BETÆNKNING om. Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om. Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg."

Transkript

1 BETÆNKNING om Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg.

2 Indholdsfortegnelse Indledning I. Retsgrundlaget for den nuværende politiordning II. Side på Færøerne 1-6 A. De gældende regler for den færøske politiordning 1-2 B. Den nuværende fordeling af opgaverne med hensyn til politiets administration 2-6 Den nuværende færøske politiordnings nærmere tilrettelæggelse 7-25 A. Sysselmændene 7-11 B. Politistyrken c. Kontorpersonalet D. Politiets bygninger og lokaler E. Arrestvæsenet F. Udgifterne vedrørende det nuværende færøske politi- og arrestvæsen III. Almindelige bemærkninger vedrørende udvalgets overvejelser angående revision af lovgivningen om politiet på Færøerne A. Nogle bemærkninger vedrørende afgrænsningen af udvalgets opgave B. Porslag om ophævelse af den nuværende kommunale politiordning C. Andre almindelige bemærkninger 29-31

3 IV. Udvalgets forslag vedrørende nyordning af politiet og arrestvæsenet på Færøerne A. Sysselmændene 31 ~ 34 B. Politistyrken C. Kontorpersonalet D. Politiets bygninger og lokaler m.v E. Arrestvæsenet F. Udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af udvalgets forslag Færøernes indbyggerantal den 30. november Sysselkontorernes oppebørsler i finansårene 1954/55 og 1955/ Oversigt vedrørende strafferetsplejen på Færøerne i årene Reglement for politibetjenten i Klaksvig. 5. Oversigt over politistyrkens lønningsforhold m.v. 6. Belæget i arresthuset i Thorshavn i tiden incl. 7. Skrivelse af 11. november 1954 fra Klaksvig sogns kommune til Færøernes landsstyre. 8. Skrivelse af 15. februar 1955 fra Thorshavns byråd til Færøernes landsstyre. 9. Oversigt over politiforholdene på Færøerne sammenlignet med forholdene i nogle andre politikredse. 10. Redegørelse vedrørende de på udvalgets foranledning tilvejebragte oplysninger fra udlandet. 11. Skrivelse af 17. oktober 1956 fra justitsministeriets tilsynsførende arkitekt Alex Poulsen,

4 Den 26. september 1955 nedsatte justitsministeriet i overensstemmelse med Færøernes landsstyre et udvalg med den opgave efter nærmere undersøgelse at fremkomme med forslag om politiets og arrestvæsenets fremtidige ordning på Færøerne, herunder politiets opgaver og organisation, politistyrkens størrelse, fordeling og udrustning samt personalets ansættelsesvilkår, lønninger og uddannelse. Departementschef i justitsministeriet Vilhelm Boas anmodedes om at overtage hvervet som udvalgets formand. Til medlemmer af udvalget beskikkedes iøvrigt: Fængselsinspektør A.K. Bentzen. Kontorchef ved Færøernes landsstyre, Johan Djurhuus. Rigsombudsmand N. Elkær-Hansen. Kontorchef i justitsministeriet Borg Hansen. Rigspolitichef E. Heide-Jørgensen. Landfoged (politimester) på Færøerne, J. Feilberg Jørgensen, Departementschef i statsministeriet J. Elkjær Larsen. Kst. ekspeditionssekretær i finansministeriet S. Secher. Hvervet som udvalgets sekretær er blevet varetaget af fuldmægtig i justitsministeriet P. Christensen. Udvalget har tilvejebragt fyldige oplysninger om den nuværende ordning af politiet og arrestvæsenet på Færøerne samt forskellige oplysninger om politiet i Island, Norge og på Ålandsøerne. Udvalget har drøftet det foreliggende materiale på nogle møder, og udvalgets formand har desuden under et

5 I. på_færøerne. A L De vigtigste regler om den gældende politiordning på Færøerne findes i lov for Færøerne nr af 11. maj 1935 om rettens pleje. Ved denne lov ophævedes lov nr. 164 af 4. juni I924, hvorved lov om rettens pleje af 11. april I916 med dertil hørende tillægs- og ændringslove udvidedes til at gælde for Færøerne, og i stedet for blev retsplejeloven - med forskellige ændringer - indført på Færøerne i den form, hvori den var blevet affattet ved bekendtgøreloe nr. 250 af 1. oktober I932. De ændringer i den danske retsplejelovs regler om politimyndigheden, som er blevet gennemført ved lov nr. I66 af l8. maj 1937 om politiets og arrestvæsenets ordning (enhedspolitiloven) og ved lov nr. 205 af 11. juni om ændringer i lov om rettens pleje (Politiets ledelse m.v.), har derimod ikke gyldighed for Færøerne. Reglerne i lov for Færøerne om rettens pleje (i det følgende kaldet f.rpl.) suppleres af lov nr. 55 af I3. april I894 indeholdende bestemmelser om politiet på Færøerne, jfr. lov nr. 57 af 14. marts 1931 om ændring af denne lov. Loven indeholder i det væsentlige samme regler som lov nr. 21 af 4. februar 1871 om politiet udenfor København og har således navnlig betydning som hjemmel for udfærdigelse af politivedtægter og midlertidige politibekendtgørelser til forebyggelse af

6 2. forstyrrelser af den offentlige orden m.v. Endelig er der givet nærmere regler om afholdelse af udgifterne i forbindelse med politiet på Færøerne, dels ved lov nr. 93 af 11. april 1916 om udgifterne i strafferetsplejen, således som denne lov er ændret ved lov nr. 127 af 15. april I93O om ikrafttrædelsen af borgerlig straffelov, dels ved lov om statens tjenestemænd nr. 30I af 6. juni 194-6, hvis kapitel 12 d) indeholder bestemmelser om aflønning m.v. af statens tjenestemænd på Færøerne, herunder landfogden, sysselmændene og en overpolitibetjent af 2. grad i Thorshavn. Ved lov nr. 137 af 23. marts I948 om Færøernes hjemmestyre er der ikke sket ændringer i de nævnte regler vedrørende politiet på Færøerne, men politiet er opført på listen over de sagområder, om hvilke det ved lovens 3 er bestemt, at det afgøres ved nærmere forhandling, om og i hvilket omfang de pågældende spørgsmål kan henføres til færøske særanliggender. B. Ifølge f.rpl. 108 udgør Færøerne en politikreds, der forestås af landfogden (politimesteren). Politiets virksomhed udøves ifølge 111, jfr. 112, dels af statspolitiet, der er fælles for hele riget, og hvis opgave fortrinsvis er at udføre de politiet påhvilende hverv indenfor den straffende retsplejes område (altså det nuværende kriminalpoliti), dels af det kommunale politi, hvis virksomhed falder indenfor politikredsens eget område, og hvis opgave navnlig er at opretholde sikkerhed, fred og orden samt at påse overholdelsen af love og vedtægter. Endvidere bestemmes det i f.rpl. II7, sidste stykke, at sysselmændene udøver politimyndighed i samme omfang som hidtil.

7 3. Landfogden og sysselmændene er statstjenestemænd, og det kontorpersonale, som er ansat ved politikontoret i Thorshavn og ved sysselkontorerne, lønnes af staten. Politipersonalet er derimod som hovedregel kommunalt ansat. Polititjenesten på Færøerne varetages således af staten og kommunerne i forening, og opgaverne med hensyn til politiets administration er delt mellem statens myndigheder og de færøske myndigheder. 1. Ifølge f.rpl. 118 er de færøske politimyndigheder ^ustitsministeren_underordnede og står under hans øverste tilsyn, Om justitsministerens beføjelser i forhold til det kommunale politi er der iøvrigt givet en række nærmere regler i den færøske politilovgivning. Herefter kan ministeren bl.a. træffe bestemmelse om politiets udrustning og uniformering, jfr. f.rpl. 112, stk. 2, ligesom han i henhold til samme lovs 114, stk. 1, skal afgøre disciplinære sager angående det kommunale politis personale, for så vidt landfogden ikke finder, at de pågældende sager kan afgøres med advarsel, irettesættelse eller bøde på 10 kr. eller derunder. I henhold til lovens II6, stk. 2 ogj3, fastsætter justitsministeren de nærmere regler om en vis uddannelse som betingelse for ansættelse i politiet, ligesom det tilkommer ministeren at afgøre, om det kan tillades det kommunale politis tjenestemænd at drive næring eller påtage sig et indtægtgivende arbejde, som er tjenesten uvedkommende. Opstår der uenighed mellem det kommunale råd og landfogden om afskedigelse af en pensionsberettiget tjenestemand, skal sagen herom forelægges justitsministeren, hvis afgørelse er endelig, jfr. f.rpl. II7, stk. 1. Endelig skal justitsmi^

8 4. nisteren afgøre meningsuligheder mellem de vedkommende myndigheder, om hvorvidt et til politiøjemed udgivet beløb bør afholdes af kommunens kasse, politikassen eller "amtsrepartionsf ond en"-,, jfr. politilov for Færøerne nr. 55 af 13. april , ligesom han skal træffe afgørelse om fordelingen af udgifter til foranstaltninger, der berører flere kommuner, jfr. f.rpl. 111, stk. 2, og loven om udgifter vedrørende strafferetsplejen 2 og 5» Til rigspolitichefen (tidligere chefen for statspolitiet) er ifølge f.rpl. II3 bl.a. henlagt følgende forretninger: Fordeling og omflytning af statspolitiets personale, tilsyn med statspolitiets ejendele, politiets efterretningsvæsen og fremmedtilsynet. Praktisk betydning har rigspolitichefens opgaver i henhold til denne lovbestemmelse i det væsentlige kun haft ved formidling af midlertidige assistanceydelser til politikredsen. Fra den 1. april 1955 er det overdraget til rigspolitichefen at føre regnskabet med hensyn til de af statskassen afholdte udgifter til politivæsenet, jfr. dansk rpl. 110, nr. 4, som ændret ved lov nr. 205 af 11. juni 195 4, og da statens udgifter til politiet på Færøerne afholdes af de samme finanslovskonti som udgifterne til politiet iøvrigt, er det af praktiske grunde overdraget til rigspolitichefen også at føre regnskabet vedrørende disse udgifter. Den i den danske rpl.s 114, stk. 2, omhandlede beføjelse for rigspolitichefen til at føre tilsyn med den almindelige tilrettelæggelse af politiets arbejde i politikredsene har ikke gyldighed i forhold til den færøske politikreds. 5i S2 ]2uåSEä É er ± henhold til hjemmestyrelovens 15, stk. 3 > indtrådt i amtmandens funktioner og har således i hen-

9 5. hold til f.rpl. 115, stk. 2, bemyndigelse til midlertidigt at meddele beskikkelse til på landfogdens ansvar at udføre dennes forretninger, ligesom han i henhold til 17 i forordning af 8. juli I84-O om det under det Kgl. Danske Cancellie.henhørende kasse- og regnskabsvæsen skal foretage kasseeftersyn hos landfogden og sysselmændene. Endvidere er han ifølge 14 i politiloven for Færøerne af I894 bemyndiget til i overensstemmelse med plakat af 19. februar 1819 at fastsætte reglerne for de færøske politikasser og regnskabsaflæggelsen over disse kassers indtægter og udgifter. ^SS^fogden (politimesteren) har ifølge f.rpl den selvstændige ledelse af kredsens politi samt ansvaret for udførelsen af det politiet påhvilende arbejde og er såvel det kommunale politis som statspolitiets øverste stedlige foresatte. Han er endvidere arresthusbestyrer. Ifølge lovens II7 skal landfogden afgive indstilling om besættelse af ledige stillinger i det kommunale politi. Dettes tjenestemænd afskediges af landfogden, som kun skal høre vedkommende kommunale råd, når der bliver tale om udredelse af pension. I henhold til 6 i politiloven af 1894 kan landfogden træffe midlertidige foranstaltninger for at forebygge forstyrrelse af den offentlige orden m.v., til afværgelse af overhængende ulykkestilfælde eller deslige. Sysselmændene er indenfor syslet den øverste stedlige politimyndighed og fører i denne egenskab tilsyn med de kommunale politibetjente i ethvert tjenstligt forhold, hvor disse ikke i henhold til loven eller reglementerne er stillet under anden myndighed. De har ligesom politimesteren beføjelse til at udfærdige midlertidige politibekendtgørelser, jfr. politiloven af

10 2 L De beføjelser vedrørende politiets administration, som tilkommer de færøske myndigheder, er delt mellem de kommunale råd og hjemmestyret, efter f.rpl. lagtinget. Efter hjemmestyreloven er det antaget, at dette forvaltningsområde er overgået til landsstyret. Ifølge f.rpl. 117 skal lagtinget (nu landsstyret) ansætte det kommunale politis tjenestemænd, når det område, for hvilket den pågældende ansættes, omfatter flere kommuner. Endvidere skal lagtinget godkende det kommunale politis lønning. Ved siden af disse specielle beføjelser skal lagtinget imidlertid ifølge 34, jfr. 31, i lov nr. 30 af 28. februar 1872 om de færøske landkommuners styrelse føre et almindeligt tilsyn med, at landkommunernes forstanderskaber holder sig de for dem gældende forskrifter, herunder forpligtelsen til at opretholde god politiorden, efterrettelige. I tilfælde af tilsidesættelse af denne pligt kan lagtinget om fornødent selv træffe de nødvendige foranstaltninger. Endelig er det i henhold til 3 i politiloven af 1894 lagtingets opgave at udarbejde udkast til en fælles politivedtægt for kommunerne udenfor Thorshavn, jfr. herved politivedtægt af 3«juli 1931 for landkommunerne på Færøerne. De_kommunale_råd, i Thorshavn byrådet og uden for Thorshavn vedkommende forstanderskab, ansætter det kommunale politis tjenestemænd, jfr. f.rpl. 117» stk. 1. Disses antal og aflønning m.v. beror også på kommunernes bestemmelse, jfr. dog det ovenfor om lagtingets beføjelser anførte. For Thorshavns vedkommende udarbejdes udkast til en politivedtægt af byrådet, jfr. 3 i politiloven af 1894 og politivedtægt for Thorshavn af 19. november 1923 med tillæg af 4. maj 1933» 6.

11 /. II. Den_nuværende_færøske_ olitiordnings_nærmere_tilrettelæggelse i Om den nærmere tilrettelæggelse af polititjenesten på Færøerne indenfor rammerne af den i afsnit I. omhandlede ordning skal man oplyse følgendes A L Sysselmændene^ Færøernes politikreds er udenfor Thorshavn (6.147 indbyggere) inddelt i 7 sysler, som pr. 30. november 1955 havde følgende indbyggerantal: Strømø syssel, omfattende landdistriktet på Strømø samt øerne Nolsø, Hestø og Kolter: indbyggere Østerø syssel, omfattende Østerøs indbyggere. Norderøernes syssel, omfattende Bordø, Kalsø, Kunø, Svinø, Viderø og Fuglø: 4.8o6 indbyggere, Vaagø syssel, omfattende Vaagø og Myggenæs; indbyggere. Sandø syssel, omfattende Sandø, Skuø og Store Dimon: I.705 indbyggere. Suderø nordre syssel, omfattende kommunerne Kvalbø, Frodebø, og Famiens indbyggere. Suderø søndre syssel, omfattende kommunerne Hove, Porkere, Vaag og Sumbø: 3.O96 indbyggere. Indbyggerantallets fordeling på de enkelte kommuner fremgår af den som bilag 1 vedheftede oversigt. i tiden. Den nuværende inddeling i sysler rækker meget langt tilbage En enkelt ændring er dog gennemført i den nyeste tid, idet det tidligere Suderø syssel fra den 1. april 1953 blev delt i et nordre og et søndre syssel, hvorved den hidtidige honorarlønnede stilling som sognefoged i Vaag blev omdannet til en sysselmandsstilling. Sysselmændene ansættes af justitsministeren og stillingerne er ifølge tjenestemandslovens 433, jfr. normeringsiov nr. 114

12 8". af 31. marts 1953, løbe-nr. 125, normeret i følgende lønningsklasser: a) Sysselmændene for Norderøernes og Østerø sysler: kr. årlig, stigende hvert 3.år med 480 kr. indtil 5.IOO kr; b) Sysselmændene for Strømø, Vaagø, Suderø nordre og Suderø søndre sysler: 3 00 kr. årlig, stigende hvert 3.år med 36O kr. indtil kr; c) Sysselmanden for Sandø syssel: 3»300 kr. årlig, stigende hvert 3.år med 3OO kr, indtil 3*900 kr* "Der er tillagt hver af sysselmændene et bestillingstillæg på 600 kr. årlig, der procentreguleres i overensstemmelse med 7, stk. 2, i lov nr. l84 af 20. maj 1952 om midlertidigt løntillæg m.v. til statens tjenestemænd m.fl. fra den 1. oktober pct. Tillæget udgør Som nævnt i afsnit I. er sysselmanden den øverste stedlige politimyndighed og varetager ledelsen af syslets politi, ligesom han har ansvaret for opretholdelsen af ro og orden indenfor syslet. Endvidere udøver sysselmanden på en række områder de funktioner, som efter lovgivningen for det øvrige rige er henlagt til politimestrene eller til politiafdelingskontorer* Ved siden af sine politimæssige funktioner har sysselmanden en række opgaver indenfor såvel den strafferetlige som den borgerlige retspleje. Ifølge f.rpl. I7, sidste stk., opretholdes syslernes politiretter i samme omfang som hidtil, og ved disse retter, hvor sysselmanden er både anklager, jfr. f*rpl. 720, og dommer, påkendes i overensstemmelse med reglerne i kancelliplakat af 23. marts I813 en række mindre politisager, jfr. bl.a. lov nr. 71 om sundhedsvedtægter m.m. af 1. maj 188I 4 og 6, lov nr. 34 af 11. marts 1892 om øde-

13 9. læggelse af ravnens yngel på Færøerne m.v. ~5> lov nr. 169 af l8. maj 1937 om benyttelse af indsøer og vandløb 17, lov nr. 170 af samme dato om grandestævne 17» lov nr. I7I af samme dato om hegn og markfred 52 og lov nr. 172 af samme dato om haugers styrelse og drift 49. Antallet af sager, som afgøres ved syslernes politiret, er ubetydeligt, og sagerne angår som regel kun overtrædelser af landbolovene af 18. maj Indenfor den borgerlige retspleje foretager sysselmanden udlæg og udpantning samt afholder auktioner over løsøre m.v., dels på egne vegne, dels efter bemyndigelse fra sorenskriveren i hvert enkelt tilfælde. Endvidere foretager han på skifterettens vegne begyndelses- og registreringsforretninger ved skifte af dødsboer samt efter bemyndigelse tillige ved konkursboer. Sysselmanden er formand for landvæsenskommissionen og indtræder i visse tilfælde som formand for søretten. Af de sysselmændene påhvilende opgaver udgør opkrævningen af skatter og afgifter et meget omfattende og betydningsfuldt område. Sysselmændenes samlede oppebørsler har således i finansåret 1954/55 andraget ,35 kr., hvoraf ,61 kr. hidrørte fra indførselsafgifter, og i finansåret 1955/56 androg de tilsvarende tal henholdsvis ,77 kr. og ,40 kr. Med hensyn til oppebørslernes fordeling på de enkelte sysselkontorer henvises til oversigten bilag 2. Den overvejende del af oppebørslerne tilfalder landskassen. Udover indførselsafgifterne opkræves således for landskassen skibsafgift, forlystelsesafgift, fremstillingsafgift, vragningsafgift, valutaafgift, landsskat og forskellige andre af-

14 10.. gifter. Por statskassen oppebæres visse gebyrer og sportler, der for samtlige sysler andrager ialt ca kr. årlig, samt statskassebøder og arveafgift, der normalt også kan udgør mindre beløb. I Ihorshavn, Klaksvig, Tveraa og Vaag har landsstyret ansat toldbetjente, som bistår sysselmændene med beregning og opkrævning af indførselsafgifter. Foruden oppebørselsvæsenet varetager sysselmændene endelig en række andre funktioner, der henhører under hjemmestyret som særanliggender. Ifølge anordning af l6. juni 1882 om bygningsog brandvæsenet i de færøske landkommuner 6 skal klager over bygningskommissionernes afgørelser fremsendes gennem sysselmanden. Ifølge 7 i lov nr. 76 af 31. marts 1937 om forhyring og mønstring af skibsmandskab foregår mønstring på Færøerne ved sysselmanden (og landfogden). Sysselmanden skal endvidere indkalde til og lede grandestævner, jfr. lov nr. I70 af l8. maj 1937 om grandestævne. Han skal godkende lærekontrakter, jfr. lagtingslov nr. 29 af 12. oktober om lærlingeforhold, og endelig påhviler der sysselmanden en række opgaver i forbindelse med grindefangsten, jfr. grindereglement nr. 21 af I7. maj Med hensyn til adgangen til bibeskæftigelse er sysselmændene undergivet reglerne i tjenestemandslovens 44, hvorefter de kun kan have beskæftigelse udenfor tjenesten, for så vidt og i det omfang det er foreneligt med den samvittighedsfulde udførelse af deres pligter og med den for stillingen fornødne agtelse og tillid. De skal skriftligt gøre anmeldelse til justitsministeriet, forinden de kan påbegynde en forretningseller erhvervsvirksomhed, overtage en udenfor tjenesten liggende beskæftigelse, der ikke er af midlertidig karakter, og hvortil der er knyttet vederlag, eller indtræde i en bestyrelse eller

15 11. et repræsentantskab for et selskab af erhvervsdrivende karakter. B. Politistyrken.^ Den i f.rpl. 111, stk. 1, omhandlede hjemmel til at stationere kriminalpoliti på Færøerne har ikke hidtil været benyttet, da kriminaliteten på øerne, som det fremgår af bilag 3> har været forholdsvis ringe. I 1955 er der således til politiet kun anmeldt 75 sager vedrørende overtrædelse af straffeloven, hvoraf 62 var statsadvokatsager. I samme år er der ved retten pådømt 33 statsadvokatsager. De omhandlede overtrædelser af straffeloven er fortrinsvis voldssager og mindre tyverisager. Endvidere forekommer enkelte sædelighedssager samt nogle sager vedrørende underslæb og bedrageri. I Thorshavn har der i en lang årrække været ansat en politibetjent, hvis lønning er afholdt af statskassen. Stillingen, der oprindelig var honorarlønnet, blev ved normeringsloven for finansåret 1920/21 (lov nr. 371 af 28. juni 1920, løbe nr. 191) omdannet til en statstjenestemandsstilling og er den eneste stilling af denne art indenfor det færøske politikorps. Indehaveren af stillingen forretter tjeneste på lige fod med de kommunale politibetjente i Thorshavn. Under hensyn til den nuværende indehavers anciennitet blev stillingen ved normeringsloven for finansåret 195V55 (lov nr. 104 af 3I. marts 1954) omnormeret til en stilling som overpolitibetjent af 2. grad, jfr. løbe nr. 132 til tjenestemandslovens 434. Om de kommunale politibetjentes virksomhed er der givet nærmere regler i reglement af 7. august I929 for politibetjentene på Færøerne og i senere reglementer af 7. februar I93I, 15. april 1931 og 20. maj 1940 for politibetjentene i henholdsvis Tveraa, Vaag og Klaksvig. Disse reglementer indeholder bl.a.

16 12, retningslinier for tjenestens udførelse, omfanget af patruljetjenesten og de politibetjentene iøvrigt påhvilende pligter, forholdet til politimesteren, sysselmændene og kommunen samt adgangen til beskæftigelse udenfor polititjenesten, jfr. som eksempel det som bilag 4 vedheftede reglement for politibetjenten i Klaksvig. Af den nuværende ordenspolitistyrke på 15 mand forretter 11 heldagstjeneste. De resterende 4, af hvilke 1 er ansat i Østerø og 3 i Vaagø syssel, er derimod kun en del af dagen beskæftiget i politiets tjeneste. Af de 11 heldagsbeskæftigede har 10 gennemgået et 4-5 måneders kursus på statens politiskole, og 2 af de pågældende har desuden i nogle år gjort tjeneste i rigspolitiet. Ingen af de færøske politibetjente har forrettet tjeneste i kriminelle afdelinger eller deltaget i politiskolens kurser for kriminalpolitiet. Med hensyn til det nuværende færøske politipersonales alder, anciennitet, politiskoleuddannelse, lønning og pensionsforhold henvises iøvrigt til oversigten bilag 5» Det færøske politi er uniformeret som det danske politi, idet bestemmelserne i det gældende Uniformsreglement af 11. februar 1954 følges. Polititjenestemændene er udrustet med tjenestecykle, stav og lygte. Iøvrigt rådes der kun over et meget begrænset udstyr herunder håndjern, pistoler og materiel til brug ved optagelse af fingeraftryk. Der findes ingen politihunde eller uddannede politinundeførere på Færøerne, og der rådes ikke over motorkøretøjer. Udgiften til leje af motorkøretøjer i Thorshavn afholdes af statskassen og har i finansåret 1954/55 andraget kr. og i finansåret 1955/ kr,

17 13. Med hensyn til forholdene i de enkelte distrikter bemærkes følgende: 1) Thorshavru Politistyrken i Thorshavn udvidedes i oktober I949 fra 5 til 8 mand og består nu af en kommunalt ansat overpolitibetjent af 1. grad, der fungerer som stationsleder, en overpolitibetjent af 2. grad, der som nævnt er statstjenestemand, og 6 kommunalt ansatte politibetjente. I forbindelse med politistyrkens udvidelse i gennemførtes en ny lønordning for personalet, hvorefter dette skulle aflønnes i overensstemmelse med de for det danske politi gældende regler både med hensyn til grundløn og tillæg, herunder rådighedstillæg. Denne lønordning blev dog den 10. oktober 1950 ophævet med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 1949» og samtidig indførtes den gældende lønordning, hvorefter grundlønnen for stillingen som overpolitibetjent af 1. grad udgør 3.6OO kr. og for stillingerne som politibetjent 3OOO kr. årlig. Hertil ydes hvert 3.år et alderstillæg på 3OO kr. indtil henholdsvis 4.8OO kr. og kr., ligesom der udbetales almindeligt pensionsgivende løntillæg og stedtillæg i overensstemmelse med de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende regler. Indtil den 1. april 1952 er der endvidere tillagt polititjenestemændene reguleringstillæg og midlertidigt tillæg efter de sidstnævnte regler, men ved en byrådsbeslutning af l8. november 1952 blev det bestemt, at yderligere forhøjelser af de da udbetalte dyrtidstillæg ikke ville finde sted. Lønningerne blev derfor ikke forhøjet i de følgende år, og der blev i den anledning af politiforeningen i Thorshavn anlagt sag mod byrådet med

18 påstand om, at dette tilpligtedes at yde polititjenestemændene samme dyrtidstillæg, som statens og landsstyrets tjenestemænd oppebærer. Byrådet blev frifundet ved en af Færøernes ret den 25. maj I955 afsagt dom, men denne dom blev af den sagsøgende forening påanket til Østre Landsret. Landsretssagen er dog nu hævet af parterne, efter at det ved byrådsbeslutning af 6. september 1956 er vedtaget, at den for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende reguleringstillægsordning skal anvendes på det kommunale politi med virkning fra den 1. juli Denne ordning er dog kun gældende indtil den 1. april 1957» "til hvilket tidspunkt det forventes, at en ny lønordning er udarbejdet, Samtlige kommunale polititjenestemænd i Thorshavn er pensionsberettigede i henhold til kommunens pensionsreglement af 27. august Med hensyn til tjenestens tilrettelæggelse bemærkes, at politistationen holdes åben fra kl. 8 til kl. 3. I tiden fra kl. 3 'til kl. 8 er der etableret telefonvagt, således at telefoncentralen henviser til den vagthavende polititjenestemands telefonnummer. Da det væsentligste arbejde for politiet med hensyn til opretholdelse af ro og orden falder i aften- og nattetimerne, er der normalt 4 mand til tjeneste i tiden fra kl. 19 til kl. 3«Dagtjenesten varetages foruden af stationslederen af 2 politibetjente, af hvilke den ene af helbredsmæssige grunde forretter fast dagtjeneste. Den 8. politibetjent er fridagsafløser. I dette distrikt er ikke ansat polititjenestemænd. De politimæssige opgaver varetages derfor i hovedsagen af syssel-

19 15. manden, der har bopæl og kontor i Vestmanhavn. Med hensyn til politimæssige forretninger i området omkring Thorshavn og på øen Nolsø assisteres sysselmanden dog i et vist omfang af politiet i Thorshavn. 3) Norderøernes sy_ssel. Antallet af politibetjente i Klaksvig har siden 1944 været fastsat til 2. Stillingerne, af hvilke den ene for tiden er ubesat, lønnes med en grundløn på 3000 kr. årlig, hvortil der ydes 3 alderstillæg å 400 kr. samt almindeligt pensionsgivende løntillæg og dyrtidstillæg i overensstemmelse med de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende regler. Stillingerne er forbundet med ret til pension. 4) Østerø^s^ssel^ I syslet er der kun ansat een politibetjent, som har tjenestested i Jfuglefjord, hvor sysselkontoret er beliggende. Stillingen som politibetjent er en halvdagsstilling og lønnes med kr. årlig. Den nuværende politibetjent har samtidig halvdagsbeskæftigelse som kontormedhjælper på sysselkontoret og oppebærer herfor ligeledes kr. årlig, der udredes af statskassen. Han er ikke pensionsberettiget. 5) Sandø_sv_ssel._ I dette distrikt er ikke ansat nogen politibetjent. 6) Vaagø_syssel. På Vaagø er ansat 3 politibetjente, af hvilke ingen forretter heldagstjeneste. De pågældende, der ikke er pensionsberettigede, lønnes af Sørvaag, Midvaag og Sandevaag kommuner med henholdsvis kr. årlig, 3.6OO kr. årlig og kr. årlig. Baggrunden for, at der er stationeret så forholdsvis mange po-

20 m* 16. litibetjente på Vaagø, er de særlige forhold under krigen, da der på flyvepladsen ved Sørvaag var stationeret betydelige engelske militærstyrker. 7) Suderø_nordre_sy_ssel._ I Tveraa er ansat en politibetjent, der tillige gør tjeneste som toldmedhjælper. Hans lønning, der udgør ca. 8.3OO k r. årlig, udredes af statskassen og kommunekassen med halvdelen af hver, hvortil kommer et beløb på kr. årlig, der betales af landskassen som vederlag for arbejdet som toldmedhjælper. Den pågældende er ikke pensionsberettiget. I Kvalbø har der fra 1946 til 1956 været ansat en honorarlønnet politibetjent. Efter at den pågældende nu er blevet ansat som medhjælper for arrestforvareren i Thorshavn, er stillingen ubesat. 8) Suderø søndre syssel. I Vaag er ansat en politibetjent. Stillingen, der ikke er forbundet med pensionsret, lønnes med en grundløn på 3OOO kr. årlig, hvortil der ydes 3 alderstillæg a 400 kr. årlig samt de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende tillæg, således at den samlede lønning for tiden andrager godt I3.OOO kr. 2i_52S :let._ Til bistand for politimesteren og sysselmændene er der ved politikontoret i Thorshavn og ved sysselkontorerne ansat et antal kontormedhjælpere, der lønnes af statskassen. Ingen af de pågældende er tjenestemænd. Aflønningen finder sted i overensstemmelse med reglerne i finansministeriets cirkulære nr. 120 af 24. juli 1956 vedrørende en overenskomst mellem finansministeriet og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (H.K.) om

21 17. aflønning in.v. af de i statens tjeneste "beskæftigede kontorfunktionærer, som ikke er tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstilling. Ved politikontoret i Thorshavn er ansat en overassistent og 4 kontorister. følgende: Personalet ved sysselkontorerne er for tiden Norderøernes syssel: 2 faste og 2 midlertidige kontormedhjælpere. Østerø syssel: 1 kontormedhjælper. Desuden er en politibetjent som ovenfor nævnt beskæftiget den halve dag på kontoret. Strømø syssel: Vaagø syssel: 1 kontormedhjælper. 1 kontormedhjælper. Suderø nordre syssel:2 kontormedhjælpere. Suderø søndre syssel:2 kontormedhjælpere. De kontormedhjælpere ved sysselkontorerne, som fungerer som stedfortrædere for sysselmændene, kaldes "sysselfuldmægtige" Tilvejebringelsen af lokaler til brug for politiet på Færøerne varetages af staten for så vidt angår de af politimesteren og sysselmændene benyttede lokaler, medens det påhviler kommunerne at sørge for lokaler til det kommunale politi. Om de nuværende lokaleforhold kan følgende oplyses: 1) Thorshavn._ Landfogden har kontorlokaler og tjenestebolig i en staten tilhørende bygning, der er opført i 1888 og i 1951/52 for en udgift af ca. 6O.OOO kr. forsynet med en tilbygning, der indeholder kontorlokaler. Ejendommen, der er forsynet med centralvarme, er brandforsikret for 15O.OOO kr. Politistationen er beliggende i rådhusets nederste etage

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne.

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. NOTAT Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. Nedenstående spørgsmål fremsættes: 1) Med udgangspunkt i den eksisterende statsretlige situation, hvilken stilling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere