Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen"

Transkript

1 Ludvig F in d: Overpræsident J. Jensen

2 OVERPRÆSIDENT JENSENS FORMANDSKAB Ved Overpræsident Jensens Død mistede Thorvaldsens Museum en trofast og indflydelsesrig Ven. Hans Kærlighed til Museet var af gammel Dato. Da han som ung Malersvend kom til Kjøbenhavn, blev han en af dets flittige og interesserede Gæster. Et Brev, som han i hine Dage skrev til en Fætter, giver et Indblik i, hvor optaget han var af Thorvaldsens Storhed. Det var dog ikke alene Mesterens Værker, men tillige Malerisamlingen og Bygningen med dens rige Dekorationer, der fangede hans Sind. Thorvaldsens Museum blev en aandelig Rigdomskilde for den unge Haandværker, men den Gæld, han saaledes paa sin Vis kom til at staa i til Museet, fik han som moden Mand Lejlighed til i rigt Maal at tilbagebetale. Som Medlem af Museets Bestyrelse fra i 9 14 og som dennes Formand fra 1916 til sin Død den 16. Marts 1928 blev Overpræsident Jensen det»en god Mand«. I Aarene til 1916 saa det alvorligt ud for Thorvaldsens Museum. Bygningen var bogstaveligt taget paa Vej til at styrte sammen. Piloteringen under en Del af Murene var i Færd med at raadne op, en Undermuring derfor uopsættelig. Hertil kom, at Taget var utæt, og en Omlægning paakrævet. Disse Forhold gav Anledning til, at der i Pressen rettedes en skarp Kritik mod Museets siddende Bestyrelse, der droges til Ansvar for det Forfald, Museet som Helhed var kommet i. Dette var i Virkeligheden ikke retfærdigt, thi Aarsagen til, at ikke alt var, som det burde være, maatte nærmest søges i, at den i 1848 trufne Ordning af Museets Administration i Aarenes Løb var bleven forældet. DaThorvaldsens Museum ejes af Kjøbenhavns Kommune, maatte Kommunalbestyrelsen tage Sagen op.tro mod sinetradi- 7

3 tioner laa Museets Ve og Vel den alvorligt paa Sinde. Samtidig med at den bevilgede de nødvendige Beløb, ca Kr., til Bygningens forsvarlige Istandsættelse, stillede den derfor Krav om, at Bestyrelsens Sammensætning ændredes paa en saadan Maade, at Borgerrepræsentationen fik Indflydelse paa Museets Ledelse og Sikkerhed for, at denne førtes ind i et betryggende Spor. Museets Bestyrelse bestod i Følge Thorvaldsens Testamente af 5 selvsupplerende Medlemmer, af hvilke 2 skulde være ud- gaaet fra Kunstakademiet, 1 fra de kollegiale Retter og 1 fra Kjøbenhavns Magistrat. Museumssagen henvistes af Borgerrepræsentationen til et særligt Udvalg. Dette stillede i 1913 Forslag om, at Museets Bestyrelse skulde bestaa af 7 Medlemmer, af hvilke 2 valgtes af Kunstakademiet, I af Højesterets og Hof- og Stadsrettens Assessorer indenfor disses Kreds, I af Kjøbenhavns Magistrat, uden at denne er bunden til sine egne Medlemmer, og 3 af Borgerrepræsentationen efter den samme Regel og efter Forholdstal. Dette Forslag blev energisk afvist af Museumsbestyrelsen. En Vej frem syntes vanskelig at finde. Saaledes stod Sagerne, da Borgmester Jensen i 1914 indvalgtes i Museets Bestyrelse i Stedet for Raadmand Hage, som var ud- traadt af Magistraten og dermed af Bestyrelsen. For Thorvaldsens Museum blev dette Valg det lykkeligste, som tænkes kunde; det blev Indledningen til den hidindtil frugtbareste Periode i Museets Historie. Forhandlingerne om Bestyrelsens Rekonstruktion gled ind i et roligt Spor. De interesserede Parter enedes om et Forslag til Ændringer i Museets Fundats, og disse erholdt kongelig Stadfæstelse den 12. Januar Bestyrelsen kom herefter til at bestaa af 7 Medlemmer, 3 valgte af Kunstakademiet, 3 af Borger- 8

4 repræsentationen, af hvilke det ene skulde være Medlem af Magistraten, og endelig i af Højesteret. Samtidig bestemtes det, at der skulde ansættes en kunst- og museumskyndig Direktør til at forestaa Museets daglige Ledelse. Den 4. Marts 1916 konstituerede den nye Bestyrelse sig og valgte Borgmester Jensen til Formand. I Museets Liv satte hans Formandsvirksomhed snart kraftige Spor, idet han med sin sjældne administrative Indsigt og store Indflydelse støttede ethvert fornuftigt Forslag til Museets Trivsel. En kort, summarisk Oversigt over Museets Historie i Overpræsident Jensens Formandsperiode vil belyse, hvor heldbringende den har været for Museet. I den første Bestyrelse efter den ændrede Fundats Stadfæstelse Bestyrelsen havde, foruden Borgmester Jensen, efternævnte Herrer Sæde. Som Kunstakademiets Repræsentanter: Professorerne C. Aarsleff (Næstformand) og Joakim Skovgaard samt Arkitekt A. Clemmensen, som Højesterets: Retspræsident Jørgen Koch, som Borgerrepræsentationens: Ingeniør J. Rump og Professor J. Fischer. I 1918 døde Professor Aarsleff og afløstes af Billedhugger L. Brandstrup ogsaa i hans Egenskab af Næstformand. I 1920 udtraadte Professor Fischer, og Arkitekt Poul Holsøe blev hans Stedfortræder for allerede i 1921 ved sin Udtræden af Borgerrepræsentationen at blive afløst af Arkitekt Henning Hansen. I 1924 blev Arkitekt Holsøe atter Medlem af Bestyrelsen, denne Gang som Kunstakademiets Repræsentant og Arkitekt Clemmensens Afløser. I 1927 nedlagde Retspræsident Koch sit Embede og udtraadte dermed af Bestyrelsen. Til at indtage hans Plads valgte Højesteret en Mand af sin Midte, Højesteretsdommer V.Topsøe- Jensen. Ved Overpræsident Jensens Død havde Bestyrelsen saaledes,forudenham,efternævnte Medlemmer: BilledhuggerBrandstrup, Næstformand, Professor Joakim Skovgaard, Stadsarkitekt 9

5 Direktørerne Samlingerne. Holsøe, Højesteretsdommer Topsøe-Jensen, Ingeniør Rump og Arkitekt Henning Hansen. Paa Bestyrelsesmødet den 4. April 1916 valgtes Kunsthistoriker Mario Krohn til Direktør for Museet. I December 1919 maatte Krohn ansøge om Sygeorlov, denne bevilgedes og Kunsthistoriker, Museumsinspektør Leo Swane konstitueredes som Direktør. I December 1920 nedlagde Hr. Swane dette Hverv, og Bestyrelsens Næstformand, Billedhugger Brandstrup, overtog midlertidig Museets daglige Ledelse. Da Direktør Krohns Helbred ikke bedredes, indgav han i 1921 sin Afskedsansøgning. Denne bevilgedes, og paa Bestyrelsesmødet den 22. Februar 1921 valgtes Kunsthistoriker Th. Oppermann til Museets Direktør. I 1917 erhvervedes Statuerne Jason og Psyke, Reliefferne Forøgeher»A genio lumen«og»amor hos Anakreon«, samt fire Buster - ved Køb M r. Hopee, Mrs. Hope og deres to Sønner. I 1920 Statuerne»Venus«og»Ganymed«samt Busterne af Digteren Tiedge og Elisa v. d. Recke. I 1922 Busterne af FrederikVI, Dronning Marie Sophie Frederikke og Arveprinsesse Caroline. I 1923 Baronesse Rehfusz Buste. I 1924 Jacob Badens. I 1925 Kejser Alexanders. I 1926 Relieffet»Amor opvækker den afmægtige Psyke«. Paa Grund af Undervandsbaadskrigen kom Jason-Statuen først i 1920 til Kjøbenhavn. Paa Rejsen blevden ved en ulykkelig Hændelse sønderbrudt. Billedhugger Brandstrup paatog sig velvilligst at lede dens Istandsættelse, og det lykkedes ham at overvinde de store Vanskeligheder, som her maatte kæmpes med, og faa Statuen samlet saaledes, at Beskadigelsen omtrent ikke er synlig. Forøgelser I 1921 toges Initiativet til, at der ved Baroniet Stampenborgs ved Gaver Overgang til fri Ejendom oprettedes en Thorvaldsen-Samling paa Nysø. I den Anledning udveksledes en Del Gaver mellem Lensbesidder Henrik Stampe og Thorvaldsens Museum. Dette sidste afgav en Række Afstøbninger af Mesterens Arbejder, ud- 10

6 førte under hans Ophold paa Nysø, og modtog til Gengæld C. A. Jensens Portræt af Baronesse Christine Stampe, 169 Tegninger af Thorvaldsen, blandt hvilke Miss Mackenzies Portræt, Thorvaldsens 2 Stambøger og nogle mindre Genstande. Endvidere har Museet i fra»det kongelige Akademi for de skønne Kunster«modtaget efternævnte Gipsrelieffer af Thorvaldsen:»Den hvilende Amor«, 1789 tilkendt Akademiets store Sølvmedaille.-»HeliodorsUddrivelse aftemplet«, 1791 tilkendt Akademiets lille Guldmedaille.-»Achilles og Priamos«, »Apostlene Peter og Johannes helbreder en halt foran Templets Port«, 1793 tilkendt Akademiets store Guldmedaille. I 1921 skænkedes til Museet af Skibsreder Marius Nielsen, Thorvaldsen: Copernicus, Skitse, Gips. - A f Indenrigsministeriet, Thorvaldsen: A. P. Bernstorff, Buste, Gips. - A f afdøde Forlagsboghandler Oscar Gads Søskende, Suhrlandt: Thorvaldsen, Maleri, Olie paa Lærred. - Og af Hr. B. H. Jacobsen, Park Lane, London, ubekendt Kunstner: Thorvaldsen, Buste, Marmor. Fra Bondestandens Sparekasse erholdt Museet i 1922, Thorvaldsen: Portrelieffet fra Ny Vestergade 17, Afstøbning, Gips.- Fra Kammerherreinde Oxholm,Thorvaldsens Cigarfoderal. - Fra Lensbaron Berner Schilden Holsten i 1923, J. V. Gertner: Thor- valdsensiddendeisit Atelier, Maleri, Olie paa Lærred.-Fra Professor Utzon-Frank i 1924, Thorvaldsen: Tegnelærer Løfler, Me- daillon, Gips. - Og fra Deres Højheder Hertug og Hertuginde Murat i ,C.A. Jensen: Thorvaldsen, Maleri, Olie paa Lærred. I 1918 deponeredes i Museet af Ny Carlsberg Glyptotek, Forøgelser Heuss: Thorvaldsen, Maleri, Olie; og i 1925 af»statens Mu- ved ^aan seum for Kunst«, Thorvaldsens to Gipsrelieffer fra 1794: Aarets og Døgnets Tider. A f de Marmorkopier efter Thorvaldsens Arbejder, som paa S a lg a f Grund af de ovenanførte Erhvervelser var blevet udskudt af Dubletter 11

7 Samlingen, lykkedes det i 1922 at afhænde»ganymed«,»amor med Buen«,» Psyke«,»A genio lumen«og»amor hos Anakreon«til de Beløb, i hvilke de stod Museet. Det samme var Tilfældet med Marmorkopien af»danserinden«, som i 1918 var blevet magasineret og i 1926 afgaves til Christiansborg. Adgangen For at lette Adgangen til Museet, og for at Bygningen kan til Museet udfolde sig efter sin Bestemmelse, holdes fra 1921 Forhallens Kataloget Publikationer Udstillinger store Porte aabne om Sommeren under Besøgstiden. Den øvrige Del af Aaret maa de paa Grund af Kulde, Slud og Fugtighed forblive lukkede. I paabegyndtes Malerisamlingens Ophængning. Paa Grund af Direktør Krohns Sygdom blev den først afsluttet Samme Aar revideredes Museets Haandkatalog; ved Thorvaldsens Gipsarbejder blev anført, hvorvidt de er originale Modeller eller Afstøbninger, og ved de forskellige Værelser anførtes Navnene paa de Kunstnere, som under Bindesbølls Ledelse har udført Loftsdekorationerne, og hvorfra Motiverne til disse er hentede. Efternævnte Publikationer vedrørende Thorvaldsen og hans Samlinger er enten bekostet af Museet eller støttet af dette Thorvaldsens Museum, Aarsberetning I Thorvaldsens Museum, Aarsberetning II Albert Repholtz: Thorvaldsens Tegninger Th. Oppermann: Thorvaldsen. Hans Barndom og Ungdom Johannes V. Jensen og Aage Markus: Thorvaldsens Portrætbuster Th.Oppermann:Thorvaldsen. ManddomsaareneiRom Forberedes Udgivelsen af P. Fossings videnskabelige, illustrerede Katalog overthorvaldsens Gemmesamling. I en Del af Malerisamlingens Lokaler afholdtes 1916 en omfattende Udstilling af M. G. Bindesbølls Tegninger. Samme Steds 12

8 var i 1918 en Række samtidige Portrætter af Thorvaldsen udstillede og i 1919 Sonnes Forarbejder til Dekorationerne paa Museets Facader. I 1922 var i Museets Forhal arrangeret en Udstilling af Sonnes Kartoner til de udvendige Dekorationer, samt af alle de Kalkeringer, Eftertegninger, Rekonstruktioner m. m., som var udførte med de udvendige Dekorationers Rekonstruktion for Øje. Det viste sig ved denne Lejlighed, at flere af Gaardens Dekorationer ikke var kalkerede. I det følgende Aar blev disse Kalkeringer udført af Kunstmaler Axel Johansen og samtlige Facader omhyggeligt fotograferede af Vald. Poulsen, desuden udførte Hr. Axel Johansen under Professor Skovgaard og Arkitekt Clemmensens Kontrol en Række nøjagtige Prøver paa de til de udvendige Dekorationer anvendte Farver. Hele dette Materiale opbevares i det i Kælderetagen 1922 indrettede Arkivrum gennemførtes en skarp Adskillelse mellemthorvaldsens Biblioteket Bogsamling og de efter hans Død indkøbte Bøger. Den sidste Del af Bogsamlingen er fra til Dato forøget med c. 360 Bind, af hvilke de allerfleste, mere eller mindre direkte, har Tilknytning til Thorvaldsen. I 1922 oprettedes under Gipser Ferdinandsens Ledelse et Gipseriet Gipseri i Museets Kælderetage i Forbindelse med et Udsalg af Afstøbninger efterthorvaldsens Værker. Samtidig udsendtes den første illustrerede Prisfortegnelse; i 1926 fulgte anden forøgede LTdgave. Udsalget har efterhaanden fundet en ret godtilslutning fra Publikum, i Regnskabsaaret 1927/28 solgtes for c Kr. Afstøbninger. I 1924 forsøgte Magister Moltesen nogle Søndage, paa forud Omvisning averterede Tider, at vise Publikum om i Museet og forklare dets ^ore(iras Kunstværker. Resultatet var saa at sige altfor tilfredsstillende, idet Værelserne var for smaa til at rumme Magister Moltesens

9 Bygningen mange Tilhørere. Ved den heraf følgende Overfyldning af enkelte Rum, blev den frie Cirkulation i Museet desuden afbrudt. Omvisningerne maatte opgives. I Stedet for disse holdt Magister Moltesen dette og de følgende Aar i Kristus-Salen en Række Foredrag ledsagede af Lysbilleder. Ogsaa disse Foredrag vandt stor Tilslutning. Tilhørerne fyldte hver Plads i Salen. Efter Magister Moltesens Død har Maleren og Kunsthistorikeren Nikolaus L ützhøft i 1927 og 1928 fortsat denne Foredragsvirksomhed med lignende Tilslutning nedlagdes Dampanlæget i Kælderen, og Christiansborgs Varmecentral overtog Museets Opvarmning reguleredes Pladsen foran Museet fornyedes under Stadsingeniør Karstens og Arkitekt Carl Petersens Ledelse Museets Varmeanlæg og omskiftedes fra Damp til varmt Vand. Samtidig fjernedes alle de stigende Rør, som havde skæmmet Stueetagens Udstillingsrum; i Forhallen saavelsom i Korridorerne og i Kristus-Salen omordnedes Varmeovnene saaledes, at de blev mindre dominerende. Samtidig indlagdes, til Lettelse for Museets Renholdelse, Varmt- og Koldtvandsledninger i alle 3 Etager. Samme Aar indrettedes der under Arkitekt A. Clemmensens velvillige Ledelse et Arkivrum i et af Værelserne fra den i nedlagte Kustodebolig i Museets Kælder, og ved Siden af Arkivrummet indrettedes Kontor for Kustoden. Endvidere blev der i samtlige Etager indlagt Elektricitet. De fem Indgangsporte paa Hovedfacaden fornyedes. Thorvaldsens Møbler og sidste Arbejder overflyttedes fra Museets søndre Fløj til det tilsvarende Værelse i den nordre, og det derved frigjorte Rum omdannedes til Kontor paabegyndtes Kælderetagens Istandsættelse og delvise Ombygning under Arkitekt Kaare Klints Ledelse. Kælderfa^aden ud mod Slottet førtes tilbage til sin oprindelige Skikkelse. 14

10 Den resterende Del af den tidligere Kustodebolig indrettedes til Thorvaldsens Ungdomsarbejder. I søndre og vestre Korridor skaffedes Plads til Thorvaldsens Afstøbningssamling, medens Rummene ud mod Kanalen omordnedes til at optage den væsentligste Del af Thorvaldsens magasinerede Malerier, en Del af hans Tegning- og Akvarel-Samling, nogle ufuldendte Arbejder af ham, samt personlige Minder om ham. Endelig bragtes ved samme Lejlighed Konservatorens Værelse, Opsynets Omklædningsrum og Toiletterne i forsvarlig Stand. I 1926 blev Kælderetagen i sin nye Skikkelse gjort tilgængelig for Publikum. I en lang Aarrække har der paa Museet været arbejdet paa at finde et vejrbestandigt Materiale til de udvendige Freskers Rekonstruktion. Forsøgene blev i enkelte Tilfælde udført paa Gaardfa adens Mure til stor Skade for disses Udseende. I 1923 henlagdes de til en Mur paa Sundholm, hvor der under Samarbejde mellem Arkitekt A.Clemmensen og Kunstmaler Axel Johansen udførtes en Række nye Forsøg, som nu staar paa Prøve. I 1926 toges der fat paa Gaardbelægningens Istandsættelse, som gennemførtes efter Arkitekt Kaare Klints Forslag under Samarbejde med Stadsingeniør Karsten. De nærmeste Omgivelser ved Thorvaldsens Grav fremtræder nu i en saa decent Skikkelse, saa at det, til Trods for Murenes medtagne Forfatning, maa anses for forsvarligt paa stille Sommerdage at aabne de to Hoveddøre til Gaarden. Til Kontorerne er der efter Arkitekt Kaare KlintsTegninger udført de nødvendige Møbler, nemlig 2 Borde, 3 Bogskabe, 2 Skabe til Thorvaldsens Tegninger og 6 Stole. Til Forhandlingen af Fotografier og Prospektkort i Stueetagens vestre Korridor er der, ligeledes efter Arkitekt Kaare Klints Tegning, anskaffet en Disk og desuden et Bord til Salget af Adgangsbilletter og Kataloger. l5

11 Renholdelse Besøget Til det ved Omordningen 1926 frigjorte Værelse Nr. XXXIV paa 1. Sals søndre Side er der i 1928 bestilt Montrer til en Del af Thorvaldsens Skitser, som nu har Plads i de overfyldte Montrer i det tilsvarende Værelse i Bygningens nordre Fløj. Samtidig med at der i 1922 indlagdes Elektricitet i Museet, indførtes mekanisk Støvblæsning af Statuer og Relieffer. Støvsugning er her udelukket, da den betinger en Berøring af Kunstværkerne, som i Løbet af kort Tid vilde ødelægge disse. I de nærmest følgende Aar omorganiseredes Museets Renholdelse. Med passende Mellemrum indgnides Gulvene i Udstillingsrummene med Flurit, som virker bindende paa Støvet. Resultatet har for de udstillede Skulpturers Vedkommende været særdeles tilfredsstillende. Støvet og Snavset bliver paa Gulvene, hvirvles ikke op paa Statuerne, men fjernes ved Gulvenes Vask. Skønt Nyklassicismen ikke som sin Forgænger Rokokoen er paa Mode, har Thorvaldsens Kunst den Dag i Dag en udstrakt Vennekreds. Fra Danmark og fra Alverdens Lande kommer Aar efter Aar Tusinder og atter Tusinder, i 1928 henimod Kunstinteresserede for at besøge hans Museum. Et Faktum, der sammenholdt med Museets indre Historie i de sidste 12 Aar bekræfter, at dette under Overpræsident Jensens Formandskab er kommet over Forfaldets døde Periode og atter er blevet en livskraftig Institution. Th. Oppermann. 16

12 Frøken Frances Macken% 'ie

13 Ganymed 18

14 Jason l9

15 Psyke 20

16 Venus 2 I

17 Kong Frederik VI 22

18 Dronning M arie Sophie Frederikke 23

19 Kejser Alexander I 24

20 Arveprinsesse Caroline 25

21 Copernicus 26

22 Jacob Baden 27

23 A genio lumen Amor opvækker den afmægtige Psyke 28

24 Interiører fra Studiesamlingen i Kælderen 29

25 C. A. Jensen: Baronesse Christine Stampe 3

26 C. A. Jensen: Thorvaldsen 3 1

27 J. V. Gertner: Thorvaldsen 32

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar

Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar Ved Thorvaldsens Død den 24. Marts 1844 var Opførelsen af Museumsbygningen ret fremskreden. Spørgsmaalet om dets fremtidige Administration meldte

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I REGNSKABSAARET

BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I REGNSKABSAARET BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I REGNSKABSAARET I 934_35 For Thorvaldsens Museum blev Aaret meget betydningsfuldt derved, at den gennem en længere Aarrække imødesete Hovedrestaurering af Museumsbygningen

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID

THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID Cardelli. Trippel. i. Busch. THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID F ra Thorvaldsens første fire Aar i Rom kendes foruden nogle Kopier efter Antiken kun en lille Gruppe i Gips. Naar man husker paa Thorvaldsens

Læs mere

MUSEETS SAMLINGER. Nyerhvervelser siden 1942

MUSEETS SAMLINGER. Nyerhvervelser siden 1942 MUSEETS SAMLINGER Nyerhvervelser siden 1942 Arbejder a f Thorvaldsen 1944 Digterinden Elisa von der Recke. Buste, gips. Originalmodel, formentlig udført vinteren 1805-06, til buste i halv størrelse. Har

Læs mere

THORVALDSEN OG MARMORET

THORVALDSEN OG MARMORET THORVALDSEN OG MARMORET Der er skrevet og skrives stadig meget om Thorvaldsen. Han er ubetinget den danske Kunstner, der afføder mest Litteratur. Medens de fleste andre maa kaldes begunstigede, om der

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Her på museet kan du finde ud af næsten alt om H.C. Andersen ved at undersøge tingene rundt på muset. Museet er opdelt i syv forskellige afsnit, der sætter fokus på forskellige

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

GAARDEN OG FRISEN. A f Maleren Axel Salto.

GAARDEN OG FRISEN. A f Maleren Axel Salto. GAARDEN OG FRISEN A f Maleren Axel Salto. I Samarbejde med Murerformand Hans Petersen overtog jeg Arbejdet med Fornyelsen af Farvepudsdekorationerne i Thorvaldsens Museums Gaard Sommeren 1938 efter Maleren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I AARENE 1932 OG 1933

BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I AARENE 1932 OG 1933 BERETNING OM MUSEETS VIRKSOMHED I AARENE 1932 OG 1933 S A M L IN G E R N E I det Tidsrum, der ligger mellem Museets sidst udsendte Aarsberetning, gældende for Aaret 1931, og Regnskabsaaret 1934-35, for

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Fra L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942, bringes følgende uddrag:

Fra L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942, bringes følgende uddrag: Ordruplunds historie Som beboer, pårørende eller medarbejder kan man kun glæde sig over at have sin gang i disse smukke omgivelser. Bygningen Ordruplund er smukt istandsat i årene 1999-2001. De enkelte

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Møllebakken 14 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 77 www.johanneslarsenmuseet.dk

Møllebakken 14 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 77 www.johanneslarsenmuseet.dk Johannes Larsen Museet Møllebakken 14 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 77 www.johanneslarsenmuseet.dk Kontakt: Museumsinspektør Troels Malthe Borch Tlf. +45 23 96 06 07 / tmb@kertemindemuseer.dk Indhold

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere