Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction /"

Transkript

1 70, 90 Monteringsanvisning spegel Monteringsveiledning speil Monteringsvejledning spejl Asennusohje peili Assembly instruction mirror Инструкция по монтажу зеркала id / page 2 id / page 3 id / page 4-5 id / page 6-7 Förpackningens innehåll och elinstallation Pakkens innhold og elinstallasjon Pakningens indhold og el-installation Pakkauksen sisältö ja sähköasennus Contents of package and electrical installation Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction / Monteringsanvisning / Monteringsveiledning / Monteringsvejledning / Asennusohje Assembly instruction / Byte av lampor / Bytte av lamper / Udskiftning af p rer / Lamppujen vaihtaminen / Exchanging of lamps / id / page 8 k tselr d / Behandlingsr d / Reng ring- og vedligeholdelse / Hoito-ohje / Maintenance advice / Denna produkt r anpassad till Branschregler ker Vatteninstallation. vedbergs garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen f ljs. Vid hantering av glas, anv nd skyddsglas gon och skyddshandskar. Ved h ndtering av glass, bruk beskyttelsesbriller og handsker. Ved h ndtering af glas, anvend beskyttelsesbriller & beskyttelseshandsker. K yt suojahansikkaita ja suojalaseja k sitelless si lasia. When handling glass, use eye protectors and gloves for protection.. vedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsv gen 1, Dalstorp, WEDE , (1 / 8)

2 R (Forma 80*80) Borremal for montasje av veggspeil. Borremale n festes med tape på veggen der du skal montere speilet. OB! Vær nøyaktig og bruk vater! Borr hull i veggen gjennom de markerte hullene i malen (4 stk.) OB. Metoden (borrtype, borrdimensjon, festeplugg o.l.) for montering p å vegg er a vheng ig av materialet i veggen. Kontak t din forhandler. OB. Hvis ma n borrer hull gjennom fu kts perre må hullet tettes omhyggelig ved at hullet "fylles" med silikonmass e før plugg/skrue anbringes i hullet. Følg vedlagte monteringsve iledning ved montering av speilet. kabelon til montering af spejl på væggen. æt skabelonen fast på væggen med tape nøjagtig på det ste d hvor du ønsker at montere spejlet. OB! Brug vaterpas! Bor huller i væggen gennem de markerede huller i skab elonen (4 s tk.). OB! Afhængig af væggens materiale, varierer metoden for montering (bortyp e, bordimension, ra wlplugs etc.) Tal med din forhandler. OB! Hvis der bores gennem en fugtspærre sk al hullet tætnes. Lettest er det, at fylde hullet med silikone, inden rawlplugs/skrue placere s i hullet. For montering af spejlet, følg den med følgende monteringsanvisning. F einäpeilin porausmalli. Kiinnitä sa pluuna siihen kohtaan seinään, mihin peilin haluat. HUOM! Käytä vatupass ia! Poraa reik ä s einään sapluunaan merkittyjen reik ien kohdalle (4kpl). HUOM! Kiinnitystapa on erilain en eri seinämateriaaleilla. (poraus tapa, reiän koko, tulppa jne.) Keskustele siitä jälleenmyyjäsi kanssa. HUOM! Kun poraat kosteuss uoja n läpi, on reikä tiivistettävä. Parhainta on täyttää reik ä silikonilla ennen kuin tulp pa/ru uvi laitetaan siihen. euraa oh eis ta ase nnuso hjetta k un asennat peilin. Drilling template for hanging the wall mirror. Ta pe the template to the wall in the exact position that you require the mirror to be placed. :B: Use a spirit le vel! Drill holes in the wall by drilling through the marked holes in the template - 4 holes in total. :B: Please note that method of hanging the mirror is dependen t upon the cons truction of the wall (drill type, drill size and plug etc.) Consult your local supplier..b. When drilling through a damp course the holes must be correctly sealed by using silicone before the plug and the screw is placed in the drillhole. To hang the mirror follow th e instructions as enclos ed. Модель сверления отверстий для монтажа настенного зеркала. Прикрепите шаблон к стене точно в том мес те, где Вы хотите повесить зеркало. ВНИМ! Пользуйтесь уровне м. Просверлите отверстие в стене в отмеченных на шаблоне местах (4 шт.) ВНИМ! Способы крепежа отли чаются в зависимости от материала стены. (способ сверления, размер отверстия, дюбеля и т.д.) Обсудите это с продавцом. ВНИМ! Когда Вы сверлите через водяную изоляцию, отверстие следует также изоли ровать от влаги. Лучше всего заполн ить отверстие силиконом до установки в него дюбеля /шурупа. При монтаже зеркала следуйте приложенной инструкции. H UPP Borrmall för montage av väggspegel. Tejpa fast borrmallen på väggen, exakt där du önskar montera spegeln. OB! Använd vattenpass! Borra hål i väggen genom de markerade hålen i mallen (4st). OB! Beroende av väggmaterial varierar metoden för väggmontage. (borrtyp, borrdimension, plugg etc.) Tala med Er återförsäljare. OB! då man borrar hål genom en fuktspärr skall hålen tätas, lämpligt är att fylla hålen med silikon innan plugg/skruv placeras i hålen. För montage av spegeln, följ bifogad monteringsanvisning. x4 R x30 x2 H L= 700 mm ER x Tips till elinstallatören! Ohjeita sähköasentajalle! Tips til elinstalatøren! Advice to the electrician! Tips til elinstallatøren! Советы электрику! - OB! Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. - pegelramens alla gavlar har urfrästa spår för kabelgenomföring. - OB! Elinstallasjon skal utføres av autorisert elektrikker. - peilrammens alle gavler har utfreste spor for kabelgjennomføring. - OB! Elinstallationerne skal udføres af en autoriseret elinstallatør. - pejlrammens endestykker har udfræsninger til kabelgennemføring. - HUOM! ähköasennuksen saa suorittaa vain hyväksytty sähköasentaja. - Peilin reunojen päädyt on uritettu kaapeleita varten. - PLEAE OTE! Electrical work should be carried out by a qualified electrician. - The frames has had a channel routed to accomodate the cable. - ВНИМАНИЕ! Электрическое подключение может осуществлять только квалифицированный электрик. - В торцевых краях зеркала существуют специальные углубления для электрического кабеля. = = = = Alt / Vaiht * * (Alt / Vaiht) * 1900 Optimalt område för framdragning av el. Gäller samtliga storlekar. Optimalt område for framtrekk av el-ledning. Gjelder alle størrelser. Det optimale område til trækning af el-installation. Gælder samtlige størrelser Optimaalinen alue sähkönsyötölle. Koskee kaikkia kokoja. Ideal area for electrical wiring. Valid for all sizes. Оптимальная зона для электроподключения. Действительна для всех размеров. (2 / 8)

3 R (Forma 80*80) Borremal for montasje av veggspeil. Borremalen festes med tape på veggen der du skal montere speilet. OB! Vær nøya ktig og bruk v ater! Borr hull i veggen gjennom de markerte hullene i malen (4 stk.) OB. Metoden (borrtype, borrdimensjon, festeplugg o.l.) for montering på vegg er avhengig av materialet i v eggen. Kontakt din forhandler. OB. Hvis man borrer hull gjennom fuktsperre må hullet tettes omhyggelig ved at hullet "fylles" med silikonmasse før plugg/skrue anbringes i hullet. Følg vedlagte monterings veiledning ved mon tering av speilet. kabelon til montering af spejl på væggen. æt sk abelonen fast på v æggen med tape nøjagtig på d et sted hvor du ønsker at mon tere spejlet. OB! Brug vaterpas! Bor huller i væggen gennem de markerede huller i skabelonen (4 stk.). OB! Afhængig af væggens materiale, varierer metoden for mo ntering (bortype, bord imens ion, rawlplu gs etc.) Tal med din forhandler. OB! Hv is der bores gennem en fugtspærre s kal hullet tætne s. Lettest er det, at fylde hullet med silikone, in den rawlplugs/skrue placeres i hullet. For mo ntering af s pejlet, følg den medfølgende monteringsanvisning. F einäpeilin porausmall i. Kiinnitä sapluuna siihen k ohtaan seinään, mihin peilin haluat. HUOM! Käytä vatupassia! Poraa reikä seinään sapluunaan merkitty jen reikien kohdalle (4kpl). HUOM! Kiinnitysta pa on erilainen eri seinämateriaaleilla. (porausta pa, reiän koko, tulppa jne.) Ke skustele siitä jälleenmyyjäsi kanssa. HUOM! Kun poraat kosteussuojan läpi, on reikä tiivistettävä. Parhainta on täyttää reikä silikonilla ennen kuin tulppa/ruuvi laitetaan siihen. euraa oheista asennusohjetta kun asennat peilin. Drilling template for hanging the wa ll mirror. Tape the template to the wall in t he exa ct position that you require the mirror to be placed. :B: Use a spirit level! Drill holes in the wall by drilling through the marked holes in the template - 4 holes in total. :B: Please note that method of ha nging the mirror is dependent upon the cons tructio n of the wall (drill type, drill size and plug etc.) Consult yo ur local supplier..b. When drilling through a damp course the holes must be correctly sealed by using silicone before the plug and the screw is placed in the drillhole. To hang the mirror follow the ins tructio ns as enclos ed. Модель сверления отверстий для монтажа настенного зеркала. Прикрепите шаблон к стене точно в том мес те, где Вы хотите повесить зерка ло. ВНИМ! Пользуйтесь уровнем. Просверлите отверстие в стене в отмеченных на шаблоне местах (4 шт.) ВНИМ! Способы крепежа отли чаются в зависимости от материала стены. (способ сверления, размер отверстия, дюбеля и т.д.) Обсудите это с продавцом. ВНИМ! Когда Вы сверлите через водяную изоляцию, отверстие сл едует также изолир овать от влаги. Лучше всего заполнить отверстие силиконом до установки в него дюбеля /шурупа. При мо нтаже зер кала следуйте при ложенной инструкци и. Borrinstruktion Porausohje Borrinstruksjon Drilling instruction Borranvisning Инструкция по сверлению Använd den bifogade borrmallen vid montage av väggspegeln. OB! Kontrollera höjden på tvättställsblandaren innan montage. OB! Vid montage av väggspegel 800x1200 samt 800x1400 bör i vara två personer. Benytt den medfølgende borrmalen ved montering av veggspeilet. OB! Kontroller høyden på blandebatteriet før montering. OB! Ved montering av veggspeil 800x1200 og 800x1400 bør man være to personer. Ved montage af spejl bør den medfølgende boreinstruktion anvendes. OB! Kontrollere højden på håndvaskearmaturet inden montage. OB! Ved montage af spejl 800x1200 samt 800x1400 bør man være to personer. Käytä oheista porausmallia seinäpeilin asennukseen. HUOM! Tarkasta pesuallashanan korkeus ennen asennusta. HUOM! einäpeilien 800x1200 ja 800x1400 asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Please use enclosed template when fitting the mirror. OTE! Check the height of the washbasin mixer before fitting the mirror. OTE! It is recommended that two persons cooperate when fitting the 800x1200 and 800x1400 mirrors. Пользуйтесь приложенной схемой сверления для установки зеркала. ВНИМ! Проверьте высоту смесителя до установки. ВНИМ! Для установки зеркала размером 800x1200 и 800x1400 требуется два человека. UPP Borrmall för montage av väggspegel. Tejpa fast borrmallen på väggen, exakt där du önskar montera spegeln. OB! Använd vattenpass! Borra hål i väggen genom de markerade hålen i mallen (4st). OB! Beroende av väggmaterial varierar metoden för väggmontage. (borrtyp, borrdimension, plugg etc.) Tala med Er återförsäljare. OB! då man borrar hål genom en fuktspärr skall hålen tätas, lämpligt är att fylla hålen med silikon innan plugg/skruv placeras i hålen. För montage av spegeln, följ bifogad monteringsanvisning. ER * * * Rekommenderad höjd Rekommandert høyde Anbefalet højde uositeltu korkeus Recommended height Рекомендуемая высота (3 / 8)

4 OB: Tänk på att när I penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningsmassa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. förborrning, plugg etc.). Använd fästbeslag som är avsedda för vägg/golvmaterial (medföljer ej). Tala med Er återförsäljare. Denna produkt är anpassad till Branschregler äker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. OB! Husk at når du penetrerer en fuktsperre bør det anvendes riktig tetningsmasse. Fremgangsmåten for montering på vegg/gulv (borring av hull, bruk av festeplugger etc.), må tilpasses veggeller gulvmaterialet. Bruk festebeslag som egner seg til vegg- eller gulvmaterialet (ikke vedlagt). Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger. OB: Husk på, at når men gennembryder en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse anvendes. Afhængig af væg/gulvmaterialet skal metoden til væg/gulvmontering tilpasses denne (evt. forboring, rawplugs el. lign.). Brug de skruer og rawlplugs, der passer til væg/gulvmaterialet (medfølger ikke). Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din forhandler. HUOM: Jos seinän kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla massalla. Kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät vaihtelevat seinä - /lattiamateriaalista riippuen (poraus, tulpat ym.). Valitse kotisi seinämateriaaliin sopivat kiinnikkeet (eivät sisälly pakkaukseen). Lisätietoja saatte jälleenmyyjältänne. Please note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course. The method of wall/floor mounting must be suited to the material of the wall/floor (preboring, plugs etc.). Use fixing devices suitable for the walls/floors (not included). If you are uncertain, please contact your retailer. ВНИМ: Если водяная изоляция повреждена, ее следует восстановить покрыв нужной массой. В зависимости от того, из какого материала изготовлена несущая стена / пол, при монтаже применяются различные способы (сверление, дюбеля). Выберите соответсвующие для вашей стены крепления (не входят в поставку). Дополнительные сведения Вы можете получить у продавца. 1 Upp Opp Op Ylös Top Вверх. x4 kruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskilda konstruktionsdetaljer eller i Våtrumsvägg (4 / 8) Våtrumsvägg 2012 Borra endast genom ytskikt och tätskikt. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa. kruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.

5 2 I II III (5 / 8)

6 Byte av lysrör Loisteputken vaihto Bytte av lysør Exchanging flourescent tubes kift lysstofrøret Замена люминисцентной лампы OB: Bryt strömmen! OB: Bryt strømmen! OB: Afbryd strømmen! HUOM: Katkaise virta kytkimestäl! PLEAE OTE: Cut off the power! BHИM: Отключите электропитание прибора. 1 x2 (6 / 8) Byt ut det trasiga lysröret! Bytt ut det ødelagte lysstoffrøret Udskift det opbrugte lysrør! Vaihda viallinen loisteputki Exchanging the flourescent tube Замените неисправную люминесцентную лампу

7 Byte av halogenlampa Halogeenilampun vaihto! Bytte av halogenpære! Changing of halogen lamps kift halogenpære! Замена галогенной лампы! OB: Bryt strömmen! OB: Bryt strømmen! OB: Afbryd strømmen! HUOM: Katkaise virta kytkimestäl! PLEAE OTE: Cut off the power! BHИM: Отключите электропитание прибора. 1 x2 (7 / 8) Byt ut den trasiga lampan! Bytt ut den ødelagte pæren! Udskift den ødelagte pære! Vaihda viallinen lamppu! Exchanged the damaged lamp! Замените неисправную лампочку!

8 Produkten är märkt med en 4-siffrig kod, vänligen avlägsna den ej! Koden uppges vid kontakt med återförsäljare / vedbergs. Produktene er merket med en 4-siffret kode, vær vennlig og ikke fjerne denne! Koden opplyses om ved kontakt med forhandleren/ vedbergs. Produktet er mærket med et 4 cifret nr., gem venligst dette. ummeret skal bruges ved henvendelse til forhandleren/vedbergs. Tuote on merkitty 4-numeroisella koodilla, ole hyvä ja jätä se paikalleen! Koodi on tarpeellinen mahdollisissa yhteydenotoissa jälleenmyyjälle/vedbergsille. The product is labelled with a 4 number code - please do not remove it! The code will be required when contact is made with vedbergs or their suppliers. Изделие промаркировано 4-значным номером. Пожалуйста, оставьте номер нетронутым. Код необходим для возможного контакта со vedbergs или его дилером. kötselråd: För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa, är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna. Pleie av møblene For å ta best mulig vare på møblene dine, skal du bruke et vanlig rengjøringsmiddel til de malte flatene. Unngå midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Andre overflater kan være mer porøse, og disse er det best å gjøre rent med en lett fuktig klut og samme, milde rengjøringsmiddel. Her skal du heller ikke bruke skurepulver eller midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene. Møbelpleje For den bedst mulige pleje af dine møbler bør du anvende et almindeligt rengøringsmiddel til de malede overflader. Undgå midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. De andre overflader, der kan være mere sarte, rengøres bedst med en let fugtig klud og samme milde rengøringsmiddel. Også her bør du undgå skurepulver eller midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de kan ridse overfladen. Kalusteiden hoito Parhaiten hoidat kalusteitasi käyttämällä maalipintoihin tavallisia puhdistusaineita. Vältä aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Muut pinnat, jotka voivat olla huokoisempia, on parasta puhdistaa hiukan kostutetulla rievulla ja samalla miedolla puhdistusaineella. Älä käytä näissäkään hankausjauhetta tai aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa. Furniture care For best possible care of your bathroom furniture, use ordinary washing-up liquid for the painted surfaces. Avoid products that contain abrasives, acids or ammonia. Other surfaces that may be more porous are best cleaned by using a moist cloth and the same mild washing-up liquid. In this case, too, do not use scouring powder or products containing abrasives, acids or ammonia. Only recommended products should be used for keeping the glass clean. After use, wipe off water from shower glass with a soft cloth. ever use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching. Уход за мебелью Для ухода за окрашенной поверхностью мебели лучше всего использовать обычные моющие средства. Избегайте использования абразивных и содержащих кислоты и аммиак средств. Другие, более пористые поверхности, следует протирать слегка смоченной салфеткой с использованием мягких моющих средств. Нельзя использовать шлифовальные средства, а также абразивные, кислые или аммиачные средства. Стекла cледует чистить моющими средствами, предназначенными для ванных комнат и других соответственных помещений. После мытья следует протереть сухой мягкой салфеткой. Не используйте жесткие или абразивные материалы, которые могут поцарапать поверхность стекол. H Rev.no (8 / 8)

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere