DIODORUS MESTERARGUMENT FIRE MODERNE REKONSTRUKTIONER. Speciale for. Kandidatgraden i Filosofi. Afleveret til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIODORUS MESTERARGUMENT FIRE MODERNE REKONSTRUKTIONER. Speciale for. Kandidatgraden i Filosofi. Afleveret til"

Transkript

1 Abstract This Master Thesis focal point is Master Argument formulated by the philosopher Diodorus Cronus. More specific the focus is whether it is possible to reconstruct the argument based upon modern logical principles. The ancient Master Argument consists of three premises. Diodorus himself formulated the negation of the third premises as the conclusion of the argument. Many ancient and modern philosophers formulated the thesis that the conclusion implies logical determinism or fatalism. Whereas others has speculated that the Master Argument forms the basis for Diodorus definition of the possible. Even though the meaning of the Master Argument was rumored to be once so widely accepted that it was a favorite dinner-topic, modern philosophers does not share a uniform interpretation of it s meaning. This Master Thesis contributes to this philosophical debate. The first part of the analysis presents the historical context of Diodorus and the Master Argument. Herein a short presentation of the relation between Aristotle s Seabattle Argument and the Master Argument and the relationships importance for Master Argument. This is followed by an in-depth analysis of four modern reconstructions of the Master Argument - A. Prior, J. Hintikka, N. Rescher, and R. Gaskin - where the problematic issues regarding a reconstruction is emphasized. These troublesome issues are ascribed to the fact that reconstructions does not rely upon a well-defined conception of truthbearers. Finally a comparative analysis is presented. This concludes that although the reconstructions share some structurally similarities on two, of the three, premisses none of these constitutes a basis for a widely accepted reconstruction. Furthermore it is concluded that none of the four reconstructions calls for a rejection of the Law of the Excluded Middle, nor the Principle of Bivalence. Finally, a critical overview of the relation between the Master Argument and the notion of Branching Time is presented and the bearing the ontological and logical reasons for accepting Branching Time have on the Master Argument.

2 DIODORUS MESTERARGUMENT FIRE MODERNE REKONSTRUKTIONER Speciale for Kandidatgraden i Filosofi Afleveret til Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Under vejledning af Jan Riis Flor Indleveret af Martin Falck-Hansen April 2005 Antal normalsider: 97 Antal anslag:

3 Indhold Indhold 1 Indledning Indledning Problemformulering Filosofisk Motivation Metode Teorivalg Afgrænsning Notation Specialets struktur Læsevejledning Diodorus Kronus Indledning Den historiske kontekst Diodorus og Aristoteles Mesterargumentet Sandhedsbærende enheder Diodorus modallogik Determinisme og Fatalisme Rekonstruktioner Indledning Priors rekonstruktion Sandhedsbærende enheder Den første rekonstruktion

4 INDHOLD i Den anden rekonstruktion Kritik af Prior Hintikkas rekonstruktion Sandhedsbærende enheder Reskonstruktionen Kritik af Hintikka Reschers rekonstruktion Sandhedsbærende enheder Reskonstruktionen Kritik af Rescher Gaskins rekonstruktion Sandhedsbærende enheder Den første rekonstruktion Den anden rekonstruktion Kritik af Gaskin Delkonklusion Tværgående analyse Indledning Sammenligning af de fire rekonstruktioner Gennemgang af de natursproglige udsagn Gennemgang af de formelle udtryk Afvisning af Mesterargumentet Diskussion af første præmis Diskussion af anden præmis Diskussion af tredie præmis Konsekvenser af afvisningen Determinisme eller fatalisme Afvisning af det udelukkede tredies princip Forgrenet tid Delkonklusion Konklusion Samlet konklusion Perspektivering

5 Litteratur 114 A Detaljeret oversigt 118

6 Kapitel 1 Indledning

7 KAPITEL 1. INDLEDNING Indledning Vi lever i en kultur, hvor det potentielle spiller en stor rolle. Det potentielle dækker over en lang række begreber, der i dagligdagen anes som værende simple. Men sættes begreberne ind i en filosofisk kontekst, stiger kompleksiteten, og sammenhængene går fra at være simple og intuitive til at være mere nuancerede og abstrakte. Fraser som intet er umuligt, du kan hvad, du vil, du er din egen lykkes smed osv. er grundsten i vores selvopfattelse. Men dybt nede i os selv, ved vi godt, at det ikke forholder sig således, og at der er begræsninger på mulighederne, da verden ellers ville se meget anderledes ud. Det faktum at der eksisterer muligheder, som aldrig opfyldes eller kan imødekommes, er klassiske, filosofiske problemstillinger. Denne tankegang illustreres ved hjælp af et eksempel 1. Hanne vil være den første kvindelige statsminister i Ruritanien 2. Alle hendes venner siger til hende, at det ikke kan lade sig gøre, men hver især begrunder de det forskelligt. Een begrunder det med, at man skal være en god taler, hvilket hun ikke er. Hanne svarer, at det kan hun lære. En anden siger, at der netop er indført en lov som forbyder kvinder at bestride højtstående offentlige embeder. Hanne svarer, at love kan ændres. En tredies argument er, at hun ikke kan bestride embedet, fordi hun kun er seks år gammel. Til dette svarer Hanne, at hun er villig til at vente. Ingen af de tre indvendinger, fratager Hanne muligheden for at få opfyldt sit ønske. Men antag at en af hendes venner siger: Du kan ikke blive den første kvindelige statsminister i Ruritanien, fordi der allerede har været en. Dette argument kan Hanne ikke imødegå på nogen måde, hvilket netop viser, at der i alle muligheder ligger begræsninger. Sammenhængen mellem nødvendighed og mulighed er blevet analyseret siden antikken inden for filosofi og modallogik. Den græske filosof Diodorus Kronus 3 var en af de første, der satte begreberne i en kontekst, som hæver sig op på et mere abstrakt niveau. Resultatet af Diodorus overvejelser omkring sammenhænge imellem tid og modalitet, er samlet i Mesterargumentet. Vi kender kun fragmenter af Diodorus og Mesterargumentet, men alligevel er hans begreber gennem tiden blevet gransket nøje af forskellige filosoffer, der ved hjælp af nye indgangsvinkler har forsøgt at rekonstruere Mesterargumentet. Mesterargumentet var allerede berømt i antikken, øjensynligt fordi det beviser den deterministiske eller endog den fatalistiske grundtese, at alt nu er fastlagt og vil ske, uanset hvad vi gør. 1 Eksemplet er taget fra (Denyer 1999, pp ). 2 Ruritanien er et opdigtet land i Europa, som er lavet af Anthony Hope. Se f.eks. *http://www.answers.com/topic/ruritania 3 Den græske stavemåde er Diodoros. Jeg bruger den latinske stavemåde, som er gængs på dansk.

8 KAPITEL 1. INDLEDNING 2 Grunden til at Mesterargumentet stadig virker appellerende for filosoffer i dag er, at det udover at udtrykke sammenhænge som anses for sande, ligeledes fremstår tvetydigt og uafklaret på flere områder. Derfor synes Mesterargumentet stadig åbent for fortolkning, hvilket har fordret adskillige forsøg på rekonstruktioner. I dette speciale vil Diodorus klassiske Mesterargument være udgangspunktet. Mere præcist vil jeg undersøge, hvordan Mesterargumentet kan rekonstrueres med moderne logiske principper, samt i hvilken grad det kan betegnes som et gyldigt argument qua den manglende konsensus blandt moderne filosoffer. 1.2 Problemformulering På baggrund af de skitserede problematikker er jeg kommet frem til følgende problemformulering: Er det muligt at foretage en rekonstruktion af Diodorus Mesterargument ud fra moderne logiske principper? For at besvare problemformuleringen benyttes følgende spørgsmål som struktur på specialet: Er det muligt for filosoffer, der anvender moderne logiske principper, at levere en overbevisende rekonstruktion af Mesterargumentet? Er det muligt at identificere afgørende faktorer, der resulterer i, at de undersøgte rekonstruktioner fejler? Hvori består rekonstruktionernes strukturelle ligheder såvel som forskelligheder? Giver rekonstruktionerne grund til at afvise det udelukkede tredies princip? Er den forgrenede tidsopfattelse en hjælp i tolkningen af Mesterargumentet? 1.3 Filosofisk Motivation Filosofisk set er Mesterargumentet interessant, fordi det i antikken blev betragtet som noget så alment, at det blev diskuteret ved middagsselskaber 4, mens det i dag volder moderne 4 Se (Bobzien Fall 2004) og (Gaskin 1995, p. 220).

9 KAPITEL 1. INDLEDNING 3 logikkere store problemer. Samtidig ved man, at Mesterargumentet var bredt accepteret blandt antikke filosoffer, hvorimod der i dag ingen konsensus hersker. Tvetydighederne illustreres af de mange, forskellige forsøg på rekonstruktioner, hvor de individuelle tolkninger forstærker diskussionen. Mesterargumentet består af tre præmisser, hvor negeringen af den tredie præmis, opfattes af Diodorus selv som konklusionen på argumentet. Et centralt stridspunkt er netop tolkningen af Mesterargumentets præmisser. De tre præmisser er hver for sig acceptable, fordi de hver især udtrykker et gyldigt udsagn. Mesterargument hævder imidlertid at de tre præmisser indgår i et trilemma, og derved tvinges man til afvise den ene. Mange filosoffer har gennem tiden udlagt Mesterargumentet som argument for fatalismen, altså det filosofiske standpunkt at alle vores handlinger er forhåndsbestemte. Hvis det er muligt at give et tvingende argument for fatalisme, har det vidtrækkende konsekvenser. Netop Diodorus afvisning af den tredie præmis udlægges som et fatalistisk argument. Blandt filosoffer er der en vis interesse i at rekonstruere argumentet i dets fulde længde. Grunden hertil er ikke udelukkende en historisk interesse, men at Mesterargumentet er velegnet i modallogik i forsøget på at blande aletiske og temporale begreber. Nogle af de filosoffer, der har forsøgt at rekonstruere argumentet er A. Prior, R. Gaskin, N. Rescher og J. Hintikka, der er ophav til de rekonstruktioner, som vil blive behandlet i dette speciale. 1.4 Metode Jeg vil i det følgende skitsere de følgende indgangsvinkler, jeg har anvendt for at skabe klarhed over Diodorus Mesterargument. Grundlaget for mit speciale er overvejende teoretisk, fordi jeg tager udgangspunkt i filosofiske værker. Primærlitteraturen er de fire rekonstruktioner, mens sekundærlitteraturen består af diverse analyser, kritik og sammenligninger af rekonstruktionerne. Til trods for at prominente filosoffer har understreget Mesterargumentets vigtighed, er litteraturen yderst begrænset. En søgning i The Philosophers Index på emnet Diodorus Cronus giver kun 30 hits 5. Mens en søgning på Diodorus Cronus kun giver 38 hits på scholar.google.com 6. Derfor har de bibliografiske referencer i de forskellige værker fungeret som gode inspirationskilder til yderligere litteratur. I et forsøg på erhverve yderligere viden har jeg via konsulteret med flere af de 5 Fordelt således: Journals:21,Peer-Reviewed Journals:17,Books 5,Chapters/Essays 4. Grunden til at der er mere end 30 er at nogle af værkerne optræder under flere kategorier 6 Heraf er en stor del referencer til Stanford Encyclopedia of Philosophy.

10 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 forfattere, der har været involveret i Mesterargumentet. Her har bl.a. Denyer og Bobzien været meget behjælpelige med at sende artikler. Jeg har endvidere haft kontakt med Peter Øhrstrøm, som er en af de eneste danskere, der har forsøgt sig med en rekonstruktion. Desværre kunne han ikke bidrage med yderligere litteratur, og havde hverken kendskab til danske eller udenlandske afhandlinger af interesse om emnet. Dog var Peter Øhrstrøm i stand til at bekræftige nogle af mine egen hypoteser om emnet, hvilket var en stor hjælp i processen. I specialet forudsættes et vist kendskab til første ordenslogik, dels til hvordan disse systemer virker og dels til standardproblemer og indvendinger Teorivalg Grundlaget for analysen af Mesterargumentet bygger på rekonstruktioner. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i fire filosoffer, som hver har udformet interessante rekonstruktioner, der repræsenterer bredden i feltet 7. Den første filosof er amerikaneren Arthur Prior (født 1914, død 1969), der kendes som ophavsmanden til moderne tidslogik. Hans rekonstruktion betegnes af andre filosoffer som værende katalysator for den moderne interesse for Mesterargumentet, hvilket ligeledes er mit argument for at medtage den. Den finske logiker Jaakko Hintikka (født 1929) har ydet væsenlige bidrag til den semantiske forståelse af modallogik. Hintikka anses som pionær indenfor udforskningen af modallogikkens filosofiske anvendelse. Hintikkas rekonstruktion adskiller sig, fordi den indeholder en interessant analyse af forholdet mellem Aristoteles og Diodorus. Jeg finder den relevant som en videreudvikling af Prior. Dette skyldes i høj grad, at Hintikka forholder sig kritisk til Priors første forsøg på en rekonstruktion, og hvor de identificerede svagheder resulterer i en revidering fra Priors side. Netop grundet det faktum at Hintikka må opfattes som medvirkende årsag til Priors revurdering, gør Hintikka aktuel. Den tredie filosof er amerikaneren Nicholas Rescher (født 1928), der har skrevet en række bøger inden for filosofihistorie, logik, erkendelsesteori og etik. Reschers rekonstruktion adskiller sig fra de øvrige, fordi han opfatter følge-relationen i den anden præmis markant anderledes, hvilket efter min mening retfærdiggør inkluderingen. Den sidste filosof er englænderen Richard Gaskin (født?) 8. Han er professor ved U- 7 Se endvidere bilag A for en detaljeret oversigt over forholdet mellem de vigtigste rekonstruktioner gennem tiden - heriblandt også nogle der ikke behandles i dette speciale. 8 Det har ikke været muligt at finde Gaskins fødselsår, hverken i litteratur eller via søgemaskiner.

11 KAPITEL 1. INDLEDNING 5 niversitetet i Liverpool, og forsker indenfor forståelsen af semantik i antikken og middelalderen, Frege, metafysik og filosofihistorie. Gaskins rekonstruktion er meget omfattende og forholder sig til tidligere rekonstruktioner, herunder de ovennævntes. Forcen er netop Gaskins kendskab til tidligere indvendinger, hvilket gør ham istand til at undgå forgængernes svagheder. Oprindeligt havde jeg også valgt Øhrstrøms rekonstruktion, for at inddrage den danske tilgang. Fravalget skyldes manglende kritik og kommentarer, hvilket gør den svær at placere. Specialets plads- og tidsbegrænsing var medbestemmende for dette fravalg. Udover de fire originale rekonstruktioner, vælger jeg at gøre brug af andre værker, der både diskuterer og videreudvikler de fire rekonstruktioner. Det er dog kun de vigtigste filosoffer (dvs. de mest relevante i forhold til min problemstilling), der vil blive kommenteret nærmere på. John Sutulas artikel er en grundig sammenligning af Priors, Hintikkas og Reschers rekonstruktioner, hvilket naturligvis gør den til et oplagt valg. Denne artikel blev først fundet ret sent i forløbet og blev derfor brugt til at underbygge min argumentation. Det at Sutula har valgt at koncentrere sig om de samme rekonstruktioner, bekræfter min opfattelse af, at disse rekonstruktioner betragtes som centrale. Nicholas Denyer har udformet sin egen rekonstruktion af Mesterargumentet, men for mig adskiller den sig ikke væsenligt fra Prior, og viser derfor ikke feltets brede, hvilket gør den irrelevant for specialet. Jeg har dog gjort brug af mange argumenter og diskussioner fra hans arbejde, fordi han fremstår mere filosofisk end Prior. Jules Vuillemin har ligeledes lavet en rekonstruktion af Mesterargumentet, som blandt andet har virket som inspirationskilde for Gaskins rekonstruktion. Gaskins rekonstruktion opfatter jeg dog som mere gennemarbejdet, da den forholder sig til langt flere rekonstruktioner. De overvejelserne som Vuillemin gør i forbindelse med sin rekonstruktion, har jeg fundet anvendelige til at belyse Prior og Gaskin. Især i forbindelse med kritik og forståelse af de fire rekonstruktioner har jeg gjort sporadisk brug af adskillige filosoffer. Herunder tæller Benson Mates, Torben Breüner, Karsten Friis Johansen, Joseph Vidal-Rosset, Susan Bobzien, Richard Sorabji, Michael J. White, Jack Copeland, Steven M. Cahn, Lars Gundersen, Richard Kirkham, Richard McKirahan, Mauro Dorato, Georg H. von Wright, Eduardo Zeller og David Sedley. Herudover kommer henvisninger til alment kendte filosofiske værker.

12 KAPITEL 1. INDLEDNING Afgrænsning Specialet tager afsæt i en kritisk, filosofisk vinkel med fokus på de modallogiske begreber fremfor de filosofihistoriske perspektiver. Afgrænsningen fra argumenter af historisk karakter gør, at min argumentation flere steder i specialet kunne have været mere stærkere. Dog er valget meget bevist fra min side, da inddragelse af f.eks. Aristoteles filosofi både vil være for omfattende og samtidigt trække fokus væk fra mit interesseområde. Da jeg ikke har kendskab til oldgræsk, har også valgt at se bort fra diskussioner omkring betydningen af ord og fraser. Forståelsen af de græske ord har naturligvis en betydning i forståelsen af Diodorus originale argument, men i den modallogiske forståelse har min manglende sprogforståelse mindre betydning, da de fleste værker er på engelsk. I forbindelse med tolkningen har jeg valgt udelukkende at anvende klassisk logik. 1.5 Notation Igennem specialet vælger jeg overordnet at følge de enkelte forfatteres notation. Dog omskriver jeg notationen som Prior og Rescher anvender 9 og istedet anvende den notation der oftest anvendes i dag 10. Dette er udelukkende gjort for at lette sammenligningen af rekonstruktionerne, samt det faktum at denne notation er det mest gængse i dag. Beviserne har jeg valgt at gengive i Lemmon-stil. Jeg har valgt at anvende betegnelserne om temporal definitte og ikke-definitte sætninger i alle fire rekonstruktioner for at lette forståelsen ved at bruge de samme begreber. Man kalder de tre sætninger i Mesterargumentet for præmisser af historiske grunde til trods for, at Diodorus prøver at afvise den tredie sætning 11. Jeg har valgt at følge denne tradition i specialet. Specialets citater er holdt på originalsproget. Dog har jeg som en hjælp til læseren foretaget en dansk oversættelse af tyske og franske citater. Samtidigt oversætter jeg alle de natursproglige sætninger i præmisserne til dansk for nemmere at kunne diskutere og bruge dem. 9 Denne notation kaldes ofte for præfix. 10 Denne notation kaldes ofte for infix. 11 J.f. (Gaskin 1999, p. 209).

13 KAPITEL 1. INDLEDNING Specialets struktur Figur 1.1: Kilde: Egen tilvirkning.

14 KAPITEL 1. INDLEDNING Læsevejledning Afsnit 1 giver en introduktion til specialet ved at præsentere specialets problemformulering og give en baggrund for fokusområde, metodeovervejelser og afgrænsning. Afsnit 2 indeholder en beskrivelse af Diodorus Kronus med fokus på hans liv og naturligvis hans Mesterargument, der er hele specialets omdrejningspunkt. Derudover gives et overblik over Diodorus øvrige filosofi samt forholdet til Aristoteles filosofi. Afsnit 3 har til formål at kortlægge de fire udvalgte rekonstruktioner af henholdsvis Prior, Hintikka, Rescher og Gaskin. I gennemgangen af de forskellige rekonstruktioner belyses filosoffens opfattelse af sandhedsbærende enheder, fordi svaghederne kan identificeres. Der inkorporeres tillige kritik og kommentarer fra andre filosoffer. Afsnit 4 indeholder en komparativ analyse af de fire rekonstruktioner. Formålet er at afdække de strukturelle ligheder og/eller forskelligheder mellem rekonstruktionerne. Herudover indeholder afsnittet en diskussion af de tre præmisser for at analysere, hvorvidt det er korrekt at afvise den tredie præmis, eller om der i dag kan argumenteres for at afvise den første eller anden præmis. Endelig vurderes to måder at undslippe konklusionen. Afsnit 5 vil være en samlet konklusion og perspektivering.

15 Kapitel 2 Diodorus Kronus

16 KAPITEL 2. DIODORUS KRONUS Indledning Dette afsnit har til formål at give en introduktion af Diodorus og hans Mesterargument (Græsk: κνρɛων λôγωσ). Afsnittet indledes med en kort præsentation af den historiske kontekst omkring Diodorus, efterfulgt af en beskrivelse af Mesterargumentet, hvor fokus er på opbygning og de sandhedsbærende enheder. Afslutningsvis beskrives Diodorus modalsystem, herunder diskussionen omkring fatalismen. 2.2 Den historiske kontekst Som det er tilfældet med mange antikke filosoffer, er der en del kontrovers omkring Diodorus. Grunden er, at vi kun kender ham igennem fragmenter af andre antikke og middelalderlige forfattere, der hverken var særlig præcise eller havde et dybdegående kendskab til ham. Dog synes der at være en vis konsensus om, at han levede fra f.v.t. 1 og var født i Iasos, Grækenland (det nuværende Tyrkiet). Han fik fem døtre 2 der alle blev logikkere: Menexene, Argeia, Theognis, Artemisia and Pantacleia. Diodorus bar tilnavnet Kronos ( ω Kρωνωσ ). Dette tilnavn skal ikke forstås som at have noget at gøre med tid, men stammer ifølge Sedley 3 fra Diodorus læremester Apollonius, der bar det samme tilnavn. Dette kan oversættes til den gamle knark eller særling, og må anses for at være et øgenavn. Diodorus beskrives således af en antik kilde: There are also other pupils of Eubulides, among whom is Apollonius Cronus, who was the preceptor of Diodorus of Iasos, the son of Aminias; and he too was surnamed Cronus, and is thus mentioned by Callimachus in his epigrams: Momus himself did carve upon the walls, Cronus is wise. And he was a dialectician, and, as some believe, he was the first person who invented the Concealed argument, and the Horned one. When he was staying at the court of Ptolemy Soter, he had several dialectic questions put to him by Stilpo; and as he was not able to solve them at the moment, he was reproached by the king with many hard words, and among other things, he was nicknamed Cronus, out of derision. So 1 Sedley argumenterer for, at Diodorus døde cirka i år 284. Dette har betydning for Diodorus mulighed for at lære Aristoteles Søslagsargument at kende. Se (Sedley 1997, p.78). 2 Se (Bobzien Fall 2004). 3 Se (Sedley 1997, p.78).

17 KAPITEL 2. DIODORUS KRONUS 10 he left the banquet, and wrote an essay on the question of Stilpo, and then died of despondency. And we have written the following epigram on him: O Diodorus Cronus, what sad fate Buried you in despair? So that you hastened to the shades below, Perplexed by Stilpo s quibbles- You would deserve your name of Cronus better, If C and r were gone 4 (Laertius 1853) Diodorus var altså ophavsmand til flere logiske paradokser, og han døde af skam, da han ikke kunne løse en logisk opgave under en middag under Ptolemaios I Soters hof 5. Det er en udbredt opfattelse, at Diodorus tilhører den megariaske 6 skole. Sedley har skrevet en artikel, hvori han argumenter for, at Diodorus ikke bør regnes som en del af den megariaske skole, men derimod af den konkurrende dialektiske skole. Hvis Sedley har ret, er det interessant, idet Aristoteles ofte rettede argumenter imod den megariaske skole, så hvis Diodorus ikke var medlem af denne, må kritikken antages ikke at være rettet imod ham. Döring bekræfter denne opfattelse: Diese Ansicht hat David Sedley im Jahre 1977 in einem Aufsatz mit dem Titel Diodorus Cronus and Hellenistic Philosophy als falsch zu erweisen und dahingehend zu korrigieren versucht, daß Diodor nicht den Megaikern, sondern einer mit ihnen konkurrierenden Schule, nämlich der Dialektiker, zuzuordnen sei. Nun ist es in der Tat so, daß Diodor in unseren Quellen nie als Megaiker, wohl aber häufig als Dialektiker bezeichnet wird 7 (Döring 1989, p.293) Diodorus underviste i både Athen og Alexandria og fungerede som læremester for både Philon og Zenon, der senere grundlagde stoikerne 8. Diodorus var allerede i antikken en 4 Hvis man fjerner C og r, så bliver der onus tilbage, der er græsk for æsel. 5 Ptolemaios I var grundlæggeren af Videnskabsakademiet Museion i Alexandria. 6 Megarianerne var en løst knyttet gruppe af filosoffer, som var aktive i år 400 og 300 f.v.t. Se (Audi 1995). 7 Oversat: I 1977 prøvede David Sedley i en artikel ved navn Diodorus Cronus and Hellenistic Philosophy at bevise, at denne opfattelse er forkert og korrigere at Diodorus ikke skulle regnes som en del af megarianske skole, men som den konkurrende dialektiske. Nu forholder det sig sådan, at Diodorus i vore kilder ikke betegnes som megarianer, men ofte som dialektiker. 8 Stoikerne (ca. 300 f.v.t e.v.t.) var en gruppe filosoffer, der beskæftigede sig med logik, fysik og etik. Se (Bobzien Fall 2004).

18 KAPITEL 2. DIODORUS KRONUS 11 anerkendt og fremtrædende logikker. Hans berømmelse læses også i Kallimakus epigram, som nævnes i citatet af Epiktetos: Look even the ravens on the rooftops are cawing What follows from what? and How shall we become hereafter? Det ovenstående citat vidner om, at Diodorus og hans logik blev diskuteret bredt og ofte i antikken Diodorus og Aristoteles Omdrejningspunktet i dette afsnit er forholdet mellem Diodorus og Aristoteles, idet der hersker tvivl om, hvordan Aristoteles Søslagsargument og Diodorus Mesterargument har påvirket hinanden. Jeg vil dog koncentrere mig om scenariet vedrørende Søslagsargumentet som inspirationskilde for Mesterargumentet, og ikke graden af betydningen, da jeg opfatter dette som et selvstændigt speciale. Det er bredt accepteret, at den mest berømte logikker i antikken er Aristoteles ( f.v.t.). Netop fordi Diodorus og Aristoteles levede samtidig og opholdt sig inden for samme geografiske område, er det sandsynligt, at de kendte hinanden eller i al fald hinandens argumenter. Aristoteles er den formelle logiks fader, idet han indså, at argumenters gyldighed udelukkende afhænger af argumenternes form og ikke deres indhold. I forsøget på at klarlægge argumenternes form, udarbejdede Aristoteles syllogismelæren. Et af de mest fundamentale principper for Aristoteles logik, er kravet om, at sætninger overholder bivalensprincippet, altså at de enten er sande eller falske. Aristoteles afviser imidlertid selv dette princip i kapitel 9 af De Interpretatione, der er en præsentation af Søslagsargumentet. Han diskuterer heri en sætning, der omhandler muligheden af et søslag i morgen, og hvilken sandhedsværdi sætningen bør tilskrives. Dette kapitel er antageligvis et af de mest diskuterede i filosofihistorien, og betydningen af Søslagsargumentet er for vidtrækkende til at komme ind på her. Det er imidlertid min opfattelse, at Søslagsargumentet er rettet mod en tidligere version af Mesterargumentet (som sandsynligvis ikke var formuleret af Diodorus), ligesom Mesterargumentet opfattes som en kritik af Aristoteles begreber og i særdeleshed mod Søslagsargumentet. Hos Aristoteles bruges de modale begreber som mulighed og nødvendighed skødesløst og uden at være nærmere præciseret eller defineret. Brugen skifter mellem at være rent logisk til at være ontologisk, og ofte fremgår det ikke af sammenhængen, hvordan begreberne skal forstås.

19 KAPITEL 2. DIODORUS KRONUS 12 Formuleringen af Diodorus-teserne viser klart en glidning mellem det logiske og metafysiske tankegange, som på det felt også er karakteristisk for Aristoteles. Der tales uden videre om det sande, det mulige og det nødvendige, og det klargør ikke sagen, at nogle moderne oversættere i misforstået hjælpsomhed indsætter domme om.... Der er tale om en metafysisk debat med logiske implikationer. (Johansen 1991, pp ) Mesterargumentet kan ses som et forsøg på at påpege disse uklarheder, og derfor må Diodorus modallogik være en måde at afklare og præcisere disse begreber på. Dette kan meget vel være årsagen til, at Prior skriver om Diodorus: [Diodorus] seems to have been an ancient Greek W.V. Quine, who regarded the Aristotelian logic of possibility and necessity with some scepticism, but offered nevertheless some harmless senses that might be attached to modal words (Prior 1967, p.16f) 2.3 Mesterargumentet Til trods for Mesterargumentet i antikken var meget berømt, er der kun overleveret nogle fragmenter af det. Det er igennem Epiktetos, vi har den mest komplette gennemgang af Diodorus Mesterargument. Han beskriver Mesterargumentet således: The Master argument seems to have been developed from the following starting points: There is a general conflict between the following three <statements>: (I) every past true <proposition> is necessary; and (II) the impossible does not follow from the possible; and (III) something is possible which neither is true nor will be true. Being aware of this conflict, Diodorus used the plausibility of the first two <statements> in order to show that (IV) nothing is possible that neither is nor will be true. Gengivet fra (Bobzien Fall 2004) Det som er overlevet er de tre præmisser samt den velkendte konklusion. Standardgengivelsen af Mesterargumentet, som Friis-Johansen ligeledes tilslutter sig, ser ud som følgende 9 : D1) Alt fortidigt og sandt er nødvendigt. D2) Det umulige kan ikke følge af/efter det mulige. 9 Se (Johansen 1991, pp ).

20 KAPITEL 2. DIODORUS KRONUS 13 D3) Noget er muligt, som hverken er eller vil være sandt. DK) Det mulige er det som er sandt eller vil blive det. Bochenski skriver om argumentet: Unfortunately that [Epiktetos tekst] is the only really explicit text about the celebrated master-argument of Diodorus. If fails to enable us to survey the whole problem because we do not know why the three propositions should be incompatible. (Purtill 1973, p31) Vi ved altså ikke, hvordan Diodorus kom frem til konklusionen 10. Dertil kommer, at en række tvetydigheder gør, at vi heller ikke ved, præcis hvad hensigten med Mesterargumentet var, eller hvorfor det var alment accepteret. Det er primært den anden præmis, der påpeges som værende tvetydig, fordi vi ikke ved, hvordan Diodorus opfattede følgerelationen. Oftest opfattes følge i en logisk forstand, men en række filosoffer, inspireret af Zellers rekonstruktion 11, har valgt at læse følge i en temporal forstand. Den første præmis er ligeledes tvetydig. Præmissen siger, at alt fortidigt og sandt er nødvendigt. Dette kan tolkes på to forskellige måder: 1) alle sætninger, der grammatisk omhandler fortiden er logisk nødvendige, hvis de er sande. 2) alle sætninger om fortidige begivenheder er nødvendige, hvis de er sande. Det er trivielt 12, at konstruere en sætning som grammatisk er fortid, mens indholdet henviser til fremtiden, som følgende er et eksempel på: I går var det sandt, at Signe vil spise en frikadelle til aftensmad om to dage. Hvis vi accepterer tolkning 1, vil denne sætning være nødvendig allerede i dag (under forudsætning af at Signe spiser en frikadelle i morgen). Dette synes at stride imod vores opfattelse af fremtidige kontingente begivenheder, nemlig at de ikke kan være nødvendige, før de indtræffer. I tolkning 2 er det forskellen på logisk og fysisk nødvendighed, der udgør tvetydigheden. Den fysiske nødvendighed kan betegnes som fortidens uomstødelighed, ergo at når en begivenhed først een gang er indtruffet, kan vi ikke ændre den. Sættes det i forhold til eksemplet ovenfra, vil det sige, at efter Signe har spist en frikadelle, er hændelsen ikke til at ændre, men det betyder ikke, at udsagnet bliver nødvendigt 13. Da 10 Se endvidere (Hasle and Øhrstrøm 1995, p. 15). 11 Se (Zeller 1882). 12 Det er normalt at tilskrives denne opdagelse Ockham. 13 Girle bruger et eksempel der siger, at hvis en sten falder til jorden på Mars overflade i dette øjeblik, kan vi ikke gøre noget for at hindre det. Omvendt betyder det også, at hvis vi havde været på Mars i øjeblikket, ville vi have mulighed for at gribe ind og dermed forhindre det i at ske. Se (Girle 2000, p.136).

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931

Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Kommentar til 1 Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Denne afhandling af den 24-årige Kurt Gödel er blevet en klassiker. Det er vist den eneste

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Tid og logik - historisk set

Tid og logik - historisk set Tid og logik - historisk set Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet Hvad er tid? Tiden lader sig ikke uden videre definere. Problemet er, at en definition af et begreb fordrer reference

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere