Vedtregter. For. S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtregter. For. S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn"

Transkript

1 Vedtregter For S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn Selskabets navn er "S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a." ("selskabet") 1.2 Selskabet, der har hjemsted i S nderborg kommune, er et andelsselskab med begraenset haeftelse for andelshaverne Formal S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a. har til formal at sikre; At lystbadehavnen ved 0sterhage ("havnen") drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav, At havnen drives sam en attraktiv lystbade- og s sportshavn og samtidig sam et attraktivt og rekreativt omrade for byens vrige borgere og gaester At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgaengelig fra landsiden og offentligt tilgaengelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden, At havnen i samarbejde med havnens s sportsklubber kan fungere sam uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre s sportsfolk. Andelskapital Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr ,00, der opdeles i 392 andele a kr. 500,00 pr. stk. Andelenes vaerdi reguleres ikke. 3.2 For hver badplads udstedes et andelsbevis. 3:3 En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage ian uden pant i ejendom til realisation af forma let i hen hold til vedtaegternes 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtaegter og driftsudgifter. Safremt ian kraever pant i ejendom, kan dette alene optages med S nderborg Kommunes skriftlige tilladelse. 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det vaere sig ved udlejning af yderligere badpladser, omlaegning af badpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen- at for ge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital. 1

2 Andelshavernes rettigheder og pligter Selskabets overskud forbliver indestaende i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formal, jfr. 2. Der kan saledes ikke tra=ffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne. 4.2 For selskabets forpligtelser ha=fter alene selskabets formue, saledes at andelshaverne ikke personligt ha=fter for selskabets ga=ldsforpligtelser. 4.3 Sam andelshavere kan pa stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegra=nsede badpladskontra kter. 4.4 Sam andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegra=nsede badpladskontrakter, sam {I) er med medlem af S!l!nderborg Yacht Club (SYC), Swnderborg Sejl- og Motorbadsklub (SSM), S0nderborg Fritidssejlerforening (SFF), eller and en af bestyrelsen godkendt s0sportsklub med aktiviteter i havnen, og (II) er bosiddende i Region Syd, Danmark. 4.5 Tidsubegrrenset bodpladslejekontrakt giver brugsret til een bod plods. Andelsbeviset 5.1 Andelsbeviset skallyde pa navn, sam note res i selskabets andelshaverfortegnelse. 5.2 Hvert andelsbevis giver pa selskabets generalforsamlinger 1 stem me, uanset hvor mange badpladser der matte va=re knyttet til det enkelte andelsbevis. 5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsa=ttelige. 5.4 lngen andel har sa=rlige rettigheder. 5.5 lngen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indl0se helt eller delvist, bortset fra f /gende 3 forhold: 1. Lovlig eksklusion af selskabet 2. Tilfrelde, der er omfattet af angiiende udtrredelse. 3. Oph r af den mel/em S nderborg Kommune og selskabet indgiiede overdragelsesaftale og selskabets opl sning/likvidation jf. 23 og Silfremt en bad ejes afflere betragtes same jet som een badejer. Selskabet skal orienteres om samtlige medejeres navne og adresser. Minimum en af ejerne skal opfylde betingelserne i 4.4 og tegne sig sam andelshaver i selskabet, sam repra=sentant for aile i same jet. Badplads 6.1 De ved selskabets stiftelse va=rende brugere i havnen har ret til- uanset 6.3. og at forblive i havnen sam andelshavere eller lejere pa aktuelle badpladser. Nye badpladslejere med tidsubegra=nset badpladskontrakt har pligt til at va=re andelshaver i selskabet. 6.2 En biidplads/ejekontrakt giver brugsret til een biidplads, der anvises af selskabet. 6 2

3 6.3 Andelshavere, der er borgere i S nderborg Kommune, har fortrinsret til badpladser. En andelshaver kan sam udgangspunkt kun rade over een badplads. Ret til brugsret pa op til to badpladser afforskellig st rrelse kan tildeles af bestyrelsen forudsat andelshaver er enten ejer eller medejer af begge bade. 6.4 Er der k bere til andele hvar brugsretten er udlejet pa tidsbegrrenset lejeajtale, gar disse forud for genudlejning, nar den tidsbegrrensede lejeajtale oph rer. Undtaget herfra er selskabets egne andele og bodpladser. 6.5 Andelsbevis med tilh rende brugsret ma alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtaegter. Udtrredenjventeliste for leje af bodplads /overdragelse af brugsret til badplads/ tegning af andel i selskabet. 6.6 Satremt en andelshaver nsker at overdage sin andel med tilh rende brugsret, kan andelshaveren skrijtligt anmoder bestyrelsen om, at andelsbeviset med tilh rende brugsret overdrages til anden eller ny andelshaver, ejter reg/erne i nrervrerende vedtregter. Safremt selskabet ikke nsker at udnytte sin fork bsret til ot overtage pa sam me vilkor sam kan opnas has tredjemand, har andelshaveren sam alternotiv, mulighed for at vrelge at s ge om udtrredelse af selskabet(overdragelse of badpladskontrakten og ondelsbevis) ejter reg/erne i Nar bestyrelsen modtager anmodning om at overdrage et andelsbevis med tilh rende brugsret, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennaevnte tidsfrister straks s ge andelsbeviset og brugsretten overdraget til den, sam star verst pa ventelisten. Hvis denne ikke er interesse ret, tilbydes videre til den naeste pa listen og sa fremdeles. Overdragelse af andelsbeviset har f rst gyldighed nar den nye andelshavers navn er registreret i selskabets ondelshaverregister. 6.8 Nar bestyrelsen skriftligt har modtaget en andelshavers anmodning om at overdrage sit andelsbevis med tilh rende brugsret til and en eller ny andelshaver, skal bestyrelsen inden 1 maned skriftligt give den udtraedende andelshaver meddelelse, satremt det pagaeldende andelsbevis med tilh rende brugsret er overdraget til anden eller ny andelshaver. 6.9 Bestyrelsen udsteder andelsbevis og udlejer brugsretten tidsubegraenset til ny andelshaver til det for pladsen i badpladskontrakten fostlagte indskud. Vaerdien af andelsbevis og badpladsindskud afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelsen af badpladsen Overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til badplads til aegtefaelle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse fra selskabets bestyrelse, nar der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse De anf rte regler om overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til badplads gaelder i aile tilfaelde ogsa, nar andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller d dsbo eller gennem kreditorers individual forf 1gning Satremt der ikke forefindes interesserede til hvem andelsbevis med tilh rende brugsret kan overdrages, kan andelshaveren i stedet vrelge at udtrrede ejter reg/erne i Selskabet har fork bsret til at overtage andelsbevis med tilh rende brugsret pa sam me vilkar sam kan opnas has tredjemand. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset med tilh rende brugsret Satremt andelsbevis med brugsret til badplads ikke kan overdrages til anden andelshaver og selskabet ikke nsker at overtage andelen skal selskabet s ge badpladsen udlejet pa tidsbegraenset lejemal, til den, der star f rst paden af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejeren indbetales til selskabet og lejen tilfalder selskabet. 3

4 Pladsskifte (anden bad- og pladsstll)rrelse) 6.14 Skijter andelshaver bad til anden st rrelse har andelshaveren ret og pligt til at skifte til anden badpladsst rrelse i op eller nedadgaende retning, passende til den nye bad og efter anvisning af selskabet. I tilfrelde af mangel pa passende bddpladsst rrelse anviser selskabet and en bddp/ads midlertidigt. Havneafgift betales efter den aktuelle takst far den anviste bddplads. Nar den hidtidige andel med tilh rende brugsret er overdraget, udstedes nyt ande/sbevis og den nye andelshaveren indgar tidsubegrrenset badpladslejekontrakt for badpladsen, der er skijtet til. Dette grelder ikke safremt der er anvist en midlertidig bddplads. Andelshaver anmoder skriftligt selskabet om, at overdrage sin hidtidige andel med tilh rende brugsret til bddplads til and en eller ny an de/shaver jf Pladsbytte (samme bdd- og pladsst rrelse) Efter ajtale med selskabet, kan andelshavere bytte badplads. Ved pladsbytte forudsrettes, at der er tale om sam me bad- og badpladsst rrelse. Ved pladsbytte indgar begge byttende parter ny tidsubegrrenset badpladsleje-kontrakt for plodsen der byttes til, andelsbeviset for den gamle plods afleveres og der udstedes nyt andelsbevis pa pladsen der er byttet til Ved plodsskifte og pladsbytte betales indskud og havneafgift ejter greldende takst for bddpladsen der skiftes/byttes til. Salgafbdd Safremt en andelshover srelger sin bad, er han berettiget til at give k ber ret til- uanset ventelisten - at benytte badpladsen for det kalenderar, hvori overdrogelsen finder sted. Deter dag en betingelse, at k ber benytter bddpladsen til den k bte bdd og i vrigt accepterer de for brugsretten til bddpladsen og havnen greldende vilkar. Efter udl bet af denne periode har k ber ingen fortrinsret til badpladsen, medmindre han star f rst pa ventelisten Overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til bddplads kan ske til regtefrelle ogjeller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. 6.9 Der udstedes nyt andelsbevis og indgas ny tidsubegrrenset bddpladslejeajtale mel/em regtefrelle/arvtager og selskabet. Udtrredelse af andelsselskabetjindskudskontrakt/bddpladskontrakt Safremt en andelshaver ikke kan fa overdraget sin andel med tilh rende brugsret pa and en vis, kan der s ges om udtrredelse af andelsselskabet, indskudskontrakt og badpladskontrakt i henhold til nedenstaende regler. Bestyrelsen har ret og bemyndigelse til, under beh rig hensyntagen til selskabets konomi samt hensyn til den bedst mulige dispone ring af havnens badpladskapacitet, herunder markedsbehov, at erhverve andelsbeviser, indskudskontrakter og bddpladskontrakter i hen hold til Vilkarene for udtrredelse af selskabet iht. disse reg fer er nrermere fastlagt i Pris og afregning i forbindelse med udtrredelse er fastlregges jf Herudover har bestyrelsen bemyndigelse til i medf r af 6.23 at overtage oprindelige indskudskontrakter pa de i 6.23 fastsatte vilkar. 4

5 6.20 For at udtrrede af selskabet, indskudskontrakt {6.23} og tidsubegrrenset bltdplodslejeaftale (6.22} skat udtrredende have opfyldt aile fwlgende 5 betingelser: 1. Skriftligt, og sen est 30 dage fwr et regnskabsars afs/utning, have anmodet selskabet om at udtrrede of selskabet. 2. Skriftlig aftole med selskabet om udtrredelse af biidpladslejeaftalen. 3. Have afleveret sit andelsbevis til selskabet. 4. lkke vrere i restance til selskabet. 5. Bad med oft udstyr og badvogne/-stativ er fjernet fra havnens omrade eller ejermressigt overdraget til and en andelshaver eller tidsbegrrenset lejer i havnen Bestyrelsen meddeler senest 14 dage efter godkendte budgetter for kommende regnskobsar foreligger om anmodning om udtrredelse af selskab og badpladslejeaftale kan imwdekommes. Udtrredelse af selskab og tidsubegrrenset biidpladslejeoftale En andelshaver kan udtrrede at selskabet og tilhwrende tidsubegrrenset badpladslejeaftale ved at overdrage kontraktindskuddet til selskabet til maksimum kurs 50 af det i sin tid indbetolte indskud uden forrentning og er herefter frigjort fra rettigheder og forpligtelser knyttet til biidpladskontrokten. Dog grelder at bestyrelsen med henvisning til 6.12 og 6.19 kan afslii anmodningen om udtrredelse selv om budgetteret belwb til udtrredelser ikke er opbrugt. Andel shaver afleverer andelsbeviset til selskabet og er herefter frigjort fra aile rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetoles til kurs 100. Er udtrredende ondelshaver i restance til selskabet madregnes denne. Udtrredelse of indskudskontrakt lndskydere (andelshavere og ikke andelshavere)der ved hovnens etablering 1982 har tegnet indskudskontrakt uden selv pa noget tidspunkt efterfwlgende at hove haft biid liggende i havnen eller indgaet en badpladslejeaftale kan, senest den 31.december 2014 og efter forhandling med selskobets bestyrelse, frit overdroge indskudskontrakten til selskabet selv om budgetteret belwb til udtrredelser ikke eropbrugt. lndskyder er herefter frigjort for rettigheder og forpligtelser knyttet til indskudskontrakten. lndskydere der er andelshaver i selskobet afleverer andelsbevis, udtrreder af selskabet og er herefter frigjort fro aile rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrredende an de/shaver i restance til selskabet modregnes denne Med srerlig begrundelse i hvert en kelt tilfrelde samt med tidsbegrrensning pa max.l ar og under hensyntagen til selskabets wkonomi, markedssituationen og selskabets driftsforhold, kan bestyrelsen i srerlige tilfrelde dispensere fro bestemmelserne i Eksklusion Silfremt en andelshaver groft overtr<eder selskabets vedtregter eller havnens ordensreglement og efter forg<eves skriftligt palreg fro havnemyndigheden ikke fwlger pa/regget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 5

6 7.2 Sam grov overtrredelse anses blandt andet, men ikke udelukkende. 1. Gentagen overtrredelse af bestemmelser i Ordensreglement for S nderborg 2. Lystbadehavn A.m.b.a. og selskabets vedtregter. 3. Andelshaver er i restance og, trods minimum 2 skriftlige betalingspakrov, ikke har beta it det skyldige bel b elfer indgaet oftalemed bestyrelsen om beta ling af det skyldige bel b Paviselig chikan s adfrerd overfor havnens /edelse og personale, vrige ande/shovere, pladslejere og grester elfer andre sam frerdes lovligt pa havnens omrade og forudsat en direkte forhandling parte me imellem ikke har bragt den chikan se adfrerd til oph r. 5. Miskreditering af selskobet og hovnen og handlinger der kan skade selskabets og havnens omd mme. 6. Manglende iagttagelse af havnemyndighedens badpladsanvisning. 7. Manglende lovpligtig forsikring. 7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, fiilr den pagreldende har haft lejlighed til at udtale sig pa et bestyrelsesm(1lde. 7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis med tilh rende brugsret og vrige rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod at selskabet tilbagebetaler andelsindskud og biidpladsindskud jf og med fradrag af evt. restancer. Kan biidplodsindskud og andelsindskud ikke drekke det skyldige bel b kan selskabet uden yderligere varsel s ge restancen inddrevet ved inkasso. 7.5 Er ekskluderede ikke i restance til selskabet afregnes biidpladsindskud og ande/sindskud jf Generalforsamling Selskabets (1lverste myndighed er general -forsamlingen, der afholdes i S!ilnderborg Kommune hvert ar sen est den 31.januar, f rste gang 31.januar Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag pii selskabets hjemmeside, pii havnekontoret ved annoncering i /aka/avis for S nderborg omriidet og ved til hver en kelt andelshaver. Det piihviler den enkelte andelshaver at holde sin adresse opdateret has selskabet.{havnekontoret) 8.3 lndkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som (1lnskes behandlet af genera lfo rsa m I i nge n. 8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne be handles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og v<ere bestyrelsen i h<ende senest den 1. Oktober. F rste ganger den 1. oktober Dagsorden 9.1 Dagsorden for den ordin<ere generalforsamling skal mindst indeholde: 9 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forll!!bne ar 3. Freml<eggelse af selskabets reviderede arsregnskab for det forl!ilbne ar samt freml<eggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indev<erende ar 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand jvf Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af revisor 8. 8.Eventuelt 6

7 Stemmeafgivning 10.1 Stemmeafgivning foregar mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller nar mindst 10 andelshavere stiller krav he rom. 10 Stemmeret Hver badplads med dertil hllirende andelsbevis giver en stem me Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stem me pa en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog hllljst- udover sin egen andel- kan afgive stem me for 3 andelshavere. Denne begraensning gaelder ikke ved selskabets stiftelse. Vedtagelse af forslag Pa generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgar af den udsendte dagsorden eller de aendringsforsalg, der fremkommer tillovligt stillede forslag De pa generalforsamlingen behandlede sager afg res ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtaegter kraever saerligt stemmeflertal Til aendring af selskabets vedtaegter kraeves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremm dte andelshavere. Enhver aendring i disse vedtaegter skal endeligt godkendes af S nderborg Kommune, fwrend de kan traede i kraft Om det pa generalforsamlingen passerede f res en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. Ekstraordinrer generalforsamling Ekstraordinaer generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der nskes behandlet af den ekstraordinaere generalforsamling lndkaldelsen til ekstraordinaer generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage. Bestyrelse 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestaende af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vaelges pa selskabets generalforsamling for 2 ar ad gangen Suppleanter vaelges for 1 ar ad gangen Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de pa havnen hjemmehlllrende klubber/foreninger, kan ikke vaelges sam medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Satremt den 7

8 17.2 Ordensreglementet sendes tillige til 5(2!nderborg Kommune til orientering. TEGNINGSRET Selskabet tegnes afformanden eller naestformanden sammen med et medlem af bestyrelsen Aile vaesentlige dispositioner, der raekker udover det pa sidste ordinaere generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kraever enighed i bestyrelsen. Mortifikation Safremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynligg(2!r, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgaende indkaldelse i Statstidende med mindst 3 maneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget sk(2!n indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Siifremt ingen inden indkaldelsesvarslets udl(2!b har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pagaeldende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklaere det pagaeldende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begaerer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pagaeldende andelshaver indbetaler et passende depositum til daekning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v. Regnskab/revision 20.1 Selskabets regnskabsar er 1. oktober- 30. september dog saledes, at regnskabsar 2013 f01ger kalenderaret. F(2!rste regnskabsar herefter er 1. januar september 2014, naeste regnskabsar herefter er 1. oktober september 2015 og sa fremdeles Arsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vaelges af generalforsamlingen Revisors revisionsprotokollat og seneste arsregnskab sendes efter den arlige generalforsamling til orientering for byradet i 5(2!nderborg kommune Afstaelse/k!1lberet/udleje/fremleje Selskabet, subsidiaert andelshaverne, kan pa intet tidspunkt overdrage havnen, vaesentlige driftsaktiviteter eller en vaesentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af 5(2!nderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller Ianda reaier til radighed for tredjemand til formal, der ligger inden for selskabets formal jf. 2 og sam 5(2!nderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgar nye aftaler (end de der er godkendt pa overdragelsestidspunktet) vedr. 9

9 udlejning, bortforpagtning eller nldighedsstillelse, skal disse forelaegges S nderborg Kommune til godkendelse. Vedtagelse om opl sning Til vedtagelse af forslag om opl sning af selskabet kraeves, at minds! 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmaegtiget- pa generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med minds! 2/3 flertal af de tilstedevaerende andelshavere Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opl sning i vrigt vedtages af 2/3 af de fremm dte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinaer generalforsamling. Opl sning/likvidation 24.1 Satremt det saledes vedtages at opl se selskabet, vaelges en eller flere likvidatorer, der forestar likvidationen Forinden likvidationen ivaerksaettes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 maneder med henblik pa- i samarbejde med den eller deaf generalforsamlingen valgte likvidatorer- at s ge en rekonstruktion gennemf rt Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller nsker S nderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gaeld og andelskapital nsker S nderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gaeldsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver s ges afhaendet bedst muligt. F r endelig accept af et k bstilbud, skal dette med specificerede vilkar forelaegges S nderborg Kommune, der har fork bsret pa sam me vilkar. Fork bsretten skal g res gaeldende inden 6 uger efter modtagelsen af k bstilbuddet Satremt ingen (llnsker at overtage selskabets aktiver og videref re havnens drift, kan S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a. fjerne havnen Tinglysning Disse vedtaegter kan af S nderborg Kommune sam pataleberettiget begaeres tinglyst servitutstiftende pa de endeligt udmatrikulerede havneanlaeg, henholdsvis Ianda reaier. Tinglysningen skal ske med respekt af aile nuvaerende og fremtidige byrder, servitutter og pantehaeftelser, hvorom henvises til tingbogen. Saledes aendret og vedtaget pa S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a.'s ordinaere generalforsamling den 27. marts Sam dirigent Cl~ Godkendt af S nderborg kommune den 1 1. Lt I j Navn og Titel 10 lngeoisen Dlr11ktr<lr.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Sønderborg den 27 marts 2014. Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND

VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND PARTN ERE Advokat Jens Glavind L0ven0rnsgade 17 8700 Horsens TIf. 79 25 30 00 J.nr. 119222 20.04.05 VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND I Side 2. PARTN E RE Vedtaegter for Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET VEDT.!EGTER. for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ

ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET VEDT.!EGTER. for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET Vim~~\saitet 41 A, 3 1161 Kebenhavn K. TIf. 33 120500 Fax. 33 123700 VEDT.!EGTER for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ NA VN OG HJEMSTED: 1. 1.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere