Rekonstruktion i den nye konkurslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktion i den nye konkurslov"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud Forfatter: Vilma Lihn Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann

2 Bilag 1 Respondenternes besvarelse af spørgeskemaet. Først vises Advokaternes og derefter revisorernes. Besvarelserne er opstillet sådan at hver respondents svar er vist efter et bogstav, så der er 15 besvarelser fra advokaterne og 18 fra revisorerne, gående fra henholdsvis a - o og a - r. Respondenterne blev lovet at besvarelsen ville være anonym, så derfor fremgår kun deres svar, ikke hvem, der har besvaret skemaet. Respondenternes svar er gengivet ordret. Der er således ikke ændret i formateringen og ligeledes er der heller ikke rette stavefejl, mm. Advokaterne 1. Hvor mange succesfulde rekonstruktioner har du gennemført siden den nye konkurslov er trådt i kraft? Hvilken type rekonstruktioner var der flest af? (Tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf) a) Jeg har kun behandlet 3 anmeldte rekonstruktionsbehandlinger, men de er desværre alle blevet stemt ned at kreditorerne, så ingen er gennemført endnu. b) 2 rekonstruktioner, der begge var en tvangsakkord c) Jeg har været rekonstruktør i ni rekonstruktioner. Alle har indeholdt tvangsakkord. De tre en kombinationen. d) 17 er indledt. 2 overgik omgående i konkurs, men det var forudsigeligt, og rekonstruktion blev alene anvendt, for at jeg kunne agere som bobehandler, idet der var lang berammelsestid for konkursbegæringer. Herudover er 1 rekonstruktion overgået i konkurs, efter at 18% af den samlede dividende på 30% var betalt. I 5 sager er der gennemført en ren tvangsakkord/opsparingsakkord. Af de 17. rekonstruktioner vedrører 9 landbruget. 4 er afsluttede. Herunder den ovennævnte, hvor konkursdekret er afsagt. I de 3 øvrige er der gennemført tvangsakkord, hvoraf den ene er en kombineret tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse. Generelt er alle rekonstruktioner indenfor landbrugserhvervet 1

3 bygget op som en kombination af en virksomhedsoverdragelse og en tvangsakkord, hvor dividenden direkte eller indirekte finansieres af marginalpanthaveren. Dividenden fastsættes efter gældssaneringsretlige principper. e) En succesfuld kombination f) a. Ca. 12 b. Ca. halvdelen med akkord og halvdelen med virksomhedsoverdragelse og efterfølgende konkurs. g) SVAR: Vi har i alt haft ca. 15 rekonstruktioner, hvoraf 1/3 er endt uden løsning. De ca. 10 gennemførte, er gennemført i forholdet 60/40, hvor virksomhedsoverdragelse tegner sig for de 60. Ofte er løsningen dog en kombination af både virksomhedsoverdragelse og akkord. h) Jeg har gennemført 15 stk. Flest har været overdragelser men også en del akkorder. i) Jeg har været en del af rekonstruktionen af selskabet Elro Energi på kreditor siden (rekonstruktionsudvalg). Her var der 100 % dividende. Endvidere har jeg været rekonstruktør på Boldklubben Skjold. j) Jeg har gennemført én rekonstruktion med succes. Det mundede ud i en tvangsakkord. Jeg er i rekonstruktion nu med yderligere en virksomhed. k) Efter min erindring ca. 10 i alt og heraf alene 1 som en virksomhedsoverdragelse. l) 2 m) Ingen, men jeg har været involveret i flere, som alle er endt i konkurs eller hvor vi fra starten har anbefalet konkurs frem for rekonstruktion, bl.a. af hensyn til mulighederne for tilpasninger i medarbejderstaben n) Vi har gennemført 4 rekonstruktioner med succes alle med tvangsakkord. o) Ingen 2. Hvordan ser du at den nye konkurslovgivning forbedrer mulighederne for at virksomheder i nød kan blive videreført i stedet for at gå konkurs? Nævn også gerne de ulemper du måtte være stødt på i dit arbejde med rekonstruktion 2

4 a) Den eneste reelle/væsentlige forbedring ligger efter min opfattelse i stemmereglerne, hvor der nu kun kræves at simpelt flertal, og det derfor er sværere for en eller nogle få kreditorer at blokere. Det væsentligste ulempe er for mindre virksomheder/personer at omkostningerne hurtigt bliver meget høje da der både skal betales advokat og tillidsmand, og tillidsmandr ikke må være skyldners sædvanlige. Det kan være et ret stort arbejde for en ny revisor bare at sætte sig ind i virksomhedens forhold. b) Ret vidtgående regler for at akkordere gælden, der er reelt ingen mindretalsbeskyttelse af kreditorerne, hvilket er ret vidtgående, men selvsagt også giver rigtig gode muligheder for at gennemføre ordninger, der får akkorderet i bund. Reglerne er derimod relativt komplicerede og uoverskuelige for kreditorerne og for advokaterne. c) Langt større fleksibilitet. Stor fordel. Lidt for formalistisk og derfor meget dyr at arbejde med. d) Der er rigtig mange ulemper ved den nye ordning, herunder omkostningsanvendelsen, men der er også fordele, herunder bl.a. Alene krav om simpel stemmemajoritet Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Opsigelse af løbende kontrakter med rimeligt varsel e) Reglerne er meget tunge og firkantede, og giver et lille spillerum. Herudover er det omkostningstungt at gennemføre f) a. Særligt reglerne om videreførelse af aftaler og muligheden for bindende vurdering af varelager giver muligheder. b. Afstemningsreglerne ved virksomhedsoverdragelse er uhensigtsmæssige. g) Svar: Den nye mulighed for at indgå en nul-akkord fører i sagens natur til at visse selskaber kan undgå en konkurs. Dette gør dog ikke selskabet levedygtigt på længere sigt og derfor kan en nul-akkord sjældent stå alene. Det kan være fornuftigt at lade selskabet gå konkurs, hvis man først har bevaret aktiviteten, ved f.eks. at have solgt denne ud. Den nye konkurslov giver rekonstruktøren nogle bedre redskaber til at gennemføre dette i modsætning til, hvad der kunne lade sig gøre under en betalingsstandsning, blandt andet ved lettere at kunne komme ud af vedvarende aftaler eller ved at indtræde og gennemtvinge disse med i en overdragelse, herunder genoplive allerede opsagte vedvarende aftaler. h) Det er en hjælp, men der er også problemer. 3

5 Tidsfristerne er for lange - kan gøre det svært at holde en virksomhed kørende indtil en overdragelse kan ske. afstemningsreglerne er uklare - hvem har stemmeretten, hvor alle aktiver er pantsat? i) Som jeg ser det har reglerne om rekonstruktion resulteret i, at kreditorernes krav er blevet fuldt dækket. Det er ikke min opfattelse, at reglerne har forbedret mulighederne for mindre virksomheder. j) Jeg ser ingen forbedringsmulighed reelt. Jeg savner det gamle betalingsstandsningssystem. Rekonstruktionsbehandling kræver i alt for høj grad kapitalberedskab. Jeg finder endvidere, at en enkelt kreditor har for stor kompetence i relation til at stemme en rekonstruktion igennem på bekostning af de små kreditorer. Endvidere er det et problem, at men ikke kan få fastlagt værdien af de faste ejendomme. Men er afhængig af panthaveres tiltræden til værdifastsættelsen. k) Vedtagelsesproceduren Trekonstruktion gør, at et simpelt flertal af de stemmende kreditorer kan vedtage en tvangsakkord - uden en minimumsdividende, som tidligere. Dette kan dog også give den ulempe, at en enkelt større kreditor alene kan stemme et forslag igennem hen over alle øvrige mindre kreditorer - og således imod flertallets vilje. l) Stemmereglerne indebærer, at det er de kreditorer som reelt interesserer sig for virksomheden som får indflydelse, hvilket er en klar fordel. Det er en stor ulempe at reglerne ikke tager højde for virksomhedspant idet dette udelukker et meget stort antal virksomheder fra at nyde godt af rekonstruktionsinstituttet m) Rekonstruktionsafsnittet forbedrer ikke mulighederne, ofte tvært imod. Enten fordi der er behov for tilpasninger i medarbejderstaben eller fordi rekonstruktionsinstituttet simpelthen er for dyrt. n) Efter min opfattelse medfører den nye konkurslovgivning ingen forbedringer i forhold til de tidligere gældende regler. Ulempen ved rekonstruktion er, at man ikke som under den tidligere betalingsstandsning kan ophæve rekonstruktionen og fortsætte som hidtil. Ophør af en rekonstruktion medfører automatisk konkurs. o) Den forbedrer ikke, tværtimod bla pga virksomhedspant er rekontruktion ikke en mulighed 3. I forhold til den nye lovgivning, hvilke forandringer ser du gerne gennemført i en revideret lov? a) Mulighed for smidigere regler for små virksomheder. Med det nuværende system bliver en alt for stor del af likviditeten/friværdien brugt til tillidsmand og advokats honorar. 4

6 b) Fjerne tvangsakkordmuligheden for private, reelt gældssanering på 1. klasse, hvor man kan se urimelige ordninger, hvor en velvillig hovedkreditor (der måske ikke er helt reel) anvendes til at stemme ordninger igennem, hvor de øvrige simple kreditorer akkorderes til kr. 0. Måske indsætte minimumsakkorddividende for personer, hvor der ikke indgår en virksomhedsoverdragelse. c) Der er mange elementer. De vigtigste er nok, at skat skal kunne akkorderes direkte. Det er skævt, at skat ikke akkorderes. Videre er det skidt, at der ikke å gennemføres en drop down uden at det sker som en godkendt virksomhedsoverdragelse. Man burde kunne gøre det internt, således at det kun er salg til tredjemand, der kræver godkendelse. d) At der etableres en miniudgave af rekonstruktionsloven, således at denne som udgangspunkt blot sikrer, at der er en officiel skæringsdag, og at det fremadrettet accepteres, at der kan ske afvikling under rekonstruktionsbehandlingen. e) Reglerne skal åbnes op, så der er væsentlig større spillerum for parterne. f) a. Mulighed for bindende vurdering af fast ejendom. b. Nye afstemningsregler for virksomhedsoverdragelse i rekonstruktion. g) SVAR: Det er helt klart en kæmpe ulempe, at der ikke kan fordringsprøves under en rekonstruktion. Dette bør ændres h) ændring af det i pkt 2 anførte i) Jeg så gerne, at der kom mere fleksibilitet i forhold til tid og mere fokus på finansiering af løsninger. j) Genindført muligheden for at anmelde betalingsstandsning, samt i relation til værdifastsættelser, at få mulighed for at fastsætte værdien af faste ejendomme uden panthaveres tiltræden. k) Jeg ser gerne regler om fordringsprøvelse og reglerne om panthaveradministration overført til rekonstruktionsinstituttet. l) Håndtering af virksomhedspant. 5

7 m) Der bør indføres mulighed for at lave tilpasninger i medarbejderstaben (undtagelser til masseafskedigelsensloven og virksomhedsoverdragelseslovn), mulighed for at lade medarbejderkrav før dekret tilbage i boet (hos LG). Desuden bør det overvejes om det meget tunge og formalistiske system med skifteretsmøder, planer og forslag, der er oprettet med rekonstruktionerne ikke bør ændres igen. I realiteten udarbejder man ikke en rekonstruktionsplan, endsige -forslag, uden at have sikret sig tilstrækkelig opbakning fra de væsentligste kreditorer inden. n) At rekonstruktion kan ophæves uden automatisk konkurs At der indføres mulighed for foretagelse af fordringsprøvelse som i konkurs o) Ophævelse af virksomhedspant 4. Konkursloven giver mulighed for at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden. Er det noget, der bliver brugt i praksis, eller er det et rent teoretisk værktøj? a) Jeg har ikke anvendt det, men har hørt om enkelte sager, hvor det er anvendt, formentlig fordi tilliden til ledelse har været for lav, og fordi der var meget modsatrettede interesser hos kreditorerne, som derfor ønskede hver deres repræsentant i ledelsen (der var flere rekonstruktører). b) Har set 2 eksempler, 1. hvor rekonstruktøren rent faktisk overtog ledelsen og 1 begæring, hvor skyldner selv valgte at indgive rekonstruktionsbegæringen. c) Jeg har været rekonstruktør som ledelse. Det fungerer fint. d) Ja, men givetvis i begrænset omfang. Af mine rekonstruktioner har det kun været på tale i den sidste, hvor en del af bestyrelsen/ejerkredsen ikke ville makke ret. Truslen om rekonstruktørens overtagelse var måske en af årsagerne til, at man rettede ind. e) Mig bekendt anvendes det kun meget sjældent. Kender ingen konkrete eksempler. f) a. Jeg har brugt det i 2 tilfælde, men reglen virker efter min opfattelse i kraft af den blotte mulighed. 6

8 g) SVAR: Vi har brugt dette en enkelt gang, og kan absolut blive et nødvendigt værktøj at tage i brug. Det er dog ikke et værktøj, advokater gerne benytter sig af, da der nok frygtes noget for et potentielt ansvar. h) Det anvendes i praksis - særlig hvor der er modsætningsforhold mellem ledelse og rekonstruktøren i) Det er mit indtryk at mulighederne er en medvirkende faktor i forhold til disciplinering af ledelsen. j) Jeg tror mest på, at det er et teoretisk værktøj. k) Det bruges mig bekendt ikke. l) Jeg har ikke oplevet det anvendt i praksis endnu. m) Det er primært teoretisk, men jeg tror dog at vi her på kontoret har haft én sag, hvor vi har overtaget ledelsen - men det var også en "fjendtlig" rekonstruktion af en andelsboligforening, som gerne selv ville gå konkurs. n) Vi har på intet tidspunkt anvendt denne mulighed og jeg anser det for usandsynligt, at muligheden vil blive anvendt i praksis. o) Nej teoretisk 5. Ser du det som en væsentlig fordel at revisor nu har en lovreguleret rolle i rekonstruktionsprocessen? Er det en mærkbar hjælp for rekonstruktøren at denne kan trække på en regnskabskyndig tillidsmand? a) Det er godt på den måde at man ikke behøver forklare skyldner og kreditorer, hvorfor man har brug for regnskabskyndig bistand, og også godt at man ikke behøver diskutere, om man ikke kan anvende skyldners sædvanlige revisor, da denne nogle gange ikke er særlig objektiv, og måske heller ikke har lavet et særlig godt stykke arbejde. Dog synes jeg ovenstående er noget man som rekonstruktør bliver nød til at tage på sig, også selvom det ikke er lovreguleret. Man må være klar til at sige til skyldner/kreditorer, at hvis jeg skal hjælpe så har jeg brug for det og det, og det, og det kan jeg ikke bruge til noget. b) Ja og Ja c) Det føles ikke som en forskel i forhold til de gamle regler. 7

9 d) Jeg mener, det er forkert at anføre, at revisor har en lovreguleret rolle i rekonstruktionsprocessen. Det har han ikke. Derimod har den regnskabskyndige tillidsmand en lovreguleret rolle. Det er ikke revisor, der trækker på den regnskabskyndige tillidsmand. Det er den regnskabskyndige tillidsmand, der trækker på skyldnerens revisor. e) Nej. En ansvarlig rekonstruktør ville alligevel aldrig gennemføre en rekonstruktion uden en revisor på sidelinjen. Tilsynsrollen skaber et dilemma mellem rekonstruktør og tillidsmand, idet sidstnævnte i realiteten også vil virke aktivt i forbindelse med rekonstruktionen som revisorbistand til rekonstruktøren. Alternativt skal der indhentes yderligere revisionsmæssig bistand, hvilket igen vil gøre processen meget omkostningstung. f) a. Ubetinget ja. g) SVAR: Bestemmelserne om en regnskabskyndig tillidsmand er en klar fordel og det giver rekonstruktøren en sparring og sikkerhed i værdiansættelser og gennemgang af regnskabsmateriale. h) Nej i) Nej. Dette vil man gøre alligevel i relevant omfang. j) Samarbejdet med den sagkyndige tillidsmand har fungeret fint i mine tilfælde. k) Der er ikke nogen væsentlig forskel til tidligere - dog med den undtagelse, at tillidsmanden nu er helt uvildig, og ikke blot den samme revisor, som virksomheden tidligere benyttede. Dette styrker tilliden til materialet fra tillidsmanden. l) Ja og ja. m) Nej, egentlig ikke. Det kan være udemærket, at der er én der gennemgår kontrakter mv., men hvis revisoren ikke forholder sig kritisk til validiteten og værdien af de enkelte kontrakter er det i princippet spild. Jeg har fra den anden side set rekonstruktionsplaner, hvor aktiver/fordringer ukritisk er taget med til kurs 100 baseret på skyldneres oplysninger alene. n) Det er absolut en fordel at have en revisor inde over rekonstruktionen for så vidt angår det regnskabsmæssige. Om det er en fordel, at dette er lovreguleret, kan diskuteres. Under det tidligere betalingsstandsningsinstitut blev revisor anvendt i det omfang, denne bistand var nødvendig. 8

10 o) Nej 6. Konkursloven udspecificerer meget få opgaver specifikt til tillidsmanden. Hvordan sker fordelingen af opgaverne mellem rekonstruktøren og tillidsmanden i praksis? Udarbejdes der altid en rekonstruktørinstruks og en tillidsmandsinstruks eller benytter du nogle andre metoder? a) Jeg har ikke udarbejdet egentlige skriftlige instrukser, men har sørget for en god løbende dialog med tillidsmanden og så er der en del opgaver, man sparer omkring, herunder f.eks. konsekvenserne af rekonstruktionsplanen, hvor han f.eks. kan have imput omkring skattemæssige konsekvenser af planen. b) Aftalebaseret, jeg udarbejder ikke rekonstruktørinstruks og tillidsmandsinstruks, men benytter ad hoc aftale. c) Jeg har ikke udarbejdet instrukser. Kun arbejdet med folk, som vidste hvad de gjorde. d) Jeg er ikke helt enig med dig i, at konkursloven kun udspecificerer meget få opgaver specifikt til tillidsmanden. Se eksempelvis Insolvensret-Rekonstruktion, 2. udg., s. 248ff. Jeg udarbejder altid rekonstruktørinstruks. Det halter mere med tillidsmandsinstruksen. Indenfor landbrugserhvervet opereres stort set med samme økonomisystem, og her er det sædvanligt, at tillidsmanden får kig-adgang til regnskabssystemet. e) Det drøftes fra gang til gang. Benytter mig sjældent af en egentlig instruks, men derimod mere en konkret opgaveliste. Tillidsmandens eneste opgave er i realiteten at udtrykke sig om rekonstruktionen - ikke at arbejde som revisorbistand. Virkeligheden er nok at han gør netop dette, men så er vi tilbage ved ovennævnte dilemma. f) a. Jeg benytter ikke en formel instruks. b. Opgaverne fordeles på første møde og det er en fordel, hvis der arbejdes sammen med samme tillidsmænd/firma i flere sager, idet der så løbende sker en afstemning. Det giver ikke anledning til praktiske problemer. g) SVAR: I visse større rekonstruktioner kan det være en fordel at udarbejde instrukser og arbejdsfordelinger. Vi har imidlertid aldrig oplevet, at der har været problemer i grænsefladen og opgaverne aftales løbende og med fællesnævner, ligesom det afklares, hvilket forløb man forventer rekonstruktionen skal tage. 9

11 h) Ja der udarbejdes altid en instruks - i praksis er arbejdsopgaverne meget lig som under betalingsstandsningssystemet. dvs at det er rekonstruktøren der laver størstedelen af arbejdet i) Det har fungeret sådan i praksis, at rekonstruktøren delegerer arbejdet til tillidsmanden. Tillidsmandens betydning i praksis er begrænset. Tillidsmanden anvendes ofte alene til de opgaver lovgivningen foreskriver. Selskabets revisor anvendes også i et vist omfang. j) Vi taler om tingene. k) I praksis udarbejder tillidsmanden de balancer, som knytter sig til rekonstruktionsplanen og rekonstruktionsforslaget - med tilhørende tillidsmandsredegørelse. Resten af arbejdet udføres af rekonstruktøren. l) I de rekonstruktioner jeg har været involveret i har jeg i samarbejde med tilllidsmanden aftalt arbejdsdelingen konkret og løbende i processen. m) Det er ofte mere uformaliseret, idet rekonstruktøren laver al arbejdet, herunder rekonstruktionsplanen, hvorefter tillidsmanden verificerer de økonomiske forhold mv. efter et besøg på virksomheden mv. n) Der udarbejdes ikke særskilte instrukter til tillidsmand og rekonstruktør. Efter min erfaring udgør tillidsmandens eneste opgave at udfærdige regnskabsmæssige balancer med deraf følgende regnskabsmæssige undersøgelser. o) Ja 7. Måske kunne du mere konkret nævne hvilke materialer tillidsmanden forbereder jf. 11 b stk. 2, 11 c stk. 2, 11 f stk. 1 og 13 b stk. 1? a) Jeg lader normalt tillidsmanden udarbejde alle talmæssige opstillinger og kommentarer til seneste regnskab, hvorefter jeg gennemgår og drøfter dem med ham og skyldner inden de sendes ud. Derudover sparer jeg med tillidsmanden omkring selve planens udarbejdelse gennemførlighed mv. Selve skrivelserne udarbejder jeg sædvanligvis selv, men vender dem med tillidsmand og skyldner inden de sendes ud. b) Statusoversigt, omstødelsesundersøgelser c) Tillidsmanden laver det materiale der er forudsat. 10

12 d) Her må du selv læse de anførte bestemmelser, men ellers kan du kigge i InsolvensretRekonstruktion, 2. udg., s. 248ff. e) Det er altid mig, der laver/forbereder materialet, men revisor kommer med input og læser det igennem, ligesom han udtaler sig om materialet. f) g) SVAR: tillidsmanden forbereder hele talsiden og hjælper med værdiansættelser, herunder udarbejdelse af salgsmateriale, især på talsiden. Tillidsmanden deltager også i forhandlinger både om virksomhedsoverdragelse og i særdeleshed ved akkord. Tillidsmanden udarbejder balancer og afdækker eventuelle omstødelige dispositioner ved en gennemgang af bogholderi og regnskab, normalt efter aftale med rekonstruktøren. h) Dette kan du se i forarbejderne. i) Det er nogenlunde dækkende, jf. punkt. 6. j) Formelt udfører han de opgaver, som han iht lovgivningen er sat til at varetage. I øvrigt taler vi nærmere om opgavefordelingen og herunder i relation til, hvorledes det fungerer bedst praktisk. k) l) Det nævnte materiale udarbejdes af rekonstruktøren men med input fra tillidsmanden f.s.v.a. de regnskabmæssige forhold. m) n) Tillidsmanden udfærdiger følgende: Opgørelse aktiver og passiver, jr. KL 11b Oplysning om skyldners regnskabsføring, jf. KL 11b Oplysning om skyldners balance, jf. KL 11C Oplysning i henhold til KL 11C, stk.2, nr. 3 Oplysning i henhold til KL 13b, stk. 1 nr. 2.a., nr. 3.a-b, nr. 3f, nr. 3h o) 11

13 8. Hvem udarbejder statusoversigterne og budgetter? Er det virksomheden selv, skyldnerens generalforsamlingsvalgte revisor eller den regnskabskyndige tillidsmand? a) I det omfang der overhovedet udarbejdes budgetter lader jeg tillidsmand udarbejde dem i samarbejde med skyldner selv. Hvis der med statusoversigt henvises til f.eks. 11 f så udarbejder jeg det og stemmer af med skyldner og tillidmand. b) Statusoversigter og budgetter: Den regnskabskyndige tillidsmand bistået af skyldneren c) Jeg har brugt både selskabet og tillidsmanden. d) Status, oversigter og budgetter udarbejdes som udgangspunkt af skyldneren med bistand fra skyldnerens revisor. Efter min opfattelse har den regnskabskyndige tillidsmand hverken ret eller pligt til at udarbejde disse. Den regnskabskyndige tillidsmand har en kontrolfunktion og udelukkende en kontrolfunktion og skal derfor ikke fedtes ind i daglige revisoropgaver. e) Det gør selskabets ledelse, og hvis der er penge til det, hans revisor. Jeg prøver ofte at få tillidsmanden til at se materialet igennem, da han qua sin regnskabsmæssige baggrund har mulighed for at komme med værdifulde input. f) a. Afhængigt af typen af virksomhed og størrelsen heraf er det næsten altid tillidsmanden der foranlediger udarbejdet disse i samarbejde med den valgte revisor. g) SVAR: Tillidsmanden hjælper med taldelen til statusoversigter. Rekonstruktøren har hovedansvaret. Virksomhedens egen revisor kan hjælpe med visse balancer forud for rekonstruktionen og aflæggelse af budgetter, om nødvendigt. h) Udkast laves af virksomheden - derefter ser tillidsmand og rekonstruktør på det. i) Skyldner udarbejder statusoversigterne og budgetter selv i samarbejder med rekonstruktøren og tillidsmanden. j) Skyldnerens revisor. Nu kan private tillige få en rekonstruktion gennemført, så der er ikke altid tale om generalforsamlingsvalgte revisorer. k) Tillidsmanden. 12

14 l) I de rekonstruktioner jeg har været involveret i er dette materiale blevet udarbejdet af rekonstruktøren og tillidsmanden i fællesskab men med tillidsmanden som "pennefører". m) Det er ofte mere uformaliseret, idet rekonstruktøren laver al arbejdet, herunder rekonstruktionsplanen, hvorefter tillidsmanden verificerer de økonomiske forhold mv. efter et besøg på virksomheden mv. n) Det gør tillidsmanden. o) rekonstruktør og revisor 9. Oplever du, som rekonstruktør, at skyldnerens revisor bliver benyttet i forbindelse med fremskaffelse af materialer, eller kommer alle relevante oplysninger, som du får, fra tillidsmanden? a) Både jeg selv og tillidsmanden har anmodet skyldners sædvanlige revisor om materiale og bistand til afgrænsede opgaver, men selve bearbejdningen, opstilling af balance mv. lader jeg den uafhængige tillidsmand udarbejde, da han alligevel vil skulle gennemgå det for at kunne skrive under på det. b) Ja, revisor bistår med materialefremskaffelse. c) Som ovenfor. d) Tillidsmanden har som udgangspunkt intet relevant materiale. Alt kommer fra skyldneren/skyldnerens revisor. Rekonstruktøren vil ofte få en del af dette materiale i bearbejdet og kommenteret form fra tillidsmanden. e) De vil altid komme fra selskabets ledelse/revisor. Tillidsmanden har i udgangspunktet kun det materiale han får via mig/ledelsen eller den GF-valgte revisor. f) a. Ja, i høj grad benyttes virksomhedens revisor som underleverandør til tillidsmanden. g) SVAR: Der kan sagtens findes tilfælde, hvor skyldnerens revisor kan bidrage med relevante oplysninger. Vi har i flere tilfælde i salgssituationen benyttet os af skyldnerens revisor. h) ja skyldner revisor benyttes som underleverandør. 13

15 i) Revisor bistår, da denne har en bedre kendskab. j) Det er ikke tillidsmandens opgave at fremkomme med materialer og oplysninger. Tillidsmanden kan begære materialer fremskaffet og så er det skyldner eller revisor eller rekonstruktør, som fremskaffer det. k) Alle relevante oplysninger, som tilgår rekonstruktøren kommer fra tillidsmanden, som undtagelsesvis anvender skyldnerens revisor i underentreprise og naturligvis økonomiafdelingen hos skyldner. l) I de to konkrete sager jeg har haft er alt materiale kommet fra tillidsmanden. m) Ofte fra virksomheden selv. n) Tillidsmanden indhenter oplysninger, herunder hos tidligere revisor. o) Ja 10. Ifølge loven har rekonstruktøren det overordnede ansvar for tilrettelæggelse af rekonstruktionsprocessen. Så hvordan deler rekonstruktøren ansvaret med den regnskabskyndige tillidsmand i praksis? a) Det afhænger meget af situationen. Jeg føler jeg er den der skal drive processen og sætte tillidsmanden i gang med de forskellige opgaver, minde om frister mv. Men som nævnt ovenfor ser jeg det dog også som et fælles projekt, som begge parter og også skyldner selv må sparer om. b) Den regnskabskyndige tillidsmand inddrages i beslutningsprocessen, men rekonstruktøren træffer endelig beslutning om processen. c) I en åben dialog. d) Ansvarsfordelingen er bl.a. beskrevet i Insolvensret-Rekonstruktion s.248ff, og samme sted s 242ff, hvor rekonstruktørens pligter og arbejdsopgaver er beskrevet. e) Det er altid rekonstruktøren, som udfører det store arbejde og har ansvaret. Input fra tillidsmand på konkret opdrag og derefter udtalelser. f) 14

16 a. Det er rekonstruktøren, der påtager sig ansvaret og får tillidsmanden til at bidrage efter aftale med de økonomiske forhold i relation til balancer, budgetter mv. g) SVAR: Det er rekonstruktøren, der tilrettelægger processen og har det overordnede ansvar. De tillidsmænd vi har benyttet os af, har alle været gode til at gå ind i den besluttede proces og sparre og finde relevante informationer. h) se pkt 7 i) Det er primært rekonstruktørens ansvar. Tillidsmanden anvendes som underleverandør. j) Vi laver nogle interne aftaler og bekræfter dem skrifteligt bagefter. Sådan erindrer jeg det umiddelbart, at det foregår. k) Se under pkt. 6. l) Se svar 6 m) Jf. ovf. n) Tillidsmanden har ansvar for det af ham/hende udarbejdede regnskabsmateriale. o) Ikke problematisk aftales 11. Rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand skal ifølge konkursloven afgive to gennemførlighedserklæringer i fælleskab efter 11 c stk. 3 og 13 b stk. 1 nr. 3 litra h. Hvordan har det vist at fungere i praksis? Er de erklæringer afgivet i fællesskab eller er det revisor, der afgiver erklæringer efter erklæringsbekendtgørelsen? a) I praksis har det nok hovedsageligt været mig, der efter imput og drøftelse fra revisor har udarbejdet udkast og så har vi stemt det af så begge parter føler at de kan skrive under på det. b) Det er revisor, der afgiver erklæringen. c) Har prøvet begge dele. Jeg synes det fungerer bedst, når det er erklæringer efter erklæringsbekendtgørelsen. d) Revisorerne var nogen tid om at finde deres egne ben at stå på i relation til erklæringsbekendtgørelsen. Der kan i sagens natur uanset konkurslovens formulering ikke blive tale om fælleserklæringer, idet erklæringsbekendtgørelsen kun gælder for 15

17 godkendte revisorer. Jeg vælger den fremgangsmåde at lade den regnskabskyndige tillidsmand afgive sin erklæring efter erklæringsbekendtgørelsen, hvorefter jeg afgiver min erklæring, der i forskelligt omfang henviser til den erklæring, der er afgivet af den regnskabskyndige tillidsmand. Det, der i den forbindelse er interessant, er, hvad der konkret skrives i relation til advarende bemækrninger afgives af den regnskabskyndige tillidsmand og rekonstruktøren i fællesskab. e) Det bliver altid afstemt undervejs i processen, men tillidsmanden laver sin egen og vil naturligvis bemærke det, hvis han ikke vurderer, det er gennemførligt. f) a. Begge afgiver særskilt, men revisor erklærer efter bekendtgørelsen. g) SVAR: De første rekonstruktioner, vi har erfaring med, lå i umiddelbar forlængelse af lovens gennemførelse, og på det tidspunkt, erklærede vi os i fællesskab, dog således at revisor samtidig opfyldte sin omfattende erklæringspligt. I dag lader vi som regel tillidsmanden erklære sig særskilt i et bilag til rekonstruktionsforslaget. h) Det fungerer fint og ja mig bekendt afgiver revisor efter nævnte BKG, men det er meget omdiskuteret i teorien. i) Det er revisor. j) Erklæringerne er afgivet i fællesskab. k) Erklæringerne afgives selvstændigt af både tillidsmanden og rekonstruktøren - og der er ikke tale om, at alene tillidsmanden udfærdiger disse erklæringer. l) Det er erklæringer afgivet i fællesskab. m) De er afgivet i fællesskab i rekonstruktionsplanen/forslaget. n) I forbindelse med udarbejdelse af rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag afgiver rekonstruktør og tillidsmand hver sin erklæring. o) 16

18 Revisorerne 1. Hvor mange succesfulde rekonstruktioner har du deltaget i siden den nye konkurslov er trådt i kraft? Hvilken type rekonstruktioner var der flest af? (Tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf) a) Jeg har deltaget i 9 rekonstruktioner. 8 er succesfuldt (?) afsluttet med tvangsakkord, medens 1 stadig er i gang. b) Har medvirket ved en rekonstruktion hvor der var tale om tvangsakkord kombineret med moratorieordning. c) Jeg har deltaget i 2. Den ene endte i en konkurs hvorefter ejeren startede op i nyt regi og købte aktiviteten ud af konkursboet. Den anden fik gennemført en tvangsakkord og eksisterer stadig nu 2 år efter rekonstruktionen. d) Jeg har været med til at gennemføre én med tvangsakkord og er i gang med nr 2, hvor der har været møde med kreditorerne også tvangsakkord e) Jeg har været tillidsmand én gang og er nu i gang igen med to. Den første gik konkurs, og det gør de andre sikkert også. f) Jeg har kun deltaget i 1 rekonstruktion indenfor reglerne i KL g) 1 succesfuld gennemført ved tvansgakkord h) En i) 3 j) 3 af 3 mulige k) 1 l) Én igangværende, hvor typen bliver virksomhedsoverdragelse. m) Jeg har været med i 28 rekonstruktioner. Succesfulde var ca. halvdelen. Der var flest tvangsakkorder. Det er der ikke tvivl om. 17

19 n) 2 begge i form af tvangsakkord. Tiden må vise om de er succesfulde, men de er ihvertfald gennemført o) JEG HAR IKKE DELTAGET I REKONSTRUKTIONER OMFATTET AF DE NYE REGLER. JEH DOG HAFT RÅDGIVNING INDENOR OMRÅDET MED KRISERAMT VIRKSOMHED; MEN DET ER LØST UDEN FOR LOVENS OMRÅDE p) Jeg har endnu ikke deltaget i en rekonstruktion. q) Ingen r) Ingen. Kender ingen med virksomhedsoverdragelse. 2. Hvordan ser du at den nye konkurslovgivning forbedrer mulighederne for at virksomheder i nød kan blive videreført i stedet for at gå konkurs? Nævn også gerne de ulemper du måtte være stødt på i dit arbejde med rekonstruktion a) Mulighederne langt bedre i kraft af fjernelse af minimumsdividende og lempeligere afstemningsregler. Samtidig har man ved krav om hurtige rekonstruktionsplaner sikret en bedre sortering af skyldnerne. Skat og medarbejderforhold fungerer ikke hensigtsmæssigt. b) Giver mulighed for overdragelse af virksomhed med efterfølgende tvangsakkord. Ulemper - pengeinstitutterne er forbeholdne ved at anvende de nye regler. c) De kan få eftergivet en større del af gælden med de nugældende tvangsakkordregler, hvilket er en stor fordel. Virksomhedspant påvirker rekonstruktionsmulighederne negativt, idet alle aktiver som oftest er pantsat når virksomheden går i rekonstruktion, og så er det svært at skaffe frisk kapital, når alt er pantsat. d) I den første rekonstruktionssag blev forslaget fremlagt og vedtaget på en og samme skiftesamling, hvilket var lidt specielt. I den anden blev 1. kreditormøde afholdt for 14 dage siden og vi regner med at have afsluttet sagen inden en måned. Så hurtigheden er en vigtig faktor. Jo længere tid der går, jo større er chancerne for konkurs Jeg kan ikke sige, at jeg er stødt på ulemper. e) Jeg oplever loven som en klar forbedring, dog er det således at selskaber og personer under rekonstruktion typisk er så medtaget at de er svære at få I tale. De er bange for at der sker dem noget ondt fordi de i en periode op til rekonstruktionen har været meget presset. 18

20 f) Kravet om, at der skal ligge en plan indenfor 4 uger er en væsentlig fordel i forhold til at vurdere om virksomheden kan videreføres. Ligeledes er det et plus, at skyldner kan anmode om rekonstruktion. Desværre tror jeg at flere skyldnere ikke i tide får anmeldt en sådan, og så er der ikke frie midler tilbage. Problemer med virksomhedspant kan gøre, at det umuligt at lave en rekonstruktion, da der ikke er frie midler g) Fornuftige muligheder for virksomheder med sunde driftsaktiviteter. Der er i praksis fortsat mulighed for at offentlige myndigheder /Kammeradvokaten blokerer for en fornuftig gennemførsel. h) Muligheden for at man kan tvinge panthavere til at stille pantet til rådighed er en fordel. Garantistillelse overfor lønkrav skulle efter det til mig oplyste være blevet lempet (var ikke et issue i den rekonstruktion jeg har deltaget i) Ulempe er at et virksomhedspant kan risikere at blive udhulet under rekonstruktionen, hvorfor en panthaver i stedet kan foretrække konkurs. i) Det er nemmere at stemme en løsning igennem j) Den forbedre mulighederne, idet der ikke er nogen vej tilbage som der har været tidligere. k) Vi / advokaterne / bankerne har endnu ikke lært at bruge værktøjet endnu. Der er gode muligheder hvis det bliver anvendt korrekt, men det anvendes set fra min stol primært som et forstadie til konkurs (som det var tilfældet med det tidligere betalingstandsninsinstitut) l) +siden: God hastighed og bedre muligheder for at videreføre under rekonstruktionen - og gode værktøjer til at eliminere de krav, som alligevel ikke får dækning -siden: Tungt at arbejde med - men det bliver nemmere ved gentagelse m) Det som jeg ser, som værende fordele ved de nye regler, er at man har fået flere værktøjer. Nu kan man f.eks. lave en omstødelse ved rekonstruktion. Man kan også regulere aftaler, og man kan lave bindende værdiansættelse af aktiver. Så man her fået en større værktøjskasse. Og jeg ser de stramme tidsfristen, som en meget væsentlig ting. Hvis man skal redde virksomheden, skal det gå hurtigt Ulempen er at du ikke kan foretage bindende værdiansættelse af fast ejendom. Vi har rigtig mange problemer med ejendomme, der er overbelånt. Mange panthavere har stadigvæk et 19

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

At rettidig rekonstruktion er vigtigt for at sikre, at de rentable dele af nødlidende virksomheder bevares.

At rettidig rekonstruktion er vigtigt for at sikre, at de rentable dele af nødlidende virksomheder bevares. Justitsministeriet Insolvensretskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mikkel Astrup Saugmann Pr. e-mail: sgm@jm.dk; cc: jm@jm.dk 25. januar 2017 Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Noter til Brunnberg Bys og AB s generalforsamling 13. juni 2015

Noter til Brunnberg Bys og AB s generalforsamling 13. juni 2015 Noter til Brunnberg Bys og AB s generalforsamling 13. juni 2015 Kære alle Hermed deler jeg mine noter det er omfattende materiale og forslag bestyrelsen fremlægger. Jeg har forsøgt med fed skrift at markere,

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere