Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os få ro om dansk boligfinansiering"

Transkript

1 NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne blev indført i Danmark i 2007, blev advarselsblinkene tændt hos flere organisationer. Nogle frygtede, at realkreditsektoren ville blive ødelagt og realkreditlånene erstattet af lån fra pengeinstitutterne. Nu har vi haft SDO-lån (Særligt Dækkede Obligationer) i over to år, og det står klart, at frygten for realkredittens overlevelse har vist sig ubegrundet. Alle de lån, som realkreditten de seneste to år har ydet til boligejere, er faktisk SDO-lån. I runde tal er der tale om et samlet bruttoudlån på ca. 500 mia. kr. for årene 2008 og For den almindelige boligejer er det rimeligt at antage, at han eller hun slet ikke har oplevet nogen som helst ændring i relation til sit boliglån. De færreste er formentlig klar over, om deres realkreditlån er baseret på SDO'er eller SDRO'er (Særligt Dækkede Realkreditobligationer). Overordnet kan det konstateres, at der ikke som frygtet af nogle er sket nogen forskydning mellem realkreditlån og lån fra pengeinstitutterne. Realkreditlånenes styrke fra tiden før SDO er intakt! Låntagerne på det danske boligmarked har brug for vished om en fortsat sikker og billig finansiering. Det kræver ro. Der er derfor ingen grund til fortsat at debattere for eller imod SDO. Det er også vigtigt i forhold til de internationale ratingbureauer, at den danske model ikke hele tiden er til diskussion. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastslår da også i det udkast til evalueringsrapport vedrørende SDO-loven, som ministeriet sendte i høring i november måned, at SDO er

2 2 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 kommet for at blive. Ministeriets analyse fastslår, at der ikke er noget alternativ til SDO og bekræfter i øvrigt, at SDO-loven ikke har haft konsekvenser for konkurrencen på markedet for boligfinansiering. Dette betyder ikke, at der ikke er uhensigtsmæssigheder forbundet med SDO-loven. Der er tekniske detaljer, som vi gerne ser justeret; men det bør ikke tage fokus fra det overordnede billede. Fra Realkreditforeningens side støtter vi ministeriets konklusion i udkastet til evalueringsrapport og vil gerne opfordre til, at vi nu kommer videre og bruger kræfterne på at fastholde og videreudvikle det eksisterende velfungerende danske system for boligfinansiering. Vi har ikke behov for en grundlæggende diskussion af dansk boligfinansiering hvert andet år. Målet er fortsat at sikre en fleksibel og billig finansiering; det har alle såvel den finansielle sektor, boligejerne som de potentielle boligejere en interesse i. Dette projekt har alle muligheder for at blive en succes så lad os komme videre og lægge SDOdiskussionerne bag os. Lavere renter giver landbruget besparelser på 5 mia. kr. Renten har igennem godt et års tid været faldende, godt hjulpet på vej af den lempelse af pengepolitikken, der er sket i Europa og andre steder. I forbindelse med refinansieringsauktionerne slår dette nu for alvor igennem hos låntagerne. Især landbruget vil opleve en betydelig lettelse med deraf følgende større indtjening og bedre likviditetssituation. Landbruget er et meget kapitalintensivt erhverv. Værdien af jord, maskiner og bygninger er høj sammenholdt med antallet af beskæftigede, og kapitalomkostningerne har derfor stor betydning for rentabiliteten. Samtidig er disse kapitalgoder velegnede som pant. Realkreditfinansiering har derfor længe spillet en central rolle for landbruget, og denne udvikling er blevet forstærket i de senere år.

3 3 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 Landbrugets udestående realkreditgæld er vokset fra ca. 150 mia. kr. i begyndelsen af 2003 til over 250 mia. kr. i dag, jf. figur 1, svarende til en årlig stigning på knap 9 pct. Samtidig er der sket en omlægning af gælden fra fastforrentede lån til variabelt forrentede lån og euro-lån, herunder euribor- og cibor-baserede lån, som ikke udbydes til private låntagere til over 250 mia. i Figur dag, 1. jf. Landbrugets figur 1, svarende gæld til realkreditinstitutter til en årlig stigning på knap 9 procent. mia. kr. Samtidig er der sket en omlægning af gælden fra fastforrentede lån til variabelt forrentede 300 lån og euro-lån, herunder euribor og cibor-baserede lån, som ikke udbydes til private låntagere M M M M M M M M M M M M06 Øvrig gæld Løbetid under ét år, DKK Løbetid under ét år, EUR Et fald i renteniveauet kommer først låntagerne til gode når renten tilpasses ved refinansiering. Det seneste års rentefald vil for en stor dels vedkommende slå igennem og føre til besparelser i forbindelse med de igangværende og kommende refinansieringsauktioner. Den gennemsnitlige rentesats på landbrugets kortfristede realkreditgæld forventes at komme til at ligge ca. 3 procentpoint under sidste års niveau. Antages det, at hele den kortfristede realkreditgæld pr. 31/ på ca. 176 mia. kr. påvirkes, bliver besparelsen på godt 5 mia. kr. i En del af besparelsen er allerede blevet inkasseret, idet der i et vist omfang er sket refinansiering af cibor- og euribor-lånene i løbet af året. Besparelsen må dog alligevel vurderes som betydelig, også når der tages højde for, at låntagerne i et vist omfang har sikret sig mod rentestigninger ved brug af swaps.

4 4 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 Udviklingen er illustreret i figur 2, der viser det stigende gældsniveau, men samtidig et markant fald i det, som i figuren kaldes "virtuelle" renteudgifter, dvs. renteudgiften såfremt alle bevægelser i renten slog igennem løbende og ikke først i forbindelse med refinansiering. Figur 2. Landbrugets kortfristede realkreditgæld og "virtuelle" renteudgifter M M M M M M M M M M M07 Gæld (venstre akse) 2005M M M M M M01 Renteudgift (højre akse) 2007M M M M M M M M M M M10 Et fald i den virtuelle rentebyrde slår først igennem, hvis renten forbliver lav, indtil der skal refinansieres. Dette er tilfældet i den nuværende situation. Rentefaldet, som er indtruffet siden efteråret 2008, er kun blevet forstærket. Nogle lån er allerede refinansieret til lavere rente, men der er stadig en betydelig besparelse til gode, som vil slå i gennem på terminsbetalingerne efter nytår og lette likviditetssituationen for et stort antal landmænd Flere rentetilpasningslån, men ikke nyt adfærdsmønster Boligejere, der skal optage realkreditlån, har i et stykke tid foretrukket rentetilpasningslån. I perioder har op til 90 pct. af nyudlånet til private været rentetilpasningslån. Dette står i kontrast til situationen i perioden fra 2006 til 2008, da

5 5 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 andelen af rentetilpasningslån lå stabilt under 50 pct. Omvendt har der også tidligere været perioder, hvor rentetilpasningslån har været foretrukket. Som forklaring fremføres det ofte, at der er stor forskel på renterne. Boligejerne sætter ganske vist pris på at vide, nøjagtig hvor meget der skal betales, men denne sikkerhed kan også købes for dyrt, og låntagerne vil hellere indkassere en besparelse nu og leve med risikoen for rentestigninger senere. Med andre ord er der tale om en kalkuleret risiko låntagerne vurderer, om det kan betale sig at forsikre sig mod rentestigninger, og de fleste når i øjeblikket frem til, at det er for dyrt. Modsat hævdes det, at det måske nok er rigtigt, at sådanne overvejelser ligger bag låntagernes valg, men at låntagerne i mange situationer tænker kortsigtet eller tvinges til det af omstændigheder som fx arbejdsløshed eller skilsmisse. Andre forstår måske ikke risikoen eller nærer en diffus forventning om, at der vil komme et regeringsindgreb, hvis boligejernes økonomi er truet. En meningsmåling fra Greens i oktober 2009 peger på dette. 1 Det kan have spillet ind, at der i efteråret 2008 blev gennemført en teknisk lovjustering med henblik på at undgå den utilsigtede virkning, at pensionsselskaberne under finanskrisen blev tvunget til at nedbringe deres beholdninger af realkreditobligationer. Nogle tolkede dette som en "redningsaktion" til fordel for boligejerne. Bekymringen for at nogle låntagere ikke tager tilstrækkelig højde for risiko, stemmer imidlertid dårligt overens med en række tendenser. Tidsånden synes at være konsolidering, forsigtighed og måske også bekymring. Forbrugerne er forsigtige med at anskaffe varige forbrugsgoder og fast ejendom. I det lys forekommer det ikke sandsynligt, at folk på det seneste skulle være blevet mere letsindige eller lemfældige med netop deres boligfinansiering. Statistisk analyse: Nuværende adfærd passer ind i et mønster En simpel statistisk analyse støtter denne konklusion, jf. tabellen. Det viser sig, at låntagernes adfærd følger et mønster, og at udviklingen på det seneste passer fint ind i 1 Spørgsmålet var "Forventer du, at myndighederne vil gribe ind, hvis renten stiger så meget, at den kommer til at true økonomien hos folk med realkreditlån med variable renter (de såkaldte flekslån)". 46 pct. svarede ja, 39 pct. nej. Respondenterne var tilfældigt udvalgt, dvs. de var ikke nødvendigvis selv boligejere, endsige boligejere med aktuelle planer om at optage lån. Hovedparten af respondenterne har derfor formentlig kun haft perifær interesse i problemstillingen og kan have været påvirket af, at spørgsmålet i nogen grad er ledende.

6 6 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 dette mønster. Der kan ikke spores noget brud med den hidtidige adfærd. Når den lange rente er høj i forhold til den korte rente, foretrækker de fleste låntagere rentetilpasningslån og vice versa, jf. figur 1. Groft sagt bevæger andelen af rentetilpasningslån sig i omegnen af 50 pct. så længe rentespændet er under 1,5 pct. Kommer rentespændet op på 2-3 pct., er det ikke usædvanligt, at 70 pct. eller flere vælger rentetilpasningslån. Resultatet er så statistisk robust, at man med meget stor sikkerhed kan sige, at mange flere vil vælge fastforrentede lån, når forskellen mellem de lange og de korte renter atter indsnævres. På basis af analysen kan det beregnes, hvor stor en andel rentetilpasningslån man til enhver tid kan forvente, givet renterne på det pågældende tidspunkt. I figur 2 vises dette forventede niveau sammenholdt med det faktiske niveau. At låntagerne for tiden foretrækker rentetilpasningslån er helt efter bogen i den forstand, at det svarer til det adfærdsmønster, der har kunnet observeres siden Når der er afvigelser mellem den faktiske andel og den forventede andel, skyldes det, at valget mellem faste og variabelt forrentede lån ikke træffes udelukkende på basis af renterne nu og her, men også forventningerne til de fremtidige renter. De fremtidige renter har en helt indlysende betydning ved rentetilpasningslån, men også for fast forrentede lån spiller forventningen til fremtiden ind, fordi der er mulighed for konverteringsgevinster, hvis renteniveauet ændrer sig tilstrækkelig meget. Da forventningerne til fremtiden ofte skifter meget hurtigt og påvirkes af fx stemninger og debatter i medierne, er det også naturligt, at låntagernes faktiske valg - den røde graf - udviser større variation over tid, end man skulle forvente, hvis der udelukkende blev truffet beslutninger på basis af de faktiske renter den blå graf. På det seneste har man eksempelvis set en lidt større tilbøjelighed til at tage fastforrentede lån, uden at dette kan forklares af renteudviklingen. Man kunne gætte på, at det skyldes en lidt større bevidsthed om risiciene i lyset af anbefalinger fra eksperter og diskussionen om de igangværende refinansieringsauktioner.

7 7 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 OLS-estimation af sammenhæng mellem rentespænd og valg af lån Afhængig variabel: Konstantled Forklarende variable Andel rentetilpasningslån. Kort rente Lang rente (6 mdr.gns) Koefficient 0,046-0,104 0,152 t-test 0,36 6,20-7,26 signifikansniveau 0, (ej sign.) (meget højt) (meget højt). Antal observationer=76 R 2 = 0,46 Anm: Som kort rente bruges renten gennemsnittet for alle realkreditlån, med variable rente til boligejere, inkl. bidrag. Som lang rente bruges den tilsvarende rente for fastforrentede lån. For sidstnævnte anvendes et seks måneders glidende gennemsnit, idet korrelationen mellem den afhængige variabel og den lange rente er størst ved et lag på 4-5 måneder. Tilsvarende resultater opnås, hvis der estimeres på en logaritmisk transformeret model. Kombineres lange og korte renter til en enkelt differens eller koefficient, opnås også signifikans, men lidt ringere forklaringsgrad. Datakilde: Danmarks Nationalbank Figur 1 Større rentespænd fører til flere rentetilpasningslån 3,50 100% pct. point 3,00 2,50 2,00 1,50 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1,00 0,50 0, M M M M M M M M10 Rentespænd (venstre akse) 2005M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Andel rentetilpasning, boliger (højre akse) 30% 20% 10% 0%

8 8 NYT FRA REALKREDTIFORENINGEN NR. 3 DECEMBER 2009 Figur 2 Andelen af rentetilpasningslån kan forklares med renterne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003M M M M M M M M M M M M03 Faktisk andel 2006M M M12 Forventet andel 2007M M M M M M M M M M M09 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udgiver: Realkreditforeningen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Restancer på realkreditlån blandt danske familier

Restancer på realkreditlån blandt danske familier 61 Restancer på realkreditlån blandt danske familier Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier betaler

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere