BETÆNKNING om. Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om. Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg."

Transkript

1 BETÆNKNING om Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg.

2 Indholdsfortegnelse Indledning I. Retsgrundlaget for den nuværende politiordning II. Side på Færøerne 1-6 A. De gældende regler for den færøske politiordning 1-2 B. Den nuværende fordeling af opgaverne med hensyn til politiets administration 2-6 Den nuværende færøske politiordnings nærmere tilrettelæggelse 7-25 A. Sysselmændene 7-11 B. Politistyrken c. Kontorpersonalet D. Politiets bygninger og lokaler E. Arrestvæsenet F. Udgifterne vedrørende det nuværende færøske politi- og arrestvæsen III. Almindelige bemærkninger vedrørende udvalgets overvejelser angående revision af lovgivningen om politiet på Færøerne A. Nogle bemærkninger vedrørende afgrænsningen af udvalgets opgave B. Porslag om ophævelse af den nuværende kommunale politiordning C. Andre almindelige bemærkninger 29-31

3 IV. Udvalgets forslag vedrørende nyordning af politiet og arrestvæsenet på Færøerne A. Sysselmændene 31 ~ 34 B. Politistyrken C. Kontorpersonalet D. Politiets bygninger og lokaler m.v E. Arrestvæsenet F. Udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af udvalgets forslag Færøernes indbyggerantal den 30. november Sysselkontorernes oppebørsler i finansårene 1954/55 og 1955/ Oversigt vedrørende strafferetsplejen på Færøerne i årene Reglement for politibetjenten i Klaksvig. 5. Oversigt over politistyrkens lønningsforhold m.v. 6. Belæget i arresthuset i Thorshavn i tiden incl. 7. Skrivelse af 11. november 1954 fra Klaksvig sogns kommune til Færøernes landsstyre. 8. Skrivelse af 15. februar 1955 fra Thorshavns byråd til Færøernes landsstyre. 9. Oversigt over politiforholdene på Færøerne sammenlignet med forholdene i nogle andre politikredse. 10. Redegørelse vedrørende de på udvalgets foranledning tilvejebragte oplysninger fra udlandet. 11. Skrivelse af 17. oktober 1956 fra justitsministeriets tilsynsførende arkitekt Alex Poulsen,

4 Den 26. september 1955 nedsatte justitsministeriet i overensstemmelse med Færøernes landsstyre et udvalg med den opgave efter nærmere undersøgelse at fremkomme med forslag om politiets og arrestvæsenets fremtidige ordning på Færøerne, herunder politiets opgaver og organisation, politistyrkens størrelse, fordeling og udrustning samt personalets ansættelsesvilkår, lønninger og uddannelse. Departementschef i justitsministeriet Vilhelm Boas anmodedes om at overtage hvervet som udvalgets formand. Til medlemmer af udvalget beskikkedes iøvrigt: Fængselsinspektør A.K. Bentzen. Kontorchef ved Færøernes landsstyre, Johan Djurhuus. Rigsombudsmand N. Elkær-Hansen. Kontorchef i justitsministeriet Borg Hansen. Rigspolitichef E. Heide-Jørgensen. Landfoged (politimester) på Færøerne, J. Feilberg Jørgensen, Departementschef i statsministeriet J. Elkjær Larsen. Kst. ekspeditionssekretær i finansministeriet S. Secher. Hvervet som udvalgets sekretær er blevet varetaget af fuldmægtig i justitsministeriet P. Christensen. Udvalget har tilvejebragt fyldige oplysninger om den nuværende ordning af politiet og arrestvæsenet på Færøerne samt forskellige oplysninger om politiet i Island, Norge og på Ålandsøerne. Udvalget har drøftet det foreliggende materiale på nogle møder, og udvalgets formand har desuden under et

5 I. på_færøerne. A L De vigtigste regler om den gældende politiordning på Færøerne findes i lov for Færøerne nr af 11. maj 1935 om rettens pleje. Ved denne lov ophævedes lov nr. 164 af 4. juni I924, hvorved lov om rettens pleje af 11. april I916 med dertil hørende tillægs- og ændringslove udvidedes til at gælde for Færøerne, og i stedet for blev retsplejeloven - med forskellige ændringer - indført på Færøerne i den form, hvori den var blevet affattet ved bekendtgøreloe nr. 250 af 1. oktober I932. De ændringer i den danske retsplejelovs regler om politimyndigheden, som er blevet gennemført ved lov nr. I66 af l8. maj 1937 om politiets og arrestvæsenets ordning (enhedspolitiloven) og ved lov nr. 205 af 11. juni om ændringer i lov om rettens pleje (Politiets ledelse m.v.), har derimod ikke gyldighed for Færøerne. Reglerne i lov for Færøerne om rettens pleje (i det følgende kaldet f.rpl.) suppleres af lov nr. 55 af I3. april I894 indeholdende bestemmelser om politiet på Færøerne, jfr. lov nr. 57 af 14. marts 1931 om ændring af denne lov. Loven indeholder i det væsentlige samme regler som lov nr. 21 af 4. februar 1871 om politiet udenfor København og har således navnlig betydning som hjemmel for udfærdigelse af politivedtægter og midlertidige politibekendtgørelser til forebyggelse af

6 2. forstyrrelser af den offentlige orden m.v. Endelig er der givet nærmere regler om afholdelse af udgifterne i forbindelse med politiet på Færøerne, dels ved lov nr. 93 af 11. april 1916 om udgifterne i strafferetsplejen, således som denne lov er ændret ved lov nr. 127 af 15. april I93O om ikrafttrædelsen af borgerlig straffelov, dels ved lov om statens tjenestemænd nr. 30I af 6. juni 194-6, hvis kapitel 12 d) indeholder bestemmelser om aflønning m.v. af statens tjenestemænd på Færøerne, herunder landfogden, sysselmændene og en overpolitibetjent af 2. grad i Thorshavn. Ved lov nr. 137 af 23. marts I948 om Færøernes hjemmestyre er der ikke sket ændringer i de nævnte regler vedrørende politiet på Færøerne, men politiet er opført på listen over de sagområder, om hvilke det ved lovens 3 er bestemt, at det afgøres ved nærmere forhandling, om og i hvilket omfang de pågældende spørgsmål kan henføres til færøske særanliggender. B. Ifølge f.rpl. 108 udgør Færøerne en politikreds, der forestås af landfogden (politimesteren). Politiets virksomhed udøves ifølge 111, jfr. 112, dels af statspolitiet, der er fælles for hele riget, og hvis opgave fortrinsvis er at udføre de politiet påhvilende hverv indenfor den straffende retsplejes område (altså det nuværende kriminalpoliti), dels af det kommunale politi, hvis virksomhed falder indenfor politikredsens eget område, og hvis opgave navnlig er at opretholde sikkerhed, fred og orden samt at påse overholdelsen af love og vedtægter. Endvidere bestemmes det i f.rpl. II7, sidste stykke, at sysselmændene udøver politimyndighed i samme omfang som hidtil.

7 3. Landfogden og sysselmændene er statstjenestemænd, og det kontorpersonale, som er ansat ved politikontoret i Thorshavn og ved sysselkontorerne, lønnes af staten. Politipersonalet er derimod som hovedregel kommunalt ansat. Polititjenesten på Færøerne varetages således af staten og kommunerne i forening, og opgaverne med hensyn til politiets administration er delt mellem statens myndigheder og de færøske myndigheder. 1. Ifølge f.rpl. 118 er de færøske politimyndigheder ^ustitsministeren_underordnede og står under hans øverste tilsyn, Om justitsministerens beføjelser i forhold til det kommunale politi er der iøvrigt givet en række nærmere regler i den færøske politilovgivning. Herefter kan ministeren bl.a. træffe bestemmelse om politiets udrustning og uniformering, jfr. f.rpl. 112, stk. 2, ligesom han i henhold til samme lovs 114, stk. 1, skal afgøre disciplinære sager angående det kommunale politis personale, for så vidt landfogden ikke finder, at de pågældende sager kan afgøres med advarsel, irettesættelse eller bøde på 10 kr. eller derunder. I henhold til lovens II6, stk. 2 ogj3, fastsætter justitsministeren de nærmere regler om en vis uddannelse som betingelse for ansættelse i politiet, ligesom det tilkommer ministeren at afgøre, om det kan tillades det kommunale politis tjenestemænd at drive næring eller påtage sig et indtægtgivende arbejde, som er tjenesten uvedkommende. Opstår der uenighed mellem det kommunale råd og landfogden om afskedigelse af en pensionsberettiget tjenestemand, skal sagen herom forelægges justitsministeren, hvis afgørelse er endelig, jfr. f.rpl. II7, stk. 1. Endelig skal justitsmi^

8 4. nisteren afgøre meningsuligheder mellem de vedkommende myndigheder, om hvorvidt et til politiøjemed udgivet beløb bør afholdes af kommunens kasse, politikassen eller "amtsrepartionsf ond en"-,, jfr. politilov for Færøerne nr. 55 af 13. april , ligesom han skal træffe afgørelse om fordelingen af udgifter til foranstaltninger, der berører flere kommuner, jfr. f.rpl. 111, stk. 2, og loven om udgifter vedrørende strafferetsplejen 2 og 5» Til rigspolitichefen (tidligere chefen for statspolitiet) er ifølge f.rpl. II3 bl.a. henlagt følgende forretninger: Fordeling og omflytning af statspolitiets personale, tilsyn med statspolitiets ejendele, politiets efterretningsvæsen og fremmedtilsynet. Praktisk betydning har rigspolitichefens opgaver i henhold til denne lovbestemmelse i det væsentlige kun haft ved formidling af midlertidige assistanceydelser til politikredsen. Fra den 1. april 1955 er det overdraget til rigspolitichefen at føre regnskabet med hensyn til de af statskassen afholdte udgifter til politivæsenet, jfr. dansk rpl. 110, nr. 4, som ændret ved lov nr. 205 af 11. juni 195 4, og da statens udgifter til politiet på Færøerne afholdes af de samme finanslovskonti som udgifterne til politiet iøvrigt, er det af praktiske grunde overdraget til rigspolitichefen også at føre regnskabet vedrørende disse udgifter. Den i den danske rpl.s 114, stk. 2, omhandlede beføjelse for rigspolitichefen til at føre tilsyn med den almindelige tilrettelæggelse af politiets arbejde i politikredsene har ikke gyldighed i forhold til den færøske politikreds. 5i S2 ]2uåSEä É er ± henhold til hjemmestyrelovens 15, stk. 3 > indtrådt i amtmandens funktioner og har således i hen-

9 5. hold til f.rpl. 115, stk. 2, bemyndigelse til midlertidigt at meddele beskikkelse til på landfogdens ansvar at udføre dennes forretninger, ligesom han i henhold til 17 i forordning af 8. juli I84-O om det under det Kgl. Danske Cancellie.henhørende kasse- og regnskabsvæsen skal foretage kasseeftersyn hos landfogden og sysselmændene. Endvidere er han ifølge 14 i politiloven for Færøerne af I894 bemyndiget til i overensstemmelse med plakat af 19. februar 1819 at fastsætte reglerne for de færøske politikasser og regnskabsaflæggelsen over disse kassers indtægter og udgifter. ^SS^fogden (politimesteren) har ifølge f.rpl den selvstændige ledelse af kredsens politi samt ansvaret for udførelsen af det politiet påhvilende arbejde og er såvel det kommunale politis som statspolitiets øverste stedlige foresatte. Han er endvidere arresthusbestyrer. Ifølge lovens II7 skal landfogden afgive indstilling om besættelse af ledige stillinger i det kommunale politi. Dettes tjenestemænd afskediges af landfogden, som kun skal høre vedkommende kommunale råd, når der bliver tale om udredelse af pension. I henhold til 6 i politiloven af 1894 kan landfogden træffe midlertidige foranstaltninger for at forebygge forstyrrelse af den offentlige orden m.v., til afværgelse af overhængende ulykkestilfælde eller deslige. Sysselmændene er indenfor syslet den øverste stedlige politimyndighed og fører i denne egenskab tilsyn med de kommunale politibetjente i ethvert tjenstligt forhold, hvor disse ikke i henhold til loven eller reglementerne er stillet under anden myndighed. De har ligesom politimesteren beføjelse til at udfærdige midlertidige politibekendtgørelser, jfr. politiloven af

10 2 L De beføjelser vedrørende politiets administration, som tilkommer de færøske myndigheder, er delt mellem de kommunale råd og hjemmestyret, efter f.rpl. lagtinget. Efter hjemmestyreloven er det antaget, at dette forvaltningsområde er overgået til landsstyret. Ifølge f.rpl. 117 skal lagtinget (nu landsstyret) ansætte det kommunale politis tjenestemænd, når det område, for hvilket den pågældende ansættes, omfatter flere kommuner. Endvidere skal lagtinget godkende det kommunale politis lønning. Ved siden af disse specielle beføjelser skal lagtinget imidlertid ifølge 34, jfr. 31, i lov nr. 30 af 28. februar 1872 om de færøske landkommuners styrelse føre et almindeligt tilsyn med, at landkommunernes forstanderskaber holder sig de for dem gældende forskrifter, herunder forpligtelsen til at opretholde god politiorden, efterrettelige. I tilfælde af tilsidesættelse af denne pligt kan lagtinget om fornødent selv træffe de nødvendige foranstaltninger. Endelig er det i henhold til 3 i politiloven af 1894 lagtingets opgave at udarbejde udkast til en fælles politivedtægt for kommunerne udenfor Thorshavn, jfr. herved politivedtægt af 3«juli 1931 for landkommunerne på Færøerne. De_kommunale_råd, i Thorshavn byrådet og uden for Thorshavn vedkommende forstanderskab, ansætter det kommunale politis tjenestemænd, jfr. f.rpl. 117» stk. 1. Disses antal og aflønning m.v. beror også på kommunernes bestemmelse, jfr. dog det ovenfor om lagtingets beføjelser anførte. For Thorshavns vedkommende udarbejdes udkast til en politivedtægt af byrådet, jfr. 3 i politiloven af 1894 og politivedtægt for Thorshavn af 19. november 1923 med tillæg af 4. maj 1933» 6.

11 /. II. Den_nuværende_færøske_ olitiordnings_nærmere_tilrettelæggelse i Om den nærmere tilrettelæggelse af polititjenesten på Færøerne indenfor rammerne af den i afsnit I. omhandlede ordning skal man oplyse følgendes A L Sysselmændene^ Færøernes politikreds er udenfor Thorshavn (6.147 indbyggere) inddelt i 7 sysler, som pr. 30. november 1955 havde følgende indbyggerantal: Strømø syssel, omfattende landdistriktet på Strømø samt øerne Nolsø, Hestø og Kolter: indbyggere Østerø syssel, omfattende Østerøs indbyggere. Norderøernes syssel, omfattende Bordø, Kalsø, Kunø, Svinø, Viderø og Fuglø: 4.8o6 indbyggere, Vaagø syssel, omfattende Vaagø og Myggenæs; indbyggere. Sandø syssel, omfattende Sandø, Skuø og Store Dimon: I.705 indbyggere. Suderø nordre syssel, omfattende kommunerne Kvalbø, Frodebø, og Famiens indbyggere. Suderø søndre syssel, omfattende kommunerne Hove, Porkere, Vaag og Sumbø: 3.O96 indbyggere. Indbyggerantallets fordeling på de enkelte kommuner fremgår af den som bilag 1 vedheftede oversigt. i tiden. Den nuværende inddeling i sysler rækker meget langt tilbage En enkelt ændring er dog gennemført i den nyeste tid, idet det tidligere Suderø syssel fra den 1. april 1953 blev delt i et nordre og et søndre syssel, hvorved den hidtidige honorarlønnede stilling som sognefoged i Vaag blev omdannet til en sysselmandsstilling. Sysselmændene ansættes af justitsministeren og stillingerne er ifølge tjenestemandslovens 433, jfr. normeringsiov nr. 114

12 8". af 31. marts 1953, løbe-nr. 125, normeret i følgende lønningsklasser: a) Sysselmændene for Norderøernes og Østerø sysler: kr. årlig, stigende hvert 3.år med 480 kr. indtil 5.IOO kr; b) Sysselmændene for Strømø, Vaagø, Suderø nordre og Suderø søndre sysler: 3 00 kr. årlig, stigende hvert 3.år med 36O kr. indtil kr; c) Sysselmanden for Sandø syssel: 3»300 kr. årlig, stigende hvert 3.år med 3OO kr, indtil 3*900 kr* "Der er tillagt hver af sysselmændene et bestillingstillæg på 600 kr. årlig, der procentreguleres i overensstemmelse med 7, stk. 2, i lov nr. l84 af 20. maj 1952 om midlertidigt løntillæg m.v. til statens tjenestemænd m.fl. fra den 1. oktober pct. Tillæget udgør Som nævnt i afsnit I. er sysselmanden den øverste stedlige politimyndighed og varetager ledelsen af syslets politi, ligesom han har ansvaret for opretholdelsen af ro og orden indenfor syslet. Endvidere udøver sysselmanden på en række områder de funktioner, som efter lovgivningen for det øvrige rige er henlagt til politimestrene eller til politiafdelingskontorer* Ved siden af sine politimæssige funktioner har sysselmanden en række opgaver indenfor såvel den strafferetlige som den borgerlige retspleje. Ifølge f.rpl. I7, sidste stk., opretholdes syslernes politiretter i samme omfang som hidtil, og ved disse retter, hvor sysselmanden er både anklager, jfr. f*rpl. 720, og dommer, påkendes i overensstemmelse med reglerne i kancelliplakat af 23. marts I813 en række mindre politisager, jfr. bl.a. lov nr. 71 om sundhedsvedtægter m.m. af 1. maj 188I 4 og 6, lov nr. 34 af 11. marts 1892 om øde-

13 9. læggelse af ravnens yngel på Færøerne m.v. ~5> lov nr. 169 af l8. maj 1937 om benyttelse af indsøer og vandløb 17, lov nr. 170 af samme dato om grandestævne 17» lov nr. I7I af samme dato om hegn og markfred 52 og lov nr. 172 af samme dato om haugers styrelse og drift 49. Antallet af sager, som afgøres ved syslernes politiret, er ubetydeligt, og sagerne angår som regel kun overtrædelser af landbolovene af 18. maj Indenfor den borgerlige retspleje foretager sysselmanden udlæg og udpantning samt afholder auktioner over løsøre m.v., dels på egne vegne, dels efter bemyndigelse fra sorenskriveren i hvert enkelt tilfælde. Endvidere foretager han på skifterettens vegne begyndelses- og registreringsforretninger ved skifte af dødsboer samt efter bemyndigelse tillige ved konkursboer. Sysselmanden er formand for landvæsenskommissionen og indtræder i visse tilfælde som formand for søretten. Af de sysselmændene påhvilende opgaver udgør opkrævningen af skatter og afgifter et meget omfattende og betydningsfuldt område. Sysselmændenes samlede oppebørsler har således i finansåret 1954/55 andraget ,35 kr., hvoraf ,61 kr. hidrørte fra indførselsafgifter, og i finansåret 1955/56 androg de tilsvarende tal henholdsvis ,77 kr. og ,40 kr. Med hensyn til oppebørslernes fordeling på de enkelte sysselkontorer henvises til oversigten bilag 2. Den overvejende del af oppebørslerne tilfalder landskassen. Udover indførselsafgifterne opkræves således for landskassen skibsafgift, forlystelsesafgift, fremstillingsafgift, vragningsafgift, valutaafgift, landsskat og forskellige andre af-

14 10.. gifter. Por statskassen oppebæres visse gebyrer og sportler, der for samtlige sysler andrager ialt ca kr. årlig, samt statskassebøder og arveafgift, der normalt også kan udgør mindre beløb. I Ihorshavn, Klaksvig, Tveraa og Vaag har landsstyret ansat toldbetjente, som bistår sysselmændene med beregning og opkrævning af indførselsafgifter. Foruden oppebørselsvæsenet varetager sysselmændene endelig en række andre funktioner, der henhører under hjemmestyret som særanliggender. Ifølge anordning af l6. juni 1882 om bygningsog brandvæsenet i de færøske landkommuner 6 skal klager over bygningskommissionernes afgørelser fremsendes gennem sysselmanden. Ifølge 7 i lov nr. 76 af 31. marts 1937 om forhyring og mønstring af skibsmandskab foregår mønstring på Færøerne ved sysselmanden (og landfogden). Sysselmanden skal endvidere indkalde til og lede grandestævner, jfr. lov nr. I70 af l8. maj 1937 om grandestævne. Han skal godkende lærekontrakter, jfr. lagtingslov nr. 29 af 12. oktober om lærlingeforhold, og endelig påhviler der sysselmanden en række opgaver i forbindelse med grindefangsten, jfr. grindereglement nr. 21 af I7. maj Med hensyn til adgangen til bibeskæftigelse er sysselmændene undergivet reglerne i tjenestemandslovens 44, hvorefter de kun kan have beskæftigelse udenfor tjenesten, for så vidt og i det omfang det er foreneligt med den samvittighedsfulde udførelse af deres pligter og med den for stillingen fornødne agtelse og tillid. De skal skriftligt gøre anmeldelse til justitsministeriet, forinden de kan påbegynde en forretningseller erhvervsvirksomhed, overtage en udenfor tjenesten liggende beskæftigelse, der ikke er af midlertidig karakter, og hvortil der er knyttet vederlag, eller indtræde i en bestyrelse eller

15 11. et repræsentantskab for et selskab af erhvervsdrivende karakter. B. Politistyrken.^ Den i f.rpl. 111, stk. 1, omhandlede hjemmel til at stationere kriminalpoliti på Færøerne har ikke hidtil været benyttet, da kriminaliteten på øerne, som det fremgår af bilag 3> har været forholdsvis ringe. I 1955 er der således til politiet kun anmeldt 75 sager vedrørende overtrædelse af straffeloven, hvoraf 62 var statsadvokatsager. I samme år er der ved retten pådømt 33 statsadvokatsager. De omhandlede overtrædelser af straffeloven er fortrinsvis voldssager og mindre tyverisager. Endvidere forekommer enkelte sædelighedssager samt nogle sager vedrørende underslæb og bedrageri. I Thorshavn har der i en lang årrække været ansat en politibetjent, hvis lønning er afholdt af statskassen. Stillingen, der oprindelig var honorarlønnet, blev ved normeringsloven for finansåret 1920/21 (lov nr. 371 af 28. juni 1920, løbe nr. 191) omdannet til en statstjenestemandsstilling og er den eneste stilling af denne art indenfor det færøske politikorps. Indehaveren af stillingen forretter tjeneste på lige fod med de kommunale politibetjente i Thorshavn. Under hensyn til den nuværende indehavers anciennitet blev stillingen ved normeringsloven for finansåret 195V55 (lov nr. 104 af 3I. marts 1954) omnormeret til en stilling som overpolitibetjent af 2. grad, jfr. løbe nr. 132 til tjenestemandslovens 434. Om de kommunale politibetjentes virksomhed er der givet nærmere regler i reglement af 7. august I929 for politibetjentene på Færøerne og i senere reglementer af 7. februar I93I, 15. april 1931 og 20. maj 1940 for politibetjentene i henholdsvis Tveraa, Vaag og Klaksvig. Disse reglementer indeholder bl.a.

16 12, retningslinier for tjenestens udførelse, omfanget af patruljetjenesten og de politibetjentene iøvrigt påhvilende pligter, forholdet til politimesteren, sysselmændene og kommunen samt adgangen til beskæftigelse udenfor polititjenesten, jfr. som eksempel det som bilag 4 vedheftede reglement for politibetjenten i Klaksvig. Af den nuværende ordenspolitistyrke på 15 mand forretter 11 heldagstjeneste. De resterende 4, af hvilke 1 er ansat i Østerø og 3 i Vaagø syssel, er derimod kun en del af dagen beskæftiget i politiets tjeneste. Af de 11 heldagsbeskæftigede har 10 gennemgået et 4-5 måneders kursus på statens politiskole, og 2 af de pågældende har desuden i nogle år gjort tjeneste i rigspolitiet. Ingen af de færøske politibetjente har forrettet tjeneste i kriminelle afdelinger eller deltaget i politiskolens kurser for kriminalpolitiet. Med hensyn til det nuværende færøske politipersonales alder, anciennitet, politiskoleuddannelse, lønning og pensionsforhold henvises iøvrigt til oversigten bilag 5» Det færøske politi er uniformeret som det danske politi, idet bestemmelserne i det gældende Uniformsreglement af 11. februar 1954 følges. Polititjenestemændene er udrustet med tjenestecykle, stav og lygte. Iøvrigt rådes der kun over et meget begrænset udstyr herunder håndjern, pistoler og materiel til brug ved optagelse af fingeraftryk. Der findes ingen politihunde eller uddannede politinundeførere på Færøerne, og der rådes ikke over motorkøretøjer. Udgiften til leje af motorkøretøjer i Thorshavn afholdes af statskassen og har i finansåret 1954/55 andraget kr. og i finansåret 1955/ kr,

17 13. Med hensyn til forholdene i de enkelte distrikter bemærkes følgende: 1) Thorshavru Politistyrken i Thorshavn udvidedes i oktober I949 fra 5 til 8 mand og består nu af en kommunalt ansat overpolitibetjent af 1. grad, der fungerer som stationsleder, en overpolitibetjent af 2. grad, der som nævnt er statstjenestemand, og 6 kommunalt ansatte politibetjente. I forbindelse med politistyrkens udvidelse i gennemførtes en ny lønordning for personalet, hvorefter dette skulle aflønnes i overensstemmelse med de for det danske politi gældende regler både med hensyn til grundløn og tillæg, herunder rådighedstillæg. Denne lønordning blev dog den 10. oktober 1950 ophævet med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 1949» og samtidig indførtes den gældende lønordning, hvorefter grundlønnen for stillingen som overpolitibetjent af 1. grad udgør 3.6OO kr. og for stillingerne som politibetjent 3OOO kr. årlig. Hertil ydes hvert 3.år et alderstillæg på 3OO kr. indtil henholdsvis 4.8OO kr. og kr., ligesom der udbetales almindeligt pensionsgivende løntillæg og stedtillæg i overensstemmelse med de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende regler. Indtil den 1. april 1952 er der endvidere tillagt polititjenestemændene reguleringstillæg og midlertidigt tillæg efter de sidstnævnte regler, men ved en byrådsbeslutning af l8. november 1952 blev det bestemt, at yderligere forhøjelser af de da udbetalte dyrtidstillæg ikke ville finde sted. Lønningerne blev derfor ikke forhøjet i de følgende år, og der blev i den anledning af politiforeningen i Thorshavn anlagt sag mod byrådet med

18 påstand om, at dette tilpligtedes at yde polititjenestemændene samme dyrtidstillæg, som statens og landsstyrets tjenestemænd oppebærer. Byrådet blev frifundet ved en af Færøernes ret den 25. maj I955 afsagt dom, men denne dom blev af den sagsøgende forening påanket til Østre Landsret. Landsretssagen er dog nu hævet af parterne, efter at det ved byrådsbeslutning af 6. september 1956 er vedtaget, at den for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende reguleringstillægsordning skal anvendes på det kommunale politi med virkning fra den 1. juli Denne ordning er dog kun gældende indtil den 1. april 1957» "til hvilket tidspunkt det forventes, at en ny lønordning er udarbejdet, Samtlige kommunale polititjenestemænd i Thorshavn er pensionsberettigede i henhold til kommunens pensionsreglement af 27. august Med hensyn til tjenestens tilrettelæggelse bemærkes, at politistationen holdes åben fra kl. 8 til kl. 3. I tiden fra kl. 3 'til kl. 8 er der etableret telefonvagt, således at telefoncentralen henviser til den vagthavende polititjenestemands telefonnummer. Da det væsentligste arbejde for politiet med hensyn til opretholdelse af ro og orden falder i aften- og nattetimerne, er der normalt 4 mand til tjeneste i tiden fra kl. 19 til kl. 3«Dagtjenesten varetages foruden af stationslederen af 2 politibetjente, af hvilke den ene af helbredsmæssige grunde forretter fast dagtjeneste. Den 8. politibetjent er fridagsafløser. I dette distrikt er ikke ansat polititjenestemænd. De politimæssige opgaver varetages derfor i hovedsagen af syssel-

19 15. manden, der har bopæl og kontor i Vestmanhavn. Med hensyn til politimæssige forretninger i området omkring Thorshavn og på øen Nolsø assisteres sysselmanden dog i et vist omfang af politiet i Thorshavn. 3) Norderøernes sy_ssel. Antallet af politibetjente i Klaksvig har siden 1944 været fastsat til 2. Stillingerne, af hvilke den ene for tiden er ubesat, lønnes med en grundløn på 3000 kr. årlig, hvortil der ydes 3 alderstillæg å 400 kr. samt almindeligt pensionsgivende løntillæg og dyrtidstillæg i overensstemmelse med de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende regler. Stillingerne er forbundet med ret til pension. 4) Østerø^s^ssel^ I syslet er der kun ansat een politibetjent, som har tjenestested i Jfuglefjord, hvor sysselkontoret er beliggende. Stillingen som politibetjent er en halvdagsstilling og lønnes med kr. årlig. Den nuværende politibetjent har samtidig halvdagsbeskæftigelse som kontormedhjælper på sysselkontoret og oppebærer herfor ligeledes kr. årlig, der udredes af statskassen. Han er ikke pensionsberettiget. 5) Sandø_sv_ssel._ I dette distrikt er ikke ansat nogen politibetjent. 6) Vaagø_syssel. På Vaagø er ansat 3 politibetjente, af hvilke ingen forretter heldagstjeneste. De pågældende, der ikke er pensionsberettigede, lønnes af Sørvaag, Midvaag og Sandevaag kommuner med henholdsvis kr. årlig, 3.6OO kr. årlig og kr. årlig. Baggrunden for, at der er stationeret så forholdsvis mange po-

20 m* 16. litibetjente på Vaagø, er de særlige forhold under krigen, da der på flyvepladsen ved Sørvaag var stationeret betydelige engelske militærstyrker. 7) Suderø_nordre_sy_ssel._ I Tveraa er ansat en politibetjent, der tillige gør tjeneste som toldmedhjælper. Hans lønning, der udgør ca. 8.3OO k r. årlig, udredes af statskassen og kommunekassen med halvdelen af hver, hvortil kommer et beløb på kr. årlig, der betales af landskassen som vederlag for arbejdet som toldmedhjælper. Den pågældende er ikke pensionsberettiget. I Kvalbø har der fra 1946 til 1956 været ansat en honorarlønnet politibetjent. Efter at den pågældende nu er blevet ansat som medhjælper for arrestforvareren i Thorshavn, er stillingen ubesat. 8) Suderø søndre syssel. I Vaag er ansat en politibetjent. Stillingen, der ikke er forbundet med pensionsret, lønnes med en grundløn på 3OOO kr. årlig, hvortil der ydes 3 alderstillæg a 400 kr. årlig samt de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende tillæg, således at den samlede lønning for tiden andrager godt I3.OOO kr. 2i_52S :let._ Til bistand for politimesteren og sysselmændene er der ved politikontoret i Thorshavn og ved sysselkontorerne ansat et antal kontormedhjælpere, der lønnes af statskassen. Ingen af de pågældende er tjenestemænd. Aflønningen finder sted i overensstemmelse med reglerne i finansministeriets cirkulære nr. 120 af 24. juli 1956 vedrørende en overenskomst mellem finansministeriet og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (H.K.) om

21 17. aflønning in.v. af de i statens tjeneste "beskæftigede kontorfunktionærer, som ikke er tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstilling. Ved politikontoret i Thorshavn er ansat en overassistent og 4 kontorister. følgende: Personalet ved sysselkontorerne er for tiden Norderøernes syssel: 2 faste og 2 midlertidige kontormedhjælpere. Østerø syssel: 1 kontormedhjælper. Desuden er en politibetjent som ovenfor nævnt beskæftiget den halve dag på kontoret. Strømø syssel: Vaagø syssel: 1 kontormedhjælper. 1 kontormedhjælper. Suderø nordre syssel:2 kontormedhjælpere. Suderø søndre syssel:2 kontormedhjælpere. De kontormedhjælpere ved sysselkontorerne, som fungerer som stedfortrædere for sysselmændene, kaldes "sysselfuldmægtige" Tilvejebringelsen af lokaler til brug for politiet på Færøerne varetages af staten for så vidt angår de af politimesteren og sysselmændene benyttede lokaler, medens det påhviler kommunerne at sørge for lokaler til det kommunale politi. Om de nuværende lokaleforhold kan følgende oplyses: 1) Thorshavn._ Landfogden har kontorlokaler og tjenestebolig i en staten tilhørende bygning, der er opført i 1888 og i 1951/52 for en udgift af ca. 6O.OOO kr. forsynet med en tilbygning, der indeholder kontorlokaler. Ejendommen, der er forsynet med centralvarme, er brandforsikret for 15O.OOO kr. Politistationen er beliggende i rådhusets nederste etage

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere