Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard Lindberg Dagsorden 1. Mødets åbning 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra møde den (blot de kredsbestyrelsesmedlemmer som indgik i den gamle kredsbestyrelse ) 2.2 Godkendelse af KB-referat fra møde den Opfølgning af KB-referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Dagsorden til HB mødet den Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kredsbestyrelsens forretningsorden endelig behandling 4.2 Kredsbestyrelsens arbejdsform opfølgning fra KB-seminar 4.3 Nedsættelse af økonomiudvalg principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte 4.4 Opfølgning på KB-valg 4.5 Dansk Sygeplejeråds kongres maj Syv-punkts aftalen (mini-trepartsaftalen) 5. Økonomi 5.1 Kredsens lokaler i Holstebro 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Samarbejde med frivillige 6.2 Hvervet som frikøbte politikere 6.3 En stærk sygeplejerskeuddannelse fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske, pjece udgivet af DSR. 7. Efterretninger 7.1 Efterretninger 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. Evaluering af mødet 10. Eventuelt DSR K reds Midtjylland Side 1/12

2 1. Mødets åbning Tilstede Anja Laursen, Bente Rasmussen, Louise Helsted Jensen, Hanne Holst long, Gert Petersen, Susanne Bjerno, Jane Knudstrup, Mette Sand Sørensen, Pirkko Paukku Dinnesen, Søren Bæk, Marianne Johansen, Jan Otkjær, Isabella Kaalund, Jacob Gøtzsche, Charlotte Thaarup, Lisbeth Reuss-Schmidt, Henrik Ørskov Larsen, Helle Balling Engelsen, Helle Sus Bitsch Larsen, Marianne Würtz, Anders Mikkelsen, Kirsten Blåbjerg Pedersen, Peter Svindt, Kitt Skovhede, Marianne Bjørn, Jytte Greve, Susanne Kjærsgaard Lindberg, Tine Møller-Madsen, Vibeke Bak, Laila Garsdal Petersen, Alma Katrine Jensen, Annette Askjær Dam, Leon Sørensen, Dorte Sølvkær, Lone Kristensen. Marianne Johansen deltog i mødet fra kl og deltog ikke under behandlingen af KBpunkt: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 og HB-punkt: 3.1, , 4.2.1, Leon Sørensen forlod mødet kl og deltog ikke under KB-punkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 og HB-punkt: , 4.2.1, 4.2.2, Kirsten Blåbjerg, Dorte Sølvkær og Peder Svinth forlod mødet kl. 12 og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 5.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Marianne Würtz deltog i mødet fra kl og forlod mødet kl og deltog ikke under KB-punkt: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Jan Otkær forlod mødet kl og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Bente Rasmussen, Hanne Holst Long, Marianne Bjørn og Laila Garsdal forlod mødet kl. 15 og deltog ikke under behandlingen af KB-punkt 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10 Indkomne afbud: Marianne Vigh-Larsen, Søren Bæk. Fraværende Jytte Greve. Indledningsvis oplystes, at kredsen alene har modtaget ansøgning fra Vibeke Bak om deltagelse i den udbudte talentuddannelse. Formandsgruppen har indstillet Vibeke Bak til talentuddannelsen. 1.1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen udvidedes med 5.1Kredsens lokaler i Holstebro. Dagsordenen blev godkendt med denne tilføjelse. DSR K reds Midtjylland Side 2/12

3 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra møde den (blot de kredsbestyrelsesmedlemmer som indgik i den gamle kredsbestyrelse ) Bilag 2.1 Der blev gjort opmærksom på, at det fejlagtigt var anført, at referatet var fra møde den Referatet blev godkendt. 2.2 Godkendelse af KB-referat fra møde den Bilag 2.2 Referatet blev godkendt. Intet til referat. 2.3 Opfølgning af KB-referat 3. HB dagsorden 3.1 HB referat fra HB mødet den Bilag 3.1 Der spurgtes til det side 7 under Nyt fra Sundhedskartellet anførte i forhold til KL-området. Det oplystes, at den omtalte a-skala henviser til den aftalte lønskala for akademiske sygeplejersker i KL-forliget (se bilag 12 s. 66 her). Videre oplystes, at det omtalte spørgsmål i forhold til delpension omhandler, at det ved OK 13 blev aftalt, at ansatte på delpension ikke betragtes som pensionister, og derfor er fuldt omfattet af overenskomsterne herunder pensionsbestemmelserne hvis gået på pension skal der stadig ske indbetaling (se punkt 4 s 6 her). Den aktuelle vanskelighed bygger på et ensidigt ønske fra KL om at pensionskassen skal følge nogle i KL s bestyrelse fastlagte principper, som ikke har været nævnt ved forhandlingerne med Sundhedskartellet. Der spurgtes til det side 10 anførte om MEDforhandlinger i Region Sjælland. Det oplystes, at dette punkt på dagsordenen bygger på forslag fra kredsene til drøftelsestemaer, hvor der på det enkelte hovedbestyrelsesmøde prioriteres mellem disse. DSR K reds Midtjylland Side 3/12

4 3.2 Dagsorden til HB mødet den Bilag HB s forretningsorden Kredsbestyrelsen drøftede betydningen af den foreslåede ændring af hovedbestyrelsens forretningsorden. 3. Økonomiudvalget Det oplystes, at Anja Laursen ikke søger valg til ØU. 3.1 Vilvorde Kursuscenter - fremtidig udviklingsretning Kredsbestyrelsen drøftede de tre fremtidsscenarier, som var fremlagt i bilaget. Kredsbestyrelsen fandt situationen alvorlig og drøftede bl.a. mulighederne for at afhænde Vilvorde. I diskussionen var der en lille overvægt, som ønskede at Vilvorde drives videre, og at man i den forbindelse skal være opmærksom på mulighederne for hoteldrift og anden brug. Samtidig skal man være opmærksom på den økonomiske udvikling over en lidt længere tidshorisont samt på baggrunden for etableringen af Vilvorde OK 15 på statens område I debatten var der bl.a. følgende bemærkninger: - at der blandt undervisende sygeplejersker er en utilfredshed med den måde, DSR varetager denne gruppes interesser set i forhold til Dansk Magisterforening. Det er væsentligt i denne forbindelse at bakke op om de lokale tillidsrepræsentanter, - at der ikke behøves en traditionel kravindsamling af forslag til overenskomstkrav, men at der i stedet skulle søges en dialog med medlemmerne. Der har tidligere været lavet medlemsmøder forud for overenskomstforhandlingerne, hvor kun få medlemmer deltog, så udfordringen bliver at få medlemmerne i tale i forhold til OK 15. Det skal meldes meget klart ud, at medlemsmødet i givet fald er eneste mulighed for at komme med input til OK 15, - at der også skal søges en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne, hvilket skal italesættes tydeligere, - at der skal holdes fast i kompetenceudviklingen til tillidsrepræsentanterne for underviserne, - at kontakten til medlemmerne skal søges på arbejdspladserne, - at der skal lægges meget energi i arbejdet omkring undervisningsområdet, - at der skal tages en politisk kamp om, hvor underviserne organiseres. - at der er mange udfordringer omkring undervisernes arbejdstidsforhold. Det konkluderedes, at der var tilslutning til den skitserede proces for OK 15 på statens område. DSR K reds Midtjylland Side 4/12

5 4.2.1 Principper for beskikkelse af nævnsmedlemmer til Sundhedsvæsenet. Det oplyste, at den faktiske udpegning foretages af Dansk Sygeplejeråds formandskab. Når der er sket evaluering af arbejdet i indeværende periode, igangsættes arbejdet med at finde en kreds af nye kandidater til Disciplinærnævnet. Herefter foretages udpegningen efter indstilling fra DASYS og de relevante faglige selskaber samt kredsene/lederforeningen. Det foresloges, at udvide de anførte kriterier med et kriterium om indsigt i sundhedsvæsenets organisatoriske forhold. Kredsbestyrelsen tilsluttede sig de beskrevne kriterier med: indsigt i sundhedsvæsenets organisatoriske forhold som et yderligere kriterium Sygeplejeetisk råd Det orienteredes, at der fra medlemmer af Det Sygeplejeetiske Råd var blevet forespurgt om muligheden af at kunne fastholde den nuværende formand Grethe Bækgaard Thomsen i yderligere en periode. Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af, hvorvidt der skulle gives dispensation fra vedtægternes bestemmelser om rådets formand. Kredsbestyrelsen kunne ikke tilslutte sig, at vedtægterne ændres således at formandens funktionsperiode forlænges Interessevaretagelse på statens område Indledningsvis orienteredes, at kredsen efter hovedbestyrelsesmødet i november (hvor sagen ikke blev behandlet) har oversendt formandsgruppens kommentarer om, at det ikke kun skal være et spørgsmål om organisering af interessevaretagelse, men at spørgsmålet skal ses ud fra et fagpolitisk perspektiv. Det bemærkedes bl.a. i debatten, at underviser synes, at København er langt væk. Det giver mere mening, at underviserne er tilknyttet kredsene. Det er væsentligt, at der sikres et fundament for den faglige side af arbejdet i forhold til disse medlemmer. I forhold til arbejdsforholdene vil det være arbejdsmiljøet, der vil være det væsentligste indsatsområde. Det er væsentligt, at underviserne bevarer en nærhedsfølelse overfor kredsene. Andre muligheder ligger i at lave noget på tværs af kredsene. DSR K reds Midtjylland Side 5/12

6 Der vil blive muligheder for at kredse og DSR-C sammen laver aktiviteter på dette område. Man skal undgå at tænke: Dem og os. Dette er en fælles opgave. Det understregedes, at der vil være opgaver såvel for kredse som for DSR-C, men uddannelsesområdet bør henføres til kredsene. Det er også et spørgsmål om at udvikle faget. Der vil være områder, hvor der ikke er viden nok i kredse eller i DSR-C. Derfor er det et område, hvor der skal arbejdes sammen. Det konkluderedes, at det er vigtigt med et styrket samarbejde, som går begge veje. Derfor skal der være en stærkere indsats lokalt. Nogle af de politiske opgaver skal fortsat henføres til DSR-C, ligesom spørgsmål i relation til tillidsrepræsentanternes opgaver i relation til arbejdstidsforhold forventes fortsat at ligge centralt. 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kredsbestyrelsens forretningsorden endelig behandling Bilag 4.1 Godkendt. 4.2 Kredsbestyrelsens arbejdsform opfølgning fra KB-seminar Bilag 4.2 Indledning blev gjort opmærksom på, at kredsbestyrelsens arbejdsform og spørgsmålet om nedsættelse af arbejdsgrupper vil blive forelagt kredsbestyrelsen på mødet den Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af egne roller, forventninger og mødekultur. Det fremhævedes, at kredsbestyrelsen udviser gensidig tillid og respekt også i forhold til at melde afbud, idet kredsbestyrelsen udviser respekt for andres arbejdstid og derfor udviser omhu i forhold til tilmelding og framelding. Det oplystes, at det vil være muligt for kredsbestyrelsesmedlemmer at have en opgave med at byde velkommen på kredsens egne medlemsarrangementer. Dette er også en mulighed for at komme i dialog med medlemmerne. Kredsbestyrelsen drøftede behov for en mentorordning/følordning. Efter mødet aftaltes dette med de interesserede kredsbestyrelsesmedlemmer. Særligt i forhold til kongressen vil der skulle anvendes mere tid på at forberede de nye kredsbestyrelsesmedlemmer herunder også om den støtte, der kan ydes af sekretariatet. Der skal også være et beredskab for introduktion til arbejdet og kredsbestyrelsen i forhold til nye kredsbestyrelsesmedlemmer, som suppleres ind i løbet af valgperioden. DSR K reds Midtjylland Side 6/12

7 4.3 Nedsættelse af økonomiudvalg principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte Bilag 4.3 Kredsbestyrelsen besluttede, at økonomiudvalget sammensættes med kredsformanden, 1 kredsnæstformand og 3 kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsen nedsatte økonomiudvalget for perioden. Økonomiudvalget består foruden kredsformanden af kredsnæstformand Hanne Holst Long, Jan Otkjær, Kitt Skovhede og Susanne Bjerno. Videre besluttedes, - at økonomiudvalget udarbejder forslag til eget kommissorium til behandling på et kommende kredsbestyrelsesmøde, - at økonomiudvalget udarbejder forslag til principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte med henblik på godkendelse på et kommende kredsbestyrelsesmøde. 4.4 Opfølgning på KB-valg Bilag 4.4 Kredsbestyrelsen drøftede forløbet af kredsbestyrelsesvalget og udbyggede forslag til evaluering med yderligere opmærksomhedspunkter. Kredsbestyrelsen bemyndigede formandsgruppen til at færdiggøre evalueringen med henblik på fremsendelse til DSR-C. 4.5 Dansk Sygeplejeråds kongres maj 2014 Bilag 4.5 Kredsbestyrelsen drøftede på baggrund af bilaget, hvorvidt der skulle foreslås ændring af de eksisterende valgkredse overfor hovedbestyrelsen. Det oplystes, at der vil komme strukturforslag til kongressen, idet Lederforeningen på deres generalforsamling har vedtaget et kongresforslag om vedtægtsændringer for lederforeningen der indebærer, at næstformanden får sæde i hovedbestyrelsen. I debatten var der bl.a. følgende kommentarer og forslag: - det er væsentligt, at valgkredsen giver mening for medlemmerne, - der skal måske være et mindre antal valgkredse eller måske slet ingen, DSR K reds Midtjylland Side 7/12

8 - der kan rettes henvendelse til hovedbestyrelsen med et ønske om, at hovedbestyrelsen forholder sig til de strukturelle udfordringer bl.a. i forhold til valgkredsene 1 og 3, - om der skal diskuteres en helt anden struktur? - om at næstformændene ikke bør belaste mandatfordelingen i valgkredsene, - man bør se på de overordnede problemstillinger om at sikre medlemmerne repræsentation, således at disse oplever, at dette giver mening, - det giver fortsat mening at have valgkredsene, - at strukturen fremstår som en lappeløsning, hvilket ikke ændres af en enkelt ny beslutning, hvorfor man ikke skal bruge kongressen energi på dette. Kongressen bør i stedet være fremadrettet sundhedspolitisk. - at de enkelte kredse selv kan bestemme sin valgkredsstruktur, - at man gør faget en bjørnetjeneste, hvis man ikke tager hensyn til områder med færre medlemmer, - at valgkredsene bør ophæves repræsentanter fra kredsens udkant vil fortsat opnå valg, - en hospitalsenhed skal ikke opdeles på flere valgkredse. Det bemærkedes, at hovedbestyrelsen formentlig vil afvise at tage stilling til et ønske om justering af valgkredsene og i stedet henvise dette til kongressen. Det konkluderedes, at kredsbestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt tager stilling til spørgsmål om en ændret valgkredsinddeling, og derfor heller ikke retter henvendelse til hovedbestyrelsen herom. Hvis der stilles forslag om dette tema til kongressen, drøftes det på ny i kredsbestyrelsen. Spørgsmålet tages med til drøftelserne i hovedbestyrelsen samtidig med, at der ikke skal lægges op til en større strukturdebat på kongressen. Herudover havde kredsbestyrelsen en drøftelse af mulige emner for kongresforslag. Der foresloges: - anvendelse af strejke og lockout/dansk Sygeplejeråds legitimitet som forhandlingsorganisation, - konkurrenceudsættelse, udbud, OPP-samarbejde og lignende i forhold til den offentlige sektors kerneydelser, hvor DSR ikke har en klar holdning, - det sammenhængende sundhedsvæsen, - opgaveflytning i sundhedsvæsenet som bl.a. har stor indflydelse på arbejdsvilkår - værdisætning af sygeplejen - det opleves, at niveauet for, hvad arbejdsgiver mener skal klares for grundlønnen, bliver stadig højere, - hovedområder i SATH-rapporten om psykisk arbejdsmiljø hvorfor ønsker de, som træffer de sundhedspolitiske beslutninger, ikke at diskutere disse sammenhænge? - rekruttering og fastholdelse af medlemmer - hvordan arbejder vi med medlemmer? - hvordan fagforeningen skal være i fremtiden? - faget koblet med arbejdsmiljøet skal være et af kerneområderne på kongressen - uddannelsesområdet - dels i forhold til kvaliteten af praktikpladserne dvs. om der er sygeplejersker nok i kommunerne og på sygehusene til at varetage opgaven, - udvikling af faget. DSR K reds Midtjylland Side 8/12

9 Det konkluderedes, at kredsbestyrelsen har drøftet mulige temaer for forslag til kongressen, herunder: offentligt/privat samarbejde, uddannelse bl.a. at der er for få sygeplejersker til praktikpladserne, sygeplejen i hele sundhedsvæsenet, sygeplejens fagudvikling incl. ledelse af sygeplejen, værdisætning af sygeplejerskers arbejde. Kredsbestyrelsen drøfter punktet igen på næste kredsbestyrelsesmøde. 4.6 Syv-punkts aftalen (mini-trepartsaftalen) Bilag 4.6 Kredsbestyrelsen drøftede syv-punkt aftalen. Det orienteredes, at FTF vil komme med pakker til brug for tillidsrepræsentanter i arbejdet bl.a. i medbestemmelsesudvalgene med at implementere syv-punkt aftalen på de enkelte arbejdssteder. Det foresloges, at medtage implementeringen af syv-punktsaftalen til kommende borgmesterrunder. Det bemærkedes, at aftalen kan anvendes til MEDudvalgene - at styrke fagligheden. Her er det vigtigt at komme på forkant i forhold til kommende udmeldinger fra Produktivitetskommissionen. Her vil ledelserne få stor betydning for implementeringen. Videre bemærkedes, at syv-punktsaftalen skal ses som en pragmatisk løsning, hvor vi kan vælge at forfølge vores medlemmers interesser indenfor denne, hvor FOA eksempelvis kan have svært ved dette og derfor i højere grad går efter det politiske system. Det fremhævedes, at det også er væsentligt for fagbevægelsen, at turde demonstrere, at man har forhandlingsvilje og faktisk er i stand til at indgå i forhandlinger med arbejdsgiverne om sådanne emner. Der advaredes samtidig mod at blive taget til indtægt for markedstænkningen ved at indgå i sådanne aftaler. Aftalen kan også ses som en vej ud af markedstænkningen og som en bremse i forhold til New Public Management-tænkningen. Det fremhævedes i forhold til den offentlige sektor, at det fortsat er regeringens målsætning, at spare 12 milliarder kroner. Her frygter FOA, at dette vil blive søgt vundet via ændrede arbejdstider og ændrede arbejdstidsregler. Det bemærkedes, at der oftere og oftere er i klinikken, at de nye tiltag foldes ud at der sker nyskabelse først herefter kommer tiltagene ind i en samlet behandling i ledelsessystemet. DSR K reds Midtjylland Side 9/12

10 Det konkluderedes, at mulige lokale aktiviteter drøftes med fællestillidsrepræsentanterne. FTF- pakkerne drøfter med henblik på at få disse foldet bedst muligt ud. Endelig skal syv-punkts aftalen ses i sammenhæng med udfordringen på fagbevægelsens legitimitet. 5. Økonomi 5.1 Kredsens lokaler i Holstebro Kredsbestyrelsen behandlede ønsket om at etablere et nyt lejemål for kontorlokaler i Holstebro. Det orienteredes, at de nuværende sattelitkontorer i Aarhus og Holstebro, anvendes af en række medarbejdere bl.a. i forbindelse med deres møder med medlemmer og deres forhandlingsopgaver og medvirker således til at reducere køretid og kredsens udgifter til kørsel. Der opfordredes til også at søge bedre mødefaciliteter i Aarhus end de nuværende i Mindegade. Det oplystes, at kredschefen længe har afsøgt mulige alternativer for kontor- og mødelokaler i Aarhus. Det blev foreslået på et senere tidspunkt at lave en evaluering af kontorerne bl.a. på baggrund af ressourceforbrug og omkostninger. Kredsbestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre efter det i bilaget skitsere med at etablere nyt lejemål for kontorlokaler i Holstebro. Der blev givet tilsagn om, at der senere vil blive arbejdet med en evaluering af lokalerne. 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Samarbejde med frivillige Bilag 6.1 Der blev givet udtryk for bekymring i forhold til de opgaver, der overtages af frivillige. Det frygtes, at dette vil udvikle sig yderligere. Der opfordredes til, at fællestillidsrepræsentanterne/næstformænd i MED-udvalg klædes på således at frivillige kan indgå de rigtige steder, således at det faglige niveau ikke sættes på spil. Kredsbestyrelsen tilsluttede sig, at den videre diskussion om dette tema tages på møderne med de kommunale og de regionale fællestillidsrepræsentanter med henblik på at næstformænd i MEDudvalg kan fastholde problemstillingerne i MED-arbejdet. 6.2 Hvervet som frikøbte politikere Bilag 6.2 DSR K reds Midtjylland Side 10/12

11 Kredsbestyrelsen godkendte den foreslåede rettelse i beskrivelse af kredsbestyrelsen: Hvervet giver indflydelse og dermed et ansvar - overfor sygeplejerskernes lønforhold både i forhold til kravene til og forløbet af de centrale overenskomstforhandlinger og i forhold til strategier og principper for lokale forhandlinger. 6.3 En stærk sygeplejerskeuddannelse fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske, pjece udgivet af DSR. Bilag 6.3 I debatten foresloges, at debatten om temaet skal tage sit udgangspunkt i, hvordan vi ser fremtidens sygeplejersker. Det oplystes, at der pågår diskussioner, om sygeplejerskeuddannelsen skal indgå i en fælles sundhedsfaglig grunduddannelse eller fortsat have sit eget selvstændige uddannelsesforløb. Det skal også inddrages, om der især i kommunerne - er de rigtige muligheder for at give kvalificerede praktikforløb til sygeplejestuderende Temaet tages op igen med henblik på at drøfte muligt kongresforslag om dette. 7. Efterretninger 7.1 Efterretninger Bilag 7.1 Taget til efterretning 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Der er udsendt nedenstående orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: På kredsbestyrelsesmødet den 17. december 2013 drøftede kredsbestyrelsen bl.a. Interessevaretagelse på statens område Kredsbestyrelsen drøftede perspektiver for den fremtidige interessevaretagelse for sygeplejersker ansat på statens område (bl.a. ansatte på SOSU-skolerne og professionshøjskolerne). Kredsbestyrelsen drøftede bl.a. arbejdsmiljøudfordringer for de statsligt ansatte, samt hvordan DSR bedst kan understøtte de statsligt ansattes rolle i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Punktet er også sat på dagsordenen i hovedbestyrelsen. Syv punkts-aftale I foråret 2013 blev indgået en trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationerne AC, FTF og OAO (forhandlingssamarbejde for primært LO- DSR K reds Midtjylland Side 11/12

12 organisationer) om syv principper for samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. De syv punkter er: 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer Kredsbestyrelsen drøftede indholdet i punkterne, samt hvordan DSR kan være med til at understøtte udbredelsen og implementeringen af initiativerne i aftalen. Formandsgruppen vil i den sammenhæng samarbejde med FTR erne om at få dagsordenssat aftalen i TR-kollegierne og MED-udvalgene. Samarbejdet med frivillige I løbet af 2013 er der indgået adskillige aftaler i Region Midtjylland og de midtjyske kommuner og samarbejdet med frivillige. Kredsbestyrelsen drøftede udviklingen, samt DSR s fremadrettede indsats ift. de muligheder og udfordringer der er i samarbejdet med frivillige. Kongres 2014 Dansk Sygeplejeråd afholder kongres den maj Kredsbestyrelsen er gået i gang med forberedelserne til kongressen og drøftede mulige sygeplejefaglige, sundhedspolitiske og organisatoriske kongresforslag og på mødet. Forberedelsen fortsætter hen over de kommende måneder. Kredsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god jul og et godt nytår! 9. Evaluering af mødet Det havde været godt med den tidligere udmelding om hvilke HB-punkter, der ville blive fokuseret på. 10. Eventuelt Det orienteredes, at Anja Laursen er valgt som formand for Den Regionale Organisationsrepræsentation på den ekstraordinære generalforsamling den Endvidere er Anja Laursen valgt som 1. næstformand i RMU Der var generel tilslutning til, at kredsbestyrelsen fortsat skal have en gavekasse. Der blev orienteret om, at der i Sygeplejersken har været bragt et læserbrev fra en sygeplejerske, som tilsyneladende havde fået bistand selv om hun aktuelt var passivt medlem. Det bemærkedes, at det havde en uheldig signalværdi, at det fremstod som om man uretmæssigt kan få bistand. Der orienteredes om en facebook side: Jeg er sygeplejerske, hvor sygeplejersker forsøger at rådgive hinanden. DSR K reds Midtjylland Side 12/12

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 3/2014 Tirsdag den 28.1.2014 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Udarb.30.1.2014/ew/les Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Gert Petersen 1. Mødets

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.4/2012 Udarb. 23.02.2012/ip/ew Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Gert

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Kredsbestyrelsen havde en åben drøftelse af temaet, hvor overvejelserne kan indtænkes i det videre arbejde i den nye bestyrelse.

Kredsbestyrelsen havde en åben drøftelse af temaet, hvor overvejelserne kan indtænkes i det videre arbejde i den nye bestyrelse. Referat fra kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 17.9.2013 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.8/2013 Udarb.17.9.2013/ew/kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1. Mødets

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg

Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 5.3.2013 kl. 8.30-15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.3/2013 Udarb.6.3.2013 Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 28 august 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. OK18 3.2. Opfølgning på kongres

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 8/2010 Mandag, den 11.10 2010 i Medlemhuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 8/2010 Mandag, den 11.10 2010 i Medlemhuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Referat nr. 8/2010 Mandag, den 11.10 2010 i Medlemhuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Udarb. 12.10.2010/IP/EW Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Bente Rasmussen 1. Mødets

Læs mere

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 : 1. Mødets åbning 2. 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. Generalforsamling 2017 3.2. Sammen om DSR / ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat fra møde i SESAM

Referat fra møde i SESAM Referat fra møde i SESAM 13.11 2017 Til stede: Bente Pedersen, Anna Lise Bonde, Karin Karlsson, Kirsten Thygesen, Mette Bille 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse ad referat fra 25. og 26.

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat fra møde i Kredsbestyrelsen DEN 16. december 2016

Referat fra møde i Kredsbestyrelsen DEN 16. december 2016 Ref.: pts/grn Dato: 16.12-2016 Dato: 16. december 2016 Tid: kl. 08:30 15:00 (kaffe og morgenbrød fra kl. 8.30 9.00) Sted: Glashuset Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

tillidsrepræsentanternes muligheder for at gennemdrøfte forskellige spørgsmål med medlemmerne.

tillidsrepræsentanternes muligheder for at gennemdrøfte forskellige spørgsmål med medlemmerne. Retningslinier for klubber for sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd. Vejledning vedrørende oprettelse af klubber for sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd. (Revideret juni 2007) 1.1 Lovgrundlaget for klubber

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. december 2017 kl. 09.00 16.00 Mødet afholdes på kredsens kontor i Borup Møllevej 15, 4140 Borup Til stede: Helle Dirksen, Søren Petersen, Ulla Birk Johansen,

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag d. 2. november 2015 kl. 09.00 16.00 Mødet afholdes på kredsens kontor i Borup Møllevej 15, 4140 Borup Til stede: Helle Dirksen, Jeanette Hansen, Nils Håkansson,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Dagsorden nr.13/2012 Udarb. 19.12.2012/kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1.

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland.

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland. Referat af Hovedbestyrelsens møde den 20. august 2014 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden), Pernille Ahlmann Petersen (Region Sjælland),

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER SAMARBEJDE OG FORHANDLING Som TR vil du kunne få en oplevelse af, at der ofte anvendes forkortelser, som du ikke umiddelbart kan genkende. Det kan være i samarbejdet

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Referat. Kredsbestyrelsesmøde den 11. april 2016

Referat. Kredsbestyrelsesmøde den 11. april 2016 Kredsbestyrelsesmøde den 11. april 2016 Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Ina Kristensen, Anne Nissen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Lisbeth Hammer Andersen, Bente Smith Bonde, Rikke Kent Thomsen (går

Læs mere

Skolens direktør var mødeleder indtil punkt 5, hvor den genvalgte bestyrelsesformand overtog mødelederfunktionen.

Skolens direktør var mødeleder indtil punkt 5, hvor den genvalgte bestyrelsesformand overtog mødelederfunktionen. 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 3. bestyrelsesperiode 2014-2018 Referat af 1. ekstraordinært bestyrelsesmøde Tidspunkt: 21. maj 2014 kl. 08.15 09.45 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere