Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:"

Transkript

1 Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE, ANALYSE OG VURDERING AF FORTIDSMINDER OG BYGNINGER... 3 Metode til vurdering af et fortidsminde eller en bygnings særlige betydning Beskrivelse af et fortidsminde eller en bygning Analyse... 5 Autenticitet... 5 Integritet Vurdering af fortidsmindet eller bygningens signifikans... 6 AFSNIT 2. BEVARING AF FORTIDSMINDER OG BYGNINGER... 7 Det generelle forebyggende arbejde... 7 Forebyggende arbejde for de fredede fortidsminder... 8 Tilsyn med de fredede fortidsminder... 8 Forebyggende arbejde på fredede bygninger... 9 Arbejder ud over pleje og vedligehold... 9 Istandsættelse og reparation...10 Konservering...10 Restaurering...11 Rekonstruktion/tilføjelser/ombygning...11 Dokumentation...12 Planlægning...12 AFSNIT 3. LOVGIVNING OG KONVENTIONER...12 ORDLISTE...13 EKSEMPLER...15 Eksempel 1, Vestvolden...15 Eksempel 2, Badstuestræde, København...16 Eksempel 3, Bækkemonumentet en skibssætning fra vikingetid...18

2 INDLEDNING Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper? De fredede fortidsminder og de fredede bygninger er en vigtig del af vores historie og identitet. Lovgivningen beskytter de fredede fortidsminder og de fredede bygninger mod menneskeskabt ødelæggelse men fortæller os ikke, hvordan vi må bruge dem eller, hvordan vi sikrer dem mod de skader, der opstår som følge af tidens tand. Vi er derfor nødt til at forholde os til disse spørgsmål, hvis vi ønsker at bruge disse væsentlige dele af vor kulturarv aktivt, samtidig med at deres unikke værdier bliver bevaret for eftertiden. Kulturstyrelsen anser alle dele af kulturarven for en samfundsressource. Vi er derfor åbne overfor, at de fredede fortidsminder og de fredede bygninger kan anvendes og formidles på nye måder, der både kan imødekomme brugernes ønsker og fortidsmindernes og bygningernes bevaringsbehov. Kun ved samarbejde og dialog med det omgivende samfund kan vi udvikle en differentieret forvaltning og en tidssvarende brug og bevaring af kulturarven. De bevaringsprincipper, vi præsenterer her, skal tydeliggøre det grundlag, vi træffer beslutninger om de fredede fortidsminder og de fredede bygningers forvaltning og bevaring på. Ikke to fortidsminder eller bygninger er ens. Alle beslutninger om deres brug og bevaring træffes ud fra en gennemskuelig metodik, som forholder sig til deres oprindelighed, helhed og særlige betydning. Bevaringsprincipperne bistår Kulturstyrelsens sagsbehandlere i deres daglige arbejde og skal hjælpe ejere og forvaltere af landets fortidsminder og bygninger til at forstå vores afgørelser og til at kvalificere ansøgninger og forespørgsler om deres brug og bevaring. Kulturstyrelsens forvaltning af fortidsminderne og de fredede bygninger tager udgangspunkt i den nationale lovgivning. Forvaltningen er, udover lovgivningen, samordnet med retningslinjer, som er beskrevet i de internationale konventioner og chartre vedrørende kulturarvens bevaring. Hvad består principperne af? Bevaringsprincipperne indeholder tre hovedafsnit, der redegør for de overvejelser og processer, der indgår i Kulturstyrelsens arbejde med forvaltningen af fortidsminder og bygninger. 2

3 Første afsnit beskriver den metodik, der anvendes, når vi skal træffe forvaltningsmæssige beslutninger om et fortidsminde eller en bygnings brug og bevaring. Ved at forholde os til fortidsmindets eller bygningens oprindelighed, intakthed og særlige betydning kan vi vurdere, hvor restriktive eller ikkerestriktive vi skal være, når forvaltnings- og vedligeholdelsesmæssige spørgsmål skal afgøres. Andet afsnit beskriver de overvejelser og processer, der skal lægges til grund for bevaring af fortidsminder og bygninger. Afsnittet beskriver det sæt af metoder, der kan anvendes i bevaringsarbejdet, så værdier bevares bedst muligt. Dette spænder fra forebyggende arbejde over reparationer og istandsættelser til ombygninger og tilføjelser til fortidsmindet/bygningen. Tredje afsnit indeholder en beskrivelse af det lovgrundlag og de internationale konventioner, Kulturstyrelsens forvaltning er baseret på. AFSNIT 1. BESKRIVELSE, ANALYSE OG VURDERING AF FORTIDSMINDER OG BYGNINGER Blandt Danmarks ca fredede fortidsminder og ca fredede bygninger er der med sikkerhed ikke to, som er helt ens. Selv blandt tilsyneladende identiske fortidsminder og bygninger er der alligevel forskelle i detaljer, beliggenhed, relation til omgivelserne, funktionshistorie eller symbolsk betydning. Derfor vil forvaltningen af to fortidsminder eller bygninger aldrig være helt den samme. Der er altid behov for en differentieret sagsbehandling, hvor tilladelser kan gives i én sammenhæng, men ikke i en anden. Det stiller helt særlige krav til Kulturstyrelsens afgørelser lige som det stiller krav til gennemsigtighed i de metoder, styrelsen anvender for at nå frem til en afgørelse. Udgangspunktet for at kunne træffe forvaltningsmæssige afgørelser om et givent fortidsminde eller en given bygning er, at man kender dets eller dens særlige betydning. Viden om et fortidsminde eller en bygnings særlige betydning kan opnås ved hjælp af forskellige metoder og med brug af mange typer af kilder. Ved udviklingen af Kulturstyrelsens metode til vurdering af fortidsminders og bygningers særlige betydning, har vi ladet os inspirere af den måde, UNESCO vurderer betydningen (signifikansen) af verdensarvsmonumenter på. 3

4 Metode til vurdering af et fortidsminde eller en bygnings særlige betydning Metoden, Kulturstyrelsen har udviklet til vurdering af et fortidsmindes eller en bygnings særlige betydning, består af tre trin: 1. Beskrivelse af fortidsmindet eller bygningen 2. Analyse af fortidsmindets eller bygningens: a. Autenticitet (oprindelighed/ægthed) b. Integritet (helhed/intakthed) 3. Vurdering af fortidsmindets eller bygningens signifikans (særlige betydning) Metoden er fleksibel og skal tilpasses og skaleres i forhold til det konkrete forvaltningsmæssige spørgsmål, der skal tages stilling til. 1. Beskrivelse af et fortidsminde eller en bygning Det første trin i belysningen af det enkelte fortidsmindes eller bygnings særlige betydning er en beskrivelse Hvad er det, vi står over for? Beskrivelsen af fortidsmindet eller bygningen deles op i elementer, der tilpasses til det givne fortidsminde eller bygning og det forvaltningsmæssige spørgsmål, der skal tages stilling til. Beskrivelsen skal være så objektiv og uvægtet som muligt. Beskrivelse af fortidsmindet eller bygningen eksempler på elementer 1 : Opførelsesår Størrelse og omfang Topografisk placering Funktion Teknologi/konstruktioner Delelementer Detaljering Materialer Historiske begivenheder Symbolsk betydning 1 Listen med elementer er kun vejledende og forslag og inspiration til øvrige elementer kan bl.a. ses i Fredningsgennemgangens vejledning. 4

5 Væsentlige ændringer Vedligeholdelsestilstand Sårbarhed 2. Analyse Efter at have foretaget en så objektiv beskrivelse af bygningen eller fortidsmindet som muligt, kan man gå videre til analysen. I analysedelen vægtes de relevante elementer fra beskrivelsen i forhold til begreberne autenticitet (oprindelighed/ægthed) og integritet (helhed/intakthed). Autenticitet Autenticitet er et udtryk for fortidsmindets eller bygningens ægthed og vedrører både den oprindelige og nuværende tilstand. Autenticitet kan både knytte sig til det materielle og det immaterielle som form, design, materiale og stof, brug og funktion, traditioner, teknik, placering, beliggenhed og symbolsk betydning. Autenticitet knytter sig ikke alene til fortidsmindets eller bygningens originale form eller struktur, men omfatter alle senere tilføjelser og ændringer, som besidder historisk eller kunstnerisk værdi i sig selv. Alle de transformationer, fortidsmindet eller bygningen har gennemlevet, kan altså bidrage til autenticiteten. De temaer eller elementer man valgte til beskrivelsen i trin 1, kan tillægges en høj, middel eller lav grad af autenticitet. Integritet Når de relevante temaer fra beskrivelsen er blevet vægtet i forhold til deres grad af autenticitet, vægtes elementernes grad af integritet på samme vis. Integritet er et udtryk for intakthed og/eller helhed. Altså hvor velbevarede de fysiske dele, helheder og sammenhænge er. En høj grad af integritet er et udtryk for: At en betydelig mængde af fortidsmindets/bygningens dele er intakte. At en så betydelig mængde af fortidsmindets/bygningens dele er til stede, at relationerne mellem At sammenhængen mellem fortidsmindet/bygningen og det miljø og de omgivelser, der har været en forudsætning for dets eksistens og funktion, er intakt og forståelig. 5

6 3. Vurdering af fortidsmindet eller bygningens signifikans Signifikans er et udtryk for fortidsmindets/bygningens betydning og væsentlighed. Signifikansen bedømmes ud fra en vurdering af type, historiske kontekst og udtryk set i lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt perspektiv. Signifikans er både et udtryk for kvantitet og kvalitet dvs. er der tale om et enestående fortidsminde/bygning eller om en mere almindelig type. Er der tale om et fortidsminde eller en bygning med helt særlige kvaliteter i forhold til andre lignende fortidsminder eller bygninger? Vurderingen af signifikans tager udgangspunkt i de forudgående autenticitets- og integritetsanalyser. Princippet for vurderingen kan illustreres med diagrammet i figur 1. Signifikansen af et konkret fortidsminde eller en bygning bør altid vurderes ud fra sammenligning med andre fortidsminder eller bygninger. Signifikans Høj Mest restriktivt Autenticitet Restriktivt Lav Lav Integritet Høj Mindst restriktivt Fig. 1. Princip for vurdering af et monuments signifikans I praksis vil man ikke indtegne et fortidsminde eller en bygning i et sådant diagram, men i stedet støtte sig til en sproglig vurdering. En lav grad af autenticitet og en lav grad af integritet vil stort set altid resultere i en lav signifikans. Omvendt vil en høj grad af autenticitet og integritet resultere i en høj signifikans. Generelt vil en høj signifikans medføre en forholdsvis restriktiv forvaltning dvs. at Kulturstyrelsen vil være tilbageholdende med at give dispensationer og tilladelser til f.eks. ombygninger og ændret brug. Fortidsminder eller bygninger med en middel eller lav signifikans vil medføre en mindre restriktiv 6

7 forvaltning og der vil i højere grad kunne gives dispensationer og tilladelser til f.eks. ombygninger og tilstandsændringer. AFSNIT 2. BEVARING AF FORTIDSMINDER OG BYGNINGER Alle menneskeskabte konstruktioner er under konstant påvirkning af klima, slitage og samfundsudvikling. Denne nedbrydning kan kun modvirkes ved en målrettet indsats. Skal et monument bevares for eftertiden med størst mulig autenticitet og integritet, er pleje og vedligehold nødvendigt. Afhængigt af tilstanden kan mere omfattende arbejder være påkrævet, hvis monumentets særlige betydning skal bibeholdes. Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de forskellige typer af forebyggende indsatser og handlinger, der kan udføres på et monument som led i bevaringsarbejdet. Selvom bygningers og fortidsminders særlige betydning vurderes på samme måde, når der skal træffes beslutning om bevaringsmæssige tiltag, er der alligevel så store forskelle på de to grupper, at tilsyn og forebyggende indsatser på de respektive områder vil blive beskrevet hver for sig i det følgende. Man bør være forsigtig med at godkende bevaringsmæssige handlinger på bygninger eller fortidsminder, der svækker deres autenticitet og integritet i en grad, som forringer deres særlige betydning væsentligt. Der bør tages stilling til, om ændringerne er begrundet med hensyn til bevaring eller hensyn til brug og formidling. Det generelle forebyggende arbejde For at begrænse behovet for istandsættelsesarbejder bør der, som et led i en forebyggende indsats, foretages en løbende pleje og vedligeholdelse af både fredede fortidsminder og bygninger. Det kræver et fagligt kvalificeret tilsyn udført med forskellige tidsintervaller, afhængigt af fortidsmindets eller bygningens art og karakter. Formålet med tilsynet er dels at sikre opmærksomhed om det enkelte fortidsminde/bygning hos ejeren, dels at konstatere risici mod dets beståen. Jo hurtigere en given risiko kan minimeres, jo mindre bevaringsindsats er der behov for. Handlingsplaner 7

8 På de største og mest komplicerede fortidsminder samt på alle fredede bygninger bør der, udover det løbende tilsyn, udarbejdes egentlige handlingsplaner for vedligeholdelse. Handlingsplaner for fortidsminder udarbejdes i samarbejde mellem de ansvarlige ejere og lokale eller statslige myndigheder for bygninger udarbejdes planerne i samarbejde mellem ejere og restaureringskyndige rådgivere. En handlingsplan bør indeholde oplysninger om et fortidsmindes eller en bygnings historie, særlige betydning samt fredningsværdi. Derudover bør planen rumme informationer om ejer- og administrative forhold. Handlingsplanen kan også indeholde mål for, hvordan et fortidsminde eller en bygning skal udvikle sig på længere sigt. I handlingsplanen bør den almindelige drift være beskrevet dvs. hvordan, af hvem og hvor tit vedligeholdelsen skal foregå samt, hvor tit der skal foretages tekniske tilstandsvurderinger af hele fortidsmindet/bygningen eller dele deraf samt forudseelige større arbejder. Forebyggende arbejde for de fredede fortidsminder Det forebyggende arbejde for fortidsminder omfatter primært tilsyn, pleje samt, for især de store og komplekse fortidsminders drift (Hammershus, Kalø, Gurre, etc.), udarbejdelse af handlingsplaner. Tilsyn med de fredede fortidsminder Data fra tilsynet med fortidsminderne anvendes af Kulturstyrelsen til risikoanalyser, der kortlægger art, omfang og geografisk fordeling af skaderne på fortidsminderne. Risikoanalyserne bruger styrelsen til at udpege fortidsminder, der er særligt truet af forfald og til at prioritere den forebyggende indsats både regionalt og nationalt. De kan endvidere blive brugt til udarbejdelse af målrettede informationskampagner, der kan oplyse ejere og brugere om pleje, vedligehold og formidling af de fredede fortidsminder. Pleje af fortidsminder Staten og kommunerne har pligt til at pleje fortidsminderne på offentlige arealer, men der er ingen lovmæssige krav om, at private lodsejere skal pleje deres fortidsminder. Kommunerne kan dog pleje privatejede fortidsminder uden udgift for ejeren (se museumsloven og plejevejledningen). Tilsynsmuseerne tilbyder kommunerne at udarbejde plejeplaner (mod vederlag) i forbindelse med 8

9 tilsynet. Retningslinjer for korrekt pleje af fortidsminderne fremgår af plejevejledningen, som kan downloades fra styrelsens hjemmeside. Pleje af fortidsminder inden for rammerne af plejevejledningen kræver ikke tilladelse fra Kulturstyrelsen. Forebyggende arbejde på fredede bygninger Det forebyggende arbejde for de fredede bygninger omfatter bygningssyn og vedligeholdelsesarbejder. Tilsyn med de fredede bygninger Staten skal af bevaringsmæssige og økonomiske grunde gennemføre vedligeholdstilsyn af egne fredede bygninger med to års mellemrum 2. Vedligeholdelsessynet indeholder, ligesom handlingsplanerne (jf. afsnit om handlingsplaner), oplysninger om bygningens historie og særlige betydning samt informationer om ejer- og administrative forhold. Den almindelige vedligeholdelse vil være beskrevet dvs. hvordan, af hvem og hvor tit vedligeholdelsen skal foregå samt projektering af forudseelige større arbejder. I forbindelse med fredningsgennemgangen tilbyder Kulturstyrelsen de private ejere af fredede bygninger en handlingsplan. Handlingsplanen vil rådgive om vedligeholdelse samt prissætte fremtidige byggearbejder. Almindelige vedligeholdelsesarbejder på fredede bygninger kræver ikke tilladelse fra Kulturstyrelsen. Arbejder ud over pleje og vedligehold Hvis et fortidsminde eller en bygning er så nedbrudt, at det er i fare for at miste sin særlige betydning, er det nødvendigt at udføre arbejder, der når ud over almindelig pleje og vedligehold. Beslutninger om disse arbejder skal altid tage udgangspunkt i beskrivelsen af fortidsmindet eller bygningen og en analyse af autenticitet, integritet og signifikans. Når disse forhold er grundigt beskrevne, er det lettere at identificere, hvad der især skal passes på og dermed at formulere en handlingsplan, der bedst løser den konkrete opgave, således at mindst muligt går tabt. 2 Cirkulære om vedligeholdelse af statens bygninger, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

10 Det er altså vigtigt at vurdere, hvilken indflydelse en påtænkt handling har på stedets integritet og autenticitet. Løsningens bæredygtighed såvel æstetisk, økonomisk som ressourcemæssigt bør også indgå i beslutningsprocessen. Ethvert arbejde, der rækker ud over almindelig pleje og vedligehold, medfører en ændring af fortidsmindet eller bygningen og kræver en tilladelse fra Kulturstyrelsen. Ønsker om ændringer kan, udover at være begrundet i bevaringsmæssige problemstillinger, også være et resultat af ejeres og brugeres behov, f. eks. for at moderniserer en bygning, eller af ønsket om at styrke formidlingen af det pågældende fortidsminde eller bygning. Der forekommer ofte flere typer arbejder i forbindelse med samme opgave, arbejder, som kan omfatte istandsættelse og reparation, restaurering, rekonstruktion, tilføjelse eller ombygning. Istandsættelse og reparation Istandsættelse og reparation er nødvendig, når et fortidsminde eller en bygning er så medtaget, at almindelig pleje og vedligehold ikke længere er nok til at opretholde autenticitet, integritet og signifikans. En reparation kan finde sted, når det er nødvendigt for at få gjort et svigtende element funktionsdygtigt igen, så det kan fortsætte med at opfylde sin tiltænkte funktion. Reparationer indeholder ofte elementer af restaurering eller rekonstruktion. Indebærer reparationen udskiftning af en eller flere dele, skal der som udgangspunkt anvendes samme materialer og byggeteknik som det eksisterende, hvis dette bidrager til fastholdelsen af fortidsmindets eller bygningens autenticitet og integritet. De eksisterende forhold samt det udførte arbejde, herunder de anvendte produkter og eventuelle udskiftede/tilføjede dele, skal altid dokumenteres af restaureringskyndigt personale, dvs. arkæologer, arkitekter eller bygherres faglige rådgiver. Arbejder på fortidsminder og fredede bygninger skal udføres af kvalificeret personale. Konservering Konservering kan finde sted, hvis det er nødvendigt for at fastholde enkeltelementers materiale (f.eks. en arkitektonisk udsmykning) i den eksisterende tilstand. 10

11 Konservering, der typisk vælges når der er en høj grad af autenticitet knyttet til de eksisterende materialer, har til formål at udsætte en eventuelt igangværende nedbrydning og livstidsforlænge materialet. Restaurering Restaurering udføres med det specifikke formål at afdække/reetablere et kendt kulturhistorisk element, som er eroderet, blevet overdækket eller fjernet, i stedet for at bibeholde status quo. Konsekvensen af en restaurering vil ofte være, at visse elementer af fortidsmindet eller bygningen går tabt. Ved en vellykket restaurering skal væsentligheden af de elementer, der går tabt, opvejes af væsentligheden af de elementer, de bliver erstattet med. Rekonstruktion/tilføjelser/ombygning Skal et fortidsminde eller en bygning eller dele heraf rekonstrueres, skal der være sikkerhed for, at den påtænkte ændring er i overensstemmelse med tidligere tiders forhold. Det stiller meget store krav til dokumentationen af fortidsmindets/bygningens historie, funktion og materialer. Der skal kunne sondres mellem nyt og gammelt enten visuelt eller via en formidlende beskrivelse. Rekonstruktioner bruges primært, hvis et fortidsminde eller en bygning brænder ned eller hvis der på tilsvarende vis er sket tab af betydelige dele af det eller den. Beslutninger om en rekonstruktion skal altid træffes på baggrund af en analyse af fortidsmindets eller bygningens signifikans både før og efter tabet af hele eller dele af det er indtruffet. Tilføjelser og deciderede ombygninger stiller store krav til løsningens æstetik. Løsningen rummer mulighed for, at der kan arbejdes med nutidigt formsprog eller nyfortolkning af gammelt formsprog. Materialer kan både være nutidige eller traditionelle. Kvaliteten af det tilføjede bør stå mål med det eksisterende. Tilføjelsen eller ombygningen skal som udgangspunkt kun finde sted, når der ikke er andre muligheder til at sikre en fortsat brug eller bevaring eller hvis det er en forudsætning for at fortidsmindet eller bygningen kan bevare sin funktion. Tilføjelser til særligt fortidsminder er oftest begrundet i et konstruktivt eller formidlingsmæssigt behov. For at gøre et fortidsminde mere forståeligt for de besøgende, kan det f.eks. være nødvendigt at lave en markering af manglende eller usynlige dele. 11

12 Dokumentation Skal fortidsminderne og bygningerne bevare deres historiefortællende værdi, skal alle arbejder og handlinger dokumenteres uanset omfang og art. Som opfølgning på den analyse, der altid ligger til grund for arbejdet, skal man foretage en løbende dokumentation af f.eks. indretningsspor og eventuelle påviste ændringer. På samme måde skal man registrere den byggeteknik, der er anvendt ved fortidsmindet eller bygningens opførelse og ved eventuelle senere istandsættelser. Endelig skal man dokumentere omfanget af de igangværende arbejder og angive hvilke arbejder, der udføres og med hvilke materialer. Der kan udtages prøver af de oprindelige materialer for dels at anvende dem under arbejdet, dels for at sammenligne dem med materialer fra andre fortidsminder eller bygninger. Når arbejdet er afsluttet, samles hele dokumentationen i en istandsættelsesrapport, som afleveres til Kulturstyrelsen. Planlægning For at sikre, at de fredede fortidsminder og fredede bygninger vedbliver at være en samfundsressource, skal de inddrages i planlægningen på en balanceret måde, så deres autenticitet og integritet i videst muligt omfang respekteres, samtidig med at der tages hensyn til den generelle samfundsudvikling. AFSNIT 3. LOVGIVNING OG KONVENTIONER Bevaringsprincipperne i dette dokument sigter mod at være så overordnede og generelle, at de kan anvendes på både de fredede fortidsminder og de fredede bygninger. Principperne er ikke en endelig drejebog til de mange aspekter af bevaringsarbejdet og i praksis bliver den relevante lovgivning og tilknyttede vejledninger også inddraget i forbindelse med de forvaltningsmæssige beslutninger. Der knytter sig forskellige lovgivninger, konventioner og faglige traditioner til fortidsminder og fredede bygninger. Fortidsminder er bl.a. omfattet af museumsloven, der i 2001 implementerede Maltakonventionens principper Fredede bygninger betragtes forvaltningsmæssigt som arkitektonisk kulturarv og er bl.a. omfattet af bygningsfredningsloven, der i 1987 implementerede Granada-konventionens principper. I begge tilfælde skal man endvidere forholde sig til relevante vejledninger. Visse typer af fortidsminder er automatisk fredet ifølge museumsloven, andre forudsætter en særlig udpegning. En lang række fortidsminder er ikke fredet, men er alligevel beskyttet gennem museumsloven. 12

13 Bygninger fra før 1536 er automatisk fredet, mens andre først fredes, når bestemte krav i bygningsfredningsloven er opfyldt. Et fredet fortidsminde og en fredet bygning kan være sammenbygget, så flere love har virkning. Det ser man f.eks. ofte på borge og slotte, som i mange tilfælde er anlagt på et fredet voldsted. Enhver ændring af de fredede fortidsminder og de fredede bygninger kræver en tilladelse fra Kulturstyrelsen. Istandsættelse af fortidsminder, hvor der sker indgreb i selve fortidsmindet, udføres af Kulturstyrelsen efter delegation fra Kulturministeren. Det er styrelsens opgave at sikre, at der altid forvaltes efter proportionalitetsprincippet, dvs. at der anvendes en passende mængde ressourcer til udredningen af det enkelte monument. Kommer hensynet til beskyttelse af kulturarven i konflikt med andre offentlige interesser, skal beskyttelsen af kulturarven vejes op mod hensynet til almenvellet. ORDLISTE Autenticitet Oprindelighed; ægthed; vedrører både fortidsmindets/bygningens oprindelige og nuværende tilstand. Autenticitet kan både knytte sig til det materielle og det immaterielle. En reparation, en ændring eller en senere tilføjelse vil ofte anses for autentisk, hvis den er udført i samme eller tilsvarende materialer og efter samme håndværksmetode som originalen, men kan også være udført i andre materialer og efter andre metoder. Kravet er, at elementet besidder ægthed; altså ikke udgiver sig for at være originalt eller ældre uden at være det. Alle de transformationer et fortidsminde/bygning har gennemlevet kan bidrage til monumentets autenticitet. Autenticitet kan også knytte sig til fortidsmindets/bygningens funktion og symbolske betydning. Bevaring Alle arbejder på fortidsminder/bygninger, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse og pleje, og som medvirker til at bevare deres autenticitet og integritet. 13

14 Bæredygtighed Forvaltning som sikrer den langsigtede bevaring bedst muligt. Granadakonventionen Granadakonventionen, Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Europarådet, Granada-konventionen omhandler beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Konventionen definerer de objekter, som skal beskyttes, og udstikker rammerne for den nødvendige nationale lovgivning. Desuden forpligter konventionen deltagerne til at udforme bevaringspolitikker, som skal integrere bevaringen i andre forvaltningsområder samt regulere den nutidige brug af den arkitektoniske kulturarv. Integritet Fuldkommenhed; helhed. Integritet omhandler både fortidsmindet/bygningen og omgivelserne, og er et udtryk for: At en betydelig mængde af alle fortidsmindets/bygningens dele er til stede i en sådan grad, at fortidsmindet/bygningen kan forstås. At en betydelig mængde af alle fortidsmindets/bygningens dele er intakte. At relationerne mellem fortidsmindets/bygningens dele er opretholdt. Maltakonventionen Maltakonventionen (eller Valettakonventionen), European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, Europarådet, Maltakonventionen omhandler beskyttelse af den arkæologiske kulturarv. Konventionen giver en definition af den arkæologiske kulturarv og beskriver dels hvordan denne kulturarv skal bevares, dels hvordan undersøgelse af den skal foregå. Desuden beskæftiger konventionen sig med, hvordan videnskabelig information skal indsamles og tilgængeliggøres, også til offentligheden. Signifikans Fortidsmindets eller bygningens særlige betydning sammenlignet med andre tilsvarende fortidsminder eller bygninger set ud fra deres oprindelighed/ægthed (autenticitet) og deres fuldkommenhed/helhed (integritet). 14

15 EKSEMPLER Eksemplerne er tænkt som en introduktion til metodikken i bevaringsprincipperne. De omhandler ældre sager, og derfor er det ikke de anførte beskrivelser, analyser og vurderinger, som blev lagt til grund for de oprindelige afgørelser. I forbindelse med en konkret sagsbehandling ville man muligvis gå grundigere til værks med hensyn til beskrivelse og analyser samt træffe en afgørelse med mere uddybede begrundelser. De elementer, som behandles i analyserne af autenticitet og integritet i eksemplerne, er blot et udvalg af flere mulige, se afsnit 1. Eksempel 1, Vestvolden Ansøgning om tilladelse til etablering af handicapsti og bænk på voldkronen. Beskrivelse Københavns befæstning med Vestvolden er på verdensplan et af de største og bedst bevarede fæstningsanlæg fra det 19. århundrede. Byggeriet blev påbegyndt i 1886, og det tog mere end 10 år at færdiggøre hele anlægget. I 1909 udvidedes fæstningen med Tunestillingen. Den militære brug afsluttedes først i 2005, da militæret forlod Ejbybunkeren, som havde været kommandocentral for Københavns luftforsvar siden Vedligeholdelsestilstanden for selve anlægget er god, mens plejen på store områder er jævn til slet. Autenticitet 1. Topografi høj 2. Form høj 3. Funktion middel 4. Materialer høj 5. Konstruktion høj Integritet 1. Intakthed høj 2. Relation til omgivelser høj 3. Manglende elementer høj (der mangler meget få elementer) 4. Trusler høj (der er få trusler, da anlægget er fredet) Signifikans 15

16 Signifikansen må betegnes som meget høj. Det betyder, at forvaltningen af Vestvoldens fredning bør være meget restriktiv. Eksempel på afgørelse Københavns befæstning er nu under revitalisering, og der skabes ny opmærksomhed og etableres ny formidling omkring anlægget. Der skal således indrettes besøgscenter i Ejbybunkeren. I denne forbindelse foreslås det, at der etableres en handicapsti til voldkronen og placeres bænke langs stien og på voldkronen. Stien kan godkendes, i det omfang den kan følge de oprindelige ramper, og belægningen kan udføres som oprindeligt. Stien kan føres op til kanondækket, men ikke op på voldkronen, med mindre volden på dette sted i forbindelse med etableringen af Ejbybunkeren er blevet forvansket af anlægsarbejderne. Bænke kan opstilles langs stien, men ikke på voldkronen. Der bør ikke opstilles håndlister langs stien. Der lægges vægt på, at de valgte løsninger er reversible, d.v.s. at de kan fjernes og anlægget kan føres tilbage til sin oprindelige skikkelse. Eksempel 2, Badstuestræde, København Ansøgning om tilladelse til opsætning af kvist. Beskrivelse Opførelsesår: ca Fredningsomfang: Forhus med sidehus Beskrivelse: Tidstypisk, klassicistisk byhus, beboelse med butik, 6-fags byhus, 4 etager med høj kælder og heltag (tegl), grundmuret hus, pudset facade, tilbagelæggende udsmykning, delvist udnyttet loftsetage, 1 kvist mod gade og 2 mod gården, 1 nyere skorsten. Væsentlige ændringer: der mangler en skorsten, der er opsat en kvist, delvist indrettet loftsetage, nyere vinduer i 3 fag i stueetage Autenticitet 1. Topografisk placering høj (som en del af husrækken af samtidige huse) 2. Form høj 3. Funktion høj 16

17 4. Materialer middel 5. Konstruktion høj (uændret konstruktion) Integritet 1. Anlæggets intakthed høj 2. Relation til omgivende landskab høj 3. Manglende elementer høj (der er mange oprindelige elementer) 4. Tilstedeværelse af trusler høj (d.v.s. der er ingen trusler) Signifikans Ejendommen må umiddelbart tillægges en høj signifikans, idet den har stor betydning for facaderækkens helhed. Der kan dog findes begrundelser for at være mindre restriktiv: Tagetagen er udnyttet i forvejen og der er allerede en kvist. Huset er ikke unikt, fordi der er mange andre lignende huse fredet i København. Selv om det i første omgang forekommer at være et hus med meget høj autenticitet, der burde resulterer i en meget restriktiv forvaltning, ender man alligevel med at imødekomme ansøgningen. Grunden hertil er bl.a. en konkret vurdering af, at der allerede er foretaget ændringer i ejendommen, men også, at der er mange lignende huse, som er fredet i København. I et hus, som er 200 år gammelt, kan man ikke regne med en særlig høj autenticitet, da der bl.a. er ændret køkkener og indlagt varme. Der vises hensyn til moderniseringskrav, for at bygningen kan fungere som bolig. Eksempel på afgørelse Styrelsen finder at husets autenticitet svækkes ved opsætning af de to kviste. Dog er tageetagen delvist udnyttet og taget forsynet med en kvist allerede. Da huset er højt og forholdsvist smalt, vil placeringen af kvistene på taget underbygge denne kvalitet og ud fra et arkitektonisk synspunkt styrke det vertikale element. Kulturstyrelsen giver derfor tilladelse til det ansøgte projekt under forudsætning af, at de to kviste ud mod gaden udformes som nøje kopier af den eksisterende kvist. Der skal til styrelsens godkendelse fremsendes detaljeret tegninger af de nye kviste. Kvistene skal placeres mellem spærene så overskæring af spær undgås. Den langsgående bindingsværksvæg skal opretholdes, da den underbygger den oprindelige planløsning og rumstruktur. 17

18 Eksempel 3, Bækkemonumentet en skibssætning fra vikingetid Ansøgning om tilladelse til ændring af fortidsmindet i forhold til museumslovens 29 e. Ændringen består i at erstatte manglende sten med plader i cortenstål udskåret som silhuetter af sten. Formålet er formidling/forståelse af anlægget. Beskrivelse Bækkemonumentet indgår i projektet Danmarks Oldtid i Landskabet. Monumentet anses for unikt i Danmark. Landskabeligt repræsenterer Bækkemonumentet tre perioder: 1) En bronzealderhøj beliggende tæt op mod skibssætningen 2) Skibssætningen (inkluderer runesten) 3) Hærvejen passerer igennem skibssætningen Autenticitet 1. Topografisk placering høj 2. Form middel 3. Funktion høj (symbolfunktion) 4. Materialer middel 5. Konstruktion høj (uændret konstruktion) Integritet 1. Anlæggets intakthed middel 2. Relation til omgivende landskab høj 3. Manglende elementer middel 4. Tilstedeværelse af trusler lav (ingen trusler) Signifikans Fortidsmindet har, i kraft af de gennemsnitligt set høje niveauer af autenticitet og integritet, en høj signifikans. Derfor bør ansøgninger f. eks. i forhold til dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 (100 m beskyttelseslinien) behandles meget restriktivt. 18

19 Eksempel på afgørelse Den foreliggende ansøgning kunne dog imødekommes. Ændringen havde til formål at råde bod på den kun middelgode integritet med hensyn til intakthed og manglende elementer. Således gav ændringen de besøgende en nemmere opfattelse af anlæggets form og dermed en bedre forståelse af anlæggets arkitektur og dets sammenhæng med landskabet. Der blev lagt vægt på, at ændringen var reversibel, idet stålpladerne blev funderet så overfladisk, at der ikke er sket skade på de jordlag, som lå under græstørven. 19

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Huskonsulenten. Formålet. Tilbuddet

Huskonsulenten. Formålet. Tilbuddet Huskonsulenten er et servicetilbud til alle slags ejendomme i by og på land: villaer, etageejendomme, landbrugsejendomme, industri- og erhvervsbyggeri samt fredede og bevaringsværdige bygninger. Efter

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Begreber og metoder til restaurering fra bygningspleje til renovering byggeri til-/om-/nybyggeri

Begreber og metoder til restaurering fra bygningspleje til renovering byggeri til-/om-/nybyggeri side 1 af 8 2008.09.10 Arkitekturpolitik Projektorganisationens tilgang i bevaringsværdige bygninger og miljøer Begreber og metoder til restaurering fra bygningspleje til renovering byggeri til-/om-/nybyggeri

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere