Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard Lindberg Dagsorden 1. Mødets åbning 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra møde den (blot de kredsbestyrelsesmedlemmer som indgik i den gamle kredsbestyrelse ) 2.2 Godkendelse af KB-referat fra møde den Opfølgning af KB-referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Dagsorden til HB mødet den Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kredsbestyrelsens forretningsorden endelig behandling 4.2 Kredsbestyrelsens arbejdsform opfølgning fra KB-seminar 4.3 Nedsættelse af økonomiudvalg principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte 4.4 Opfølgning på KB-valg 4.5 Dansk Sygeplejeråds kongres maj Syv-punkts aftalen (mini-trepartsaftalen) 5. Økonomi 5.1 Kredsens lokaler i Holstebro 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Samarbejde med frivillige 6.2 Hvervet som frikøbte politikere 6.3 En stærk sygeplejerskeuddannelse fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske, pjece udgivet af DSR. 7. Efterretninger 7.1 Efterretninger 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. Evaluering af mødet 10. Eventuelt DSR K reds Midtjylland Side 1/12

2 1. Mødets åbning Tilstede Anja Laursen, Bente Rasmussen, Louise Helsted Jensen, Hanne Holst long, Gert Petersen, Susanne Bjerno, Jane Knudstrup, Mette Sand Sørensen, Pirkko Paukku Dinnesen, Søren Bæk, Marianne Johansen, Jan Otkjær, Isabella Kaalund, Jacob Gøtzsche, Charlotte Thaarup, Lisbeth Reuss-Schmidt, Henrik Ørskov Larsen, Helle Balling Engelsen, Helle Sus Bitsch Larsen, Marianne Würtz, Anders Mikkelsen, Kirsten Blåbjerg Pedersen, Peter Svindt, Kitt Skovhede, Marianne Bjørn, Jytte Greve, Susanne Kjærsgaard Lindberg, Tine Møller-Madsen, Vibeke Bak, Laila Garsdal Petersen, Alma Katrine Jensen, Annette Askjær Dam, Leon Sørensen, Dorte Sølvkær, Lone Kristensen. Marianne Johansen deltog i mødet fra kl og deltog ikke under behandlingen af KBpunkt: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 og HB-punkt: 3.1, , 4.2.1, Leon Sørensen forlod mødet kl og deltog ikke under KB-punkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 og HB-punkt: , 4.2.1, 4.2.2, Kirsten Blåbjerg, Dorte Sølvkær og Peder Svinth forlod mødet kl. 12 og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 5.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Marianne Würtz deltog i mødet fra kl og forlod mødet kl og deltog ikke under KB-punkt: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Jan Otkær forlod mødet kl og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Bente Rasmussen, Hanne Holst Long, Marianne Bjørn og Laila Garsdal forlod mødet kl. 15 og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Indkomne afbud: Marianne Vigh-Larsen, Søren Bæk. Fraværende Jytte Greve. Indledningsvis oplystes, at kredsen alene har modtaget ansøgning fra Vibeke Bak om deltagelse i den udbudte talentuddannelse. Formandsgruppen har indstillet Vibeke Bak til talentuddannelsen. 1.1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen udvidedes med 5.1Kredsens lokaler i Holstebro. Dagsordenen blev godkendt med denne tilføjelse. DSR K reds Midtjylland Side 2/12

3 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra møde den (blot de kredsbestyrelsesmedlemmer som indgik i den gamle kredsbestyrelse ) Bilag 2.1 Der blev gjort opmærksom på, at det fejlagtigt var anført, at referatet var fra møde den Referatet blev godkendt. 2.2 Godkendelse af KB-referat fra møde den Bilag 2.2 Referatet blev godkendt. Intet til referat. 2.3 Opfølgning af KB-referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Bilag 3.1 Der spurgtes til det side 7 under Nyt fra Sundhedskartellet anførte i forhold til KL-området. Det oplystes, at den omtalte a-skala henviser til den aftalte lønskala for akademiske sygeplejersker i KL-forliget (se bilag 12 s. 66 her). Videre oplystes, at det omtalte spørgsmål i forhold til delpension omhandler, at det ved OK 13 blev aftalt, at ansatte på delpension ikke betragtes som pensionister, og derfor er fuldt omfattet af overenskomsterne herunder pensionsbestemmelserne hvis gået på pension skal der stadig ske indbetaling (se punkt 4 s 6 her). Den aktuelle vanskelighed bygger på et ensidigt ønske fra KL om at pensionskassen skal følge nogle i KL s bestyrelse fastlagte principper, som ikke har været nævnt ved forhandlingerne med Sundhedskartellet. Der spurgtes til det side 10 anførte om MEDforhandlinger i Region Sjælland. Det oplystes, at dette punkt på dagsordenen bygger på forslag fra kredsene til drøftelsestemaer, hvor der på det enkelte hovedbestyrelsesmøde prioriteres mellem disse. DSR K reds Midtjylland Side 3/12

4 3.2 Dagsorden til HB mødet den Bilag HB s forretningsorden Kredsbestyrelsen drøftede betydningen af den foreslåede ændring af hovedbestyrelsens forretningsorden. 3. Økonomiudvalget Det oplystes, at Anja Laursen ikke søger valg til ØU. 3.1 Vilvorde Kursuscenter - fremtidig udviklingsretning Kredsbestyrelsen drøftede de tre fremtidsscenarier, som var fremlagt i bilaget. Kredsbestyrelsen fandt situationen alvorlig og drøftede bl.a. mulighederne for at afhænde Vilvorde. I diskussionen var der en lille overvægt, som ønskede at Vilvorde drives videre, og at man i den forbindelse skal være opmærksom på mulighederne for hoteldrift og anden brug. Samtidig skal man være opmærksom på den økonomiske udvikling over en lidt længere tidshorisont samt på baggrunden for etableringen af Vilvorde OK 15 på statens område I debatten var der bl.a. følgende bemærkninger: - at der blandt undervisende sygeplejersker er en utilfredshed med den måde, DSR varetager denne gruppes interesser set i forhold til Dansk Magisterforening. Det er væsentligt i denne forbindelse at bakke op om de lokale tillidsrepræsentanter, - at der ikke behøves en traditionel kravindsamling af forslag til overenskomstkrav, men at der i stedet skulle søges en dialog med medlemmerne. Der har tidligere været lavet medlemsmøder forud for overenskomstforhandlingerne, hvor kun få medlemmer deltog, så udfordringen bliver at få medlemmerne i tale i forhold til OK 15. Det skal meldes meget klart ud, at medlemsmødet i givet fald er eneste mulighed for at komme med input til OK 15, - at der også skal søges en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne, hvilket skal italesættes tydeligere, - at der skal holdes fast i kompetenceudviklingen til tillidsrepræsentanterne for underviserne, - at kontakten til medlemmerne skal søges på arbejdspladserne, - at der skal lægges meget energi i arbejdet omkring undervisningsområdet, - at der skal tages en politisk kamp om, hvor underviserne organiseres. - at der er mange udfordringer omkring undervisernes arbejdstidsforhold. Det konkluderedes, at der var tilslutning til den skitserede proces for OK 15 på statens område. DSR K reds Midtjylland Side 4/12

5 4.2.1 Principper for beskikkelse af nævnsmedlemmer til Sundhedsvæsenet. Det oplyste, at den faktiske udpegning foretages af Dansk Sygeplejeråds formandskab. Når der er sket evaluering af arbejdet i indeværende periode, igangsættes arbejdet med at finde en kreds af nye kandidater til Disciplinærnævnet. Herefter foretages udpegningen efter indstilling fra DASYS og de relevante faglige selskaber samt kredsene/lederforeningen. Det foresloges, at udvide de anførte kriterier med et kriterium om indsigt i sundhedsvæsenets organisatoriske forhold. Kredsbestyrelsen tilsluttede sig de beskrevne kriterier med: indsigt i sundhedsvæsenets organisatoriske forhold som et yderligere kriterium Sygeplejeetisk råd Det orienteredes, at der fra medlemmer af Det Sygeplejeetiske Råd var blevet forespurgt om muligheden af at kunne fastholde den nuværende formand Grethe Bækgaard Thomsen i yderligere en periode. Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af, hvorvidt der skulle gives dispensation fra vedtægternes bestemmelser om rådets formand. Kredsbestyrelsen kunne ikke tilslutte sig, at vedtægterne ændres således at formandens funktionsperiode forlænges Interessevaretagelse på statens område Indledningsvis orienteredes, at kredsen efter hovedbestyrelsesmødet i november (hvor sagen ikke blev behandlet) har oversendt formandsgruppens kommentarer om, at det ikke kun skal være et spørgsmål om organisering af interessevaretagelse, men at spørgsmålet skal ses ud fra et fagpolitisk perspektiv. Det bemærkedes bl.a. i debatten, at underviser synes, at København er langt væk. Det giver mere mening, at underviserne er tilknyttet kredsene. Det er væsentligt, at der sikres et fundament for den faglige side af arbejdet i forhold til disse medlemmer. I forhold til arbejdsforholdene vil det være arbejdsmiljøet, der vil være det væsentligste indsatsområde. Det er væsentligt, at underviserne bevarer en nærhedsfølelse overfor kredsene. Andre muligheder ligger i at lave noget på tværs af kredsene. DSR K reds Midtjylland Side 5/12

6 Der vil blive muligheder for at kredse og DSR-C sammen laver aktiviteter på dette område. Man skal undgå at tænke: Dem og os. Dette er en fælles opgave. Det understregedes, at der vil være opgaver såvel for kredse som for DSR-C, men uddannelsesområdet bør henføres til kredsene. Det er også et spørgsmål om at udvikle faget. Der vil være områder, hvor der ikke er viden nok i kredse eller i DSR-C. Derfor er det et område, hvor der skal arbejdes sammen. Det konkluderedes, at det er vigtigt med et styrket samarbejde, som går begge veje. Derfor skal der være en stærkere indsats lokalt. Nogle af de politiske opgaver skal fortsat henføres til DSR-C, ligesom spørgsmål i relation til tillidsrepræsentanternes opgaver i relation til arbejdstidsforhold forventes fortsat at ligge centralt. 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kredsbestyrelsens forretningsorden endelig behandling Bilag 4.1 Godkendt. 4.2 Kredsbestyrelsens arbejdsform opfølgning fra KB-seminar Bilag 4.2 Indledning blev gjort opmærksom på, at kredsbestyrelsens arbejdsform og spørgsmålet om nedsættelse af arbejdsgrupper vil blive forelagt kredsbestyrelsen på mødet den Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af egne roller, forventninger og mødekultur. Det fremhævedes, at kredsbestyrelsen udviser gensidig tillid og respekt også i forhold til at melde afbud, idet kredsbestyrelsen udviser respekt for andres arbejdstid og derfor udviser omhu i forhold til tilmelding og framelding. Det oplystes, at det vil være muligt for kredsbestyrelsesmedlemmer at have en opgave med at byde velkommen på kredsens egne medlemsarrangementer. Dette er også en mulighed for at komme i dialog med medlemmerne. Kredsbestyrelsen drøftede behov for en mentorordning/følordning. Efter mødet aftaltes dette med de interesserede kredsbestyrelsesmedlemmer. Særligt i forhold til kongressen vil der skulle anvendes mere tid på at forberede de nye kredsbestyrelsesmedlemmer herunder også om den støtte, der kan ydes af sekretariatet. Der skal også være et beredskab for introduktion til arbejdet og kredsbestyrelsen i forhold til nye kredsbestyrelsesmedlemmer, som suppleres ind i løbet af valgperioden. DSR K reds Midtjylland Side 6/12

7 4.3 Nedsættelse af økonomiudvalg principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte Bilag 4.3 Kredsbestyrelsen besluttede, at økonomiudvalget sammensættes med kredsformanden, 1 kredsnæstformand og 3 kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsen nedsatte økonomiudvalget for perioden. Økonomiudvalget består foruden kredsformanden af kredsnæstformand Hanne Holst Long, Jan Otkjær, Kitt Skovhede og Susanne Bjerno. Videre besluttedes, - at økonomiudvalget udarbejder forslag til eget kommissorium til behandling på et kommende kredsbestyrelsesmøde, - at økonomiudvalget udarbejder forslag til principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte med henblik på godkendelse på et kommende kredsbestyrelsesmøde. 4.4 Opfølgning på KB-valg Bilag 4.4 Kredsbestyrelsen drøftede forløbet af kredsbestyrelsesvalget og udbyggede forslag til evaluering med yderligere opmærksomhedspunkter. Kredsbestyrelsen bemyndigede formandsgruppen til at færdiggøre evalueringen med henblik på fremsendelse til DSR-C. 4.5 Dansk Sygeplejeråds kongres maj 2014 Bilag 4.5 Kredsbestyrelsen drøftede på baggrund af bilaget, hvorvidt der skulle foreslås ændring af de eksisterende valgkredse overfor hovedbestyrelsen. Det oplystes, at der vil komme strukturforslag til kongressen, idet Lederforeningen på deres generalforsamling har vedtaget et kongresforslag om vedtægtsændringer for lederforeningen der indebærer, at næstformanden får sæde i hovedbestyrelsen. I debatten var der bl.a. følgende kommentarer og forslag: - det er væsentligt, at valgkredsen giver mening for medlemmerne, - der skal måske være et mindre antal valgkredse eller måske slet ingen, DSR K reds Midtjylland Side 7/12

8 - der kan rettes henvendelse til hovedbestyrelsen med et ønske om, at hovedbestyrelsen forholder sig til de strukturelle udfordringer bl.a. i forhold til valgkredsene 1 og 3, - om der skal diskuteres en helt anden struktur? - om at næstformændene ikke bør belaste mandatfordelingen i valgkredsene, - man bør se på de overordnede problemstillinger om at sikre medlemmerne repræsentation, således at disse oplever, at dette giver mening, - det giver fortsat mening at have valgkredsene, - at strukturen fremstår som en lappeløsning, hvilket ikke ændres af en enkelt ny beslutning, hvorfor man ikke skal bruge kongressen energi på dette. Kongressen bør i stedet være fremadrettet sundhedspolitisk. - at de enkelte kredse selv kan bestemme sin valgkredsstruktur, - at man gør faget en bjørnetjeneste, hvis man ikke tager hensyn til områder med færre medlemmer, - at valgkredsene bør ophæves repræsentanter fra kredsens udkant vil fortsat opnå valg, - en hospitalsenhed skal ikke opdeles på flere valgkredse. Det bemærkedes, at hovedbestyrelsen formentlig vil afvise at tage stilling til et ønske om justering af valgkredsene og i stedet henvise dette til kongressen. Det konkluderedes, at kredsbestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt tager stilling til spørgsmål om en ændret valgkredsinddeling, og derfor heller ikke retter henvendelse til hovedbestyrelsen herom. Hvis der stilles forslag om dette tema til kongressen, drøftes det på ny i kredsbestyrelsen. Spørgsmålet tages med til drøftelserne i hovedbestyrelsen samtidig med, at der ikke skal lægges op til en større strukturdebat på kongressen. Herudover havde kredsbestyrelsen en drøftelse af mulige emner for kongresforslag. Der foresloges: - anvendelse af strejke og lockout/dansk Sygeplejeråds legitimitet som forhandlingsorganisation, - konkurrenceudsættelse, udbud, OPP-samarbejde og lignende i forhold til den offentlige sektors kerneydelser, hvor DSR ikke har en klar holdning, - det sammenhængende sundhedsvæsen, - opgaveflytning i sundhedsvæsenet som bl.a. har stor indflydelse på arbejdsvilkår - værdisætning af sygeplejen - det opleves, at niveauet for, hvad arbejdsgiver mener skal klares for grundlønnen, bliver stadig højere, - hovedområder i SATH-rapporten om psykisk arbejdsmiljø hvorfor ønsker de, som træffer de sundhedspolitiske beslutninger, ikke at diskutere disse sammenhænge? - rekruttering og fastholdelse af medlemmer - hvordan arbejder vi med medlemmer? - hvordan fagforeningen skal være i fremtiden? - faget koblet med arbejdsmiljøet skal være et af kerneområderne på kongressen - uddannelsesområdet - dels i forhold til kvaliteten af praktikpladserne dvs. om der er sygeplejersker nok i kommunerne og på sygehusene til at varetage opgaven, - udvikling af faget. DSR K reds Midtjylland Side 8/12

9 Det konkluderedes, at kredsbestyrelsen har drøftet mulige temaer for forslag til kongressen, herunder: offentligt/privat samarbejde, uddannelse bl.a. at der er for få sygeplejersker til praktikpladserne, sygeplejen i hele sundhedsvæsenet, sygeplejens fagudvikling incl. ledelse af sygeplejen, værdisætning af sygeplejerskers arbejde. Kredsbestyrelsen drøfter punktet igen på næste kredsbestyrelsesmøde. 4.6 Syv-punkts aftalen (mini-trepartsaftalen) Bilag 4.6 Kredsbestyrelsen drøftede syv-punkt aftalen. Det orienteredes, at FTF vil komme med pakker til brug for tillidsrepræsentanter i arbejdet bl.a. i medbestemmelsesudvalgene med at implementere syv-punkt aftalen på de enkelte arbejdssteder. Det foresloges, at medtage implementeringen af syv-punktsaftalen til kommende borgmesterrunder. Det bemærkedes, at aftalen kan anvendes til MEDudvalgene - at styrke fagligheden. Her er det vigtigt at komme på forkant i forhold til kommende udmeldinger fra Produktivitetskommissionen. Her vil ledelserne få stor betydning for implementeringen. Videre bemærkedes, at syv-punktsaftalen skal ses som en pragmatisk løsning, hvor vi kan vælge at forfølge vores medlemmers interesser indenfor denne, hvor FOA eksempelvis kan have svært ved dette og derfor i højere grad går efter det politiske system. Det fremhævedes, at det også er væsentligt for fagbevægelsen, at turde demonstrere, at man har forhandlingsvilje og faktisk er i stand til at indgå i forhandlinger med arbejdsgiverne om sådanne emner. Der advaredes samtidig mod at blive taget til indtægt for markedstænkningen ved at indgå i sådanne aftaler. Aftalen kan også ses som en vej ud af markedstænkningen og som en bremse i forhold til New Public Management-tænkningen. Det fremhævedes i forhold til den offentlige sektor, at det fortsat er regeringens målsætning, at spare 12 milliarder kroner. Her frygter FOA, at dette vil blive søgt vundet via ændrede arbejdstider og ændrede arbejdstidsregler. Det bemærkedes, at der oftere og oftere er i klinikken, at de nye tiltag foldes ud at der sker nyskabelse først herefter kommer tiltagene ind i en samlet behandling i ledelsessystemet. DSR K reds Midtjylland Side 9/12

10 Det konkluderedes, at mulige lokale aktiviteter drøftes med fællestillidsrepræsentanterne. FTF- pakkerne drøfter med henblik på at få disse foldet bedst muligt ud. Endelig skal syv-punkts aftalen ses i sammenhæng med udfordringen på fagbevægelsens legitimitet. 5. Økonomi 5.1 Kredsens lokaler i Holstebro Kredsbestyrelsen behandlede ønsket om at etablere et nyt lejemål for kontorlokaler i Holstebro. Det orienteredes, at de nuværende sattelitkontorer i Aarhus og Holstebro, anvendes af en række medarbejdere bl.a. i forbindelse med deres møder med medlemmer og deres forhandlingsopgaver og medvirker således til at reducere køretid og kredsens udgifter til kørsel. Der opfordredes til også at søge bedre mødefaciliteter i Aarhus end de nuværende i Mindegade. Det oplystes, at kredschefen længe har afsøgt mulige alternativer for kontor- og mødelokaler i Aarhus. Det blev foreslået på et senere tidspunkt at lave en evaluering af kontorerne bl.a. på baggrund af ressourceforbrug og omkostninger. Kredsbestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre efter det i bilaget skitsere med at etablere nyt lejemål for kontorlokaler i Holstebro. Der blev givet tilsagn om, at der senere vil blive arbejdet med en evaluering af lokalerne. 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Samarbejde med frivillige Bilag 6.1 Der blev givet udtryk for bekymring i forhold til de opgaver, der overtages af frivillige. Det frygtes, at dette vil udvikle sig yderligere. Der opfordredes til, at fællestillidsrepræsentanterne/næstformænd i MED-udvalg klædes på således at frivillige kan indgå de rigtige steder, således at det faglige niveau ikke sættes på spil. Kredsbestyrelsen tilsluttede sig, at den videre diskussion om dette tema tages på møderne med de kommunale og de regionale fællestillidsrepræsentanter med henblik på at næstformænd i MEDudvalg kan fastholde problemstillingerne i MED-arbejdet. 6.2 Hvervet som frikøbte politikere Bilag 6.2 DSR K reds Midtjylland Side 10/12

11 Kredsbestyrelsen godkendte den foreslåede rettelse i beskrivelse af kredsbestyrelsen: Hvervet giver indflydelse og dermed et ansvar - overfor sygeplejerskernes lønforhold både i forhold til kravene til og forløbet af de centrale overenskomstforhandlinger og i forhold til strategier og principper for lokale forhandlinger. 6.3 En stærk sygeplejerskeuddannelse fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske, pjece udgivet af DSR. Bilag 6.3 I debatten foresloges, at debatten om temaet skal tage sit udgangspunkt i, hvordan vi ser fremtidens sygeplejersker. Det oplystes, at der pågår diskussioner, om sygeplejerskeuddannelsen skal indgå i en fælles sundhedsfaglig grunduddannelse eller fortsat have sit eget selvstændige uddannelsesforløb. Det skal også inddrages, om der især i kommunerne - er de rigtige muligheder for at give kvalificerede praktikforløb til sygeplejestuderende Temaet tages op igen med henblik på at drøfte muligt kongresforslag om dette. 7. Efterretninger 7.1 Efterretninger Bilag 7.1 Taget til efterretning 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Der er udsendt nedenstående orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: På kredsbestyrelsesmødet den 17. december 2013 drøftede kredsbestyrelsen bl.a. Interessevaretagelse på statens område Kredsbestyrelsen drøftede perspektiver for den fremtidige interessevaretagelse for sygeplejersker ansat på statens område (bl.a. ansatte på SOSU-skolerne og professionshøjskolerne). Kredsbestyrelsen drøftede bl.a. arbejdsmiljøudfordringer for de statsligt ansatte, samt hvordan DSR bedst kan understøtte de statsligt ansattes rolle i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Punktet er også sat på dagsordenen i hovedbestyrelsen. Syv punkts-aftale I foråret 2013 blev indgået en trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationerne AC, FTF og OAO (forhandlingssamarbejde for primært LO- DSR K reds Midtjylland Side 11/12

12 organisationer) om syv principper for samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. De syv punkter er: 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer Kredsbestyrelsen drøftede indholdet i punkterne, samt hvordan DSR kan være med til at understøtte udbredelsen og implementeringen af initiativerne i aftalen. Formandsgruppen vil i den sammenhæng samarbejde med FTR erne om at få dagsordenssat aftalen i TR-kollegierne og MED-udvalgene. Samarbejdet med frivillige I løbet af 2013 er der indgået adskillige aftaler i Region Midtjylland og de midtjyske kommuner og samarbejdet med frivillige. Kredsbestyrelsen drøftede udviklingen, samt DSR s fremadrettede indsats ift. de muligheder og udfordringer der er i samarbejdet med frivillige. Kongres 2014 Dansk Sygeplejeråd afholder kongres den maj Kredsbestyrelsen er gået i gang med forberedelserne til kongressen og drøftede mulige sygeplejefaglige, sundhedspolitiske og organisatoriske kongresforslag og på mødet. Forberedelsen fortsætter hen over de kommende måneder. Kredsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god jul og et godt nytår! 9. Evaluering af mødet Det havde været godt med den tidligere udmelding om hvilke HB-punkter, der ville blive fokuseret på. 10. Eventuelt Det orienteredes, at Anja Laursen er valgt som formand for Den Regionale Organisationsrepræsentation på den ekstraordinære generalforsamling den Endvidere er Anja Laursen valgt som 1. næstformand i RMU Der var generel tilslutning til, at kredsbestyrelsen fortsat skal have en gavekasse. Der blev orienteret om, at der i Sygeplejersken har været bragt et læserbrev fra en sygeplejerske, som tilsyneladende havde fået bistand selv om hun aktuelt var passivt medlem. Det bemærkedes, at det havde en uheldig signalværdi, at det fremstod som om man uretmæssigt kan få bistand. Der orienteredes om en facebook side: Jeg er sygeplejerske, hvor sygeplejersker forsøger at rådgive hinanden. DSR K reds Midtjylland Side 12/12

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Å R S - BERET- NING 2011

Å R S - BERET- NING 2011 ÅRS- BERET- NING 2011 21. årsberetning 2011 Copyright by Dansk Sygeplejeråd Omslag samt Grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Greve Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-856-7 Fotografisk, mekanisk eller

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere