Det Arktiske Oceans tektoniske udvikling - en diskussion af udvalgte pladetektoniske modeller i forbindelse med FN s Havretskonventions 76

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Arktiske Oceans tektoniske udvikling - en diskussion af udvalgte pladetektoniske modeller i forbindelse med FN s Havretskonventions 76"

Transkript

1 Side 1/8 Til: 76-forprojektgruppen vedr. området nord for Grønland Fra: Kim Zinck-Jørgensen Kopi til: Kaj Sørensen Fortroligt: ja (frigivet dec.2003) Dato: GEUS-NOTAT nr.: 09-EN J.nr. GEUS: Emne: Det Arktiske Oceans tektoniske udvikling - en diskussion af udvalgte pladetektoniske modeller i forbindelse med FN s Havretskonventions 76 Indledning Der er gennem de sidste ti til tyve års tid indsamlet relativt store mængder af moderne geofysiske data samt enkelte borekerner, og der er således sket en væsentlig forbedring af forståelsen af det Arktiske Oceans geologiske og tektoniske udvikling. Tiltrods herfor er de tilgængelige geologiske og geofysiske data fra dette enorme område fortsat meget sparsomme, og der er fortsat store hvide pletter i vores geologiske og strukturelle forståelse af området. Der er gennem årene publiceret et stort antal af pladetektoniske rekonstruktionsmodeller for det Arktiske Ocean og omkringliggende områder. Dette notat forsøger at give en kort status over de mest udbredte/accepterede modeller, og kort diskutere nogle af de væsentlige forskelle og nøgleproblemer navnlig de med relevans for Nordgrønland. Der er i dag almindelig enighed om at skorpen under de dybere abyssale dele af det Arktiske Ocean er af oceanisk oprindelse, og er dannet siden tidlig Kridt tid som følge af mindst to faser af oceanbundsspredning. De centrale dele af oceanet gennemskæres af en række submarine rygge. Den mest prominente af disse, Lomonosov Ryggen, strækker sig mellem Lincoln Havet og de Nysibiriske Øer, og adskiller det ældre Amerasiske Bassin fra det yngre Eurasiske Bassin. Såvel skorpens sammensætning som den tektoniske udvikling af det Eurasiske Bassin er relativt veldokumenteret, ikke mindst på grund af tilstedeværelsen af tydelige, korrelerbare, lineære magnetiske anomalier på oceanbunden. Tilsvarende korrelerbare magnetiske anomalier ses ikke i det Amerasiske Bassin, hvorfor timingen og geometrien af den formodede oceanbundsspredning her er noget mere usikker. Boreprøver samt nyere seismiske data fra Lomonosov Ryggen viser til gengæld stærk evidens for at denne ryg er af kontinental oprindelse, og blev adskilt fra Barents-Kara Shelfen i tidlig Eocæn tid da oceanbundsspredningen startede i Nordatlanten og i det Eurasiske Bassin (Jokat et al. 1992; Jokat et al. 1995; Grantz et al. 2001). Oceanbundsspredningen forsætter i dag langs den markante Gakkel Ryg, der løber som en fortsættelse af den Nordatlantiske Ryg fra Nordgrønland til Laptev Sea. De to submarine plateauer, Morris Jesup og Yermak Plateauet, som er symmetrisk placeret på hver sin side af spredningsryggen henholdsvis nord og øst for Nordgrønland, er af noget mere

2 Side 2/8 tvivlsom oprindelse. Det er dog den mest udbredte opfattelse, at der er tale om plateauer af vulkansk oprindelse på overvejende oceanisk skorpe, måske dannet over en hot spot under den arktiske midtoceanryg i sen Eocæn til tidlig Oligocæn tid (Dawes 1990; Kristoffersen 1990). To tilsyneladende sammenhængende, submarine rygge i det Amerasiske Bassin, Mendeleev og Alpha Ryggen, er også af tvivlsom oprindelse. Geofysiske data peger således ikke entydigt på en skorpesammensætning af enten oceanisk eller kontinental oprindelse. Nyere seismiske data tyder dog på, at Alpha Ryggen ligger på oceanisk skorpe (Jokat 2003). Også for Mendeleev og Alpha ryggene er det den mest udbredte antagelse, at de er af vulkansk oprindelse og dannet over en hot spot under åbningen af det Amerasiske Bassin i tidlig til midt Kridt tid (Embry 2000). Kort resume af det Arktiske Oceans tektoniske historie I Trias-tiden var de kontinentale landmasser, som i dag omkranser det Arktiske Ocean en del af superkontinentet Pangæa. Palæooceanet Iapetus mellem den Nordamerikanske plade (incl. Grønland) og den Baltiske- og Sibirske plade lukkede således i Silur til Devon tid og førte til dannelsen af bl.a. de Østgrønlandske og Skandinaviske Kaledonider, samt den Ellesmeriske Foldekæde i Nordgrønland og på Ellesmere Island (Lawver et al. 2002). Dannelsen af det nuværende Arktiske Ocean begyndte med åbningen af det Amerasiske Bassin i løbet af Nedre Kridt. Åbningen foregik formodentlig ved en rotation mod uret af arktisk Alaska i forhold til arktisk Canada (Grantz et al. 1990; Lawver & Scotese 1990; Grantz et al. 1998; Lawver et al. 2002). Modellen indebærer en større samtidig transform forkastning langs Lomonosov Ryggen (på det tidspunkt en del af Barents-Kara Shelfen). Oceanbundsspredning i Nordatlanten og i det Eurasiske Bassin starter ikke før i tidlig Eocæn tid (Srivastava & Tapscott 1986; Tessensohn & Piepjohn 2000; Harrison et al. 1999); men allerede fra sen Kridt tid er der kraftig tektonisk aktivitet i områderne i og omkring Nordgrønland i form af intrakontinental rift-associeret vulkanisme. Paleocæn til Eocæn oceanbundsspredning i Baffin Bugten og Labrador Havet, og samtidig spredning i Nordatlanten/det Eurasiske Bassin fra tidlig Eocæn tid medfører en relativ nordvestlig og nordlig bevægelse af Grønland. Denne bevægelse resulterer i kompressiv deformation i Ellesmere Island, Nordgrønland og Svalbard (Eurekan Orogen) (Tessensohn & Piepjohn 2000; Harrison et al. 1999). I begyndelsen af Oligocæn ophører spredningen i Baffin Bay Labrador Sea området og Grønland bliver derved en del af den Nordamerikanske plade. Kompressiv deformation ophører samtidigt i Ellesmere Island og i området mellem Nordgrønland og Svalbard. Oceanbundsspredningen i det Eurasiske Bassin mellem Lomonosov Ryggen og Barents-Kara Shelfen fortsætter frem til recent tid. Dette korte resume af det Arktiske Oceans tektoniske historie er overvejende i overensstemmelse med den pladetektoniske rekonstruktion af hele det Arktiske område, som præsenteres af Lawver med flere i (Lawver et al. 2002). Her gives en detaljeret rekonstruktion af hele det arktiske område helt tilbage til Ordovicium, ledsaget af talrige palæo-geografiske kort. Lawvers rekonstruktion bruger dog Srivastava & Tapsscotts model for åbningen af Labrador Havet (Srivastava & Tapscott 1986), hvilket indebærer åbning allerede i Øvre Kridt samt betydelig sinistral bevægelse langs Nares Strait. Diskussion: Dannelsen af det Amerasiske Bassin er fortsat et kontroversielt emne, dels på grund af mangelen på korrelerbare magnetiske anomalier, og dels på grund af et generelt kompliceret anomalimønster. De

3 Side 3/8 fleste nyere modeller opererer med en rotationsåbning mod uret af arktisk Alaska i forhold til arktisk Canada i Nedre Kridt tid (Embry 2000; Grantz et al. 1998; Lawver et al. 2002). En sådan model understøttes bl.a. af det magnetiske og gravimetriske anomalimønster i det Canadiske Bassin, kernemateriale fra det submarine Chukchi Borderland, palæomagnetiske landdata og geologiske lineamenter i Alaska og Canada. Selvom modellen er almindeligt accepteret, er der forsat problemer med mange detaljer som følge af det sparsomme datagrundlag. Bl.a. er Mendeleev og Alpha ryggenes oprindelse fortsat meget usikker, og en stor transform forkastning langs Lomonosov Ryggen som afgrænsning mod det Eurasiske Bassin mangler også at blive påvist. Lawver et al. (2002) med flere foreslår, at de to rygge repræsenterer en tidlig manifestation af den islandske hot spot, og at samme hot spot muligvis forårsagede den initiale åbning af det Amerasiske Bassin. I modsætning til det Amerasiske Bassin, er den tidsmæssige og geometriske ramme for åbningen af det Eurasiske Bassin og Grønlandshavet Norskehavet i tidlig Eocæn tid relativt veldefineret, ikke mindst som følge af tilstedeværelsen af tydelige, korrelerbare magnetiske anomalier i disse oceanområder (Srivastava & Tapscott 1986). Der er til gengæld en del diskussion om datering, rækkefølge og konsekvenser af de forudgående Øvre Kridt til Paleocæne tektoniske hændelser i områderne omkring Nordgrønland-Svalbard samt i Labrador Havet, Baffin Bugten og Nares Strædet. Ydermere er der tvivl om Morris Jesup og Yermak plateauernes oprindelse og alder. Ifølge Roest & Srivastava (1989) starter oceanbundsspredningen i Labrador Havet i anomali 33 tid (Øvre Kridt). Chalmers & Laursen (1995) argumenterer for, bl.a. på baggrund af nyere refleksionseismiske data fra Sydvestgrønland, at spredningen først starter i anomali 27 tid (Paleocæn), og at Roest Srivastavas påståede anomali 31 og -33 i virkeligheden ligger på kontinental skorpe. Begge parter er dog enige om at spredningen i Labrador Havet skifter retning i anomali 24 tid (samtidig med at spredningen starter mellem Grønland og Norge) fra en NE SW orienteret spredning til en næsten N S rettet spredning. Hvorvidt oceanbundsspredningen starter i anomali 27 eller 33 tid har en del betydning for de pladetektoniske rekonstruktioner, herunder om åbningen af Labrador Havet og Baffin Bugten var ledsaget af en op til flere hundrede km sinistral forsætning langs Nares Strædet (Srivastava & Tapscott 1986). Placeringen af de forskellige geologiske terræner og lineamenter i Nordgrønland og Ellesmere Island taler imod en større sinistral bevægelse (Soper et al. 1982), hvorimod de fleste pladetektoniske rekonstruktioner, der i øvrigt som oftest anvender Roest og Srivastavas tolkning, indebærer en sinistral bevægelse af Grønland i forhold til Ellesmere Island på mindst 125 km (se f.eks. Tessensohn & Piepjohn (2000); Lawver et al. (2002)). Dateringen af de Øvre Kretasiske til Palæogene tektoniske begivenheder i Ellesmere Island, Nordgrønland og Svalbard udgør også et område hvorom der hersker en del uenighed, ikke mindst på grund af usikre dateringer og korrelationer af de enkelte deformationsfaser. I Nordgrønland ses nordvergente overskydninger af Palæozoiske sedimenter på rift-associerede vulkanitter af Øvre Kridt alder. I modsætning til dateringen af vulkanitterne, så er dateringen af overskydningen meget usikker, og der er i literaturen foreslået aldre lige fra Nedre Paleocæn (Lyberis & Manby 2001) til øverste Eocæn tid (Estrada et al. 2001). I Wandel Hav Bassinet i østlige Nordgrønland ses foldede og forkastede Mesozoiske sedimenter sammen med udeformerede Øvre Paleocæne til Nedre Eocæne sedimenter (Håkansson et al. 1991; Lyck & Stemmerik 2000), hvilket peger på at den seneste kompressive deformationsfase i Wandel Hav Bassinet fandt sted før slutningen af Paleocæn (Håkansson & Pedersen 2001). På Ellesmere Island er de yngste kompressive Eurekan strukturer

4 Side 4/8 angiveligt af Øvre Eocæn eller Nedre Oligocæn alder (Piepjohn et al. 2000), mens dateringen af Vestspitsbergens foldebælte også er genstand for en diskussion. Således mener Lyberis & Manby (1993), at hoveddeformationen er af Øvre Kridt til tidlig Paleocæn alder, hvorimod Lepvrier (2000) argumenterer for en sen Paleocæn til Eocæn alder for samme deformation. Disse divergerende daterings-opfattelser giver plads til forskellige pladetektoniske rekonstruktioner som f.eks. (Tessensohn & Piepjohn 2000; Harrison et al. 1999). I Tessensohn og Piepjohns rekonstruktion (se fig. foroven) resulterer en sen Kridt til tidlig Eocæn oceanbundsspredning i Labrador Havet og Baffin Bugten i en 125 km sinistral forsætning af Grønland langs Nares Strædet. Fra tidlig Eocæn til begyndelsen af Oligocæn forekommer der i modellen oceanbundsspredning både øst og vest for Grønland. Det medfører en relativ nordværts bevægelse af Grønland, og dermed konvergens med Ellesmere Island og Svalbard hvorunder hoveddeformationen i Eurekan og Vestspitsbergens foldebælter finder sted. Efter ophør af Labrador-spredningen i tidlig Oligocæn fortsætter spredningen øst og nord for Grønland. Det resulterer i en fortsat dextral, men nu transtensional, bevægelse af Svalbard i forhold til Grønland langs de Geer Sprækkezonen. I modellen præsenteret af Harrison et al. starter oceanbundsspredningen i Labrador Havet først i Paleocæn tid (jævnfør (Chalmers & Laursen 1995)). Den mest markante forskel til Tessensohn &

5 Side 5/8 Piepjohns model er, at Harrisons model opererer med en diakron, vestgående ekspansion af det Tertiære foldebælte i Nordgrønland, Svalbard og Ellesmere Island, startende allerede i Paleocæn tid med dextral transpression mellem Grønland og Svalbard. Denne foreslåede model med senere spredningsstart i Labrador Havet og en vestgående ekspansion af deformationen indebærer en ubetydelig netto sideværts bevægelse lang Nares Strædet, idet en evt. tidlig sinistral forsætning vil have været efterfulgt af en senere dextral reaktivering. Det skal dog understreges, at nye seismiske data indsamlet i 2001 og 2002 af TGS-NOPEC og Råstofdirektoratet (med GEUS som teknisk rådgiver) viser, at der med nye høj-kvalitetsdata kan stilles spørgsmålstegn ved positionen af ocean kontinentgrænsen i området, og dermed for både tidspunktet af spredningens start og ophør og selve spredningsraten. Dette kan have store implikationer for den tektoniske model af områder rundt om Grønland. Disse data er endnu ikke publiceret, men kort nævnt i et abstract af Christiansen et al. (2002). Som ovenfor nævnt er der fortsat tvivl om Morris Jesup og Yermak plateauernes oprindelse og sammenhæng med henholdsvis Nordgrønland og Barents shelfen. Plateauernes meget symmetriske placering omkring spredningsryggen samt deres geofysiske karakter, har medført at man i litteraturen allerede tidligt foreslog en fælles vulkansk oprindelse på den sydlige del af Gakkel spredningsryggen forud for tidlig Oligocæn tid (Dawes 1990). En sådan model kan dog meget vel vise sig at være for simpel. Geofysiske data indikerer således at skorpen under den sydlige del af Yermak Plateauet muligvis er af delvist kontinental oprindelse (Kristoffersen 1990). Nyere refleksionsseismiske profiler peger desuden på markante forskelle de to plateauer imellem, både hvad angår sedimenttykkelser og basement strukturer (Jokat 2003). En yderligere komplicerende faktor er det sparsomme datagrundlag. Dette er specielt et problem for den sydlige del af Morris Jesup Plateauet, hvor en mulig transform forkastning mellem plateauet og den nordgrønlandske kyst fortsat er fuldstændig udokumenteret. Mangelen på geologiske og seismiske data i området mellem Lincoln Havet og Lomonosov Ryggen giver på samme måde problemer med en udredning af de geologiske og strukturelle forhold på grænsen mellem de to områder, og gør enhver geologisk tolkning meget spekulativ. Der kan for indeværende derfor ikke gives noget sikkert bud på Lomonosov Ryggen s opbygning, og hvorvidt den kan betragtes som en naturlig geologisk forlængelse af Nordgrønland/Ellesmere Island. References: Chalmers, J.A. & Laursen, K.H. 1995: Labrador Sea: the extent of continental and oceanic crust and the timing of the onset of seafloor spreading. Marine and Petroleum Geology 12, Christiansen, F.G., Olsen, J.C., Planke, S., Amundsen, H.E.F., Bojesen-Koefoed, J.A., Dalhoff, F., Myklebust, R., Nøhr-Hansen, H. & Sønderholm, M. 2002: West Greenland basin development - new evidence of old sediments. AAPG Hedberg Conference, Stavanger, Norway, September 8-11, Abstract. Dawes, P.R. 1990: The North Greenland Continental Margin. In: Grantz, A., Johnson, L. & Sweeney, J.F. (eds): The Arctic Ocean region, The Geology of North America, Vol. L, : The Geological Society of America.

6 Side 6/8 Embry, A.F. 2000: Counterclockwise Rotation of the Arctic Alaska Plate: Best Available Model or Untenable Hypothesis for the Opening of the Amerasia Basin. In: Roland, N.W. & Tessensohn, F. (eds): III. International Conference on Arctic Margins. Celle (Germany) October Polarforschung 68(1), Estrada, S., Höhndorf, A. & Henjes-Kunst, F. 2001: Cretaceous/Tertiary Volcanism in North Greenland: the Kap Washington Group. In: Roland, N.W. & Tessensohn, F. (eds): III. International Conference on Arctic Margins. Celle (Germany) October Polarforschung 69, Grantz, A., Clark, D.L., Phillips, R.L. & Srivastava, S.P. 1998: Phanerozoic stratigraphy of Northwind Ridge, magnetic anomalies in the Canada basin, and the geometry and timing of rifting in the Amerasia basin, Arctic Ocean. Geological Society of America Bulletin 110(6), Grantz, A., May, S.D., Taylor, P.T. & Lawver, L.A. 1990: Canada Basin. In: Grantz, A., Johnson, L. & Sweeney, J.F. (eds): The Arctic Ocean region, The Geology of North America, Vol. L, : the Geological Society of America. Grantz, A., Pease, V.L., Willard, D.A., Phillips, R.L. & Clark, D.L. 2001: Bedrock samples from 89 o North: Implications for the geologic framework and Neogene paleoceanography of Lomonosov Ridge and a tie to the Barents shelf. Geological Society of America Bulletin 113(10), Harrison, J.C., Mayr, U., McNeil, D.H., Sweet, A.R., McIntyre, D.J., Eberle, J.J., Harington, C.R., Chalmers, J.A., Dam, G. & Nørh-Hansen, H. 1999: Correlation of Cenozoic sequences of the Canadian Arctic region and Greenland; implications for the tectonic history of northern North America. Bulletin of Canadian Petroleum Geology 47(3), Håkansson, E., Heinberg, C. & Stemmerik, L. 1991: Mesozoic and Cenozoic history of the Wandel Sea Basin area, North Greenland. In: Peel, J.S. & Sønderholm, M. (eds): Sedimentary basins of North Greenland. Grønlands Geologiske Undersøgelse Bulletin 160, Håkansson, E. & Pedersen, S.A.S. 2001: The Wandel Hav Strike-Slip Mobile Belt - A Mesozoic plate boundary in North Greenland. Bulletin of the Geological Society of Denmark 48, Jokat, W. 2003: Seismic investigations along the western sector of Alpha Ridge, Central Arctic Ocean. Geophysical Journal International 152, Jokat, W., Uenzelmann-Neben, G., Kristoffersen, Y. & Rasmussen, T.M. 1992: Lomonosov Ridge - A double-sided continental margin. Geology 20, Jokat, W., Weigelt, E., Kristoffersen, Y., Rasmussen, T. & Schöne, T. 1995: New insights into the evolution of the Lomonosov Ridge and the Eurasian Basin. Geophysical Journal International 122(2),

7 Side 7/8 Kristoffersen, Y. 1990: Eurasia Basin. In: Grantz, A., Johnson, L. & Sweeney, J.F. (eds): The Arctic Ocean region, The Geology of North America, Vol. L, : The Geological Society of America. Lawver, L.A., Grantz, A. & Gahagan, L.M. 2002: Plate kinematic evolution of the present Arctic region since the Ordovician. In: Miller, E.L., Grantz, A. & Klemperer, S.L. (eds): Tectonic Evolution of the Bering Shelf-Chukchi Sea-Arctic Margin and Adjacent Landmasses. Geological Society of America Special Paper 360, Lawver, L.A. & Scotese, C.R. 1990: A review of tectonic models for the evolution of the Canada Basin. In: Grantz, A., Johnson, L. & Sweeney, J.F. (eds): The Arctic Ocean region, The Geology of North America, Vol. L, : The Geological Society of America. Lepvrier, C. 2000: Drift of Greenland and Correlation of Tertiary Tectonic Events in the West Spitsbergen and Eurekan Fold-Thrust Belts. In: Roland, N.W. & Tessensohn, F. (eds): III. International Conference on Arctic Margins. Celle (Germany) October Polarforschung 68, Lyberis, N. & Manby, G. 1993: The origin of the West Spitsbergen Fold Belt from geological constraints and plate kinematics: implications for the Arctic. Tectonophysics 224, Lyberis, N. & Manby, G. 2001: The Eurekan Deformation of North and Eastern North Greenland. In: Roland, N.W. & Tessensohn, F. (eds): III. International Conference on Arrctic Margins. Celle (Germany) October Polarforschung 69, Lyck, J.M. & Stemmerik, L. 2000: Palynology and depositional history of the Paleocene? Thyra Ø Formation, Wandel Sea Basin, eastern North Greenland. Geology of Greenland Survey Bulletin 187, Piepjohn, K., Tessensohn, F., Harrison, C. & Mayr, U. 2000: Involvement of a Tertiary Foreland Basin in the Eurekan Foldbelt Deformation, NW Coast of Kane Basin, Ellesmere Island, Canada. In: Roland, N.W. & Tessensohn, F. (eds): III. International Conference on Arctic Margins. Celle (Germany) October Polarforschung 68, Roest, W.R. & Srivastava, S.P. 1989: Sea-floor spreading in the Labrador Sea: A new reconstruction. Geology 17, Soper, N.J., Dawes, P.R. & Higgins, A.K. 1982: Cretaceous-Tertiary magmatic and tectonic events in North Greenland and the history of adjacent ocean basins. In: Dawes, P.R. & J.W.Kerr (eds): Nares Strait and the drift of Greenland: a conflict in plate tectonics. Meddelelser om Grønland, Geoscience 8, Srivastava, S.P. & Tapscott, C.R. 1986: Plate kinematics of the North Atlantic. In: Vogt, P.R. & Tucholke, B.E. (eds): The Western North Atlantic Rigion, The Geology of North America, Vol. M, : The Geological Society of America.

8 Side 8/8 Tessensohn, F. & Piepjohn, K. 2000: Eocene Compressive Deformation in Arctic Canada, North Greenland and Svalbard and Its Plate Tectonic Causes. In: Roland, N.W. & Tessensohn, F. (eds): III. International Conference on Arctic Margins. Celle (Germany) October Polarforschung 68,

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet

Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet Rene Forsberg Geodynamikafdelingen, Danmarks Rumcenter, rf@dnsc.dk Denne præsentation: Tyngdefelt og

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark NIELS SKYTTE CHRISTENSEN Christensen, N.S. 2003-15-11: Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark. DGF Grundvandsmøde 18.

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

GEUS I VIETNAM. 40 Millioner år siden

GEUS I VIETNAM. 40 Millioner år siden GEUS I VIETNAM Lars Henrik Nielsen GEUS s mangfoldige aktiviteter er ikke begrænset til det Danske Kongerige. GEUS udfører også geologisk forskning og rådgivning fjernt fra Thoravej, en kvart storcirkel

Læs mere

Fra Kridthav til Vesterhav. Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder

Fra Kridthav til Vesterhav. Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder Fra Kridthav til Vesterhav. ordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder PETER JAPSE Japsen, P. 2 12 31. Fra Kridthav til Vesterhav. ordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske

Læs mere

Turen går til De Dansk Vestindiske Øer. Nick Svendsen

Turen går til De Dansk Vestindiske Øer. Nick Svendsen Turen går til De Dansk Vestindiske Øer Nick Svendsen Introduktion De Dansk Vestindiske Øer er blevet nemmere at besøge som turist inden for det seneste år idet rejsebureauerne tilbyder direkte fly til

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse GEUS. Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse GEUS. Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse GEUS Publikationskatalog 2006 Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS Publication Catalogue 2006 1 Videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter/publikationer

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i området omkring Rødding-1 boringen vest for Skive by

Vurdering af det geotermiske potentiale i området omkring Rødding-1 boringen vest for Skive by Side 1/15 Til: Skive Geotermi A/S, ved Direktør Lars Yde Fra: GEUS, L.H. Nielsen, C.M. Nielsen, A. Mathiesen, L. Kristensen & J. Therkelsen Kopi til: Jens Jørgen Møller; Flemming G. Christiansen; Journalen

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

OLIE OG GAS I DANSK UNDERGRUND

OLIE OG GAS I DANSK UNDERGRUND 2013 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 1 OLIE OG GAS I DANSK UNDERGRUND OLIE- OG GASDANNELSE I NORDSØBASSINET JURASSISKE SANDSTENSRESERVOIRER MIOCÆNE KULBRINTER SKIFERGAS I DANMARK FORBEDRET TEKNIK FOR OLIEINDVINDING

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2012 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Cykliske alluvialaflejringer, Hornelen Bassinet (Devon), Vestnorge: Klimatisk kontra tektonisk styring

Cykliske alluvialaflejringer, Hornelen Bassinet (Devon), Vestnorge: Klimatisk kontra tektonisk styring Cykliske alluvialaflejringer, Hornelen Bassinet (Devon), Vestnorge: Klimatisk kontra tektonisk styring LARS SEIDLER & JAN K. MIKKELSEN Seidler, L. & Mikkelsen, J. K.: Cykliske alluvialaflejringer, Homelen

Læs mere

BORNHOLM SKÅNE REGIONENS

BORNHOLM SKÅNE REGIONENS 2011 GEOLOGI OG GEOGRAFI R. 1 BORHOLM SKÅE REGIOES TEKTOISKE UDVIKLIG JORDSKÆLV I SORGEFREI TORQUIST ZOE? BORHOLM SKÅE REGIOES TEKTOISKE UDVIKLIG Den geologiske opbygning af Bornholm og Skåne hænger sammen

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2015

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2015 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 05 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2006/16 Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde

Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde Fortid og fremtid i nord I starten af det forrige århundrede konkurrerede frygtløse opdagelsesrejsende om at blive den første til at nå den uberørte nordpol

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002 1 October Climate reconstruction during the MWP in the Baltic Sea from biogeochemical proxies in a sediment record Joachim Dippner Baltic Sea Research Institute Warnemuende (IOW), Germany Host: Christoph

Læs mere

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer

Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer Minik Rosing, Professor, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, minik@snm.ku.dk Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer Baggrundspapir fra Med bidrag fra:

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS

Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS Publikationskatalog 2008 Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS Publication Catalogue 2008 1 Videnskabelige artikler i internationale

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

De uundgåelige naturkatastrofer Viden kan beskytte os!

De uundgåelige naturkatastrofer Viden kan beskytte os! FOTO: NASA. De uundgåelige naturkatastrofer Viden kan beskytte os! Af Tine B. Larsen seniorforsker, GEUS Tusinder af mennesker dør årligt som følge af naturkatastrofer. Nogle år er værre end andre, og

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2005

DGF bestyrelsens beretning for 2005 DGF bestyrelsens beretning for 2005 Betyrelsen og sekretariatet Bestyrelsen har 12 medlemmer, som er ansat ved Geologisk Institut Københavns Universitet, Geologisk Institut Århus Universitet, Geologisk

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland Velkommen til ekspeditionen Test din viden Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis 01 Ekspeditionen fløj til Grønland 06 Skibsruterne i det nye Arktis 02 06 02 Råstofferne i Grønland 07 Holder

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 203 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Olie og gasefterforskning i Nordsøen: MENNESKETS UUDSLUKKELIGE TØRST EFTER ENERGI

Olie og gasefterforskning i Nordsøen: MENNESKETS UUDSLUKKELIGE TØRST EFTER ENERGI N Y T F R A G E U S Olie og gasefterforskning i Nordsøen: MENNESKETS UUDSLUKKELIGE TØRST EFTER ENERGI G E O L O G I OLIENS ABC NORDSØENS ABC NORDSØENS PLAYS OG RESSOURCER N R. 2 & 3 O K T O B E R 1 9 9

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

DC5946. Rekonstruktion og erklæring

DC5946. Rekonstruktion og erklæring DC5946 Rekonstruktion og erklæring Forløbet ved afkørsel A22 den 26. november 2007 -Tom side- Til Per Rønnei Herning, d. 17. april 2010 DanCrash 5946 Opdrag Rekonstruktion af uheldet med dokumentation

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV /LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV Institutional Repository of Lund University Found at http://lup.lub.lu.se 7KLV LV DQ DXWKRU SURGXFHG

Læs mere

NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011

NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011 Nuuk, 28. februar 2012 Meddelelse nr. 02/2012 Side 1 af 5 NUNAMINERALS ( NUNA ) RAPPORTERER OM KONTINUITET I QEQERTAASAQ REE PROSPEKTET RESULTATER FRA FASE 2 BORINGER 2011 Resumé Qeqertaasaq fase 2 boringer:

Læs mere

Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget

Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget Bassinudvikling i tidlig kridt-tid i den danske del af Central Truget ERIK THOMSEN, CLAUS HEILMANN-CLAUSEN, THORKILD FELDTHUSEN JENSEN, og OLE VALDEMAR VEJB/EK DGF Thomsen, E., Heilmann-Clausen, C, Jensen,

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark?

NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark? NYVURDERING AF GEOTERMISK ENERGI Har geotermien en fremtid i Danmark? Kai Sørensen, Anders Mathiesen, Ole V. Vejbæk og Niels Springer Temperaturen stiger med ca 30º C pr. km ned gennem den danske undergrund.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Hydrologisk modellering af North China Plain

Hydrologisk modellering af North China Plain HYACINT Afsluttende seminar 20. marts 2013 Hydrologisk modellering af North China Plain Michael Kristensen mikr@alectia.com North China Plain (NCP) Total areal: 142,000 km 2 ~3 x DK Befolkningstal: ~130

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2014

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2014 FELTAKTVTETER i GRØNLAND i 04 nformation fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER November 2005 INDHOLD FORORD (1) BAGGRUND (2) Lerindhold, geofysik og sårbarhed

Læs mere

HAVBUNDENS GEOLOGI I NORDATLANTEN - FRA FÆRØERNE TIL ØSTGRØNLAND

HAVBUNDENS GEOLOGI I NORDATLANTEN - FRA FÆRØERNE TIL ØSTGRØNLAND HAVBUNDENS GEOLOGI I NORDATLANTEN - FRA FÆRØERNE TIL ØSTGRØNLAND Tove Nielsen, Birger Larsen og Antoon Kuipers Vores viden om dybhavets geologiske processer og havbundens udformning er steget markant de

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 00-18

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 00-18 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 00-18 The Observed Climate of Greenland, 1958-99 - with Climatological Standard Normals, 1961-90 Klimaobservationer i Grønland, 1958-99

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere