BYGNINGSREGISTRANT 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGISTRANT 1"

Transkript

1 1 BYGNINGSREGISTRANT

2 BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen er afsluttet

3 BYGNINGSREGISTRANT FORORD Bygningsregistranten er baseret på en besigtigelse af samtlige forhuse og enkelte baghuse i Ærøskøbings gamle bydel. Besigtigelsen fandt sted i juni og november Registranten er opbygget således, at hvert hus er identificeret ved hjælp af et facadefoto, adressen, bygningstypen og opførelsesåret. I en kort gennemgang er husets ydre fremtræden beskrevet ligesom principperne for eventuelle ændringer er beskrevet. Formålet med registranten er at supplere og tydeliggøre lokalplan 9-9A s bestemmelser. Samtidig skal registranten medvirke til at give såvel ejeren som den kommunale forvaltning et fælles grundlag for fremtidige drøftelser om vedligeholdelse og bevaring af bygningerne i den gamle bydel. Selvom det kun er facaden, der er afbildet i registranten, gælder lokalplanens og registrantens anvisninger naturligvis også bygningernes gård- og havefacader. Farverne på Ærøskøbings huse har skiftet meget gennem tiderne. Lokalplanen giver fortsat mulighed for et forholdsvist frit farvevalg til både facader, døre og vinduer. De nuværende farver må dog ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. REGISTRERINGSMETODE Bygningsregistreringen er baseret på kulturarvsstyrelsens vurderingssystem SAVE (Survey of Architectural Values in the Enviroment), der er udviklet med henblik på at kortlægge bygningers bevaringsværdier ud fra en kortvarig udvendig besigtigelse. Systemet indebærer ikke nogen tilbundsgående bygningsundersøgelse. Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på baggrund af følgende forhold: Arkitektur / værdien udtrykker bygningens individuelle arkitektoniske kvalitet, fx form, proportioner og materialer. Originalitet / værdien udtrykker i hvor høj grad, bygningen fremstår, som da den blev opført. Miljø / værdien udtrykker bygningernes betydning som en del af det omgivende miljø, fx om bygningen understøtter gadebilledet eller har betydning som orienteringspunkt for kvarteret. Tilstand / værdien udtrykker bygningens tekniske, konstruktive og vedligeholdelsesmæssige standard. Bevaring / værdien udtrykker bygningens samlede bevaringsværdi ikke som et gennemsnit af ovennævnte karakterer, men som udtryk for en samlet afvejning, hvori ovennævnte karakterer naturligvis spiller en stor rolle. Alle værdier er angivet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er udtryk for en høj værdi, og hvor 4-6 er udtryk for en middel værdi. Endelig er karaktererne 7-9 udtryk for de laveste værdier. 3

4 BYGNINGSREGISTRANT FREDEDE BYGNINGER OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Ærøskøbing rummer mange fredede bygninger. Sådanne bygninger er omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer i henhold til lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi. En bygning kan dog fredes uanset alder, når det begrundes i særlig fremragende værdi eller andre særlige omstændigheder. En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra staten, hvis arbejderne går udover almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. Kulturarvsstyrelsen kan yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger. Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer. Kriterierne for hvilke arbejder, der kan ydes støtte til, og støttens omfang kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Den forvaltningsmæssige forskel mellem en fredet og en bevaringsværdig bygning består i, at fredede bygninger forvaltes af staten, hvorimod bevaringsværdige bygningers forvaltning er kommunalbestyrelsens ansvar. SUPPLERENDE LITTERATUR Jessen, Curt von, Niels-Holger Larsen, Mette Pihler og Ulrich Schirnig: Byhuset. Byggeskik i købstaden, København, Gyldendal Kjærboe, Tove: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing og lidt om de gamle håndværkere. Fynske Aarbøger IX Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: Lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Lov om planlægning: Lovbekendtgørelse nr. 763 af den 11. september Nationalmuseet: Historiske huse i Ærøskøbing, København 1975 Rasmussen, Sten Eiler m.fl.: Ærøskøbing Købstad en byundersøgelse. Arkitekten XLIII Vadstrup, Søren: Huse med sjæl om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre bygninger. København, Gyldendal Ærøskøbing Kommune og Fonden for Bygnings- og Landskabskultur: Dispositions- og bevaringsplan Kulturarvsstyrelsens hjemmeside 4

5 BYGNINGSREGISTRANT INDHOLD SIDE FORORD 2-6 VESTERGADE 7-26 SØNDERGADE BROGADE TORVET OG KIRKESTRÆDE SMEDEGADE NØRREGADE GYDEN ØSTERGADE OG SMEDEVEJEN BØSSEHAGE PILEBÆKKEN OG VRÅVEJEN VESTERBRO BAGGAVLE - GILLEBALLETOFTE - KALKOVNSVEJ SLUTTERGYDEN BAGGAARDE

6 BYGNINGSREGISTRANT 6

7 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT 7

8 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 1 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Etagehus, byhus Opført: Fremtræden: Et velbevaret anlæg, der desværre har fået nye termovinduer med uoriginale sprosser. Smukt tegltag med stor opskalkning og flot gesims. Meget smuk renovering af gavl (omtalt i registrant fra 1975). Et smukt tag uden store tagvinduer. Uoriginale døre med glaslister. Ved ønske om ændringer: Vinduer og døre skal føres tilbage til oprindelig udformning.. Vestergade 2 Arkitektur 5, Originalitet 3, Miljø 5, Tilstand 3, Bevaring 5 Bygningstype: Værkstedbygning i funktionalistisk byggestil. Opført: 1966 Fremtræden: Bygningen er fremmed over for de øvrige bygninger i Vestergade. Bygningen kan bevares som et udtryk for de oprindelige funktionalistiske idealer, som kendes fra flere servicestationer Vinduer mv. bør laves i overensstemmelse med den funktionalistiske stil. Farven skal fortsat være hvid. Ved ønske om ændringer: Et helt nyt hus tilpasset købstadens byggetradition kan være alternativet. Vestergade 2A Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 4, Tilstand 2, Bevaring 4, tilbagetrukket i forhold til gadelinien. Opført: (2. sal) Fremtræden: 3-fags grundmuret hus forhøjet i I overetagen er de oprindelige smukke vinduer med de tynde sprosser i nederste ramme bevaret. I underetagen er der desværre isat termovinduer. rekonstruktion. Der bør isættes originale vinduer i stueetagen. Vestergade 3 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Traditionelt byhus i 1 etage opført i gadelinien. Opført: Fremtræden: Et velproportioneret, traditionelt byhus med bevaret facade i røde sten. Meget smukke vinduer med buede oversider i buet stik. Meget smuk og bevaringsværdig 2-fløjet dør. Karakteristisk hjørneafrunding mod Smedegade. Redigeret sidst rekonstruktion. Huset bør fortsat stå i blank mur. 8

9 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 4 Arkitektur 3, Originalitet 5, Miljø 3, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Etagebyhus Opført: 1871 Fremtræden: Et karakteristisk købstadshus "født" med store vinduer til gaden. En smuk 2-fløjet dør er bevaret, men de store vinduer er udskiftet til mindre klædelige løsninger. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Det vil være af meget stor betydning, at huset får de originale vinduer tilbage. Herved vil huset vinde markant i værdi for byen og gadebilledet. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 5 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 i bindingsværk. Opført: ombygget 1857 og 196? Fremtræden:. Et af gadens ældste huse. Har været opdelt i 2 trefagshuse. Flot hoveddør. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 6 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1866 Fremtræden: Smukt symmetrisk bygning med karakteristisk høj sokkel og kælder. Indgangsparti med trappe og dør er tilbageført jfr. Registrant Karakteristisk kvist over 3 fag. Har desværre fået buede vinduesglas og tykke sprosser og glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Vinduer skal udskiftes til originale i overensstemmelse med huset. Skorsten bør retableres. Vestergade 7 Arkitektur 2, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: Fremtræden: Velholdt forhus på 5 fag. De sprosseopdelte vinduer er karakteristiske for villabebyggelser i begyndelsen af forrige århundrede, men klæder også et gadehus i Ærøskøbing. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Facaden bør fortsat stå i blank mur.. 9

10 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 8 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: Fremtræden: Huset skal ses i sammenhæng med nr. 10 og er oprindelig 3 huse, der er ombygget til de nuværende 2 beslægtede huse. Smukt proportioneret facade og flot hovedtrappe. Smukt nyt tegltag uden store tagvinduer til gaden. Meget speciel skorsten. Nye vinduer med buede glas. rekonstruktion. Vestergade 9 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: senere ombygget (dør flyttet). Fremtræden: Smukt og velproportioneret byhus med veltilpasset midtstillet kvist. Velbevarede vinduer og dør. rekonstruktion. Vestergade 10 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1876 Fremtræden: Huset skal ses i sammenhæng med Vestergade nr. 8. En lang og interessant bygningshistorie. Velbevarede vinduer og dør. Flot stentrappe. Desværre er isat en ny dør, som i snedkerdetaljer er fremmed for byen. rekonstruktion. Der isættes dør i original udformning. Redigeret sidst Vestergade 11 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1893 Fremtræden: Et typisk hus for slutningen af 1800-tallet hvor husene bliver højere og dannebrogsvinduet bliver moderne. Desværre er der isat termoruder med glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Vinduer bør udskiftes til originale. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 10

11 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 3, Tilstand 1, Bevaring 3 Bygningstype: Længehus Opført: 1870 Fremtræden: 9 fag velproportioneret bygning med galvkvist. alle detaljer. Ved udskiftning skal anvendes rekonstruktion. Vestergade 13 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 (e) for murermester. Opført: 1912 Fremtræden: Karakteristisk dobbelthus med gavlkviste. Smukt dekorerede facader. Det næsten symmetriske anlæg bør forvaltes og bevares som et hus, selv om det i mange år har været malet i forskellige farver. Vinduerne i facaden er en speciel udgave af dannebrogsvinduet. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Fælles farveholdning med nr. 15 kan anbefales. Bygningen skal bevares uændret i alle detaljer. Ved udskiftning af bygningsdele skal anvendes rekonstruktion. Skorsten rekonstrueres som i nr. 15. Vestergade 15 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 1. Opført: 1912 Fremtræden: Karakteristisk dobbelthus med gavlkviste. Smukt dekorerede facader. Det symmetriske anlæg bør forvaltes og bevares som et hus, selv om det i mange år har været malet i forskellige farver. Vinduerne i facaden er en speciel udgave af dannebrogsvinduet. Ved ønske om ændringer: Fælles farveholdning kan anbefales. Bygningen skal i øvrigt bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 16 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: ombygget 1931 Fremtræden: Forhuset, der er bygningsfredet, har en lang bygningshistorie. Soklen afslører bla., at døren er flyttet. Meget smuk 2-fløjet hoveddør med inskription i vindue over døren. Huset har haft en kvist. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 11

12 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 17 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - dobbelthus. Opført: 1908 Fremtræden: Del af dobbelthus med mange fine detaljer i murværk. Fine 3-fløjede vinduer, der desværre er udskiftet med nye termovinduer med tunge glaslisteløsninger. Se godt eksempel i nr. 19. Uoriginal skorsten. Ved ønske om ændringer: Bygningen bør samordnes med nr. 19. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de oprindelige snedkerdetaljer genanvendes. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 18 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 4, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård - bolig for konsul Opført: 1880 Fremtræden: Markant bygning med flot karnapkvist som er typisk for Vestergade. Oprindelig port er senere indrettet til butikslokale. Skorstenen er for lille og forkert placeret. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 19 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - dobbelthus, opført af murermester. Opført: 1908 Fremtræden: Del af dobbelthus. Mange smukke snedkerløsninger er bevaret. Fine licener på flunker i kvist. Ved ønske om ændringer: Bygningens forvaltning skal samordnes med nr. 15. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de oprindelige snedkerdetaljer genanvendes. Bygningen skal bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 20 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 - bolig for enke efter snedker. Opført: 1895 Fremtræden: Et beskedent, harmonisk hus med flere fine detaljer. Fin farvesætning. Meget specielt murværk med utraditionelt forbandt (kvarte sten i hjørner ved vinduer og dør). Smukt tag med flot opskalkning. Store tagvinduer skal fortsat undgås. Murværk skal stå i blanke sten. Redigeret sidst rekonstruktion. 12

13 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 21 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Gavlhus. Opført: ombygget ? Fremtræden: Oprindelig gavlhus med halvvalm til gaden. Senere tilbygget op mod nr. 19. Meget smuk 2-fløjet hoveddør og fine vinduer bevaret. Ved ønske om ændringer: Butik i mellembygning bør harmoniseres med resten af den velholdte facade. Bygningen skal i øvrigt bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 22 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus - tidligere gård (landbrug) Opført: 1796 Fremtræden: Et meget smukt byhus med karakteristisk karnapkvist over 3 fag. Flot nyt tag uden dominerende vinduer. Smuk 2-fløjet hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 23 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 - gård. Opført: ombygget 1867 Fremtræden: Et stateligt bindingsværkshus med kalkede tavl og et flot tegltag. Fin gammel bygård. Flot 2-fløjet indgangsdør. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 24 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Opført: 1878 Fremtræden: Fornemt lille hus med nyt opskalket tegltag og fine, originale vinduer. Smuk og enkel hoveddør. Skorsten mangler. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Skorsten bør rekonstrueres. 13

14 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 25 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: 1841som svinesti ombygget til bolig. Fremtrædeng: Et stilfærdigt og enkelt borgerhus med en forholdsvis stor, dobbelt fyldingsdør med smukke, kannelerede pilastre. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Skorsten skal bevares. Ved udskiftning af taget bør det store tagvindue erstattes af en kvist, som huset har haft tidligere. Hertil evt. små tagvinduer (3 sten). Vestergade 26 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1928 Fremtræden: Et nyere gadehus tydeligt inspireret af villastilen omkring Et højloftet hus med en slank gavlkvist med trekantsfronton. Karakteristisk vindue i flunkerne. Flot og velholdt hoveddør. Fine gamle dannebrogsvinduer med vandret sprosse i den nederste ramme. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 27 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1890? Fremtræden: Huset er specielt ved at være på 4½ fag og have et 3-fags vindue til gaden. Flot rekonstrueret hoveddør. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorsten bør også rekonstrueres. Vestergade 28 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1893 Fremtræden: Et typisk borgerhus med flere fine detaljer omkring vinduer og gesims. Redigeret sidst Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 14

15 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 29 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Gl. Postbygning Opført: ombygget Fremtræden: Et meget flot hus med den for gaden karakteristiske karnapudbygning, her forsynet med tilbageliggende dør. Her kan man med stort udbytte studere gamle vinduesdetaljer. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 30 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 1; Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus Opført: Fremtræden: Et velholdt hus med den karakteristiske karnapkvist over 3 fag. Har siden 1975 fået sin skorsten tilbage. Huset står kalket. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 31 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Hjørnehus - bolig Opført: 1900 Fremtræden: Et fint, smalt grundmuret hus med traditionel fagdelt facade med en markant, nyere dobbeltdør. Et velholdt hus, der desværre har fået nye termovinduer med "tunge" sprosser med glaslister. Moderate tagvinduer, fin skorsten. hovedtrækkene. Ved fremtidig vinduesudskiftning bør de oprindelige vinduesløsninger genanvendes. Vestergade 32 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Bolig, bygård Opført: ca Fremtræden: Tidligere et bindingsværkshus, nu helt omsat til grundmur. De to store tagvinduer virker uheldige. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Det foreslås, at de to tagvinduer erstattes af mindre tagvinduer. 15

16 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 33 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1860 Fremtræden: Et flot og markant hjørnehus med høj, tjæret sokkel. Velbevarede, smukke vinduer med konsolbårne sålbænke.. Meget utraditionel vinduesplacering i stueetagen i gavlen mod Gyden. Flot opskalket tegltag. Skorsten mangler. alle detaljer - dog ikke tagstenene. Husets oprindelige skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 34 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bolig for skipper Opført: 1846 Fremtræden: Flot gadehus med 2 fags karnapkvist. Bygningen rummer nu apoteket. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Det bør undersøges, om de store butiksvinduer har været opdelt med henblik på evt. rekonstruktion i forbindelse med udskiftning. Der bør ikke isættes flere buede vinduesglas i facadens vinduer. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 35 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - opr. del af nr. 33 Opført: 1860 Fremtræden: Fint 4-fags grundmuret hus med fin nyere kvist suppleret med lille tagvindue. Flot hovedgesims. Fine vinduer bevaret. Store markante syldsten i sokkel. alle detaljer. Rekonstruktion som hovedprincip. Farvesætning bør afstemmes med nr. 33. Redigeret sidst Vestergade 36 Arkitektur 2, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: ombygget flere gange (1960). Fremtræden: Huset er ombygget flere gange, men fremtræder nu som et 4- fags længehus med sprossedelte 2-rammede vinduer. Indgang i gavlen. Smukt nyere tegltag uden store tagvinduer. Taget adskiller sig fra de øvrige i gaden ved ikke at have nævneværdig opskalkning. Uoriginal hoveddør. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 16

17 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 37 Arkitektur 2, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - bolig. Opført: 1910 Fremtræden: Et af murermester Hans Christensen Nielsen's karakteristiske huse i Ærøskøbing. Fornemt murerhåndværk og fint snedkerarbejde. Meget flot kvist midt i taget. Desværre er døren ikke udskiftet med en kopi af den oprindelige. Termoglas i ruden over døren. rekonstruktion. Dør bør være kopi af original. Facaden skal fortsat stå i blank mur. Vestergade 38 Arkitektur 1, Originalitet 3, Miljø 3, Tilstand 1, Bevaring 2 Bygningstype: Hotel og gæstgiveri - Ærøhus. Opført: ombygget 1954 Fremtræden: Et af byens gamle hoteller, ombygget flere gange, holdt i bindingsværksstil. Et flot og markant hus med et romantisk udseende. Hoveddøren er gammel, er fra Ærø og har en speciel historie. rekonstruktion. Vestergade 39 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Opført: 1852 Fremtræden: Et af de få huse, der er opført i 2 etager til gadesiden. Flotte gesimser og sålbænksløsninger. Fine gamle vinduer. Huset er et eksempel på, hvordan man i datiden ofte gjorde overetagens vinduer lidt mindre for at få et harmonisk hus at se på. rekonstruktion. Vestergade 39, Mellembygning Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 4, Tilstand 2, Bevaring 5 Bygningstype: Bazarbygning Opført: 1930'erne Fremtræden: Mellembygning indrettet til butik, nu café. Et funkishus med store glaspartier., der virker som "huller" i gaderummet. Et anlæg, der falder lidt udenfor helheden. Bygningen kan erstattes af et nyt gadehus eller originalt plankeværk. Ved ønske om ændringer: Kan videreføres som butik med samme udseende eller nedrives og ændres til et nyt gadehus efter reglerne for nye huse. 17

18 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 40 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: ombygget ? Fremtræden: Huset har en lang og spændende historie og har hørt sammen med nr. 42. Huset er i dag velholdt, men desværre er der lagt falstagsten på taget og i facaden er isat en moderne dør med næsedryp og glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Dør og skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 41b Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 3, Tilstand 2, Bevaring 3 Bygningstype: Pakhus Opført: 1783 Fremtræden: Tidligere pakhus, nu bolig. Ved ønske om ændringer: Ved udskiftning af bygningsdele skal anvendes rekonstruktion. Vestergade 41c Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Købmandsgaard med staldbygning og lade. Opført: flere ombygninger Fremtræden: En meget markant bygård med et flot gårdrum. Karakteristisk 3-fags karnapkvist med tilbagetrukket dør. De senere butiksfacader skæmmer det ellers meget flotte anlæg. Rekonstruktion bør være grundlaget for eventuelle ændringer. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 42 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: Fremtræden: Huset er oprindelig udskilt fra nabohuset, nr. 39. Et butiksvindue i stueetagen (omtalt i 1975) er nu fjernet og facaden og vinduerne er smukt rekonstrueret. Redigeret sidst rekonstruktion. 18

19 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 43 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1879 Fremtræden: En meget markant bygning i 2 etager. Flotte vinduesindramninger og en karakteristisk port, muligvis en senere tilføjelse. Smukke nye vinduer. Meget flot 2-fløjet hoveddør med indramning. De nyere kviste er veltilpassede. rekonstruktion. Vestergade Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Bygård Opført: rest. ca Fremtræden:. Et af byens flotteste huse. Mange fine detaljer. Bygningen, som fremstår kalket, skal forvaltes sammen med nr. 46. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 45 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: (usikker) Fremtrædeng: Oprindelig et hus i 1 etage, menes forhøjet omkring Et stilfærdig og velproportioneret byhus med karakteristisk lav overetage. Nye vinduer. Skorsten mangler. ed ønske om ændringer: Bygningen skal bevares uændret i alle Skorsten bør genetableres. Vestergade 46 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Bygård Opført: Fremtræden: Et af byens flotteste huse. Mange fine detaljer. Nyere vinduer uden småsprosser. Bygningen skal forvaltes sammen med nr. 44. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 19

20 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 48 Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Butikshus, tilhører samme ejendom som nr. 46 Opført:? - ombygget 1968 Fremtræden: Butikken har rummet apoteket. Facaden fremstår kalket.stor flot hovedtrappe, der dog falder lidt udenfor helhedsbilledet. Ombygning ved arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen Ved ønske om ændringer: Bygningen kan bevares som den fremtræder. Alternativt kan der ske en tilbageføring til en tidligere facadeudformning. Vestergade 47A / Søndergade 1 Arkitektur 3, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 4, Bevaring 3 Bygningstype: Mellembygning - butik. Opført:? Fremtræden: Mellembygning med nedlagt butik og port. Facaden er ikke bevaringsværdig i egentlig forstand. Taget er indrettet til udendørs ophold. Ved ønske om ændringer: En tilbageføring er en mulighed. En fuldstændig ombygning i harmoni med gaden er også en mulighed. Vestergade 47 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Butikshus Opført: tilbygning af 4 fags kvist 1884 Fremtræden: Flot butikshus med mange fine bygningsdetaljer, smukke gesimser og fine indramninger af vinduerne i kvistafsnittet. Det ser ud som om huset har mistet en skorsten. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 48 Arkitektur 3, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Opført: 1851 Fremtræden: Det nuværende hus er opført i 2 etager. Senere er indrettet butik, der ombygget flere gange. Skorstenen passer ikke til huset. Redigeret sidst rekonstruktion.butikken kan ombygges - evt. kan facaden tilbageføres til oprindeligt udseende. Skorsten bør rekonstrueres. 20

21 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 49 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - bolig Opført: Fremtræden: Et regulært og flot gadehus med forholdsvis høj sokkel, en smuk gesims og fine indramninger om de velbevarede vinduer. Flot, stort tagltag, fine skorstene. rekonstruktion. Vestergade 50 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1845 Fremtræden: Fint lille 3-fags borgerhus med nyt tegltag og ny, midterstillet kvist i enkel og stram udførelse. Nye termovinduer med tykke sprosser og glaslister harmonerer dårligt med det gamle hus. Ny hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen skal bevares som den fremstår. Nye vinduer skal være som de oprindelige med enkeltglas, tynde sprosser og kitfalse.skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 51 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: 1849 Fremtræden: Flot gadehus med mange fine murværksdetaljer. Kraftig hovedgesims med "sparrehoveder" gentages i gavlkvistens trekantsfronton. Originale vinduer. Brandstage i rygning på gavlkvist. rekonstruktion. Vestergade 51 Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 5 Bygningstype: Butik Opført: Fremtræden: Denne bygningsdel har en lang bygningshistorie. Denne del af huset var i en periode blot et halvtag. Ved ønske om ændringer: Hvis bygningen ikke længere skal bruges til butiksformål bør facaden gives et helt nyt udseende, men i harmoni med facaden i nordlige del af grunden. 21

22 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 52 Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: 1897 Fremtræden: 5 fags traditionelt byhus med lidt speciel facadevinduesrytme. Tilbagetrukket hoveddør. Flot opskalket tegltag. 2 større tagvinduer mod gaden. rekonstruktion. Vestergade 53 Arkitektur 4, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Købstadshus Opført: 1908 Fremtræden: Oprindelig et stateligt butikshus af en type, der genfindes i alle større byer på dette tidspunkt. Underetagen har (desværre) fulgt butiksmoden mht. vinduesstørrelser og senere beklædning mv. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: De senere års træbeklædning bør fjernes, så bygningen igen kan blive en helhed fra sokkel til tag. Et hus, der med den rette behandling igen kan blive et flot byhus. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade Skolen Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 4, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Borger - og Realskole Opført: 1888 Fremtræden: Stor, flot og markant folkeskole i stilblandingsarkitektur. Stor etagehøjde og høje og store vinduer. Symmetrisk anlæg mod skolegården. Ved ønske om ændringer: Bygningen skal vedligeholdes som den fremstår i dag. Vigtigt at bevare de fornemme vinduer. Vestergade 54 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3; Bevaring 1 Bygningstype: Bygård - restaurant Opført: Fremtræden: Huset er et resultat af en række om- og tilbygninger. Velbevaret flot bagbygning. Bemærkelsesværdig høj underetage med flotte flagvinduer med 2 sprosser i nederste ramme. Meget flot 3-fags karnapkvist. Redigeret sidst rekonstruktion. 22

23 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 55 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård Opført: Fremtræden: De nuværende bygninger har en lang tilblivelseshistorie. Karakteristisk kvaderpudsning med grov kvaderpudsning under vinduerne - en slags høj sokkel i facaden. Specielt hjørnevindue i det rundede hjørne. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk Vestergade 56 - Sluttergyden Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 1, Bevaring 1 Bygningstype: Bankbygning Opført: 1920 Fremtræden: Et meget flot og velkomponeret hus, der har skullet indgyde respekt og soliditet. Høj stueetage = velstand. Hjørneindgang løst fornemt. 5-fags midtrisalit til Sluttergyden. Meget flot tegltag. Huset fremstår pudset og kalket. Elegant løsning til ny pengeautomat. rekonstruktion. Vestergade 58 Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 4, Tilstand 3, Bevaring 4 Bygningstype: Hjørnehus med butik Opført: ca Frtemtræden: Nyere gadehus, der har afløst større bindingsværkshus på stedet. De store 3-fags vinduer er karakteristiske for perioden. Flot hovedgesims og fint nyt tag, desværre uden skorsten. rekonstruktion. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 60 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård Opført: 1874 Fremtræden: Helstøbt længe med 3-fags gavlkvist, stort flot tegltag. Den markante port med dørgennemgang ses som type flere steder i byen. Flotte profilerede indramninger omkring vinduerne. Smuk frise med palmettemotiv. Også bevaringsværdigt sidehus og baghus. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 23

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE JULI 2001 LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Lokalplan nr. 234

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Indhoids fortegnelse

Indhoids fortegnelse i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR. 4.58 side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund - 3 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning - 4 3. Beskrivelse af lokaiplanen

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Hen over byens tage en håndsrækning om bevaring og vedligeholdelse af ældre beboelseshuse i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Kære medborger Før projektet Det er en kendsgerning,

Læs mere