ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr ) Anmeldelse om fratræden som revisor kunne ikke registreres. Selskabslovens 233, stk. 4. (Piya Mukherjee, Finn L. Meyer og Jan Uffe Rasmussen). Ved skrivelse af 9. november 2011 har registreret revisor K klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af 11. oktober 2011 har afslået at registrere hans anmeldelse af fratræden som revisor for A ApS under konkurs. Sagens omstændigheder: I en af Erhvervsankenævnet fra Erhvervsstyrelsen indhentet redegørelse over sagens faktiske omstændigheder har styrelsen den 21. februar 2012 udtalt: 2. Sagens faktiske omstændigheder 2.1 Den 23. september 2011 registrerede Skifteretten i Hjørring i styrelsens it-system, at der den 19. september 2011 var afsagt konkursdekret. 2.2 K anmeldte i brev af 26. september 2011, at han var udtrådt som revisor i selskabet 2.3 Styrelsen afslog den 11. oktober 2011 at registrere denne fratræden, da der var afsagt konkursdekret vedrørende selskabet. Denne afgørelse af 11. oktober 2011 er indbragt for Erhvervsankenævnet. 2.4 Efter at have modtaget anmodningen 23. januar 2012 fra ankenævnet anmodede styrelsen i brev af 25. januar 201[2] Skifteretten i Hjørring om at oplyse, om skifteretten har udpeget en anden revisor i selskabet. 2.5 Skifteretten meddelte i brev af 6. februar 2012, at skifteretten ikke har udpeget en anden revisor i selskabet I klageskrivelsen af 10. november 2011 har registreret revisor K anført: Jeg vil gerne indbringe denne afgørelse for Erhvervsankenævnet idet jeg kan oplyse at jeg intet har haft med selskabet at gøre efter at jeg har afsluttet årsrapporten for året Jeg kan oplyse at jeg tidligere har haft kontakt med statsaut. revisor B fra Revisionsanpartsselskabet C, idet han anmodede om nogle oplysninger til regnskabet. Jeg skrev til ham, den og ud af denne

2 - 2 - korrespondance spurgte jeg om der var sket et revisorskifte, jeg fik intet svar. Jeg har ligeledes talt med D (anpartshaver), i forbindelse med at revisor B kontaktede mig og bad om oplysninger, jeg fik intet svar på om der var sket et revisorskifte. Derfor afmeldte jeg mig i henhold til brev af I førnævnte redegørelse af 21. februar 2012 har Erhvervsstyrelsen om sagens retlige omstændigheder udtalt: 3. Sagens retlige omstændigheder I henhold til selskabslovens 233, stk. 4, kan der ikke foretages registreringer vedrørende kapitalselskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuelt valg af revisor, når der er indgivet konkursbegæring. Af forarbejderne til selskabslovens 233, stk. 4, og 228, stk. 1, fremgår det: ( 233, stk. 4) I forslagets stk. 4 præciseres det, at selskaber, der er oversendt til konkursbehandling, ikke kan foretage registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Begrundelsen er, at der er et særligt hensyn at tage til selskabets kreditorer, således at eventuelle værdier i selskabet, som f.eks. navnerettigheder, ikke unddrages bobehandlingen eller, at der på anden vis foretages ændringer, som er med til at sløre forholdene til skade for kreditorerne. Det præciseres dog, at muligheden for at udskifte selskabets revisor fastholdes udfra samme forhold, som gør sig gældende ved tvangsopløsning, hvorfor der henvises til de specielle bemærkninger til 228 stk. 1. ( 288, stk. 1) Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 kodificerer Erhvervsog Selskabsstyrelsen praksis, hvorefter styrelsen ikke foretager vedtægtsændringer eller andre registreringsændringer i selskaber, der er under tvangsopløsning. Dette skyldes, at selskabet under tvangsopløsning som udgangspunkt er under afvikling og beføjelserne hermed videregivet til skifteretten og de af skifteretten beføjede. Formålet er at skabe klarhed om de personer, der er ansvarlige for selskabet på tidspunktet for selskabets oversendelse til tvangsopløsning. I tilfælde af tvangsopløsning er der et hensyn at tage til kreditorerne, således at eventuelle værdier i selskabet, som f.eks. navnerettigheder, ikke unddrages bobehandlingen, eller der på anden vis foretages ændringer, som er med til at sløre forholdende til skade for kreditorerne. Udvalget til Modernisering af Selskabsretten har fundet denne praksis hensigtsmæssig, men har vurderet, at det i selskaber under tvangsopløsning kan være hensigtsmæssigt for skifteretten at kunne indsætte en revisor, der ikke tidligere har haft tilknytning til selskabet.

3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering Det er styrelsens opfattelse, at bestemmelsens ordlyd sammenholdt med forarbejderne til selskabslovens 233, stk. 4, kun giver styrelsen mulighed for at registrere valg af en ny revisor, når skifteretten anmelder dette, når der er indgivet konkursbegæring. K har i klagen til ankenævnet oplyst, at han intet har haft med selskabet at gøre, efter at han afsluttede årsrapporten for året Som dokumentation har han vedlagt brev af 25. august 2011 til CC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. Bl.a. derfor anmodede styrelsen i brev af 25. januar 2011 Skifteretten i Hjørring om at oplyse, om skifteretten har udpeget en anden revisor i selskabet. Skifteretten meddelte i brev af 6. februar 2012, at dette ikke var tilfældet. Når der er indgivet konkursbegæring, kan der, som selskabslovens 223, stk. 4, er formuleret, imidlertid ikke anmeldes og registreres en fratræden af revisor, selv om revisor er fratrådt inden indgivelsen af konkursbegæringen. Der kan endvidere henvises til ankenævnets kendelse af 28. november 1995, j.nr , hvor ankenævnet udtalte: Da den rådighed over andelskassens formue, som tilkommer kassens ledende organer, generalforsamling, bestyrelse og direktion, efter bank- og sparekasselovens 47 b, jf. konkurslovens 29 og 115 ved konkursen er overgået til kurator, er der ikke grundlag for at registrere ledende organer, herunder bestyrelsen, sålænge konkursen pågår. Erhvervsstyrelsen har ved skrivelse af 13. marts 2012 meddelt, at konkursboet er sluttet den 27. februar 2012, og har fremsendt dokumentation herfor fra Skifteretten i Hjørring. Klager er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: Jan Uffe Rasmussen og Finn L. Meyer udtaler: Det fremgår af selskabslovens 233, stk. 4, at når der er indgivet konkursbegæring, kan der ikke foretages registreringer vedrørende selskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuelt valg af revisor.

4 - 4 - Der er den 19. september 2011 afsagt konkursdekret over A ApS, og konkursboet er nu afsluttet. Skifteretten i Hjørring har ved skrivelse af 6. februar 2012 meddelt, at skifteretten ikke har udpeget en anden revisor i selskabet. Det tiltrædes på denne baggrund, at anmeldelse om Ks fratræden som revisor i selskabet, uanset fratrædelsen er sket forud for konkursbegæringens indgivelse, ikke kan registreres. Piya Mukherjee udtaler: Det fremgår af selskabslovens 220, stk. 3, som omhandler likvidationer: Når der i et kapitalselskab er truffet beslutning om at træde i likvidation, kan der ikke foretages registreringer vedrørende kapitalselskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuel revisor valgt af skifteretten til revision af årsrapporten samt kapitalforhøjelser. Videre fremgår af selskabslovens 228, stk. 1, som omhandler tvangsopløsninger: Når der af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er truffet beslutning om, at et kapitalselskab skal tvangsopløses, kan der ikke foretages registreringer vedrørende kapitalselskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuel revisor valgt af skifteretten til revision af årsrapporten. Af selskabslovens 233, stk. 4, fremgår: Når der er indgivet konkursbegæring, kan der ikke foretages registreringer vedrørende kapitalselskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuelt valg af revisor. I sidstnævnte bestemmelse er der i modsætning til de to foregående ikke anført, at det alene er ændringer vedrørende eventuel revisor valgt af skifteretten, der kan registreres.

5 - 5 - Endelig fremgår af selskabslovens 233, stk. 5, som omhandler rekonstruktioner: I et selskab, hvori rekonstruktøren har overtaget ledelsen, kan der ikke foretages registreringer vedrørende selskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuel revisor udpeget af rekonstruktøren eller ændringer, som er besluttet af generalforsamlingen med rekonstruktørens samtykke. I forarbejderne til 233, stk. 4 anføres, at muligheden for at udskifte selskabets revisor fastholdes ud fra samme forhold, som gør sig gældende ved tvangsopløsning, hvorfor der henvises til de specielle bemærkninger til 228, stk. 1. Af disse fremgår, at man har vurderet, at det i selskaber under tvangsopløsning kan være hensigtsmæssigt for skifteretten at kunne indsætte en revisor, der ikke tidligere har haft tilknytning til selskabet. Skifteretten ses dog ikke at have hjemmel til at udpege en anden revisor for et selskab, som der måtte være indgivet konkursbehandling mod, eller et selskab under konkursbehandling. Henvisningen til 228, stk. 1 kan derfor alene være en henvisning til, at udskiftning af revisor kan være hensigtsmæssig, hvorfor dette skal kunne registreres, selv når der måtte være indgivet konkursbegæring mod et selskab. I lyset af 233, stk. 5, hvor muligheden for at registrere ændringer vedrørende revisor er begrænset til revisor udpeget af rekonstruktøren eller besluttet af generalforsamling med rekonstruktørens samtykke, må 233, stk. 4 også forstås således, at det alene er revisor udpeget af kurator, der kan registreres. Af disse grunde tiltræder jeg også, at Ks anmeldelse af 26. september 2011 om sin fratræden som revisor for I.F.Con ApS ikke kan registreres. Ankenævnet stadfæster herefter Erhvervsstyrelsens afgørelse af 11. oktober 2011.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder:

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder: Kendelse af 15. september 2000. 00-26.118. Krav om oversættelse af dokumenter på engelsk til dansk. Oversættelsen skulle bekræftes af autoriseret translatør. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3. (Suzanne Helsteen,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere