KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE"

Transkript

1 KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

2 De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i Roskilde domprovsti efter retningslinjer udarbejdet af Nationalmuseet. Restaureringsarbejdet omfatter Kalkmalerierne under hvælv og over hvælv. De bedes oplyse om deres krav med hensyn til: Mandskabsfaciliteter: Omklædning Frokoststue m.m. Opbevaring af redskaber Byggepladsstrøm Vand Afløb Stillads Stilladset vil blive opsat i samarbejde med det valgte restaureringsfirma. Ligeledes skal tilbuddet indeholde en plan over varigheden af restaureringsarbejdet. Menighedsrådet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om starttidspunktet, da der skal søges tilskud fra forskellige fonde. Vores håb er, at arbejdet kan sættes i gang efter sommerferien Tilbuddet skal være menighedsrådet i hænde hurtigst muligt p.g.a. det videre forløb med at søge fonde om midler til restaureringen. Midler som hele projektet hviler på. Kontaktperson: Kirkeværge Hans Elmlund Tilbuddet sendes til Menighedsrådsformanden og kopi til kirkeværge Menighedsrådsformand Kirkeværge Johannes Michelsen, Hans Elmlund, Søager 7, Gundsølillevej 22, 4000 Roskilde Roskilde. Tlf.: Mail: Retningslinjer for behandling På baggrund af forundersøgelsens konklusioner anbefales følgende tiltag for en videre behandling af de af forundersøgelsen omhandlede kalkmalerier i Kirkerup kirke. Behandlingen for kalkmalerierne under hvælv bør indeholde: Kor, sydvæg Fragmenterne behandles i forbindelse med restaureringen af korhvælvet, se retningslinjerne nedenfor.

3 Korbue Korbuen bør istandsattes med respekt for Kornerups restaurering fra 1800-tallet, i det omfang den er bevaret. Retoucheringer og eventuelle rekonstruktioner af motivmæssigt indhold bør altså tage udgangspunkt i den af Kornerup genskabte æstetiske helhed. Istandsættelsen skal indeholde følgende punkter: En forsigtig tørafrensning. Gomma pane har vist sig effektiv til at få farverne til at stå klart uden at overrense overfladen. Fastlægning af puds. Til fastlægningen bør der som udgangspunkt anvendes et kalkbaseret materiale med inorganisk fyldstof. På grund af den fastlægning, som blev foretaget i 1984, kan det dog hænde, at det ikke er muligt at opnå et tilfredsstillende resultat pa denne måde. I tilfælde af, at man bliver nødt til at benytte sig af et syntetisk tilsætningsstof under fastlægningen, skal dette godkendes af Nationalmuseets konserveringsfaglige kirkekonsulent. Udbedring af små revner. Udbedringen af revner foretages for at sikre de løstsiddende pudsområder og udgør en del af fastlægningen af disse. Materialet til udkitning af revnerne skal vare kalkbaseret. En fin kulekalksmørtel vil kunne bruges de fleste steder, mens der til de aller fineste revner eventuelt kan anvendes en kit bestående af kulekalk med inorganisk tilslag såsom Rollovit. Udskiftning af nyere, visuelt forstyrrende, reparationer tallets rekonstruktioner skal ikke udskiftes. Nye reparationer udføres med en kulekalksmørtel med passende tilslag. Det yderste lag skal vare ganske finkornet for at kunne matche den tilstødende overfladestruktur. Kalkning. Det vil formodentlig vare nødvendigt at kalke de udførte reparationer for at matche det glatte udtryk i originaloverfladens glittede puds og for at kunne opnå et tilstrækkeligt mattet farveudtryk i retoucheringen. Retouchering (dvs. farvemæssig udbedring) af udførte reparationer. Den mættede overfladefarve i korbuens maleri synes umiddelbart at kunne matches ved brug af akvarel eller gouachefarve, men det må komme an på en prøve. Der skal derfor ikke her lægges strikte retningslinjer for, hvilket retoucheringsmateriale eller hvilken teknik, der bor anvendes. Valget skal i sidste ende foretages i samråd med Nationalmuseets konserveringsfaglige kirkekonsulent.

4 Farvemæssig udbedring af ændringer opstået i forbindelse med afrensning, således at korbuens samlede visuelle udtryk bevares. Det vil formodentlig blive nødvendigt at retouchere andre steder end på de under istandsættelsen udførte reparationer. Retoucheringsteknikken skal derfor vare reversibel. Det er endvidere meget vigtigt, at der udføres en grundig fotografisk dokumentation af korbuemaleriets tilstand forud for retoucheringen. Nordvæg, skibets 1. fag Behandlingen af nordvæggen har først og fremmest et æstetisk sigte. Misfarvede pastelkridt-retoucheringer skal fjernes og maleriet efterfølgende udbedres med farve i det omfang afrensningen kræver det. Istandsættelsen skal indeholde følgende punkter: Let tørafrensning, for eksempel med gomma pane eller Akapad. Maleriet skal ikke overrenses; det galder primært om at fjerne de gule plamager, samt andre misfarvede områder, af pastelkridt fra restaureringen i Reparation, med kalk, af skader i kalklaget. Kalken kan eventuelt tilsattes inorganisk fillermateriale såsom Rollovit for at opnå et tykkere kalklag. Eventuel indtoning af kalkede områder. Såfremt nykalkede områder star meget hvidt i forhold til originalen bor de tones med en kalk tilsat pigment for at matche den tilstødende overflade. Retouchering af nykalkede områder. Det anbefales at anvende akvarelfarver til retoucheringen, da disse er velegnede til at imitere det det slidte, gennemskinnelige udtryk i ældre kalkmalerier. Genetablering af tidligere retoucheringer, som måtte være blevet fjernet under afrensningen. Behandling af baggrunden omkring maleriet (såkaldt bundbehandling). Eventuelle misfarvninger eller skader på kalklaget skal skjules i det omfang det forekommer æstetisk nødvendigt. Det er dog vigtigt at notere sig, at baggrunden ikke behøver at stå som et hvidt papir, på hvilket maleriet er malet det er kun naturligt, at såvel baggrund som maleri har en vis patina. Man kan eventuelt sideløbende eksperimentere med at bryde det ensartede udtryk i de umiddelbart tilstødende ikke-oprindelige overflader. Behandlingen af baggrunden bør udføres med et kalk- eller kridtbaseret materiale. Korhvælv, korvæg og skibets 1. fag

5 Behandlingen af kalkmalerierne i kirkens to østligste hvælv må betegnes som en klassisk genrestaurering, som primært har til formal at rense malerierne for de mellemliggende årtiers snavs og derefter udbedre de strukturelle og æstetiske skader, som præger malerierne. Malerierne i koret er stedvist så snavsede, at det efterhånden vanskeliggør en aflæsning af motivernes detaljer. En afrensning bør foretages inden detaljerne tilsløres så meget, at de risikerer at gå tabt under afrensningen. Istandsættelsen skal indeholde følgende punkter: Omhyggelig tørafrensning. Kalkmalerierne bør renses for overfladesnavs, først ved afbørstning af løstsiddende materiale og derefter ved en tørafrensning. Renseprøverne foretaget under forundersøgelsen viser, at man med fordel kan kombinere brugen af gomma pane og Akapad rensesvamp til afrensning af bemalede områder, alt efter malelagets tilstand og karakter. Den hvide baggrundafrenses mest effektivt med gomma pane. Der skal afrenses med stor omhyggelighed op til samtlige figuromrids og konturer, således at disse ikke kommer til at stå uldne. Det anbefales at sætte god tid af til afrensningen, da denne danner baggrunden for alt det efterfølgende arbejde. Vådafrensning af misfarvede skjolder/baggrund. Baggrunden for malerierne kan efterrenses med vand i de områder, hvor der ikke er opnået et tilfredsstillende resultat ved tørafrensning. Brugen af vand skal vare kontrolleret og så begrænset som. Misfarvede skjolder kan næppe fjernes fuldstændigt med vand, men man kan forsøge at dampe dem ved at rense dem med en svag opløsning af triammoniumcitrat i vand. Der skal efterrenses med vand for at fjerne kemikalierester. Fastlægning af puds. Til fastlægningen bør anvendes et kalkbaseret materiale med inorganisk fyldstof. Udskiftning af løstsiddende eller visuelt meget forstyrrende reparationer. Omfanget af gamle reparationer, som skal udskiftes af æstetiske hensyn, er vanskeligt at vurdere for malerierne er afrenset. I visse tilfælde kan det være tilstrækkeligt at behandle overfladen af de gamle reparationer, for eksempel ved at slibe overfladen ned og kalke den på ny. Nye reparationer udføres i kulekalksmørtel. Overfladen af nyudførte reparationer skæres, så overfladen bliver så diffusionsåben som muligt og følger kanten af den tilstødende overflade. Udbedring af sætningsrevner. Udbedringerne udføres i kulekalksmørtel. Udfyldning af de visuelt mest forstyrrende svindrevner. Udfyldningen skal foretages med en kalkbaseret kit eller fin mørtel, afhængig af revnens tykkelse.

6 Udpletning af skader i kalklaget og kalkning af reparationer. Kalken kan eventuelt tilsættes inorganisk fillermateriale såsom Rollovit for at opnå et tykkere kalklag Eventuel indtoning af nykalkede områder. Såfremt nykalkede områder står meget hvidt i forhold til originalen bør de tones med en kalk tilsat pigment for at matche den tilstødende overflade. Retouchering af nykalkede områder. Det anbefales at anvende akvarelfarver til retoucheringen, da disse er velegnede til at imitere det det slidte, gennemskinnelige udtryk i ældre kalkmalerier. Bundbehandling. Visuelt forstyrrende misfarvninger af baggrunden skal skjules i det omfang det forekommer æstetisk nødvendigt. Behandlingen af baggrunden bor udfores med et kalk- eller kridtbaseret materiale. Skib, 2. fag Hvælvmalerierne i skibets 2. fag er sidst blevet istandsat for 15 ar siden og forekommer i vid udstrækning stabile. Fokus i behandlingen bør ligge på at foretage en ny bundbehandling af nordkappen, samtat løse problemet med æstetisk skæmmende reparationer, særligt i vest- og nordkappen. Let tørafrensning. Samtlige kalkmalerier skal renses for overfladesnavs. Det er nødvendigt at rense malerierne som forberedelse til den øvrige behandling, for at undgå at snavsen trænger ind i overfladen ved anvendelse af væske, således som det vil være tilfældet ved for eksempel reparationer og kalkning. Øst- og syd-kappen, som kræver mindst behandling, skal afrenses for at undgå en forskel i det endelige udseende mellem malerierne i de forskellige kapper. Afrensningen af de malede motiver skal foregå meget skånsomt for ikke at slide unødigt på dem. Eventuel vådafrensning af misfarvede partier. Baggrunden for malerierne kan efterrenses i de områder, hvor der ikke er opnået et tilfredsstillende resultat ved tørafrensningen, jf. beskrivelsen for skibets korhvælv og 1. fag. Fastlægning. Det kan blive nødvendigt med fastlægning af puds i forbindelse med udskiftning af reparationer. Til fastlægningen bør der som udgangspunkt anvendes et kalkbaseret materiale med inorganisk fyldstof. Behandling af misfarvede, eroderede eller visuelt forstyrrende reparationer. Omfanget af gamle reparationer, som skal behandles, er størst i vest- og nordkappen. I visse tilfalde kan det vare tilstrækkeligt at behandle overfladen af de gamle reparationer, andre steder bør de udskiftes. Nye reparationer udføres i kulekalksmørtel. Overfladen af nyudførte reparationer skæres, så overfladen bliver så diffusionsaben som muligt og følger kanten af den tilstødende overflade.

7 Udbedring af sætnings- og svindrevner. Her følges retningslinjerne for korhvælv/skibets 1. fag. Kalkning af reparationer. Her følges retningslinjerne for korhvælv/skibets I. fag. Eventuel indtoning af nykalkede områder. Her følges retningslinjerne for korhvælv/skibets 1. fag. Retouchering af nykalkede områder. Her følges retningslinjerne for korhvælv/skibets 1. fag. Bundbehandling af visuelt forstyrrende misfarvninger. Disse skal skjules i det omfang det forekommer æstetisk nødvendigt. Her følges retningslinjerne for korhvælv/skibets 1. fag. Bundbehandling af nordkappen. Der skal udføres en række forsøg med forskellige kalkbaserede blandinger for at finde frem til et materiale, som hæfter godt til underlaget. Der skal udføres tests af pudsbundens sugeevne. Afhængig af resultatet af disse tests kan pudsbundens overflade eventuelt behandles med hel eller delvis nedslibning/bearbejdning af den yderste overflade for at sikre en bedre vedhæftning. Resultatet af bundbehandlingen skal samle kappen til en æstetisk helhed, og matche den tilbagevarende originaloverflade (i det omfang den er bevaret) således at de p.t. meget fremtrædende pudsreparationer skjules. Arbejdet skal tage højde for eksistensen af tilbagevarende kalkmalerifragmenter og sikre deres bevaring. Behandlingens effekt skal vurderes overtid. Det anbefales derfor at starte forsøgene med bundbehandling så tidligt som muligt under restaureringen. Kalkmalerier over hvælv Kalkmalerierne befinder sig i korets nordvestre, nordøstre og sydøstre hvælvlommer, samt på triumfvæggen. For billeddokumentation henvises til databasen Kalkmalerier i danske kirker, i forbindelse med hvilken kalkmalerierne over hvælv er blevet fotograferet. Fragmenternes tilstand er, overfladisk set, udmærket, men den puds, de er malet på, er flere steder løsnet så meget fra underlaget, at de står i fare for at falde af. Fragmenterne af kalkmaleri bør derfor sikres snarest muligt. Sikringen bør foretages pa følgende måde: 1. Forsigtig afbørstning af maleriets overflade med en blød pensel.

8 2. Forsigtig tørafrensning af de brudkanter, som skal sikres. Denne afrensning kan f.eks. foretages med et blødt, let klæbende viskelæderagtigt materiale, såsom ubagt gomma pane. Afrensningen skal sikre, at sikringspudsen kan få vedhæftning til kanterne af maleriet. 3. Forsigtig opvædning med vand langs brudkanten som forberedelse til påførelse af sikringspuds. 4. Opvædningen kan eventuelt udføres med en pensel. Det er vigtigt at undgå en vaskepåvirkning af maleriets overflade, idet dette kan fa smudslaget til at trænge ind i overfladen. 5. Påføring af et smalt pudslag langs alle løstsiddende kanter af maleriet. Formålet er at hæfte malepudsen til underlaget via dette pudslag. Der skal anvendes en ren kalkmørtel. Efter endt behandling skal der afleveres en skriftlig redegørelse for resultatet af behandlingen, indeholdende en farvetro fotografisk dokumentation for og efter behandling. En forudsætning for istandsættelsen af kalkmalerierne er, at undersøgelsen af kirkens klima er fuldbragt og dokumenteret, således at information om kirkens nuværende årsklima er tilgængelig forud for istandsættelsen.

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg Bolius Boligejernes Videncenter

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

gi os et ring på et af neden-

gi os et ring på et af neden- Algebekæmpelse Imprægneringer Sandblæsning Graffitiværn Facaderens Graffitirens Tagrens Kontor: 87 45 08 80 Mobil: 20 25 22 40 E-mail: facadeservice@webspeed.dk gi os et ring på et af neden- spørgsmål

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere