Vedtregter. For. S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtregter. For. S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn"

Transkript

1 Vedtregter For S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn Selskabets navn er "S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a." ("selskabet") 1.2 Selskabet, der har hjemsted i S nderborg kommune, er et andelsselskab med begraenset haeftelse for andelshaverne Formal S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a. har til formal at sikre; At lystbadehavnen ved 0sterhage ("havnen") drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav, At havnen drives sam en attraktiv lystbade- og s sportshavn og samtidig sam et attraktivt og rekreativt omrade for byens vrige borgere og gaester At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgaengelig fra landsiden og offentligt tilgaengelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden, At havnen i samarbejde med havnens s sportsklubber kan fungere sam uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre s sportsfolk. Andelskapital Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr ,00, der opdeles i 392 andele a kr. 500,00 pr. stk. Andelenes vaerdi reguleres ikke. 3.2 For hver badplads udstedes et andelsbevis. 3:3 En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage ian uden pant i ejendom til realisation af forma let i hen hold til vedtaegternes 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtaegter og driftsudgifter. Safremt ian kraever pant i ejendom, kan dette alene optages med S nderborg Kommunes skriftlige tilladelse. 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det vaere sig ved udlejning af yderligere badpladser, omlaegning af badpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen- at for ge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital. 1

2 Andelshavernes rettigheder og pligter Selskabets overskud forbliver indestaende i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formal, jfr. 2. Der kan saledes ikke tra=ffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne. 4.2 For selskabets forpligtelser ha=fter alene selskabets formue, saledes at andelshaverne ikke personligt ha=fter for selskabets ga=ldsforpligtelser. 4.3 Sam andelshavere kan pa stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegra=nsede badpladskontra kter. 4.4 Sam andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegra=nsede badpladskontrakter, sam {I) er med medlem af S!l!nderborg Yacht Club (SYC), Swnderborg Sejl- og Motorbadsklub (SSM), S0nderborg Fritidssejlerforening (SFF), eller and en af bestyrelsen godkendt s0sportsklub med aktiviteter i havnen, og (II) er bosiddende i Region Syd, Danmark. 4.5 Tidsubegrrenset bodpladslejekontrakt giver brugsret til een bod plods. Andelsbeviset 5.1 Andelsbeviset skallyde pa navn, sam note res i selskabets andelshaverfortegnelse. 5.2 Hvert andelsbevis giver pa selskabets generalforsamlinger 1 stem me, uanset hvor mange badpladser der matte va=re knyttet til det enkelte andelsbevis. 5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsa=ttelige. 5.4 lngen andel har sa=rlige rettigheder. 5.5 lngen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indl0se helt eller delvist, bortset fra f /gende 3 forhold: 1. Lovlig eksklusion af selskabet 2. Tilfrelde, der er omfattet af angiiende udtrredelse. 3. Oph r af den mel/em S nderborg Kommune og selskabet indgiiede overdragelsesaftale og selskabets opl sning/likvidation jf. 23 og Silfremt en bad ejes afflere betragtes same jet som een badejer. Selskabet skal orienteres om samtlige medejeres navne og adresser. Minimum en af ejerne skal opfylde betingelserne i 4.4 og tegne sig sam andelshaver i selskabet, sam repra=sentant for aile i same jet. Badplads 6.1 De ved selskabets stiftelse va=rende brugere i havnen har ret til- uanset 6.3. og at forblive i havnen sam andelshavere eller lejere pa aktuelle badpladser. Nye badpladslejere med tidsubegra=nset badpladskontrakt har pligt til at va=re andelshaver i selskabet. 6.2 En biidplads/ejekontrakt giver brugsret til een biidplads, der anvises af selskabet. 6 2

3 6.3 Andelshavere, der er borgere i S nderborg Kommune, har fortrinsret til badpladser. En andelshaver kan sam udgangspunkt kun rade over een badplads. Ret til brugsret pa op til to badpladser afforskellig st rrelse kan tildeles af bestyrelsen forudsat andelshaver er enten ejer eller medejer af begge bade. 6.4 Er der k bere til andele hvar brugsretten er udlejet pa tidsbegrrenset lejeajtale, gar disse forud for genudlejning, nar den tidsbegrrensede lejeajtale oph rer. Undtaget herfra er selskabets egne andele og bodpladser. 6.5 Andelsbevis med tilh rende brugsret ma alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtaegter. Udtrredenjventeliste for leje af bodplads /overdragelse af brugsret til badplads/ tegning af andel i selskabet. 6.6 Satremt en andelshaver nsker at overdage sin andel med tilh rende brugsret, kan andelshaveren skrijtligt anmoder bestyrelsen om, at andelsbeviset med tilh rende brugsret overdrages til anden eller ny andelshaver, ejter reg/erne i nrervrerende vedtregter. Safremt selskabet ikke nsker at udnytte sin fork bsret til ot overtage pa sam me vilkor sam kan opnas has tredjemand, har andelshaveren sam alternotiv, mulighed for at vrelge at s ge om udtrredelse af selskabet(overdragelse of badpladskontrakten og ondelsbevis) ejter reg/erne i Nar bestyrelsen modtager anmodning om at overdrage et andelsbevis med tilh rende brugsret, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennaevnte tidsfrister straks s ge andelsbeviset og brugsretten overdraget til den, sam star verst pa ventelisten. Hvis denne ikke er interesse ret, tilbydes videre til den naeste pa listen og sa fremdeles. Overdragelse af andelsbeviset har f rst gyldighed nar den nye andelshavers navn er registreret i selskabets ondelshaverregister. 6.8 Nar bestyrelsen skriftligt har modtaget en andelshavers anmodning om at overdrage sit andelsbevis med tilh rende brugsret til and en eller ny andelshaver, skal bestyrelsen inden 1 maned skriftligt give den udtraedende andelshaver meddelelse, satremt det pagaeldende andelsbevis med tilh rende brugsret er overdraget til anden eller ny andelshaver. 6.9 Bestyrelsen udsteder andelsbevis og udlejer brugsretten tidsubegraenset til ny andelshaver til det for pladsen i badpladskontrakten fostlagte indskud. Vaerdien af andelsbevis og badpladsindskud afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelsen af badpladsen Overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til badplads til aegtefaelle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse fra selskabets bestyrelse, nar der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse De anf rte regler om overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til badplads gaelder i aile tilfaelde ogsa, nar andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller d dsbo eller gennem kreditorers individual forf 1gning Satremt der ikke forefindes interesserede til hvem andelsbevis med tilh rende brugsret kan overdrages, kan andelshaveren i stedet vrelge at udtrrede ejter reg/erne i Selskabet har fork bsret til at overtage andelsbevis med tilh rende brugsret pa sam me vilkar sam kan opnas has tredjemand. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset med tilh rende brugsret Satremt andelsbevis med brugsret til badplads ikke kan overdrages til anden andelshaver og selskabet ikke nsker at overtage andelen skal selskabet s ge badpladsen udlejet pa tidsbegraenset lejemal, til den, der star f rst paden af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejeren indbetales til selskabet og lejen tilfalder selskabet. 3

4 Pladsskifte (anden bad- og pladsstll)rrelse) 6.14 Skijter andelshaver bad til anden st rrelse har andelshaveren ret og pligt til at skifte til anden badpladsst rrelse i op eller nedadgaende retning, passende til den nye bad og efter anvisning af selskabet. I tilfrelde af mangel pa passende bddpladsst rrelse anviser selskabet and en bddp/ads midlertidigt. Havneafgift betales efter den aktuelle takst far den anviste bddplads. Nar den hidtidige andel med tilh rende brugsret er overdraget, udstedes nyt ande/sbevis og den nye andelshaveren indgar tidsubegrrenset badpladslejekontrakt for badpladsen, der er skijtet til. Dette grelder ikke safremt der er anvist en midlertidig bddplads. Andelshaver anmoder skriftligt selskabet om, at overdrage sin hidtidige andel med tilh rende brugsret til bddplads til and en eller ny an de/shaver jf Pladsbytte (samme bdd- og pladsst rrelse) Efter ajtale med selskabet, kan andelshavere bytte badplads. Ved pladsbytte forudsrettes, at der er tale om sam me bad- og badpladsst rrelse. Ved pladsbytte indgar begge byttende parter ny tidsubegrrenset badpladsleje-kontrakt for plodsen der byttes til, andelsbeviset for den gamle plods afleveres og der udstedes nyt andelsbevis pa pladsen der er byttet til Ved plodsskifte og pladsbytte betales indskud og havneafgift ejter greldende takst for bddpladsen der skiftes/byttes til. Salgafbdd Safremt en andelshover srelger sin bad, er han berettiget til at give k ber ret til- uanset ventelisten - at benytte badpladsen for det kalenderar, hvori overdrogelsen finder sted. Deter dag en betingelse, at k ber benytter bddpladsen til den k bte bdd og i vrigt accepterer de for brugsretten til bddpladsen og havnen greldende vilkar. Efter udl bet af denne periode har k ber ingen fortrinsret til badpladsen, medmindre han star f rst pa ventelisten Overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til bddplads kan ske til regtefrelle ogjeller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. 6.9 Der udstedes nyt andelsbevis og indgas ny tidsubegrrenset bddpladslejeajtale mel/em regtefrelle/arvtager og selskabet. Udtrredelse af andelsselskabetjindskudskontrakt/bddpladskontrakt Safremt en andelshaver ikke kan fa overdraget sin andel med tilh rende brugsret pa and en vis, kan der s ges om udtrredelse af andelsselskabet, indskudskontrakt og badpladskontrakt i henhold til nedenstaende regler. Bestyrelsen har ret og bemyndigelse til, under beh rig hensyntagen til selskabets konomi samt hensyn til den bedst mulige dispone ring af havnens badpladskapacitet, herunder markedsbehov, at erhverve andelsbeviser, indskudskontrakter og bddpladskontrakter i hen hold til Vilkarene for udtrredelse af selskabet iht. disse reg fer er nrermere fastlagt i Pris og afregning i forbindelse med udtrredelse er fastlregges jf Herudover har bestyrelsen bemyndigelse til i medf r af 6.23 at overtage oprindelige indskudskontrakter pa de i 6.23 fastsatte vilkar. 4

5 6.20 For at udtrrede af selskabet, indskudskontrakt {6.23} og tidsubegrrenset bltdplodslejeaftale (6.22} skat udtrredende have opfyldt aile fwlgende 5 betingelser: 1. Skriftligt, og sen est 30 dage fwr et regnskabsars afs/utning, have anmodet selskabet om at udtrrede of selskabet. 2. Skriftlig aftole med selskabet om udtrredelse af biidpladslejeaftalen. 3. Have afleveret sit andelsbevis til selskabet. 4. lkke vrere i restance til selskabet. 5. Bad med oft udstyr og badvogne/-stativ er fjernet fra havnens omrade eller ejermressigt overdraget til and en andelshaver eller tidsbegrrenset lejer i havnen Bestyrelsen meddeler senest 14 dage efter godkendte budgetter for kommende regnskobsar foreligger om anmodning om udtrredelse af selskab og badpladslejeaftale kan imwdekommes. Udtrredelse af selskab og tidsubegrrenset biidpladslejeoftale En andelshaver kan udtrrede at selskabet og tilhwrende tidsubegrrenset badpladslejeaftale ved at overdrage kontraktindskuddet til selskabet til maksimum kurs 50 af det i sin tid indbetolte indskud uden forrentning og er herefter frigjort fra rettigheder og forpligtelser knyttet til biidpladskontrokten. Dog grelder at bestyrelsen med henvisning til 6.12 og 6.19 kan afslii anmodningen om udtrredelse selv om budgetteret belwb til udtrredelser ikke er opbrugt. Andel shaver afleverer andelsbeviset til selskabet og er herefter frigjort fra aile rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetoles til kurs 100. Er udtrredende ondelshaver i restance til selskabet madregnes denne. Udtrredelse of indskudskontrakt lndskydere (andelshavere og ikke andelshavere)der ved hovnens etablering 1982 har tegnet indskudskontrakt uden selv pa noget tidspunkt efterfwlgende at hove haft biid liggende i havnen eller indgaet en badpladslejeaftale kan, senest den 31.december 2014 og efter forhandling med selskobets bestyrelse, frit overdroge indskudskontrakten til selskabet selv om budgetteret belwb til udtrredelser ikke eropbrugt. lndskyder er herefter frigjort for rettigheder og forpligtelser knyttet til indskudskontrakten. lndskydere der er andelshaver i selskobet afleverer andelsbevis, udtrreder af selskabet og er herefter frigjort fro aile rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrredende an de/shaver i restance til selskabet modregnes denne Med srerlig begrundelse i hvert en kelt tilfrelde samt med tidsbegrrensning pa max.l ar og under hensyntagen til selskabets wkonomi, markedssituationen og selskabets driftsforhold, kan bestyrelsen i srerlige tilfrelde dispensere fro bestemmelserne i Eksklusion Silfremt en andelshaver groft overtr<eder selskabets vedtregter eller havnens ordensreglement og efter forg<eves skriftligt palreg fro havnemyndigheden ikke fwlger pa/regget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 5

6 7.2 Sam grov overtrredelse anses blandt andet, men ikke udelukkende. 1. Gentagen overtrredelse af bestemmelser i Ordensreglement for S nderborg 2. Lystbadehavn A.m.b.a. og selskabets vedtregter. 3. Andelshaver er i restance og, trods minimum 2 skriftlige betalingspakrov, ikke har beta it det skyldige bel b elfer indgaet oftalemed bestyrelsen om beta ling af det skyldige bel b Paviselig chikan s adfrerd overfor havnens /edelse og personale, vrige ande/shovere, pladslejere og grester elfer andre sam frerdes lovligt pa havnens omrade og forudsat en direkte forhandling parte me imellem ikke har bragt den chikan se adfrerd til oph r. 5. Miskreditering af selskobet og hovnen og handlinger der kan skade selskabets og havnens omd mme. 6. Manglende iagttagelse af havnemyndighedens badpladsanvisning. 7. Manglende lovpligtig forsikring. 7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, fiilr den pagreldende har haft lejlighed til at udtale sig pa et bestyrelsesm(1lde. 7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis med tilh rende brugsret og vrige rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod at selskabet tilbagebetaler andelsindskud og biidpladsindskud jf og med fradrag af evt. restancer. Kan biidplodsindskud og andelsindskud ikke drekke det skyldige bel b kan selskabet uden yderligere varsel s ge restancen inddrevet ved inkasso. 7.5 Er ekskluderede ikke i restance til selskabet afregnes biidpladsindskud og ande/sindskud jf Generalforsamling Selskabets (1lverste myndighed er general -forsamlingen, der afholdes i S!ilnderborg Kommune hvert ar sen est den 31.januar, f rste gang 31.januar Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag pii selskabets hjemmeside, pii havnekontoret ved annoncering i /aka/avis for S nderborg omriidet og ved til hver en kelt andelshaver. Det piihviler den enkelte andelshaver at holde sin adresse opdateret has selskabet.{havnekontoret) 8.3 lndkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som (1lnskes behandlet af genera lfo rsa m I i nge n. 8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne be handles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og v<ere bestyrelsen i h<ende senest den 1. Oktober. F rste ganger den 1. oktober Dagsorden 9.1 Dagsorden for den ordin<ere generalforsamling skal mindst indeholde: 9 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forll!!bne ar 3. Freml<eggelse af selskabets reviderede arsregnskab for det forl!ilbne ar samt freml<eggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indev<erende ar 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand jvf Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af revisor 8. 8.Eventuelt 6

7 Stemmeafgivning 10.1 Stemmeafgivning foregar mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller nar mindst 10 andelshavere stiller krav he rom. 10 Stemmeret Hver badplads med dertil hllirende andelsbevis giver en stem me Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stem me pa en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog hllljst- udover sin egen andel- kan afgive stem me for 3 andelshavere. Denne begraensning gaelder ikke ved selskabets stiftelse. Vedtagelse af forslag Pa generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgar af den udsendte dagsorden eller de aendringsforsalg, der fremkommer tillovligt stillede forslag De pa generalforsamlingen behandlede sager afg res ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtaegter kraever saerligt stemmeflertal Til aendring af selskabets vedtaegter kraeves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremm dte andelshavere. Enhver aendring i disse vedtaegter skal endeligt godkendes af S nderborg Kommune, fwrend de kan traede i kraft Om det pa generalforsamlingen passerede f res en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. Ekstraordinrer generalforsamling Ekstraordinaer generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der nskes behandlet af den ekstraordinaere generalforsamling lndkaldelsen til ekstraordinaer generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage. Bestyrelse 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestaende af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vaelges pa selskabets generalforsamling for 2 ar ad gangen Suppleanter vaelges for 1 ar ad gangen Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de pa havnen hjemmehlllrende klubber/foreninger, kan ikke vaelges sam medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Satremt den 7

8 17.2 Ordensreglementet sendes tillige til 5(2!nderborg Kommune til orientering. TEGNINGSRET Selskabet tegnes afformanden eller naestformanden sammen med et medlem af bestyrelsen Aile vaesentlige dispositioner, der raekker udover det pa sidste ordinaere generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kraever enighed i bestyrelsen. Mortifikation Safremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynligg(2!r, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgaende indkaldelse i Statstidende med mindst 3 maneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget sk(2!n indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Siifremt ingen inden indkaldelsesvarslets udl(2!b har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pagaeldende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklaere det pagaeldende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begaerer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pagaeldende andelshaver indbetaler et passende depositum til daekning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v. Regnskab/revision 20.1 Selskabets regnskabsar er 1. oktober- 30. september dog saledes, at regnskabsar 2013 f01ger kalenderaret. F(2!rste regnskabsar herefter er 1. januar september 2014, naeste regnskabsar herefter er 1. oktober september 2015 og sa fremdeles Arsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vaelges af generalforsamlingen Revisors revisionsprotokollat og seneste arsregnskab sendes efter den arlige generalforsamling til orientering for byradet i 5(2!nderborg kommune Afstaelse/k!1lberet/udleje/fremleje Selskabet, subsidiaert andelshaverne, kan pa intet tidspunkt overdrage havnen, vaesentlige driftsaktiviteter eller en vaesentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af 5(2!nderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller Ianda reaier til radighed for tredjemand til formal, der ligger inden for selskabets formal jf. 2 og sam 5(2!nderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgar nye aftaler (end de der er godkendt pa overdragelsestidspunktet) vedr. 9

9 udlejning, bortforpagtning eller nldighedsstillelse, skal disse forelaegges S nderborg Kommune til godkendelse. Vedtagelse om opl sning Til vedtagelse af forslag om opl sning af selskabet kraeves, at minds! 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmaegtiget- pa generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med minds! 2/3 flertal af de tilstedevaerende andelshavere Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opl sning i vrigt vedtages af 2/3 af de fremm dte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinaer generalforsamling. Opl sning/likvidation 24.1 Satremt det saledes vedtages at opl se selskabet, vaelges en eller flere likvidatorer, der forestar likvidationen Forinden likvidationen ivaerksaettes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 maneder med henblik pa- i samarbejde med den eller deaf generalforsamlingen valgte likvidatorer- at s ge en rekonstruktion gennemf rt Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller nsker S nderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gaeld og andelskapital nsker S nderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gaeldsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver s ges afhaendet bedst muligt. F r endelig accept af et k bstilbud, skal dette med specificerede vilkar forelaegges S nderborg Kommune, der har fork bsret pa sam me vilkar. Fork bsretten skal g res gaeldende inden 6 uger efter modtagelsen af k bstilbuddet Satremt ingen (llnsker at overtage selskabets aktiver og videref re havnens drift, kan S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a. fjerne havnen Tinglysning Disse vedtaegter kan af S nderborg Kommune sam pataleberettiget begaeres tinglyst servitutstiftende pa de endeligt udmatrikulerede havneanlaeg, henholdsvis Ianda reaier. Tinglysningen skal ske med respekt af aile nuvaerende og fremtidige byrder, servitutter og pantehaeftelser, hvorom henvises til tingbogen. Saledes aendret og vedtaget pa S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a.'s ordinaere generalforsamling den 27. marts Sam dirigent Cl~ Godkendt af S nderborg kommune den 1 1. Lt I j Navn og Titel 10 lngeoisen Dlr11ktr<lr.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Sønderborg den 27 marts 2014. Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd.

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Sønderborg 17/12-2012 Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand for referencegruppen

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted.

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted. Planetvej 35 DK-4040 Jyllinge Tel. +45 46 78 85 55 www.jyllingehallerne.dk info@jyllingehallerne.dk Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted. Selskabet der er stiftet d. 28.03.1968,

Læs mere

Vedtægter. for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1.

Vedtægter. for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1. Vedtægter for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1. 1.1. Selskabets navn er "Assens Marina A.m.b.a." 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Assens kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne.

Læs mere

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening Vedtaegter for Boldesager Beboerforening 1. Foreningens navn Foreningens navn er "Boldesager Beboerforening". Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Foreningens formal Foreningens formal er med Boldesager

Læs mere

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Ordinær generalforsamling 27. marts 2014. Bestyrelsens bemærkninger til vedtægtsforslagene. og Spørgsmål fra andelshavere med bestyrelsens svar. Baggrund for bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

RYSLINGE FRIMENIGHED

RYSLINGE FRIMENIGHED 1866 Vedtægter for RYSLINGE FRIMENIGHED 1 Navn og hjemsted I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 5. april 1925 overgik Ryslinge Valgmenighed til frimenighed, og dens navn er herefter Ryslinge

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363 MidtAdvokaterne A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads 5 7430 Ikast TLF.: 97152233 FAX: 97250095 Sagsnr.: 13-19996-IK /TR Dato: 26. februar 2016 VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Lem Varmeværk

Vedtægter for Lem Varmeværk Vedtægter for Lem Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Lem varmeværk 1.2 Selskabets hjemsted er Askevej 5, 6940 Lem. Ringkøbing Skjern kommune 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a.

VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a. VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a. september 2015 Vestjyllands Andel Vesterkær16 6950 Ringkøbing cvr-nr. 61729615 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands Andel A.m.b.A. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Alsvej Vindmøllelaug I/S. Hjemsted 2 Interessentskabets har hjemsted i Randers Kommune. Formål Interessentskabets formål er at skabe

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Udkast Vedtægter Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/varmeaftagere.. 2 4 Andelshavernes hæftelser og

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Hundige Havn.

Vedtægter for den selvejende institution Hundige Havn. Vedtægter for den selvejende institution Hundige Havn. 1. Den selvejende institution. Hundige Havn er en selvejende institution omfattende havneøerne Hejren og Mågen. Dens hjemsted er Greve kommune. Bådpladsejerne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010

Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010 Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets er et andelsselskab med begrænset ansvar og driver virksomhed under navnet Vindenergi Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere