Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober Gert Nissen LETT Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma"

Transkript

1 Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma

2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 2

3 - og løsninger for virksomheder og personer Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 3

4 Krisetegn En virksomhed der er kørt fast kan identificeres ved en række forhold som dog ikke alle behøver at være tilstede. Overtræk på kassekreditten Banken nægter yderligere kredit Banken skaffer sig sikkerhed for engagementet Manglende afregning af moms (evt. A-skatter) Rykkerskrivelser fra leverandører og samarbejdspartnere Leverandører kræver kontant betaling Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant

5 Krisetegn Manglende ajourføring af bogføring Påbegyndt individualforfølgning mod virksomheden Inkasso Fogedforretninger med henblik på foretagelse af udlæg Kortfristet gæld overstiger omsætningsaktiver Vedvarende underskud i driften Negativ egenkapital Virksomhedens ledelse øger fokuseringen på likviditet fremfor driften

6 Erkendelse af situationen Dette er det sværeste led i vejen mod en rekonstruktion! Jo senere rådgiver inddrages jo sværere bliver det. Forudsætninger for erkendelse: Der skal fremskaffes ajourførte tal over virksomhedens økonomiske situation = ajourført bogføringsbalance. Rådgiveren skal overbevise ledelsen om, at virksomheden er kørt fast og at det er nødvendigt med nye tiltag. Eventuelt udarbejdelse af likviditets og driftsbudgetter for en kortere periode frem i tiden. Når erkendelsen er opnået, skal det overvejes hvorledes situationen skal håndteres => hvilken rekonstruktionsmodel der skal anvendes.

7 Den psykiske belastning Det skal være skidt før det bliver godt! Løsningsprocessen sætter fingeren på de ømme punkter. Kreditorenes reaktion => alt strammer mere til Banken Leverandører Udlejer Rekonstruktioner er det muliges kunst => finde en løsningsmodel som ejeren tror på og som trækker de nødvendige aktører i samme retning.

8 Udenretlige rekonstruktioner

9 Udenretlige rekonstruktioner Eksempel 1: Rekonstruktion uden gældsnedsættelse og med uændret ejerkreds (Turnaround) Turnaround = forbedring indefra via driftsforbedrende og likviditetsbesparende tiltag: Længere kredittid hos leverandører og kortere kredittid hos kunder Opsigelse af medarbejdere Nedbringelse af pengebinding i varelager og bedre indkøb Reduktion af faste omkostninger (husleje, leasingydelser) Lukning af underskudsgivende produktioner og frasalg af aktiver Debitorbelåning (fordringspant) Varelagerbelåning (virksomhedspant)

10 Udenretlige rekonstruktioner Eksempel 2: Rekonstruktion uden gældsnedsættelse og med ny ejerkreds (Fugl Fønix søsterselskabsmodel) Definition Hvilke aktiver er nødvendige for den fremtidige drift? Vurdering af aktiver (omstødelse) Aktiver der er pantsat - godkendelse fra panthaver Finansiering af overdragelsen Håndtering af lønmodtagere Håndtering af kerneleverandører og kernekunder Trip trap træsko - regler

11 Udenretlige rekonstruktioner Eksempel 2: Rekonstruktion med gældsnedsættelse og uden ny ejerkreds (Frivillig akkord) Definition Alle skal sige ja Kreditorsammensætning + antallet af kreditorer Finansiering af dividende Den frivillige akkord skal være det attraktive alternativ Driften under akkordforhandlingerne finansiering af denne Nødvendigt med stille betalingsstandsning?

12 Overvejelser om rekonstruktionsmodel Ulemper ved anmeldt rekonstruktion fremfor stille betalingsstandsning: Rygtet spredes hvilket kan medføre, at man stilles i en dårligere forhandlingsposition under salgsbestræbelser Reelt ikke muligt at opnå kredit uden sikkerhedsstillelse NB: Straffelovens 299, 300 og 300a. Rekontruktionsbureaukratiet kan forsinke uopsættelige dispositioner (den generelle arbejdsgang bliver mere træg en stille betalingsstandsning er mere uformel) Anmeldt rekonstruktion er dyrt for virksomheden Godkendelsesproceduren ved rekonstruktion. Ved salg af hele eller dele af virksomhed skal kreditorerne orienteres.

13 Overvejelser om rekonstruktionsmodel Fordele ved anmeldt rekonstruktion fremfor stille betalingsstandsning: Forbud mod individualforfølgning giver rekonstruktøren arbejdsro Såfremt der er mange kreditorer og store offentlige kreditorer. Er der kun få kreditorer kan disse godt styres med underhåndsaftaler under en stille betalingsstandsning. Rekonstruktøren ifalder ikke ansvar som følge af tab under en rekonstruktion idet godkendt gæld er fortrinsstillet ved konkurs, jf. KL 94. Rekonstruktion medfører fristdag og således omstødelsesmuligheder på grund af sløjfereglerne i KL 1. Mulighed for finansiering af løn via LG

14 Nye regler om indenretlig rekonstruktion

15 Den generelle struktur Reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord sammensmeltes Nyt kapitel 2 a i konkursloven

16 Nyheder Kreditor kan begære rekonstruktion Rekonstruktør og tillidsmand Rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag Rekonstruktøren kan overtage ledelsen Større kreditorindflydelse Fokus på virksomhedsoverdragelse Ingen vej tilbage

17 Formål med de nye regler Redde insolvente med levedygtige virksomheder Lukke de virksomheder der ikke er levedygtige Hastighed tæller dette hensyn er vægtet højt.

18 Rekonstruktionens varighed Begæring om rekonstruktion + beskikkelse af tillidsmand + rekonstruktør Rekonstruktionsplan efter 3 uger Møde i Skifteretten mhp. afstemning om rekonstruktionsforlaget, jf. 13 Eventuel behandling af begæring i skifteretten Max 4 uger Max 6 måneder Møde med fordringshaverne, jf. 11 a, stk. 2. Afstemning om rekonstruktionsplan Mulighed for forlængelse max 4 måneder, jf. 13 a

19 Ingen vej tilbage To muligheder: Enten gennemføres der en rekonstruktion eller også går virksomheden konkurs. Rekonstruktion = tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse 15, stk. 3: Ophører en rekonstruktionsbehandling af andre grunde end stadfæstelse af en rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller at skyldneren ikke er insolvent, tages skyldnerens bo straks under konkursbehandling.

20 Ingen vej tilbage Rekonstruktionsrekvirenten uanset om dette er skyldneren eller en kreditor skal stille sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling, jfr. 27, stk. 1 Herved undgås at der ikke er midler til behandling af en efterfølgende konkursbehandling som statskassen derfor ville skulle betale for. Sikkerhedsstillelse for rekonstruktionsbehandlingen Hvor meget i sikkerhedsstillelse?

21 Virksomhedsoverdragelse ( 10 b) 10 b. En virksomhedsoverdragelse kan gå ud på overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller en del heraf, der bevarer sin identitet, og som udgør en økonomisk enhed, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet. Hel eller delvis overdragelse til eje Delvis overdragelse Formålet med rekonstruktion i form af virksomhedsoverdragelse er at sikre overlevelsen af en økonomisk aktiv virksomhed og ikke blot et frasalg af virksomhedens aktiver.

22 Begæring om rekonstruktion ( 11) Fra skyldneren Fra en fordringshaver Juridiske personer Samtykke, ellers Konkursbetingelser ( 11) samt ledelsesskifte ( 11 a, stk. 3) og omkostninger ( 11 a, stk. 4) Fysiske personer/sammenslutninger, hvor mindst én hæfter personligt Samtykke 11 ellers begæring om konkurs

23 Tillidsmanden Regnskabskyndig ( 11 a, stk. 1) uafhængig og neutral 238, stk. 5 udvidet habilitetskrav til tillidsmanden: må ikke have været revisor eller forretningsmæssig rådgiver for skyldneren i to år forud for rekonstruktionsbehandlingens indledning må ikke virke som forretningsmæssig rådgiver eller revisor for skyldneren i en periode på to år efter at have afsluttet hvervet som tillidsmand. Værdiansættelse af aktiver? Rekonstruktøren kan antage sagkyndig bistand

24 Rekonstruktionsplanen Formål: En gensidig forventningsafstemning mellem rekonstruktør, skyldner og kreditorer. Indhold ( 11 c), Hvilken type rekonstruktion De væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen Afstemning ( 11 e, stk. 2) Forslaget er vedtaget medmindre et flertal, der repræsenterer mindst 25% af det stemmeberettigede beløb, stemmer imod. => Stemmeregler vendt om

25 Rekonstruktionens indhold ( c) Mindst et af følgende elementer, jf. 10 Tvangsakkord ( 10 a) Virksomhedsoverdragelse ( 10 b)

26 Værdiansættelse En del af rekonstruktionsplanen, jf. 11c, stk. 3 Kan anvendes i forbindelse med en bindende vurdering, jf. 12e. Hvordan værdiansættes aktiverne? Vurdering af både frie og pantsatte aktiver. Vurderingen skal indeholde tillidsmandens opfattelse af, hvad skyldnerens aktiver i den konkrete situation realistisk kan indbringe ved salg.

27 Værdiansættelse Ved vurderingen må tillidsmanden som udgangspunkt lægge til grund, at de vurderede genstande vil skulle sælges inden for en relativt kort periode. Da formålet med rekonstruktionen er at sikre virksomhedens fortsatte drift, vil udgangspunktet for vurderingen være aktivernes værdi i fortsat drift (going concern). Er det imidlertid klart, at et aktiv ikke vil indgå i den videre drift og derfor vil skulle sælges fra på anden måde end ved en virksomhedsoverdragelse, må vurderingen ske under hensyntagen hertil.

28 Rekonstruktøren overtager ledelsen ( 12a) Juridisk person Efter anmodning fra rekonstruktøren, eller Fordringshavere, der repræsenterer mindst 25% af det samlede stemmeberettigede beløb Relevant hvis rekonstruktionen indledes uden samtykke fra skyldner, 11a, stk. 3 Virkninger af overtagelsen: De formelle selskabsretlige ledelsesorganer suspenderes Rekonstruktøren indtræder i rettigheder og pligter efter selskabsloven og anden lovgivning Rekonstruktøren kan tegne virksomheden

29 Rekonstruktøren overtager ledelsen ( 12 a) Overtagelse af ledelsen er relevant i følgende situationer: Fordringshaverne og/eller rekonstruktøren ikke er enige i de forretningsmæssige dispositioner, som ledelsen foretager ledelsen ikke ønsker at medvirke til den rekonstruktionsplan eller det rekontruktionsforslag, som rekonstruktøren udarbejder. Ledelsen er illoyal eller modarbejder rekonstruktionsarbejdet Fare for råden over ejendele ( 12 b)

30 Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Ikke krav om mindstedividende Det er kreditorernes penge. Kan de ikke lide forslaget kan de blot stemme nej. 13 d: Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre et flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod.

31 Tvangsnedskrivning 10 a, stk. 2, nr. 2: En tvangsakkord kan ikke omfatte pantefordringer i det omfang, pantet strækker til. Panthaverne bindes derimod af tvangsakkorden, for så vidt angår den del af deres personlige fordring, som ikke til sin tid måtte blive dækket af pantet. Skifteretten kan i det omfang, det følger af 12 e, træffe afgørelse om bindende vurdering af et pant.

32 Typer af gældssanering Gældssanering uden for konkurs 5 år Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Ansøgning sker ved udfyldelse af skema fra -> Vælg emne Gæld -> Vælg Gældssanering hent blanket og vejledning i højre side af skærmen

33 Den 5-årige gældssanering - betingelser 1) Når skyldneren ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at opfylde sine gældsforpligtelser (håbløs gæld), og 2) det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Kræver stabile forhold for skyldner

34 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld Konkret vurdering afhænger af skyldners forhold. Gældens absolutte størrelse Tommelfingerregel: Erhvervsaktiv skyldners usikrede gæld skal overstige kr men grænsen flytter sig over tid i takt med samfundsudviklingen. Skyldners betalingsevne Skyldners alder og indtægtsforhold har betydning Kan ca. 50 % af gælden inkl. renter eller mere betales inden for 5 år, er gælden ikke håbløs gældssanering. Inden for de nærmeste år = ca. 10 år (ved yngre skyldnere) Østre Landsretskendelse af 8. januar 2010 (FM Ø): 88 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år og formentlig hele gælden over ca. 8 år gældssanering nægtet. Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 34

35 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold (fortsat) Husstandens forhold: Hvis kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne, vil gældssanering ikke afhjælpe husstandens økonomiske situation gældssanering nægtes for begge. Vestre Landsrets kendelse fra 2006: Den ene ægtefælle opfyldte betingelserne for gældssanering. Den anden gjorde ikke, da denne systematisk havde oparbejdet gæld til det offentlige Gældssanering blev nægtet for begge. Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 35

36 Nægtelsesgrunde - oversigt Hovedregel: + gældssanering, hvis (i) håbløs gæld og (ii) gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Undtagelse: Gældssanering kan i almindelighed ikke gives, når: Skyldners økonomiske forhold er uafklarede Uafklarede forhold kan fx være, at skyldner ejer værdifulde aktiver, arbejdsløshed, usikkerhed om boligforhold etc. Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Udgangspunktet er fuldtidsbeskæftigelse i praksis går grænsen formentlig ved 32 timer/uge. Vestre Landsretskendelse af 19. januar 2007 (FM V): Vestre Landsret nægtede gældssanering under henvisning til, at der ikke forelå omstændigheder, der forhindrede skyldneren, der arbejde 30 timer om ugen, i at arbejde fuld tid. Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 36

37 Nægtelsesgrunde - oversigt Uansvarlighed i økonomiske anliggender a) Letsindig gældsoptagelse i forhold til skyldners indtægtsmuligheder eks.: optagelse af nyt lån til afdrag på allerede forfalden gæld Østre Landsretskendelse af 6. februar 2007 (FM Ø): lån til bilreparation og indfrielse af gældsposter på kr (samlet gæld kr ) blev af landsretten fundet uansvarligt, idet det var optaget på et tidspunkt, hvor skyldner ikke var i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. (her er vi jo på vej mod skyldnersvig jf. Straffelovens 300) Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 37

38 Nægtelsesgrunde - oversigt b) Forbrugsgæld der foretages en vurdering af gældens alder, størrelse og omstændighederne ved gældens pådragelse. (fx sms lån) Praksis: Forbrugsgæld stiftet inden for de seneste 5 år hindrer som udgangspunkt gældssanering. (dog væsentlighedskriterium) c) Gæld til det offentlige systematisk oparbejdelse Væsentlighedskriterium: I praksis må højst 5 procent af samlede gæld være til det offentlige, ellers nægtes GS. Vestre Landsrets kendelse fra 2009 (B ): Licensgæld på kr fra og restskat på kr for 2006 tilstrækkeligt til at udelukke gældssanering. (var altså mere end 5 procent) Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 38

39 Nægtelsesgrunde - oversigt Manglende afdrag trods mulighed herfor og indretning på gældssanering Vestre Landsretskendelse fra 2002 (B ): Skyldner havde 2-3 måneder inden ansøgning om gældssanering hævet en pensionsopsparing på kr Beløbet var anvendt til forbrug. Gældssanering nægtet. Erstatningskrav eller strafbare forhold Tiden læger alle sår hvornår? Praksis: minimum 5 år fra domstidspunktet og/eller 7-8 år fra handlingstidspunktet for at gældssanering ikke nægtes, Vestre Landsrets kendelse fra 2006 (B ): Skyldner blev i 2001 dømt for selskabstømning begået i Landsretten udtaler, at det forhold at det strafbare forhold var mere end 14 år gammelt ikke kan føre til kendelse om gældssanering, idet der var tale om økonomisk kriminalitet af meget betydeligt omfang. Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 39

40 Nægtelsesgrunde - oversigt Skyldnerens indretning på gældssanering Vestre Landsretskendelse fra 2006 (B ): Skyldner var medhjælpende ægtefælle i sin hustrus virksomhed, der var af samme art som den skyldner var gået konkurs med. Ægtefællen havde ikke deltaget i driften i halvandet år. Gældssanering nægtet, da overskuddet i virksomheden, der reelt blev drevet af skyldner, blev akkumuleret hos ægtefællen. Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 40

41 Budgetspørgsmål Husstandsprincippet: Samlever/ægtefælles indtægter og udgifter skal også med i budgettet Det månedlige afdrag (dividenden) = nettoindkomsten med fradrag af visse udgifter.

42 Budgetspørgsmål (forsat) Nettoindkomsten: På indtægtssiden medtages alle indtægter bortset fra: Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer m.v., der kompenserer modtageren for en ikke økonomisk skade Boligstøtte og andre boligydelser Vedrørende børn se Udgiftssiden Udgifter til blandt andet pension, A-kasse og rimelige udgifter til transport fradrages i indtægten ved opgørelse af nettoindkomsten Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 42

43 Budgetspørgsmål (forsat) Udgiftssiden: rimelige udgifter til bolig (inklusive forbrugsudgifter til el, vand, varme) Rimelig i forhold til prisniveauet i lokalområdet, boligens størrelse, husstandens behov og husstandens nettoindkomst. I praksis accepteres kr for enlig, kr for husstand med to personer og kr for husstand med 3 personer. (problem ved Sø og Handelsretten) Bidragsforpligtelser Udgifter til særlige behov (fx medicin) Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 43

44 Budgetspørgsmål (fortsat) Udgiftssiden forsat: Rådighedsbeløb Udgifter til børn medtages ikke med mindre disse overstiger indtægterne i form af børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn. (der udarbejdes således et børnebudget ) Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 44

45 Budgetspørgsmål (fortsat) Rådighedsbeløb tøj, mad, forsikringer, kontingenter til fritidsaktiviteter, biografture, ferier m.m. Justitsministeriets satser for 2011: Kr /md for skyldner forhøjes med kr /md, hvis skyldner har en ægtefælle Yderligere fås følgende rådighedsbeløb for børn: Eksempel: Alder Beløb/md <2 år kr år kr år< kr voksne (kr kr ), 1 barn på 1,5 år (kr ), 1 barn på 4 år (kr ) = kr Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 45

46 Indledning af gældssanering Det er skifteretten alene,der bedømmer om betingelserne for gældssanering er opfyldte Kreditorerne kan dog fremsætte indsigelser, men skifteretten bestemmer i sidste ende. Skifteretten foretager altid et konkret skøn: Ved bedømmelsen af de enkelte nægtelsesgrunde ( i almindelighed ) skal også lægges vægt på gældens alder Tiden læger alle sår. Skifteretten kan lægge vægt på skyldners særlige personlige forhold i praksis navnlig psykiske forhold. Kan medføre at præventive og pønale hensyn træder i baggrunden Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 46

47 Indledning af gældssanering (forsat) Gældssaneringen indledes, når skifteretten træffer afgørelse herom. Dette sker først efter et møde med skyldner i skifteretten, hvor skyldner uddybende skal redegøre for de forhold, som er beskrevet i gældssaneringsansøgningen. Skifteretten udpeger herefter en medhjælper (en advokat), som hjælper skifteretten med at udfærdige budget, udarbejde redegørelse for skyldners forhold m.m. Medhælper er skifterettens mand ikke skyldners! Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 47

48 Ophævelse af gældssaneringskendelse På begæring af en fordringshaver kan skifteretten ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtige forhold under sagen fra indledning til kendelse Svig: fx fremsættelse af bevidst urigtige oplysninger og fortielser af en vis grovhed groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen FM /1 Skyldner havde undladt at oplyse om en erstatning på kr som han havde fået udbetalt i anledning af et overfald. Gældssaneringskendelsen blev ophævet med bemærkning om, at det var uden betydning, om beløbet ville have været omfattet af gældssaneringskendelsen. Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant

49 Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Anvendes ved: personlig konkurs samlever eller ægtefælles konkurs hvor gælden vedrører kaution eller lignende hæftelse for ægtefællens/samleverens gæld selskabs konkurs hvor skyldner eller dennes ægtefælle direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen, forudsat at skyldners gæld stammer fra kaution eller lignende skyldforhold. Det samme gælder ved rekonstruktion, når der er truffet bestemmelse om tvangsakkord for en gæld, for hvilken skyldner hæfter.

50 Betingelser for den 3-årige gældssanering Samme betingelser som for den 5-årige, dog lempeligere krav til afklarede forhold. Yderligere betingelser: Gælden skal i det væsentligste stamme fra erhvervsmæssig virksomhed I det væsentligste erhvervsmæssig gæld skal udgøre væsentlig mere end 50 % af den samlede gæld. Østre Landsretskendelse af 11. marts 2008 (FM Ø). 1.2 mio. kr. af en samlet gæld på 1.8 mio. kr. stammede fra skyldners konkursramte virksomhed. Skifteretten nægtede gældssanering i konkurs. Landsretten hjemviste sagen med bemærkning om, at den del af gælden, der ikke stammede fra virksomheden, var sikret ved pant i henholdsvis bil og hus. Landsretten så altså bort fra pantsikret gæld ved bedømmelsen af væsentlighedsbetingelsen. Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant

51 Betingelser for den 3-årige gældssanering (forsat) Yderligere betingelser forsat: erhvervsmæssig virksomhed Skyldners egen virksomhed, kaution for ægtefælles /samlevers virksomhed eller kaution for et selskab ejet af skyldner eller dennes ægtefælle/samlever. I forbindelse med konkurs Virksomheden skal være forsvarligt afviklet i praksis ved konkursbehandling Ansøgningstidspunkt: Ansøgning skal som udgangspunkt indsendes inden konkursboets afslutning. Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 51

52 Forskellen på den 3- og 5-årige gældssanering Skyldners forhold kan være uafklarede, men skal dog være det på baggrund af konkursen Det er dog et krav, at forholdene er afklaret i et sådant omfang, at det er muligt at bedømme om en gældssanering vil føre til varig forbedring af skyldners økonomiske forhold primært et budgetspørgsmål. En betingelse at skyldners gæld i det væsentlige er erhvervsmæssig Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant

53 Skyldners uafklarede forhold De uafklarede forhold skal hidrøre fra konkursen Bestemmelsen er indsat af hensyn til skyldnere, som står i en økonomisk overgangsperiode efter virksomhedens kollaps. Formålet reglerne er desuden, at skyldner kan påbegynde ny virksomhed. Vestre Landsret har ved kendelse af 11. februar 2011 (FM de tre ejendomme) præciseret, at uafklarede forhold, der ikke er afledt af konkurs, er til hinder for gældssanering. Sagen omhandlede to ægtefæller, som ejede 3 ejendomme (parcelhus og udlejningsejerlejligheder) som alle var pantsat til over den nuværende værdi. Da ejendommene blandt andet var finansieret med realkreditlån med variabel rente, og da ægtefællerne ikke havde taget skridt til at realisere ejendommene fandt landsretten at de uafklarede forhold ikke vedrørte den forudgående konkurs, hvorfor ægtefællerne ikke kunne få gældssanering. Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 53

54 Skyldners uafklarede forhold (forsat) Samlever/ægtefælle samme krav: Der stilles som udgangspunkt krav om, at samlever/ægtefælles forhold skal være afklarede og såfremt de er uafklarede at dette hidrører fra konkurssituationen Vestre Landsret har den 4. februar 2011 (FM ) således afvist gældssanering for skyldners ægtefælle, hvor denne få dage senere ville stå arbejdsløs som følge af forhold, der ikke hidrørte fra konkursen. Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 54

55 Prisen for gældssanering på uafklarede forhold genoptagelse af gældssaneringssagen Genoptagelse og forhøjelse af dividendeprocenten (modsat 5årige gældssanering) Der er mulighed for, at gældssaneringssagen genoptages og dividendeprocenten forhøjes, hvis: Kreditor begærer genoptagelse, og Skyldners økonomiske forhold er væsentligt forbedrede og skyldners forhold var uafklarede på kendelsestidspunktet (KL 236a) Væsentlig forbedret Betalingsevne forøget med kr /måneden Vestre Landsretskendelse af 9. marts 2011 (FM ): Skifteretten afsagde gældssaneringskendelse, selvom skyldner var på dagpenge. Landsretten bestemmer, at skyldner skal underrette skifteretten og fordringshaverne, hvis betalingsevnen i afdragsperioden blev forbedret med mere end kr pr. måned Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 55

56 Prisen for gældssanering på uafklarede forhold genoptagelse af gældssaneringssagen (fortsat) Genoptagelse og forhøjelse af dividendeprocenten (modsat 5årige gældssanering) Tilfældighedsprægede forbedringer som for eksempel lottogevinster, arv eller prisudvikling på fast ejendom medregnes ikke! (samme som ved den 5årige gældssanering.) Sker der et fald i skyldners indtægt, sker en eventuel genoptagelse og nedsættelse af dividenden efter samme regler som den 5årige gældssanering. Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 56

57 Særligt om udbetaling via lån i den 3-årige gældssanering Udbetaling før tid ved opsparing og mulighed for lån af derved udbetaling af hele afviklingsbeløbet på en gang, må der for den 3-årige gældssanering tillige være mulighed herfor. Konsekvensen vil derefter være, at skyldner ikke er bundet af reglerne om, at udsving i indtægter og udgifter skal medføre forhøjede afdrag. Altså: Skyldner kan være fri til at tjene mere dagen efter at hele afviklingsbeløbet er betalt. NB: Indretning med henblik på gældssanering hindrer gældssanering! Early warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter - den 31. oktober 2011 Gert Nissen, LETT Advokatfirma Side 57

58 København Kolding Århus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Århus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Kursus i insolvens, rekonstruktion og virksomhedspant Side 58

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. 2009-06 194 stk. 2009 14stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B-2363-08, 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad...

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad... Side 1 af 15 14.12.2006 Er det tilladt at pantsætte sin fremtid? Af: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen En økonomisk og retspolitisk analyse af virksomhedspant og andre former for flydende pant. Adgangen til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere