KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015"

Transkript

1 KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015

2 Lønsom, bæredygtig vækst Kvægs vision En lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og internationalt konkurrencedygtig mælkeog oksekødsproduktion i Danmark I 2020 er produktionen af mælk steget til 6 mia. kg, og produktionen af oksekød er steget med 20 pct. L&F, Kvæg Hvis de rette betingelser er tilstede

3 Naturpleje som forretningsområde

4 L&F, Kvægs strategi Naturpleje skal være rentabel Ny plejegræsordning er mere fleksibel 600 kr. ekstra for arealer uden grundbetaling Tilskudsfodring af kalve under seks måneder Tilsagn kan bortfalde ved salg HNV (High Nature Value) -scoren fastlægger mulighed for støtte Pas på med rekreative arealer

5 Økonomi i kødproduktionen

6 Kr. pr. kalv pr. dag Dansk Kalv 7,52 6,88 5,48 5,66 3,96 3,80 3,98 4,25 3,56 1, Forventet 2015 Restbeløb pr. dag uden præmie Restbeløb pr. dag med præmie

7 Kr. pr. kalv pr. dag Dansk Kalv 7,52 6,88 5,48 5,66 3,96 3,80 3,98 4,25 3,56 1, Forventet 2015 Restbeløb pr. dag uden præmie Restbeløb pr. dag med præmie

8 Handyr R3, Kr. pr. kg Udvikling i oksekødsprisen EU kommissionens forventning Verdensmarkedspris: Brasiliansk markedspris Danmark ventes at følge EU s pris

9 Økonomi i mælkeproduktionen

10 Driftsresultat, kr. Forventning til driftsresultat (længere sigt) Alle kvægbrug Konv køer Konv køer Øko køer

11 L&F, Kvægs strategi Ydelsesstigning fra kg mælk 2013 til kg mælk i 2018 Foderudnyttelsen skal forbedres med 2 % over perioden 9989 kg EKM 97,9%

12 Kr. pr. kg Ca. 1 kr. pr. kg mælk Mælkeprisen Mælkeprisen Mælkeprisen ,30 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1, Danmark EU (vægtet gennemsnit) Kilde: EU kommissionen Antagelse: Prisniveauet i DK vil være 14 øre højere end i EU

13 Økonomi i økologisk produktion Stigende efterspørgsel i Danmark og udlandet Efter mælke- og kødprodukter Stigende afregningspriser på økologisk mælk og kød Økologiske mælkeproducenter er også økonomisk pressede

14 Globalisering muligheder og udfordringer

15 Nu er kvoterne væk L&F har arbejdet for Ændring af fedtreguleringen Kvoteudvidelse i det sidste kvoteår Ratebetaling af superafgiften for 2014/2015 Overførsel af kvoterettigheder mellem lande Højere interventionspris for at lægge en effektiv bund i markedet

16 Kvægbrugets udfordringer Gældsproblematik Likviditet Forholdet mellem låntager og långiver Individuelle løsninger Beskatning Etableringsvilkår

17 Muligheder Gældsordning eller henstandsordning Individuelle akkordordninger- eller indefrysninger Statsgaranterede driftskreditter Realkreditlån på år Udvidet lånegrænse i realkreditinstitutterne for unge Konvertere bidrag til afdrag Rekonstruktioner i regi af LFB Adgang til EIF-midler Styrket finansiering via Vækstfonden Erhvervsobligationer Ekstern kapital Fødevarevirksomhederne afregningspriser og finansieringsløsninger Mentorordning og rådgivning Finanstilsynets retningslinjer vedr. landbrug

18 Muligheder Skattemæssige initiativer Udskyde skat af ejendomsavance ved sælgerfinansiering Bedre mulighed for succession Afskaffe boafgifter på erhvervsaktiver Reduceret eller afskaffet tinglysningsafgift ved førstegangskøb Afskaffe/reducere jordskatter Afskaffe/reducere pesticidafgifter Revision af virksomhedsskatteordningen

19 Tænk langsigtet Regeringen: Der kommer ikke flere bankpakker Der er lavet de nødvendige hensættelser i den finansielle sektor Finansiering og budget 2015 skal på plads Banker og andre kreditorer bør arbejde målrettet på at hjælpe eksistenstruede landmænd gennem en rekonstruktion. Henrik Sass Larsen Erhvervs- og vækstminister

20 Kvægbrugets Task Force pegede på en række tiltag De er stadig topaktuelle Landbrugsfotos: Gert Skærlund Andersen; Jens Tønnesen; Torkild Søndergaard Birkmose

21 EU s landbrugsreform Sektorbalancen bevaret Bevarer ca. 1 mia. kr. årligt i kvægbranchen Intern udjævning afværget Slagtepræmie Omfordeling i kvægsøjlen Grønne krav giver uoverskuelige regler og mere bureaukrati 2,1 mia. kroner flyttes fra den direkte støtte til landdistriktsstøtten i perioden Regeringen burde have kæmpet for en større del af EU s samlede landdistriktsmidler til Danmark Reformen betyder, at landbruget årligt mister 1,2 mia. kr. i direkte betalinger.

22 Politisk aftale Kvægområdet Brancheaftale om opdræt af kalve i Danmark Slagtepræmie til kvægsektoren Landdistriktsprogram og tilskud til dyrevelfærd Tilpasning af sundhedsrådgivningen for kvæg analogt med svineområdet Ændringer i forhold til lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg Klimakoen

23 Politisk aftale Brancheaftale Politikerne leverer koblet støtte 180 mio. kr. pr. år Anmeldeordning ved ombygning af tomme stalde til slagtekalve Branchen iværksætter initiativer til forbedring af rentabilitet i opfedning af kalve i DK Samlet strategi i hele værdikæden Mål om øget produktion Nyt kreaturslagteri i Holsted Mentorordninger Initiativer for at øge krydsningsproduktionen Slagtekalveforum Eksporten af kalve er faldende

24 Politisk aftale Miljøteknologi og moderniseringsstøtte AFTALEN Der afsættes 93 mio. kroner til miljøteknologi i Der åbnes for moderniseringsstøtte i STATUS 104 mio. kroner til miljøteknologi i mio. kroner til moderniseringsstøtte i % i støtte ved nybygning og tilbygning 40 % ved renovering Minimum kr. og max. 25 mio. kr. i investering Ansøgning 19 marts til 19 maj Prioritering Bl.a. finansiering, miljøgodkendelse og opfyldelse af lov om hold af malkekvæg L&F ønsker fortsat moderniseringsstøtte for

25 Politisk aftale Veterinærforlig AFTALEN Reglerne om sundhedsrådgivning skal være lig reglerne på svineområdet. L&F Kvæg arbejder for: Målrettet rådgivningskoncept Forenklinger Færre lovbestemte besøg

26 Politisk aftale Veterinærforlig STATUS Samdrift en mulighed fra 1. januar. Ingen registrering af flytning af dyr, mulighed for fælles sundhedsrådgivningsaftale Særlige grænseværdier for antibiotikaforbruget i slagtekalve-produktionen uafklaret Dispensation til samlet vurdering af medicinforbruget, hvor samdrift ikke er muligt nej pt.

27 Politisk aftale Lov om hold af malkekvæg AFTALEN Justeringer inden for gældende lovgivning uden at forringe fødevaresikkerhed, dyrevelfærd eller dyresundhed STATUS Ikke politisk vilje til at ændre kravet om en seng pr. ko L&F Kvæg kræver belægningsgrad beregnet som årsgennemsnit AFKLARET - eksempler Kobørster kun i selve produktionsstalden Opmålingsprincipper Fleksible kælvningsfaciliteter MÅL Fuld kapacitetsudnyttelse studier af velfærd Udskydelse af overgangsordninger Implementering af ny viden og ny teknologi Fleksibel fortolkning af loven i forhold til praksis i stalden

28 L&F, Kvægs strategiske mål for dyrevelfærd Handling bag ord Tankcelletal reduceres til under Alle kvægbesætninger er fri for Salmonella Dublin i pct. af mælkeleverende besætninger har en besætningsspecifik strategi for klovproblemer (6 pct. i 2013) 50 pct. af mælkeleverende besætninger deltager i Operation Paratuberkulose Kodødeligheden sænkes til 3,5 pct. i 2018 Kalvedødeligheden sænkes til 5,5 pct. i 2018 Antibiotikaforbruget til køer reduceres med 20 pct. i forhold til 2012 Vi er på vej

29 Omfattende kontrol af dyrevelfærden Velfærdskontrollen (myndighedskontrol) Obligatorisk sundhedsrådgivning. Heraf to årlige besøg målrettet kontrol af dyrevelfærden Egenkontrolprogram for dyrevelfærd Overvågning af medicinforbrug Mejeriernes kvalitetsprogrammer. Øvrige kontroller (slagterier, vejkontroller m.m.) VIS TILLID Gennemfør L&F, Kvægs forslag til ændringer i sundhedsrådgivningen og Lov om hold af malkekvæg nu!

30 MILJØ- NATUR OG KLIMAPOLITIK

31 Miljøeffektivitet i top i Danmark Ammoniak-emissioner pr. kg mælk 9 g NH 3 /kg mælk

32 Stigende produktion - faldende udledning 140 Indeks, 1990= Produktion Kvælstofoverskud Fosforoverskud Ammoniaktab Drivhusgasser

33 Nabotjek Overimplementeringen koster erhvervet over tre mia. kr. pr. år Gødskningsniveauet i Danmark ligger markant under niveauet i Holland og Tyskland Øvrige rammevilkår Forøgede omkostninger Skatter og afgifter Lov om hold af malkekvæg Bureaukrati og administrative byrder

34 Reduktionsmål i vandområdeplaner for

35 Konsekvenser Trussel mod intensiv landbrugsproduktion i store dele af landet Braklægning af 2/3 af jorden i følsomme oplande Mulig reduktion af udledning uden for dyrkningsfladen?

36 Vækst forudsætter Stop for de nye vandområdeplaner nu! Stop for inddragelse af 3 arealer Stop for urimelige krav til ammoniakreduktion tæt på naturområder Ja til klimaindsats men nej til dansk enegang på klima- og luftmål Fjern målet om 40% mindre CO 2 -udledning i 2020 Fjern målet om 24% mindre ammoniakudledning i 2020 Fjern målet om 24 % metanreduktion i 2030 Konkurrenceevnen styrkes ikke af yderligere regulering. Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

37 37 VKOs forslag til folketingsbeslutning

38 VKO-forslag 1. Omfattende måleprogram og gradvis udfasning af reducerede gødskningsnormer 2. Harmonikrav for slagtesvin hæves 3. Handlingsplan for ny og målrettet regulering 4. Krav om randzoner og efterafgrøder fjernes 5. Regulering af staldanlæg og markarealer adskilles 6. Fejlklassifikation af vandløb rettes 7. Tilladelse til jordbearbejdning før 1. november 8. Fra kontrollant til konsulent 9. Konkurrencegaranti til landbruget 10. Hurtigere og mere effektiv behandling af miljøgodkendelser 11. Indsats mod overimplementering 12. Vækstplan for dansk akvakultur 13. Konkurrencedygtig økologi og styrket eksport af økologiske fødevarer 14. Kødkontrol af små slagtehuse 15. Etableringslån for unge landmænd og fiskere 16. Fiskeri inddrages i landbrugets finansieringsbank

39 Ruslandspakken Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen og Folketinget til at samarbejde om en akutpakke med 10 punkter.

40 10-punktspakke 1. Totalstop for nye byrder 2. Stop dyr og bureaukratisk lovgivning på mælk og oksekød 3. Ny investeringsordning til generationsskifte og investeringer 4. Spar penge på kunstgødning og transport af dyregødning 5. Udnyt kapaciteten i eksisterende staldanlæg fuldt ud 6. Rul overimplementerede EU-regler tilbage 7. Tyvstart målrettet miljøregulering 8. Moderniseringstilskud til staldanlæg med hurtig miljøgodkendelse 9. Pres hårdere på for EU-hjælp til oplagring af svinekød 10.Giv hurtig hjælp til at åbne nye eksportmarkeder

41 Det kan vi selv gøre

42 Kvoterne forsvinder udnyt bedriftens potentiale

43 Din strategi for økonomisk vækst Så længe mælkeleverancen er under kg EKM pr. årsko, skal man gå på jagt efter ydelsesstigninger. Rasmus Andersen, JLBR Nogle Få Tilbygning Ny større stald Alle Mange Bedre operationel effektivitet Flere køer i de nuværende rammer Krav Vækst uden yderligere gældsætning Høj rentabilitet og kort tilbagebetalingstid ved investering

44 Strategi Inseminer med kønssorteret sæd og kødkvægssæd Kvier er en omkostning ~ kr. pr. stk. Færre kvier Lavere omkostninger Mere mælk med samme miljøgodkendelse Økonomisk gevinst kr. p.a., når management er i top! kr. p.a., når management er middel

45 Kapacitetsomkostninger

46 Kapacitetsomkostninger

47 Kokomfort Forhøj bagkanten: Bagkant af jern + 10 cm seng Kilde: Dan Egtved 17 cm kant

48 Kr. pr. årsko Grovfoderskolen giver resultater Foderforsyningsstrategi en Mål vedrørende majshelsæd Mål vedrørende slætgræs Syv forskellige bedrifter kr. pr. årsko

49 Kompakt fuldfoder

50 Kompakt fuldfoder

51 Dine analyser i dag - nøglen til fremtidens fodring Nyt datagrundlag fra Agrolab kæder grovfoderkvalitet og mælkeproduktion sammen KMP-råvarer giver bedre kontrol af indkøbt foder og mere præcis viden om foderværdi af råvarer og kraftfoder KMP-fuldfoder overvåger foderblandinger og deres foderværdi Fremtidens DMS kobler faktisk fodring med beregninger af fodereffektivitet, produktion, reproduktion, sundhed m.v.

52 Dine analyser i dag - nøglen til fremtidens fodring Sæt overvågning af fuldfoder i system KMP-FULDFODER FRA kr./år Kontakt Niels Bastian Kristensen,

53 Mycoplasma og MRSA er i fokus MRSA ser ikke ud til at være et problem i malkekvægsbesætninger Undersøgelser af tankmælk tyder på lav forekomst og kortvarige infektioner af MRSA Slagtekalvebesætninger undersøges i 2015 for forekomst af MRSA

54 Udvikling i Salmonella Dublin Procent besætninger i niveau 2 og Malkekvæg Øvrige

55 Geografisk fordeling af Salmonella Dublin i malkekvægsbesætninger

56 Smittebeskyttelse

57 Smittebeskyttelse

58 DMS Dyreregistrering

59 Lær af de bedste Godt overblik over bedriften Stærk forståelse for egne styrker/svagheder Ledelse af medarbejdere Veludnyttet produktionsanlæg Økonomisk sans: Grundigt forarbejde ved investeringer Kunsten at sige nej Ved, hvad de må give for tingene Cash is King

60 Lyspunkter Kvantespring i produktionen Pengepressen i gang i euro-zonen Lav euro kurs Historisk lav rente, ekstra lav i DK Energiprisen faldet Samfundsgevinsten ved billig olie og en svag krone er ifølge L&F 39 mia. kr. Mere end halvdelen heraf stammer fra øget vareeksport. For fødevareklyngen er gevinsten på 4,4 mia. kr. Landbrugsavisen, 6/2

61 Vi kan ikke alene Miljøregulering på niveau med resten af Europa

62 Kvægbruget i centrum Vi stopper ikke

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber

2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. 9. Treårig forsøgsordning med Medarbejderinvesteringsselskaber NOTAT 2. april 2014 Fakta: Aftale om en Vækstplan for fødevarer 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Fremtidig målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget 3. Opdatering af

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Den positive ånd er tilbage

Den positive ånd er tilbage Nr. 05 07. marts 2014 Den positive ånd er tilbage Særnummer KvægKongres 2014 Dette nummer af Kvæg Nyt indeholder udelukkende artikler relateret til KvægKongres 2014. Ambitiøse kvægbrugere og mange unge

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Patriotisk selskabs ledelse pr. 1. september 2011 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere