Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5"

Transkript

1 KlimaInvest A/S Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : W E T Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5 KlimaInvest A/S afgiver købstilbud på Green Wind Ledelsen i KlimaInvest A/S har besluttet at afgive et bindende købstilbud på aktiekapitalen i vindmølleselskabet GW Energi A/S, der indgår som helejet datterselskab i Green Wind koncernen under rekonstruktion. Opkøbstilbuddet sker som led i KlimaInvest A/S udmeldte strategi, hvormed der sigtes efter at øge koncernens produktionskapacitet- og kritiske masse indenfor vindmølledrift. Et bindende tilbud på aktierne i GW Energi A/S ( GWE ) sker som led i en planlagt rekonstruktion af GW Energi A/S i indeværende år. Opkøbstilbuddet fra KlimaInvest A/S er tidsbegrænset og afgives på baggrund af omfattende undersøgelser og en langstrakt due diligence. Obligationsejerkonsortiet Clean Wind Købstilbuddet sker som led i KlimaInvest A/S deltagelse i et konsortium af obligationsindehavere ( Clean Wind konsortiet ), der ønsker at genskabe et profitabelt GW Energi A/S - til gavn for aktionærer og kreditorer. Clean Wind konsortiet udgøres af et flertal af de stemmeberettigede indehavere af den børsnoterede obligationsudstedelse 8 % GWE 2017 med fondskoden DK Obligationsudstedelsen består af stk. GWE obligationer à nominelt 0,01 kroner. Det børsnoterede KlimaInvest A/S optræder i konsortiet som obligationsindehaver og som børsnoteret aktieplatform, hvorigennem der kan faciliteres en overtagelse af selskabet GW Energi A/S i 2011 på vegne af samtlige stemmeberettigede obligationsindehavere i GW Energi A/S. Som led i et forslag om rekonstruktion af GW Energi A/S i 2011, er der forud for afgivelse af det bindende bud indgået bindende hensigtserklæringer, hvorved KlimaInvest A/S - via apporteindskud af GWE obligationer forud for gennemførsel af en rekonstruktion forventes at udgøre den største enkeltstående obligationsindehaver i GW Energi A/S med stemmeret. Clean Wind konsortiets løsningsmodel for rekonstruktionen af GW Energi A/S åbner mulighed for, at GWE obligationsejere frit kan vælge mellem ejerskab af GW Energi A/S via børsnoterede aktier eller via unoterede aktier. Tidsbegrænset værdiansættelse af GWE obligationer til kurs 100 ( pari ) Tilbuddet om opkøb af obligationer udstedt af GW Energi A/S forud for en rekonstruktion afspejler en værdiansættelse af den samlede udestående obligationsgæld på i alt ,00 kroner. Værdiansættelsen af GWE obligationer tager udgangspunkt i en værdiansættelse af aktier i GW Energi A/S, hvorved GWE obligationer værdiansættes til kurs 100 per obligation ( pari ). Obligationsejere tilbydes i den forbindelse at sælge eller ombytte GWE obligationer i et bytteforhold, hvor én million kroner notionelt i GWE obligationer kan ombyttes med stk. nye KlimaInvest A/S aktier. Værdiansættelsen af KlimaInvest A/S aktier tager udgangspunkt i en aktuel bogført indre værdi af KlimaInvest A/S aktier på mindst 25 kroner per aktie. Med en samlet udstedelse på i alt notionelt 150 mio. kroner vil opkøbet af GWE obligationer repræsentere en samlet nyudstedelse, der beløber sig op til stk. nye KlimaInvest A/S aktier.

2 Kapitaludvidelsen gennemføres i henhold til den i KlimaInvest A/S vedtægter indeholdte bemyndigelse. De nye aktier har samme rettigheder som KlimaInvest A/S eksisterende aktier, og ingen aktier, herunder de nye aktier, har særlige rettigheder. De nye aktier udstedes til navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktier giver ret til fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, hvor kapitaludvidelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier vil blive søgt optaget til handel på NASDAQ OMX i selskabets eksisterende fondskode. Optagelsen til handel er betinget af et godkendt prospekt, der ventes færddiggjort med et revideret IFRS årsregnskab for GW Energi A/S og KlimaInvest A/S. Prospektet skal godkendes af Finanstilsynet, hvorefter nye aktier ventes optaget til handel senest den 15. juni Købstilbuddet afspejler en tidsbegrænset og optimal mulighed for alle kreditorer KlimaInvest A/S købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S er baseret på en positiv værdiansættelse af GW Energi A/S aktiekapital forud for en rekonstruktion. Det bindende købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S er tidsbegrænset og bortfalder den 15. december 2011 kl. 15. Tilbuddet fra KlimaInvest A/S om opkøb af GWE obligationer er ligeledes afgivet på betingelse af, at rekonstruktionsforløbet i GW Energi A/S kan gennemføres i indeværende år. Det tidsbegrænsede købstilbud til aktionærer i GW Energi A/S repræsenterer den højst opnåelig værdi for alle kreditorer i GW Energi A/S, idet der betales kurs 100 for bankgæld, obligationsgæd samt vedhængende renter på obligationsgæld frem til rekonstruktionsforløbets påbegyndelse. Det tidsbegrænsede købstilbud forudsætter, at rekonstruktionen og virksomhedsoverdragelsen kan effektueres inden den 15. december kl. 15. Købstilbuddet indeholder et forslag til en rekonstruktionsplan Købstilbuddet afgives inklusiv et forslag til rekonstruktion af kapitalstrukturen i GW Energi A/S. Rekonstruktionsforslaget er udarbejdet således, at det på vegne af samtlige kreditorer og obligationsindehavere i GW Energi A/S tager højde for et scenario, hvor der ikke er modtaget et tilstrækkeligt kontant indløsningstilbud på GWE obligationer fra tredjepart. Købstilbuddet på aktiekapitalen i GW Energi A/S forudsætter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan i indeværende år, hvorved GW Energi A/S egenkapital kan styrkes inden udgangen af kalenderåret. For at afbøde effekterne af en rekonstruktion er det foreslået, at obligationsindehavere tildeles en konverteringsret fra udstederen, hvorved der kan konverteres fra GWE obligationer til GW Energi A/S aktier. Konverteringskursen udgør pari og afspejler en værdiansættelse af obligationsgæld på ,00 kroner og dertil værdiansættes skyldige renter frem til rekonstruktionsforløbets påbegyndelse ligeledes til kurs pari. For at værne om bl.a. de obligationsejere, der ejer GW Energi A/S obligationer gennem et pensionsdepot (med særlige placeringsregler) og for at værne om bl.a. de obligationsejere, der kan opleve en konvertering til unoterede aktier som en skattemæssig ulempe, er det ligeledes - som en del af rekonstruktionsplanen fra Clean Wind konsortiet - foreslået, at GW Energi A/S aktionærer kan ombytte fra unoterede aktier i GW Energi A/S til aktier i det børsnoterede KlimaInvest A/S. Ombytningen værdiansætter KlimaInvest A/S aktier til den aktuelle indre værdi på mindst 25 kroner per aktie, medens GWE obligationer (jf. konverteringsretten fra GWE obligationer til GW Energi A/S aktier) værdiansættes til kurs pari. Ombytning fra GW Energi A/S aktier til KlimaInvest A/S aktier sker tilsvarende med en værdiansættelse på kurs pari (som en skattefri aktieombytning fra GW Energi A/S til KlimaInvest A/S aktier). Værdiansættelsen af KlimaInvest A/S aktier og GW Energi A/S aktier tager udgangspunkt i den faktiske vindmølleproduktion i såvel KlimaInvest A/S som GW Energi A/S på hhv. 11 mio. kwh om året i KlimaInvest A/S og 65 mio. kwh om året i GW Energi A/S. I værdiansættelsen af KlimaInvest A/S er der tillagt værdien af likvid arbejdskapital og fratrukket den aktuelle bankgæld. Der er ikke tillagt værdi til immaterielle aktiver. I værdiansættelsen af GW Energi A/S er der på aktivsiden tillagt værdien af likvider og tilgodehavender medens der på passivsiden er medregnet aktuel bankgæld samt en antagelse om godkendt rekonstruktionsplan. Der er ikke tillagt værdi til immaterielle aktiver. 2

3 Gennemførsel af rekonstruktionsplanen ventes at resultere i et scenario, hvorved alle obligationsindehavere får mulighed for at opnå ejerskab af GW Energi A/S allerede i Ejerskab kan opnås via unoterede aktiebesiddelser i GW Energi A/S eller via noterede aktiebesiddelser i KlimaInvest A/S. Obligationsejere der ikke ønsker at benytte sig af konverteringsretten til GW Energi A/S og ombytningsretten til KlimaInvest A/S i december 2011, marts 2012 og juni 2012 vil kunne afvente et kontant provenu ved udløb af en tilbageblivende akkorderet obligationsudstedelse. KlimaInvest A/S har på forhånd afgivet tilsagn om nødvendige ændringer i GW Energi A/S Clean Wind konsortiet vil gennem selskabet KlimaInvest A/S fungere som genskaber af et styrket GW Energi A/S, hvor der er taget maksimalt hensyn til alle selskabets kreditorer. Som led i KlimaInvest A/S bindende købstilbud på aktiekapitalen i GW Energi A/S foreslås afholdelse af mindst én ekstraordinær generalforsamling i GW Energi A/S med forslag om at indsætte obligationsejerrepræsentanter i ledelsen og dernæst et forslag om at aktiekapitalen i GW Energi A/S tilpasses. KlimaInvest A/S ledelse vil som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - give forhåndstilsagn om at stemme for en nedsættelse af aktiekapitalen i GW Energi A/S fra nominelt 50 mio. kroner til en værdi, der afspejler anskaffelsessummen ved købet af GW Energi A/S. Der gives dermed bemyndigelse til, at reducere aktiernes nominelle stykstørrelse i GW Energi A/S til 0,5 krone per aktie og samtidigt reducere antallet af aktier svarende til anskaffelsessummen, med en indre værdi per aktie på 1 krone og en nominel værdi per aktie på 0,5 krone per aktie. Som led i rekonstruktionsplanen foreslås tildelt en ret til konvertering af notionelt 150 mio. kroner obligationsgæld til aktier (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at konvertere fra gæld til) og en ret til at deltage i en kontant kapitalforhøjelse i GW Energi A/S der beløber sig til 15 mio. kroner kontant (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at indskyde 10 kroner kontant via fortegningsret for hver 100 kroner der ejes notionelt i obligationer). KlimaInvest A/S ledelse vil som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - afgive forhåndstilsagn om at stemme for en bemyndigelse til at GWE obligationer kan konverteres fra 150 mio. notionelt i obligationsgæld til 150 mio. stk. aktier i GW Energi A/S med en indre værdi på 1 kr. per aktie og en nominel værdi på 0,5 kr. per aktie. Konverteringen værdiansætter GWE obligationer til kurs pari svarende til ombytningsmuligheden fra GWE Obligationer til KlimaInvest A/S aktier. Til gennemførsel af en kontant kapitalforhøjelse med fortegningsret til obligationsindehavere vil KlimaInvest A/S ledelse som køber af GW Energi A/S - på vegne af obligationsejerkonsortiet - afgive forhåndstilsagn om at stemme for en bemyndigelse til, at der udstedes 30 mio. nye aktier i GW Energi A/S ved betaling af 15 mio. kroner kontant. Der udbydes dermed et begrænset antal nye GW Energi A/S aktier til den nominelle kurs per aktie - svarende til en rabat på 50% i forhold til indre værdi. KlimaInvest A/S vil som køber af GW Energi A/S på vegne at obligationsejerkonsortiet - stemme for, at selskabets regnskabsår ændres til kalenderåret med anmeldelse af ændringen til Erhvervs & Selskabsstyrelsen inden den 30. november 2011, jf. årsregnskabslovens 15. Et revideret IFRS regnskab for GW Energi A/S vil indgå i prospektet som forventes godkendt i forbindelse med optagelse af nye KlimaInvest A/S aktier til notering. Ændring af regnskabsperioden i GW Energi A/S skal ses i forlængelse af en sammenlægning af årsregnskabsperioder og et hensyn til regler om aflæggelse af årsregnskab efter gennemførsel af rekonstruktionen i december En væsentlig del af aktiekapitalen i KlimaInvest vil være ejet af uafhængige Green Wind obligationsejere Et fortsættende GW Energi A/S vil være kontrolleret af de obligationsejere som har valgt at konvertere GWE obligationer til aktier. Ejerskabet vil i henhold til rekonstruktionsforslaget kunne udøves gennem ejerskab af unoterede aktier i GW Energi A/S eller børsnoterede aktier i KlimaInvest A/S. Aktionærsammensætningen i KlimaInvest A/S ventes som følge heraf, at bestå af de nuværende aktionærer i KlimaInvest A/S og en ny majoritet af aktionærer bestående af uafhængige GWE obligationsindehavere. Andelen af GW Energi A/S, der vil tilhøre KlimaInvest A/S vil blive afgjort af GWE obligationshavere og deres ønske om at ombytte til aktier i KlimaInvest A/S i december 2011, marts 2012 og juni Et fortsættende GW Energi A/S selskab kan efter gennemførsel af transaktionsforløbet indgå som et sambeskattet datterselskab i KlimaInvest A/S koncernen. Derved sikres muligheden for, at selskabet GW Energi A/S på sigt kan drage nytte af en international sambeskatning i KlimaInvest A/S. GW Energi A/S obligationsindehavere, der måtte foretrække at bibeholde ejerskab af GW Energi A/S i unoteret regi ventes at bibeholde en direkte ejerandel i GW Energi A/S uden at benytte muligheden for at ombytte fra GW Energi A/S aktier til KlimaInvest A/S aktier. 3

4 Obligationsejersammensætningen i GW Energi A/S udgøres af under 100 stk. uafhængige investorer. Udfaldet af en virksomhedsoverdragelse fra Green Wind koncernen til KlimaInvest A/S ventes at resultere i en udstedelse af KlimaInvest A/S aktier, hvorved et stort antal af de uafhængige GW Energi A/S investorer vil kunne eje en majoritetsandel af aktiekapitalen i KlimaInvest A/S. Der ventes ikke at opstå et scenario, hvor et et pligtmæssigt opkøbstilbud til aktionærerne i KlimaInvest A/S udløses. Efter gennemførsel af transaktionen ventes aktionærkredsen i KlimaInvest A/S at være udvidet med op til knap 525 aktionærer i juni 2012 fra de nuværende cirka 475 aktionærer. En andel af de stemmeberettigede obligationsindehavere i GW Energi A/S er allerede aktionærer i KlimaInvest A/S. Det kan i den forbindelse oplyses, at KlimaInvest A/S største aktionær deltager i Clean Wind konsortiet via ejerskab af en større beholdning GW Energi A/S obligationer. Clean Wind konsortiets løsningsmodel er rettet ligeligt mod alle obligationsejere i GW Energi A/S Købstilbuddet og forslaget til rekonstruktionsplan i GW Energi A/S er udarbejdet med henblik på at varetage interesser ligeligt på tværs af alle obligationshavere i GW Energi A/S. Løsningsmodellen tager bl.a. hensyn til de minoriteter som ejer GWE obligationer via et pensionsdepot. GWE obligationsejere tilbydes at vælge mellem en række udfaldsmuligheder; [Ombytningsret fra GWE obligationer til børsnoterede KlimaInvest aktier] Obligationsejere kan vælge at ombytte børsnoterede GW Energi obligationer til børsnoterede KlimaInvest A/S aktier forud for en rekonstruktion (opkøb gennemføres via apporteindskud i KlimaInvest A/S forud for en rekonstruktion af GW Energi A/S i december 2011) med værdiansættelse af GW Energi obligationer til kurs pari (i alt 150 mio. kroner i værdi), svarende til stk. nye KlimaInvest A/S aktier for hver 1 mio. kroner notionelt i 8% GWE 2017 obligationer. [Konverteringsret fra GWE obligationer til unoterede GWE aktier] Obligationsejere kan vælge at konvertere børsnoterede GWE obligationer til unoterede aktier i GW Energi A/S i forbindelse med tildeling af en konverteringsret fra udsteder, svarende til at obligationsejere i GW Energi A/S kan konvertere for notionelt 150 mio. kr. obligationsgæld til i alt 150 mio. styk aktier i GW Energi A/S. [Tegningsret til et begrænset antal nye unoterede GWE aktier med tegningsrabat] Obligationsejere kan også vælge at tegne nye aktier i GW Energi A/S med en fortegningsret for op til 30 mio. GW Energi A/S aktier, hvor der tilbydes en rabat på 50% i forhold til indre værdi. En fuld udnyttelse af kapitalforhøjelsen vil resultere i, at der indskydes 15 mio. kroner kontant i GW Energi A/S (dvs. hver obligationsejer tildeles en ret til at indskyde 10 kroner kontant via fortegninsret for hver 100 kroner der ejes notionelt i obligationer). [Ombytningsret fra unoterede GWE aktier til børsnoterede KlimaInvest aktier] Obligationsejere kan vælge at ombytte unoterede aktier i GW Energi A/S til aktier i det børsnoterede KlimaInvest A/S i forbindelse med tildeling af en ombytningsret (fra KlimaInvest A/S til aktionærer i GW Energi A/S), svarende til, at GW Energi A/S aktier for 1 mio. kroner nominelt kan ombyttes til stk. KlimaInvest A/S aktier med en aktuel indre værdi per aktie på 25 kr. per aktie svarende til 1 mio. kroner. Det er foreslået, at ombytningsretten kan udnyttes i december 2011, marts 2012 og juni Nye aktier i KlimaInvest A/S optages til notering under forudsætning af et prospekt som skal være godkendt af Finanstilsynet. Aktierne forventes optaget til handel senest den 15. juni [Retten til at beholde GWE obligationer og modtage en akkorderet hovedstol ved udløb] Obligationsejere kan vælge at beholde deres børsnoterede GWE obligationer efter en rekonstruktion, med modtagelse af et kontant provenu ved obligationernes udløb, med en resterende hovedstol der fastsættes som led i rekonstruktionen af GW Energi A/S. Obligationsindehavere vil have mulighed for at konvertere til aktiekapital senest den 15. juni Løsningsmodellen afspejler tilsammen en række fleksible udfaldsmuligheder som frit kan tilvælges af alle obligationsindehavere i GW Energi A/S som led i en foreslået virksomhedsoverdragelse og tilhørende rekonstruktion. Samtlige udfald har det tilfælles, at kreditorer i GW Energi A/S kan maksimere deres nutidsværdi medens egenkapitalen i GW Energi A/S styrkes. KlimaInvest A/S ejerandel i GW Energi A/S vil afhænge af de enkelte obligationsejeres præferencer i relation til at konvertere fra obligationer til aktier i hhv. december 2011, marts 2012 og juni 2012, hvorefter konverterings- og ombytningsretter udløber. Ved årsskiftet 2011 antages en andel af GW Energi A/S at kunne indgå som et sambeskattet datterselskab i KlimaInvest A/S koncernen, medens en andel af GW Energi A/S ventes at være ejet af obligationsejere, der efter rekonstruktionen og forud for årsafslutningen 2011 har foretrukket at bibeholde deres ejerskab af GW Energi A/S i direkte og unoteret regi. 4

5 KlimaInvest forventer at øge overskudsgraden i GW Energi A/S Formålet med opkøbet af GW Energi A/S er at tilføre KlimaInvest A/S koncernen kritisk masse indenfor vedvarende energiproduktion og samtidigt gennemføre en optimering af driften i GW Energi A/S til gavn for aktionærer og kreditorer i GW Energi A/S. Driften i GW Energi A/S ventes bl.a. forbedret ved udnyttelse af mulige nye el-afregningsregler fra En forbedring vil desuden sigte efter en omkostningsreduktion og en tilhørende optimering af administrations- og finansieringsstrukturer i selskabet. Målet er at opnå stabile stabile afkast, der er afhængige af klimatiske variabler - og uafhængige af økonomiske konjunkturer. Et salg af GW Energi A/S aktiver forventes desuden at kunne ske indenfor en kortere årrække i takt med at der er sket en oprydning i GW Energi A/S. GW Energi transaktionen sker som naturligt led i KlimaInvest A/S strategi KlimaInvest A/S ledelse har i de forløbne måneder gennemført en lang række tiltag som under ét afspejler en ændring af strategi i KlimaInvest A/S. Koncernens risikoprofil er ændret således at der fremover er fokuseret på energiproduktion. Medio 2011 udsendte selskabets ledelse meddelelser om udviklingen indenfor de dengang væsentlige risikoområder med henblik på, at aktionærerne kunne følge baggrunden for en ændret strategi. Åbenhed omkring markedsudviklingen og åbenhed omkring risikostyringen var medvirkende til at sikre fuld transparens overfor aktionærkredsen og for at sikre, at ledelsen kunne træffe de dengang nødvendige beslutninger. Selskabets oprindelige aktionærkreds har været investeret i en aktie med høj politisk risiko kombineret med et volatilt investeringsafkast og et tilhørende højt afkastpotentiale. I selskabets halvårsmeddelelse fremgik det, at prisudviklingen på markedet for CO2 kvoter og klimaprojekter havde resulteret i, at selskabets indre værdi per aktie udgjorde 27 kroner per aktie. Værdiansættelsen afspejlede en nedlukning af CO2 aktiviteter og en tilhørende nedskrivning af ikke fortsættende aktiviteter. Der er i perioden siden strategiomlægningen omsat et relativt højt antal aktier og selskabets tilbagværende aktionærkreds har ved den ekstraordinære generalforsamling understøttet ledelsens ønske om, at fokusere fremadrettet på vedvarende energiproduktion. I efteråret gennemførtes desuden en mindre rettet emission med henblik på at styrke arbejdskapitalen i forbindelse med det forestående arbejde med en ny strategi. Den økonomiske rapportering er tilpasset således, at selskabets rapportering fremover kan afspejle selskabets aktiviteter indenfor vedvarende energiproduktion, medens resultatet fra CO2 investeringer er medtaget som resultatet af ophørte aktiviteter. Der er gennemført en tilpasning af koncernens vedtægter således, at formålet er ændret til vedvarende energiproduktion. Der er ligeledes gennemført en tilpasning af bestyrelsessammensætning og corporate governance, således at organisationen er mere driftsfokuseret. For at sikre, at der både på kort og langt sigt er yderligere fokus på udviklingen i selskabets aktiekurs og sikre fælles interesser for en stigende aktiekurs er der udstedt et aktiebaseret incitamentsprogram. I forbindelse med den nye strategi er det besluttet at ændre direktion og bestyrelse og der er sket en udvidelse med et tilknyttet advisory board bestående af generalforsamlingsvalgte bestyrelsessuppleanter. Selskabets ledelse forventer at udsende yderligere en opdatering forud for offentliggørelse af kvartalsregnskabet. Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til selskabet på telefon nr eller via mail til Med venlig hilsen KlimaInvest A/S 5

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere