COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff Madsen Vejledere: Kim Østergaard & Torben J. Andersen Cand.merc.(jur.)-studiet April anslag

2 Indhold Summary... 6 Kapitel 1 Introduktion Væsentlige ændringer i forhold til tidligere regelsæt Problemstilling: Problemformulering: Metode: Juridisk metode Økonomisk og integreret metode Struktur Afgrænsning Juridiske afgrænsninger Økonomiske afgrænsninger Kapitel 2 Den juridiske analyse Indledning Baggrund for ændringerne De retspolitiske hensyn bag lovændringerne Muligheder såfremt virksomheden er nødlidende Udenretlig rekonstruktion Indenretlig rekonstruktion Omkostninger jf. Konkursloven ved rekonstruktion Konkurs Omkostninger jf. Konkursloven ved konkurs Ingen vej tilbage Rekonstruktion eller konkurs Hvem kan undergives rekonstruktionsbehandling Faglig bistand Rekonstruktøren Tillidsmanden Habilitetskrav Sagkyndige har 4 ugers frist til at udarbejde en plan Rekonstruktionsplanens indhold Udsættelse Kreditors indflydelse på konkurs risikoen Typer af kreditorer

3 2.9.2 Kreditor som har usikrede fordringer Kreditorer med fordringer som vil opnå fuld eller ingen dækning Kreditorer der har betingende og bestridte fordringer Lempede vedtagelsesregler Intet krav om minimumsdividende Ligedelingsprincippet De usikrede fordringers betydning for konkursrisikoen Kreditorer, som har sikkerhed i form af pant eller lignede Fyldestgørelsesforbuddet Bindende pant Udskillelse af bindende pantsatte aktiver Kreditorer, der har sikrede og usikrede krav Gensidigt bebyrdende aftaler Retsforholdets beskaffenhed Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Svarfrist Reetablering af misligholdte aftaler ugers frist, til reetablering af misligholdte aftaler Undtagelse at der er disponeret i henhold til ophævelsen Andre årsager, som kan være hævebegrundende Hvis aftalen ikke videreføres Vedvarende aftaler De gensidigt bebyrdende kontrakters indflydelse på konkursrisikoen Afsættelse af ledelsen i den virksomhed som er under rekonstruktion Skyldners dispositionsret Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Hvilke virksomheder kan ikke overtages Midlertidig eller varig overtagelse af ledelsen Ledelsesovertagets indflydelse på konkursrisikoen Sammenfatning af den juridiske del Kapitel 3 Økonomisk og integreret afsnit Indledning Beskrivelse af transaktionsomkostningerne Adfærdsmæssige antagelser

4 Begrænset rationalitet Opportunisme Hvad bestemmer transaktionsomkostningernes størrelse Usikkerhed Hyppighed Aktivspecificeret Regulering af transaktionsomkostninger Transaktionsomkostninger ved insolvens Udenretlig rekonstruktion Konkurs Indenretlig rekonstruktion Analyse af de væsentligste ændringer efter reformen Kreditors indflydelse på konkursrisikoen Rekonstruktion vs. konkurs Specifikke aktiver Spillet om rekonstruktion kontra konkurs ved specifikke aktiver Ikke specifikke aktiver Spillet om rekonstruktion kontra konkurs, ved ikke specifikke aktiver Sikrede kontra ikke sikrede krav Spillet om sikrede kontra ikke sikrede krav De gensidigt bebyrdende kontrakter Reetablering af kontrakten, uden genforhandling Reetablering hvis specifikke aktiver Spillet om reetablering, ved specifikke aktiver Reetablering hvis ikke specifikke aktiver Spillet om reetablering, ikke specifikke aktiver Hvis kontrakten skal genforhandles efter reetablering Spillet om genforhandling efter reetableringen Ledelsesovertaget Spillet om ledelsesovertaget Sammenfatning af økonomisk del Kapitel 4 Konklusion Konklusion Perspektivering

5 Litteraturliste Bøger Artikler Love & betænkninger Domme Diverse

6 Summary In 2009 the report of the bankruptcy law was finished. The report concludes that the former rules about receivership do not comply with the intentions of the law. Previously, the rules about receivership was used to give a company time to liquidate the company, however, the intention was to solve the financial difficulties in the companies and not to end up with a liquidation order. Based on the report is Consolidation act No. 217 of 15 th March The topic of this thesis is reconstruction of insolvent companies and whether the changes in the bankruptcy law prevent insolvent companies to go bankrupt. The three main changes in the bankruptcy law are that: Creditors can demand the insolvent company into reconstruction, The insolvent company s possibility of reestablishing repealed contracts Finally, creditors and the reconstructor are able to allocate the management of the company without stating any particular reasons. The purpose of this thesis is therefore to analyze the main changes in order to find out; Whether the changes have granted the companies better opportunities to solve their financial difficulties. For the purpose of finding out whether transaction costs have influence on the choices creditors and insolvent companies will make. This report concludes that the size of the transaction costs influences the choice of strategy regarding determination of reconstruction. If there is no transaction cost by collaborating with a third party creditor will not choose to initiate reconstruction. Furthermore this report concludes that, debtor will only reestablish the contract if the contract is unique, considering the fact that the company otherwise could attain the asset elsewhere with no transaction costs/without any transactions cost. If the contract is to be renegotiated, debtor will have to accept the fact that the terms will be less attractive. Finally, creditors chance to initiate reconstruction as well as the chance of reestablishing contracts/a contract has created an improved legal position for the insolvent company. Finally, creditors and the reconstructor are able to allocate the management of the company without stating any particular reasons, only have a small influence on the risk of bankruptcy. 6

7 Kapitel 1 Introduktion Den 25. juni 2010 blev lov om ændring af konkursloven vedtaget af Folketinget, lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts Loven er en omfattende reform af insolvensretten, og medfører en lang række ændringer af konkursloven. De nye regler vil have stor betydning for arbejdet med den insolvente virksomhed, dens kreditorer, samt for de professionelle rådgivere. Loven ophæver de tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord, og erstatter dem med et samlet regelsæt om rekonstruktion. Risikoen for erhvervsdrivendes konkurs, eller alvorlige økonomiske vanskeligheder, er større i en periode med krise, derfor er de nye regler om rekonstruktion meget aktuelle i disse år. De seneste år har der i Danmark været henholdsvis og konkurser om året 1. Det er, ifølge Danmarks Statistik, det højeste antal konkurser siden statistikkens begyndelse 2. Til sammenligning lå niveauet på ca om året, frem til Antallet af anmeldte betalingsstandsninger har været 932 i 2009 og 546 i For de udenretlige rekonstruktioner er der ingen statistik, da de i sagens natur foregår i privat regi, og derfor ikke bliver offentliggjort. Figur 1: Udviklingen i antallet af konkurser fra Tallene fra Danmarks statistik afviger fra Skifterettens egne opgørelser. 3 Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side %20modtagne%20sager.pdf 5 7

8 For rekonstruktionernes vedkommende, var der i byretterne modtaget 61 sager og der verserede 35 sager ved udløbet af perioden. Det må dog her nævnes, at rekonstruktionsreglerne først trådte i kraft 1. april 2011, og derfor må antallet kunne antages at variere ved opgørelse over en hel periode, når reglerne er fuldt implementeret. Antallet af anmeldte betalingsstandsninger var i samme periode 56 modtagne sager og der verserede 23. Der er ikke tal på hvor mange af rekonstruktionerne der er begæret af henholdsvis kreditor og skyldner, og hvordan udfaldet af rekonstruktionerne har været. Brancher, samt størrelsen af virksomhederne, er endnu en ubekendt faktor som kunne have været interessant at have kendskab til. Ifølge Danmarks Statistik 6, var det primært virksomheder med lav eller ingen omsætning som kom under konkursbehandling. 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere regelsæt De væsentligste ændringer er at lovændringen nu giver mulighed for, at kreditor kan begære en skyldner i rekonstruktionsbehandling, jf. KL 11, stk. 1. Tidligere var kreditor henvist til, enten at vente på at skyldner selv gik i betalingsstandsning, eller at kreditor kunne indgive konkursbegæring mod skyldner, hvilket har de mest vidtgående konsekvenser for skyldner. En anden væsentlig ændring er at der nu satses på en mere proaktiv rolle hos kreditor, da stemmereglerne bliver lempet, og at reglerne nu belønner den aktive kreditor i forbindelse med vedtagelsen af rekonstruktionsplanen. Udfordringen bliver umiddelbart at der kan være forskellige incitamenter hos kreditorerne, alt efter om deres tilgodehavender er usikret, eller sikret gennem pant eller lignende, idet der åbnes mulighed for at aktiver kan blive bindende vurderet, i forbindelse med rekonstruktionen. De nye regler åbner for at det, med samtykke fra rekonstruktøren, er muligt for skyldner at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler, herunder i nogle tilfælde ophævede og misligholdte aftaler, i henhold til KL 12 o. Den faglige bistand, i forbindelse med rekonstruktionen, er også tiltænkt en mere offensiv rolle end den der tidligere er set under en anmeldt betalingsstandsning, hvor der mere var tale om, at den faglige bistand førte tilsyn med virksomheden under betalingsstandsningen. Den nye lovgivning giver i visse tilfælde rekonstruktøren mulighed for, både med og uden skyldners samtykke, at overtage ledelsen af den nødlidende virksomhed. 6 8

9 1.2 Problemstilling: Formålet med denne afhandling er en analyse af, hvorvidt de nye regler om rekonstruktion er med til at forhindre pengedebitors/skyldners konkurs. I denne sammenhæng er det væsentligt at analysere, hvordan de væsentligste ændringer forandrer muligheden for at redde en insolvent, men levedygtig, virksomhed. Vil de nye regler skabe bedre rammer og muligheder for nødlidende men levedygtige virksomheder? 1.3 Problemformulering: Løser de nye regler om rekonstruktion risikoen for at debitor går konkurs? Ovenstående problemstilling søges belyst ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål. Hvilken af de væsentligste lovændringer har størst indvirkning på risikoen for debitors konkurs? Indebærer konkurslovens bestemmelser om rekonstruktion en mikroøkonomisk forbedring, med henblik på økonomisk nødlidende virksomheder i Danmark, under hensyntagen til hvorvidt transaktionsomkostningerne er væsentlige for en vellykket rekonstruktion? 1.4 Metode: Afhandlingen er et tværfagligt projekt, hvorfor indholdet består både af en juridisk og en økonomisk del Juridisk metode Hovedvægten vil ligge på den juridiske del, der vil være en retsdogmatisk analyse af de, for konkursrisikoen væsentligste bestemmelser, som reformen af konkursloven har medført. Det vil, ved national lovgivning, indebære en analyse af retskilderne i nævnte rækkefølge; regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur. Analysen vil tage udgangspunkt i konkursloven LBK nr. 217 af 15. marts 2011, for derefter at søge nærmere fortolkning i forarbejderne til loven, i dette tilfælde bemærkningerne til 9

10 konkursloven og Betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv. Forarbejder til love kan være sagkyndiges bidrag til hvordan en given retstilstand bør være. Ved lovændringer, som findes at være af større betydning, nedsættes et udvalg som udarbejder en betænkning, der ofte indeholder gældende ret, samt en analyse af hvor der vil være behov for ændringer 7. Idet der er tale om en ny måde at betragte de insolvente men levedygtige virksomheder på, vil betænkningen have større retskildeværdi, da der ikke for nuværende er (nævneværdig) retspraksis på dette område. Betænkningen vil dog miste noget af denne værdi i takt med at loven anvendes i praksis. 8. Den retsdogmatiske analyse vil blive suppleret af de nedenfor i afsnit 2.3 nævnte retspolitiske overvejelser med det formål at klarlægge, hvorvidt gældende ret lever op til lovens formål. Slutteligt vil den juridiske litteratur blive inddraget for udfyldning og inspiration. For en nærmere forståelse af problemstillingen beskrives først, hvilke muligheder for insolvensretlige skridt skyldner og dennes kreditorer har, såfremt en virksomhed er økonomisk nødlidende. Efterfølgende fastlægges det, hvem der kan komme under rekonstruktionsbehandling, for at definere, hvem der er skyldner i denne sammenhæng, og de aktører der skal bistå ved rekonstruktionen, beskrives. Dette leder hen til de væsentligste ændringer i konkursloven, og til en retsdogmatisk analyse af, hvorvidt de nye bestemmelser er medvirkende til at løse risikoen for debitors konkurs Økonomisk og integreret metode Den økonomiske metode der vil blive benyttet i afhandlingen, vil være den retsøkonomiske metode. Denne benyttes til at vurdere, hvordan en given retstilstand burde være, set ud fra et økonomisk rationale. Retsøkonomien er en økonomisk disciplin der har til formål at analysere retsreglers påvirkning af et givet marked, virksomhed, og/eller forbrugere 9. Udgangspunktet for retsøkonomien er at skabe maksimal værdiskabelse for samfundet. I den første del af kapitlet redegøres for de adfærdsmæssige antagelser, samt hvad der bestemmer størrelsen af transaktionsomkostningerne jf. Williamsons transaktionsomkostningsanalyse. Transaktionsomkostningerne i forbindelse med at der skal besluttes, hvilken form for insolvensretlige skridt der er økonomisk efficient set i et mikro økonomisk perspektiv, vil blive 7 Nielsen, Ruth & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave Side 80 8 Nielsen, Ruth & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave Side Nielsen, Ruth & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave Side

11 analyseret, da transaktionsomkostninger, i forbindelse med strategivalg, antages at have afgørende vægtning. I denne afhandlings integrerede del anvendes spilteori. Spilteorien er velegnet til at analysere transaktionsomkostningerne, specielt i forbindelse med valg af strategisk adfærd og informationsproblemer 10. Spilteorien har gennem de seneste tre årtier fundet en central placering indenfor mange økonomiske discipliner 11. Den er udviklet af Neumann & Morgenstern i deres bog; The Theory of games and Economic Behavior, og er en måde at løse forskellige strategiske spil, ud fra et matematisk udgangspunkt 12. Hvorvidt en tilstand findes at være efficient, afhænger af den strategi som henholdsvis skyldner og kreditor vil vælge. I forbindelse med en rekonstruktionsbehandling vil der ofte være flere valg efter hinanden, som henholdsvis skyldner og kreditor skal tage, derfor benyttes spil i udvidet form, hvor hvert valg afhænger af de foregående handlinger. Baggrunden for at vælge spil i udvidet form er at analysere, om de væsentligste ændringer i konkursloven har medført at konkursrisikoen mindskes med de nye bestemmelser. Efficiens begrebet, vil være Nash ligevægt, hvor ingen spiller har incitament til at vælge nogen anden strategi, da Nash ligevægten er den strategi, som giver den enkelte spiller, det største payoff. 1.5 Struktur Afhandlingen er bygget op med udgangspunkt i nærværende kapitel 1. Kapitel 2 er, indledningsvis, en beskrivelse af de retspolitiske hensyn der ligger til grund for lovændringen. Derefter en retsdogmatisk analyse af de væsentligste ændringer som kan påvirke risikoen for at debitor går konkurs, herunder kreditors handlemuligheder, og de gensidige bebyrdende kontrakters indflydelse på konkursrisikoen. Rekonstruktørens mulige overtagelse af ledelsen, vil endvidere blive analyseret. 10 Eide, Erling & Stavang, Endre, Rettsøkonomi, Cappelen Akademisk Forlag, 1. Udgave, 2. Oplag, Side Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, bind 2, Jurist- og økonomiforbundets Forlag, 2 udgave, Side Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, bind 2, Jurist- og økonomiforbundets Forlag, 2 udgave, Side 83 11

12 Kapitel 3 er en retsøkonomisk analyse af de mikro økonomiske konsekvenser af lovændringen, hvorvidt der er sket en forbedring i forbindelse med indførelsen af konkurslovens bestemmelser om rekonstruktion, under hensyntagen til transaktionsomkostningernes betydning for optimale valg. Kapitel 4 indeholder konklusion og perspektivering for denne fremstilling/afhandling. 1.6 Afgrænsning Juridiske afgrænsninger Idet denne afhandlings hovedproblemsstilling er rekonstruktion af nødlidende virksomheder, vil konkurs og udenretlige rekonstruktioner kun blive uddybende behandlet i det omfang, det er nødvendigt for en nærmere forståelse af konkrete områder i den juridiske del af afhandlingen. Det vil, gennem hele afhandlingen, være den nødlidende virksomhed der er i centrum, og dennes mulighed for at gennemføre en succesfuld rekonstruktion. Med begrebet virksomhed menes primært juridiske personer og i særdeleshed aktie- og anpartsselskaber. Definitionen af kreditor er i denne afhandling primært kreditorer, som i konkursordenen vil have et simpelt krav i et eventuelt konkursbo, jf. KL 97. Betegnelsen kreditor er valgt, da det er denne der anvendes i Betænkning Det vil fremgå, hvis der er tale om andre kreditorer. Skyldner vil, i denne fremstilling, være den nødlidende virksomhed. Udenfor afhandlingens problemstilling er tilfælde, hvor der ikke er frie aktiver, på grund af at virksomhedens aktiver er virksomheds pantsat. I disse tilfælde, kan rekonstruktion muligvis ikke gennemføres uanset lovændringen, idet der ikke vil være ressourcer for gennemføring af rekonstruktionsplan. Ansættelsesretlige problemstillinger, i forbindelse med rekonstruktion, vil ikke blive belyst. Virksomhedsoverdragelsesloven vil derfor ikke blive inddraget, idet denne indeholder lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser. Det er dog vigtigt at have i mente, at der kan være nøglemedarbejdere, som kunne tænkes at forlade en virksomhed i krise. Dette kan have konsekvenser for en succesfuld rekonstruktion, da blandt andet knowhow om virksomheden dermed går tabt og skal genopbygges, hvilket er tidskrævende og måske umuligt. 12

13 Endvidere vil de skatteretlige udfordringer som opstår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og tvangsakkord, heller ikke blive analyseret. Afhandlingen vil ikke omhandle en analyse af de EU-retlige, grundlov, samt selskabsretlige problemstillinger, der kan være i forbindelse med rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, jf. Søren Friis Hansen i U2010.B.401. Rekonstruktøren og tillidsmandens ledelsesansvar, og eventuelt erstatningspådragende handlinger, vil ikke blive analyseret udover at konstatere, at sådanne handlinger vil kunne påvirke den nødlidendes virksomheds overlevelsesmuligheder. De danske anbefalinger for Corporate Governance 13 vil derfor heller ikke bliver inddraget. De obligationsretlige problemstillinger der kan opstå, specielt i forbindelse med rekonstruktionens reetablering af gensidigt bebyrdende aftaler og andre misligholdelsesbeføjelser, vil ikke blive inddraget i specialet Økonomiske afgrænsninger Årsagerne til at virksomheder har økonomiske vanskeligheder kan være mange. Afhandlingen vil ikke behandle de forskellige årsager nærmere og tager derfor sit afsæt i, at virksomheden allerede er økonomisk nødlidende og i, hvilke insolvensretlige skridt der er mulige at foretage, over for den nødlidende virksomhed. Det er endvidere fravalgt at analysere om udenretlig rekonstruktion vil være den bedste løsning. Dette ud fra, at transaktionsomkostninger ikke antages at være tilstede, såfremt markedet regulerer sig selv, uden indblanding fra lovgiver. Den relationelle kontrakts teori er fravalgt, men kunne have givet afhandlingen et modspil til transaktionsomkostningsteorien, da relationerne parterne imellem, alt andet lige, påvirker konkursrisikoen. Målet med samarbejdet kan her være andet end den økonomiske gevinst, da den moderne kontraktteori anser personlige relationer som værende essentielle, og den økonomiske gevinst som sekundær i samarbejdet, her og nu. Dette kunne have givet afhandlingen mere bredde og rekonstruktionen kunne ses som et værktøj til at bevare relationen. To fremtrædende efficiens begreber, der er fravalgt i analysen er Pareto efficiens og Kaldor Hicks. Kaldor Hicks begreb bruges ofte til sammenligning af to tilstande i samfundsøkonomisk

14 perspektiv 14. Da afhandlingen fokuserer på de mikro økonomiske konsekvenser, er dette efficiens begreb fravalgt. Kaldor Hicks kan betegnes som en tilstand, hvor vinder vinder mere, end taber taber, og vinder kan derfor kompensere taber for sit tab. Det er ikke nødvendigt at vinder rent faktisk kompenserer taber, for det tab denne lider 15. Fravalget af Pareto- efficiens begrundes ud fra den betragtning, at der ikke ved lovændringer må antages at kunne ske en omfordeling af ressourcer, uden at mindst en af parterne stilles ringere, end de var i udgangspunktet 16. Principal-agent teorien er ikke medtaget, men begreber fra teorien vil blive benyttet, såfremt det findes relevant. Det er specielt i forbindelse med adfærdsantagelserne i Williamsons teori, at der kan forekomme begreber fra agent/principal-teorien. Her er der er tale om asymmetrisk information, hvor kreditor ikke har samme adgang til de informationer som skyldner har, om virksomheden. 14 Eide, Erling & Stavang, Endre, Rettsøkonomi, Cappelen Akademisk Forlag, 1. Udgave, 2. Oplag, Side Riis, Thomas, Retsøkonomi, De nordiske Juristmøder, Side Riis, Thomas, Retsøkonomi, De nordiske Juristmøder, Side

15 Kapitel 2 Den juridiske analyse 2.1 Indledning Udgangspunktet for nærværende kapitel er at undersøge, hvorledes de væsentligste ændringer i forbindelse med ændringen af konkurslovens regler omkring rekonstruktion, påvirker risiciene for at skyldner går konkurs. Hertil benyttes dansk ret og i stor udstrækning Betænkning 1512 om rekonstruktion mv., til fortolkning af bestemmelserne. Som tidligere nævnt, er der endnu ikke retspraksis på området og det er derfor usikkert om rettens fortolkning vil lægge sig helt på linje med betænkningen, og dermed denne afhandlings analyse af bestemmelserne. 2.2 Baggrund for ændringerne Reguleringen af insolvensretten har i Danmark gennemgået en løbende udvikling gennem de seneste år. De største ændringer på rekonstruktionsområdet blev foretaget i 1975 og 1984 og senest i 2011, hvor den nyeste reform trådte i kraft. I 1975 blev reglerne om betalingsstandsning indsat med det formål, jf. lovforslaget: I første række tilsigter at begrænse antallet af konkurser og insolvente likvidationer ved at forbedre mulighederne for at tilvejebringe en mindelig ordning med den konkurstruede virksomheds kreditorer 17. Det viste sig midlertidigt at ordningen førte til, at der skete en afvikling af skyldners virksomhed, uden at tilgodese alle kreditorer ligeligt 18, og dermed blev princippet om, at alle kreditorer skulle behandles lige, tilsidesat. Denne tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet medførte endnu en lovændring i 1984, hvor kreditorerne fik større indflydelse på, hvorledes der blev disponeret over skyldners aktiver under betalingsstandsningen. Formålet var allerede dengang at forbedre muligheden for at rekonstruere en insolvent, men levedygtig virksomhed. Igen viste det sig, at betalingsstandsningen ikke levede op til formålet og 17 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side 24 15

16 at det mere var reglen end undtagelsen, at en insolvent, men levedygtig virksomhed, blev erklæret konkurs 19. Efterfølgende har der i 1994 været fremsat forslag om ændringer, for at sikre insolvente levedygtige virksomheder, som dog ikke blev vedtaget 20. De nye regler om rekonstruktion, som har erstattet reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord, bygger på Betænkning Denne Betænkning blev afgivet af Konkursrådet i 2009 og den nugældende lov er gennemført som lov nr. 718 af 25. juni 2010, med mindre ændringer af førnævnte betænkning, nu LBK nr. 217 af 15. marts 2011, fremover konkursloven eller KL. Reglerne om rekonstruktion findes i konkurslovens afsnit 1 A og trådte i kraft pr. 1. april Placering af rekonstruktionsreglerne i konkursloven er sket med henvisning til at rekonstruktionsbehandlingen er i nær tilknytning til de øvrige insolvensbehandlingsformer De retspolitiske hensyn bag lovændringerne Hovedformålet med den nye lov er at sikre arbejdspladser og virksomhedernes værdier, ved at videreføre midlertidigt insolvente, men levedygtige virksomheder. Den tidligere lovgivning på insolvensområdet er, af Konkursrådets kommissorium, blevet kritiseret for ikke at understøtte en videreførelse af insolvente, levedygtige virksomheder 22. Med det nye regelsæt er formålet at skabe bedre rammer og muligheder for at undgå at virksomheder, som er midlertidige insolvente, går konkurs 23. Dette vil, ifølge Konkursrådets kommissorium, kunne opnås hvis der påbegyndes at finde en løsning tidligt i forløbet, så virksomheden i en eller anden form kan fortsættes 24 og 19 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side 12 og Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side Det kan være virksomhedsoverdragelse, nedsættelse af skyldners gæld eller en kombination af begge 16

17 kun, hvis det ikke er muligt at finde en løsning, at lade skyldner overgå til konkursbehandling. Der bør således handles proaktivt for at hindre en eventuel konkurs. Ved inddragelse af ekstern bistand vil en eller flere personer som har indsigt i virksomhedsforhold, blive inddraget. Formålet med denne bistand er at få lagt en plan for det videre forløb af rekonstruktionen. Det er rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand, der sammen med skyldner lægger denne plan. Deres rolle skal, modsat tidligere, være langt mere aktiv. Det er endvidere hensynet til virksomheden der giver mulighed for at afsætte ledelsen af virksomheden, såfremt ledelsen ikke samarbejder loyalt med henblik på at skabe det bedste grundlag for rekonstruktionen. Det vil, ifølge Konkursrådets anbefalinger, være en fordel at virksomhedens kreditorer får mulighed for begære en skyldner i rekonstruktion. Derved gives mulighed for at opnå en større del af tilgodehavender, end ved konkurs, hvor dividenden for denne konkursklasse ofte er meget begrænset. Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel vil dette også være en fordel, da de nye regler vil være med til at skabe en større investeringslyst og dermed indvirke positivt på antallet af arbejdspladser i Danmark 25. Rekonstruktionsreglerne skal være med at skabe det bedst mulige grundlag for at opnå en succesfuld rekonstruktion og dette vil en regulering af bestemmelserne, vedrørende de gensidige bebyrdende aftaler, kunne medvirke til. Der er derfor indsat mulighed for at genoplive misligholdte aftaler, idet det ikke fra Konkursrådet fandtes rimeligt, for den nødlidende virksomhed, at det kan være tilfældigt om medkontrahenten har nået at ophæve aftalen, lige inden der indledes rekonstruktionsbehandling Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side

18 2.4 Muligheder såfremt virksomheden er nødlidende Såfremt en virksomheds økonomiske vanskeligheder er så massive at handling påkræves, er der flere muligheder. Nedenstående muligheder er beskrevet ud fra, hvor indgribende de er i skyldners og kreditors forhold til aftalefriheden. Det bør her nævnes at ændringen af konkursloven ikke vil gøre reglerne om konkursbehandling overflødige, da der stadig vil være virksomheder som har så svære økonomiske problemer, at en rekonstruktion ikke vil være en efficient løsning Udenretlig rekonstruktion Der skelnes mellem to typer af rekonstruktioner; den udenretlige og den indenretlige rekonstruktion. Udenretlig rekonstruktion er en rekonstruktion af skyldners virksomhed udenom Skifteretten og udenom andre offentlige myndigheder. Denne type rekonstruktion har, indtil reformen af rekonstruktionsreglerne, været den mest udbredte og det er endnu usikkert om de nye regler vil ændre herpå. Virksomheden finder ved den udenretlige rekonstruktion, sammen med dens kreditorer, en løsning hvorpå virksomheden fortsætter driften. Behovet for den udenretlige rekonstruktion vil stadig, på trods af indførelsen af det nye regelsæt, være aktuel for nogle virksomheder i de tilfælde, hvor virksomhedens videreførelse vil være betinget af, at offentligheden ikke får kendskab til deres økonomiske vanskeligheder, idet kunder og leverandører i så fald vil ændre på aftalebetingelserne 27. Der er ingen formelle rammer for den udenretlige rekonstruktion, men rekonstruktionen vil ofte være en kombination af frivillig akkord 28, likvidation 29 og/ eller en ordning om betalingsudsættelse 30. Når det overvejes om udenretlig rekonstruktion kan anvendes, må virksomhedens økonomiske situation belyses og det må vurderes om der er et rimeligt niveau af frie aktiver, der kan indgå som led i den frivillige aftale 31. Selvom der ikke er nogen formel fristdag i forbindelse med en frivillig gældsordning ses det i praksis ofte, at kreditorerne stiller krav om en fristdag, for at sikre sig mod omstødelige 27 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Kreditor indvilliger frivilligt i en nedsættelse af gælden 29 Afvikling af virksomheden 30 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side 44 18

19 dispositioner mv. Lighedsprincippet, hvor ingen kreditorer må stilles bedre end andre, gælder ikke for de frivillige ordninger 32, men vil i praksis kræve god argumentation, førend de øvrige kreditorer vil acceptere forskelsbehandling. Endnu en fordel ved denne type af rekonstruktion vil være, at der ikke er de samme omkostninger forbundet med rekonstruktionen, som ved en indenretlig rekonstruktion eller konkurs i Skifterets regi. Der vil fortsat være advokat- og andre rådgivningsomkostninger, men garanti til Skifteretten, samt andre sagsomkostninger påløber ikke ved udenretlig rekonstruktion. Ulempen ved den udenretlige rekonstruktion, vil være at, kun de kreditorer der deltager i rekonstruktionen, er bundet af aftalen og at det kan være svært at få alle kreditorerne til at acceptere rekonstruktionen 33. Derudover kan der være kreditorer der iværksætter individual eller universal forfølgning, som kan hindre, at der kan gennemføres en aftale, og den videre behandling af virksomhedens økonomiske vanskeligheder vil overgå til Skifteretten Indenretlig rekonstruktion Den indenretlige rekonstruktion foregår i Skifterettens regi og har erstattet tvangsakkord og anmeldt betalingsstandsning. Det er denne type rekonstruktion, den følgende analyse primært vil omhandle. Rekonstruktionsforløbet indledes ved at Skifteretten modtager begæring om rekonstruktion. Forløbet afhænger af, hvorvidt skyldner har indvilget i rekonstruktionen eller om denne først senere giver sit samtykke for fastlæggelse af fristdagen. Når retten indleder rekonstruktion, vil der samtidig etableres en fristdag, jf. KL 1. Fristdagen har betydning for de omstødelige dispositioner, samt for skyldnerens dispositionsret mv. 34. Fastlæggelse af fristdagen er samtidig kreditorernes sikkerhed for, at deres interesser varetages efter konkurslovens regler om konkursordenen Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Møgelvang-Hansen, Peter & Von Eyben, Bo, Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret, Thomson Reuters, 6. udgave 2010 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave Side Konkurslovens

20 Skifteretten kan nægte at indlede rekonstruktionsbehandlingen, selvom skyldner og kreditorer er enige om at rekonstruktion bør indledes. Rettens nægtelse skal opstå, hvis skyldner er solvent, eller hvis rekonstruktionen er åbenbar udsigtsløs. Hvis skyldner ikke er enig i at dennes virksomhed skal rekonstrueres, har Konkursrådet i betænkningen opfordret til, at Skifteretten på dette tidspunkt får til opgave at rådgive og sikre, at en skyldner, der ikke vil erklærer sig enig i at der skal indledes rekonstruktion, kender konsekvensen deraf 36. Konsekvensen kan være at debitor bliver erklæret konkurs eller, hvis han ikke vil samarbejde, at rekonstruktøren overtager ledelsen af den nødlidende virksomhed. Skyldner er derfor nødsaget til at samarbejde og være loyal. Den indenretlige rekonstruktion vil altid indeholde elementer af tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse, jf. KL 10. Indholdet af tvangsakkord kan indebære en procentvis nedsættelse af skyldners gæld eller betalingsudsættelse. Ved virksomhedsoverdragelse vil der ske en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse af skyldners virksomhed 37. De to elementer kan endvidere kombineres. Den indenretlige rekonstruktion vil, rent tidsmæssigt, kunne tage op til knapt et år. Tidshorisonten afhænger af, hvor hurtigt en rekonstruktionsplan kan udarbejdes og vedtages af kreditorerne. Derudover medfører indledningen til rekonstruktionen også at der etableres sikkerhedsstillelse for omkostninger til både rekonstruktionen, samt en eventuel konkursbehandling, Omkostninger jf. Konkursloven ved rekonstruktion I den situation, hvor skyldner selv begærer rekonstruktionen, stilles der som hovedregel ikke krav om, at der skal stilles sikkerhed for omkostningerne i forbindelse med rekonstruktionen 38. Der skal betales en retsafgift 39, når der indgives anmodning om rekonstruktionsbehandling. I de situationer, hvor det er kreditor der begærer rekonstruktionen, skal denne stille sikkerhed for de omkostninger der er i forbindelse med rekonstruktøren og tillidsmandens virksomhed, jf. KL 11 a. stk. 4. Kreditor hæfter ikke for omkostninger ud over sikkerhedsstillelsen og hæfter kun, hvis omkostningerne ikke kan dækkes af skyldners midler. Normalvis, er sikkerhedsstillelsen 36 Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. Side Ørgaard, Anders m.fl, Rekonstruktionsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3 udgave Side Ørgaard, Anders m.fl, Rekonstruktionsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3 udgave Side

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? TBB2015.75 Boligformer 2.9 - Konkurs- og anden insolvensret 1.1-2.6 Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Rekonstruktion af virksomheder. Undgå konkurs - søg rådgivning i tide

Rekonstruktion af virksomheder. Undgå konkurs - søg rådgivning i tide Rekonstruktion af virksomheder Undgå konkurs - søg rådgivning i tide Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Krisetegn 4 Svigtende ordretilgang 4 Debitorers svigtende betalingsevne

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Ledelsesansvar ved rekonstruktion

Ledelsesansvar ved rekonstruktion Ledelsesansvar ved rekonstruktion Forfatter: Philipa Kjeldbjerg CPR.nr.: Studium: Cand.Merc.Jur, Copenhagen Business School Afleveringsdato: 06.11.2010 Vejledere: Caspar Rose (økonomisk vejleder) & Frederik

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. juli 2005. (j.nr. 04-231.071) Tiltrådt, at fremgangsmåden i 11, stk. 1, i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral ikke kunne benyttes. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 12.3.2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 61 final}

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere