Kvartalsstatistik nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik nr.1 2012"

Transkript

1 nr Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde en beskrivelse af de seneste relevante tal fra Danmarks Statistik og andre relevante kilder. I denne første udgave i 212 fokuseres på advokatvirksomhedernes omsætning fordelt på serviceydelser. Kvartalsstatistikken vil tillige fokusere på nye analyser fra eksterne kilder, der kan have relevans for advokatbranchen. Senest har Dansk Erhverv i deres Perspektiv #52 analyseret virksomhedernes brug af ekstern rådgivning. Indhold: Advokatvirksomhedernes omsætning Omsætningen fordelt på serviceydelser i 21 Markedet for erhvervsrådgivning Fokus på fire serviceydelser Advokatvirksomhedernes klientgrupper Analyse fra Dansk Erhverv af virksomhedernes brug af ekstern rådgivning Ved gengivelse af denne publikation skal kildeangivelsen være: Kilde: Danske Advokater, Kvartalsstatistik nr For yderligere information Øyvind Fagerstrand Danske Advokater T: E:

2 Advokatvirksomhedernes omsætning I 211 blev omsætningen i de danske advokatvirksomheder 11,7 mia. kr. svarende til 11,5 mia. kr. i 21-priser. Dermed blev omsætningen 635 mio. kr. højere end i 21 i faste priser. En del af omsætningsstigningen må dog tilskrives ophævelsen af momsfritagelsen for ejendomsadministration, da statistikken er baseret på momsindberetninger. Markedet for ejendomsadministration anslås til at udgøre 81 mio. kr. 1. Således er den faktiske stigning i omsætningen nærmere 554 mio. kr. svarende til en realvækst på 5,1 pct. fra 21 til 211. Udviklingen i årstotaler vises på næste side. De markante udsving i omsætningen fra måned til måned, som nedenstående figur viser, skyldes advokatvirksomhedernes faktureringspraksis. Således er månederne januar, juni og december særligt omsætningstunge i forhold til de resterende. 2.5 Advokatvirksomhedernes omsætning - månedstal Opdateret d. 12. marts 212. Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2 & PRIS7 samt egne beregninger. 1 En beregning fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at ca. 9 pct. af det danske udlejningsmarked administreres af advokater. Tal fra Skat ifm. Forårspakke 2. viser samtidig, at ophævelsen af momsfritagelsen for ejendomsadministration medfører et skatteprovenu på 18 mio. kr. Dermed må det samlede marked for ejendomsadministration være 18 mio. kr. /,2 = 9 mio. kr. inkl. moms. Hvorved 9 mio. kr. *,9 = 81 mio. kr. er advokatbranchens markedsandel. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 2

3 Nedenstående figur viser udviklingen i advokatvirksomhedernes omsætning siden 21. I 21 lå omsætningen på knap 9,4 mia. kr., mens omsætningen var ca. 8,6 mia. kr. i 23, da den var lavest. Advokatvirksomhederne har med de seneste tal for 211 oplevet en realvækst i omsætningen fra 21 til 211 på 21,8 pct. 2, svarende til en årlig realvækst på 2, pct. I faste priser er det en omsætningsstigning på 2,1 mia. kr. Væksten i 211 kan delvis tilskrives ændringen i omsætningens sammensætning. En øget andel rekonstruktion og konkurs i de foregående år kan have påvirket 211-tallene, da indtægterne fra rekonstruktioner og konkurser typisk falder med et til to års forsinkelse. 1 Advokatvirksomhedernes omsætning årstotaler Opdateret d. 12. marts 212. Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2 & PRIS7 samt egne beregninger. 5. Bemærk at omsætningen er defineret som det indenlandske salg, da Danmark Statistik på nuværende tidspunkt ikke kan levere tal for det udenlandske salg. I 29 udgjorde det udenlandske salg for advokatvirksomheder kun 3,5 pct. af det samlede salg. Da Produktstatistikken indeholder eksport, så er omsætningen i de følgende afsnit inklusiv eksport. Eksporten i 21 er således beregnet til 3,5 pct. af det samlede salg. 2 Eksklusiv stigningen i omsætningen fra Ejendomsadministration. Se fodnote 1. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 3

4 Omsætningen fordelt på serviceydelser i 21 Advokatvirksomhedernes omsætning kan ved hjælp af Produktstatistikken hos Danmarks Statistiks opbrydes på i alt 19 forskellige serviceydelser og tre klientgrupper. Samlet set kan det anslås at ydelser rettet mod erhvervslivet udgjorde 7,3 mia. kr. i 21, mens ydelser rettet mod organisationer og privatpersoner udgjorde 3, mia. kr. Slutteligt stod den offentlige sektor for,9 mia. kr. i 21. I nedenstående figur er de 19 serviceydelser fordelt på seks hovedkategorier. Som figuren viser, så udgjorde erhvervsrådgivning, trods et fald på 5 pct. point siden 28, den største andel af advokatbranchens omsætning med 33 pct. i 21. Det næststørste område er det civilretlige, hvilket omfatter civile retstvister, ejendomsadministration, formueforvaltning, privat rådgivning og inkassovirksomhed. Dette område udgjorde 24 pct. af omsætningen i 21. Rådgivning vedrørende fast ejendom, som både retter sig mod private klienter og erhvervsklienter udgjorde 9 pct. af branchens omsætning i 21 mod 12 pct. af omsætningen i 28. Slutteligt omfattede virksomhedsrådgivning inkl. konkurs 14 pct. af omsætningen, mens straffesager og øvrige serviceydelser stod for hhv. 3 pct. og 17 pct. i 21. Fordelingen af advokatvirksomhedernes omsætning i 21 Virksomhedsrådgivning inkl. konkurs 14% Rådgivning vedr. fast ejendom 9% Straffesager 3% Øvrige serviceydelser 17% Civilret 24% Erhvervsrådgivning 33% Opdateret d. 15. marts 212. Kilde: Statistikbanken, tabel PRDST68 & PRDST88 samt egne beregninger. Danmarks Statistik udgiver hvert andet år en produktstatistik for advokatvirksomheder, hvor omsætningen gennem en stikprøve bliver fordelt på 19 serviceydelser. I undersøgelsesåret 21 indeholdt stikprøven 231 brugbare virksomhedsindberetninger, der dækkede 83 pct. af advokatvirksomhedernes samlede omsætning i 21. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 4

5 Markedet for erhvervsrådgivning Erhvervsrådgivning har siden Produktstatistikkens begyndelse i 24 udgjort den største serviceydelse for advokatvirksomhederne. Den har, som nedenstående figur viser, svinget mellem 31 pct. og 38 pct. af advokatvirksomhedernes samlede omsætning i perioden I figuren kan man tillige se, at omsætningen fra erhvervsrådgivning voksede frem til 28, hvor omsætningen fra erhvervsrådgivning nåede ca. 4,1 mia. kr. i 21-priser. Væksten blev i midlertidig afløst af en tilbagegang, hvilket må tilskrives den økonomiske lavkonjunktur. Tilbagegangen blev på knap 35 mio. kr Advokatvirksomhedernes omsætning fra erhvervsrådgivning 24, 26, 28 & 21 Andel af advokatvirksomhedernes omsætning (højre akse) Erhvervsrådgivning Andel 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Opdateret d. 15. marts 212. Kilde: Statistikbanken, tabel PRDST68 & PRDST88 samt egne beregninger. % Erhvervsrådgivning består af selskabsret, konkurrenceret, entrepriseret, markedsføringsret, immaterialret, virksomhedsoverdragelse og etablering. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 5

6 Fokus på fire serviceydelser Rådgivning vedr. fast ejendom var stadig den serviceydelse, som genererede den næststørste omsætning hos advokatvirksomhederne i 21. Det er på trods af en tilbagegang på mere end 4 mio. kr. siden 26. Omvendt voksede omsætningen fra konkurser fra 28 til 21 med ca. 47 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at antallet af konkurser steg med knap 75 pct., svarende til flere konkurser. 21 blev året med det højeste antal konkurser i statistikkens historie 3. De to resterende serviceydelser, virksomhedsrådgivning og privat rådgivning, har begge udviklet sig relativt stabilt siden 24 med undtagelse af 28. Her voksede virksomhedsrådgivning med ca. 2 mio. kr., mens privat rådgivning faldt med knap 2 mio. kr. For begges vedkommende ser det i midlertidigt ud til, at de i 21 er på vej tilbage mod 26 niveau Advokatvirksomhedernes omsætning fra fire serviceydelser 24, 26, 28 & 21 Konkurs Virksomhedsrådgivning Rådgivning vedr. fast ejendom Privat rådgivning Opdateret d. 15. marts 212. Kilde: Statistikbanken, tabel PRDST68 & PRDST88 samt egne beregninger. Rådgivning vedr. konkurs består af rekonstruktioner og insolvensret, mens virksomhedsrådgivning består af strategisk og finansiel rådgivning, rådgivning vedr. organisation og HR. Serviceydelsen rådgivning vedr. fast ejendom består af handler med fast ejendom, rådgivning m.m., lejeret samt lånesager. Slutteligt består privat rådgivning af dødsboer, personskade, familieret, arveret og generationsskifte. 3 Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 44, 2. februar 211. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 6

7 Advokatvirksomhedernes klientgrupper Produktstatistikken viser desuden, at advokatbranchens største klientgruppe er virksomhederne. De tegnede sig for 65 pct. af omsætningen i 21. Herefter kommer organisationer og privatpersoner, hvis andel af omsætningen var 27 pct., mens den offentlige sektor stod for 8 pct. af omsætningen i 21. Som nedenstående figur viser, så er omsætningsandelen fra virksomheder vokset fra 24 til 28, mens der sket et fald i 21. I 21 er særligt omsætningsandelen fra den offentlige sektor vokset. Det samme er tilfældet for organisationer og privatpersoner, om end stigningen er mindre. På baggrund af figuren må man betragte advokatvirksomhedernes omsætning fordelt på klientgrupper, som værende relativ stabil. Andel 1% Advokatvirksomhedernes omsætning fordelt på klientgrupper 24, 26, 28 & 21 Andel 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % Organisationer og privatpersoner Den offentlige sektor Virksomheder Opdateret d. 15. marts 212. Kilde: Statistikbanken, tabel PRDST68 & PRDST88 samt egne beregninger. % Det er ikke muligt at opdele klientgruppen Organisationer og privatpersoner, men Danske Advokater har i forrige Kvartalsstatistik, Kvartalsstatistik nr.1 211, estimeret privatmarkedet for advokatydelser. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 7

8 Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Dansk Erhvervs Perspektiv #52 den 12. september Eksterne rådgivere herunder advokater, som leverer forretningskritiske rådgivningsydelser, tilfører virksomhederne stor værdi. Det er konklusionen på en analyse foretaget af Dansk Erhverv. I undersøgelsen deltog 545 virksomheder, der som minimum har fem ansatte. Analysen viser tillige at de virksomheder, der forventer en øget omsætning, planlægger at bruge flere ressourcer på rådgivning i den kommende tid. Ekstern rådgivning betragtes således som værende en integreret del af strategien hos de virksomheder, der satser på vækst. Ser man på anvendelsen af rådgivere, så har 61 pct. af de adspurgte virksomheder anvendt rådgivning fra advokatbranchen i det seneste år. Andelen er kun overgået af revisionsbranchen, som rådgav 86 pct. af virksomhederne. Billedet ændrer sig i midlertidigt, når analysen fokuserer på, hvilke rådgivningstyper der efterspørges mest. Således har 66 pct. af virksomhederne anvendt juridisk bistand, hvilket gør rådgivningstypen til den mest anvendte. Ser man fremadrettet på efterspørgslen, så forventer 57 pct. af virksomhederne, at de vil købe juridisk bistand inden for de næste 12 måneder. Deler man virksomhederne op i dem der forventer øget omsætning og dem der forventer samme eller lavere omsætning, så viser analysen, at der er 7 pct.-point flere i gruppen af virksomheder, der forventer øget omsætning, som har anvendt juridisk bistand. Analysen refererer desuden til en tidligere australsk undersøgelse 5, som blandt andet viser, at anvendelsen af advokatbistand har afgørende betydning for mindre virksomheders overlevelseschancer. Det fremgår af den australske undersøgelse, at tilbøjeligheden til at gå konkurs er større hos de virksomheder, der ikke har modtaget ekstern rådgivning, som f.eks. rådgivning fra advokater. Netop rådgivning fra advokater viser sig specielt effektivt for de små- og mellemstore virksomheder, der har anvendt advokatrådgivning mere end tre gange. 4 Kilde: 5 The potential impact of accessing advice on SME failure rates af Professor John Watson. Kvartalsstatistik nr den 2. april 212 Side 8

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere