13 bud på nedbringelse af sygefraværet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13 bud på nedbringelse af sygefraværet"

Transkript

1 NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne til sygdom effektiv sagsbehandling i kommunerne/jobcentrene Endvidere giver det ikke mening at tale om én slags sygefravær. Der er mindst 4 slags: 1) De kortvarige simple sygemeldinger. 2) De langvarige sygemeldinger med kendte forløb, f.eks. kræft. 3) De diffuse langvarige lidelser, som f.eks. stress, udbrændthed og depression 4) Sygemeldinger, der bunder i manglende motivation, problemer i hverdagen m.v.. Forskellige slags sygemeldinger skal tackles på forskellig måde der findes ikke ét middel til at nedbringe sygefraværet. Det er derfor vigtigt, at der gennem forskning, dataindsamling m.v. undersøges, hvad årsagerne til stigningen i sygefraværet er, så indsatsen kan målrettes. Ref CTJ Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/6 I det følgende kommer KL med en række forslag til, hvad der kan bidrage til at reducere sygefraværet. Hovedparten sætter fokus på at forbedre rammerne for en effektiv indsats i jobcentrene. Hertil er det dog vigtigt at understrege, at det ikke er jobcentrene, der kan gøre folk raske. Jobcentrene kan gennem sygedagpengeopfølgningen kun reparerer på de skader, der er sket. Skal der for alvor reduceres i sygefraværet, så er det afgørende, at tilgangen bremses, og at der gøres en målrettet og effektiv indsats på de enkelte arbejdspladser.

2 Reduktion i tilgangen til sygedagpenge 1) Handlemulighed for læge og arbejdsplads alternativ til sygemelding En betydelig del af det længerevarende sygefravær er knyttet til selve arbejdssituationen, således har enten virksomheden eller lægen meget tidligt længe før jobcentret bliver involveret viden om, at noget er ved at køre skævt. Virksomheden og lægen bør her have en handlemulighed et alternativ til en sygemelding. I projekt-regi er der gjort erfaringer med sådanne indsatser, som f.eks. i den Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) og Center for Arbejdsfastholdelse (CAF), hvor tværfaglige teams med kompetencer indenfor arbejdsmedicin, psykologi og socialfaglighed går i dialog med borger og arbejdsplads om alternative løsninger til sygemelding mhp på arbejdsfastholdelse. KL foreslår, at der ses på muligheden for på en mere systematisk vis, at udnytte erfaringerne med en tidlig koordineret og tværfaglig indsats. Målet er at komme foran en sygemelding, og det kunne eventuelt ske gennem en styrkelse af de sundhedsopgaver, kommunerne fik i forbindelse med strukturreformen. 2) Landsdækkende indsats med fokus på sygdomsopfattelse Den gængse opfattelse er, at det at være syg er en privat sag, hvorfor en arbejdsgiver ved sygemelding som udgangspunkt ikke spørger ind til den eventuelle resterende arbejdsevne. Ligeledes anvender lægen i nogen situationer sygemeldingen som en fredning fra arbejdet og en beskyttelse af patienten. Dette er uhensigtsmæssigt, idet den sygemeldte dermed har risiko for at miste arbejdsmarkedstilknytningen og arbejdsidentiteten, som ellers er afgørende for ikke at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. KL foreslår, at der iværksættes en bred indsats for at udfordre borgernes, arbejdsgivernes og lægernes holdning til sygdom. f.eks. gennem kampagner, møder med lægeforeningen m.v. En holdningsændring vil fremme muligheden for dialog mellem parterne og øge mulighederne for delvise raskmeldinger, omplaceringer mv. 3) Tidlig indsats Tiden spiller en afgørende rolle for, om syge ender med at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Således er det vigtigt så tidligt som muligt at kunne visitere, hvilke personer der har risiko for langvarig sygemelding. Jobcentret får i dag først viden om sygemeldingen efter 4 2

3 Økonomi uger, hvorefter der kan sættes en proces i gang med at indhente oplysninger fra borger og læge. KL foreslår. at arbejdsgiverens frist for anmeldelse af sygefravær fremrykkes, f.eks. til en uge efter den arbejdsgiverbetalte periode, at arbejdsgiverne i risikosager opfordres til at indsende disse sager så tidligt som muligt, også før anmeldelsesfristen, at de stramme krav til opgavedelingen mellem ydelseskontoret og jobcentret slækkes, så det gøres muligt, at jobcentret modtager anmeldelsen. 4) Lad investeringstankegangen give mening Al erfaring viser, at antallet af sager pr. medarbejder er afgørende for resultaterne af indsatsen. En ekstra sagsbehandler vil typisk kunne tjene sin løn hjem i form af forkortede sygedagpengeperioder, herunder færre sager over 52 uger. Problemet er dog, at en investering i en ekstra sagsbehandler øger serviceudgifterne og belaster kommunernes serviceramme. KL foreslår, at servicerammen hæves f.eks. gennem et nærmere defineret beløb reserveret til en særlig indsats for borger på overførselsindkomster. Alternativt kan en særlig indsat på sygedagpengeområdet etableres efter Ny Chance-modellen, hvor der reserveres midler til en særlig indsats i en begrænset periode. 5) Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere I dag er der kun begrænset mulighed for at give aktive tilbud efter beskæftigelsesloven til sygedagpengemodtagere. For at kunne give tilbud er det en forudsætning, at sygedagpengemodtageren er under afklaring af arbejdsevnen mhp. eventuel revalidering. Desuden gælder adgangen til 50 pct. statsrefusion kun for udgifter op til et loft (rådighedsbeløbet). Loftet beregnes ud fra kommunens antal af kontanthjælpsmodtagere. Når der ydes en effektiv beskæftigelsesindsats bliver rådighedsbeløbet derfor lille, men der kan fortsat være brug for finansiering af en aktiv indsats på sygedagpengeområdet. Jobcentrene har brug for at kunne give aktive tilbud efter beskæftigelsesloven fleksibelt, hurtigt og målrettet og uafhængigt af, om borgeren er under afklaring vedr. revalidering. Tilbud skal kunne gives på grundlag af en opfølgningsplan, uden at det i alle sager er nødvendigt at udarbejde en samlet ressourceprofil. Jobcentret vil 3

4 herigennem få mulighed for at igangsætte initiativer, der forkorter vejen tilbage til arbejdsmarkedet. KL foreslår, at der ses nærmere på, hvordan sygedagpengemodtagere kan tilbydes aktive tilbud efter beskæftigelsesloven, uden at det er en forudsætning, at sygedagpengemodtageren er under afklaring af arbejdsevnen mhp. eventuel revalidering, og om det er hensigtsmæssigt at skille finansieringen fra økonomien på kontanthjælpsområdet og f.eks. yde 50 pct. statsrefusion af udgifterne. 6) Udvidelse af tilbudsviften Finansieringen af tilbud knytter sig alene til tilbudsmulighederne i beskæftigelsesloven. Disse tilbudsmuligheder er udviklet målrettet til ledige. I rapporten om afbureaukratisering vedr. sygeopfølgning har jobcentrene peget på, at der i indsatsen overfor sygedagpengemodtagere er brug for (finansiering af) en bredere vifte af tilbud, der f.eks. også omfatter tilbud om mentor/støtteperson, stresshåndtering, kostvejledning, motion eller psykologbistand. KL foreslår, at tilbudsviften for sygedagpengemodtagere målrettes målgruppen, således at den omfatter foranstaltninger med det sigte at bevare eller forbedre arbejdsevnen, uden at der er tale om egentlige beskæftigelsesfremmende tilbud efter beskæftigelsesloven eller om behandlingstilbud efter serviceloven eller i sygehusregi. Sådanne tilbud skal finansieres med 50% statsrefusion (uafhængig af rådighedsbeløbet på kontanthjælpsområdet). Forbedret samarbejde 7) Incitamenter til at reducere sygefraværet blandt ledige De seneste år er ledigheden blandt forsikrede faldet markant (fra godt personer i 2002 til knap personer i 2007), samtidig er andelen af forsikrede ledige, der sygemeldes og modtager sygedagpenge i ledighedsperioden steget markant (fra helårspersoner i 2002 til i 2007). Jobcentrene oplever, at nogle ledige bliver sygemeldt, f.eks. når de gives tilbud, fordi de reelt er, hvad der svarer til match 4-5 (lavt eller ingen beskæftigelsespotentiale). Idet en sygemelding tæller som død periode i dagpengesystemet, kan der komme lange forløb, hvor den ledige/sygemeldte flytter rundt mellem systemerne. KL foreslår, at der gennemføres en analyse af sygemeldinger fra forsikrede ledige som grundlag for en vurdering af, om der er behov for 4

5 at tilvejebringe stærkere incitamenter for både a-kassen, staten i jobcentret og den ledige til at arbejde sammen med sygedagpengeafdelingen om at forebygge sygefravær og fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Eventuelt bør der også ses på rådighedsbestemmelserne for denne gruppe. 8) Enstrenget beskæftigelsessystem I forlængelse af indsatsen overfor de sygemeldte forsikrede ledige oplever særlig pilotjobcentrene, at kunne yde en helhedsorienteret og sammentænkt indsats. KL foreslår, at alle jobcentre organiseres efter den model som i dag er etableret i pilotjobcentrene. Dette vil give jobcentrene mulighed for at allokere ressourcer til, hvor der reelt er behov for en indsats. Særlig i forhold til problematikken omkring de sygemeldte forsikrede ledige vil styrken i det sammentænkte enstrengede system slå igennem. 9) Bedre sammenhæng mellem jobcentret og ydelseskontoret Ideologien bag adskillelsen af jobcentrene og ydelseskontorerne er, at der i jobcentrene kun skal være fokus på job. Men sygedagpengeopfølgningen indeholder både elementer af job og af ydelse, adskillelsen af jobcentret og ydelseskontoret giver derfor et kunstigt skæl, som sænker og besværliggør en effektiv og smidig indsats. KL foreslår, at opgavedelingen mellem jobcentret og ydelseskontoret opblødes i forhold til opgaverne på sygedagpengeområdet, således at kommunerne i større grad har mulighed for at tilrettelægge organisationen hensigtsmæssigt. 10) Samspil med lægerne Jobcentrene har gennemgående et godt samarbejde med de praktiserende læger. Men der er også eksempler på, at dialogen kan være vanskelig, særlig i sager med diffuse, langvarige lidelser eller hvor sygemeldinger bunder i manglende motivation mm. KL foreslår, at der iværksættes et projektarbejde, evt. med lokale delprojekter, med det sigte at styrke dialogen med lægerne i de vanskelige sager. I tilknytning hertil bør det undersøges, om der er grundlag for at styrke lægernes incitamenter til at støtte jobcentrenes bestræbelser på at reducere sygefraværet. 5

6 11) Koordineret indsats mod sort arbejde Nogle personer på overførselsindkomster herunder sygedagpenge supplerer ydelsen med sort arbejde. Herved bliver det sværere for jobcenteret at motivere dem til hel eller delvis tilbagevenden til ordinært arbejde. Da skatteopgaven lå i kommunerne, havde flere kommuner gode erfaringer med en koordineret indsats mod sort arbejde. KL foreslår, at der med deltagele af SKAT, politiet og beskæftigelsesministeriet sikres en effektiv indsats mod sort arbejde. Afbureaukratisering 12) Fleksibel og meningsfuld opfølgning i jobcentret Mange ressourcer anvendes alene på at overholde frister, frem for meningsfuld indsats, fordi kommunen mister refusion, når fristerne i sygedagpengeloven ikke overholdes. Tæt opfølgning er godt, men det er meningsløst f.eks. at holde samtale med en borger i uge 4, hvis der er aftale om udredning i sundhedsvæsnet i 5. uge. I sådanne situationer bør opfølgningen skubbes en uge. Kommunen har endvidere via refusionsbestemmelserne på ydelsen i forvejen et godt incitament til at iværksætte en indsats, der giver resultater. KL foreslår, at refusionsstraffen afskaffes med henblik på at frigive ressourcer til en indsats, der giver resultater. Der skal være kvalitet i samtalerne, og der bør altid fokuseres på resultater frem for procesmål. Som minimum bør fokus flyttes fra sagsniveau til kommuneniveau. En model kunne være, at kommunen får fuld refusion, når der er foretaget rettidigt opfølgning i f.eks. 85 pct. af sagerne. Således vil der være lidt luft til velbegrundede undtagelser, uden at der skal bruges ressourcer på at begrunde undtagelser i hver enkelt sag. En sådan model forudsætter naturligvis, at der på ubureaukratisk vis kan tilvejebringes rettidighedsdata. 13) Mulighed for myndighedsoverdragelse til anden aktør Som en del af velfærdsreformen blev det muligt i forbindelse med den aktive indsats overfor ledige at foretage myndighedsoverdragelse til anden aktør. Muligheden for myndighedsoverdragelse gælder ikke på sygedagpengeområdet. KL foreslå, at reglerne gøres ens, så der også på sygedagpengeområdet er mulighed for myndighedsoverdragelse. Forslaget vil give bedre sammenhæng i indsatsen i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at det giver god mening at anvende anden aktør. 6

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser Helbred og integration Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser marts 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Helbred

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere