Vedtregter. For. S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtregter. For. S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn"

Transkript

1 Vedtregter For S!llnderborg Lystbadehavn A.m.b.a. Navn Selskabets navn er "S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a." ("selskabet") 1.2 Selskabet, der har hjemsted i S nderborg kommune, er et andelsselskab med begraenset haeftelse for andelshaverne Formal S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a. har til formal at sikre; At lystbadehavnen ved 0sterhage ("havnen") drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav, At havnen drives sam en attraktiv lystbade- og s sportshavn og samtidig sam et attraktivt og rekreativt omrade for byens vrige borgere og gaester At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgaengelig fra landsiden og offentligt tilgaengelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden, At havnen i samarbejde med havnens s sportsklubber kan fungere sam uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre s sportsfolk. Andelskapital Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr ,00, der opdeles i 392 andele a kr. 500,00 pr. stk. Andelenes vaerdi reguleres ikke. 3.2 For hver badplads udstedes et andelsbevis. 3:3 En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage ian uden pant i ejendom til realisation af forma let i hen hold til vedtaegternes 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtaegter og driftsudgifter. Safremt ian kraever pant i ejendom, kan dette alene optages med S nderborg Kommunes skriftlige tilladelse. 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det vaere sig ved udlejning af yderligere badpladser, omlaegning af badpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen- at for ge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital. 1

2 Andelshavernes rettigheder og pligter Selskabets overskud forbliver indestaende i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formal, jfr. 2. Der kan saledes ikke tra=ffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne. 4.2 For selskabets forpligtelser ha=fter alene selskabets formue, saledes at andelshaverne ikke personligt ha=fter for selskabets ga=ldsforpligtelser. 4.3 Sam andelshavere kan pa stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegra=nsede badpladskontra kter. 4.4 Sam andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegra=nsede badpladskontrakter, sam {I) er med medlem af S!l!nderborg Yacht Club (SYC), Swnderborg Sejl- og Motorbadsklub (SSM), S0nderborg Fritidssejlerforening (SFF), eller and en af bestyrelsen godkendt s0sportsklub med aktiviteter i havnen, og (II) er bosiddende i Region Syd, Danmark. 4.5 Tidsubegrrenset bodpladslejekontrakt giver brugsret til een bod plods. Andelsbeviset 5.1 Andelsbeviset skallyde pa navn, sam note res i selskabets andelshaverfortegnelse. 5.2 Hvert andelsbevis giver pa selskabets generalforsamlinger 1 stem me, uanset hvor mange badpladser der matte va=re knyttet til det enkelte andelsbevis. 5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsa=ttelige. 5.4 lngen andel har sa=rlige rettigheder. 5.5 lngen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indl0se helt eller delvist, bortset fra f /gende 3 forhold: 1. Lovlig eksklusion af selskabet 2. Tilfrelde, der er omfattet af angiiende udtrredelse. 3. Oph r af den mel/em S nderborg Kommune og selskabet indgiiede overdragelsesaftale og selskabets opl sning/likvidation jf. 23 og Silfremt en bad ejes afflere betragtes same jet som een badejer. Selskabet skal orienteres om samtlige medejeres navne og adresser. Minimum en af ejerne skal opfylde betingelserne i 4.4 og tegne sig sam andelshaver i selskabet, sam repra=sentant for aile i same jet. Badplads 6.1 De ved selskabets stiftelse va=rende brugere i havnen har ret til- uanset 6.3. og at forblive i havnen sam andelshavere eller lejere pa aktuelle badpladser. Nye badpladslejere med tidsubegra=nset badpladskontrakt har pligt til at va=re andelshaver i selskabet. 6.2 En biidplads/ejekontrakt giver brugsret til een biidplads, der anvises af selskabet. 6 2

3 6.3 Andelshavere, der er borgere i S nderborg Kommune, har fortrinsret til badpladser. En andelshaver kan sam udgangspunkt kun rade over een badplads. Ret til brugsret pa op til to badpladser afforskellig st rrelse kan tildeles af bestyrelsen forudsat andelshaver er enten ejer eller medejer af begge bade. 6.4 Er der k bere til andele hvar brugsretten er udlejet pa tidsbegrrenset lejeajtale, gar disse forud for genudlejning, nar den tidsbegrrensede lejeajtale oph rer. Undtaget herfra er selskabets egne andele og bodpladser. 6.5 Andelsbevis med tilh rende brugsret ma alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtaegter. Udtrredenjventeliste for leje af bodplads /overdragelse af brugsret til badplads/ tegning af andel i selskabet. 6.6 Satremt en andelshaver nsker at overdage sin andel med tilh rende brugsret, kan andelshaveren skrijtligt anmoder bestyrelsen om, at andelsbeviset med tilh rende brugsret overdrages til anden eller ny andelshaver, ejter reg/erne i nrervrerende vedtregter. Safremt selskabet ikke nsker at udnytte sin fork bsret til ot overtage pa sam me vilkor sam kan opnas has tredjemand, har andelshaveren sam alternotiv, mulighed for at vrelge at s ge om udtrredelse af selskabet(overdragelse of badpladskontrakten og ondelsbevis) ejter reg/erne i Nar bestyrelsen modtager anmodning om at overdrage et andelsbevis med tilh rende brugsret, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennaevnte tidsfrister straks s ge andelsbeviset og brugsretten overdraget til den, sam star verst pa ventelisten. Hvis denne ikke er interesse ret, tilbydes videre til den naeste pa listen og sa fremdeles. Overdragelse af andelsbeviset har f rst gyldighed nar den nye andelshavers navn er registreret i selskabets ondelshaverregister. 6.8 Nar bestyrelsen skriftligt har modtaget en andelshavers anmodning om at overdrage sit andelsbevis med tilh rende brugsret til and en eller ny andelshaver, skal bestyrelsen inden 1 maned skriftligt give den udtraedende andelshaver meddelelse, satremt det pagaeldende andelsbevis med tilh rende brugsret er overdraget til anden eller ny andelshaver. 6.9 Bestyrelsen udsteder andelsbevis og udlejer brugsretten tidsubegraenset til ny andelshaver til det for pladsen i badpladskontrakten fostlagte indskud. Vaerdien af andelsbevis og badpladsindskud afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelsen af badpladsen Overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til badplads til aegtefaelle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse fra selskabets bestyrelse, nar der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse De anf rte regler om overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til badplads gaelder i aile tilfaelde ogsa, nar andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller d dsbo eller gennem kreditorers individual forf 1gning Satremt der ikke forefindes interesserede til hvem andelsbevis med tilh rende brugsret kan overdrages, kan andelshaveren i stedet vrelge at udtrrede ejter reg/erne i Selskabet har fork bsret til at overtage andelsbevis med tilh rende brugsret pa sam me vilkar sam kan opnas has tredjemand. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset med tilh rende brugsret Satremt andelsbevis med brugsret til badplads ikke kan overdrages til anden andelshaver og selskabet ikke nsker at overtage andelen skal selskabet s ge badpladsen udlejet pa tidsbegraenset lejemal, til den, der star f rst paden af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejeren indbetales til selskabet og lejen tilfalder selskabet. 3

4 Pladsskifte (anden bad- og pladsstll)rrelse) 6.14 Skijter andelshaver bad til anden st rrelse har andelshaveren ret og pligt til at skifte til anden badpladsst rrelse i op eller nedadgaende retning, passende til den nye bad og efter anvisning af selskabet. I tilfrelde af mangel pa passende bddpladsst rrelse anviser selskabet and en bddp/ads midlertidigt. Havneafgift betales efter den aktuelle takst far den anviste bddplads. Nar den hidtidige andel med tilh rende brugsret er overdraget, udstedes nyt ande/sbevis og den nye andelshaveren indgar tidsubegrrenset badpladslejekontrakt for badpladsen, der er skijtet til. Dette grelder ikke safremt der er anvist en midlertidig bddplads. Andelshaver anmoder skriftligt selskabet om, at overdrage sin hidtidige andel med tilh rende brugsret til bddplads til and en eller ny an de/shaver jf Pladsbytte (samme bdd- og pladsst rrelse) Efter ajtale med selskabet, kan andelshavere bytte badplads. Ved pladsbytte forudsrettes, at der er tale om sam me bad- og badpladsst rrelse. Ved pladsbytte indgar begge byttende parter ny tidsubegrrenset badpladsleje-kontrakt for plodsen der byttes til, andelsbeviset for den gamle plods afleveres og der udstedes nyt andelsbevis pa pladsen der er byttet til Ved plodsskifte og pladsbytte betales indskud og havneafgift ejter greldende takst for bddpladsen der skiftes/byttes til. Salgafbdd Safremt en andelshover srelger sin bad, er han berettiget til at give k ber ret til- uanset ventelisten - at benytte badpladsen for det kalenderar, hvori overdrogelsen finder sted. Deter dag en betingelse, at k ber benytter bddpladsen til den k bte bdd og i vrigt accepterer de for brugsretten til bddpladsen og havnen greldende vilkar. Efter udl bet af denne periode har k ber ingen fortrinsret til badpladsen, medmindre han star f rst pa ventelisten Overdragelse af andelsbevis med tilh rende brugsret til bddplads kan ske til regtefrelle ogjeller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. 6.9 Der udstedes nyt andelsbevis og indgas ny tidsubegrrenset bddpladslejeajtale mel/em regtefrelle/arvtager og selskabet. Udtrredelse af andelsselskabetjindskudskontrakt/bddpladskontrakt Safremt en andelshaver ikke kan fa overdraget sin andel med tilh rende brugsret pa and en vis, kan der s ges om udtrredelse af andelsselskabet, indskudskontrakt og badpladskontrakt i henhold til nedenstaende regler. Bestyrelsen har ret og bemyndigelse til, under beh rig hensyntagen til selskabets konomi samt hensyn til den bedst mulige dispone ring af havnens badpladskapacitet, herunder markedsbehov, at erhverve andelsbeviser, indskudskontrakter og bddpladskontrakter i hen hold til Vilkarene for udtrredelse af selskabet iht. disse reg fer er nrermere fastlagt i Pris og afregning i forbindelse med udtrredelse er fastlregges jf Herudover har bestyrelsen bemyndigelse til i medf r af 6.23 at overtage oprindelige indskudskontrakter pa de i 6.23 fastsatte vilkar. 4

5 6.20 For at udtrrede af selskabet, indskudskontrakt {6.23} og tidsubegrrenset bltdplodslejeaftale (6.22} skat udtrredende have opfyldt aile fwlgende 5 betingelser: 1. Skriftligt, og sen est 30 dage fwr et regnskabsars afs/utning, have anmodet selskabet om at udtrrede of selskabet. 2. Skriftlig aftole med selskabet om udtrredelse af biidpladslejeaftalen. 3. Have afleveret sit andelsbevis til selskabet. 4. lkke vrere i restance til selskabet. 5. Bad med oft udstyr og badvogne/-stativ er fjernet fra havnens omrade eller ejermressigt overdraget til and en andelshaver eller tidsbegrrenset lejer i havnen Bestyrelsen meddeler senest 14 dage efter godkendte budgetter for kommende regnskobsar foreligger om anmodning om udtrredelse af selskab og badpladslejeaftale kan imwdekommes. Udtrredelse af selskab og tidsubegrrenset biidpladslejeoftale En andelshaver kan udtrrede at selskabet og tilhwrende tidsubegrrenset badpladslejeaftale ved at overdrage kontraktindskuddet til selskabet til maksimum kurs 50 af det i sin tid indbetolte indskud uden forrentning og er herefter frigjort fra rettigheder og forpligtelser knyttet til biidpladskontrokten. Dog grelder at bestyrelsen med henvisning til 6.12 og 6.19 kan afslii anmodningen om udtrredelse selv om budgetteret belwb til udtrredelser ikke er opbrugt. Andel shaver afleverer andelsbeviset til selskabet og er herefter frigjort fra aile rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetoles til kurs 100. Er udtrredende ondelshaver i restance til selskabet madregnes denne. Udtrredelse of indskudskontrakt lndskydere (andelshavere og ikke andelshavere)der ved hovnens etablering 1982 har tegnet indskudskontrakt uden selv pa noget tidspunkt efterfwlgende at hove haft biid liggende i havnen eller indgaet en badpladslejeaftale kan, senest den 31.december 2014 og efter forhandling med selskobets bestyrelse, frit overdroge indskudskontrakten til selskabet selv om budgetteret belwb til udtrredelser ikke eropbrugt. lndskyder er herefter frigjort for rettigheder og forpligtelser knyttet til indskudskontrakten. lndskydere der er andelshaver i selskobet afleverer andelsbevis, udtrreder af selskabet og er herefter frigjort fro aile rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrredende an de/shaver i restance til selskabet modregnes denne Med srerlig begrundelse i hvert en kelt tilfrelde samt med tidsbegrrensning pa max.l ar og under hensyntagen til selskabets wkonomi, markedssituationen og selskabets driftsforhold, kan bestyrelsen i srerlige tilfrelde dispensere fro bestemmelserne i Eksklusion Silfremt en andelshaver groft overtr<eder selskabets vedtregter eller havnens ordensreglement og efter forg<eves skriftligt palreg fro havnemyndigheden ikke fwlger pa/regget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 5

6 7.2 Sam grov overtrredelse anses blandt andet, men ikke udelukkende. 1. Gentagen overtrredelse af bestemmelser i Ordensreglement for S nderborg 2. Lystbadehavn A.m.b.a. og selskabets vedtregter. 3. Andelshaver er i restance og, trods minimum 2 skriftlige betalingspakrov, ikke har beta it det skyldige bel b elfer indgaet oftalemed bestyrelsen om beta ling af det skyldige bel b Paviselig chikan s adfrerd overfor havnens /edelse og personale, vrige ande/shovere, pladslejere og grester elfer andre sam frerdes lovligt pa havnens omrade og forudsat en direkte forhandling parte me imellem ikke har bragt den chikan se adfrerd til oph r. 5. Miskreditering af selskobet og hovnen og handlinger der kan skade selskabets og havnens omd mme. 6. Manglende iagttagelse af havnemyndighedens badpladsanvisning. 7. Manglende lovpligtig forsikring. 7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, fiilr den pagreldende har haft lejlighed til at udtale sig pa et bestyrelsesm(1lde. 7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis med tilh rende brugsret og vrige rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod at selskabet tilbagebetaler andelsindskud og biidpladsindskud jf og med fradrag af evt. restancer. Kan biidplodsindskud og andelsindskud ikke drekke det skyldige bel b kan selskabet uden yderligere varsel s ge restancen inddrevet ved inkasso. 7.5 Er ekskluderede ikke i restance til selskabet afregnes biidpladsindskud og ande/sindskud jf Generalforsamling Selskabets (1lverste myndighed er general -forsamlingen, der afholdes i S!ilnderborg Kommune hvert ar sen est den 31.januar, f rste gang 31.januar Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag pii selskabets hjemmeside, pii havnekontoret ved annoncering i /aka/avis for S nderborg omriidet og ved til hver en kelt andelshaver. Det piihviler den enkelte andelshaver at holde sin adresse opdateret has selskabet.{havnekontoret) 8.3 lndkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som (1lnskes behandlet af genera lfo rsa m I i nge n. 8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne be handles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og v<ere bestyrelsen i h<ende senest den 1. Oktober. F rste ganger den 1. oktober Dagsorden 9.1 Dagsorden for den ordin<ere generalforsamling skal mindst indeholde: 9 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forll!!bne ar 3. Freml<eggelse af selskabets reviderede arsregnskab for det forl!ilbne ar samt freml<eggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indev<erende ar 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand jvf Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af revisor 8. 8.Eventuelt 6

7 Stemmeafgivning 10.1 Stemmeafgivning foregar mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller nar mindst 10 andelshavere stiller krav he rom. 10 Stemmeret Hver badplads med dertil hllirende andelsbevis giver en stem me Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stem me pa en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog hllljst- udover sin egen andel- kan afgive stem me for 3 andelshavere. Denne begraensning gaelder ikke ved selskabets stiftelse. Vedtagelse af forslag Pa generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgar af den udsendte dagsorden eller de aendringsforsalg, der fremkommer tillovligt stillede forslag De pa generalforsamlingen behandlede sager afg res ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtaegter kraever saerligt stemmeflertal Til aendring af selskabets vedtaegter kraeves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremm dte andelshavere. Enhver aendring i disse vedtaegter skal endeligt godkendes af S nderborg Kommune, fwrend de kan traede i kraft Om det pa generalforsamlingen passerede f res en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. Ekstraordinrer generalforsamling Ekstraordinaer generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der nskes behandlet af den ekstraordinaere generalforsamling lndkaldelsen til ekstraordinaer generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage. Bestyrelse 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestaende af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vaelges pa selskabets generalforsamling for 2 ar ad gangen Suppleanter vaelges for 1 ar ad gangen Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de pa havnen hjemmehlllrende klubber/foreninger, kan ikke vaelges sam medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Satremt den 7

8 17.2 Ordensreglementet sendes tillige til 5(2!nderborg Kommune til orientering. TEGNINGSRET Selskabet tegnes afformanden eller naestformanden sammen med et medlem af bestyrelsen Aile vaesentlige dispositioner, der raekker udover det pa sidste ordinaere generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kraever enighed i bestyrelsen. Mortifikation Safremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynligg(2!r, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgaende indkaldelse i Statstidende med mindst 3 maneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget sk(2!n indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Siifremt ingen inden indkaldelsesvarslets udl(2!b har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pagaeldende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklaere det pagaeldende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begaerer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pagaeldende andelshaver indbetaler et passende depositum til daekning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v. Regnskab/revision 20.1 Selskabets regnskabsar er 1. oktober- 30. september dog saledes, at regnskabsar 2013 f01ger kalenderaret. F(2!rste regnskabsar herefter er 1. januar september 2014, naeste regnskabsar herefter er 1. oktober september 2015 og sa fremdeles Arsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vaelges af generalforsamlingen Revisors revisionsprotokollat og seneste arsregnskab sendes efter den arlige generalforsamling til orientering for byradet i 5(2!nderborg kommune Afstaelse/k!1lberet/udleje/fremleje Selskabet, subsidiaert andelshaverne, kan pa intet tidspunkt overdrage havnen, vaesentlige driftsaktiviteter eller en vaesentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af 5(2!nderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller Ianda reaier til radighed for tredjemand til formal, der ligger inden for selskabets formal jf. 2 og sam 5(2!nderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgar nye aftaler (end de der er godkendt pa overdragelsestidspunktet) vedr. 9

9 udlejning, bortforpagtning eller nldighedsstillelse, skal disse forelaegges S nderborg Kommune til godkendelse. Vedtagelse om opl sning Til vedtagelse af forslag om opl sning af selskabet kraeves, at minds! 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmaegtiget- pa generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med minds! 2/3 flertal af de tilstedevaerende andelshavere Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opl sning i vrigt vedtages af 2/3 af de fremm dte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinaer generalforsamling. Opl sning/likvidation 24.1 Satremt det saledes vedtages at opl se selskabet, vaelges en eller flere likvidatorer, der forestar likvidationen Forinden likvidationen ivaerksaettes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 maneder med henblik pa- i samarbejde med den eller deaf generalforsamlingen valgte likvidatorer- at s ge en rekonstruktion gennemf rt Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller nsker S nderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gaeld og andelskapital nsker S nderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gaeldsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver s ges afhaendet bedst muligt. F r endelig accept af et k bstilbud, skal dette med specificerede vilkar forelaegges S nderborg Kommune, der har fork bsret pa sam me vilkar. Fork bsretten skal g res gaeldende inden 6 uger efter modtagelsen af k bstilbuddet Satremt ingen (llnsker at overtage selskabets aktiver og videref re havnens drift, kan S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a. fjerne havnen Tinglysning Disse vedtaegter kan af S nderborg Kommune sam pataleberettiget begaeres tinglyst servitutstiftende pa de endeligt udmatrikulerede havneanlaeg, henholdsvis Ianda reaier. Tinglysningen skal ske med respekt af aile nuvaerende og fremtidige byrder, servitutter og pantehaeftelser, hvorom henvises til tingbogen. Saledes aendret og vedtaget pa S nderborg Lystbadehavn A.m.b.a.'s ordinaere generalforsamling den 27. marts Sam dirigent Cl~ Godkendt af S nderborg kommune den 1 1. Lt I j Navn og Titel 10 lngeoisen Dlr11ktr<lr.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Sønderborg den 27 marts 2014. Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd.

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Sønderborg 17/12-2012 Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand for referencegruppen

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Ordinær generalforsamling 27. marts 2014. Bestyrelsens bemærkninger til vedtægtsforslagene. og Spørgsmål fra andelshavere med bestyrelsens svar. Baggrund for bestyrelsens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere