BYGNINGSREGISTRANT 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGISTRANT 1"

Transkript

1 1 BYGNINGSREGISTRANT

2 BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen er afsluttet

3 BYGNINGSREGISTRANT FORORD Bygningsregistranten er baseret på en besigtigelse af samtlige forhuse og enkelte baghuse i Ærøskøbings gamle bydel. Besigtigelsen fandt sted i juni og november Registranten er opbygget således, at hvert hus er identificeret ved hjælp af et facadefoto, adressen, bygningstypen og opførelsesåret. I en kort gennemgang er husets ydre fremtræden beskrevet ligesom principperne for eventuelle ændringer er beskrevet. Formålet med registranten er at supplere og tydeliggøre lokalplan 9-9A s bestemmelser. Samtidig skal registranten medvirke til at give såvel ejeren som den kommunale forvaltning et fælles grundlag for fremtidige drøftelser om vedligeholdelse og bevaring af bygningerne i den gamle bydel. Selvom det kun er facaden, der er afbildet i registranten, gælder lokalplanens og registrantens anvisninger naturligvis også bygningernes gård- og havefacader. Farverne på Ærøskøbings huse har skiftet meget gennem tiderne. Lokalplanen giver fortsat mulighed for et forholdsvist frit farvevalg til både facader, døre og vinduer. De nuværende farver må dog ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. REGISTRERINGSMETODE Bygningsregistreringen er baseret på kulturarvsstyrelsens vurderingssystem SAVE (Survey of Architectural Values in the Enviroment), der er udviklet med henblik på at kortlægge bygningers bevaringsværdier ud fra en kortvarig udvendig besigtigelse. Systemet indebærer ikke nogen tilbundsgående bygningsundersøgelse. Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på baggrund af følgende forhold: Arkitektur / værdien udtrykker bygningens individuelle arkitektoniske kvalitet, fx form, proportioner og materialer. Originalitet / værdien udtrykker i hvor høj grad, bygningen fremstår, som da den blev opført. Miljø / værdien udtrykker bygningernes betydning som en del af det omgivende miljø, fx om bygningen understøtter gadebilledet eller har betydning som orienteringspunkt for kvarteret. Tilstand / værdien udtrykker bygningens tekniske, konstruktive og vedligeholdelsesmæssige standard. Bevaring / værdien udtrykker bygningens samlede bevaringsværdi ikke som et gennemsnit af ovennævnte karakterer, men som udtryk for en samlet afvejning, hvori ovennævnte karakterer naturligvis spiller en stor rolle. Alle værdier er angivet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er udtryk for en høj værdi, og hvor 4-6 er udtryk for en middel værdi. Endelig er karaktererne 7-9 udtryk for de laveste værdier. 3

4 BYGNINGSREGISTRANT FREDEDE BYGNINGER OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Ærøskøbing rummer mange fredede bygninger. Sådanne bygninger er omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer i henhold til lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi. En bygning kan dog fredes uanset alder, når det begrundes i særlig fremragende værdi eller andre særlige omstændigheder. En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra staten, hvis arbejderne går udover almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. Kulturarvsstyrelsen kan yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger. Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer. Kriterierne for hvilke arbejder, der kan ydes støtte til, og støttens omfang kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Den forvaltningsmæssige forskel mellem en fredet og en bevaringsværdig bygning består i, at fredede bygninger forvaltes af staten, hvorimod bevaringsværdige bygningers forvaltning er kommunalbestyrelsens ansvar. SUPPLERENDE LITTERATUR Jessen, Curt von, Niels-Holger Larsen, Mette Pihler og Ulrich Schirnig: Byhuset. Byggeskik i købstaden, København, Gyldendal Kjærboe, Tove: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing og lidt om de gamle håndværkere. Fynske Aarbøger IX Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: Lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Lov om planlægning: Lovbekendtgørelse nr. 763 af den 11. september Nationalmuseet: Historiske huse i Ærøskøbing, København 1975 Rasmussen, Sten Eiler m.fl.: Ærøskøbing Købstad en byundersøgelse. Arkitekten XLIII Vadstrup, Søren: Huse med sjæl om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre bygninger. København, Gyldendal Ærøskøbing Kommune og Fonden for Bygnings- og Landskabskultur: Dispositions- og bevaringsplan Kulturarvsstyrelsens hjemmeside 4

5 BYGNINGSREGISTRANT INDHOLD SIDE FORORD 2-6 VESTERGADE 7-26 SØNDERGADE BROGADE TORVET OG KIRKESTRÆDE SMEDEGADE NØRREGADE GYDEN ØSTERGADE OG SMEDEVEJEN BØSSEHAGE PILEBÆKKEN OG VRÅVEJEN VESTERBRO BAGGAVLE - GILLEBALLETOFTE - KALKOVNSVEJ SLUTTERGYDEN BAGGAARDE

6 BYGNINGSREGISTRANT 6

7 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT 7

8 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 1 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Etagehus, byhus Opført: Fremtræden: Et velbevaret anlæg, der desværre har fået nye termovinduer med uoriginale sprosser. Smukt tegltag med stor opskalkning og flot gesims. Meget smuk renovering af gavl (omtalt i registrant fra 1975). Et smukt tag uden store tagvinduer. Uoriginale døre med glaslister. Ved ønske om ændringer: Vinduer og døre skal føres tilbage til oprindelig udformning.. Vestergade 2 Arkitektur 5, Originalitet 3, Miljø 5, Tilstand 3, Bevaring 5 Bygningstype: Værkstedbygning i funktionalistisk byggestil. Opført: 1966 Fremtræden: Bygningen er fremmed over for de øvrige bygninger i Vestergade. Bygningen kan bevares som et udtryk for de oprindelige funktionalistiske idealer, som kendes fra flere servicestationer Vinduer mv. bør laves i overensstemmelse med den funktionalistiske stil. Farven skal fortsat være hvid. Ved ønske om ændringer: Et helt nyt hus tilpasset købstadens byggetradition kan være alternativet. Vestergade 2A Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 4, Tilstand 2, Bevaring 4, tilbagetrukket i forhold til gadelinien. Opført: (2. sal) Fremtræden: 3-fags grundmuret hus forhøjet i I overetagen er de oprindelige smukke vinduer med de tynde sprosser i nederste ramme bevaret. I underetagen er der desværre isat termovinduer. rekonstruktion. Der bør isættes originale vinduer i stueetagen. Vestergade 3 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Traditionelt byhus i 1 etage opført i gadelinien. Opført: Fremtræden: Et velproportioneret, traditionelt byhus med bevaret facade i røde sten. Meget smukke vinduer med buede oversider i buet stik. Meget smuk og bevaringsværdig 2-fløjet dør. Karakteristisk hjørneafrunding mod Smedegade. Redigeret sidst rekonstruktion. Huset bør fortsat stå i blank mur. 8

9 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 4 Arkitektur 3, Originalitet 5, Miljø 3, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Etagebyhus Opført: 1871 Fremtræden: Et karakteristisk købstadshus "født" med store vinduer til gaden. En smuk 2-fløjet dør er bevaret, men de store vinduer er udskiftet til mindre klædelige løsninger. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Det vil være af meget stor betydning, at huset får de originale vinduer tilbage. Herved vil huset vinde markant i værdi for byen og gadebilledet. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 5 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 i bindingsværk. Opført: ombygget 1857 og 196? Fremtræden:. Et af gadens ældste huse. Har været opdelt i 2 trefagshuse. Flot hoveddør. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 6 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1866 Fremtræden: Smukt symmetrisk bygning med karakteristisk høj sokkel og kælder. Indgangsparti med trappe og dør er tilbageført jfr. Registrant Karakteristisk kvist over 3 fag. Har desværre fået buede vinduesglas og tykke sprosser og glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Vinduer skal udskiftes til originale i overensstemmelse med huset. Skorsten bør retableres. Vestergade 7 Arkitektur 2, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: Fremtræden: Velholdt forhus på 5 fag. De sprosseopdelte vinduer er karakteristiske for villabebyggelser i begyndelsen af forrige århundrede, men klæder også et gadehus i Ærøskøbing. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Facaden bør fortsat stå i blank mur.. 9

10 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 8 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: Fremtræden: Huset skal ses i sammenhæng med nr. 10 og er oprindelig 3 huse, der er ombygget til de nuværende 2 beslægtede huse. Smukt proportioneret facade og flot hovedtrappe. Smukt nyt tegltag uden store tagvinduer til gaden. Meget speciel skorsten. Nye vinduer med buede glas. rekonstruktion. Vestergade 9 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: senere ombygget (dør flyttet). Fremtræden: Smukt og velproportioneret byhus med veltilpasset midtstillet kvist. Velbevarede vinduer og dør. rekonstruktion. Vestergade 10 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1876 Fremtræden: Huset skal ses i sammenhæng med Vestergade nr. 8. En lang og interessant bygningshistorie. Velbevarede vinduer og dør. Flot stentrappe. Desværre er isat en ny dør, som i snedkerdetaljer er fremmed for byen. rekonstruktion. Der isættes dør i original udformning. Redigeret sidst Vestergade 11 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1893 Fremtræden: Et typisk hus for slutningen af 1800-tallet hvor husene bliver højere og dannebrogsvinduet bliver moderne. Desværre er der isat termoruder med glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Vinduer bør udskiftes til originale. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 10

11 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 3, Tilstand 1, Bevaring 3 Bygningstype: Længehus Opført: 1870 Fremtræden: 9 fag velproportioneret bygning med galvkvist. alle detaljer. Ved udskiftning skal anvendes rekonstruktion. Vestergade 13 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 (e) for murermester. Opført: 1912 Fremtræden: Karakteristisk dobbelthus med gavlkviste. Smukt dekorerede facader. Det næsten symmetriske anlæg bør forvaltes og bevares som et hus, selv om det i mange år har været malet i forskellige farver. Vinduerne i facaden er en speciel udgave af dannebrogsvinduet. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Fælles farveholdning med nr. 15 kan anbefales. Bygningen skal bevares uændret i alle detaljer. Ved udskiftning af bygningsdele skal anvendes rekonstruktion. Skorsten rekonstrueres som i nr. 15. Vestergade 15 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 1. Opført: 1912 Fremtræden: Karakteristisk dobbelthus med gavlkviste. Smukt dekorerede facader. Det symmetriske anlæg bør forvaltes og bevares som et hus, selv om det i mange år har været malet i forskellige farver. Vinduerne i facaden er en speciel udgave af dannebrogsvinduet. Ved ønske om ændringer: Fælles farveholdning kan anbefales. Bygningen skal i øvrigt bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 16 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: ombygget 1931 Fremtræden: Forhuset, der er bygningsfredet, har en lang bygningshistorie. Soklen afslører bla., at døren er flyttet. Meget smuk 2-fløjet hoveddør med inskription i vindue over døren. Huset har haft en kvist. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 11

12 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 17 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - dobbelthus. Opført: 1908 Fremtræden: Del af dobbelthus med mange fine detaljer i murværk. Fine 3-fløjede vinduer, der desværre er udskiftet med nye termovinduer med tunge glaslisteløsninger. Se godt eksempel i nr. 19. Uoriginal skorsten. Ved ønske om ændringer: Bygningen bør samordnes med nr. 19. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de oprindelige snedkerdetaljer genanvendes. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 18 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 4, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård - bolig for konsul Opført: 1880 Fremtræden: Markant bygning med flot karnapkvist som er typisk for Vestergade. Oprindelig port er senere indrettet til butikslokale. Skorstenen er for lille og forkert placeret. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 19 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - dobbelthus, opført af murermester. Opført: 1908 Fremtræden: Del af dobbelthus. Mange smukke snedkerløsninger er bevaret. Fine licener på flunker i kvist. Ved ønske om ændringer: Bygningens forvaltning skal samordnes med nr. 15. Ved udskiftning af vinduer og døre skal de oprindelige snedkerdetaljer genanvendes. Bygningen skal bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 20 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 - bolig for enke efter snedker. Opført: 1895 Fremtræden: Et beskedent, harmonisk hus med flere fine detaljer. Fin farvesætning. Meget specielt murværk med utraditionelt forbandt (kvarte sten i hjørner ved vinduer og dør). Smukt tag med flot opskalkning. Store tagvinduer skal fortsat undgås. Murværk skal stå i blanke sten. Redigeret sidst rekonstruktion. 12

13 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 21 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Gavlhus. Opført: ombygget ? Fremtræden: Oprindelig gavlhus med halvvalm til gaden. Senere tilbygget op mod nr. 19. Meget smuk 2-fløjet hoveddør og fine vinduer bevaret. Ved ønske om ændringer: Butik i mellembygning bør harmoniseres med resten af den velholdte facade. Bygningen skal i øvrigt bevares uændret i alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Vestergade 22 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus - tidligere gård (landbrug) Opført: 1796 Fremtræden: Et meget smukt byhus med karakteristisk karnapkvist over 3 fag. Flot nyt tag uden dominerende vinduer. Smuk 2-fløjet hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 23 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 - gård. Opført: ombygget 1867 Fremtræden: Et stateligt bindingsværkshus med kalkede tavl og et flot tegltag. Fin gammel bygård. Flot 2-fløjet indgangsdør. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 24 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Opført: 1878 Fremtræden: Fornemt lille hus med nyt opskalket tegltag og fine, originale vinduer. Smuk og enkel hoveddør. Skorsten mangler. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Skorsten bør rekonstrueres. 13

14 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 25 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2. Opført: 1841som svinesti ombygget til bolig. Fremtrædeng: Et stilfærdigt og enkelt borgerhus med en forholdsvis stor, dobbelt fyldingsdør med smukke, kannelerede pilastre. alle detaljer. Princip ved bevaringsarbejder: Rekonstruktion. Skorsten skal bevares. Ved udskiftning af taget bør det store tagvindue erstattes af en kvist, som huset har haft tidligere. Hertil evt. små tagvinduer (3 sten). Vestergade 26 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1928 Fremtræden: Et nyere gadehus tydeligt inspireret af villastilen omkring Et højloftet hus med en slank gavlkvist med trekantsfronton. Karakteristisk vindue i flunkerne. Flot og velholdt hoveddør. Fine gamle dannebrogsvinduer med vandret sprosse i den nederste ramme. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 27 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1890? Fremtræden: Huset er specielt ved at være på 4½ fag og have et 3-fags vindue til gaden. Flot rekonstrueret hoveddør. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorsten bør også rekonstrueres. Vestergade 28 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1893 Fremtræden: Et typisk borgerhus med flere fine detaljer omkring vinduer og gesims. Redigeret sidst Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 14

15 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 29 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Gl. Postbygning Opført: ombygget Fremtræden: Et meget flot hus med den for gaden karakteristiske karnapudbygning, her forsynet med tilbageliggende dør. Her kan man med stort udbytte studere gamle vinduesdetaljer. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 30 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 1; Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus Opført: Fremtræden: Et velholdt hus med den karakteristiske karnapkvist over 3 fag. Har siden 1975 fået sin skorsten tilbage. Huset står kalket. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 31 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Hjørnehus - bolig Opført: 1900 Fremtræden: Et fint, smalt grundmuret hus med traditionel fagdelt facade med en markant, nyere dobbeltdør. Et velholdt hus, der desværre har fået nye termovinduer med "tunge" sprosser med glaslister. Moderate tagvinduer, fin skorsten. hovedtrækkene. Ved fremtidig vinduesudskiftning bør de oprindelige vinduesløsninger genanvendes. Vestergade 32 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Bolig, bygård Opført: ca Fremtræden: Tidligere et bindingsværkshus, nu helt omsat til grundmur. De to store tagvinduer virker uheldige. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Det foreslås, at de to tagvinduer erstattes af mindre tagvinduer. 15

16 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 33 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1860 Fremtræden: Et flot og markant hjørnehus med høj, tjæret sokkel. Velbevarede, smukke vinduer med konsolbårne sålbænke.. Meget utraditionel vinduesplacering i stueetagen i gavlen mod Gyden. Flot opskalket tegltag. Skorsten mangler. alle detaljer - dog ikke tagstenene. Husets oprindelige skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 34 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bolig for skipper Opført: 1846 Fremtræden: Flot gadehus med 2 fags karnapkvist. Bygningen rummer nu apoteket. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Det bør undersøges, om de store butiksvinduer har været opdelt med henblik på evt. rekonstruktion i forbindelse med udskiftning. Der bør ikke isættes flere buede vinduesglas i facadens vinduer. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 35 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - opr. del af nr. 33 Opført: 1860 Fremtræden: Fint 4-fags grundmuret hus med fin nyere kvist suppleret med lille tagvindue. Flot hovedgesims. Fine vinduer bevaret. Store markante syldsten i sokkel. alle detaljer. Rekonstruktion som hovedprincip. Farvesætning bør afstemmes med nr. 33. Redigeret sidst Vestergade 36 Arkitektur 2, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: ombygget flere gange (1960). Fremtræden: Huset er ombygget flere gange, men fremtræder nu som et 4- fags længehus med sprossedelte 2-rammede vinduer. Indgang i gavlen. Smukt nyere tegltag uden store tagvinduer. Taget adskiller sig fra de øvrige i gaden ved ikke at have nævneværdig opskalkning. Uoriginal hoveddør. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 16

17 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 37 Arkitektur 2, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - bolig. Opført: 1910 Fremtræden: Et af murermester Hans Christensen Nielsen's karakteristiske huse i Ærøskøbing. Fornemt murerhåndværk og fint snedkerarbejde. Meget flot kvist midt i taget. Desværre er døren ikke udskiftet med en kopi af den oprindelige. Termoglas i ruden over døren. rekonstruktion. Dør bør være kopi af original. Facaden skal fortsat stå i blank mur. Vestergade 38 Arkitektur 1, Originalitet 3, Miljø 3, Tilstand 1, Bevaring 2 Bygningstype: Hotel og gæstgiveri - Ærøhus. Opført: ombygget 1954 Fremtræden: Et af byens gamle hoteller, ombygget flere gange, holdt i bindingsværksstil. Et flot og markant hus med et romantisk udseende. Hoveddøren er gammel, er fra Ærø og har en speciel historie. rekonstruktion. Vestergade 39 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Opført: 1852 Fremtræden: Et af de få huse, der er opført i 2 etager til gadesiden. Flotte gesimser og sålbænksløsninger. Fine gamle vinduer. Huset er et eksempel på, hvordan man i datiden ofte gjorde overetagens vinduer lidt mindre for at få et harmonisk hus at se på. rekonstruktion. Vestergade 39, Mellembygning Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 4, Tilstand 2, Bevaring 5 Bygningstype: Bazarbygning Opført: 1930'erne Fremtræden: Mellembygning indrettet til butik, nu café. Et funkishus med store glaspartier., der virker som "huller" i gaderummet. Et anlæg, der falder lidt udenfor helheden. Bygningen kan erstattes af et nyt gadehus eller originalt plankeværk. Ved ønske om ændringer: Kan videreføres som butik med samme udseende eller nedrives og ændres til et nyt gadehus efter reglerne for nye huse. 17

18 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 40 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: ombygget ? Fremtræden: Huset har en lang og spændende historie og har hørt sammen med nr. 42. Huset er i dag velholdt, men desværre er der lagt falstagsten på taget og i facaden er isat en moderne dør med næsedryp og glaslister. Skorsten mangler. rekonstruktion. Dør og skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 41b Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 3, Tilstand 2, Bevaring 3 Bygningstype: Pakhus Opført: 1783 Fremtræden: Tidligere pakhus, nu bolig. Ved ønske om ændringer: Ved udskiftning af bygningsdele skal anvendes rekonstruktion. Vestergade 41c Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Købmandsgaard med staldbygning og lade. Opført: flere ombygninger Fremtræden: En meget markant bygård med et flot gårdrum. Karakteristisk 3-fags karnapkvist med tilbagetrukket dør. De senere butiksfacader skæmmer det ellers meget flotte anlæg. Rekonstruktion bør være grundlaget for eventuelle ændringer. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 42 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: Fremtræden: Huset er oprindelig udskilt fra nabohuset, nr. 39. Et butiksvindue i stueetagen (omtalt i 1975) er nu fjernet og facaden og vinduerne er smukt rekonstrueret. Redigeret sidst rekonstruktion. 18

19 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 43 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1879 Fremtræden: En meget markant bygning i 2 etager. Flotte vinduesindramninger og en karakteristisk port, muligvis en senere tilføjelse. Smukke nye vinduer. Meget flot 2-fløjet hoveddør med indramning. De nyere kviste er veltilpassede. rekonstruktion. Vestergade Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Bygård Opført: rest. ca Fremtræden:. Et af byens flotteste huse. Mange fine detaljer. Bygningen, som fremstår kalket, skal forvaltes sammen med nr. 46. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 45 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: (usikker) Fremtrædeng: Oprindelig et hus i 1 etage, menes forhøjet omkring Et stilfærdig og velproportioneret byhus med karakteristisk lav overetage. Nye vinduer. Skorsten mangler. ed ønske om ændringer: Bygningen skal bevares uændret i alle Skorsten bør genetableres. Vestergade 46 Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Bygård Opført: Fremtræden: Et af byens flotteste huse. Mange fine detaljer. Nyere vinduer uden småsprosser. Bygningen skal forvaltes sammen med nr. 44. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. 19

20 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 48 Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Butikshus, tilhører samme ejendom som nr. 46 Opført:? - ombygget 1968 Fremtræden: Butikken har rummet apoteket. Facaden fremstår kalket.stor flot hovedtrappe, der dog falder lidt udenfor helhedsbilledet. Ombygning ved arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen Ved ønske om ændringer: Bygningen kan bevares som den fremtræder. Alternativt kan der ske en tilbageføring til en tidligere facadeudformning. Vestergade 47A / Søndergade 1 Arkitektur 3, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 4, Bevaring 3 Bygningstype: Mellembygning - butik. Opført:? Fremtræden: Mellembygning med nedlagt butik og port. Facaden er ikke bevaringsværdig i egentlig forstand. Taget er indrettet til udendørs ophold. Ved ønske om ændringer: En tilbageføring er en mulighed. En fuldstændig ombygning i harmoni med gaden er også en mulighed. Vestergade 47 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Bygningstype: Butikshus Opført: tilbygning af 4 fags kvist 1884 Fremtræden: Flot butikshus med mange fine bygningsdetaljer, smukke gesimser og fine indramninger af vinduerne i kvistafsnittet. Det ser ud som om huset har mistet en skorsten. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet. Vestergade 48 Arkitektur 3, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Opført: 1851 Fremtræden: Det nuværende hus er opført i 2 etager. Senere er indrettet butik, der ombygget flere gange. Skorstenen passer ikke til huset. Redigeret sidst rekonstruktion.butikken kan ombygges - evt. kan facaden tilbageføres til oprindeligt udseende. Skorsten bør rekonstrueres. 20

21 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 49 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 - bolig Opført: Fremtræden: Et regulært og flot gadehus med forholdsvis høj sokkel, en smuk gesims og fine indramninger om de velbevarede vinduer. Flot, stort tagltag, fine skorstene. rekonstruktion. Vestergade 50 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 2, Bevaring 2 Opført: 1845 Fremtræden: Fint lille 3-fags borgerhus med nyt tegltag og ny, midterstillet kvist i enkel og stram udførelse. Nye termovinduer med tykke sprosser og glaslister harmonerer dårligt med det gamle hus. Ny hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen skal bevares som den fremstår. Nye vinduer skal være som de oprindelige med enkeltglas, tynde sprosser og kitfalse.skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. Vestergade 51 Arkitektur 2, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: 1849 Fremtræden: Flot gadehus med mange fine murværksdetaljer. Kraftig hovedgesims med "sparrehoveder" gentages i gavlkvistens trekantsfronton. Originale vinduer. Brandstage i rygning på gavlkvist. rekonstruktion. Vestergade 51 Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 5 Bygningstype: Butik Opført: Fremtræden: Denne bygningsdel har en lang bygningshistorie. Denne del af huset var i en periode blot et halvtag. Ved ønske om ændringer: Hvis bygningen ikke længere skal bruges til butiksformål bør facaden gives et helt nyt udseende, men i harmoni med facaden i nordlige del af grunden. 21

22 BYGNINGSREGISTRANT Vestergades huse Vestergade 52 Arkitektur 3, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Opført: 1897 Fremtræden: 5 fags traditionelt byhus med lidt speciel facadevinduesrytme. Tilbagetrukket hoveddør. Flot opskalket tegltag. 2 større tagvinduer mod gaden. rekonstruktion. Vestergade 53 Arkitektur 4, Originalitet 4, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 3 Bygningstype: Købstadshus Opført: 1908 Fremtræden: Oprindelig et stateligt butikshus af en type, der genfindes i alle større byer på dette tidspunkt. Underetagen har (desværre) fulgt butiksmoden mht. vinduesstørrelser og senere beklædning mv. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: De senere års træbeklædning bør fjernes, så bygningen igen kan blive en helhed fra sokkel til tag. Et hus, der med den rette behandling igen kan blive et flot byhus. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade Skolen Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 4, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Borger - og Realskole Opført: 1888 Fremtræden: Stor, flot og markant folkeskole i stilblandingsarkitektur. Stor etagehøjde og høje og store vinduer. Symmetrisk anlæg mod skolegården. Ved ønske om ændringer: Bygningen skal vedligeholdes som den fremstår i dag. Vigtigt at bevare de fornemme vinduer. Vestergade 54 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3; Bevaring 1 Bygningstype: Bygård - restaurant Opført: Fremtræden: Huset er et resultat af en række om- og tilbygninger. Velbevaret flot bagbygning. Bemærkelsesværdig høj underetage med flotte flagvinduer med 2 sprosser i nederste ramme. Meget flot 3-fags karnapkvist. Redigeret sidst rekonstruktion. 22

23 Vestergades huse BYGNINGSREGISTRANT Vestergade 55 Arkitektur 2, Originalitet 3, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård Opført: Fremtræden: De nuværende bygninger har en lang tilblivelseshistorie. Karakteristisk kvaderpudsning med grov kvaderpudsning under vinduerne - en slags høj sokkel i facaden. Specielt hjørnevindue i det rundede hjørne. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk Vestergade 56 - Sluttergyden Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 1, Bevaring 1 Bygningstype: Bankbygning Opført: 1920 Fremtræden: Et meget flot og velkomponeret hus, der har skullet indgyde respekt og soliditet. Høj stueetage = velstand. Hjørneindgang løst fornemt. 5-fags midtrisalit til Sluttergyden. Meget flot tegltag. Huset fremstår pudset og kalket. Elegant løsning til ny pengeautomat. rekonstruktion. Vestergade 58 Arkitektur 5, Originalitet 5, Miljø 4, Tilstand 3, Bevaring 4 Bygningstype: Hjørnehus med butik Opført: ca Frtemtræden: Nyere gadehus, der har afløst større bindingsværkshus på stedet. De store 3-fags vinduer er karakteristiske for perioden. Flot hovedgesims og fint nyt tag, desværre uden skorsten. rekonstruktion. Skorsten bør rekonstrueres. Vestergade 60 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 2, Tilstand 3, Bevaring 2 Bygningstype: Bygård Opført: 1874 Fremtræden: Helstøbt længe med 3-fags gavlkvist, stort flot tegltag. Den markante port med dørgennemgang ses som type flere steder i byen. Flotte profilerede indramninger omkring vinduerne. Smuk frise med palmettemotiv. Også bevaringsværdigt sidehus og baghus. Skorsten mangler. rekonstruktion. Skorstenspibe bør opmures på stol i tagværk. 23

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

Redegà relse til registrant 7 09-07-2015 REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Anvisninger på farvevalg. Løkken er oprindelig en hvid by. Facader, der er kalket i gul farve, med hvide gesimser, vindueslysninger,

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Fredningsforslag

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Fredningsforslag SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Fredningsforslag Svaneke Rådhus - oktober 2007. Fredningsforslaget omfatter: Svaneke Rådhus, opført 1857-58 som ting- og arresthus for Svaneke og Østre Herred. Beliggende:

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MUSEET MARIAGERFJORD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5/10 2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen, Troels Ø. Jørgensen. Journalnummer: 2011-7.82.07/846-0001 Kommune: Mariagerfjord

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere