BYGNINGSREGISTRANT 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGISTRANT 1"

Transkript

1 1 BYGNINGSREGISTRANT

2 BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen er afsluttet

3 BYGNINGSREGISTRANT FORORD Bygningsregistranten er baseret på en besigtigelse af samtlige forhuse og enkelte baghuse i Ærøskøbings gamle bydel. Besigtigelsen fandt sted i juni og november Registranten er opbygget således, at hvert hus er identificeret ved hjælp af et facadefoto, adressen, bygningstypen og opførelsesåret. I en kort gennemgang er husets ydre fremtræden beskrevet ligesom principperne for eventuelle ændringer er beskrevet. Formålet med registranten er at supplere og tydeliggøre lokalplan 9-9A s bestemmelser. Samtidig skal registranten medvirke til at give såvel ejeren som den kommunale forvaltning et fælles grundlag for fremtidige drøftelser om vedligeholdelse og bevaring af bygningerne i den gamle bydel. Selvom det kun er facaden, der er afbildet i registranten, gælder lokalplanens og registrantens anvisninger naturligvis også bygningernes gård- og havefacader. Farverne på Ærøskøbings huse har skiftet meget gennem tiderne. Lokalplanen giver fortsat mulighed for et forholdsvist frit farvevalg til både facader, døre og vinduer. De nuværende farver må dog ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. REGISTRERINGSMETODE Bygningsregistreringen er baseret på kulturarvsstyrelsens vurderingssystem SAVE (Survey of Architectural Values in the Enviroment), der er udviklet med henblik på at kortlægge bygningers bevaringsværdier ud fra en kortvarig udvendig besigtigelse. Systemet indebærer ikke nogen tilbundsgående bygningsundersøgelse. Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på baggrund af følgende forhold: Arkitektur / værdien udtrykker bygningens individuelle arkitektoniske kvalitet, fx form, proportioner og materialer. Originalitet / værdien udtrykker i hvor høj grad, bygningen fremstår, som da den blev opført. Miljø / værdien udtrykker bygningernes betydning som en del af det omgivende miljø, fx om bygningen understøtter gadebilledet eller har betydning som orienteringspunkt for kvarteret. Tilstand / værdien udtrykker bygningens tekniske, konstruktive og vedligeholdelsesmæssige standard. Bevaring / værdien udtrykker bygningens samlede bevaringsværdi ikke som et gennemsnit af ovennævnte karakterer, men som udtryk for en samlet afvejning, hvori ovennævnte karakterer naturligvis spiller en stor rolle. Alle værdier er angivet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er udtryk for en høj værdi, og hvor 4-6 er udtryk for en middel værdi. Endelig er karaktererne 7-9 udtryk for de laveste værdier. 3

4 BYGNINGSREGISTRANT FREDEDE BYGNINGER OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Ærøskøbing rummer mange fredede bygninger. Sådanne bygninger er omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer i henhold til lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi. En bygning kan dog fredes uanset alder, når det begrundes i særlig fremragende værdi eller andre særlige omstændigheder. En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra staten, hvis arbejderne går udover almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. Kulturarvsstyrelsen kan yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger. Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer. Kriterierne for hvilke arbejder, der kan ydes støtte til, og støttens omfang kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Den forvaltningsmæssige forskel mellem en fredet og en bevaringsværdig bygning består i, at fredede bygninger forvaltes af staten, hvorimod bevaringsværdige bygningers forvaltning er kommunalbestyrelsens ansvar. SUPPLERENDE LITTERATUR Jessen, Curt von, Niels-Holger Larsen, Mette Pihler og Ulrich Schirnig: Byhuset. Byggeskik i købstaden, København, Gyldendal Kjærboe, Tove: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing og lidt om de gamle håndværkere. Fynske Aarbøger IX Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: Lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Lov om planlægning: Lovbekendtgørelse nr. 763 af den 11. september Nationalmuseet: Historiske huse i Ærøskøbing, København 1975 Rasmussen, Sten Eiler m.fl.: Ærøskøbing Købstad en byundersøgelse. Arkitekten XLIII Vadstrup, Søren: Huse med sjæl om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre bygninger. København, Gyldendal Ærøskøbing Kommune og Fonden for Bygnings- og Landskabskultur: Dispositions- og bevaringsplan Kulturarvsstyrelsens hjemmeside 4

5 BYGNINGSREGISTRANT INDHOLD SIDE FORORD 2-6 VESTERGADE 7-26 SØNDERGADE BROGADE TORVET OG KIRKESTRÆDE SMEDEGADE NØRREGADE GYDEN ØSTERGADE OG SMEDEVEJEN BØSSEHAGE PILEBÆKKEN OG VRÅVEJEN VESTERBRO BAGGAVLE - GILLEBALLETOFTE - KALKOVNSVEJ SLUTTERGYDEN BAGGAARDE

6 BYGNINGSREGISTRANT 6

7 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT 7

8 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 1 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Etagehus, byhus Opført: Fremtræden: Et velbevaret anlæg, der desværre har fået nye termovinduer med uoriginale sprosser. Smukt tegltag med stor opskalkning og flot gesims. Meget smuk renovering af gavl (omtalt i registrant fra 1975). Et smukt tag uden store tagvinduer. Uoriginale døre med glaslister. Ved ønske om ændringer: Vinduer og døre skal føres tilbage til oprindelig udformning.. Vestergade 2 Arkitektur 5, Originalitet 3, Miljø 5, Tilstand 3, Bevaring 5 Bygningstype: Værkstedbygning i funktionalistisk byggestil. Opført: 1966 Fremtræden: Bygningen er fremmed over for de øvrige bygninger i Vestergade. Bygningen kan bevares som et udtryk for de oprindelige funktionalistiske idealer, som kendes fra flere servicestationer Vinduer mv. bør laves i overensstemmelse med den funktionalistiske stil. Farven skal fortsat være hvid. Ved ønske om ændringer: Et helt nyt hus tilpasset købstadens byggetradition kan være alternativet. Vestergade 2A Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 4, Tilstand 2, Bevaring 4, tilbagetrukket i forhold til gadelinien. Opført: (2. sal) Fremtræden: 3-fags grundmuret hus forhøjet i I overetagen er de oprindelige smukke vinduer med de tynde sprosser i nederste ramme bevaret. I underetagen er der desværre isat termovinduer. rekonstruktion. Der bør isættes originale vinduer i stueetagen. Vestergade 3 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Traditionelt byhus i 1 etage opført i gadelinien. Opført: Fremtræden: Et velproportioneret, traditionelt byhus med bevaret facade i røde sten. Meget smukke vinduer med buede oversider i buet stik. Meget smuk og bevaringsværdig 2-fløjet dør. Karakteristisk hjørneafrunding mod Smedegade. Redigeret sidst rekonstruktion. Huset bør fortsat stå i blank mur. 8

9 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 4 Arkitektur 3, Originalitet 5, Miljø 3, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Etagebyhus Opført: 1871 Fremtræden: Et karakteristisk købstadshus "født" med store vinduer til gaden. En smuk 2-fløjet dør er bevaret, men de store vinduer er udskiftet til mindre klædelige løsninger. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Det vil være af meget stor betydning, at huset får de originale vinduer tilbage. Herved vil huset vinde markant i værdi for byen og gadebilledet. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 5 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 i bindingsværk. Opført: ombygget 1857 og 196? Fremtræden:. Et af gadens ældste huse. Har været opdelt i 2 trefagshuse. Flot hoveddør. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 6 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1866 Fremtræden: Smukt symmetrisk bygning med karakteristisk høj sokkel og kælder. Indgangsparti med trappe og dør er tilbageført jfr. Registrant Karakteristisk kvist over 3 fag. Har desværre fået buede vinduesglas og tykke sprosser og glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Vinduer skal udskiftes til originale i overensstemmelse med huset. Skorsten bør retableres. Vestergade 7 Arkitektur 2, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: Fremtræden: Velholdt forhus på 5 fag. De sprosseopdelte vinduer er karakteristiske for villabebyggelser i begyndelsen af forrige århundrede, men klæder også et gadehus i Ærøskøbing. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Facaden bør fortsat stå i blank mur.. 9

10 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 8 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: Fremtræden: Huset skal ses i sammenhæng med nr. 10 og er oprindelig 3 huse, der er ombygget til de nuværende 2 beslægtede huse. Smukt proportioneret facade og flot hovedtrappe. Smukt nyt tegltag uden store tagvinduer til gaden. Meget speciel skorsten. Nye vinduer med buede glas. rekonstruktion. Vestergade 9 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: senere ombygget (dør flyttet). Fremtræden: Smukt og velproportioneret byhus med veltilpasset midtstillet kvist. Velbevarede vinduer og dør. rekonstruktion. Vestergade 10 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1876 Fremtræden: Huset skal ses i sammenhæng med Vestergade nr. 8. En lang og interessant bygningshistorie. Velbevarede vinduer og dør. Flot stentrappe. Desværre er isat en ny dør, som i snedkerdetaljer er fremmed for byen. rekonstruktion. Der isættes dør i original udformning. Redigeret sidst Vestergade 11 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1893 Fremtræden: Et typisk hus for slutningen af 1800-tallet hvor husene bliver højere og dannebrogsvinduet bliver moderne. Desværre er der isat termoruder med glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Vinduer bør udskiftes til originale. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 10

11 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 3, Tilstand 1, Bevaring 3 Bygningstype: Længehus Opført: 1870 Fremtræden: 9 fag velproportioneret bygning med galvkvist. alle detaljer. Ved udskiftning skal anvendes rekonstruktion. Vestergade 13 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 (e) for murermester. Opført: 1912 Fremtræden: Karakteristisk dobbelthus med gavlkviste. Smukt dekorerede facader. Det næsten symmetriske anlæg bør forvaltes og bevares som et hus, selv om det i mange år har været malet i forskellige farver. Vinduerne i facaden er en speciel udgave af dannebrogsvinduet. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Fælles farveholdning med nr. 15 kan anbefales. Bygningen skal bevares uændret i alle detaljer. Ved udskiftning af bygningsdele skal anvendes rekonstruktion. Skorsten rekonstrueres som i nr. 15. Vestergade 15 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 1. Opført: 1912 Fremtræden: Karakteristisk dobbelthus med gavlkviste. Smukt dekorerede facader. Det symmetriske anlæg bør forvaltes og bevares som et hus, selv om det i mange år har været malet i forskellige farver. Vinduerne i facaden er en speciel udgave af dannebrogsvinduet. Ved ønske om ændringer: Fælles farveholdning kan anbefales. Bygningen skal i øvrigt bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 16 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: ombygget 1931 Fremtræden: Forhuset, der er bygningsfredet, har en lang bygningshistorie. Soklen afslører bla., at døren er flyttet. Meget smuk 2-fløjet hoveddør med inskription i vindue over døren. Huset har haft en kvist. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 11

12 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 17 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - dobbelthus. Opført: 1908 Fremtræden: Del af dobbelthus med mange fine detaljer i murværk. Fine 3-fløjede vinduer, der desværre er udskiftet med nye termovinduer med tunge glaslisteløsninger. Se godt eksempel i nr. 19. Uoriginal skorsten. Ved ønske om ændringer: Bygningen bør samordnes med nr. 19. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de oprindelige snedkerdetaljer genanvendes. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 18 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 4, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård - bolig for konsul Opført: 1880 Fremtræden: Markant bygning med flot karnapkvist som er typisk for Vestergade. Oprindelig port er senere indrettet til butikslokale. Skorstenen er for lille og forkert placeret. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 19 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - dobbelthus, opført af murermester. Opført: 1908 Fremtræden: Del af dobbelthus. Mange smukke snedkerløsninger er bevaret. Fine licener på flunker i kvist. Ved ønske om ændringer: Bygningens forvaltning skal samordnes med nr. 15. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de oprindelige snedkerdetaljer genanvendes. Bygningen skal bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 20 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 - bolig for enke efter snedker. Opført: 1895 Fremtræden: Et beskedent, harmonisk hus med flere fine detaljer. Fin farvesætning. Meget specielt murværk med utraditionelt forbandt (kvarte sten i hjørner ved vinduer og dør). Smukt tag med flot opskalkning. Store tagvinduer skal fortsat undgås. Murværk skal stå i blanke sten. Redigeret sidst rekonstruktion. 12

13 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 21 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Gavlhus. Opført: ombygget ? Fremtræden: Oprindelig gavlhus med halvvalm til gaden. Senere tilbygget op mod nr. 19. Meget smuk 2-fløjet hoveddør og fine vinduer bevaret. Ved ønske om ændringer: Butik i mellembygning bør harmoniseres med resten af den velholdte facade. Bygningen skal i øvrigt bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 22 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus - tidligere gård (landbrug) Opført: 1796 Fremtræden: Et meget smukt byhus med karakteristisk karnapkvist over 3 fag. Flot nyt tag uden dominerende vinduer. Smuk 2-fløjet hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 23 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 - gård. Opført: ombygget 1867 Fremtræden: Et stateligt bindingsværkshus med kalkede tavl og et flot tegltag. Fin gammel bygård. Flot 2-fløjet indgangsdør. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 24 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Opført: 1878 Fremtræden: Fornemt lille hus med nyt opskalket tegltag og fine, originale vinduer. Smuk og enkel hoveddør. Skorsten mangler. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Skorsten bør rekonstrueres. 13

14 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 25 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: 1841som svinesti ombygget til bolig. Fremtrædeng: Et stilfærdigt og enkelt borgerhus med en forholdsvis stor, dobbelt fyldingsdør med smukke, kannelerede pilastre. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Skorsten skal bevares. Ved udskiftning af taget bør det store tagvindue erstattes af en kvist, som huset har haft tidligere. Hertil evt. små tagvinduer (3 sten). Vestergade 26 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1928 Fremtræden: Et nyere gadehus tydeligt inspireret af villastilen omkring Et højloftet hus med en slank gavlkvist med trekantsfronton. Karakteristisk vindue i flunkerne. Flot og velholdt hoveddør. Fine gamle dannebrogsvinduer med vandret sprosse i den nederste ramme. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 27 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1890? Fremtræden: Huset er specielt ved at være på 4½ fag og have et 3-fags vindue til gaden. Flot rekonstrueret hoveddør. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorsten bør også rekonstrueres. Vestergade 28 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1893 Fremtræden: Et typisk borgerhus med flere fine detaljer omkring vinduer og gesims. Redigeret sidst Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 14

15 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 29 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Gl. Postbygning Opført: ombygget Fremtræden: Et meget flot hus med den for gaden karakteristiske karnapudbygning, her forsynet med tilbageliggende dør. Her kan man med stort udbytte studere gamle vinduesdetaljer. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 30 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 1; Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus Opført: Fremtræden: Et velholdt hus med den karakteristiske karnapkvist over 3 fag. Har siden 1975 fået sin skorsten tilbage. Huset står kalket. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 31 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Hjørnehus - bolig Opført: 1900 Fremtræden: Et fint, smalt grundmuret hus med traditionel fagdelt facade med en markant, nyere dobbeltdør. Et velholdt hus, der desværre har fået nye termovinduer med "tunge" sprosser med glaslister. Moderate tagvinduer, fin skorsten. hovedtrækkene. Ved fremtidig vinduesudskiftning bør de oprindelige vinduesløsninger genanvendes. Vestergade 32 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Bolig, bygård Opført: ca Fremtræden: Tidligere et bindingsværkshus, nu helt omsat til grundmur. De to store tagvinduer virker uheldige. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Det foreslås, at de to tagvinduer erstattes af mindre tagvinduer. 15

16 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 33 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1860 Fremtræden: Et flot og markant hjørnehus med høj, tjæret sokkel. Velbevarede, smukke vinduer med konsolbårne sålbænke.. Meget utraditionel vinduesplacering i stueetagen i gavlen mod Gyden. Flot opskalket tegltag. Skorsten mangler. alle detaljer - dog ikke tagstenene. Husets oprindelige skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 34 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bolig for skipper Opført: 1846 Fremtræden: Flot gadehus med 2 fags karnapkvist. Bygningen rummer nu apoteket. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Det bør undersøges, om de store butiksvinduer har været opdelt med henblik på evt. rekonstruktion i forbindelse med udskiftning. Der bør ikke isættes flere buede vinduesglas i facadens vinduer. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 35 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - opr. del af nr. 33 Opført: 1860 Fremtræden: Fint 4-fags grundmuret hus med fin nyere kvist suppleret med lille tagvindue. Flot hovedgesims. Fine vinduer bevaret. Store markante syldsten i sokkel. alle detaljer. Rekonstruktion som hovedprincip. Farvesætning bør afstemmes med nr. 33. Redigeret sidst Vestergade 36 Arkitektur 2, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: ombygget flere gange (1960). Fremtræden: Huset er ombygget flere gange, men fremtræder nu som et 4- fags længehus med sprossedelte 2-rammede vinduer. Indgang i gavlen. Smukt nyere tegltag uden store tagvinduer. Taget adskiller sig fra de øvrige i gaden ved ikke at have nævneværdig opskalkning. Uoriginal hoveddør. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 16

17 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 37 Arkitektur 2, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - bolig. Opført: 1910 Fremtræden: Et af murermester Hans Christensen Nielsen's karakteristiske huse i Ærøskøbing. Fornemt murerhåndværk og fint snedkerarbejde. Meget flot kvist midt i taget. Desværre er døren ikke udskiftet med en kopi af den oprindelige. Termoglas i ruden over døren. rekonstruktion. Dør bør være kopi af original. Facaden skal fortsat stå i blank mur. Vestergade 38 Arkitektur 1, Originalitet 3, Miljø 3, Tilstand 1, Bevaring 2 Bygningstype: Hotel og gæstgiveri - Ærøhus. Opført: ombygget 1954 Fremtræden: Et af byens gamle hoteller, ombygget flere gange, holdt i bindingsværksstil. Et flot og markant hus med et romantisk udseende. Hoveddøren er gammel, er fra Ærø og har en speciel historie. rekonstruktion. Vestergade 39 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Opført: 1852 Fremtræden: Et af de få huse, der er opført i 2 etager til gadesiden. Flotte gesimser og sålbænksløsninger. Fine gamle vinduer. Huset er et eksempel på, hvordan man i datiden ofte gjorde overetagens vinduer lidt mindre for at få et harmonisk hus at se på. rekonstruktion. Vestergade 39, Mellembygning Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 4, Tilstand 2, Bevaring 5 Bygningstype: Bazarbygning Opført: 1930'erne Fremtræden: Mellembygning indrettet til butik, nu café. Et funkishus med store glaspartier., der virker som "huller" i gaderummet. Et anlæg, der falder lidt udenfor helheden. Bygningen kan erstattes af et nyt gadehus eller originalt plankeværk. Ved ønske om ændringer: Kan videreføres som butik med samme udseende eller nedrives og ændres til et nyt gadehus efter reglerne for nye huse. 17

18 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 40 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: ombygget ? Fremtræden: Huset har en lang og spændende historie og har hørt sammen med nr. 42. Huset er i dag velholdt, men desværre er der lagt falstagsten på taget og i facaden er isat en moderne dør med næsedryp og glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Dør og skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 41b Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 3, Tilstand 2, Bevaring 3 Bygningstype: Pakhus Opført: 1783 Fremtræden: Tidligere pakhus, nu bolig. Ved ønske om ændringer: Ved udskiftning af bygningsdele skal anvendes rekonstruktion. Vestergade 41c Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Købmandsgaard med staldbygning og lade. Opført: flere ombygninger Fremtræden: En meget markant bygård med et flot gårdrum. Karakteristisk 3-fags karnapkvist med tilbagetrukket dør. De senere butiksfacader skæmmer det ellers meget flotte anlæg. Rekonstruktion bør være grundlaget for eventuelle ændringer. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 42 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: Fremtræden: Huset er oprindelig udskilt fra nabohuset, nr. 39. Et butiksvindue i stueetagen (omtalt i 1975) er nu fjernet og facaden og vinduerne er smukt rekonstrueret. Redigeret sidst rekonstruktion. 18

19 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 43 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1879 Fremtræden: En meget markant bygning i 2 etager. Flotte vinduesindramninger og en karakteristisk port, muligvis en senere tilføjelse. Smukke nye vinduer. Meget flot 2-fløjet hoveddør med indramning. De nyere kviste er veltilpassede. rekonstruktion. Vestergade Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Bygård Opført: rest. ca Fremtræden:. Et af byens flotteste huse. Mange fine detaljer. Bygningen, som fremstår kalket, skal forvaltes sammen med nr. 46. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 45 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: (usikker) Fremtrædeng: Oprindelig et hus i 1 etage, menes forhøjet omkring Et stilfærdig og velproportioneret byhus med karakteristisk lav overetage. Nye vinduer. Skorsten mangler. ed ønske om ændringer: Bygningen skal bevares uændret i alle Skorsten bør genetableres. Vestergade 46 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Bygård Opført: Fremtræden: Et af byens flotteste huse. Mange fine detaljer. Nyere vinduer uden småsprosser. Bygningen skal forvaltes sammen med nr. 44. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 19

20 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 48 Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Butikshus, tilhører samme ejendom som nr. 46 Opført:? - ombygget 1968 Fremtræden: Butikken har rummet apoteket. Facaden fremstår kalket.stor flot hovedtrappe, der dog falder lidt udenfor helhedsbilledet. Ombygning ved arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen Ved ønske om ændringer: Bygningen kan bevares som den fremtræder. Alternativt kan der ske en tilbageføring til en tidligere facadeudformning. Vestergade 47A / Søndergade 1 Arkitektur 3, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 4, Bevaring 3 Bygningstype: Mellembygning - butik. Opført:? Fremtræden: Mellembygning med nedlagt butik og port. Facaden er ikke bevaringsværdig i egentlig forstand. Taget er indrettet til udendørs ophold. Ved ønske om ændringer: En tilbageføring er en mulighed. En fuldstændig ombygning i harmoni med gaden er også en mulighed. Vestergade 47 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Butikshus Opført: tilbygning af 4 fags kvist 1884 Fremtræden: Flot butikshus med mange fine bygningsdetaljer, smukke gesimser og fine indramninger af vinduerne i kvistafsnittet. Det ser ud som om huset har mistet en skorsten. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 48 Arkitektur 3, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Opført: 1851 Fremtræden: Det nuværende hus er opført i 2 etager. Senere er indrettet butik, der ombygget flere gange. Skorstenen passer ikke til huset. Redigeret sidst rekonstruktion.butikken kan ombygges - evt. kan facaden tilbageføres til oprindeligt udseende. Skorsten bør rekonstrueres. 20

21 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 49 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - bolig Opført: Fremtræden: Et regulært og flot gadehus med forholdsvis høj sokkel, en smuk gesims og fine indramninger om de velbevarede vinduer. Flot, stort tagltag, fine skorstene. rekonstruktion. Vestergade 50 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1845 Fremtræden: Fint lille 3-fags borgerhus med nyt tegltag og ny, midterstillet kvist i enkel og stram udførelse. Nye termovinduer med tykke sprosser og glaslister harmonerer dårligt med det gamle hus. Ny hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen skal bevares som den fremstår. Nye vinduer skal være som de oprindelige med enkeltglas, tynde sprosser og kitfalse.skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 51 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: 1849 Fremtræden: Flot gadehus med mange fine murværksdetaljer. Kraftig hovedgesims med "sparrehoveder" gentages i gavlkvistens trekantsfronton. Originale vinduer. Brandstage i rygning på gavlkvist. rekonstruktion. Vestergade 51 Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 5 Bygningstype: Butik Opført: Fremtræden: Denne bygningsdel har en lang bygningshistorie. Denne del af huset var i en periode blot et halvtag. Ved ønske om ændringer: Hvis bygningen ikke længere skal bruges til butiksformål bør facaden gives et helt nyt udseende, men i harmoni med facaden i nordlige del af grunden. 21

22 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 52 Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: 1897 Fremtræden: 5 fags traditionelt byhus med lidt speciel facadevinduesrytme. Tilbagetrukket hoveddør. Flot opskalket tegltag. 2 større tagvinduer mod gaden. rekonstruktion. Vestergade 53 Arkitektur 4, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Købstadshus Opført: 1908 Fremtræden: Oprindelig et stateligt butikshus af en type, der genfindes i alle større byer på dette tidspunkt. Underetagen har (desværre) fulgt butiksmoden mht. vinduesstørrelser og senere beklædning mv. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: De senere års træbeklædning bør fjernes, så bygningen igen kan blive en helhed fra sokkel til tag. Et hus, der med den rette behandling igen kan blive et flot byhus. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade Skolen Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 4, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Borger - og Realskole Opført: 1888 Fremtræden: Stor, flot og markant folkeskole i stilblandingsarkitektur. Stor etagehøjde og høje og store vinduer. Symmetrisk anlæg mod skolegården. Ved ønske om ændringer: Bygningen skal vedligeholdes som den fremstår i dag. Vigtigt at bevare de fornemme vinduer. Vestergade 54 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3; Bevaring 1 Bygningstype: Bygård - restaurant Opført: Fremtræden: Huset er et resultat af en række om- og tilbygninger. Velbevaret flot bagbygning. Bemærkelsesværdig høj underetage med flotte flagvinduer med 2 sprosser i nederste ramme. Meget flot 3-fags karnapkvist. Redigeret sidst rekonstruktion. 22

23 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 55 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård Opført: Fremtræden: De nuværende bygninger har en lang tilblivelseshistorie. Karakteristisk kvaderpudsning med grov kvaderpudsning under vinduerne - en slags høj sokkel i facaden. Specielt hjørnevindue i det rundede hjørne. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk Vestergade 56 - Sluttergyden Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 1, Bevaring 1 Bygningstype: Bankbygning Opført: 1920 Fremtræden: Et meget flot og velkomponeret hus, der har skullet indgyde respekt og soliditet. Høj stueetage = velstand. Hjørneindgang løst fornemt. 5-fags midtrisalit til Sluttergyden. Meget flot tegltag. Huset fremstår pudset og kalket. Elegant løsning til ny pengeautomat. rekonstruktion. Vestergade 58 Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 4, Tilstand 3, Bevaring 4 Bygningstype: Hjørnehus med butik Opført: ca Frtemtræden: Nyere gadehus, der har afløst større bindingsværkshus på stedet. De store 3-fags vinduer er karakteristiske for perioden. Flot hovedgesims og fint nyt tag, desværre uden skorsten. rekonstruktion. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 60 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård Opført: 1874 Fremtræden: Helstøbt længe med 3-fags gavlkvist, stort flot tegltag. Den markante port med dørgennemgang ses som type flere steder i byen. Flotte profilerede indramninger omkring vinduerne. Smuk frise med palmettemotiv. Også bevaringsværdigt sidehus og baghus. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 23

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 88 NIBE KOMMUNE BEVARINGSPLANEN MARTS 2006 - FOR BEVARING AF VÆRDIFULDE BYGNINGER OG MILJØER I NIBE BY. side 1

LOKALPLAN NR. 88 NIBE KOMMUNE BEVARINGSPLANEN MARTS 2006 - FOR BEVARING AF VÆRDIFULDE BYGNINGER OG MILJØER I NIBE BY. side 1 NIBE KOMMUNE BEVARINGSPLANEN MARTS 2006 LOKALPLAN NR. 88 - FOR BEVARING AF VÆRDIFULDE BYGNINGER OG MILJØER I NIBE BY side 1 INDHOLD INDLEDNING Hvad er en lokalplan? side 3 LOKALPLANREDEGØRELSEN Lokalplanens

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Stilblade. Historiske huse

Stilblade. Historiske huse Stilblade Historiske huse Stilblade - Historiske huse Med stilblade for de historiske huse ønsker Aalborg Kommune at optimere bevaringen af ældre huse i Aalborg Midtby, opført fra 1500-1600-tallet og til

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 23.22. Bevaring i området ved Algade og Østergade. Juni 2000

Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 23.22. Bevaring i området ved Algade og Østergade. Juni 2000 -7 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 23.22 Bevaring i området ved Algade og Østergade Juni 2000 -6 Indholdsfortegnelse -5 Lokalplanområdet 01 Lokalplanens baggrund og formål 01 Lokalplanområdets omgivelser

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN FOR SLETTEN

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN FOR SLETTEN INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning... 3 Baggrunden for lokalplanen for Sletten... 3 Slettens historie... 5 Slettens kvaliteter... 7 Sletten i dag... 7 Slettens bygninger... 8 Bevaring af gamle

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade Temaer Etagehuse Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for etagehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for 3 tværgående

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere