formålet med at inddrage andre aktører er at give de ledige en individuel og målrettet indsats, der kan hjælpe dem i arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. 2. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i september Beskæftigelsesministeriet er den øverste myndighed på området, mens kommunerne har ansvaret for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen består bl.a. af en række samtaler med de ledige og aktivering i fx virksomhedspraktik. Målet med beskæftigelsesindsatsen er bl.a. at bistå de ledige med at få et arbejde. 4. Baggrunden for Rigsrevisionens undersøgelse er, at kommunerne igennem mange år har gjort brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, uden at effekten er undersøgt for andre end ledige med lang videregående uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen undersøgte dette i 2011, og undersøgelsen viste (offentliggjort i marts 2013), at de ledige med lang videregående uddannelse kom lige meget i arbejde, uanset om de havde været i forløb hos jobcentrene eller andre aktører. 5. Kommunerne kan indgå samarbejde med andre aktører under enten landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler. De landsdækkende rammeaftaler har Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne indgået med udvalgte andre aktører. Rammeaftalerne fastsætter, hvilke grupper af ledige der er omfattet af aftalerne og indholdet af beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne har fra 2007 haft mulighed for at bruge 3 forskellige rammeaftaler, herunder serviceudbuddet og LVU-udbuddet (for ledige med lang videregående uddannelse). LVU-udbuddet har fra 2007 til 2011 været obligatorisk at anvende for kommunerne, og kommunerne har således i denne periode skullet henvise alle ledige med lang videregående uddannelse til andre aktører. Serviceudbuddet, hvor målgruppen er dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse, har været frivilligt at anvende for kommunerne. Effekten af beskæftigelsesindsatsen undersøges ud fra, om de ledige kommer i beskæftigelse. Kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen undersøges b.la. ud fra, om der er sammenhæng mellem jobplaner og aktivering samt indholdet af de lediges aktivering. Aktivering er vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. I de lokale aftaler forhandler kommunerne selv indhold, målgruppe, pris og varighed med de andre aktører. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i februar 2013 oplyst Rigsrevisionen om, at de landsdækkende rammeaftaler ophører. Kommunerne kan derfor ikke efter udgangen af april 2013 henvise flere ledige til andre aktører under rammeaftalerne. Kommunerne kan fortsat indgå lokale aftaler med andre aktører.

5 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION 7. I 2010 var ca ledige henvist til andre aktører under landsdækkende rammeaftaler, svarende til 15,6 % af alle ledige. I 2012 var ca ledige henvist, svarende til 9,9 %. Arbejdsmarkedsstyrelsen kender ikke omfanget af ledige, der henvises til andre aktører under lokale aftaler. Rigsrevisionen har tidligere undersøgt andre aktører dels i beretningen om Arbejdsformidlingens inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen fra 2006, dels i beretningen om statens overførsler til kommuner og regioner fra Formålet med denne beretning er at sammenligne effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med effekten af jobcentrenes indsats og at undersøge, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats? Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats? 9. I beretningen indgår en registerundersøgelse, hvor effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats sammenlignes med effekten af jobcentrenes indsats. Registerundersøgelsen omfatter de ledige, der har været henvist til andre aktører under serviceudbuddet. Der er desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 50 kommuner. UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSION Rigsrevisionens registerundersøgelse viser for ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at de ledige henvist til andre aktører i gennemsnit er 10 dage mindre i arbejde i første halvår efter, at de er henvist til andre aktører. De ledige henvist til andre aktører indhenter ikke senere den tabte arbejdstid. Rigsrevisionen finder på baggrund af registerundersøgelsen, at effekten af beskæftigelsesindsatsen kan afhænge af, om det er jobcentrene eller andre aktører, der varetager indsatsen. Rigsrevisionens undersøgelse viser videre, at det langt fra er alle kommuner, der følger op på andre aktørers resultater og kvalitet. Opfølgningen er væsentlig for at sikre den rigtige sammenhæng mellem pris, resultater og kvalitet. Jobindsats.dk er en portal, hvor der kan trækkes data om fx antal personer, udgifter til forsørgelse og indsatsen for at få ledige i arbejde. Jobindsats.dk indeholder oplysninger om andre aktører under landsdækkende rammeaftaler, ikke under lokale aftaler. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Data på Jobindsats.dk om andre aktører har imidlertid ikke været opdateret i perioden ultimo juni 2013, hvorfor kommunerne ikke har haft adgang til data om andre aktører under de landsdækkede rammeaftaler. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsen, også fremadrettet bør understøtte kommunernes tilsyn med andre aktørers beskæftigelsesindsats under lokale aftaler, fx i form af vejledning til kommunerne og tværgående undersøgelser af andre aktører, der kan bidrage til at udbrede god praksis.

6 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 Hovedkonklusionen er baseret på følgende delkonklusioner: Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats? Registerundersøgelsen viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige under serviceudbuddet er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at ledige henvist til andre aktører i gennemsnit arbejder 10 dage mindre i første halvår efter, at de er henvist til andre aktører. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Efter første halvår er de ledige hos andre aktører og jobcentrene lige meget i arbejde. De ledige henvist til andre aktører indhenter dog ikke den tabte arbejdstid fra første halvår. De 10 arbejdsdage betyder, at hver ledig henvist til anden aktør i gennemsnit taber ca kr. i lønindkomst på årsbasis. De andre aktører har dog lavere driftsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, men de lavere omkostninger kan ikke opveje den tabte lønindkomst pr. ledig. Registerundersøgelsen viser således, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører. Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats? Arbejdsmarkedsstyrelsen har kun delvist understøttet kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Jobindsats.dk indeholder ikke data om andre aktører under lokale aftaler. Data på Jobindsats.dk om andre aktører har imidlertid ikke været opdateret i perioden ultimo juni Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Vejledningen er ifølge styrelsen tænkt som en service til kommunerne og indeholder en række anbefalinger til kommunerne. Styrelsen fremhæver i vejledningen, at kommunerne, uanset om der er tale om landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler, skal føre tilsyn med andre aktører. For de landsdækkende rammeaftaler følger 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen hverken årligt eller oftere op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og 20 % af kommunerne følger ikke op på andre aktørers jobplaner. Derudover følger 24 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. For de lokale aftaler følger 16 % af kommunerne ikke op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og omkring 30 % af kommunerne fører ikke tilsyn med andre aktørers jobplaner. Derudover følger 10 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. Jobplanen er en aftale om aktivering, der udarbejdes i samarbejde mellem den ledige og jobcentret eller anden aktør. Jobplanen beskriver den lediges aktivering og jobmål og indeholder derudover formelle oplysninger om fx: ansvar for tilmelding til aktiveringstilbud starttidspunkt ansvar og dato for opfølgning.

7 4 INTRODUKTION OG KONKLUSION Endelig skal kommunerne ifølge loven offentliggøre egne enhedsomkostninger for kommunens beskæftigelsesindsats for at gøre konkurrencevilkår gennemskuelige for andre aktører. 44 af kommunerne i undersøgelsen, svarende til 88 %, har i perioden ikke offentliggjort deres enhedsomkostninger. Beskæftigelsesministeriet har aftalt med Finansministeriet og KL, at regeringen vil arbejde for at afskaffe kravet om, at kommunerne skal offentliggøre egne enhedsomkostninger for beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen finder dog generelt, at det er væsentligt, at kommunerne kender egne enhedsomkostninger for at kunne vurdere, om prisen er konkurrencedygtig, når eksterne leverandører bliver inddraget i opgavevaretagelsen. Rigsrevisionen finder, at der også fremover er et behov for, at Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes tilsyn med andre aktører under lokale aftaler.

8 INDLEDNING 5 II. Indledning A. Baggrund Beskæftigelsesindsatsen og andre aktører 10. Kommunerne har siden 1999 haft mulighed for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. I forbindelse med reformen Flere i arbejde fra 2002 blev det aftalt, at andre aktører i højere grad kunne inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Baggrunden var, at partierne bag reformen vurderede, at den daværende Arbejdsformidling ikke alene kunne opnå fuld indsigt i hele det danske arbejdsmarked, og det var derfor nødvendigt i langt større omfang at inddrage andre aktører, som havde speciale i de rigtige tilbud til særlige grupper af ledige. 11. Det er kommunerne, som har ansvaret for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen og for at tilrettelægge denne for de ledige i jobcentrene. Kommunerne kan lægge dele af beskæftigelsesindsatsen ud til andre aktører. Ansvaret for indsatsen bliver dog i kommunerne, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med opgavevaretagelsen, også når indsatsen varetages af andre aktører. Formålet med at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er at give de ledige en individuel og målrettet indsats, der kan hjælpe dem i arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. 12. Jobcentrenes indsats omfatter en række lovpligtige opgaver i relation til den ledige, bl.a. kontaktforløb, jobplan og aktivering, jf. boks 1. Andre aktører har siden 2008 kunnet varetage de samme opgaver som jobcentrene. Den eneste undtagelse er, at andre aktører ikke kan træffe afgørelse om de lediges ret til forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp eller dagpenge. Arbejdsformidlingen var tidligere kernen i den statslige beskæftigelsesindsats og varetog indsatser for de forsikrede ledige, mens kommunerne varetog indsatser for de ikkeforsikrede ledige. Arbejdsformidlingen blev nedlagt i 2007 i forbindelse med Strukturreformen, og frem til 2009 varetog stat og kommuner beskæftigelsesindsatsen i fælles jobcentre. Fra 2009 har de kommunale jobcentre alene varetaget indsatsen. BOKS 1. BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Kontaktforløbet er en række samtaler mellem den ledige og jobcentret/anden aktør, der sigter mod at få den ledige i arbejde så hurtigt som muligt. Er dette ikke realistisk på kort sigt, skal kontakten sigte mod at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Jobplanen er en skriftlig aftale mellem den ledige og jobcentret/anden aktør, som de ledige kan få udarbejdet. Jobplanen beskriver den lediges beskæftigelsesmål og planer for aktivering og skal forbedre den lediges muligheder for at komme i arbejde. Aktivering er vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere eller private virksomheder. Kilde: Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 415 af 24. april 2013.

9 6 INDLEDNING 13. Andre aktører skal overholde de samme regler, som gælder for jobcentrene med hensyn til at indkalde ledige til samtaler, lediges deltagelse i aktivering, afgivelse af aktiveringstilbud og underretninger til de lediges arbejdsløshedskasser mv. De ledige er forpligtet til at møde op til samtaler hos andre aktører og deltage i den aktivering, som andre aktører tilbyder på samme måde, som havde de ledige været i forløb hos et jobcenter. 25 % af betalingen får andre aktører for at have den ledige i forløb. Dette kaldes driftsomkostninger. Beskæftigelsesregionerne følger på vegne af staten op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Beskæftigelsesministeriet er øverste administrative myndighed for regionerne, mens Arbejdsmarkedsstyrelsen varetager den daglige ledelse på landsplan. Beskæftigelsesregionerne har ingen særlige opgaver i relation til andre aktører. I rammeaftalerne aflønner kommunerne andre aktører ud fra en fast betalingsmodel. 75 % af betalingen afhænger af andre aktørers resultater, dvs. om den ledige fx kommer i arbejde. Dette kaldes bonus. 14. Arbejdsmarkedsstyrelsen har det overordnede ansvar for at administrere og implementere beskæftigelsesindsatsen og ansvaret for at følge op på kommunernes beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen har 4 beskæftigelsesregioner, hvis opgave bl.a. er at følge op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats og støtte jobcentrene i at opnå gode resultater. Beskæftigelsesregionerne kan pålægge kommunerne at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, hvis et jobcenters resultater afviger væsentligt fra sammenlignelige jobcentre. Beskæftigelsesregionerne indgår i denne undersøgelse som en del af Arbejdsmarkedsstyrelsen og omtales kun selvstændigt få steder i beretningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen er en del af Beskæftigelsesministeriet, som er den øverste myndighed på beskæftigelsesområdet. Landsdækkende rammeaftaler og lokale aftaler 15. Kommunerne kan indgå samarbejde med andre aktører under enten landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler. Landsdækkende rammeaftaler er aftaler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne har indgået med udvalgte andre aktører. Rammeaftalerne fastsætter rammer og vilkår for aftalerne mellem jobcentrene og andre aktører, og jobcentrene har benyttet disse rammeaftaler, når de har indgået aftaler med andre aktører. I rammeaftalerne omfatter de lediges forløb hos andre aktører altid både kontaktforløb og aktivering, og dette kan der ikke afviges fra. De lokale aftaler indgår kommunerne på egen hånd med andre aktører. Lokale aftaler kan indeholde ét eller flere elementer af kontaktforløbet, aktivering og/eller enkeltstående kurser. Ved at indgå lokale aftaler med andre aktører kan kommunen således vælge, om andre aktører skal varetage hele eller dele af indsatsen. Ud over indholdet af beskæftigelsesindsatsen er målgruppen af ledige, varigheden af forløbet hos anden aktør og betalingsmodellen fastsat i de landsdækkende rammeaftaler. I de lokale aftaler forhandler kommunerne ud over indholdet selv målgruppe, pris og varighed med anden aktør. Lokale aftaler kan være meget forskellige, men kommunerne har også indgået lokale aftaler, som har været næsten identiske med rammeaftalerne. 16. Kommunerne har siden 2007 haft mulighed for at bruge 3 forskellige landsdækkende rammeaftaler: serviceudbuddet, LVU-udbuddet og HIG-udbuddet (Hurtigt i gang), jf. boks 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne har forud for disse rammeaftaler gennemført landsdækkende udbud af beskæftigelsesindsatsen rettet mod de forskellige grupper af arbejdsmarkedsparate ledige og har efterfølgende indgået rammeaftaler med udvalgte andre aktører.

10 INDLEDNING 7 BOKS 2. LANDSDÆKKENDE UDBUD AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Serviceudbud er rettet mod modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse. LVU udbud er rettet mod ledige med lang videregående uddannelse. Starthjælp var en særlig ydelse til personer uden ret til kontanthjælp. Den blev afskaffet med aftalen om finansloven for HIG udbud er rettet mod nyledige, som tilbydes en tidlig indsats. 17. De landsdækkende HIG-udbud og LVU-udbud udløb i henholdsvis juli og december Arbejdsmarkedsstyrelsen har i februar 2013 oplyst Rigsrevisionen om, at de landsdækkende rammeaftaler ophører. Den sidste rammeaftale, serviceudbuddet, udløb ved udgangen af april 2013, og kommunerne kan således ikke længere henvise ledige til andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Da de lediges forløb under rammeaftalerne er på 52 uger, kan der frem til ultimo april 2014 være henvist ledige til andre aktører under serviceudbuddet. Kommunerne har fortsat mulighed for at indgå lokale aftaler med andre aktører. 18. I 2010 var ca ledige henvist til andre aktører under landsdækkende rammeaftaler, svarende til 15,6 % af alle ledige. I 2012 var ca ledige henvist, svarende til 9,9 %. Arbejdsmarkedsstyrelsen kender ikke omfanget af ledige i forløb hos andre aktører under lokale aftaler. Langt de fleste af de 50 kommuner i Rigsrevisionens undersøgelse oplyser, at de vil bruge lokale aftaler i Årsagen til rammeaftalernes ophør er ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen, at der ikke fremadrettet er brug for landsdækkende rammeaftaler, da kommunerne nu selvstændigt varetager beskæftigelsesindsatsen. Politiske og retlige rammer 19. Der er siden 2002 indgået en række politiske aftaler og lovændringer, som på forskellig måde har tilskyndet kommunerne til at bruge andre aktører. Tabel 1 viser udvalgte politiske aftaler og lovændringer i perioden Tabel 1. Udvalgte politiske aftaler og lovændringer om andre aktører i perioden Ændring 2002 Aftale om flere i arbejde Andre aktører skal i højere grad inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsformidlingen skal for at sikre dette inddrage andre aktører i mindst 15 % af kontaktforløbene, og kommunerne skal opstille mål for, hvor stor en del af indsatsen andre aktører skal varetage Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Obligatorisk brug af andre aktører til ledige med lang videregående uddannelse træder i kraft pr. 1. januar Finansloven for 2009 Hele beskæftigelsesindsatsen overgår til kommunerne den 1. august 2009, og der indføres statslig refusion for administrative opgaver hos andre aktører Aftale om bedre vilkår for ledige Kravet om obligatorisk brug af andre aktører til ledige med lang videregående uddannelse afskaffes ultimo Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Kilde: Rigsrevisionen. Kravet om kommunale mål for brugen af andre aktører afskaffes fra februar 2012.

11 8 INDLEDNING Det fremgår af tabel 1, at der i 2002 blev åbnet op for, at andre aktører i højere grad skulle inddrages i de lediges kontaktforløb og aktivering. For at fremme dette blev der stillet krav om, at Arbejdsformidlingen skulle inddrage andre aktører i mindst 15 % af kontaktforløbene, og kommunerne skulle opstille mål for, hvor stor en del af indsatsen andre aktører skulle varetage. Fra 2007 blev det obligatorisk for jobcentrene at bruge andre aktører til alle ledige med lang videregående uddannelse. I 2009 blev ansvaret for ledige dagpengemodtagere overdraget fra staten til kommunerne. I den forbindelse blev der indført statslig refusion til kommunerne, når de brugte andre aktører til administrative opgaver i beskæftigelsesindsatsen (fx vejledning, sagsbehandling og udarbejdelse af jobplaner). Kommunerne fik ikke refusion, når de selv varetog de administrative opgaver. Refusionsordningen blev ændret i 2011, og efterfølgende har kommunernes mulighed for at få refusion været den samme, uanset om indsatsen bliver gennemført af andre aktører eller af jobcentrene. Det fremgår videre af tabel 1, at den obligatoriske brug af andre aktører til ledige med lang videregående uddannelse afskaffes. Endelig skal kommunerne fra februar 2012 ikke længere fastsætte mål for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen der skal varetages af andre aktører. B. Formål, afgrænsning og metode Formål 20. Formålet med denne beretning er at sammenligne effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med effekten af jobcentrenes indsats og at undersøge, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats? Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats? 21. De mål for effekt og kvalitet i beskæftigelsesindsatsen, som vi bruger i undersøgelsen, er vist i tabel 2. Tabel 2. Undersøgelsens effekt- og kvalitetsmål Effektmål Beskæftigelse: at den ledige kommer i beskæftigelse. Kvalitetsmål Aktivering: at aktivering udvikler eller afdækker den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at opkvalificere den ledige til arbejdsmarkedet. Rettidighed: at de ledige får jobsamtaler og aktivering til tiden. Jobplaner: at der er sammenhæng mellem jobplanens beskæftigelsesmål og valg af aktivering. Kilde: Rigsrevisionen.

12 INDLEDNING 9 De 2 kvalitetsmål om aktivering og rettidighed fremgår af bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 415 af 24. april Aktivering skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Rettidighed handler om, at de ledige skal have jobsamtaler og i aktivering inden for bestemte tidsfrister. Målet om sammenhæng mellem jobplanens beskæftigelsesmål og valg af aktivering er valgt af Rigsrevisionen. Afgrænsning 22. Beretningen handler om andre aktørers beskæftigelsesindsats og dækker perioden Undersøgelsen omfatter alle de ledige, som kan henvises til andre aktører, bl.a. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt ledige på sygedagpenge og revalidering. Kommunerne kan henvise ledige til andre aktører efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. Rettidighed betyder, at de ledige skal have jobsamtaler og i aktivering inden for bestemte tidsfrister. Fx skal første jobsamtale for unge under 30 år være afholdt senest inden for én måned. For ledige over 30 år skal samtalen holdes senest efter 13 uger. Metode 24. Undersøgelsen bygger på interviews med Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt Beskæftigelsesregion Nordjylland. Undersøgelsen bygger desuden på gennemgang af rapporter og love samt en lang række notater, redegørelser og undersøgelser modtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Undersøgelsen inddrager også oplysninger fra Jobindsats.dk, som indeholder data om andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Vi har derudover gennemført en registerundersøgelse sammen med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), som sammenligner effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med effekten af jobcentrenes indsats. Registerundersøgelsen er baseret på samme metode som registerundersøgelsen i beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som Rigsrevisionen udarbejdede i oktober Registerundersøgelsen omfatter de ledige, der har været henvist til andre aktører under det landsdækkende serviceudbud dvs. dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse. Mere end halvdelen af de ledige henvist til andre aktører har været henvist under serviceudbuddet. I undersøgelsen matches de ledige henvist til andre aktører med ledige fra jobcentrene på over 200 variabler, fx længden af ledighed, uddannelse, erhvervserfaring og aktivering, og derved bliver de 2 grupper af ledige sammenlignelige. Registerundersøgelsen er gennemgået og vurderet af 3 eksterne forskere, der har fundet, at undersøgelsen er metodisk velfunderet. En uddybende beskrivelse af registerundersøgelsens metode og forbehold findes i bilag 1. Endelig har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 50 kommuner. I spørgeskemaundersøgelsen indgår alle ledige henvist til andre aktører i modsætning til registerundersøgelsen, der alene omfatter ledige under serviceudbuddet. De 50 kommuner er udvalgt til spørgeskemaundersøgelsen ud fra deres brug af andre aktører i 2011, kommunestørrelse og geografisk placering. Vi har fulgt op på spørgeskemaundersøgelsen med dybdegående interviews i 5 kommuner og har desuden modtaget en række dokumenter fra de 5 kommuner. Kommunernes besvarelse af spørgeskemaet er baseret på deres egne vurderinger. En uddybende beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen findes i bilag Beretningen har i udkast været forelagt Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen. 26. Bilag 2 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

13 10 A NDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS III. Andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats Registerundersøgelsen viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige under serviceudbuddet er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at ledige henvist til andre aktører i gennemsnit arbejder 10 dage mindre i første halvår efter, at de er henvist til andre aktører. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Efter første halvår er de ledige hos andre aktører og jobcentrene lige meget i arbejde. De ledige henvist til andre aktører indhenter dog ikke den tabte arbejdstid fra første halvår. De 10 arbejdsdage betyder, at hver ledig henvist til anden aktør i gennemsnit taber ca kr. i lønindkomst på årsbasis. De andre aktører har dog lavere driftsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, men de lavere omkostninger kan ikke opveje den tabte lønindkomst pr. ledig. Registerundersøgelsen viser således, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører. 27. I dette kapitel undersøger vi effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige under serviceudbuddet. Vi undersøger også omkostningerne set i forhold til effekten hos andre aktører og jobcentrene. A. Effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats 28. Rigsrevisionens undersøgelse af effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet har vist følgende: De ledige henvist til andre aktører er i gennemsnit 10 dage mindre i arbejde end de ledige fra jobcentrene i 1. og 2. kvartal efter, at de er blevet henvist. De ledige henvist til andre aktører indhenter ikke på et senere tidspunkt den tabte arbejdstid. Efter 2. kvartal efter henvisning er der ingen forskel på effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Her er de ledige lige meget i arbejde, uanset hvem der har varetaget de lediges beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2011 undersøgt effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats for ledige med lang videregående uddannelse. Undersøgelsen viste, at de ledige havde samme beskæftigelsesomfang, uanset om de havde været i forløb i jobcentrene eller hos andre aktører.

14 ANDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 11 De ledige under serviceudbuddet 29. Serviceudbuddet omfatter dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse. 30. Antallet af ledige henvist til andre aktører under de landsdækkende rammeaftaler har frem til 2010 været stigende, herunder også for serviceudbuddet, hvilket er vist i figur 1. Figur 1. Det samlede antal ledige hos andre aktører og antal ledige under serviceudbuddet Note: Tallet for 2012 for antal ledige under serviceudbuddet er endnu ikke tilgængeligt. Kilde: Jobindsats.dk. Af figur 1 fremgår antallet af ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet og det samlede antal ledige henvist til andre aktører. Antallet af ledige under serviceudbuddet faldt fra i 2010 til i Ledige henvist til andre aktører under de landsdækkende rammeaftaler kan være i forløb hos andre aktører i op til 52 uger, hvis de ikke kommer i arbejde undervejs. Efter de 52 uger vil de ledige, som fortsat eller igen er ledige, blive tilknyttet et jobcenter eller genhenvist til andre aktører. Effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats 32. Registerundersøgelsen sammenligner effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med effekten af jobcentrenes indsats. Undersøgelsen følger den gruppe af ledige, der henvises til andre aktører under serviceudbuddet i 1. kvartal 2010, og de ledige følges i 1½ år. I alt følges ledige henvist til andre aktører. 33. Effekten måles som tid i beskæftigelse, også kaldet beskæftigelsesgrad. Vi sammenligner, om andre aktører er bedre end jobcentrene eller omvendt til at få de ledige i arbejde. Det gør vi ved at matche de ledige henvist til andre aktører med ledige fra jobcentrene på over 200 variabler, fx matchgruppe, længden af ledighed, uddannelse, erhvervserfaring og tidligere aktivering. Derved bliver de 2 grupper af ledige sammenlignelige. Efterfølgende undersøger vi, om der er forskel i beskæftigelsesgraden mellem de ledige henvist til andre aktører og den sammenlignelige gruppe af ledige fra jobcentrene. Effekten vises samlet for henholdsvis alle andre aktører og alle jobcentre. Om ledige kommer i arbejde, måles ud fra beskæftigelsesgraden. Beskæftigelsesgraden er den procentdel af tiden, som en person er i beskæftigelse.

15 12 A NDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 34. Registerundersøgelsen viser, at de ledige henvist til andre aktører har en lavere beskæftigelsesgrad end de ledige fra jobcentrene. De ledige henvist til andre aktører er således mindre i arbejde end de ledige fra jobcentrene. Dette fremgår også af figur 2A og 2B. Figur 2A og 2B. Effekten af jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesindsats 2A. Jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesgrad 2B. Forskellen i effekten mellem jobcentrene og andre aktører Note: X-aksen viser antallet af kvartaler efter, at de ledige er henvist. Kilde: Effekten af Andre Aktørers Beskæftigelsesindsats, KORA. Figur 2A viser jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesgrad dvs. hvor meget de ledige hos jobcentrene og andre aktører er i arbejde. Som det ses af figur 2A, er de ledige fra jobcentrene mere i arbejde end de ledige hos andre aktører i 1. og 2. kvartal efter, at de ledige er blevet henvist. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Figur 2B viser forskellen i effekten mellem jobcentrene og andre aktører dvs. forskellen mellem jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesgrad. Antallet af arbejdsdage er udregnet som 11 % af 60 arbejdsdage i kvartalet = 6,6 arbejdsdage. Som det ses af figur 2B, arbejder de ledige henvist til andre aktører i gennemsnit 11 % mindre end de ledige fra jobcentrene i 1. kvartal efter henvisning. Omregnes de 11 % til arbejdsdage, arbejder hver ledig henvist til anden aktør 6,6 dage mindre end ledige fra jobcentrene. I 2. kvartal er forskellen 6 %, hvilket svarer til, at hver ledig henvist til anden aktør arbejder 3,6 dage mindre end de ledige fra jobcentrene. I løbet af 1. og 2. kvartal er hver ledig henvist til anden aktør således i gennemsnit 10 dage mindre i arbejde end ledige fra jobcentrene. Efter 2. kvartal er der ingen statistisk sikker forskel på effekten af andre aktørers og jobcentrenes indsats. Efter 2. kvartal er de ledige hos andre aktører og jobcentrene således lige meget i arbejde. De ledige henvist til andre aktører indhenter dog ikke på et senere tidspunkt de tabte 10 arbejdsdage fra 1. og 2. kvartal. 35. Rigsrevisionen har desuden undersøgt forskellen i omfanget af de lediges arbejde for 3 aldersgrupper: de årige, de årige og dem på 55 år og derover. I alle 3 aldersgrupper er de ledige henvist til andre aktører mindre i arbejde end de ledige fra jobcentrene.

16 ANDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 13 Arbejdsmarkedsstyrelsens effektundersøgelse af andre aktører 36. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2011 undersøgt effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats ved hjælp af et randomiseret, kontrolleret forsøg af indsatsen over for ledige med lang videregående uddannelse. I undersøgelsen sammenlignes effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med effekten af jobcentrenes indsats. Det var som nævnt fra 2007 til 2011 obligatorisk for kommunerne at henvise alle ledige med lang videregående uddannelse til andre aktører. Udvalgte jobcentre har dog i forbindelse med forsøget haft adgang til at varetage indsatsen for disse ledige. Undersøgelsen er nærmere beskrevet i boks 3. I et randomiseret, kontrolleret forsøg fordeles de ledige mellem andre aktører og jobcentrene sådan, at effekten af andre aktørers og jobcentrenes beskæftigelsesindsats efterfølgende kan sammenlignes, jf. bilag 1. BOKS 3. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS UNDERSØGELSE AF INDSATSEN FOR LEDIGE MED LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved hjælp af et randomiseret, kontrolleret forsøg undersøgt, om andre aktører er bedre end jobcentrene til at varetage indsatsen for ledige med lang videregående uddannelse. Styrelsens undersøgelse vedrører således en anden målgruppe end den, der indgår i Rigsrevisionens registerundersøgelse. I undersøgelsen varetog en række jobcentre indsatsen for halvdelen af de ledige med lang videregående uddannelse, mens den anden halvdel blev henvist til andre aktører. Undersøgelsen blev gennemført i perioden august november 2011, og resultaterne blev offentliggjort i marts Undersøgelsen viste, at jobcentrene og andre aktører var lige gode til at bringe de ledige med lang videregående uddannelse i arbejde. Kilde: Rigsrevisionen. 37. Der er i Tyskland og Frankrig gennemført lignende kontrollerede forsøg, hvor effekten af jobcentrenes og andre aktørers beskæftigelsesindsats sammenlignes. Disse 2 undersøgelser viser, at jobcentrene er bedre end andre aktører til at hjælpe de ledige i arbejde ligesom Rigsrevisionens registerundersøgelse viser. I modsætning hertil viste et svensk forsøg i 2007 for alle ledige ingen forskel mellem jobcentrene og andre aktører. Det kontrollerede forsøg i Frankrig har både sammenlignet andre aktører og jobcentrene for alle ledige og alene for de ledige med lang videregående uddannelse. For de ledige med lang videregående uddannelse viser undersøgelsen, at jobcentrene og andre aktører er lige gode ligesom Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse viser. B. Omkostninger og effekt hos jobcentrene og andre aktører 38. Rigsrevisionens analyse af omkostninger i forhold til effekten hos jobcentrene og andre aktører har vist følgende: De ledige fra jobcentrene har årligt i gennemsnit en lønindkomst, der er ca kr. højere end de ledige henvist til andre aktører. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Andre aktørers omkostninger til beskæftigelsesindsatsen er i gennemsnit ca kr. lavere pr. ledig end jobcentrenes. Registerundersøgelsen peger således på, at de lediges forløb hos andre aktører er billigere, end hvis jobcentrene havde varetaget et tilsvarende forløb.

17 14 A NDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS De samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise ledige til andre aktører er i gennemsnit ca kr. pr. ledig i undersøgelsen. Selv om andre aktører har lavere omkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, er der dog samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører, da de ledige fra jobcentrene får en højere lønindkomst. 39. En analyse af omkostninger og effekt sammenholder de lediges lønindkomst (som følge af, at de kommer i arbejde) med de omkostninger, som enten jobcentrene eller andre aktører har til de lediges beskæftigelsesindsats, jf. boks 4. Formålet med analysen er at vurdere, hvad det betyder samfundsøkonomisk, når der bruges midler i dette tilfælde til beskæftigelsesindsatsen hos andre aktører under serviceudbuddet. Kommunerne betaler driftsomkostninger til andre aktører, så længe de ledige er i forløb hos andre aktører og ikke er kommet i arbejde. For de ledige i undersøgelsen, som kommunerne har betalt drift for, har kommunerne i gennemsnit betalt kr. pr. ledig til andre aktører. For 25 % af de ledige, som kommunerne har betalt drift for, er der betalt under kr. pr. ledig til andre aktører. BOKS 4. ANALYSE AF FORHOLDET MELLEM OMKOSTNINGER OG EFFEKT Analysen af forholdet mellem omkostninger og effekt ser på forskellen mellem indtægter og omkostninger i beskæftigelsesindsatsen og sammenligner disse for ledige hos jobcentrene og andre aktører. Indtægter er lig med lønindkomst. En større lønindkomst blandt de ledige fra jobcentrene skyldes, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Omkostninger er lig med kommunernes omkostninger til andre aktører og egen indsats i jobcentrene. Kommunernes omkostninger til de ledige henvist til andre aktører er udregnet ud fra kommunernes drifts- og bonusudbetalinger til andre aktører. Kommunernes omkostninger til de ledige i jobcentrene opgøres ud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens enhedsomkostninger for kommunernes samtaler med og aktivering af de ledige. Kommunerne har derudover omkostninger til fx tilsyn med andre aktører, som ikke er medtaget i analysen, da kommunernes omkostninger hertil ikke kendes. Kommunernes udbetaling af forsørgelsesydelser, fx dagpenge og kontanthjælp, er heller ikke medtaget. Kilde: Rigsrevisionen. Kommunerne har betalt både driftsomkostninger og bonus til andre aktører for 47 % af de ledige i undersøgelsen. Kommunerne har i gennemsnit betalt kr. i bonus pr. ledig til andre aktører. Kommunerne betaler bonus til andre aktører, når den ledige kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. 40. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise ledige til andre aktører på i gennemsnit ca kr. pr. ledig, jf. tabel 3. Tabellen viser lønindkomsten og driftsomkostningerne til beskæftigelsesindsatsen for ledige hos andre aktører og jobcentrene. Tabel 3. Lønindkomst og omkostninger til beskæftigelsesindsatsen (Kr.) 1) 2) Ledige henvist til andre aktører Ledige fra jobcentrene Forskel Lønindkomst 1) Driftsomkostninger 2) Forskel Indeholder alle skattepligtige lønindkomster. Er baseret på drifts- og bonusudbetalinger til andre aktører og kommunernes enhedsomkostninger for samtaler med og aktivering af de ledige, jf. boks 5. Omkostningerne er opgjort i 2010-priser. Driftsomkostningerne er inkl. et forvridningstab på 20 %, hvilket er standard i samfundsøkonomiske analyser. Kilde: Effekten af Andre Aktørers Beskæftigelsesindsats, KORA.

18 ANDRE AKTØRERS OG JOBCENTRENES BESKÆFTIGELSESINDSATS 15 Det fremgår af tabel 3, at ledige henvist til andre aktører i gennemsnit har tjent ca kr. i forbindelse med, at de er kommet i arbejde. De kr. er opgjort 1 år efter, at de er blevet henvist. De ledige fra jobcentrene har i samme periode tjent ca kr. De ledige henvist til andre aktører har således i gennemsnit tjent ca kr. mindre end de ledige fra jobcentrene. Det skyldes navnlig, at de ledige fra jobcentrene enten kommer hurtigere i arbejde og/eller har flere arbejdstimer end ledige henvist til andre aktører. Kommunerne betaler i gennemsnit ca kr. pr. ledig henvist til andre aktører, mens jobcentrenes egne driftsomkostninger er ca kr. pr. ledig. Andre aktører har således driftsomkostninger, der er ca kr. lavere pr. ledig. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at styrelsens enhedsomkostninger er behæftet med usikkerhed, jf. boks 5. BOKS 5. ENHEDSOMKOSTNINGER Kommunernes enhedsomkostninger for samtaler med og aktivering af de ledige, der er tilknyttet jobcentrene, er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udgør i 2010-priser 350 kr. for en samtale og kr. for hver uge, den ledige modtager vejledning og opkvalificering. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at styrelsens enhedsomkostninger er behæftet med usikkerhed. Samtidig kan kommunernes enhedsomkostninger i nogle tilfælde være højere end de fastsatte. Fx kan kommuner, som ved spidsbelastning ikke har kapacitet til at varetage alle ledige og derfor bruger andre aktører, have højere enhedsomkostninger end dem, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det skyldes, at der kan være ekstra omkostninger for kommunen forbundet med selv at varetage disse ledige, da det måske vil kræve overarbejde, ansættelse af flere sagsbehandlere, nye lokaler osv. I disse tilfælde vil kommunens enhedsomkostninger være højere og andre aktører derfor endnu billigere end jobcentrene. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Rigsrevisionen. 41. Selv om andre aktører har lavere omkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, er der dog samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise de ledige til andre aktører, da de ledige fra jobcentrene får en højere lønindkomst. De samfundsøkonomiske omkostninger beløber sig til ca kr. pr. ledig, jf. tabel 3. Kommunerne henviste ledige til andre aktører i 1. kvartal Et skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise disse ledige til andre aktører beløber sig til knap 70 mio. kr. Antager vi, at de samfundsøkonomiske omkostninger også i 2., 3. og 4. kvartal 2010 beløber sig til kr. pr. ledig, vil et skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger for alle ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet i 2010 beløbe sig til ca. 350 mio. kr. De samfundsøkonomiske omkostninger er dog behæftet med usikkerhed. Desuden har Arbejdsmarkedsstyrelsen som nævnt fremhævet, at de enhedsomkostninger, der indgår i beregningen, er usikre.

19 16 A RBEJDSMARKEDSSTYRELSENS UNDERSTØTTELSE AF KOMMUNERNES OPFØLGNING PÅ ANDRE A KTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS IV. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af kommunernes opfølgning på andre aktørers beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsstyrelsen har kun delvist understøttet kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Jobindsats.dk indeholder ikke data om andre aktører under lokale aftaler. Data på Jobindsats.dk om andre aktører har imidlertid ikke været opdateret i perioden ultimo juni Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Vejledningen er ifølge styrelsen tænkt som en service til kommunerne og indeholder en række anbefalinger til kommunerne. Styrelsen fremhæver i vejledningen, at kommunerne, uanset om der er tale om landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler, skal føre tilsyn med andre aktører. For de landsdækkende rammeaftaler følger 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen hverken årligt eller oftere op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og 20 % af kommunerne følger ikke op på andre aktørers jobplaner. Derudover følger 24 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. For de lokale aftaler følger 16 % af kommunerne ikke op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse, og omkring 30 % af kommunerne fører ikke tilsyn med andre aktørers jobplaner. Derudover følger 10 % af kommunerne ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. Endelig skal kommunerne ifølge loven offentliggøre egne enhedsomkostninger for kommunens beskæftigelsesindsats for at gøre konkurrencevilkår gennemskuelige for andre aktører. 44 af kommunerne i undersøgelsen, svarende til 88 %, har i perioden ikke offentliggjort deres enhedsomkostninger. Beskæftigelsesministeriet har aftalt med Finansministeriet og KL, at regeringen vil arbejde for at afskaffe kravet om, at kommunerne skal offentliggøre egne enhedsomkostninger for beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen finder dog generelt, at det er væsentligt, at kommunerne kender egne enhedsomkostninger for at kunne vurdere, om prisen er konkurrencedygtig, når eksterne leverandører bliver inddraget i opgavevaretagelsen. Rigsrevisionen finder, at der også fremover er et behov for, at Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes tilsyn med andre aktører under lokale aftaler.

20 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS UNDERSTØTTELSE AF KOMMUNERNES OPFØLGNING PÅ ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS I dette kapitel undersøger vi, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Vi undersøger også, i hvilket omfang kommunerne i praksis følger op på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. A. Arbejdsmarkedsstyrelsens understøttelse af de landsdækkende rammeaftaler 43. Rigsrevisionens undersøgelse af, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats, har vist følgende: Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne med anbefalinger til kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. I vejledningen anbefaler styrelsen bl.a., at kommunerne følger andre aktørers resultater i form af bonusandele og rettidighed. Kommunerne anbefales også halvårligt og efter behov at gennemføre tilsyn med andre aktørers jobplaner. 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen følger hverken årligt eller oftere op på resultaterne af andre aktørers indsats, dvs. om de ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse. 20 % af kommunerne har i 2012 ikke ført tilsyn med jobplaner udarbejdet af andre aktører. 24 % af kommunerne har i 2012 ikke fulgt op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data om andre aktørers resultater under landsdækkende rammeaftaler i form af bonusandele og rettidighed til rådighed for kommunerne på Jobindsats.dk. Bonusandele giver kommunerne mulighed for at følge, om de ledige henvist til andre aktører kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. Ud fra data om rettidighed kan kommunerne følge, om andre aktører sikrer de ledige samtaler og aktivering til tiden. Jobindsats.dk har i perioden ultimo juni 2013 ikke været opdateret. Data er nu til rådighed for kommunerne, men kan ikke sammenholdes med data fra før 2012 på grund af databrud. Arbejdsmarkedsstyrelsen har derudover oplyst, at data om bonusandele er tidsmæssigt forskudt og derfor ikke velegnet som grundlag for en aktuel vurdering af effekten af den enkelte aktørs indsats. Bonusandele udbetales til andre aktører, når de ledige kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. Bonusandele på Jobindsats.dk viser den samlede andel af ledige, som andre aktører under landsdækkende rammeaftaler får i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. Jobindsats.dk omfatter ikke de ledige, som andre aktører varetager under lokale aftaler. Vejledning til kommunerne 44. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning om tilsyn med andre aktører til kommunerne med anbefalinger til kommunernes tilsyn med andre aktører under landsdækkende rammeaftaler. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at vejledningen alene har været tænkt som en service og støtte til kommunerne i forbindelse med jobcentrenes overtagelse af den fulde beskæftigelsesindsats. Styrelsen fremhæver videre, at vejledningen er en praktisk hjælp til kommunernes tilsyn med andre aktører, og det er helt op til kommunerne, om de vil bruge vejledningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler i vejledningen, at kommunerne bl.a. følger andre aktørers bonusandele, dvs. om de ledige fx kommer i beskæftigelse, privat løntilskud eller uddannelse. 10 % af kommunerne i spørgeskemaundersøgelsen oplyser, at de ikke følger op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5.

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. september 2013 3 tilgange til brug af underleverandører

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger Februar 2008 BERETNING OM A-KASSERNES RÅDIGHEDSVURDERINGER i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet

6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet 6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet 6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet Danmark har behov for en effektiv styring på beskæftigelsesområdet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere