Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard Lindberg Dagsorden 1. Mødets åbning 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra møde den (blot de kredsbestyrelsesmedlemmer som indgik i den gamle kredsbestyrelse ) 2.2 Godkendelse af KB-referat fra møde den Opfølgning af KB-referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Dagsorden til HB mødet den Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kredsbestyrelsens forretningsorden endelig behandling 4.2 Kredsbestyrelsens arbejdsform opfølgning fra KB-seminar 4.3 Nedsættelse af økonomiudvalg principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte 4.4 Opfølgning på KB-valg 4.5 Dansk Sygeplejeråds kongres maj Syv-punkts aftalen (mini-trepartsaftalen) 5. Økonomi 5.1 Kredsens lokaler i Holstebro 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Samarbejde med frivillige 6.2 Hvervet som frikøbte politikere 6.3 En stærk sygeplejerskeuddannelse fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske, pjece udgivet af DSR. 7. Efterretninger 7.1 Efterretninger 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. Evaluering af mødet 10. Eventuelt DSR K reds Midtjylland Side 1/12

2 1. Mødets åbning Tilstede Anja Laursen, Bente Rasmussen, Louise Helsted Jensen, Hanne Holst long, Gert Petersen, Susanne Bjerno, Jane Knudstrup, Mette Sand Sørensen, Pirkko Paukku Dinnesen, Søren Bæk, Marianne Johansen, Jan Otkjær, Isabella Kaalund, Jacob Gøtzsche, Charlotte Thaarup, Lisbeth Reuss-Schmidt, Henrik Ørskov Larsen, Helle Balling Engelsen, Helle Sus Bitsch Larsen, Marianne Würtz, Anders Mikkelsen, Kirsten Blåbjerg Pedersen, Peter Svindt, Kitt Skovhede, Marianne Bjørn, Jytte Greve, Susanne Kjærsgaard Lindberg, Tine Møller-Madsen, Vibeke Bak, Laila Garsdal Petersen, Alma Katrine Jensen, Annette Askjær Dam, Leon Sørensen, Dorte Sølvkær, Lone Kristensen. Marianne Johansen deltog i mødet fra kl og deltog ikke under behandlingen af KBpunkt: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 og HB-punkt: 3.1, , 4.2.1, Leon Sørensen forlod mødet kl og deltog ikke under KB-punkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 og HB-punkt: , 4.2.1, 4.2.2, Kirsten Blåbjerg, Dorte Sølvkær og Peder Svinth forlod mødet kl. 12 og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 5.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Marianne Würtz deltog i mødet fra kl og forlod mødet kl og deltog ikke under KB-punkt: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Jan Otkær forlod mødet kl og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Bente Rasmussen, Hanne Holst Long, Marianne Bjørn og Laila Garsdal forlod mødet kl. 15 og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Indkomne afbud: Marianne Vigh-Larsen, Søren Bæk. Fraværende Jytte Greve. Indledningsvis oplystes, at kredsen alene har modtaget ansøgning fra Vibeke Bak om deltagelse i den udbudte talentuddannelse. Formandsgruppen har indstillet Vibeke Bak til talentuddannelsen. 1.1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen udvidedes med 5.1Kredsens lokaler i Holstebro. Dagsordenen blev godkendt med denne tilføjelse. DSR K reds Midtjylland Side 2/12

3 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra møde den (blot de kredsbestyrelsesmedlemmer som indgik i den gamle kredsbestyrelse ) Bilag 2.1 Der blev gjort opmærksom på, at det fejlagtigt var anført, at referatet var fra møde den Referatet blev godkendt. 2.2 Godkendelse af KB-referat fra møde den Bilag 2.2 Referatet blev godkendt. Intet til referat. 2.3 Opfølgning af KB-referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Bilag 3.1 Der spurgtes til det side 7 under Nyt fra Sundhedskartellet anførte i forhold til KL-området. Det oplystes, at den omtalte a-skala henviser til den aftalte lønskala for akademiske sygeplejersker i KL-forliget (se bilag 12 s. 66 her). Videre oplystes, at det omtalte spørgsmål i forhold til delpension omhandler, at det ved OK 13 blev aftalt, at ansatte på delpension ikke betragtes som pensionister, og derfor er fuldt omfattet af overenskomsterne herunder pensionsbestemmelserne hvis gået på pension skal der stadig ske indbetaling (se punkt 4 s 6 her). Den aktuelle vanskelighed bygger på et ensidigt ønske fra KL om at pensionskassen skal følge nogle i KL s bestyrelse fastlagte principper, som ikke har været nævnt ved forhandlingerne med Sundhedskartellet. Der spurgtes til det side 10 anførte om MEDforhandlinger i Region Sjælland. Det oplystes, at dette punkt på dagsordenen bygger på forslag fra kredsene til drøftelsestemaer, hvor der på det enkelte hovedbestyrelsesmøde prioriteres mellem disse. DSR K reds Midtjylland Side 3/12

4 3.2 Dagsorden til HB mødet den Bilag HB s forretningsorden Kredsbestyrelsen drøftede betydningen af den foreslåede ændring af hovedbestyrelsens forretningsorden. 3. Økonomiudvalget Det oplystes, at Anja Laursen ikke søger valg til ØU. 3.1 Vilvorde Kursuscenter - fremtidig udviklingsretning Kredsbestyrelsen drøftede de tre fremtidsscenarier, som var fremlagt i bilaget. Kredsbestyrelsen fandt situationen alvorlig og drøftede bl.a. mulighederne for at afhænde Vilvorde. I diskussionen var der en lille overvægt, som ønskede at Vilvorde drives videre, og at man i den forbindelse skal være opmærksom på mulighederne for hoteldrift og anden brug. Samtidig skal man være opmærksom på den økonomiske udvikling over en lidt længere tidshorisont samt på baggrunden for etableringen af Vilvorde OK 15 på statens område I debatten var der bl.a. følgende bemærkninger: - at der blandt undervisende sygeplejersker er en utilfredshed med den måde, DSR varetager denne gruppes interesser set i forhold til Dansk Magisterforening. Det er væsentligt i denne forbindelse at bakke op om de lokale tillidsrepræsentanter, - at der ikke behøves en traditionel kravindsamling af forslag til overenskomstkrav, men at der i stedet skulle søges en dialog med medlemmerne. Der har tidligere været lavet medlemsmøder forud for overenskomstforhandlingerne, hvor kun få medlemmer deltog, så udfordringen bliver at få medlemmerne i tale i forhold til OK 15. Det skal meldes meget klart ud, at medlemsmødet i givet fald er eneste mulighed for at komme med input til OK 15, - at der også skal søges en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne, hvilket skal italesættes tydeligere, - at der skal holdes fast i kompetenceudviklingen til tillidsrepræsentanterne for underviserne, - at kontakten til medlemmerne skal søges på arbejdspladserne, - at der skal lægges meget energi i arbejdet omkring undervisningsområdet, - at der skal tages en politisk kamp om, hvor underviserne organiseres. - at der er mange udfordringer omkring undervisernes arbejdstidsforhold. Det konkluderedes, at der var tilslutning til den skitserede proces for OK 15 på statens område. DSR K reds Midtjylland Side 4/12

5 4.2.1 Principper for beskikkelse af nævnsmedlemmer til Sundhedsvæsenet. Det oplyste, at den faktiske udpegning foretages af Dansk Sygeplejeråds formandskab. Når der er sket evaluering af arbejdet i indeværende periode, igangsættes arbejdet med at finde en kreds af nye kandidater til Disciplinærnævnet. Herefter foretages udpegningen efter indstilling fra DASYS og de relevante faglige selskaber samt kredsene/lederforeningen. Det foresloges, at udvide de anførte kriterier med et kriterium om indsigt i sundhedsvæsenets organisatoriske forhold. Kredsbestyrelsen tilsluttede sig de beskrevne kriterier med: indsigt i sundhedsvæsenets organisatoriske forhold som et yderligere kriterium Sygeplejeetisk råd Det orienteredes, at der fra medlemmer af Det Sygeplejeetiske Råd var blevet forespurgt om muligheden af at kunne fastholde den nuværende formand Grethe Bækgaard Thomsen i yderligere en periode. Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af, hvorvidt der skulle gives dispensation fra vedtægternes bestemmelser om rådets formand. Kredsbestyrelsen kunne ikke tilslutte sig, at vedtægterne ændres således at formandens funktionsperiode forlænges Interessevaretagelse på statens område Indledningsvis orienteredes, at kredsen efter hovedbestyrelsesmødet i november (hvor sagen ikke blev behandlet) har oversendt formandsgruppens kommentarer om, at det ikke kun skal være et spørgsmål om organisering af interessevaretagelse, men at spørgsmålet skal ses ud fra et fagpolitisk perspektiv. Det bemærkedes bl.a. i debatten, at underviser synes, at København er langt væk. Det giver mere mening, at underviserne er tilknyttet kredsene. Det er væsentligt, at der sikres et fundament for den faglige side af arbejdet i forhold til disse medlemmer. I forhold til arbejdsforholdene vil det være arbejdsmiljøet, der vil være det væsentligste indsatsområde. Det er væsentligt, at underviserne bevarer en nærhedsfølelse overfor kredsene. Andre muligheder ligger i at lave noget på tværs af kredsene. DSR K reds Midtjylland Side 5/12

6 Der vil blive muligheder for at kredse og DSR-C sammen laver aktiviteter på dette område. Man skal undgå at tænke: Dem og os. Dette er en fælles opgave. Det understregedes, at der vil være opgaver såvel for kredse som for DSR-C, men uddannelsesområdet bør henføres til kredsene. Det er også et spørgsmål om at udvikle faget. Der vil være områder, hvor der ikke er viden nok i kredse eller i DSR-C. Derfor er det et område, hvor der skal arbejdes sammen. Det konkluderedes, at det er vigtigt med et styrket samarbejde, som går begge veje. Derfor skal der være en stærkere indsats lokalt. Nogle af de politiske opgaver skal fortsat henføres til DSR-C, ligesom spørgsmål i relation til tillidsrepræsentanternes opgaver i relation til arbejdstidsforhold forventes fortsat at ligge centralt. 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kredsbestyrelsens forretningsorden endelig behandling Bilag 4.1 Godkendt. 4.2 Kredsbestyrelsens arbejdsform opfølgning fra KB-seminar Bilag 4.2 Indledning blev gjort opmærksom på, at kredsbestyrelsens arbejdsform og spørgsmålet om nedsættelse af arbejdsgrupper vil blive forelagt kredsbestyrelsen på mødet den Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af egne roller, forventninger og mødekultur. Det fremhævedes, at kredsbestyrelsen udviser gensidig tillid og respekt også i forhold til at melde afbud, idet kredsbestyrelsen udviser respekt for andres arbejdstid og derfor udviser omhu i forhold til tilmelding og framelding. Det oplystes, at det vil være muligt for kredsbestyrelsesmedlemmer at have en opgave med at byde velkommen på kredsens egne medlemsarrangementer. Dette er også en mulighed for at komme i dialog med medlemmerne. Kredsbestyrelsen drøftede behov for en mentorordning/følordning. Efter mødet aftaltes dette med de interesserede kredsbestyrelsesmedlemmer. Særligt i forhold til kongressen vil der skulle anvendes mere tid på at forberede de nye kredsbestyrelsesmedlemmer herunder også om den støtte, der kan ydes af sekretariatet. Der skal også være et beredskab for introduktion til arbejdet og kredsbestyrelsen i forhold til nye kredsbestyrelsesmedlemmer, som suppleres ind i løbet af valgperioden. DSR K reds Midtjylland Side 6/12

7 4.3 Nedsættelse af økonomiudvalg principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte Bilag 4.3 Kredsbestyrelsen besluttede, at økonomiudvalget sammensættes med kredsformanden, 1 kredsnæstformand og 3 kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsen nedsatte økonomiudvalget for perioden. Økonomiudvalget består foruden kredsformanden af kredsnæstformand Hanne Holst Long, Jan Otkjær, Kitt Skovhede og Susanne Bjerno. Videre besluttedes, - at økonomiudvalget udarbejder forslag til eget kommissorium til behandling på et kommende kredsbestyrelsesmøde, - at økonomiudvalget udarbejder forslag til principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte med henblik på godkendelse på et kommende kredsbestyrelsesmøde. 4.4 Opfølgning på KB-valg Bilag 4.4 Kredsbestyrelsen drøftede forløbet af kredsbestyrelsesvalget og udbyggede forslag til evaluering med yderligere opmærksomhedspunkter. Kredsbestyrelsen bemyndigede formandsgruppen til at færdiggøre evalueringen med henblik på fremsendelse til DSR-C. 4.5 Dansk Sygeplejeråds kongres maj 2014 Bilag 4.5 Kredsbestyrelsen drøftede på baggrund af bilaget, hvorvidt der skulle foreslås ændring af de eksisterende valgkredse overfor hovedbestyrelsen. Det oplystes, at der vil komme strukturforslag til kongressen, idet Lederforeningen på deres generalforsamling har vedtaget et kongresforslag om vedtægtsændringer for lederforeningen der indebærer, at næstformanden får sæde i hovedbestyrelsen. I debatten var der bl.a. følgende kommentarer og forslag: - det er væsentligt, at valgkredsen giver mening for medlemmerne, - der skal måske være et mindre antal valgkredse eller måske slet ingen, DSR K reds Midtjylland Side 7/12

8 - der kan rettes henvendelse til hovedbestyrelsen med et ønske om, at hovedbestyrelsen forholder sig til de strukturelle udfordringer bl.a. i forhold til valgkredsene 1 og 3, - om der skal diskuteres en helt anden struktur? - om at næstformændene ikke bør belaste mandatfordelingen i valgkredsene, - man bør se på de overordnede problemstillinger om at sikre medlemmerne repræsentation, således at disse oplever, at dette giver mening, - det giver fortsat mening at have valgkredsene, - at strukturen fremstår som en lappeløsning, hvilket ikke ændres af en enkelt ny beslutning, hvorfor man ikke skal bruge kongressen energi på dette. Kongressen bør i stedet være fremadrettet sundhedspolitisk. - at de enkelte kredse selv kan bestemme sin valgkredsstruktur, - at man gør faget en bjørnetjeneste, hvis man ikke tager hensyn til områder med færre medlemmer, - at valgkredsene bør ophæves repræsentanter fra kredsens udkant vil fortsat opnå valg, - en hospitalsenhed skal ikke opdeles på flere valgkredse. Det bemærkedes, at hovedbestyrelsen formentlig vil afvise at tage stilling til et ønske om justering af valgkredsene og i stedet henvise dette til kongressen. Det konkluderedes, at kredsbestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt tager stilling til spørgsmål om en ændret valgkredsinddeling, og derfor heller ikke retter henvendelse til hovedbestyrelsen herom. Hvis der stilles forslag om dette tema til kongressen, drøftes det på ny i kredsbestyrelsen. Spørgsmålet tages med til drøftelserne i hovedbestyrelsen samtidig med, at der ikke skal lægges op til en større strukturdebat på kongressen. Herudover havde kredsbestyrelsen en drøftelse af mulige emner for kongresforslag. Der foresloges: - anvendelse af strejke og lockout/dansk Sygeplejeråds legitimitet som forhandlingsorganisation, - konkurrenceudsættelse, udbud, OPP-samarbejde og lignende i forhold til den offentlige sektors kerneydelser, hvor DSR ikke har en klar holdning, - det sammenhængende sundhedsvæsen, - opgaveflytning i sundhedsvæsenet som bl.a. har stor indflydelse på arbejdsvilkår - værdisætning af sygeplejen - det opleves, at niveauet for, hvad arbejdsgiver mener skal klares for grundlønnen, bliver stadig højere, - hovedområder i SATH-rapporten om psykisk arbejdsmiljø hvorfor ønsker de, som træffer de sundhedspolitiske beslutninger, ikke at diskutere disse sammenhænge? - rekruttering og fastholdelse af medlemmer - hvordan arbejder vi med medlemmer? - hvordan fagforeningen skal være i fremtiden? - faget koblet med arbejdsmiljøet skal være et af kerneområderne på kongressen - uddannelsesområdet - dels i forhold til kvaliteten af praktikpladserne dvs. om der er sygeplejersker nok i kommunerne og på sygehusene til at varetage opgaven, - udvikling af faget. DSR K reds Midtjylland Side 8/12

9 Det konkluderedes, at kredsbestyrelsen har drøftet mulige temaer for forslag til kongressen, herunder: offentligt/privat samarbejde, uddannelse bl.a. at der er for få sygeplejersker til praktikpladserne, sygeplejen i hele sundhedsvæsenet, sygeplejens fagudvikling incl. ledelse af sygeplejen, værdisætning af sygeplejerskers arbejde. Kredsbestyrelsen drøfter punktet igen på næste kredsbestyrelsesmøde. 4.6 Syv-punkts aftalen (mini-trepartsaftalen) Bilag 4.6 Kredsbestyrelsen drøftede syv-punkt aftalen. Det orienteredes, at FTF vil komme med pakker til brug for tillidsrepræsentanter i arbejdet bl.a. i medbestemmelsesudvalgene med at implementere syv-punkt aftalen på de enkelte arbejdssteder. Det foresloges, at medtage implementeringen af syv-punktsaftalen til kommende borgmesterrunder. Det bemærkedes, at aftalen kan anvendes til MEDudvalgene - at styrke fagligheden. Her er det vigtigt at komme på forkant i forhold til kommende udmeldinger fra Produktivitetskommissionen. Her vil ledelserne få stor betydning for implementeringen. Videre bemærkedes, at syv-punktsaftalen skal ses som en pragmatisk løsning, hvor vi kan vælge at forfølge vores medlemmers interesser indenfor denne, hvor FOA eksempelvis kan have svært ved dette og derfor i højere grad går efter det politiske system. Det fremhævedes, at det også er væsentligt for fagbevægelsen, at turde demonstrere, at man har forhandlingsvilje og faktisk er i stand til at indgå i forhandlinger med arbejdsgiverne om sådanne emner. Der advaredes samtidig mod at blive taget til indtægt for markedstænkningen ved at indgå i sådanne aftaler. Aftalen kan også ses som en vej ud af markedstænkningen og som en bremse i forhold til New Public Management-tænkningen. Det fremhævedes i forhold til den offentlige sektor, at det fortsat er regeringens målsætning, at spare 12 milliarder kroner. Her frygter FOA, at dette vil blive søgt vundet via ændrede arbejdstider og ændrede arbejdstidsregler. Det bemærkedes, at der oftere og oftere er i klinikken, at de nye tiltag foldes ud at der sker nyskabelse først herefter kommer tiltagene ind i en samlet behandling i ledelsessystemet. DSR K reds Midtjylland Side 9/12

10 Det konkluderedes, at mulige lokale aktiviteter drøftes med fællestillidsrepræsentanterne. FTF- pakkerne drøfter med henblik på at få disse foldet bedst muligt ud. Endelig skal syv-punkts aftalen ses i sammenhæng med udfordringen på fagbevægelsens legitimitet. 5. Økonomi 5.1 Kredsens lokaler i Holstebro Kredsbestyrelsen behandlede ønsket om at etablere et nyt lejemål for kontorlokaler i Holstebro. Det orienteredes, at de nuværende sattelitkontorer i Aarhus og Holstebro, anvendes af en række medarbejdere bl.a. i forbindelse med deres møder med medlemmer og deres forhandlingsopgaver og medvirker således til at reducere køretid og kredsens udgifter til kørsel. Der opfordredes til også at søge bedre mødefaciliteter i Aarhus end de nuværende i Mindegade. Det oplystes, at kredschefen længe har afsøgt mulige alternativer for kontor- og mødelokaler i Aarhus. Det blev foreslået på et senere tidspunkt at lave en evaluering af kontorerne bl.a. på baggrund af ressourceforbrug og omkostninger. Kredsbestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre efter det i bilaget skitsere med at etablere nyt lejemål for kontorlokaler i Holstebro. Der blev givet tilsagn om, at der senere vil blive arbejdet med en evaluering af lokalerne. 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Samarbejde med frivillige Bilag 6.1 Der blev givet udtryk for bekymring i forhold til de opgaver, der overtages af frivillige. Det frygtes, at dette vil udvikle sig yderligere. Der opfordredes til, at fællestillidsrepræsentanterne/næstformænd i MED-udvalg klædes på således at frivillige kan indgå de rigtige steder, således at det faglige niveau ikke sættes på spil. Kredsbestyrelsen tilsluttede sig, at den videre diskussion om dette tema tages på møderne med de kommunale og de regionale fællestillidsrepræsentanter med henblik på at næstformænd i MEDudvalg kan fastholde problemstillingerne i MED-arbejdet. 6.2 Hvervet som frikøbte politikere Bilag 6.2 DSR K reds Midtjylland Side 10/12

11 Kredsbestyrelsen godkendte den foreslåede rettelse i beskrivelse af kredsbestyrelsen: Hvervet giver indflydelse og dermed et ansvar - overfor sygeplejerskernes lønforhold både i forhold til kravene til og forløbet af de centrale overenskomstforhandlinger og i forhold til strategier og principper for lokale forhandlinger. 6.3 En stærk sygeplejerskeuddannelse fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske, pjece udgivet af DSR. Bilag 6.3 I debatten foresloges, at debatten om temaet skal tage sit udgangspunkt i, hvordan vi ser fremtidens sygeplejersker. Det oplystes, at der pågår diskussioner, om sygeplejerskeuddannelsen skal indgå i en fælles sundhedsfaglig grunduddannelse eller fortsat have sit eget selvstændige uddannelsesforløb. Det skal også inddrages, om der især i kommunerne - er de rigtige muligheder for at give kvalificerede praktikforløb til sygeplejestuderende Temaet tages op igen med henblik på at drøfte muligt kongresforslag om dette. 7. Efterretninger 7.1 Efterretninger Bilag 7.1 Taget til efterretning 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Der er udsendt nedenstående orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: På kredsbestyrelsesmødet den 17. december 2013 drøftede kredsbestyrelsen bl.a. Interessevaretagelse på statens område Kredsbestyrelsen drøftede perspektiver for den fremtidige interessevaretagelse for sygeplejersker ansat på statens område (bl.a. ansatte på SOSU-skolerne og professionshøjskolerne). Kredsbestyrelsen drøftede bl.a. arbejdsmiljøudfordringer for de statsligt ansatte, samt hvordan DSR bedst kan understøtte de statsligt ansattes rolle i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Punktet er også sat på dagsordenen i hovedbestyrelsen. Syv punkts-aftale I foråret 2013 blev indgået en trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationerne AC, FTF og OAO (forhandlingssamarbejde for primært LO- DSR K reds Midtjylland Side 11/12

12 organisationer) om syv principper for samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. De syv punkter er: 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer Kredsbestyrelsen drøftede indholdet i punkterne, samt hvordan DSR kan være med til at understøtte udbredelsen og implementeringen af initiativerne i aftalen. Formandsgruppen vil i den sammenhæng samarbejde med FTR erne om at få dagsordenssat aftalen i TR-kollegierne og MED-udvalgene. Samarbejdet med frivillige I løbet af 2013 er der indgået adskillige aftaler i Region Midtjylland og de midtjyske kommuner og samarbejdet med frivillige. Kredsbestyrelsen drøftede udviklingen, samt DSR s fremadrettede indsats ift. de muligheder og udfordringer der er i samarbejdet med frivillige. Kongres 2014 Dansk Sygeplejeråd afholder kongres den maj Kredsbestyrelsen er gået i gang med forberedelserne til kongressen og drøftede mulige sygeplejefaglige, sundhedspolitiske og organisatoriske kongresforslag og på mødet. Forberedelsen fortsætter hen over de kommende måneder. Kredsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god jul og et godt nytår! 9. Evaluering af mødet Det havde været godt med den tidligere udmelding om hvilke HB-punkter, der ville blive fokuseret på. 10. Eventuelt Det orienteredes, at Anja Laursen er valgt som formand for Den Regionale Organisationsrepræsentation på den ekstraordinære generalforsamling den Endvidere er Anja Laursen valgt som 1. næstformand i RMU Der var generel tilslutning til, at kredsbestyrelsen fortsat skal have en gavekasse. Der blev orienteret om, at der i Sygeplejersken har været bragt et læserbrev fra en sygeplejerske, som tilsyneladende havde fået bistand selv om hun aktuelt var passivt medlem. Det bemærkedes, at det havde en uheldig signalværdi, at det fremstod som om man uretmæssigt kan få bistand. Der orienteredes om en facebook side: Jeg er sygeplejerske, hvor sygeplejersker forsøger at rådgive hinanden. DSR K reds Midtjylland Side 12/12

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Udarb.30.1.2014/ew/les Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Gert Petersen 1. Mødets

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.4/2012 Udarb. 23.02.2012/ip/ew Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Gert

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Dagsorden nr.13/2012 Udarb. 19.12.2012/kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1.

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0029762 Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere