Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen"

Transkript

1 Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen

2 OVERPRÆSIDENT JENSENS FORMANDSKAB Ved Overpræsident Jensens Død mistede Thorvaldsens Museum en trofast og indflydelsesrig Ven. Hans Kærlighed til Museet var af gammel Dato. Da han som ung Malersvend kom til Kjøbenhavn, blev han en af dets flittige og interesserede Gæster. Et Brev, som han i hine Dage skrev til en Fætter, giver et Indblik i, hvor optaget han var af Thorvaldsens Storhed. Det var dog ikke alene Mesterens Værker, men tillige Malerisamlingen og Bygningen med dens rige Dekorationer, der fangede hans Sind. Thorvaldsens Museum blev en aandelig Rigdomskilde for den unge Haandværker, men den Gæld, han saaledes paa sin Vis kom til at staa i til Museet, fik han som moden Mand Lejlighed til i rigt Maal at tilbagebetale. Som Medlem af Museets Bestyrelse fra i 9 14 og som dennes Formand fra 1916 til sin Død den 16. Marts 1928 blev Overpræsident Jensen det»en god Mand«. I Aarene til 1916 saa det alvorligt ud for Thorvaldsens Museum. Bygningen var bogstaveligt taget paa Vej til at styrte sammen. Piloteringen under en Del af Murene var i Færd med at raadne op, en Undermuring derfor uopsættelig. Hertil kom, at Taget var utæt, og en Omlægning paakrævet. Disse Forhold gav Anledning til, at der i Pressen rettedes en skarp Kritik mod Museets siddende Bestyrelse, der droges til Ansvar for det Forfald, Museet som Helhed var kommet i. Dette var i Virkeligheden ikke retfærdigt, thi Aarsagen til, at ikke alt var, som det burde være, maatte nærmest søges i, at den i 1848 trufne Ordning af Museets Administration i Aarenes Løb var bleven forældet. DaThorvaldsens Museum ejes af Kjøbenhavns Kommune, maatte Kommunalbestyrelsen tage Sagen op.tro mod sinetradi- 7

3 tioner laa Museets Ve og Vel den alvorligt paa Sinde. Samtidig med at den bevilgede de nødvendige Beløb, ca Kr., til Bygningens forsvarlige Istandsættelse, stillede den derfor Krav om, at Bestyrelsens Sammensætning ændredes paa en saadan Maade, at Borgerrepræsentationen fik Indflydelse paa Museets Ledelse og Sikkerhed for, at denne førtes ind i et betryggende Spor. Museets Bestyrelse bestod i Følge Thorvaldsens Testamente af 5 selvsupplerende Medlemmer, af hvilke 2 skulde være ud- gaaet fra Kunstakademiet, 1 fra de kollegiale Retter og 1 fra Kjøbenhavns Magistrat. Museumssagen henvistes af Borgerrepræsentationen til et særligt Udvalg. Dette stillede i 1913 Forslag om, at Museets Bestyrelse skulde bestaa af 7 Medlemmer, af hvilke 2 valgtes af Kunstakademiet, I af Højesterets og Hof- og Stadsrettens Assessorer indenfor disses Kreds, I af Kjøbenhavns Magistrat, uden at denne er bunden til sine egne Medlemmer, og 3 af Borgerrepræsentationen efter den samme Regel og efter Forholdstal. Dette Forslag blev energisk afvist af Museumsbestyrelsen. En Vej frem syntes vanskelig at finde. Saaledes stod Sagerne, da Borgmester Jensen i 1914 indvalgtes i Museets Bestyrelse i Stedet for Raadmand Hage, som var ud- traadt af Magistraten og dermed af Bestyrelsen. For Thorvaldsens Museum blev dette Valg det lykkeligste, som tænkes kunde; det blev Indledningen til den hidindtil frugtbareste Periode i Museets Historie. Forhandlingerne om Bestyrelsens Rekonstruktion gled ind i et roligt Spor. De interesserede Parter enedes om et Forslag til Ændringer i Museets Fundats, og disse erholdt kongelig Stadfæstelse den 12. Januar Bestyrelsen kom herefter til at bestaa af 7 Medlemmer, 3 valgte af Kunstakademiet, 3 af Borger- 8

4 repræsentationen, af hvilke det ene skulde være Medlem af Magistraten, og endelig i af Højesteret. Samtidig bestemtes det, at der skulde ansættes en kunst- og museumskyndig Direktør til at forestaa Museets daglige Ledelse. Den 4. Marts 1916 konstituerede den nye Bestyrelse sig og valgte Borgmester Jensen til Formand. I Museets Liv satte hans Formandsvirksomhed snart kraftige Spor, idet han med sin sjældne administrative Indsigt og store Indflydelse støttede ethvert fornuftigt Forslag til Museets Trivsel. En kort, summarisk Oversigt over Museets Historie i Overpræsident Jensens Formandsperiode vil belyse, hvor heldbringende den har været for Museet. I den første Bestyrelse efter den ændrede Fundats Stadfæstelse Bestyrelsen havde, foruden Borgmester Jensen, efternævnte Herrer Sæde. Som Kunstakademiets Repræsentanter: Professorerne C. Aarsleff (Næstformand) og Joakim Skovgaard samt Arkitekt A. Clemmensen, som Højesterets: Retspræsident Jørgen Koch, som Borgerrepræsentationens: Ingeniør J. Rump og Professor J. Fischer. I 1918 døde Professor Aarsleff og afløstes af Billedhugger L. Brandstrup ogsaa i hans Egenskab af Næstformand. I 1920 udtraadte Professor Fischer, og Arkitekt Poul Holsøe blev hans Stedfortræder for allerede i 1921 ved sin Udtræden af Borgerrepræsentationen at blive afløst af Arkitekt Henning Hansen. I 1924 blev Arkitekt Holsøe atter Medlem af Bestyrelsen, denne Gang som Kunstakademiets Repræsentant og Arkitekt Clemmensens Afløser. I 1927 nedlagde Retspræsident Koch sit Embede og udtraadte dermed af Bestyrelsen. Til at indtage hans Plads valgte Højesteret en Mand af sin Midte, Højesteretsdommer V.Topsøe- Jensen. Ved Overpræsident Jensens Død havde Bestyrelsen saaledes,forudenham,efternævnte Medlemmer: BilledhuggerBrandstrup, Næstformand, Professor Joakim Skovgaard, Stadsarkitekt 9

5 Direktørerne Samlingerne. Holsøe, Højesteretsdommer Topsøe-Jensen, Ingeniør Rump og Arkitekt Henning Hansen. Paa Bestyrelsesmødet den 4. April 1916 valgtes Kunsthistoriker Mario Krohn til Direktør for Museet. I December 1919 maatte Krohn ansøge om Sygeorlov, denne bevilgedes og Kunsthistoriker, Museumsinspektør Leo Swane konstitueredes som Direktør. I December 1920 nedlagde Hr. Swane dette Hverv, og Bestyrelsens Næstformand, Billedhugger Brandstrup, overtog midlertidig Museets daglige Ledelse. Da Direktør Krohns Helbred ikke bedredes, indgav han i 1921 sin Afskedsansøgning. Denne bevilgedes, og paa Bestyrelsesmødet den 22. Februar 1921 valgtes Kunsthistoriker Th. Oppermann til Museets Direktør. I 1917 erhvervedes Statuerne Jason og Psyke, Reliefferne Forøgeher»A genio lumen«og»amor hos Anakreon«, samt fire Buster - ved Køb M r. Hopee, Mrs. Hope og deres to Sønner. I 1920 Statuerne»Venus«og»Ganymed«samt Busterne af Digteren Tiedge og Elisa v. d. Recke. I 1922 Busterne af FrederikVI, Dronning Marie Sophie Frederikke og Arveprinsesse Caroline. I 1923 Baronesse Rehfusz Buste. I 1924 Jacob Badens. I 1925 Kejser Alexanders. I 1926 Relieffet»Amor opvækker den afmægtige Psyke«. Paa Grund af Undervandsbaadskrigen kom Jason-Statuen først i 1920 til Kjøbenhavn. Paa Rejsen blevden ved en ulykkelig Hændelse sønderbrudt. Billedhugger Brandstrup paatog sig velvilligst at lede dens Istandsættelse, og det lykkedes ham at overvinde de store Vanskeligheder, som her maatte kæmpes med, og faa Statuen samlet saaledes, at Beskadigelsen omtrent ikke er synlig. Forøgelser I 1921 toges Initiativet til, at der ved Baroniet Stampenborgs ved Gaver Overgang til fri Ejendom oprettedes en Thorvaldsen-Samling paa Nysø. I den Anledning udveksledes en Del Gaver mellem Lensbesidder Henrik Stampe og Thorvaldsens Museum. Dette sidste afgav en Række Afstøbninger af Mesterens Arbejder, ud- 10

6 førte under hans Ophold paa Nysø, og modtog til Gengæld C. A. Jensens Portræt af Baronesse Christine Stampe, 169 Tegninger af Thorvaldsen, blandt hvilke Miss Mackenzies Portræt, Thorvaldsens 2 Stambøger og nogle mindre Genstande. Endvidere har Museet i fra»det kongelige Akademi for de skønne Kunster«modtaget efternævnte Gipsrelieffer af Thorvaldsen:»Den hvilende Amor«, 1789 tilkendt Akademiets store Sølvmedaille.-»HeliodorsUddrivelse aftemplet«, 1791 tilkendt Akademiets lille Guldmedaille.-»Achilles og Priamos«, »Apostlene Peter og Johannes helbreder en halt foran Templets Port«, 1793 tilkendt Akademiets store Guldmedaille. I 1921 skænkedes til Museet af Skibsreder Marius Nielsen, Thorvaldsen: Copernicus, Skitse, Gips. - A f Indenrigsministeriet, Thorvaldsen: A. P. Bernstorff, Buste, Gips. - A f afdøde Forlagsboghandler Oscar Gads Søskende, Suhrlandt: Thorvaldsen, Maleri, Olie paa Lærred. - Og af Hr. B. H. Jacobsen, Park Lane, London, ubekendt Kunstner: Thorvaldsen, Buste, Marmor. Fra Bondestandens Sparekasse erholdt Museet i 1922, Thorvaldsen: Portrelieffet fra Ny Vestergade 17, Afstøbning, Gips.- Fra Kammerherreinde Oxholm,Thorvaldsens Cigarfoderal. - Fra Lensbaron Berner Schilden Holsten i 1923, J. V. Gertner: Thor- valdsensiddendeisit Atelier, Maleri, Olie paa Lærred.-Fra Professor Utzon-Frank i 1924, Thorvaldsen: Tegnelærer Løfler, Me- daillon, Gips. - Og fra Deres Højheder Hertug og Hertuginde Murat i ,C.A. Jensen: Thorvaldsen, Maleri, Olie paa Lærred. I 1918 deponeredes i Museet af Ny Carlsberg Glyptotek, Forøgelser Heuss: Thorvaldsen, Maleri, Olie; og i 1925 af»statens Mu- ved ^aan seum for Kunst«, Thorvaldsens to Gipsrelieffer fra 1794: Aarets og Døgnets Tider. A f de Marmorkopier efter Thorvaldsens Arbejder, som paa S a lg a f Grund af de ovenanførte Erhvervelser var blevet udskudt af Dubletter 11

7 Samlingen, lykkedes det i 1922 at afhænde»ganymed«,»amor med Buen«,» Psyke«,»A genio lumen«og»amor hos Anakreon«til de Beløb, i hvilke de stod Museet. Det samme var Tilfældet med Marmorkopien af»danserinden«, som i 1918 var blevet magasineret og i 1926 afgaves til Christiansborg. Adgangen For at lette Adgangen til Museet, og for at Bygningen kan til Museet udfolde sig efter sin Bestemmelse, holdes fra 1921 Forhallens Kataloget Publikationer Udstillinger store Porte aabne om Sommeren under Besøgstiden. Den øvrige Del af Aaret maa de paa Grund af Kulde, Slud og Fugtighed forblive lukkede. I paabegyndtes Malerisamlingens Ophængning. Paa Grund af Direktør Krohns Sygdom blev den først afsluttet Samme Aar revideredes Museets Haandkatalog; ved Thorvaldsens Gipsarbejder blev anført, hvorvidt de er originale Modeller eller Afstøbninger, og ved de forskellige Værelser anførtes Navnene paa de Kunstnere, som under Bindesbølls Ledelse har udført Loftsdekorationerne, og hvorfra Motiverne til disse er hentede. Efternævnte Publikationer vedrørende Thorvaldsen og hans Samlinger er enten bekostet af Museet eller støttet af dette Thorvaldsens Museum, Aarsberetning I Thorvaldsens Museum, Aarsberetning II Albert Repholtz: Thorvaldsens Tegninger Th. Oppermann: Thorvaldsen. Hans Barndom og Ungdom Johannes V. Jensen og Aage Markus: Thorvaldsens Portrætbuster Th.Oppermann:Thorvaldsen. ManddomsaareneiRom Forberedes Udgivelsen af P. Fossings videnskabelige, illustrerede Katalog overthorvaldsens Gemmesamling. I en Del af Malerisamlingens Lokaler afholdtes 1916 en omfattende Udstilling af M. G. Bindesbølls Tegninger. Samme Steds 12

8 var i 1918 en Række samtidige Portrætter af Thorvaldsen udstillede og i 1919 Sonnes Forarbejder til Dekorationerne paa Museets Facader. I 1922 var i Museets Forhal arrangeret en Udstilling af Sonnes Kartoner til de udvendige Dekorationer, samt af alle de Kalkeringer, Eftertegninger, Rekonstruktioner m. m., som var udførte med de udvendige Dekorationers Rekonstruktion for Øje. Det viste sig ved denne Lejlighed, at flere af Gaardens Dekorationer ikke var kalkerede. I det følgende Aar blev disse Kalkeringer udført af Kunstmaler Axel Johansen og samtlige Facader omhyggeligt fotograferede af Vald. Poulsen, desuden udførte Hr. Axel Johansen under Professor Skovgaard og Arkitekt Clemmensens Kontrol en Række nøjagtige Prøver paa de til de udvendige Dekorationer anvendte Farver. Hele dette Materiale opbevares i det i Kælderetagen 1922 indrettede Arkivrum gennemførtes en skarp Adskillelse mellemthorvaldsens Biblioteket Bogsamling og de efter hans Død indkøbte Bøger. Den sidste Del af Bogsamlingen er fra til Dato forøget med c. 360 Bind, af hvilke de allerfleste, mere eller mindre direkte, har Tilknytning til Thorvaldsen. I 1922 oprettedes under Gipser Ferdinandsens Ledelse et Gipseriet Gipseri i Museets Kælderetage i Forbindelse med et Udsalg af Afstøbninger efterthorvaldsens Værker. Samtidig udsendtes den første illustrerede Prisfortegnelse; i 1926 fulgte anden forøgede LTdgave. Udsalget har efterhaanden fundet en ret godtilslutning fra Publikum, i Regnskabsaaret 1927/28 solgtes for c Kr. Afstøbninger. I 1924 forsøgte Magister Moltesen nogle Søndage, paa forud Omvisning averterede Tider, at vise Publikum om i Museet og forklare dets ^ore(iras Kunstværker. Resultatet var saa at sige altfor tilfredsstillende, idet Værelserne var for smaa til at rumme Magister Moltesens

9 Bygningen mange Tilhørere. Ved den heraf følgende Overfyldning af enkelte Rum, blev den frie Cirkulation i Museet desuden afbrudt. Omvisningerne maatte opgives. I Stedet for disse holdt Magister Moltesen dette og de følgende Aar i Kristus-Salen en Række Foredrag ledsagede af Lysbilleder. Ogsaa disse Foredrag vandt stor Tilslutning. Tilhørerne fyldte hver Plads i Salen. Efter Magister Moltesens Død har Maleren og Kunsthistorikeren Nikolaus L ützhøft i 1927 og 1928 fortsat denne Foredragsvirksomhed med lignende Tilslutning nedlagdes Dampanlæget i Kælderen, og Christiansborgs Varmecentral overtog Museets Opvarmning reguleredes Pladsen foran Museet fornyedes under Stadsingeniør Karstens og Arkitekt Carl Petersens Ledelse Museets Varmeanlæg og omskiftedes fra Damp til varmt Vand. Samtidig fjernedes alle de stigende Rør, som havde skæmmet Stueetagens Udstillingsrum; i Forhallen saavelsom i Korridorerne og i Kristus-Salen omordnedes Varmeovnene saaledes, at de blev mindre dominerende. Samtidig indlagdes, til Lettelse for Museets Renholdelse, Varmt- og Koldtvandsledninger i alle 3 Etager. Samme Aar indrettedes der under Arkitekt A. Clemmensens velvillige Ledelse et Arkivrum i et af Værelserne fra den i nedlagte Kustodebolig i Museets Kælder, og ved Siden af Arkivrummet indrettedes Kontor for Kustoden. Endvidere blev der i samtlige Etager indlagt Elektricitet. De fem Indgangsporte paa Hovedfacaden fornyedes. Thorvaldsens Møbler og sidste Arbejder overflyttedes fra Museets søndre Fløj til det tilsvarende Værelse i den nordre, og det derved frigjorte Rum omdannedes til Kontor paabegyndtes Kælderetagens Istandsættelse og delvise Ombygning under Arkitekt Kaare Klints Ledelse. Kælderfa^aden ud mod Slottet førtes tilbage til sin oprindelige Skikkelse. 14

10 Den resterende Del af den tidligere Kustodebolig indrettedes til Thorvaldsens Ungdomsarbejder. I søndre og vestre Korridor skaffedes Plads til Thorvaldsens Afstøbningssamling, medens Rummene ud mod Kanalen omordnedes til at optage den væsentligste Del af Thorvaldsens magasinerede Malerier, en Del af hans Tegning- og Akvarel-Samling, nogle ufuldendte Arbejder af ham, samt personlige Minder om ham. Endelig bragtes ved samme Lejlighed Konservatorens Værelse, Opsynets Omklædningsrum og Toiletterne i forsvarlig Stand. I 1926 blev Kælderetagen i sin nye Skikkelse gjort tilgængelig for Publikum. I en lang Aarrække har der paa Museet været arbejdet paa at finde et vejrbestandigt Materiale til de udvendige Freskers Rekonstruktion. Forsøgene blev i enkelte Tilfælde udført paa Gaardfa adens Mure til stor Skade for disses Udseende. I 1923 henlagdes de til en Mur paa Sundholm, hvor der under Samarbejde mellem Arkitekt A.Clemmensen og Kunstmaler Axel Johansen udførtes en Række nye Forsøg, som nu staar paa Prøve. I 1926 toges der fat paa Gaardbelægningens Istandsættelse, som gennemførtes efter Arkitekt Kaare Klints Forslag under Samarbejde med Stadsingeniør Karsten. De nærmeste Omgivelser ved Thorvaldsens Grav fremtræder nu i en saa decent Skikkelse, saa at det, til Trods for Murenes medtagne Forfatning, maa anses for forsvarligt paa stille Sommerdage at aabne de to Hoveddøre til Gaarden. Til Kontorerne er der efter Arkitekt Kaare KlintsTegninger udført de nødvendige Møbler, nemlig 2 Borde, 3 Bogskabe, 2 Skabe til Thorvaldsens Tegninger og 6 Stole. Til Forhandlingen af Fotografier og Prospektkort i Stueetagens vestre Korridor er der, ligeledes efter Arkitekt Kaare Klints Tegning, anskaffet en Disk og desuden et Bord til Salget af Adgangsbilletter og Kataloger. l5

11 Renholdelse Besøget Til det ved Omordningen 1926 frigjorte Værelse Nr. XXXIV paa 1. Sals søndre Side er der i 1928 bestilt Montrer til en Del af Thorvaldsens Skitser, som nu har Plads i de overfyldte Montrer i det tilsvarende Værelse i Bygningens nordre Fløj. Samtidig med at der i 1922 indlagdes Elektricitet i Museet, indførtes mekanisk Støvblæsning af Statuer og Relieffer. Støvsugning er her udelukket, da den betinger en Berøring af Kunstværkerne, som i Løbet af kort Tid vilde ødelægge disse. I de nærmest følgende Aar omorganiseredes Museets Renholdelse. Med passende Mellemrum indgnides Gulvene i Udstillingsrummene med Flurit, som virker bindende paa Støvet. Resultatet har for de udstillede Skulpturers Vedkommende været særdeles tilfredsstillende. Støvet og Snavset bliver paa Gulvene, hvirvles ikke op paa Statuerne, men fjernes ved Gulvenes Vask. Skønt Nyklassicismen ikke som sin Forgænger Rokokoen er paa Mode, har Thorvaldsens Kunst den Dag i Dag en udstrakt Vennekreds. Fra Danmark og fra Alverdens Lande kommer Aar efter Aar Tusinder og atter Tusinder, i 1928 henimod Kunstinteresserede for at besøge hans Museum. Et Faktum, der sammenholdt med Museets indre Historie i de sidste 12 Aar bekræfter, at dette under Overpræsident Jensens Formandskab er kommet over Forfaldets døde Periode og atter er blevet en livskraftig Institution. Th. Oppermann. 16

12 Frøken Frances Macken% 'ie

13 Ganymed 18

14 Jason l9

15 Psyke 20

16 Venus 2 I

17 Kong Frederik VI 22

18 Dronning M arie Sophie Frederikke 23

19 Kejser Alexander I 24

20 Arveprinsesse Caroline 25

21 Copernicus 26

22 Jacob Baden 27

23 A genio lumen Amor opvækker den afmægtige Psyke 28

24 Interiører fra Studiesamlingen i Kælderen 29

25 C. A. Jensen: Baronesse Christine Stampe 3

26 C. A. Jensen: Thorvaldsen 3 1

27 J. V. Gertner: Thorvaldsen 32

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse 7.-10. klasse J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse por træt subst.: -tet, plur. -ter: billede af en person min faders p. hænger på væggen; i sin roman giver han et p. af den store skuespiller

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj Forårstur et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj 2012 Invitation Gentofte Kommune byder for 17. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere