Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations- og Observationsafsnit for Kvindesygdomme og Fødsler, Hjerte-lunge-karkirurgisk Operationsafsnit og Respirationscenter Vest. studerende modtages i Voksenintensiv og Hjerteopvågning, Operationsafsnit for Kvindesygdomme og Fødsler (indgang 10, loftskilt 20, 1. sal) og Hjerte-lunge-karkirurgisk Operationsafsnit (indgang 3, loftskil 11, 1. sal). Se afdelingens hjemmeside. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle De to respektive operationsafsnit har et tæt samarbejde med specielt: Opvågning (lunge, kar, urologi), Hjerteopvågning, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Afdeling for Hjertesygdomme og Børneafsnit A40. Observationsafsnit for Kvindesygdomme og Fødsler samt flere afsnit i Kvindesygdomme og Fødsler Desuden er der samarbejde med Røntgen og Skanning og de bioanalytiske afdelinger Som studerende vil du hyppigst samarbejde med følgende personalegrupper: Operationssygeplejersker Anæstesisygeplejersker Læger Portører Social- og sundhedsassistenter Serviceassistenter Radiografer Bioanalytikere Perfusionister

2 Patientkategorier/borgerkategorier På Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Operationsafsnit behandles patienter i alle aldersgrupper. Nedenfor er de hyppigste patientkategorier beskrevet. Hjertekirurgi: CABG (by-pass operationer), hjerteklap, kombination af aorta klap og CABG, børne hjerteoperationer, hjertetransplantationer Lungekirurgi (klassisk thoraxkirurgi): Cancer pulmones, Cancer oesofagi, Pectus excavatum/ carinatum (tragtbryst og fuglebryst), fjernelse af metastaser, biopsier, drænanlæggelse, andre scopiske thorax operationer Karkirurgi: Aorta / centrale kar rekonstruktioner, Perifere kar rekonstruktioner, EVAR (røntgen vejledt operation af Aortaaneurisme), In-situ bypass, fjernelse af metastaser, Carotis På Operationsafsnit for Kvindesygdomme og Fødsler behandles patienter i alle aldersgrupper indenfor det gynækologiske- og obstetriske speciale. De hyppigste patientkategorier i relation til gynækologi er: Laparoscopiske operationer/indgreb, vaginale operationer - cysto- og rectocele, fjernelse af uterus, abdominale operationer - fjernelse af uterus, cancer, evacuatio De hyppigste patientkategorier i relation til obstetrik er: Sectio, fastsidende/rest af placenta Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger I den per-operative sygepleje vil du komme til at arbejde med centrale kliniske problemstillinger, som retter sig mod opfyldelse af de grundlæggende behov. Operationssygepleje omfatter: Patientens psykiske reaktioner, forberedelse, information Korttidskontakt med patienten Den sovende patient De hygiejniske principper herunder håndhygiejne, antiseptiske- og aseptiske arbejdsmetoder, smitteforebyggelse, færdselsregler Klargøring af patienten til OP herunder rasering, kropsvask mv. Respiration og cirkulation herunder O2 betydning, sekretion og ventilation Ernæring herunder den fastende patient, væskebehov, væsketab, væskeregulering, BMI (body mass index). Ventrikelsonde. Anlæggelse af ernæringssonde (Clinifeedsonde) Udskillelse af affaldsstoffer herunder anlæggelse af katether á demeure Temperatur måling (hud, rectum og blæren) og temperaturregulering Varmetab herunder varmetabets betydning for den per-operative patient samt forebyggelse af dette Smerter herunder præ-, per- og postoperativ smertebehandling og hvilken betydning, det har for patientens rehabilitering

3 Lejring herunder observation af hud, trykskadeforebyggelse, forebyggelse af muskel- og nerve-skader. Skader på bevægelsesapparatet. Aflastningsmidler ved lejring. Lejring med hensyntagen til fysiologiske forhold Forebyggelse af fejl og utilsigtede hændelser (UTH) samt tilgodese patientsikkerhed. Kontrol foranstaltninger. Sikker kirurgi tjekliste. Patienter, der bedøves lokalt (lokal anæstesi) Dokumentation af sygeplejen samt tværprofessionelt Sårpleje herunder VAC-behandling og ernæringsinterventioner Kendskab til håndtering og forsendelse af histologiske og bakteriologiske prøver Etiske problemstillinger fx i forhold til hjertetransplantation, den inoperable patient (f.eks. udbredt cancer eller akut aorta aneurisme), akut sectio fx på grund af dårlig fosterhjertelyd Typiske kliniske sygeplejeopgaver Sygeplejen har hele tiden fokus på sundhedsbevarende tiltag, så komplikationer til sengelejet kan undgås. Der vil for den studerende (ud fra konkret beskrevne uddannelsestilbud, se Praktikportalen) være fokus på at: Observere ved bevidst brug af sanserne fx respiration, cirkulation, indgift af væske, udskillelser, smerter, kvalme, sår og forbindinger, komplikationer i forbindelse med immobilisering Udføre handlinger, herunder praktiske færdigheder og anvendelse af hygiejniske principper, fx hygiejnisk adfærd på OP-stuen, steril/aseptisk teknik og udvalgte procedurer Planlægge, strukturere, prioritere og vurdere behovet for sygepleje, fx tilpasse plejen til patientens behov Dokumentere observationer og udført pleje i samarbejde med sygeplejerske Evaluere og begrunde den udførte pleje Vejlede og informere patienter i afgrænsede områder Samarbejde med andre faggrupper Sygeplejefaglige opgaver, der er knyttet til at udføre sygepleje, relaterer sig til operationsafsnittets patientkategorier og det/de konkrete patientforløb, som du er involveret i. Hygiejniske forholdsregler Håndhygiejne, sterilitet, smitteforebyggelse, færdsel i sterilt miljø, udpakning af sterile utensilier, aseptisk teknik, desinfektion af patientens hud Respiration og cirkulation Observere, vurdere og registrere den normale respiration og cirkulation, Kendskab til de faktorer, der påvirker den per-operative patient, vurdering og observation af blodtab Ernæring Den fastende patient, Body Mass Index, evt. ernæringsscrening (er udført i sengeafsnit), servering af mad i opvågningsafsnit, kendskab til væsketerapibehandling

4 Udskillelse af affaldsstoffer Observation, vurdering og registrering af urinens udseende, farve og mængde, anlægge katheter á demeure, observation, vurdering og registrering af dræn, udskillelse af affaldsstoffer som betydning for den per-operative patient Legemstemperatur Den normale temperatur, faktorer der påvirker patientens temperaturregulering, forebyggelse af varmetab Sanse- og nervesystem observere og vurdere patientens bevidsthedsniveau Smerter Forebyggende smertebehandling fx suppositorie Pamol, observationer i forhold til lokalbedøvelse. Hud og slimhinder Sårpleje/forbindinger herunder behandling af urene sår, forskellige lejringer i forhold til operation, forebygge immobilisationens påvirkning af nerver, muskler og hud, herunder forebyggelse af trykskader, forflytningsteknik og hjælpemidler Apparatur Diathermi, operationslamper, gulvsug, røntgen, kendskab til sikkerhedsforanstaltninger, laser, scanner Sygeplejefaglige opgaver, der knytter sig til det at formidle sygepleje, handler om, at du stiller din sygeplejefaglige viden til rådighed for patienten og eventuelle pårørende. At du dokumenterer og formidler dine observationer og refleksioner om sygeplejen til den enkelte patient og til sygeplejersker og andre samarbejdspartnere. Modtagelse af patient Identifikation af patienten, Anvende instruks for modtagelse af patient Kommunikation Korttidskontakt, drage omsorg for patienten og eventuelle pårørende der ledsager patienten til operation, den verbale og nonverbale kontakt med patienten samt operationsafsnittets team-medlemmer Dokumentation Anvende EPJ (elektronisk patient journal) til dataindsamling, dokumentation af observationer og sygeplejetiltag, anvende operationsafsnittets e-dok (instrukser, retningslinjer og tjeklister) Sygeplejefaglige opgaver, der knytter sig til det at lede sygepleje, handler om: Mundtligt og skriftligt at redegøre for den udførte pleje, overblik over patientens problemer og behov set ud fra både patientens og sygeplejerskens perspektiv Sygeplejefaglige opgaver, der knytter sig til det at udvikle sygepleje, handler om: At du forholder dig reflekterende og undersøgende til afdelingens sygepleje og kommer med idéer, der er med til at skabe faglig fornyelse

5 Ved modulets afslutning skal du som studerende på selvstændigt varetage dele af "gulvfunktionen" til en operation, hvor ovenstående sygeplejefaglige opgaver inddrages. Typiske patientforløb/borgerforløb På begge operationsafsnit behandles både planlagte (elektive) og akutte patienter Fokus for operationssygeplejen Modtagelse af patienten, patientsikkerhed, skabelse af tryghed og udvise professionalisme og kompetence, kommunikation - specielt korttidskontakt med patienten, respekt for patient og pårørende, overholdelse af blufærdighed, lejring, temperaturregulering, hygiejne, planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af forløbet. Patientforløb (elektive = planlagte) Patienter til elektiv behandling modtages dagen før i et sengeafsnit eller fra intensiv. Visse patienter må sove hjemme og så møde fastende på operationsdagen. Modtagelse af patienten til operation eller ambulant indgreb, herunder patientidentifikation. Anæstesiindledningen foregår på operationsstuen. Når patienten er bedøvet (GA = generel anæstesi) eller har fået anlagt spinal/epidural bedøvelse (lokal) begynder operationspersonalet at anlægge blærekateter, lejre patienter ud fra de givne vejledninger i forhold til operationen, Operationsfeltet desinficeres med Klorhexidinsprit. Når kirurgen er på stuen, foretages "time-out". Alle faggrupper, der er relevante for operationsforløbet, deltager i time-out. Herefter starter selve operationen. Gulvfunktionssygeplejersken er under hele operationen tilstedeværende på operationsstuen og har fuld opmærksomhed på feltet. Gulvfunktionssygeplejersken er behjælpelig med eksempelvis etablering af sug, dræn, ekstra udstyr, suturer og assistance. Gulvfunktionssygeplejersken er opmærksom på bevarelse af sterilitet i felter, og er behjælpelig med forsendelse af prøver til D+R, Histologi mm. (sidstnævnte har den studerende dog ikke ansvaret for). Ved afslutning af operationen tæller operationssygeplejerskerne instrumenter, servietter, tamponer m.m. som en kontrolforanstaltning. Anæstesipersonalet vækker og ekstuberer patienten (fjerner respiratorrør) på operationslejet (ved visse af de større operationer køres patienten sederet til opvågningsafsnittet). Patienten flyttes tilbage i sengen, og der observeres for trykskader / lejringsskader. Operationssygeplejersken dokumenterer forløbet. Patienten overflyttes til Observationsafsnittet eller intensiv (hvis det har været længerevarende og svær kirurgi) eller til sengeafsnittet (ambulante eller mindre indgreb som fx drænanlæggelse). Patientforløb (akutte) Akutte patienter kan komme hele døgnet fra sengeafsnit, Kardiologisk Laboratorium, Fælles Akut Afdeling, Observationsafsnittet eller hjemmet.

6 Modtagelse af den akutte patient indeholder de samme faktorer som den planlagte. Men det kan opleves, at det hele går en del hurtigere. Med henblik på at skabe tryghed tilstræber vi, at der er personale ved patienten hele tiden, indtil denne er sederet. Arbejdet med patientfænomener giver dig mulighed for at reflektere over de forskelle, der kan være i patientens og de sundhedsprofessionelles forståelse af sygdomsbegreber. Man skelner mellem illness (lidelse) og disease (sygdom). De patientfænomener, du skal arbejde med, handler om at være patient, at være indlagt, at være syg, at opleve lidelse, at være afhængig af hjælp, at modtage hjælp, at være kræftsyg, svært syg og akut syg, truende tab, fx karpatienten der skal amputeres, eller cancer patienten som kan miste livet, håbet. Patientforløb tager udgangspunkt i, at du samarbejder med den indlagte patient og får indsigt i dele af patientens oplevelse af sin aktuelle situation i forhold til sundhed og sygdom. Sygepleje ved patientforløb er at indhente og analysere data med henblik på at identificere patientens behov, opstille mål for sygeplejen, udføre sygepleje, evaluere og justere samt dokumentere den udføre sygepleje i forhold til de grundlæggende behov. I studieaktiviteten Patientforløb har du primært fokus på ovenstående. Forløbet kan indebære, at du om morgenen henter patienten i sengeafsnittet, deltager i plejen på operationsafsnittet og efterfølgende på observations/opvågningsafsnittet. Mestring er væsentlig for både patienten, de pårørende og personalet. Sygeplejemetoder Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder Sygeplejeprocessen, herunder anvendelse af SFI'er (sundhedsfagligt indhold) e-dok med afdelingens retningslinjer og instrukser Screeninger, fx TOKS, PONV, ernæring, smerte, trykskade, sedering Kliniske retningslinier (godkendt af Nationalt Center for Kliniske Retningslinjer) Dokumentation i EPJ, PDM (Personal Data Management) Refleksionsmetoder Teamsamarbejde i forbindelse med klinisk beslutningstagning i forhold til opgaveløsningen Følgeskab Daglig faglig sparring i praksisfællesskabet Seminar

7 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Der er på hospitalet og afdelingen fokus på: Ernæring, tryksskadeforebyggelse, patientsikkerhed (UTH=utilsigtede hændelser), klinisk skøn, inddragelse af patienter og pårørende Der er flere områder med strategisk funktion, fx. dokumentation, ernæring og hygiejne, hvor sygeplejersker er ressourcepersoner indenfor de specifikke områder. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har ansvaret for organiseringen og tilrettelæggelse af uddannelsen i afdelingen Den kliniske vejleder i hvert afsnit har det direkte ansvar for den enkelte studerendes uddannelse, samt ansvar for uddelegering til daglige vejledere Underviser fra sygeplejerskeuddannelsen deltager i seminar og ved intern klinisk prøve (2. del) Underviser fra sygeplejerskeuddannelsen kommenterer individuel klinisk studieplan, som godkendes af klinisk vejleder Undervisningens tilrettelæggelse Perioden opdeles i tre perioder: Introduktion med fokus på instruktion Opøvelse af kliniske færdigheder med fokus på eksemplariske patientsituationer, samt før-, under- og eftervejledning Selvstændighed med fokus på før- og eftervejledning Klinisk undervisning Evaluering og vejledning ud fra den studerendes læreproces og niveau i relation til læringsudbyttet for modulet, planlagte læringssituationer, læringssituationer der fremkommer undervejs. Klinisk undervisning kan finde sted i dag-, aften- og nattevagter, hvor vejledning bedst forekommer Evalueringer sker efter Bjørks Model for praktisk færdighedsudøvelse (www.rins.dk) samt før-, under- og eftervejledning. Der gives vejledning til udarbejdelse af den individuelle kliniske studieplan. Der planlægges følgende samtaler:

8 Planlægningssamtale Refleksion med vejlederen - gennemsnitlig en gang om ugen Ugentlig evalueringssamtale Afsluttende evalueringssamtale, som finder sted efter intern klinisk prøve Hensigten med planlægningssamtalen er at kombinere den studerendes behov og afdelingens uddannelsestilbud, således at en individuel klinisk uddannelsesplan for den studerende formuleres. Til samtalen deltager den studerende, evt. daglige vejledere og klinisk vejleder. Den studerende har inden samtalen skriftligt formuleret hvilke individuelle mål/kompetencer, hun/han vil nå. Ved samtalen diskuteres og afklares gensidige forventninger. Den studerende redegør for, hvilke læringserfaringer hun/han har, og studiemetoder aftales. Uddannelsesforløbet planlægges herunder aftale om tid for næste samtale. Den studerende udfærdiger referat af samtalen og udarbejder derefter den færdige kliniske studieplan for perioden samt beskriver aftalte studiemetoder. På det kliniske undervisningssted vil der være adgang til: PC i begrænset omfang, intra-/internet, litteratur, bibliotekar, uforstyrret rum til refleksion (i begrænset omfang), samarbejde med andre studerende Forventninger til den studerende Vore forventninger er, at den studerende: demonstrerer nysgerrighed, interesse og engagement er kritisk, analyserende og reflekterende er opsøgende i forhold til nye udfordringer opsøger kilder til viden e-dok, bøger, artikler, Internet osv. udviser bevidsthed om egen læring gennem handling, dialog og problemløsning reflekterer over egen læring med henblik på forbedring af egne metoder anvender eportfolio/praktikportalen til at beskrive egen læring er ansvarlig for at synliggøre og evaluere egne læringsmål for den kliniske uddannelse i ugeplanerne Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Sygeplejefaglige kvalifikationer Indgående kendskab til eget afsnits generelle og specifikke sygepleje Pædagogiske kvalifikationer Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Har minimum 1/6 diplomuddannelse og ofte en hel sundhedsfaglig diplomuddannelse

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at deltage i den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende har været studieaktiv. Den studerende skal deltage i klinisk undervisning i gennemsnitlig 30 timer om ugen. Den kliniske undervisning kan placeres på alle tidspunkter af døgnet og ugen, hvor der er lærings- og vejledningsmuligheder. For at studerende kan indstilles til den interne kliniske prøve, har vi følgende krav til studieaktivitet under den kliniske uddannelse. Individuel klinisk studieplan Den studerende: Udarbejder en skriftlig individuel klinisk studieplan, jf. kriterier Beskriver studieplanen, så den indeholder konkrete temaer for den nærmeste undervisningsperiode Relaterer den individuelle studieplan til læringsudbyttet i modulbeskrivelsen Konkretiserer studieplanen yderligere for de næstkommende uger i løbet af den kliniske undervisningsperiode Beskriver hvilke læringsmuligheder, metoder og undervisningstilbud, der skal tages i anvendelse og hvilke læringsmetoder, der fungerer bedst Præciserer hvilket læringsudbytte, der er opnået og hvad, der mangler. Dette skrives i evalueringen af de enkelte ugeplaner i eportfolio/praktikportalen Deltager aktivt i drøftelse af (i samråd med daglig vejleder og koordinator) hvilke operationsforløb, der bedst kan medvirke til at indfri læringsudbyttet beskrevet for modulet. På T-OP bliver den studerende tildelt et speciale, som de så vidt muligt følger hele forløbet. Indskriver aftaler for vejlednings- og evalueringssamtaler samt andre aftaler for studieforløbet i planen Fastlagte studieaktiviteter Patientforløb (se beskrivelse på Praktikportal), herunder Metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand med inddragelse af et patientens perspektiv Planlagte studieaktiviteter Udarbejdes og lægges på Praktikportalen til aftalt tid Gennemfører eget og deltager i medstuderendes seminar, jf. kriterier herfor

10 Deltagelse i sygeplejefaglige opgaver Deltager i og med stigende selvstændighed tilrettelægger, udfører og dokumenterer sygeplejen hos udvalgte patienter, således at de praktiske færdigheder og planlægning af patientforløb øves gentagne gange Arbejder bevidst med indlevelse og forståelse for patienter eportfolio/praktikportalen Opdaterer ugeplaner løbende med evaluering af læringsindsats og -udbytte Anvender eportfolio/praktikportalen som skriftlig forberedelse til og dokumentation af planlægnings-, refleksions- og evalueringssamtaler Dokumenterer alle vejlednings- og evalueringssamtaler i eportfolio/praktikportalen Dokumenterer og reflekterer over studieaktiviteter knyttet til deltagelse i sygeplejeopgaver Opgiver og får godkendt selvvalgt pensum senest 1 uge før intern klinisk prøve. Revideret juli 2015 (afdelings- og afsnitsbetegneler samt samling af to dokumenter) Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Operationsafsnit Operationsafsnit for Kvindesygdomme og fødsler Mie Elsborg, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Susanne Boll, oversygeplejerske Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus august 2015.

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Y- (Y-OP) er en del af som er placeret i Hjertecentret på i Skejby. Afsnittet varetager kirurgiske indgreb i relation

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Hjerte Lunge Karkirurgisk Afdeling T, Operationafsnit Modul 4

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Hjerte Lunge Karkirurgisk Afdeling T, Operationafsnit Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering T-operationsafsnit (T-OP) varetager kirurgiske indgreb i relation til hjerte lunge - karkirurgiske patienter. Afdelingen

Læs mere

I korttidsafsnittene er patientplejen præget af korte patientforløb med tæt patientkontakt i den per- og postoperative

I korttidsafsnittene er patientplejen præget af korte patientforløb med tæt patientkontakt i den per- og postoperative Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hoved-Hjerte-Centret, består af Voksenintensiv, Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 4 Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Adresse: Hospitalsenheden Horsens Operationsafsnittet, Anæstesiologisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering K er et specialeafsnit for patienter med urinvejskirurgiske lidelser i forhold til, blære-, penis-, nyre- og prostatakræft.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Urinvejskirurgisk afdeling K omfatter et operationsafsnit, et ambulatorium, et sengeafsnit og et modtageafsnit, som tillige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling, Neurokirurgisk Operations Afsnit, NOA

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling, Neurokirurgisk Operations Afsnit, NOA Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neurokirurgisk Afdeling,. Neurokirurgisk Afdeling er en af Danmarks fire neurokirurgiske afdelinger. Afdelingen har landsdelsfunktion

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på Århus Universitetshospital, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning.

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 4 For P5 - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit P5 er en døgnåben

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ 6. SEMESTER - MODUL 11 OG 12 - CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS ANÆSTESIOLOGISK AFDELING CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS KØGEVEJ

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

P6 Neuro/Endo er en del af Medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Sengeantallet er 20.

P6 Neuro/Endo er en del af Medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Sengeantallet er 20. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold P6 Organisatorisk placering er akuthospitalet i den sydlige del af Region Midt. Hospitalsenheden består af Skanderborg Sundhedscenter, Regionshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mavetarm sygdomme og endokrine

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Åbakken Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Åbakken Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 28. februar 2016 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk sengeafdeling P5 Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Anæstesiologisk afdeling Operationsafsnittet er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospital er beliggende i Skejby. Afdelingen består af 8 børneafsnit, en børnemodtagelse

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere