COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff Madsen Vejledere: Kim Østergaard & Torben J. Andersen Cand.merc.(jur.)-studiet April anslag

2 Indhold Summary... 6 Kapitel 1 Introduktion Væsentlige ændringer i forhold til tidligere regelsæt Problemstilling: Problemformulering: Metode: Juridisk metode Økonomisk og integreret metode Struktur Afgrænsning Juridiske afgrænsninger Økonomiske afgrænsninger Kapitel 2 Den juridiske analyse Indledning Baggrund for ændringerne De retspolitiske hensyn bag lovændringerne Muligheder såfremt virksomheden er nødlidende Udenretlig rekonstruktion Indenretlig rekonstruktion Omkostninger jf. Konkursloven ved rekonstruktion Konkurs Omkostninger jf. Konkursloven ved konkurs Ingen vej tilbage Rekonstruktion eller konkurs Hvem kan undergives rekonstruktionsbehandling Faglig bistand Rekonstruktøren Tillidsmanden Habilitetskrav Sagkyndige har 4 ugers frist til at udarbejde en plan Rekonstruktionsplanens indhold Udsættelse Kreditors indflydelse på konkurs risikoen Typer af kreditorer

3 2.9.2 Kreditor som har usikrede fordringer Kreditorer med fordringer som vil opnå fuld eller ingen dækning Kreditorer der har betingende og bestridte fordringer Lempede vedtagelsesregler Intet krav om minimumsdividende Ligedelingsprincippet De usikrede fordringers betydning for konkursrisikoen Kreditorer, som har sikkerhed i form af pant eller lignede Fyldestgørelsesforbuddet Bindende pant Udskillelse af bindende pantsatte aktiver Kreditorer, der har sikrede og usikrede krav Gensidigt bebyrdende aftaler Retsforholdets beskaffenhed Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Svarfrist Reetablering af misligholdte aftaler ugers frist, til reetablering af misligholdte aftaler Undtagelse at der er disponeret i henhold til ophævelsen Andre årsager, som kan være hævebegrundende Hvis aftalen ikke videreføres Vedvarende aftaler De gensidigt bebyrdende kontrakters indflydelse på konkursrisikoen Afsættelse af ledelsen i den virksomhed som er under rekonstruktion Skyldners dispositionsret Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Hvilke virksomheder kan ikke overtages Midlertidig eller varig overtagelse af ledelsen Ledelsesovertagets indflydelse på konkursrisikoen Sammenfatning af den juridiske del Kapitel 3 Økonomisk og integreret afsnit Indledning Beskrivelse af transaktionsomkostningerne Adfærdsmæssige antagelser

4 Begrænset rationalitet Opportunisme Hvad bestemmer transaktionsomkostningernes størrelse Usikkerhed Hyppighed Aktivspecificeret Regulering af transaktionsomkostninger Transaktionsomkostninger ved insolvens Udenretlig rekonstruktion Konkurs Indenretlig rekonstruktion Analyse af de væsentligste ændringer efter reformen Kreditors indflydelse på konkursrisikoen Rekonstruktion vs. konkurs Specifikke aktiver Spillet om rekonstruktion kontra konkurs ved specifikke aktiver Ikke specifikke aktiver Spillet om rekonstruktion kontra konkurs, ved ikke specifikke aktiver Sikrede kontra ikke sikrede krav Spillet om sikrede kontra ikke sikrede krav De gensidigt bebyrdende kontrakter Reetablering af kontrakten, uden genforhandling Reetablering hvis specifikke aktiver Spillet om reetablering, ved specifikke aktiver Reetablering hvis ikke specifikke aktiver Spillet om reetablering, ikke specifikke aktiver Hvis kontrakten skal genforhandles efter reetablering Spillet om genforhandling efter reetableringen Ledelsesovertaget Spillet om ledelsesovertaget Sammenfatning af økonomisk del Kapitel 4 Konklusion Konklusion Perspektivering

5 Litteraturliste Bøger Artikler Love & betænkninger Domme Diverse

6 Summary In 2009 the report of the bankruptcy law was finished. The report concludes that the former rules about receivership do not comply with the intentions of the law. Previously, the rules about receivership was used to give a company time to liquidate the company, however, the intention was to solve the financial difficulties in the companies and not to end up with a liquidation order. Based on the report is Consolidation act No. 217 of 15 th March The topic of this thesis is reconstruction of insolvent companies and whether the changes in the bankruptcy law prevent insolvent companies to go bankrupt. The three main changes in the bankruptcy law are that: Creditors can demand the insolvent company into reconstruction, The insolvent company s possibility of reestablishing repealed contracts Finally, creditors and the reconstructor are able to allocate the management of the company without stating any particular reasons. The purpose of this thesis is therefore to analyze the main changes in order to find out; Whether the changes have granted the companies better opportunities to solve their financial difficulties. For the purpose of finding out whether transaction costs have influence on the choices creditors and insolvent companies will make. This report concludes that the size of the transaction costs influences the choice of strategy regarding determination of reconstruction. If there is no transaction cost by collaborating with a third party creditor will not choose to initiate reconstruction. Furthermore this report concludes that, debtor will only reestablish the contract if the contract is unique, considering the fact that the company otherwise could attain the asset elsewhere with no transaction costs/without any transactions cost. If the contract is to be renegotiated, debtor will have to accept the fact that the terms will be less attractive. Finally, creditors chance to initiate reconstruction as well as the chance of reestablishing contracts/a contract has created an improved legal position for the insolvent company. Finally, creditors and the reconstructor are able to allocate the management of the company without stating any particular reasons, only have a small influence on the risk of bankruptcy. 6

7 Kapitel 1 Introduktion Den 25. juni 2010 blev lov om ændring af konkursloven vedtaget af Folketinget, lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts Loven er en omfattende reform af insolvensretten, og medfører en lang række ændringer af konkursloven. De nye regler vil have stor betydning for arbejdet med den insolvente virksomhed, dens kreditorer, samt for de professionelle rådgivere. Loven ophæver de tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord, og erstatter dem med et samlet regelsæt om rekonstruktion. Risikoen for erhvervsdrivendes konkurs, eller alvorlige økonomiske vanskeligheder, er større i en periode med krise, derfor er de nye regler om rekonstruktion meget aktuelle i disse år. De seneste år har der i Danmark været henholdsvis og konkurser om året 1. Det er, ifølge Danmarks Statistik, det højeste antal konkurser siden statistikkens begyndelse 2. Til sammenligning lå niveauet på ca om året, frem til Antallet af anmeldte betalingsstandsninger har været 932 i 2009 og 546 i For de udenretlige rekonstruktioner er der ingen statistik, da de i sagens natur foregår i privat regi, og derfor ikke bliver offentliggjort. Figur 1: Udviklingen i antallet af konkurser fra Tallene fra Danmarks statistik afviger fra Skifterettens egne opgørelser. 3 Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side %20modtagne%20sager.pdf 5 7

8 For rekonstruktionernes vedkommende, var der i byretterne modtaget 61 sager og der verserede 35 sager ved udløbet af perioden. Det må dog her nævnes, at rekonstruktionsreglerne først trådte i kraft 1. april 2011, og derfor må antallet kunne antages at variere ved opgørelse over en hel periode, når reglerne er fuldt implementeret. Antallet af anmeldte betalingsstandsninger var i samme periode 56 modtagne sager og der verserede 23. Der er ikke tal på hvor mange af rekonstruktionerne der er begæret af henholdsvis kreditor og skyldner, og hvordan udfaldet af rekonstruktionerne har været. Brancher, samt størrelsen af virksomhederne, er endnu en ubekendt faktor som kunne have været interessant at have kendskab til. Ifølge Danmarks Statistik 6, var det primært virksomheder med lav eller ingen omsætning som kom under konkursbehandling. 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere regelsæt De væsentligste ændringer er at lovændringen nu giver mulighed for, at kreditor kan begære en skyldner i rekonstruktionsbehandling, jf. KL 11, stk. 1. Tidligere var kreditor henvist til, enten at vente på at skyldner selv gik i betalingsstandsning, eller at kreditor kunne indgive konkursbegæring mod skyldner, hvilket har de mest vidtgående konsekvenser for skyldner. En anden væsentlig ændring er at der nu satses på en mere proaktiv rolle hos kreditor, da stemmereglerne bliver lempet, og at reglerne nu belønner den aktive kreditor i forbindelse med vedtagelsen af rekonstruktionsplanen. Udfordringen bliver umiddelbart at der kan være forskellige incitamenter hos kreditorerne, alt efter om deres tilgodehavender er usikret, eller sikret gennem pant eller lignende, idet der åbnes mulighed for at aktiver kan blive bindende vurderet, i forbindelse med rekonstruktionen. De nye regler åbner for at det, med samtykke fra rekonstruktøren, er muligt for skyldner at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler, herunder i nogle tilfælde ophævede og misligholdte aftaler, i henhold til KL 12 o. Den faglige bistand, i forbindelse med rekonstruktionen, er også tiltænkt en mere offensiv rolle end den der tidligere er set under en anmeldt betalingsstandsning, hvor der mere var tale om, at den faglige bistand førte tilsyn med virksomheden under betalingsstandsningen. Den nye lovgivning giver i visse tilfælde rekonstruktøren mulighed for, både med og uden skyldners samtykke, at overtage ledelsen af den nødlidende virksomhed. 6 8

9 1.2 Problemstilling: Formålet med denne afhandling er en analyse af, hvorvidt de nye regler om rekonstruktion er med til at forhindre pengedebitors/skyldners konkurs. I denne sammenhæng er det væsentligt at analysere, hvordan de væsentligste ændringer forandrer muligheden for at redde en insolvent, men levedygtig, virksomhed. Vil de nye regler skabe bedre rammer og muligheder for nødlidende men levedygtige virksomheder? 1.3 Problemformulering: Løser de nye regler om rekonstruktion risikoen for at debitor går konkurs? Ovenstående problemstilling søges belyst ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål. Hvilken af de væsentligste lovændringer har størst indvirkning på risikoen for debitors konkurs? Indebærer konkurslovens bestemmelser om rekonstruktion en mikroøkonomisk forbedring, med henblik på økonomisk nødlidende virksomheder i Danmark, under hensyntagen til hvorvidt transaktionsomkostningerne er væsentlige for en vellykket rekonstruktion? 1.4 Metode: Afhandlingen er et tværfagligt projekt, hvorfor indholdet består både af en juridisk og en økonomisk del Juridisk metode Hovedvægten vil ligge på den juridiske del, der vil være en retsdogmatisk analyse af de, for konkursrisikoen væsentligste bestemmelser, som reformen af konkursloven har medført. Det vil, ved national lovgivning, indebære en analyse af retskilderne i nævnte rækkefølge; regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur. Analysen vil tage udgangspunkt i konkursloven LBK nr. 217 af 15. marts 2011, for derefter at søge nærmere fortolkning i forarbejderne til loven, i dette tilfælde bemærkningerne til 9

10 konkursloven og Betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv. Forarbejder til love kan være sagkyndiges bidrag til hvordan en given retstilstand bør være. Ved lovændringer, som findes at være af større betydning, nedsættes et udvalg som udarbejder en betænkning, der ofte indeholder gældende ret, samt en analyse af hvor der vil være behov for ændringer 7. Idet der er tale om en ny måde at betragte de insolvente men levedygtige virksomheder på, vil betænkningen have større retskildeværdi, da der ikke for nuværende er (nævneværdig) retspraksis på dette område. Betænkningen vil dog miste noget af denne værdi i takt med at loven anvendes i praksis. 8. Den retsdogmatiske analyse vil blive suppleret af de nedenfor i afsnit 2.3 nævnte retspolitiske overvejelser med det formål at klarlægge, hvorvidt gældende ret lever op til lovens formål. Slutteligt vil den juridiske litteratur blive inddraget for udfyldning og inspiration. For en nærmere forståelse af problemstillingen beskrives først, hvilke muligheder for insolvensretlige skridt skyldner og dennes kreditorer har, såfremt en virksomhed er økonomisk nødlidende. Efterfølgende fastlægges det, hvem der kan komme under rekonstruktionsbehandling, for at definere, hvem der er skyldner i denne sammenhæng, og de aktører der skal bistå ved rekonstruktionen, beskrives. Dette leder hen til de væsentligste ændringer i konkursloven, og til en retsdogmatisk analyse af, hvorvidt de nye bestemmelser er medvirkende til at løse risikoen for debitors konkurs Økonomisk og integreret metode Den økonomiske metode der vil blive benyttet i afhandlingen, vil være den retsøkonomiske metode. Denne benyttes til at vurdere, hvordan en given retstilstand burde være, set ud fra et økonomisk rationale. Retsøkonomien er en økonomisk disciplin der har til formål at analysere retsreglers påvirkning af et givet marked, virksomhed, og/eller forbrugere 9. Udgangspunktet for retsøkonomien er at skabe maksimal værdiskabelse for samfundet. I den første del af kapitlet redegøres for de adfærdsmæssige antagelser, samt hvad der bestemmer størrelsen af transaktionsomkostningerne jf. Williamsons transaktionsomkostningsanalyse. Transaktionsomkostningerne i forbindelse med at der skal besluttes, hvilken form for insolvensretlige skridt der er økonomisk efficient set i et mikro økonomisk perspektiv, vil blive 7 Nielsen, Ruth & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave Side 80 8 Nielsen, Ruth & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave Side Nielsen, Ruth & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2. udgave Side

11 analyseret, da transaktionsomkostninger, i forbindelse med strategivalg, antages at have afgørende vægtning. I denne afhandlings integrerede del anvendes spilteori. Spilteorien er velegnet til at analysere transaktionsomkostningerne, specielt i forbindelse med valg af strategisk adfærd og informationsproblemer 10. Spilteorien har gennem de seneste tre årtier fundet en central placering indenfor mange økonomiske discipliner 11. Den er udviklet af Neumann & Morgenstern i deres bog; The Theory of games and Economic Behavior, og er en måde at løse forskellige strategiske spil, ud fra et matematisk udgangspunkt 12. Hvorvidt en tilstand findes at være efficient, afhænger af den strategi som henholdsvis skyldner og kreditor vil vælge. I forbindelse med en rekonstruktionsbehandling vil der ofte være flere valg efter hinanden, som henholdsvis skyldner og kreditor skal tage, derfor benyttes spil i udvidet form, hvor hvert valg afhænger af de foregående handlinger. Baggrunden for at vælge spil i udvidet form er at analysere, om de væsentligste ændringer i konkursloven har medført at konkursrisikoen mindskes med de nye bestemmelser. Efficiens begrebet, vil være Nash ligevægt, hvor ingen spiller har incitament til at vælge nogen anden strategi, da Nash ligevægten er den strategi, som giver den enkelte spiller, det største payoff. 1.5 Struktur Afhandlingen er bygget op med udgangspunkt i nærværende kapitel 1. Kapitel 2 er, indledningsvis, en beskrivelse af de retspolitiske hensyn der ligger til grund for lovændringen. Derefter en retsdogmatisk analyse af de væsentligste ændringer som kan påvirke risikoen for at debitor går konkurs, herunder kreditors handlemuligheder, og de gensidige bebyrdende kontrakters indflydelse på konkursrisikoen. Rekonstruktørens mulige overtagelse af ledelsen, vil endvidere blive analyseret. 10 Eide, Erling & Stavang, Endre, Rettsøkonomi, Cappelen Akademisk Forlag, 1. Udgave, 2. Oplag, Side Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, bind 2, Jurist- og økonomiforbundets Forlag, 2 udgave, Side Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi, bind 2, Jurist- og økonomiforbundets Forlag, 2 udgave, Side 83 11

12 Kapitel 3 er en retsøkonomisk analyse af de mikro økonomiske konsekvenser af lovændringen, hvorvidt der er sket en forbedring i forbindelse med indførelsen af konkurslovens bestemmelser om rekonstruktion, under hensyntagen til transaktionsomkostningernes betydning for optimale valg. Kapitel 4 indeholder konklusion og perspektivering for denne fremstilling/afhandling. 1.6 Afgrænsning Juridiske afgrænsninger Idet denne afhandlings hovedproblemsstilling er rekonstruktion af nødlidende virksomheder, vil konkurs og udenretlige rekonstruktioner kun blive uddybende behandlet i det omfang, det er nødvendigt for en nærmere forståelse af konkrete områder i den juridiske del af afhandlingen. Det vil, gennem hele afhandlingen, være den nødlidende virksomhed der er i centrum, og dennes mulighed for at gennemføre en succesfuld rekonstruktion. Med begrebet virksomhed menes primært juridiske personer og i særdeleshed aktie- og anpartsselskaber. Definitionen af kreditor er i denne afhandling primært kreditorer, som i konkursordenen vil have et simpelt krav i et eventuelt konkursbo, jf. KL 97. Betegnelsen kreditor er valgt, da det er denne der anvendes i Betænkning Det vil fremgå, hvis der er tale om andre kreditorer. Skyldner vil, i denne fremstilling, være den nødlidende virksomhed. Udenfor afhandlingens problemstilling er tilfælde, hvor der ikke er frie aktiver, på grund af at virksomhedens aktiver er virksomheds pantsat. I disse tilfælde, kan rekonstruktion muligvis ikke gennemføres uanset lovændringen, idet der ikke vil være ressourcer for gennemføring af rekonstruktionsplan. Ansættelsesretlige problemstillinger, i forbindelse med rekonstruktion, vil ikke blive belyst. Virksomhedsoverdragelsesloven vil derfor ikke blive inddraget, idet denne indeholder lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser. Det er dog vigtigt at have i mente, at der kan være nøglemedarbejdere, som kunne tænkes at forlade en virksomhed i krise. Dette kan have konsekvenser for en succesfuld rekonstruktion, da blandt andet knowhow om virksomheden dermed går tabt og skal genopbygges, hvilket er tidskrævende og måske umuligt. 12

13 Endvidere vil de skatteretlige udfordringer som opstår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og tvangsakkord, heller ikke blive analyseret. Afhandlingen vil ikke omhandle en analyse af de EU-retlige, grundlov, samt selskabsretlige problemstillinger, der kan være i forbindelse med rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, jf. Søren Friis Hansen i U2010.B.401. Rekonstruktøren og tillidsmandens ledelsesansvar, og eventuelt erstatningspådragende handlinger, vil ikke blive analyseret udover at konstatere, at sådanne handlinger vil kunne påvirke den nødlidendes virksomheds overlevelsesmuligheder. De danske anbefalinger for Corporate Governance 13 vil derfor heller ikke bliver inddraget. De obligationsretlige problemstillinger der kan opstå, specielt i forbindelse med rekonstruktionens reetablering af gensidigt bebyrdende aftaler og andre misligholdelsesbeføjelser, vil ikke blive inddraget i specialet Økonomiske afgrænsninger Årsagerne til at virksomheder har økonomiske vanskeligheder kan være mange. Afhandlingen vil ikke behandle de forskellige årsager nærmere og tager derfor sit afsæt i, at virksomheden allerede er økonomisk nødlidende og i, hvilke insolvensretlige skridt der er mulige at foretage, over for den nødlidende virksomhed. Det er endvidere fravalgt at analysere om udenretlig rekonstruktion vil være den bedste løsning. Dette ud fra, at transaktionsomkostninger ikke antages at være tilstede, såfremt markedet regulerer sig selv, uden indblanding fra lovgiver. Den relationelle kontrakts teori er fravalgt, men kunne have givet afhandlingen et modspil til transaktionsomkostningsteorien, da relationerne parterne imellem, alt andet lige, påvirker konkursrisikoen. Målet med samarbejdet kan her være andet end den økonomiske gevinst, da den moderne kontraktteori anser personlige relationer som værende essentielle, og den økonomiske gevinst som sekundær i samarbejdet, her og nu. Dette kunne have givet afhandlingen mere bredde og rekonstruktionen kunne ses som et værktøj til at bevare relationen. To fremtrædende efficiens begreber, der er fravalgt i analysen er Pareto efficiens og Kaldor Hicks. Kaldor Hicks begreb bruges ofte til sammenligning af to tilstande i samfundsøkonomisk

14 perspektiv 14. Da afhandlingen fokuserer på de mikro økonomiske konsekvenser, er dette efficiens begreb fravalgt. Kaldor Hicks kan betegnes som en tilstand, hvor vinder vinder mere, end taber taber, og vinder kan derfor kompensere taber for sit tab. Det er ikke nødvendigt at vinder rent faktisk kompenserer taber, for det tab denne lider 15. Fravalget af Pareto- efficiens begrundes ud fra den betragtning, at der ikke ved lovændringer må antages at kunne ske en omfordeling af ressourcer, uden at mindst en af parterne stilles ringere, end de var i udgangspunktet 16. Principal-agent teorien er ikke medtaget, men begreber fra teorien vil blive benyttet, såfremt det findes relevant. Det er specielt i forbindelse med adfærdsantagelserne i Williamsons teori, at der kan forekomme begreber fra agent/principal-teorien. Her er der er tale om asymmetrisk information, hvor kreditor ikke har samme adgang til de informationer som skyldner har, om virksomheden. 14 Eide, Erling & Stavang, Endre, Rettsøkonomi, Cappelen Akademisk Forlag, 1. Udgave, 2. Oplag, Side Riis, Thomas, Retsøkonomi, De nordiske Juristmøder, Side Riis, Thomas, Retsøkonomi, De nordiske Juristmøder, Side

15 Kapitel 2 Den juridiske analyse 2.1 Indledning Udgangspunktet for nærværende kapitel er at undersøge, hvorledes de væsentligste ændringer i forbindelse med ændringen af konkurslovens regler omkring rekonstruktion, påvirker risiciene for at skyldner går konkurs. Hertil benyttes dansk ret og i stor udstrækning Betænkning 1512 om rekonstruktion mv., til fortolkning af bestemmelserne. Som tidligere nævnt, er der endnu ikke retspraksis på området og det er derfor usikkert om rettens fortolkning vil lægge sig helt på linje med betænkningen, og dermed denne afhandlings analyse af bestemmelserne. 2.2 Baggrund for ændringerne Reguleringen af insolvensretten har i Danmark gennemgået en løbende udvikling gennem de seneste år. De største ændringer på rekonstruktionsområdet blev foretaget i 1975 og 1984 og senest i 2011, hvor den nyeste reform trådte i kraft. I 1975 blev reglerne om betalingsstandsning indsat med det formål, jf. lovforslaget: I første række tilsigter at begrænse antallet af konkurser og insolvente likvidationer ved at forbedre mulighederne for at tilvejebringe en mindelig ordning med den konkurstruede virksomheds kreditorer 17. Det viste sig midlertidigt at ordningen førte til, at der skete en afvikling af skyldners virksomhed, uden at tilgodese alle kreditorer ligeligt 18, og dermed blev princippet om, at alle kreditorer skulle behandles lige, tilsidesat. Denne tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet medførte endnu en lovændring i 1984, hvor kreditorerne fik større indflydelse på, hvorledes der blev disponeret over skyldners aktiver under betalingsstandsningen. Formålet var allerede dengang at forbedre muligheden for at rekonstruere en insolvent, men levedygtig virksomhed. Igen viste det sig, at betalingsstandsningen ikke levede op til formålet og 17 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side 24 15

16 at det mere var reglen end undtagelsen, at en insolvent, men levedygtig virksomhed, blev erklæret konkurs 19. Efterfølgende har der i 1994 været fremsat forslag om ændringer, for at sikre insolvente levedygtige virksomheder, som dog ikke blev vedtaget 20. De nye regler om rekonstruktion, som har erstattet reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord, bygger på Betænkning Denne Betænkning blev afgivet af Konkursrådet i 2009 og den nugældende lov er gennemført som lov nr. 718 af 25. juni 2010, med mindre ændringer af førnævnte betænkning, nu LBK nr. 217 af 15. marts 2011, fremover konkursloven eller KL. Reglerne om rekonstruktion findes i konkurslovens afsnit 1 A og trådte i kraft pr. 1. april Placering af rekonstruktionsreglerne i konkursloven er sket med henvisning til at rekonstruktionsbehandlingen er i nær tilknytning til de øvrige insolvensbehandlingsformer De retspolitiske hensyn bag lovændringerne Hovedformålet med den nye lov er at sikre arbejdspladser og virksomhedernes værdier, ved at videreføre midlertidigt insolvente, men levedygtige virksomheder. Den tidligere lovgivning på insolvensområdet er, af Konkursrådets kommissorium, blevet kritiseret for ikke at understøtte en videreførelse af insolvente, levedygtige virksomheder 22. Med det nye regelsæt er formålet at skabe bedre rammer og muligheder for at undgå at virksomheder, som er midlertidige insolvente, går konkurs 23. Dette vil, ifølge Konkursrådets kommissorium, kunne opnås hvis der påbegyndes at finde en løsning tidligt i forløbet, så virksomheden i en eller anden form kan fortsættes 24 og 19 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side 12 og Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side Det kan være virksomhedsoverdragelse, nedsættelse af skyldners gæld eller en kombination af begge 16

17 kun, hvis det ikke er muligt at finde en løsning, at lade skyldner overgå til konkursbehandling. Der bør således handles proaktivt for at hindre en eventuel konkurs. Ved inddragelse af ekstern bistand vil en eller flere personer som har indsigt i virksomhedsforhold, blive inddraget. Formålet med denne bistand er at få lagt en plan for det videre forløb af rekonstruktionen. Det er rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand, der sammen med skyldner lægger denne plan. Deres rolle skal, modsat tidligere, være langt mere aktiv. Det er endvidere hensynet til virksomheden der giver mulighed for at afsætte ledelsen af virksomheden, såfremt ledelsen ikke samarbejder loyalt med henblik på at skabe det bedste grundlag for rekonstruktionen. Det vil, ifølge Konkursrådets anbefalinger, være en fordel at virksomhedens kreditorer får mulighed for begære en skyldner i rekonstruktion. Derved gives mulighed for at opnå en større del af tilgodehavender, end ved konkurs, hvor dividenden for denne konkursklasse ofte er meget begrænset. Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel vil dette også være en fordel, da de nye regler vil være med til at skabe en større investeringslyst og dermed indvirke positivt på antallet af arbejdspladser i Danmark 25. Rekonstruktionsreglerne skal være med at skabe det bedst mulige grundlag for at opnå en succesfuld rekonstruktion og dette vil en regulering af bestemmelserne, vedrørende de gensidige bebyrdende aftaler, kunne medvirke til. Der er derfor indsat mulighed for at genoplive misligholdte aftaler, idet det ikke fra Konkursrådet fandtes rimeligt, for den nødlidende virksomhed, at det kan være tilfældigt om medkontrahenten har nået at ophæve aftalen, lige inden der indledes rekonstruktionsbehandling Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. side

18 2.4 Muligheder såfremt virksomheden er nødlidende Såfremt en virksomheds økonomiske vanskeligheder er så massive at handling påkræves, er der flere muligheder. Nedenstående muligheder er beskrevet ud fra, hvor indgribende de er i skyldners og kreditors forhold til aftalefriheden. Det bør her nævnes at ændringen af konkursloven ikke vil gøre reglerne om konkursbehandling overflødige, da der stadig vil være virksomheder som har så svære økonomiske problemer, at en rekonstruktion ikke vil være en efficient løsning Udenretlig rekonstruktion Der skelnes mellem to typer af rekonstruktioner; den udenretlige og den indenretlige rekonstruktion. Udenretlig rekonstruktion er en rekonstruktion af skyldners virksomhed udenom Skifteretten og udenom andre offentlige myndigheder. Denne type rekonstruktion har, indtil reformen af rekonstruktionsreglerne, været den mest udbredte og det er endnu usikkert om de nye regler vil ændre herpå. Virksomheden finder ved den udenretlige rekonstruktion, sammen med dens kreditorer, en løsning hvorpå virksomheden fortsætter driften. Behovet for den udenretlige rekonstruktion vil stadig, på trods af indførelsen af det nye regelsæt, være aktuel for nogle virksomheder i de tilfælde, hvor virksomhedens videreførelse vil være betinget af, at offentligheden ikke får kendskab til deres økonomiske vanskeligheder, idet kunder og leverandører i så fald vil ændre på aftalebetingelserne 27. Der er ingen formelle rammer for den udenretlige rekonstruktion, men rekonstruktionen vil ofte være en kombination af frivillig akkord 28, likvidation 29 og/ eller en ordning om betalingsudsættelse 30. Når det overvejes om udenretlig rekonstruktion kan anvendes, må virksomhedens økonomiske situation belyses og det må vurderes om der er et rimeligt niveau af frie aktiver, der kan indgå som led i den frivillige aftale 31. Selvom der ikke er nogen formel fristdag i forbindelse med en frivillig gældsordning ses det i praksis ofte, at kreditorerne stiller krav om en fristdag, for at sikre sig mod omstødelige 27 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Kreditor indvilliger frivilligt i en nedsættelse af gælden 29 Afvikling af virksomheden 30 Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side 44 18

19 dispositioner mv. Lighedsprincippet, hvor ingen kreditorer må stilles bedre end andre, gælder ikke for de frivillige ordninger 32, men vil i praksis kræve god argumentation, førend de øvrige kreditorer vil acceptere forskelsbehandling. Endnu en fordel ved denne type af rekonstruktion vil være, at der ikke er de samme omkostninger forbundet med rekonstruktionen, som ved en indenretlig rekonstruktion eller konkurs i Skifterets regi. Der vil fortsat være advokat- og andre rådgivningsomkostninger, men garanti til Skifteretten, samt andre sagsomkostninger påløber ikke ved udenretlig rekonstruktion. Ulempen ved den udenretlige rekonstruktion, vil være at, kun de kreditorer der deltager i rekonstruktionen, er bundet af aftalen og at det kan være svært at få alle kreditorerne til at acceptere rekonstruktionen 33. Derudover kan der være kreditorer der iværksætter individual eller universal forfølgning, som kan hindre, at der kan gennemføres en aftale, og den videre behandling af virksomhedens økonomiske vanskeligheder vil overgå til Skifteretten Indenretlig rekonstruktion Den indenretlige rekonstruktion foregår i Skifterettens regi og har erstattet tvangsakkord og anmeldt betalingsstandsning. Det er denne type rekonstruktion, den følgende analyse primært vil omhandle. Rekonstruktionsforløbet indledes ved at Skifteretten modtager begæring om rekonstruktion. Forløbet afhænger af, hvorvidt skyldner har indvilget i rekonstruktionen eller om denne først senere giver sit samtykke for fastlæggelse af fristdagen. Når retten indleder rekonstruktion, vil der samtidig etableres en fristdag, jf. KL 1. Fristdagen har betydning for de omstødelige dispositioner, samt for skyldnerens dispositionsret mv. 34. Fastlæggelse af fristdagen er samtidig kreditorernes sikkerhed for, at deres interesser varetages efter konkurslovens regler om konkursordenen Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave 2011 side Møgelvang-Hansen, Peter & Von Eyben, Bo, Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret, Thomson Reuters, 6. udgave 2010 side Rammeskow Bang-Pedersen, Ulrik m.fl., Rekonstruktion Teori og Praksis, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave Side Konkurslovens

20 Skifteretten kan nægte at indlede rekonstruktionsbehandlingen, selvom skyldner og kreditorer er enige om at rekonstruktion bør indledes. Rettens nægtelse skal opstå, hvis skyldner er solvent, eller hvis rekonstruktionen er åbenbar udsigtsløs. Hvis skyldner ikke er enig i at dennes virksomhed skal rekonstrueres, har Konkursrådet i betænkningen opfordret til, at Skifteretten på dette tidspunkt får til opgave at rådgive og sikre, at en skyldner, der ikke vil erklærer sig enig i at der skal indledes rekonstruktion, kender konsekvensen deraf 36. Konsekvensen kan være at debitor bliver erklæret konkurs eller, hvis han ikke vil samarbejde, at rekonstruktøren overtager ledelsen af den nødlidende virksomhed. Skyldner er derfor nødsaget til at samarbejde og være loyal. Den indenretlige rekonstruktion vil altid indeholde elementer af tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse, jf. KL 10. Indholdet af tvangsakkord kan indebære en procentvis nedsættelse af skyldners gæld eller betalingsudsættelse. Ved virksomhedsoverdragelse vil der ske en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse af skyldners virksomhed 37. De to elementer kan endvidere kombineres. Den indenretlige rekonstruktion vil, rent tidsmæssigt, kunne tage op til knapt et år. Tidshorisonten afhænger af, hvor hurtigt en rekonstruktionsplan kan udarbejdes og vedtages af kreditorerne. Derudover medfører indledningen til rekonstruktionen også at der etableres sikkerhedsstillelse for omkostninger til både rekonstruktionen, samt en eventuel konkursbehandling, Omkostninger jf. Konkursloven ved rekonstruktion I den situation, hvor skyldner selv begærer rekonstruktionen, stilles der som hovedregel ikke krav om, at der skal stilles sikkerhed for omkostningerne i forbindelse med rekonstruktionen 38. Der skal betales en retsafgift 39, når der indgives anmodning om rekonstruktionsbehandling. I de situationer, hvor det er kreditor der begærer rekonstruktionen, skal denne stille sikkerhed for de omkostninger der er i forbindelse med rekonstruktøren og tillidsmandens virksomhed, jf. KL 11 a. stk. 4. Kreditor hæfter ikke for omkostninger ud over sikkerhedsstillelsen og hæfter kun, hvis omkostningerne ikke kan dækkes af skyldners midler. Normalvis, er sikkerhedsstillelsen 36 Betænkning 1512 om rekonstruktion mv. Side Ørgaard, Anders m.fl, Rekonstruktionsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3 udgave Side Ørgaard, Anders m.fl, Rekonstruktionsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 3 udgave Side

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Rekonstruktion. Teori og praksis

Rekonstruktion. Teori og praksis Rekonstruktion Teori og praksis Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Rekonstruktion af insolvente virksomheder

Rekonstruktion af insolvente virksomheder Kandidatafhandling på Cand. Merc.(jur) Maj 2011 Vejledere: Caspar Rose og Frederik Meding Rekonstruktion af insolvente virksomheder En retsøkonomisk analyse af, i hvilket omfang ændringen af konkursloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Rekonstruktionsregelsættets anvendelse i praksis i perioden

Rekonstruktionsregelsættets anvendelse i praksis i perioden Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Thomas Bernth Jensen Vejleder: Gert Nissen Antal anslag (ink. figurer): 131.891 Rekonstruktionsregelsættets anvendelse i praksis i perioden 2011-2015 - En

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Rekonstruktionsretten

Rekonstruktionsretten Copenhagen Business School 2011 Rekonstruktionsretten - Set fra den finansielle virksomheds synspunkt Mette Erikstrup Cpr.nr. 060986-xxxx Studium: HD 2. del, Finansiel rådgivning Vejleder: Frederik Meding

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Rekonstruktion af insolvente virksomheder fra den regnskabskyndige tillidsmands perspektiv

Rekonstruktion af insolvente virksomheder fra den regnskabskyndige tillidsmands perspektiv Rekonstruktion af insolvente virksomheder fra den regnskabskyndige tillidsmands perspektiv Reconstruction of insolvent companies from the perspective of the accounting expert Vejleder: Troels Michael Lilja

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Rekonstruktion Tillidsmandens arbejdsopgaver og udfordringer

Rekonstruktion Tillidsmandens arbejdsopgaver og udfordringer Kandidatafhandling (cand.merc.aud) Forfatter: Thomas Wiese Lyngholm September 2013 Rekonstruktion Tillidsmandens arbejdsopgaver og udfordringer Kandidatafhandling 01-09-2013 Vejleder: Claus Holm Institute

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion. Financial lease agreements in reconstruction

Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion. Financial lease agreements in reconstruction Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion Financial lease agreements in reconstruction af JACOB NØRKJÆR PEHRSON Afhandlingen belyser og kommer med løsningsforslag til nogle af de udfordringer, leasingselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Copenhagen Business School. Kandidatafhandling. Cand.merc.jur Rekonstruktion

Copenhagen Business School. Kandidatafhandling. Cand.merc.jur Rekonstruktion Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.jur 17.01.2013 Rekonstruktion Rekonstruktørens erstatningsansvar samt rekonstruktionsreglernes økonomiske effekter og samfundsmæssige efficiens Vejledere:

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens 12 e mv.

Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens 12 e mv. Civilafdelingen Dato: 7. januar 2016 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh: Nicolai Holm Larsen Sagsnr.: 2015-4074-0008 Dok.: 1676706 Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Insolvensrettens Dag -7. april 2011

Insolvensrettens Dag -7. april 2011 VALDAL ADVOKATFIRMA, Øst ter Allé 33, 2100 København Ø, Telefon: 35 38 50 00 Fax: 35 38 68 00, E-mail: valdal Insolvensrettens Dag -7. april 2011 De danske regler for gældssanering VALDAL ADVOKATFIRMA,

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere