Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction /"

Transkript

1 70, 90 Monteringsanvisning spegel Monteringsveiledning speil Monteringsvejledning spejl Asennusohje peili Assembly instruction mirror Инструкция по монтажу зеркала id / page 2 id / page 3 id / page 4-5 id / page 6-7 Förpackningens innehåll och elinstallation Pakkens innhold og elinstallasjon Pakningens indhold og el-installation Pakkauksen sisältö ja sähköasennus Contents of package and electrical installation Borrinstruktion / Borrinstruksjon / Borranvisning Porausohje / Drilling instruction / Monteringsanvisning / Monteringsveiledning / Monteringsvejledning / Asennusohje Assembly instruction / Byte av lampor / Bytte av lamper / Udskiftning af p rer / Lamppujen vaihtaminen / Exchanging of lamps / id / page 8 k tselr d / Behandlingsr d / Reng ring- og vedligeholdelse / Hoito-ohje / Maintenance advice / Denna produkt r anpassad till Branschregler ker Vatteninstallation. vedbergs garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen f ljs. Vid hantering av glas, anv nd skyddsglas gon och skyddshandskar. Ved h ndtering av glass, bruk beskyttelsesbriller og handsker. Ved h ndtering af glas, anvend beskyttelsesbriller & beskyttelseshandsker. K yt suojahansikkaita ja suojalaseja k sitelless si lasia. When handling glass, use eye protectors and gloves for protection.. vedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsv gen 1, Dalstorp, WEDE , (1 / 8)

2 R (Forma 80*80) Borremal for montasje av veggspeil. Borremale n festes med tape på veggen der du skal montere speilet. OB! Vær nøyaktig og bruk vater! Borr hull i veggen gjennom de markerte hullene i malen (4 stk.) OB. Metoden (borrtype, borrdimensjon, festeplugg o.l.) for montering p å vegg er a vheng ig av materialet i veggen. Kontak t din forhandler. OB. Hvis ma n borrer hull gjennom fu kts perre må hullet tettes omhyggelig ved at hullet "fylles" med silikonmass e før plugg/skrue anbringes i hullet. Følg vedlagte monteringsve iledning ved montering av speilet. kabelon til montering af spejl på væggen. æt skabelonen fast på væggen med tape nøjagtig på det ste d hvor du ønsker at montere spejlet. OB! Brug vaterpas! Bor huller i væggen gennem de markerede huller i skab elonen (4 s tk.). OB! Afhængig af væggens materiale, varierer metoden for montering (bortyp e, bordimension, ra wlplugs etc.) Tal med din forhandler. OB! Hvis der bores gennem en fugtspærre sk al hullet tætnes. Lettest er det, at fylde hullet med silikone, inden rawlplugs/skrue placere s i hullet. For montering af spejlet, følg den med følgende monteringsanvisning. F einäpeilin porausmalli. Kiinnitä sa pluuna siihen kohtaan seinään, mihin peilin haluat. HUOM! Käytä vatupass ia! Poraa reik ä s einään sapluunaan merkittyjen reik ien kohdalle (4kpl). HUOM! Kiinnitystapa on erilain en eri seinämateriaaleilla. (poraus tapa, reiän koko, tulppa jne.) Keskustele siitä jälleenmyyjäsi kanssa. HUOM! Kun poraat kosteuss uoja n läpi, on reikä tiivistettävä. Parhainta on täyttää reik ä silikonilla ennen kuin tulp pa/ru uvi laitetaan siihen. euraa oh eis ta ase nnuso hjetta k un asennat peilin. Drilling template for hanging the wall mirror. Ta pe the template to the wall in the exact position that you require the mirror to be placed. :B: Use a spirit le vel! Drill holes in the wall by drilling through the marked holes in the template - 4 holes in total. :B: Please note that method of hanging the mirror is dependen t upon the cons truction of the wall (drill type, drill size and plug etc.) Consult your local supplier..b. When drilling through a damp course the holes must be correctly sealed by using silicone before the plug and the screw is placed in the drillhole. To hang the mirror follow th e instructions as enclos ed. Модель сверления отверстий для монтажа настенного зеркала. Прикрепите шаблон к стене точно в том мес те, где Вы хотите повесить зеркало. ВНИМ! Пользуйтесь уровне м. Просверлите отверстие в стене в отмеченных на шаблоне местах (4 шт.) ВНИМ! Способы крепежа отли чаются в зависимости от материала стены. (способ сверления, размер отверстия, дюбеля и т.д.) Обсудите это с продавцом. ВНИМ! Когда Вы сверлите через водяную изоляцию, отверстие следует также изоли ровать от влаги. Лучше всего заполн ить отверстие силиконом до установки в него дюбеля /шурупа. При монтаже зеркала следуйте приложенной инструкции. H UPP Borrmall för montage av väggspegel. Tejpa fast borrmallen på väggen, exakt där du önskar montera spegeln. OB! Använd vattenpass! Borra hål i väggen genom de markerade hålen i mallen (4st). OB! Beroende av väggmaterial varierar metoden för väggmontage. (borrtyp, borrdimension, plugg etc.) Tala med Er återförsäljare. OB! då man borrar hål genom en fuktspärr skall hålen tätas, lämpligt är att fylla hålen med silikon innan plugg/skruv placeras i hålen. För montage av spegeln, följ bifogad monteringsanvisning. x4 R x30 x2 H L= 700 mm ER x Tips till elinstallatören! Ohjeita sähköasentajalle! Tips til elinstalatøren! Advice to the electrician! Tips til elinstallatøren! Советы электрику! - OB! Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. - pegelramens alla gavlar har urfrästa spår för kabelgenomföring. - OB! Elinstallasjon skal utføres av autorisert elektrikker. - peilrammens alle gavler har utfreste spor for kabelgjennomføring. - OB! Elinstallationerne skal udføres af en autoriseret elinstallatør. - pejlrammens endestykker har udfræsninger til kabelgennemføring. - HUOM! ähköasennuksen saa suorittaa vain hyväksytty sähköasentaja. - Peilin reunojen päädyt on uritettu kaapeleita varten. - PLEAE OTE! Electrical work should be carried out by a qualified electrician. - The frames has had a channel routed to accomodate the cable. - ВНИМАНИЕ! Электрическое подключение может осуществлять только квалифицированный электрик. - В торцевых краях зеркала существуют специальные углубления для электрического кабеля. = = = = Alt / Vaiht * * (Alt / Vaiht) * 1900 Optimalt område för framdragning av el. Gäller samtliga storlekar. Optimalt område for framtrekk av el-ledning. Gjelder alle størrelser. Det optimale område til trækning af el-installation. Gælder samtlige størrelser Optimaalinen alue sähkönsyötölle. Koskee kaikkia kokoja. Ideal area for electrical wiring. Valid for all sizes. Оптимальная зона для электроподключения. Действительна для всех размеров. (2 / 8)

3 R (Forma 80*80) Borremal for montasje av veggspeil. Borremalen festes med tape på veggen der du skal montere speilet. OB! Vær nøya ktig og bruk v ater! Borr hull i veggen gjennom de markerte hullene i malen (4 stk.) OB. Metoden (borrtype, borrdimensjon, festeplugg o.l.) for montering på vegg er avhengig av materialet i v eggen. Kontakt din forhandler. OB. Hvis man borrer hull gjennom fuktsperre må hullet tettes omhyggelig ved at hullet "fylles" med silikonmasse før plugg/skrue anbringes i hullet. Følg vedlagte monterings veiledning ved mon tering av speilet. kabelon til montering af spejl på væggen. æt sk abelonen fast på v æggen med tape nøjagtig på d et sted hvor du ønsker at mon tere spejlet. OB! Brug vaterpas! Bor huller i væggen gennem de markerede huller i skabelonen (4 stk.). OB! Afhængig af væggens materiale, varierer metoden for mo ntering (bortype, bord imens ion, rawlplu gs etc.) Tal med din forhandler. OB! Hv is der bores gennem en fugtspærre s kal hullet tætne s. Lettest er det, at fylde hullet med silikone, in den rawlplugs/skrue placeres i hullet. For mo ntering af s pejlet, følg den medfølgende monteringsanvisning. F einäpeilin porausmall i. Kiinnitä sapluuna siihen k ohtaan seinään, mihin peilin haluat. HUOM! Käytä vatupassia! Poraa reikä seinään sapluunaan merkitty jen reikien kohdalle (4kpl). HUOM! Kiinnitysta pa on erilainen eri seinämateriaaleilla. (porausta pa, reiän koko, tulppa jne.) Ke skustele siitä jälleenmyyjäsi kanssa. HUOM! Kun poraat kosteussuojan läpi, on reikä tiivistettävä. Parhainta on täyttää reikä silikonilla ennen kuin tulppa/ruuvi laitetaan siihen. euraa oheista asennusohjetta kun asennat peilin. Drilling template for hanging the wa ll mirror. Tape the template to the wall in t he exa ct position that you require the mirror to be placed. :B: Use a spirit level! Drill holes in the wall by drilling through the marked holes in the template - 4 holes in total. :B: Please note that method of ha nging the mirror is dependent upon the cons tructio n of the wall (drill type, drill size and plug etc.) Consult yo ur local supplier..b. When drilling through a damp course the holes must be correctly sealed by using silicone before the plug and the screw is placed in the drillhole. To hang the mirror follow the ins tructio ns as enclos ed. Модель сверления отверстий для монтажа настенного зеркала. Прикрепите шаблон к стене точно в том мес те, где Вы хотите повесить зерка ло. ВНИМ! Пользуйтесь уровнем. Просверлите отверстие в стене в отмеченных на шаблоне местах (4 шт.) ВНИМ! Способы крепежа отли чаются в зависимости от материала стены. (способ сверления, размер отверстия, дюбеля и т.д.) Обсудите это с продавцом. ВНИМ! Когда Вы сверлите через водяную изоляцию, отверстие сл едует также изолир овать от влаги. Лучше всего заполнить отверстие силиконом до установки в него дюбеля /шурупа. При мо нтаже зер кала следуйте при ложенной инструкци и. Borrinstruktion Porausohje Borrinstruksjon Drilling instruction Borranvisning Инструкция по сверлению Använd den bifogade borrmallen vid montage av väggspegeln. OB! Kontrollera höjden på tvättställsblandaren innan montage. OB! Vid montage av väggspegel 800x1200 samt 800x1400 bör i vara två personer. Benytt den medfølgende borrmalen ved montering av veggspeilet. OB! Kontroller høyden på blandebatteriet før montering. OB! Ved montering av veggspeil 800x1200 og 800x1400 bør man være to personer. Ved montage af spejl bør den medfølgende boreinstruktion anvendes. OB! Kontrollere højden på håndvaskearmaturet inden montage. OB! Ved montage af spejl 800x1200 samt 800x1400 bør man være to personer. Käytä oheista porausmallia seinäpeilin asennukseen. HUOM! Tarkasta pesuallashanan korkeus ennen asennusta. HUOM! einäpeilien 800x1200 ja 800x1400 asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Please use enclosed template when fitting the mirror. OTE! Check the height of the washbasin mixer before fitting the mirror. OTE! It is recommended that two persons cooperate when fitting the 800x1200 and 800x1400 mirrors. Пользуйтесь приложенной схемой сверления для установки зеркала. ВНИМ! Проверьте высоту смесителя до установки. ВНИМ! Для установки зеркала размером 800x1200 и 800x1400 требуется два человека. UPP Borrmall för montage av väggspegel. Tejpa fast borrmallen på väggen, exakt där du önskar montera spegeln. OB! Använd vattenpass! Borra hål i väggen genom de markerade hålen i mallen (4st). OB! Beroende av väggmaterial varierar metoden för väggmontage. (borrtyp, borrdimension, plugg etc.) Tala med Er återförsäljare. OB! då man borrar hål genom en fuktspärr skall hålen tätas, lämpligt är att fylla hålen med silikon innan plugg/skruv placeras i hålen. För montage av spegeln, följ bifogad monteringsanvisning. ER * * * Rekommenderad höjd Rekommandert høyde Anbefalet højde uositeltu korkeus Recommended height Рекомендуемая высота (3 / 8)

4 OB: Tänk på att när I penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningsmassa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. förborrning, plugg etc.). Använd fästbeslag som är avsedda för vägg/golvmaterial (medföljer ej). Tala med Er återförsäljare. Denna produkt är anpassad till Branschregler äker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. OB! Husk at når du penetrerer en fuktsperre bør det anvendes riktig tetningsmasse. Fremgangsmåten for montering på vegg/gulv (borring av hull, bruk av festeplugger etc.), må tilpasses veggeller gulvmaterialet. Bruk festebeslag som egner seg til vegg- eller gulvmaterialet (ikke vedlagt). Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger. OB: Husk på, at når men gennembryder en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse anvendes. Afhængig af væg/gulvmaterialet skal metoden til væg/gulvmontering tilpasses denne (evt. forboring, rawplugs el. lign.). Brug de skruer og rawlplugs, der passer til væg/gulvmaterialet (medfølger ikke). Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din forhandler. HUOM: Jos seinän kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla massalla. Kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät vaihtelevat seinä - /lattiamateriaalista riippuen (poraus, tulpat ym.). Valitse kotisi seinämateriaaliin sopivat kiinnikkeet (eivät sisälly pakkaukseen). Lisätietoja saatte jälleenmyyjältänne. Please note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course. The method of wall/floor mounting must be suited to the material of the wall/floor (preboring, plugs etc.). Use fixing devices suitable for the walls/floors (not included). If you are uncertain, please contact your retailer. ВНИМ: Если водяная изоляция повреждена, ее следует восстановить покрыв нужной массой. В зависимости от того, из какого материала изготовлена несущая стена / пол, при монтаже применяются различные способы (сверление, дюбеля). Выберите соответсвующие для вашей стены крепления (не входят в поставку). Дополнительные сведения Вы можете получить у продавца. 1 Upp Opp Op Ylös Top Вверх. x4 kruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskilda konstruktionsdetaljer eller i Våtrumsvägg (4 / 8) Våtrumsvägg 2012 Borra endast genom ytskikt och tätskikt. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa. kruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.

5 2 I II III (5 / 8)

6 Byte av lysrör Loisteputken vaihto Bytte av lysør Exchanging flourescent tubes kift lysstofrøret Замена люминисцентной лампы OB: Bryt strömmen! OB: Bryt strømmen! OB: Afbryd strømmen! HUOM: Katkaise virta kytkimestäl! PLEAE OTE: Cut off the power! BHИM: Отключите электропитание прибора. 1 x2 (6 / 8) Byt ut det trasiga lysröret! Bytt ut det ødelagte lysstoffrøret Udskift det opbrugte lysrør! Vaihda viallinen loisteputki Exchanging the flourescent tube Замените неисправную люминесцентную лампу

7 Byte av halogenlampa Halogeenilampun vaihto! Bytte av halogenpære! Changing of halogen lamps kift halogenpære! Замена галогенной лампы! OB: Bryt strömmen! OB: Bryt strømmen! OB: Afbryd strømmen! HUOM: Katkaise virta kytkimestäl! PLEAE OTE: Cut off the power! BHИM: Отключите электропитание прибора. 1 x2 (7 / 8) Byt ut den trasiga lampan! Bytt ut den ødelagte pæren! Udskift den ødelagte pære! Vaihda viallinen lamppu! Exchanged the damaged lamp! Замените неисправную лампочку!

8 Produkten är märkt med en 4-siffrig kod, vänligen avlägsna den ej! Koden uppges vid kontakt med återförsäljare / vedbergs. Produktene er merket med en 4-siffret kode, vær vennlig og ikke fjerne denne! Koden opplyses om ved kontakt med forhandleren/ vedbergs. Produktet er mærket med et 4 cifret nr., gem venligst dette. ummeret skal bruges ved henvendelse til forhandleren/vedbergs. Tuote on merkitty 4-numeroisella koodilla, ole hyvä ja jätä se paikalleen! Koodi on tarpeellinen mahdollisissa yhteydenotoissa jälleenmyyjälle/vedbergsille. The product is labelled with a 4 number code - please do not remove it! The code will be required when contact is made with vedbergs or their suppliers. Изделие промаркировано 4-значным номером. Пожалуйста, оставьте номер нетронутым. Код необходим для возможного контакта со vedbergs или его дилером. kötselråd: För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa, är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna. Pleie av møblene For å ta best mulig vare på møblene dine, skal du bruke et vanlig rengjøringsmiddel til de malte flatene. Unngå midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Andre overflater kan være mer porøse, og disse er det best å gjøre rent med en lett fuktig klut og samme, milde rengjøringsmiddel. Her skal du heller ikke bruke skurepulver eller midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene. Møbelpleje For den bedst mulige pleje af dine møbler bør du anvende et almindeligt rengøringsmiddel til de malede overflader. Undgå midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. De andre overflader, der kan være mere sarte, rengøres bedst med en let fugtig klud og samme milde rengøringsmiddel. Også her bør du undgå skurepulver eller midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de kan ridse overfladen. Kalusteiden hoito Parhaiten hoidat kalusteitasi käyttämällä maalipintoihin tavallisia puhdistusaineita. Vältä aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Muut pinnat, jotka voivat olla huokoisempia, on parasta puhdistaa hiukan kostutetulla rievulla ja samalla miedolla puhdistusaineella. Älä käytä näissäkään hankausjauhetta tai aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa. Furniture care For best possible care of your bathroom furniture, use ordinary washing-up liquid for the painted surfaces. Avoid products that contain abrasives, acids or ammonia. Other surfaces that may be more porous are best cleaned by using a moist cloth and the same mild washing-up liquid. In this case, too, do not use scouring powder or products containing abrasives, acids or ammonia. Only recommended products should be used for keeping the glass clean. After use, wipe off water from shower glass with a soft cloth. ever use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching. Уход за мебелью Для ухода за окрашенной поверхностью мебели лучше всего использовать обычные моющие средства. Избегайте использования абразивных и содержащих кислоты и аммиак средств. Другие, более пористые поверхности, следует протирать слегка смоченной салфеткой с использованием мягких моющих средств. Нельзя использовать шлифовальные средства, а также абразивные, кислые или аммиачные средства. Стекла cледует чистить моющими средствами, предназначенными для ванных комнат и других соответственных помещений. После мытья следует протереть сухой мягкой салфеткой. Не используйте жесткие или абразивные материалы, которые могут поцарапать поверхность стекол. H Rev.no (8 / 8)

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN 14. november 2014 11:02 5970-EL CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035974 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT 5970-MA CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035975 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT MONTERINGSANVISNING INSTALLATION

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere