Skolechef i Ikast-Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolechef i Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommune i Ikast-Brande Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef i Ikast-Brande Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Ikast-Brande Kommune Børne- og Undervisningsområdet Skoleområdet... 5 Forventningerne Skolechefens ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring... 7 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen Begrebet fælles er måske det, der bedst rammer opgaven som Skolechef i Ikast- Brande Kommune ind. Og det fælles har mange former. For det første er der Fællesskolen. Ikke blot et ord men rigtige udviklingsprocesser, hvor man sætter fælles mål og retning samt udnyttet hinandens kompetencer på tværs af skolerne. Eksempler herpå er en ny Børne- og Ungepolitik samt udviklingen af en fælles ledelsesramme for Fælleskolen og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på tværs af kommunens 12 skoler. Det fælles er ikke bare noget man siger, men noget man gør. Det fælles møder man også når man sidder sammen med sine ledelseskollegaer. Der diskuteres, drøftes og tages ansvar. Så er der det fælles hus Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Børne- og familieafdelingen deler i Nørre-Snede. Et hus der i disse år gennemgår en positiv forandring, hvor der mere og mere arbejdes ind i hinandens områder på chef- og medarbejderniveau. En helt ny Børne- og Ungepolitik er under vedtagelse og vil fremadrettet være en oplagt ramme og overligger og ramme for den fortsatte udvikling af dette fælleskab. Ikast-Brande Kommune som organisation et sted hvor man gerne vil "være på tværs" - i ordets dobbelte betydning - og løfte opgaverne i fællesskab. En egentlig værdibaseret organisation, hvor værdierne dialog, tillid og ansvarlighed betyder noget i praksis. Man møder velvillighed og samarbejdsevne når man går på tværs og også den ihærdighed og virketrang der om noget kentegner kommunen. Entreprenørskabsskolen er et af de fine udtryk herfor, hvor entreprenørskabet nurses ind i folkeskoler og ungdomsuddannelser i et tæt samspil med erhvervs-, kultur-, og foreningsliv. Dermed ikke være sagt, at der ikke er udfordringer. Økonomi og struktur stiller fortløbende krav om kvalitetsudvikling inden for de ressourcer der er til rådighed. Men at Ikast-Brande formår at skabe læringsresultater i topklasse på trods af at udgangspunktet er et uddannelsesniveau under landsgennemsnittet, viser at netop dette sker. Vi håber at ansøgerne til skolechefstillingen har nogle af følgende kvaliteter. Visioner, økonomisk sans, ledelsestyngde, tydelighed i budskaberne, men også en ærlig lyst til at lytte og inddrage andres synspunkter. Endelig en god viden om børne- og uddannelsesområdet og et drive der har et afsæt i det valg det er, at vie sit ledelsesliv til udviklingen af de bedst mulige rammer for børn og unges liv. side 2

3 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstvilkår og ansættelse sker efter "Aftale om aflønning af chefer" på løntrin 51. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Årslønnen forventes at ligge på ca kr. 3. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune har et befolkningstal på knap På mange måder en rigtig god kommunestørrelse, hvor der på den ene side er muskler nok at spille med men uden at man på den anden side mister handlekraft og agilitet. Måske er det derfor at Ikast-Brande i en lang årrække har placeret sig i toppen af DI s erhvervsklimaundersøgelse. Kommunen blev i 2015 nummer 1 for femte gang siden undersøgelsens begyndelse. Ikast-Brande har opfundet begrebet Mental Frikommune. Det mentale betyder egentligt bare, at vi bruger hovedet. Det fri handler om, at vi som kommune forsøger ikke at være så bundet op på, hvordan man plejer at gøre tingene - vi tør gå nye veje. Mental Frikommune er ikke et projekt, men en generel måde at tænke på for hele kommunen. Både borgere og medarbejdere inviteres til at komme med deres bud på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, så vi kan leve op til fremtidens krav og behov. Det handler om at få de gode idéer, at tage medansvar og bidrage med det man kan. Den politiske organisation Den politiske organisation består af Byrådet, Økonomi- og Planudvalget, 6 Fagudvalg samt 17.4 udvalg med skiftende temaer. De stående udvalg er: Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Undervisningsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt erhvervskontaktudvalget. Skoleområdet referer naturligt til Børn- og Undervisningsudvalget, hvor skolechefen sidder med til udvalgsmøderne sammen med direktør og de to andre fagchefer inden for området. Der er et fint og tillidsfuldt samarbejde med det politiske udvalg. Den administrative organisation Direktionen er den øverste administrative ledelse af kommunen og består af kommunaldirektøren og 3 direktører. Hans Jørn Laursen har direktøransvaret for blandt andet børne- og undervisningsområdet og er dermed skolechefens referencedirektør. side 3

4 4. Børne- og Undervisningsområdet Skoleområdet er som nævnt indledningsvist en del af det samlede Børne- og undervisningsområde. De 3 afdelinger har til huse i Nørre Snede i et hus det samlet set omfatter ca. 120 medarbejdere. De 3 chefer og direktør Hans Jørn Laursen udgør chefgruppen der mødes ca. 1 gang om ugen. Der er en forventning om, at man vil hinanden og at man byder ind med hvad man har. Cheferne nyder stor tillid og har et stort ledelsesrum. Til gengæld også en forventning om at ledelsesrummet indtages. Det er et rigtigt rart hus (citat chefkollega). Der er en åbenlyst god stemning i huset og det daglige samarbejde er karakteriseret ved at være uformelt og smidigt. Når det er sagt er der forsat et udviklingspotentiale indenfor rammerne, hvor administrative kompetencer såvel som udviklingsressourcer i højere grad kunne sættes i spil på tværs af børne- og ungeområdet. Arbejdet med at organisationsudvikle vil derfor være on-going, hvor forventningen til den nye chef er, at man går ind i det med mindre behov for at tælle medarbejdere som behov for at tælle fælles successer. side 4

5 5. Skoleområdet Skoleområdet er mest af alt en decentral organisation, hvor arbejdet på de 12 skoler med tilhørende skolefritidsordninger er i fokus. I den administrative organisation i Nørre Snede indgår en række pædagogiske udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere, som dels er tilknyttet skoleområdet og dels arbejder på tværs med fælles udviklings- og administrative opgaver. Mødestrukturen i ledergruppen er under udvikling, hvor fokus går fra alene at lede i den store gruppe, dvs. skolelederne og deres afdelingsledere (ca. 40 personer) på månedlige møder, til at arbejde i mere differentierede mødefora, hvor der også arbejdes med en smallere ledergruppe bestående af skolelederne samt i klynger af skoler. Den nye skolechef forventes at være en medudvikler af denne mødestruktur, så den tætte kobling imellem skolerne og skolechefen fastholdes og udvikles. Det er her Fælleskolen har sit udspring og det er her den skal fastholdes og videreudvikles. Derudover kommer den løbende 1-1 sparring med den enkelte skoleleder og dennes ledelsesteam. Ikast-Brande er dokumenteret - en af de kommuner der er bedst til at skabe læringsresultater på trods af et relativt lavt samlet uddannelsesniveau. Det er et af udtrykkende for et samlet set godt fagligt niveau hos ledere- og medarbejder, hvor man ikke blot har formået at følge med, men også være selvudvikler af nye måder at drive undervisning på. side 5

6 Projektet; Udvikling af Professionelle Læringsfællesskaber, sker i et godt samarbejde med Ringkøbing-Skjern og Skive Kommuner og sammen med søsterprojektet ; Ledelsesrammen for folkeskolen er fokus på udvikling af læringspraksis på tværs og den ledelsesmæssige understøttelse af netop dette. Helt generelt er der en forventning om at skolechefen bruger og opsøger inspiration udefra i en passende balance imellem ude og hjemmetid. Skolestruktur og tildelingsmodeller har været under proces i de seneste par år og bliver besluttet politisk før sommerferien. Implementeringen vil være et væsentligt opmærksomhedspunkt for skolechefen. Økonomien har været i fokus i de senere år. En ny tildelingsmodel er en af måderne at sikre den fremadrettede styring, men derudover er der fokus på specialundervisningsområdet, hvor der arbejdes på at skabe en ny budgetbalance. Det er en opgave man får god hjælp til fra dygtige økonomimedarbejdere, men man er nødt til at engagere sig ledelsesmæssigt i den og det er lettere, hvis man har tal/budgetforståelse på habilt niveau. Der er fint samarbejde med MED-repræsentanterne, hvor man bruger hinanden både når det er let og når det er svært. Synlighed er altid en svær størrelse når der er et decentralt institutionsniveau, men der er en klar forventning om at skolechefen kommer ud på matriklerne og ikke kun ses i Nørre Snede. Forventningerne 6. Skolechefens ansvar og opgaver Skolechefen refererer til direktør Hans Jørn Laursen og indgår i chefgruppen på børne- og undervisningsområdet. Skolechefen er ansvarlig for det sagsforberedende arbejde på skoleområdet og deltager i udvalgsmøderne i Børn- og Undervisningsudvalget. Skolechefen varetager den overordnede ledelse af de 12 skoler samt af skoleafdelingens centralt placerede medarbejdere. I ledelsen af ledere er der en forventning om, at skolechefen formår at give lederne passende ledelsesrum, uden at miste fornemmelsen for, hvad der er vigtigt på den enkelte skole. Man skal opleves nysgerrig og måske ind imellem insisterende. side 6

7 Skolechefen er en aktiv medspiller på det samlede børne- og ungeområde hvor den dygtige forvaltning af de fælles ressourcer løbende skal være under udvikling. Skolechefen ser og bruger MED-organisationen som et centralt samarbejds- og dialogforum Skolechefens opgaver på kortere sigt: Videreudvikling af Fællesskolen og de projekter der er en del af denne Implementering af Skolestrategi 2016 (struktur såvel som tildelingsmodel) Indgå aktivt i arbejdet med at skabe budgetbalance på specialunderviningsområdet. Videreudvikling af de mødefora der arbejdes i med skolerne. Medudvikling af den samlede organisation på Børen og Ungeområdet med fokus på at udnytte de fælles ressourcer bedst muligt og sikre de fælles mål for hele 0 til 18 års området. 7. Baggrund/ledererfaring Længden på ens CV vil ikke være det afgørende i vurderingen af ansøgerne. Det er de udviste resultater og vurderingen af potentialet, der vil være det centrale. Det skal dog ikke fortolkes derhen, at det er det helt uprøvede, vi er på jagt efter. Ledelseskompetencerne skal være afprøvet på fornuftigt niveau og med gode resultater til følge. Vi forventer, at du er veluddannet og at en del af dette også består i relevant ledelsesuddannelse. Det er svært at agere som engageret og visionær skolechef, hvis man ikke har en god viden om børne- og uddannelsesområdet når man som chef skal medudvikle rammerne for institutionernes virke. Der er en meget stor økonomi bundet op på skoleområdet og skolechefen bør være fortrolig med det ansvar det indebærer. Selvsagt med stærk opbakning fra dygtige økonomimedarbejdere. Forståelse for og gerne erfaring med positivt samspil med de faglige organisationer, og medarbejdernes repræsentanter i øvrigt, er en fordel. Vi er åbne overfor ansøgere der er på vej imod noget større og bidrager gerne til den karriereudvikling. Modsat er det ikke det, der er forventningen og den primære ambition skal under alle omstændighed rette sig imod udviklingen af Skoleområdet i Ikast-Brande side 7

8 Kommune. Derfor skal man også regne med, at det tager mindst 4 år før man har bevist, at man var der for at gøre en forskel. Og ikke kun for at gøre karriere. Man bør have en naturlig pendlingsradius til arbejdet der gør, at man kan varetage opgaverne fleksibelt og behovsbestemt. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En autentisk person og leder, der opleves homogent uanset, hvem der møder hende/ham. En dygtig kommunikator der blandt andet brænder igennem fordi budskaberne betyder noget. Humor herunder selvironi -Det er en uformel organisation, hvor der gerne grines Troværdighed sammenhæng mellem det man siger og det man gør. Analytisk format Evnen til at træffe beslutninger, og til at omsætte disse i handlinger. En teamplayer der naturligt formår at tage et medansvar for det der sker uden for eget område, herunder indgå i en fælles ledelses- og samarbejdskultur. Evnen til at tackle konflikter uden at være konfliktgenererende. En der er personlig robust lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Tør tage ansvar. Autoritet uden at have behov for magtdistance. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf eller Direktør Hans Jørn Laursen, tlf Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde opfordres i stedet til, at aftale et møde med direktør Hans side 8

9 Jørn Laursen for, at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Direktør, Hans Jørn Laursen Direktør Udvalgsformand Annette Mosegård Afdelingschef Merete Villsen Afdelingschef Anton Rasmussen Skoleleder Claus Bredahl Leder Karen Hebsgård Lærer Morten Godske Konsulent Lisbeth Tarp Mouritzen Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat er det Mette K. Andersen (tlf eller mail: der er tovholder på ansættelsen. side 9

10 Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 13. juni kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 14. juni, træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag(eftermiddag). 1. samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere den 16. juni kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 17. juni i Kolding. Testen tager ca. 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 23. juni, kl Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august eller 1. september Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye Skolechef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye skolechefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med skolechefen og direktøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Maj 2016 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 10

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Leder af Dagplejen. Job- og personprofil

Ikast-Brande Kommune søger. Leder af Dagplejen. Job- og personprofil Ikast-Brande Kommune søger Leder af Dagplejen Job- og personprofil Børne- og Undervisningsområdet 01-10-2013 1 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 3 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Direktør for Sundhed, Omsorg og Arbejdsmarked i Ikast- Brande Kommune

Direktør for Sundhed, Omsorg og Arbejdsmarked i Ikast- Brande Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør for Sundhed, Omsorg og Arbejdsmarked i Ikast- Brande Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune 4. Skolechefens område

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

Direktør for Børn, Undervisning, Kultur og Fritid i IkastBrande Kommune

Direktør for Børn, Undervisning, Kultur og Fritid i IkastBrande Kommune Ikast-Brande Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør for Børn, Undervisning, Kultur og Fritid i IkastBrande Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Ikast-Brande Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Ikast-Brande Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af: Kommunaldirektør til Ikast-Brande Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skolechef til Varde Kommune

Skolechef til Varde Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Varde Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Varde

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolecenterchef til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Ringsted Kommune,

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Drifts- og Anlægschef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune

Drifts- og Anlægschef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Thisted Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Drifts- og Anlægschef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

Familie- og Uddannelseschef til Svendborg Kommune

Familie- og Uddannelseschef til Svendborg Kommune Svendborg Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Familie- og Uddannelseschef til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Herning Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Herning Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør for Børn & Unge Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2.

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur)

Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur) Direktør til Frederikssund Kommune (Opvækst, Uddannelse, Kultur) Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår 3. Om kommunen Forventningerne 4. Det positive afsæt 5. Direktørens ansvarsområde

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd

NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd 1. Indledning LÆringscenter Syd er et læringscenter fordelt på fem afdelinger. Centeret består af de to skoler i Kølkær og Arnborg med tilhørende

Læs mere

Teamleder for Team Miljø i Byg, Natur & Miljø i Aabenraa Kommune

Teamleder for Team Miljø i Byg, Natur & Miljø i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Teamleder for Team Miljø i Byg, Natur & Miljø i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Centerchef for Børn & Undervisning i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER København, september 2017 Jobprofil HVIDOVRE KOMMUNE PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER 1. Indledning Hvidovre Kommune har bedt Genitor om at bistå i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder til Præstemoseskolen.

Læs mere

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune September 2016 Jobprofil SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune 1. Indledning Lyngby Taarbæk Kommune har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny SFO og klubleder

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

IT- og Digitaliseringschef i Tønder Kommune

IT- og Digitaliseringschef i Tønder Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af IT- og Digitaliseringschef i Tønder Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Sekretariatschef i Job & Velfærd i Viborg Kommune

Sekretariatschef i Job & Velfærd i Viborg Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Sekretariatschef i Job & Velfærd i Viborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Økonomichef i Greve Kommune

Økonomichef i Greve Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Økonomichef i Greve Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Greve

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund Kommune

Læs mere

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Nota Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Baggrund Vi søger en ny centerchef for Center Børn og Unge med tiltrædelse 1. februar 2017. Rebild Kommune har ca. 29.300 indbyggere og er beliggende i

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune

Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune Ansættelse af Chef til Omsorg og Sundhed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Personalechef i Aabenraa Kommune

Personalechef i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Personalechef i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3

Læs mere

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 20.december 2007 1. Indledning Struer Kommune søger ny kommunaldirektør, da den nuværende gennem 18 år har valgt at gå på pension. Struer Kommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole 1. Indledning Ørnhøj Skole søger en skoleleder, der brænder for den lokale skole. Har du gode samarbejdskompetencer? Og kan du gå foran i udviklingen

Læs mere

Skolechef i Kolding Kommune

Skolechef i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Kolding

Læs mere

Leder af PPR Hvidovre Kommune

Leder af PPR Hvidovre Kommune Leder af PPR Hvidovre Kommune Maj 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og udfordringer.

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere