Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5"

Transkript

1 KlimaInvest A/S Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : W E T Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5 KlimaInvest A/S afgiver købstilbud på Green Wind Ledelsen i KlimaInvest A/S har besluttet at afgive et bindende købstilbud på aktiekapitalen i vindmølleselskabet GW Energi A/S, der indgår som helejet datterselskab i Green Wind koncernen under rekonstruktion. Opkøbstilbuddet sker som led i KlimaInvest A/S udmeldte strategi, hvormed der sigtes efter at øge koncernens produktionskapacitet- og kritiske masse indenfor vindmølledrift. Et bindende tilbud på aktierne i GW Energi A/S ( GWE ) sker som led i en planlagt rekonstruktion af GW Energi A/S i indeværende år. Opkøbstilbuddet fra KlimaInvest A/S er tidsbegrænset og afgives på baggrund af omfattende undersøgelser og en langstrakt due diligence. Obligationsejerkonsortiet Clean Wind Købstilbuddet sker som led i KlimaInvest A/S deltagelse i et konsortium af obligationsindehavere ( Clean Wind konsortiet ), der ønsker at genskabe et profitabelt GW Energi A/S - til gavn for aktionærer og kreditorer. Clean Wind konsortiet udgøres af et flertal af de stemmeberettigede indehavere af den børsnoterede obligationsudstedelse 8 % GWE 2017 med fondskoden DK Obligationsudstedelsen består af stk. GWE obligationer à nominelt 0,01 kroner. Det børsnoterede KlimaInvest A/S optræder i konsortiet som obligationsindehaver og som børsnoteret aktieplatform, hvorigennem der kan faciliteres en overtagelse af selskabet GW Energi A/S i 2011 på vegne af samtlige stemmeberettigede obligationsindehavere i GW Energi A/S. Som led i et forslag om rekonstruktion af GW Energi A/S i 2011, er der forud for afgivelse af det bindende bud indgået bindende hensigtserklæringer, hvorved KlimaInvest A/S - via apporteindskud af GWE obligationer forud for gennemførsel af en rekonstruktion forventes at udgøre den største enkeltstående obligationsindehaver i GW Energi A/S med stemmeret. Clean Wind konsortiets løsningsmodel for rekonstruktionen af GW Energi A/S åbner mulighed for, at GWE obligationsejere frit kan vælge mellem ejerskab af GW Energi A/S via børsnoterede aktier eller via unoterede aktier. Tidsbegrænset værdiansættelse af GWE obligationer til kurs 100 ( pari ) Tilbuddet om opkøb af obligationer udstedt af GW Energi A/S forud for en rekonstruktion afspejler en værdiansættelse af den samlede udestående obligationsgæld på i alt ,00 kroner. Værdiansættelsen af GWE obligationer tager udgangspunkt i en værdiansættelse af aktier i GW Energi A/S, hvorved GWE obligationer værdiansættes til kurs 100 per obligation ( pari ). Obligationsejere tilbydes i den forbindelse at sælge eller ombytte GWE obligationer i et bytteforhold, hvor én million kroner notionelt i GWE obligationer kan ombyttes med stk. nye KlimaInvest A/S aktier. Værdiansættelsen af KlimaInvest A/S aktier tager udgangspunkt i en aktuel bogført indre værdi af KlimaInvest A/S aktier på mindst 25 kroner per aktie. Med en samlet udstedelse på i alt notionelt 150 mio. kroner vil opkøbet af GWE obligationer repræsentere en samlet nyudstedelse, der beløber sig op til stk. nye KlimaInvest A/S aktier.

2 Kapitaludvidelsen gennemføres i henhold til den i KlimaInvest A/S vedtægter indeholdte bemyndigelse. De nye aktier har samme rettigheder som KlimaInvest A/S eksisterende aktier, og ingen aktier, herunder de nye aktier, har særlige rettigheder. De nye aktier udstedes til navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktier giver ret til fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, hvor kapitaludvidelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier vil blive søgt optaget til handel på NASDAQ OMX i selskabets eksisterende fondskode. Optagelsen til handel er betinget af et godkendt prospekt, der ventes færddiggjort med et revideret IFRS årsregnskab for GW Energi A/S og KlimaInvest A/S. Prospektet skal godkendes af Finanstilsynet, hvorefter nye aktier ventes optaget til handel senest den 15. juni Købstilbuddet afspejler en tidsbegrænset og optimal mulighed for alle kreditorer KlimaInvest A/S købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S er baseret på en positiv værdiansættelse af GW Energi A/S aktiekapital forud for en rekonstruktion. Det bindende købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S er tidsbegrænset og bortfalder den 15. december 2011 kl. 15. Tilbuddet fra KlimaInvest A/S om opkøb af GWE obligationer er ligeledes afgivet på betingelse af, at rekonstruktionsforløbet i GW Energi A/S kan gennemføres i indeværende år. Det tidsbegrænsede købstilbud til aktionærer i GW Energi A/S repræsenterer den højst opnåelig værdi for alle kreditorer i GW Energi A/S, idet der betales kurs 100 for bankgæld, obligationsgæd samt vedhængende renter på obligationsgæld frem til rekonstruktionsforløbets påbegyndelse. Det tidsbegrænsede købstilbud forudsætter, at rekonstruktionen og virksomhedsoverdragelsen kan effektueres inden den 15. december kl. 15. Købstilbuddet indeholder et forslag til en rekonstruktionsplan Købstilbuddet afgives inklusiv et forslag til rekonstruktion af kapitalstrukturen i GW Energi A/S. Rekonstruktionsforslaget er udarbejdet således, at det på vegne af samtlige kreditorer og obligationsindehavere i GW Energi A/S tager højde for et scenario, hvor der ikke er modtaget et tilstrækkeligt kontant indløsningstilbud på GWE obligationer fra tredjepart. Købstilbuddet på aktiekapitalen i GW Energi A/S forudsætter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan i indeværende år, hvorved GW Energi A/S egenkapital kan styrkes inden udgangen af kalenderåret. For at afbøde effekterne af en rekonstruktion er det foreslået, at obligationsindehavere tildeles en konverteringsret fra udstederen, hvorved der kan konverteres fra GWE obligationer til GW Energi A/S aktier. Konverteringskursen udgør pari og afspejler en værdiansættelse af obligationsgæld på ,00 kroner og dertil værdiansættes skyldige renter frem til rekonstruktionsforløbets påbegyndelse ligeledes til kurs pari. For at værne om bl.a. de obligationsejere, der ejer GW Energi A/S obligationer gennem et pensionsdepot (med særlige placeringsregler) og for at værne om bl.a. de obligationsejere, der kan opleve en konvertering til unoterede aktier som en skattemæssig ulempe, er det ligeledes - som en del af rekonstruktionsplanen fra Clean Wind konsortiet - foreslået, at GW Energi A/S aktionærer kan ombytte fra unoterede aktier i GW Energi A/S til aktier i det børsnoterede KlimaInvest A/S. Ombytningen værdiansætter KlimaInvest A/S aktier til den aktuelle indre værdi på mindst 25 kroner per aktie, medens GWE obligationer (jf. konverteringsretten fra GWE obligationer til GW Energi A/S aktier) værdiansættes til kurs pari. Ombytning fra GW Energi A/S aktier til KlimaInvest A/S aktier sker tilsvarende med en værdiansættelse på kurs pari (som en skattefri aktieombytning fra GW Energi A/S til KlimaInvest A/S aktier). Værdiansættelsen af KlimaInvest A/S aktier og GW Energi A/S aktier tager udgangspunkt i den faktiske vindmølleproduktion i såvel KlimaInvest A/S som GW Energi A/S på hhv. 11 mio. kwh om året i KlimaInvest A/S og 65 mio. kwh om året i GW Energi A/S. I værdiansættelsen af KlimaInvest A/S er der tillagt værdien af likvid arbejdskapital og fratrukket den aktuelle bankgæld. Der er ikke tillagt værdi til immaterielle aktiver. I værdiansættelsen af GW Energi A/S er der på aktivsiden tillagt værdien af likvider og tilgodehavender medens der på passivsiden er medregnet aktuel bankgæld samt en antagelse om godkendt rekonstruktionsplan. Der er ikke tillagt værdi til immaterielle aktiver. 2

3 Gennemførsel af rekonstruktionsplanen ventes at resultere i et scenario, hvorved alle obligationsindehavere får mulighed for at opnå ejerskab af GW Energi A/S allerede i Ejerskab kan opnås via unoterede aktiebesiddelser i GW Energi A/S eller via noterede aktiebesiddelser i KlimaInvest A/S. Obligationsejere der ikke ønsker at benytte sig af konverteringsretten til GW Energi A/S og ombytningsretten til KlimaInvest A/S i december 2011, marts 2012 og juni 2012 vil kunne afvente et kontant provenu ved udløb af en tilbageblivende akkorderet obligationsudstedelse. KlimaInvest A/S har på forhånd afgivet tilsagn om nødvendige ændringer i GW Energi A/S Clean Wind konsortiet vil gennem selskabet KlimaInvest A/S fungere som genskaber af et styrket GW Energi A/S, hvor der er taget maksimalt hensyn til alle selskabets kreditorer. Som led i KlimaInvest A/S bindende købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S foreslås afholdelse af mindst én ekstraordinær generalforsamling i GW Energi A/S med forslag om at indsætte obligationsejerrepræsentanter i ledelsen og dernæst et forslag om at aktiekapitalen i GW Energi A/S tilpasses. KlimaInvest A/S ledelse vil som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - give forhåndstilsagn om at stemme for en nedsættelse af aktiekapitalen i GW Energi A/S fra nominelt 50 mio. kroner til en værdi, der afspejler anskaffelsessummen ved købet af GW Energi A/S. Der gives dermed bemyndigelse til, at reducere aktiernes nominelle stykstørrelse i GW Energi A/S til 0,5 krone per aktie og samtidigt reducere antallet af aktier svarende til anskaffelsessummen, med en indre værdi per aktie på 1 krone og en nominel værdi per aktie på 0,5 krone per aktie. Som led i rekonstruktionsplanen foreslås tildelt en ret til konvertering af notionelt 150 mio. kroner obligationsgæld til aktier (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at konvertere fra gæld til) og en ret til at deltage i en kontant kapitalforhøjelse i GW Energi A/S der beløber sig til 15 mio. kroner kontant (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at indskyde 10 kroner kontant via fortegningsret for hver 100 kroner der ejes notionelt i obligationer). KlimaInvest A/S ledelse vil som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - afgive forhåndstilsagn om at stemme for en bemyndigelse til at GWE obligationer kan konverteres fra 150 mio. notionelt i obligationsgæld til 150 mio. stk. aktier i GW Energi A/S med en indre værdi på 1 kr. per aktie og en nominel værdi på 0,5 kr. per aktie. Konverteringen værdiansætter GWE obligationer til kurs pari svarende til ombytningsmuligheden fra GWE Obligationer til KlimaInvest A/S aktier. Til gennemførsel af en kontant kapitalforhøjelse med fortegningsret til obligationsindehavere vil KlimaInvest A/S ledelse som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - afgive forhåndstilsagn om at stemme for en bemyndigelse til, at der udstedes 30 mio. nye aktier i GW Energi A/S ved betaling af 15 mio. kroner kontant. Der udbydes dermed et begrænset antal nye GW Energi A/S aktier til den nominelle kurs per aktie - svarende til en rabat på 50% i forhold til indre værdi. KlimaInvest A/S vil som køber af GW Energi A/S på vegne at obligationsejerkonsortiet - stemme for, at selskabets regnskabsår ændres til kalenderåret med anmeldelse af ændringen til Erhvervs & Selskabsstyrelsen inden den 30. november 2011, jf. årsregnskabslovens 15. Et revideret IFRS regnskab for GW Energi A/S vil indgå i prospektet som forventes godkendt i forbindelse med optagelse af nye KlimaInvest A/S aktier til notering. Ændring af regnskabsperioden i GW Energi A/S skal ses i forlængelse af en sammenlægning af årsregnskabsperioder og et hensyn til regler om aflæggelse af årsregnskab efter gennemførsel af rekonstruktionen i december En væsentlig del af aktiekapitalen i KlimaInvest vil være ejet af uafhængige Green Wind obligationsejere Et fortsættende GW Energi A/S vil være kontrolleret af de obligationsejere som har valgt at konvertere GWE obligationer til aktier. Ejerskabet vil i henhold til rekonstruktionsforslaget kunne udøves gennem ejerskab af unoterede aktier i GW Energi A/S eller børsnoterede aktier i KlimaInvest A/S. Aktionærsammensætningen i KlimaInvest A/S ventes som følge heraf, at bestå af de nuværende aktionærer i KlimaInvest A/S og en ny majoritet af aktionærer bestående af uafhængige GWE obligationsindehavere. Andelen af GW Energi A/S, der vil tilhøre KlimaInvest A/S vil blive afgjort af GWE obligationshavere og deres ønske om at ombytte til aktier i KlimaInvest A/S i december 2011, marts 2012 og juni Et fortsættende GW Energi A/S selskab kan efter gennemførsel af transaktionsforløbet indgå som et sambeskattet datterselskab i KlimaInvest A/S koncernen. Derved sikres muligheden for, at selskabet GW Energi A/S på sigt kan drage nytte af en international sambeskatning i KlimaInvest A/S. GW Energi A/S obligationsindehavere, der måtte foretrække at bibeholde ejerskab af GW Energi A/S i unoteret regi ventes at bibeholde en direkte ejerandel i GW Energi A/S uden at benytte muligheden for at ombytte fra GW Energi A/S aktier til KlimaInvest A/S aktier. 3

4 Obligationsejersammensætningen i GW Energi A/S udgøres af under 100 stk. uafhængige investorer. Udfaldet af en virksomhedsoverdragelse fra Green Wind koncernen til KlimaInvest A/S ventes at resultere i en udstedelse af KlimaInvest A/S aktier, hvorved et stort antal af de uafhængige GW Energi A/S investorer vil kunne eje en majoritetsandel af aktiekapitalen i KlimaInvest A/S. Der ventes ikke at opstå et scenario, hvor et et pligtmæssigt opkøbstilbud til aktionærerne i KlimaInvest A/S udløses. Efter gennemførsel af transaktionen ventes aktionærkredsen i KlimaInvest A/S at være udvidet med op til knap 525 aktionærer i juni 2012 fra de nuværende cirka 475 aktionærer. En andel af de stemmeberettigede obligationsindehavere i GW Energi A/S er allerede aktionærer i KlimaInvest A/S. Det kan i den forbindelse oplyses, at KlimaInvest A/S største aktionær deltager i Clean Wind konsortiet via ejerskab af en større beholdning GW Energi A/S obligationer. Clean Wind konsortiets løsningsmodel er rettet ligeligt mod alle obligationsejere i GW Energi A/S Købstilbuddet og forslaget til rekonstruktionsplan i GW Energi A/S er udarbejdet med henblik på at varetage interesser ligeligt på tværs af alle obligationshavere i GW Energi A/S. Løsningsmodellen tager bl.a. hensyn til de minoriteter som ejer GWE obligationer via et pensionsdepot. GWE obligationsejere tilbydes at vælge mellem en række udfaldsmuligheder; [Ombytningsret fra GWE obligationer til børsnoterede KlimaInvest aktier] Obligationsejere kan vælge at ombytte børsnoterede GW Energi obligationer til børsnoterede KlimaInvest A/S aktier forud for en rekonstruktion (opkøb gennemføres via apporteindskud i KlimaInvest A/S forud for en rekonstruktion af GW Energi A/S i december 2011) med værdiansættelse af GW Energi obligationer til kurs pari (i alt 150 mio. kroner i værdi), svarende til stk. nye KlimaInvest A/S aktier for hver 1 mio. kroner notionelt i 8% GWE 2017 obligationer. [Konverteringsret fra GWE obligationer til unoterede GWE aktier] Obligationsejere kan vælge at konvertere børsnoterede GWE obligationer til unoterede aktier i GW Energi A/S i forbindelse med tildeling af en konverteringsret fra udsteder, svarende til at obligationsejere i GW Energi A/S kan konvertere for notionelt 150 mio. kr. obligationsgæld til i alt 150 mio. styk aktier i GW Energi A/S. [Tegningsret til et begrænset antal nye unoterede GWE aktier med tegningsrabat] Obligationsejere kan også vælge at tegne nye aktier i GW Energi A/S med en fortegningsret for op til 30 mio. GW Energi A/S aktier, hvor der tilbydes en rabat på 50% i forhold til indre værdi. En fuld udnyttelse af kapitalforhøjelsen vil resultere i, at der indskydes 15 mio. kroner kontant i GW Energi A/S (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at indskyde 10 kroner kontant via fortegninsret for hver 100 kroner der ejes notionelt i obligationer). [Ombytningsret fra unoterede GWE aktier til børsnoterede KlimaInvest aktier] Obligationsejere kan vælge at ombytte unoterede aktier i GW Energi A/S til aktier i det børsnoterede KlimaInvest A/S i forbindelse med tildeling af en ombytningsret (fra KlimaInvest A/S til aktionærer i GW Energi A/S), svarende til, at GW Energi A/S aktier for 1 mio. kroner nominelt kan ombyttes til stk. KlimaInvest A/S aktier med en aktuel indre værdi per aktie på 25 kr. per aktie svarende til 1 mio. kroner. Det er foreslået, at ombytningsretten kan udnyttes i december 2011, marts 2012 og juni Nye aktier i KlimaInvest A/S optages til notering under forudsætning af et prospekt som skal være godkendt af Finanstilsynet. Aktierne forventes optaget til handel senest den 15. juni [Retten til at beholde GWE obligationer og modtage en akkorderet hovedstol ved udløb] Obligationsejere kan vælge at beholde deres børsnoterede GWE obligationer efter en rekonstruktion, med modtagelse af et kontant provenu ved obligationernes udløb, med en resterende hovedstol der fastsættes som led i rekonstruktionen af GW Energi A/S. Obligationsindehavere vil have mulighed for at konvertere til aktiekapital senest den 15. juni Løsningsmodellen afspejler tilsammen en række fleksible udfaldsmuligheder som frit kan tilvælges af alle obligationsindehavere i GW Energi A/S som led i en foreslået virksomhedsoverdragelse og tilhørende rekonstruktion. Samtlige udfald har det tilfælles, at kreditorer i GW Energi A/S kan maksimere deres nutidsværdi medens egenkapitalen i GW Energi A/S styrkes. KlimaInvest A/S ejerandel i GW Energi A/S vil afhænge af de enkelte obligationsejeres præferencer i relation til at konvertere fra obligationer til aktier i hhv. december 2011, marts 2012 og juni 2012, hvorefter konverterings- og ombytningsretter udløber. Ved årsskiftet 2011 antages en andel af GW Energi A/S at kunne indgå som et sambeskattet datterselskab i KlimaInvest A/S koncernen, medens en andel af GW Energi A/S ventes at være ejet af obligationsejere, der efter rekonstruktionen og forud for årsafslutningen 2011 har foretrukket at bibeholde deres ejerskab af GW Energi A/S i direkte og unoteret regi. 4

5 KlimaInvest forventer at øge overskudsgraden i GW Energi A/S Formålet med opkøbet af GW Energi A/S er at tilføre KlimaInvest A/S koncernen kritisk masse indenfor vedvarende energiproduktion og samtidigt gennemføre en optimering af driften i GW Energi A/S til gavn for aktionærer og kreditorer i GW Energi A/S. Driften i GW Energi A/S ventes bl.a. forbedret ved udnyttelse af mulige nye el-afregningsregler fra En forbedring vil desuden sigte efter en omkostningsreduktion og en tilhørende optimering af administrations- og finansieringsstrukturer i selskabet. Målet er at opnå stabile stabile afkast, der er afhængige af klimatiske variabler - og uafhængige af økonomiske konjunkturer. Et salg af GW Energi A/S aktiver forventes desuden at kunne ske indenfor en kortere årrække i takt med at der er sket en oprydning i GW Energi A/S. GW Energi transaktionen sker som naturligt led i KlimaInvest A/S strategi KlimaInvest A/S ledelse har i de forløbne måneder gennemført en lang række tiltag som under ét afspejler en ændring af strategi i KlimaInvest A/S. Koncernens risikoprofil er ændret således at der fremover er fokuseret på energiproduktion. Medio 2011 udsendte selskabets ledelse meddelelser om udviklingen indenfor de dengang væsentlige risikoområder med henblik på, at aktionærerne kunne følge baggrunden for en ændret strategi. Åbenhed omkring markedsudviklingen og åbenhed omkring risikostyringen var medvirkende til at sikre fuld transparens overfor aktionærkredsen og for at sikre, at ledelsen kunne træffe de dengang nødvendige beslutninger. Selskabets oprindelige aktionærkreds har været investeret i en aktie med høj politisk risiko kombineret med et volatilt investeringsafkast og et tilhørende højt afkastpotentiale. I selskabets halvårsmeddelelse fremgik det, at prisudviklingen på markedet for CO2 kvoter og klimaprojekter havde resulteret i, at selskabets indre værdi per aktie udgjorde 27 kroner per aktie. Værdiansættelsen afspejlede en nedlukning af CO2 aktiviteter og en tilhørende nedskrivning af ikke fortsættende aktiviteter. Der er i perioden siden strategiomlægningen omsat et relativt højt antal aktier og selskabets tilbagværende aktionærkreds har ved den ekstraordinære generalforsamling understøttet ledelsens ønske om, at fokusere fremadrettet på vedvarende energiproduktion. I efteråret gennemførtes desuden en mindre rettet emission med henblik på at styrke arbejdskapitalen i forbindelse med det forestående arbejde med en ny strategi. Den økonomiske rapportering er tilpasset således, at selskabets rapportering fremover kan afspejle selskabets aktiviteter indenfor vedvarende energiproduktion, medens resultatet fra CO2 investeringer er medtaget som resultatet af ophørte aktiviteter. Der er gennemført en tilpasning af koncernens vedtægter således, at formålet er ændret til vedvarende energiproduktion. Der er ligeledes gennemført en tilpasning af bestyrelsessammensætning og corporate governance, således at organisationen er mere driftsfokuseret. For at sikre, at der både på kort og langt sigt er yderligere fokus på udviklingen i selskabets aktiekurs og sikre fælles interesser for en stigende aktiekurs er der udstedt et aktiebaseret incitamentsprogram. I forbindelse med den nye strategi er det besluttet at ændre direktion og bestyrelse og der er sket en udvidelse med et tilknyttet advisory board bestående af generalforsamlingsvalgte bestyrelsessuppleanter. Selskabets ledelse forventer at udsende yderligere en opdatering forud for offentliggørelse af kvartalsregnskabet. Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til selskabet på telefon nr eller via mail til Med venlig hilsen KlimaInvest A/S 5

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere