Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction /"

Transkript

1 70, 90 Monteringsanvisning spegel Monteringsveiledning speil Monteringsvejledning spejl Asennusohje peili Assembly instruction mirror Инструкция по монтажу зеркала id / page 2 id / page 3 id / page 4-5 id / page 6-7 Förpackningens innehåll och elinstallation Pakkens innhold og elinstallasjon Pakningens indhold og el-installation Pakkauksen sisältö ja sähköasennus Contents of package and electrical installation Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction / Monteringsanvisning / Monteringsveiledning / Monteringsvejledning / Asennusohje Assembly instruction / Byte av lampor / Bytte av lamper / Udskiftning af p rer / Lamppujen vaihtaminen / Exchanging of lamps / id / page 8 k tselr d / Behandlingsr d / Reng ring- og vedligeholdelse / Hoito-ohje / Maintenance advice / Denna produkt r anpassad till Branschregler ker Vatteninstallation. vedbergs garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen f ljs. Vid hantering av glas, anv nd skyddsglas gon och skyddshandskar. Ved h ndtering av glass, bruk beskyttelsesbriller og handsker. Ved h ndtering af glas, anvend beskyttelsesbriller & beskyttelseshandsker. K yt suojahansikkaita ja suojalaseja k sitelless si lasia. When handling glass, use eye protectors and gloves for protection.. vedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsv gen 1, Dalstorp, WEDE , (1 / 8)

2 R (Forma 80*80) Borremal for montasje av veggspeil. Borremale n festes med tape på veggen der du skal montere speilet. OB! Vær nøyaktig og bruk vater! Borr hull i veggen gjennom de markerte hullene i malen (4 stk.) OB. Metoden (borrtype, borrdimensjon, festeplugg o.l.) for montering p å vegg er a vheng ig av materialet i veggen. Kontak t din forhandler. OB. Hvis ma n borrer hull gjennom fu kts perre må hullet tettes omhyggelig ved at hullet "fylles" med silikonmass e før plugg/skrue anbringes i hullet. Følg vedlagte monteringsve iledning ved montering av speilet. kabelon til montering af spejl på væggen. æt skabelonen fast på væggen med tape nøjagtig på det ste d hvor du ønsker at montere spejlet. OB! Brug vaterpas! Bor huller i væggen gennem de markerede huller i skab elonen (4 s tk.). OB! Afhængig af væggens materiale, varierer metoden for montering (bortyp e, bordimension, ra wlplugs etc.) Tal med din forhandler. OB! Hvis der bores gennem en fugtspærre sk al hullet tætnes. Lettest er det, at fylde hullet med silikone, inden rawlplugs/skrue placere s i hullet. For montering af spejlet, følg den med følgende monteringsanvisning. F einäpeilin porausmalli. Kiinnitä sa pluuna siihen kohtaan seinään, mihin peilin haluat. HUOM! Käytä vatupass ia! Poraa reik ä s einään sapluunaan merkittyjen reik ien kohdalle (4kpl). HUOM! Kiinnitystapa on erilain en eri seinämateriaaleilla. (poraus tapa, reiän koko, tulppa jne.) Keskustele siitä jälleenmyyjäsi kanssa. HUOM! Kun poraat kosteuss uoja n läpi, on reikä tiivistettävä. Parhainta on täyttää reik ä silikonilla ennen kuin tulp pa/ru uvi laitetaan siihen. euraa oh eis ta ase nnuso hjetta k un asennat peilin. Drilling template for hanging the wall mirror. Ta pe the template to the wall in the exact position that you require the mirror to be placed. :B: Use a spirit le vel! Drill holes in the wall by drilling through the marked holes in the template - 4 holes in total. :B: Please note that method of hanging the mirror is dependen t upon the cons truction of the wall (drill type, drill size and plug etc.) Consult your local supplier..b. When drilling through a damp course the holes must be correctly sealed by using silicone before the plug and the screw is placed in the drillhole. To hang the mirror follow th e instructions as enclos ed. Модель сверления отверстий для монтажа настенного зеркала. Прикрепите шаблон к стене точно в том мес те, где Вы хотите повесить зеркало. ВНИМ! Пользуйтесь уровне м. Просверлите отверстие в стене в отмеченных на шаблоне местах (4 шт.) ВНИМ! Способы крепежа отли чаются в зависимости от материала стены. (способ сверления, размер отверстия, дюбеля и т.д.) Обсудите это с продавцом. ВНИМ! Когда Вы сверлите через водяную изоляцию, отверстие следует также изоли ровать от влаги. Лучше всего заполн ить отверстие силиконом до установки в него дюбеля /шурупа. При монтаже зеркала следуйте приложенной инструкции. H UPP Borrmall för montage av väggspegel. Tejpa fast borrmallen på väggen, exakt där du önskar montera spegeln. OB! Använd vattenpass! Borra hål i väggen genom de markerade hålen i mallen (4st). OB! Beroende av väggmaterial varierar metoden för väggmontage. (borrtyp, borrdimension, plugg etc.) Tala med Er återförsäljare. OB! då man borrar hål genom en fuktspärr skall hålen tätas, lämpligt är att fylla hålen med silikon innan plugg/skruv placeras i hålen. För montage av spegeln, följ bifogad monteringsanvisning. x4 R x30 x2 H L= 700 mm ER x Tips till elinstallatören! Ohjeita sähköasentajalle! Tips til elinstalatøren! Advice to the electrician! Tips til elinstallatøren! Советы электрику! - OB! Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. - pegelramens alla gavlar har urfrästa spår för kabelgenomföring. - OB! Elinstallasjon skal utføres av autorisert elektrikker. - peilrammens alle gavler har utfreste spor for kabelgjennomføring. - OB! Elinstallationerne skal udføres af en autoriseret elinstallatør. - pejlrammens endestykker har udfræsninger til kabelgennemføring. - HUOM! ähköasennuksen saa suorittaa vain hyväksytty sähköasentaja. - Peilin reunojen päädyt on uritettu kaapeleita varten. - PLEAE OTE! Electrical work should be carried out by a qualified electrician. - The frames has had a channel routed to accomodate the cable. - ВНИМАНИЕ! Электрическое подключение может осуществлять только квалифицированный электрик. - В торцевых краях зеркала существуют специальные углубления для электрического кабеля. = = = = Alt / Vaiht * * (Alt / Vaiht) * 1900 Optimalt område för framdragning av el. Gäller samtliga storlekar. Optimalt område for framtrekk av el-ledning. Gjelder alle størrelser. Det optimale område til trækning af el-installation. Gælder samtlige størrelser Optimaalinen alue sähkönsyötölle. Koskee kaikkia kokoja. Ideal area for electrical wiring. Valid for all sizes. Оптимальная зона для электроподключения. Действительна для всех размеров. (2 / 8)

3 R (Forma 80*80) Borremal for montasje av veggspeil. Borremalen festes med tape på veggen der du skal montere speilet. OB! Vær nøya ktig og bruk v ater! Borr hull i veggen gjennom de markerte hullene i malen (4 stk.) OB. Metoden (borrtype, borrdimensjon, festeplugg o.l.) for montering på vegg er avhengig av materialet i v eggen. Kontakt din forhandler. OB. Hvis man borrer hull gjennom fuktsperre må hullet tettes omhyggelig ved at hullet "fylles" med silikonmasse før plugg/skrue anbringes i hullet. Følg vedlagte monterings veiledning ved mon tering av speilet. kabelon til montering af spejl på væggen. æt sk abelonen fast på v æggen med tape nøjagtig på d et sted hvor du ønsker at mon tere spejlet. OB! Brug vaterpas! Bor huller i væggen gennem de markerede huller i skabelonen (4 stk.). OB! Afhængig af væggens materiale, varierer metoden for mo ntering (bortype, bord imens ion, rawlplu gs etc.) Tal med din forhandler. OB! Hv is der bores gennem en fugtspærre s kal hullet tætne s. Lettest er det, at fylde hullet med silikone, in den rawlplugs/skrue placeres i hullet. For mo ntering af s pejlet, følg den medfølgende monteringsanvisning. F einäpeilin porausmall i. Kiinnitä sapluuna siihen k ohtaan seinään, mihin peilin haluat. HUOM! Käytä vatupassia! Poraa reikä seinään sapluunaan merkitty jen reikien kohdalle (4kpl). HUOM! Kiinnitysta pa on erilainen eri seinämateriaaleilla. (porausta pa, reiän koko, tulppa jne.) Ke skustele siitä jälleenmyyjäsi kanssa. HUOM! Kun poraat kosteussuojan läpi, on reikä tiivistettävä. Parhainta on täyttää reikä silikonilla ennen kuin tulppa/ruuvi laitetaan siihen. euraa oheista asennusohjetta kun asennat peilin. Drilling template for hanging the wa ll mirror. Tape the template to the wall in t he exa ct position that you require the mirror to be placed. :B: Use a spirit level! Drill holes in the wall by drilling through the marked holes in the template - 4 holes in total. :B: Please note that method of ha nging the mirror is dependent upon the cons tructio n of the wall (drill type, drill size and plug etc.) Consult yo ur local supplier..b. When drilling through a damp course the holes must be correctly sealed by using silicone before the plug and the screw is placed in the drillhole. To hang the mirror follow the ins tructio ns as enclos ed. Модель сверления отверстий для монтажа настенного зеркала. Прикрепите шаблон к стене точно в том мес те, где Вы хотите повесить зерка ло. ВНИМ! Пользуйтесь уровнем. Просверлите отверстие в стене в отмеченных на шаблоне местах (4 шт.) ВНИМ! Способы крепежа отли чаются в зависимости от материала стены. (способ сверления, размер отверстия, дюбеля и т.д.) Обсудите это с продавцом. ВНИМ! Когда Вы сверлите через водяную изоляцию, отверстие сл едует также изолир овать от влаги. Лучше всего заполнить отверстие силиконом до установки в него дюбеля /шурупа. При мо нтаже зер кала следуйте при ложенной инструкци и. Borrinstruktion Porausohje Borrinstruksjon Drilling instruction Borranvisning Инструкция по сверлению Använd den bifogade borrmallen vid montage av väggspegeln. OB! Kontrollera höjden på tvättställsblandaren innan montage. OB! Vid montage av väggspegel 800x1200 samt 800x1400 bör i vara två personer. Benytt den medfølgende borrmalen ved montering av veggspeilet. OB! Kontroller høyden på blandebatteriet før montering. OB! Ved montering av veggspeil 800x1200 og 800x1400 bør man være to personer. Ved montage af spejl bør den medfølgende boreinstruktion anvendes. OB! Kontrollere højden på håndvaskearmaturet inden montage. OB! Ved montage af spejl 800x1200 samt 800x1400 bør man være to personer. Käytä oheista porausmallia seinäpeilin asennukseen. HUOM! Tarkasta pesuallashanan korkeus ennen asennusta. HUOM! einäpeilien 800x1200 ja 800x1400 asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Please use enclosed template when fitting the mirror. OTE! Check the height of the washbasin mixer before fitting the mirror. OTE! It is recommended that two persons cooperate when fitting the 800x1200 and 800x1400 mirrors. Пользуйтесь приложенной схемой сверления для установки зеркала. ВНИМ! Проверьте высоту смесителя до установки. ВНИМ! Для установки зеркала размером 800x1200 и 800x1400 требуется два человека. UPP Borrmall för montage av väggspegel. Tejpa fast borrmallen på väggen, exakt där du önskar montera spegeln. OB! Använd vattenpass! Borra hål i väggen genom de markerade hålen i mallen (4st). OB! Beroende av väggmaterial varierar metoden för väggmontage. (borrtyp, borrdimension, plugg etc.) Tala med Er återförsäljare. OB! då man borrar hål genom en fuktspärr skall hålen tätas, lämpligt är att fylla hålen med silikon innan plugg/skruv placeras i hålen. För montage av spegeln, följ bifogad monteringsanvisning. ER * * * Rekommenderad höjd Rekommandert høyde Anbefalet højde uositeltu korkeus Recommended height Рекомендуемая высота (3 / 8)

4 OB: Tänk på att när I penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningsmassa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. förborrning, plugg etc.). Använd fästbeslag som är avsedda för vägg/golvmaterial (medföljer ej). Tala med Er återförsäljare. Denna produkt är anpassad till Branschregler äker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. OB! Husk at når du penetrerer en fuktsperre bør det anvendes riktig tetningsmasse. Fremgangsmåten for montering på vegg/gulv (borring av hull, bruk av festeplugger etc.), må tilpasses veggeller gulvmaterialet. Bruk festebeslag som egner seg til vegg- eller gulvmaterialet (ikke vedlagt). Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger. OB: Husk på, at når men gennembryder en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse anvendes. Afhængig af væg/gulvmaterialet skal metoden til væg/gulvmontering tilpasses denne (evt. forboring, rawplugs el. lign.). Brug de skruer og rawlplugs, der passer til væg/gulvmaterialet (medfølger ikke). Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din forhandler. HUOM: Jos seinän kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla massalla. Kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät vaihtelevat seinä - /lattiamateriaalista riippuen (poraus, tulpat ym.). Valitse kotisi seinämateriaaliin sopivat kiinnikkeet (eivät sisälly pakkaukseen). Lisätietoja saatte jälleenmyyjältänne. Please note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course. The method of wall/floor mounting must be suited to the material of the wall/floor (preboring, plugs etc.). Use fixing devices suitable for the walls/floors (not included). If you are uncertain, please contact your retailer. ВНИМ: Если водяная изоляция повреждена, ее следует восстановить покрыв нужной массой. В зависимости от того, из какого материала изготовлена несущая стена / пол, при монтаже применяются различные способы (сверление, дюбеля). Выберите соответсвующие для вашей стены крепления (не входят в поставку). Дополнительные сведения Вы можете получить у продавца. 1 Upp Opp Op Ylös Top Вверх. x4 kruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskilda konstruktionsdetaljer eller i Våtrumsvägg (4 / 8) Våtrumsvägg 2012 Borra endast genom ytskikt och tätskikt. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa. kruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.

5 2 I II III (5 / 8)

6 Byte av lysrör Loisteputken vaihto Bytte av lysør Exchanging flourescent tubes kift lysstofrøret Замена люминисцентной лампы OB: Bryt strömmen! OB: Bryt strømmen! OB: Afbryd strømmen! HUOM: Katkaise virta kytkimestäl! PLEAE OTE: Cut off the power! BHИM: Отключите электропитание прибора. 1 x2 (6 / 8) Byt ut det trasiga lysröret! Bytt ut det ødelagte lysstoffrøret Udskift det opbrugte lysrør! Vaihda viallinen loisteputki Exchanging the flourescent tube Замените неисправную люминесцентную лампу

7 Byte av halogenlampa Halogeenilampun vaihto! Bytte av halogenpære! Changing of halogen lamps kift halogenpære! Замена галогенной лампы! OB: Bryt strömmen! OB: Bryt strømmen! OB: Afbryd strømmen! HUOM: Katkaise virta kytkimestäl! PLEAE OTE: Cut off the power! BHИM: Отключите электропитание прибора. 1 x2 (7 / 8) Byt ut den trasiga lampan! Bytt ut den ødelagte pæren! Udskift den ødelagte pære! Vaihda viallinen lamppu! Exchanged the damaged lamp! Замените неисправную лампочку!

8 Produkten är märkt med en 4-siffrig kod, vänligen avlägsna den ej! Koden uppges vid kontakt med återförsäljare / vedbergs. Produktene er merket med en 4-siffret kode, vær vennlig og ikke fjerne denne! Koden opplyses om ved kontakt med forhandleren/ vedbergs. Produktet er mærket med et 4 cifret nr., gem venligst dette. ummeret skal bruges ved henvendelse til forhandleren/vedbergs. Tuote on merkitty 4-numeroisella koodilla, ole hyvä ja jätä se paikalleen! Koodi on tarpeellinen mahdollisissa yhteydenotoissa jälleenmyyjälle/vedbergsille. The product is labelled with a 4 number code - please do not remove it! The code will be required when contact is made with vedbergs or their suppliers. Изделие промаркировано 4-значным номером. Пожалуйста, оставьте номер нетронутым. Код необходим для возможного контакта со vedbergs или его дилером. kötselråd: För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa, är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna. Pleie av møblene For å ta best mulig vare på møblene dine, skal du bruke et vanlig rengjøringsmiddel til de malte flatene. Unngå midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Andre overflater kan være mer porøse, og disse er det best å gjøre rent med en lett fuktig klut og samme, milde rengjøringsmiddel. Her skal du heller ikke bruke skurepulver eller midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene. Møbelpleje For den bedst mulige pleje af dine møbler bør du anvende et almindeligt rengøringsmiddel til de malede overflader. Undgå midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. De andre overflader, der kan være mere sarte, rengøres bedst med en let fugtig klud og samme milde rengøringsmiddel. Også her bør du undgå skurepulver eller midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de kan ridse overfladen. Kalusteiden hoito Parhaiten hoidat kalusteitasi käyttämällä maalipintoihin tavallisia puhdistusaineita. Vältä aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Muut pinnat, jotka voivat olla huokoisempia, on parasta puhdistaa hiukan kostutetulla rievulla ja samalla miedolla puhdistusaineella. Älä käytä näissäkään hankausjauhetta tai aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa. Furniture care For best possible care of your bathroom furniture, use ordinary washing-up liquid for the painted surfaces. Avoid products that contain abrasives, acids or ammonia. Other surfaces that may be more porous are best cleaned by using a moist cloth and the same mild washing-up liquid. In this case, too, do not use scouring powder or products containing abrasives, acids or ammonia. Only recommended products should be used for keeping the glass clean. After use, wipe off water from shower glass with a soft cloth. ever use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching. Уход за мебелью Для ухода за окрашенной поверхностью мебели лучше всего использовать обычные моющие средства. Избегайте использования абразивных и содержащих кислоты и аммиак средств. Другие, более пористые поверхности, следует протирать слегка смоченной салфеткой с использованием мягких моющих средств. Нельзя использовать шлифовальные средства, а также абразивные, кислые или аммиачные средства. Стекла cледует чистить моющими средствами, предназначенными для ванных комнат и других соответственных помещений. После мытья следует протереть сухой мягкой салфеткой. Не используйте жесткие или абразивные материалы, которые могут поцарапать поверхность стекол. H Rev.no (8 / 8)

Top-Line. Käytä suojahansikkaita ja suojalaseja käsitellessäsi lasia.

Top-Line. Käytä suojahansikkaita ja suojalaseja käsitellessäsi lasia. (1) S Sid / page 2 Sid / page 3 Sid / page 4-10 Sid / page 11-13 Sid / page 14 ödvändiga verktyg och förpackningens innehåll ødvendige verktøy og pakkens innehold ødvendigt værktøj og Pakkens indhold Tarvittavat

Læs mere

Monteringsanvisning Top-Mirror Monteringsveiledning Top-Mirror Monteringsvejledning Top-Mirror Asennusohje Top-Mirror Assembly instruction Top-Mirror

Monteringsanvisning Top-Mirror Monteringsveiledning Top-Mirror Monteringsvejledning Top-Mirror Asennusohje Top-Mirror Assembly instruction Top-Mirror (1 / 12) Monteringsanvisning Top-Mirror Monteringsveiledning Top-Mirror Monteringsvejledning Top-Mirror sennusohje Top-Mirror ssembly instruction Top-Mirror Инструкция по монтажу Top-Mirror ida / Page

Læs mere

70x90, 80x90, 90x90. B x10 R830612700 3,9x13. D x2 R830999350 3 mm R830999700 5 mm. x6 R830464010 M6x12,6. x8 R830811030 5x60. x1 R800600211.

70x90, 80x90, 90x90. B x10 R830612700 3,9x13. D x2 R830999350 3 mm R830999700 5 mm. x6 R830464010 M6x12,6. x8 R830811030 5x60. x1 R800600211. 70x90, 80x90, 90x90 ilicone 6,0 mm Ø 5,0 mm Ø 3,5 mm Ø PZ2 H190677920 H190677925 A x8 R830811030 5x60 E B 0 R830612700 3,93 H190677930 C F x6 R830464010 M62,6 H191200020 D R830999350 3 mm R830999700 5

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning EN User guide Component checklist You have bought a wall mount for a flat panel display up to 35kg. For mounting on concrete and wooden walls, please use the included screws and plugs. For mounting on

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16 Ifö Space -6 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess L Exemple angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part No. Type = mm Z0800 Z0800 A Z0800

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Confidence in quality MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNINGER MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER

Confidence in quality MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNINGER MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER Confidence in quality DK MONTERINGSANVISNING NO MONTERINGSANVISNINGER GB MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER WWW.STROMBERG-FISCHER.DK DK OBS! BOR ALDRIG HUL I NO MERK! BORR ALDRI HULL I VÆGGEN

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung FI Kokoonpanoohjeet HR Skupština Upute FR Notice de Montage IT Istruzioni di Montaggio BS Skupština Uputstvo NL Montage Instructies CS Montážní Návod RO Instrucţiuni

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum Ifö 08-6/06-09-0 Pneumatic gen II SE Spolknapp DK Skylleknap NO Spyleknapp GB RU EE Loputusnupp LT Nuleidimo mygtukas LV Spiedpoga Monsa Terrum Terrum 40 0 50 5 50 Semita 50 Semita 50 70 70 9547 SE DK

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MONTERINGSANVISNING MOUNTING INSTRUCTIONS BANO STANDARD SERVANT MED HØYDEJUSTERING

MONTERINGSANVISNING MOUNTING INSTRUCTIONS BANO STANDARD SERVANT MED HØYDEJUSTERING Rev:. juni 03 MONTERINGSNVISNING MOUNTING INSTRUCTIONS NO STNDRD SERVNT MED HØYDEJUSTERING NO ENG SE DK 550 Stokkholder (NRF 60 35 833 /RSK 898 0 37) Walking stick holder NO STOKKHOLDER / NO KÄPP- OCH

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG

Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Samlingsvejledning 10 x 7 Building Part Name Qty CAUTION Sharp Edges FORSIGTIG Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AT 10 x 7 Building * Bygning 3,0 m x 2,0 m Part Name Qty 10831 721721115 * Delnavn 10831 * ANTAL 4 6 2 1 CAUTION Sharp Edges

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

ARM-404 Flexible flat panel wall mount

ARM-404 Flexible flat panel wall mount ARM-404 Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Ifö Option 42588, SE Spegelskåp 30, 60, 90 DK Spejlskab 30, 60, 90 NO Speilskap 30, 60, 90. GB Mirror cabinet 30, 60, 90

Ifö Option 42588, SE Spegelskåp 30, 60, 90 DK Spejlskab 30, 60, 90 NO Speilskap 30, 60, 90. GB Mirror cabinet 30, 60, 90 Ifö Option 194-12 42588, 42602 SE Spegelskåp 30, 60, 90 DK Spejlskab 30, 60, 90 NO Speilskap 30, 60, 90 GB Mirror cabinet 30, 60, 90 RU Шкаф с зеркалом 30, 60, 90 OSSN 60 OSSN 30 OSSN 90 95506 www.ifosanitar.com

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

TRAC MODELL 43 Art.nr 843 XXX 00

TRAC MODELL 43 Art.nr 843 XXX 00 TRAC MODELL 43 Art.nr 843 XXX 00 V151210 INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 14428:2005+A1:2008 1 (12) SE NO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållande komponenter Sida 3 Säkerhetsföreskrifter

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Montagevejledning / assembly instruction 8884

Montagevejledning / assembly instruction 8884 Montagevejledning / assembly instruction 8884 Klemmeprofil 8884-2010/-2500/-5000 clamping profile 8884-2010/-2500/-5000 Produktet har, i nedhængt tilstand, en bæreevne på 30 kg ved en profillængde på en

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bruksanvisning för duschset/brusersæt Square Suihkusarjan käyttöohje Square

Bruksanvisning för duschset/brusersæt Square Suihkusarjan käyttöohje Square Bruksanvisning för duschset/brusersæt Square Suihkusarjan käyttöohje Square Art.no: 372023 S Montering Montering bör utföras av kvalificerad personal. Felaktig montering kan medföra skada på produkt, väggar,

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Installation guide 1a

Installation guide 1a Installation guide 1a Prelude 24 / Prelude Sixty 2 + Mineral board Edge A / E24 / D2 (FI) Asennusopas. (SE) Monteringsanvisningar. (NO) Monteringsveiledning. (DK) Monteringsvejledning. Summary 1 Tools

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Assembly Instruction Samlevejledning

Assembly Instruction Samlevejledning Assembly Instruction Samlevejledning NORRA by Skovby Contents - Indhold SM61 SM6 SM631* * Only available with trays, door and/or drawers Mounting of modules Accessories - Tilbehør Plinths Sokler 11 Ben

Læs mere

ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount

ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 40kg. Please

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM- Tiltable flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere