Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003"

Transkript

1 Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

2 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik Titel: Projektering Af Industribyggeri Tema: Bygningen og dens klimatekniske installationer Projektperiode: Byggeri og Anlæg, 5. semester 2. september december 2003 Projektgruppe: Gruppe C104 Gruppemedlemmer: Jakob Badsberg Kræn Bach Holmberg Aleks Kvartborg Jakobsen Kasper Jørgensen Thomas Vestergaard Møller Jens Damgaard Nielsen Arnkell Jónas Petersen Vejledere: Henrik Brohus Willy Lund Lars Pedersen Oplag: 11 Hovedrapport sideantal: 88 Bilagsrapport sideantal: 354 Appendix sideantal: 36 Synopsis: Denne rapport omhandler Projektering Af Industribyggeri i Esbjerg. Der tages udgangspunkt i temaet Bygningen og dens klimatekniske installationer. Dette tema belyses for kontruktionsdelen ved undersøgelser af bygningens konstruktion og rumlige stabilitet. For den klimatekniske del analyseres temaet udfra undersøgelser af bygningens funktion og klimabelastninger. Bygningens opbygning fastsættes, og dele af bygningens bærende konstruktion dimensioneres, herunder en stålramme og f- lere af samlingerne i denne. Lasterne der optages af bygningens konstruktionsdele føres ned i fundamenterne. Der dimensioneres punktfundamenter og pælefundmenter i forbindelse med dette. Dele af bygningens indeklima er analyseres vha. computersimulering. Herudfra dimensioneres ventilationskanaler, armaturer, varmeanlæg og aggregater. Projekt CD Tegninger i mappe: 25

3 Forord Denne rapport er udarbejdet som et B5-projekt af gruppe C104 på Instituttet for Bygningsteknik ved det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i perioden 2. september til 22. december Formål for B5-forløbet er: At udbygge og samordne de på 3. og 4. semester erhvervede bygningsfaglige grundelementer med særlig henblik på at bibringe den studerende en opfattelse af bygningen som en funktionel enhed [Udsnit fra Studievejledning for B-sektoren 5. semester s. 4]. De studerende skal ved projektets afslutning have opnået: Forståelse for, hvorledes funktionskrav påvirker bygningens udformning Forståelse for samspillet mellem indeklimaet, de klimatekniske installationer og bygningens udformning. Evne til at udforme og analysere bygningens rumlige, statiske system. Evne til at udforme og beregne stålkonstruktioner. Evne til at udforme og beregne en bygnings fundering. Evne til at anvende varme- og ventilationstekniske principper og metoder ved udformning og projektering af bygningens klimatekniske anlæg. [Udsnit fra Studievejledning for B-sektoren 5. semester s. 4]. Det overordnede tema for projektperioden er Bygningen og dens klimatekniske installationer. Under dette tema har projektgruppen beskæftiget sig med et industribyggeri i Esbjerg. Resultatet af gruppens arbejde er en rapport bestående af tre fagområder, konstruktion, fundering og klimateknik. Gruppen har valgt at vægte de tre fagområder på følgende måde: Konstruktion 30 % Fundering 20 % Klimateknik 50 % Udover selve rapporten og tilhørende bilag, er der appendiks indeholdende: Skæreboks- og triaksialforsøg som er en forsøgsrapport fra kurset Jords styrke, der omhandler forsøg til bestemmelse af styrken for en række jordprøver. Straingaige forsøg som er en forsøgsrapport fra kurset Kontinuummekanik, der omhandler et forsøg der blev udført mhp. at sammenligne den teori der fremgår af kurset med forsøgsresultatet fra et straingaige forsøg. Appendikset er medtaget, idet Jens Damgaard Nielsen følger kurset som PE-kursus. Tryktabsberegning som er en beregning af tryktabet gennem et af ventilationssystemerne. Dette foretages for at sammenligne den værdi CADvent beregner, med det resultat, der fremkommer ved traditionelle beregningsmetoder. Yderligere er der ved rapporten vedlagt en Projekt CD indeholdende projektrelevant materiale og resultater fra en række programmer. Geotekniske rapporter som danner grundlag for beregningen af de forskellige jordlags styrkeparametre. BSim som er et program der bruges til simulering af bygningers termiske indeklima. Yderligere benyttes programmet til at beregne bygningens ernergiforbrug.

4 CADvent som er et applikationsprogram til AutoCad, der gør det muligt at indtegne ventilationssystemer direkte ind i eksisterende tegninger. Programmet benyttes yderligere til beregning af tryktab og støj gennem systemet. Murværksprojektering som er et program der benyttes til at beregne murfelters bæreenve. STAAD.Pro som er et beregningsprogram, der benyttes til at beregne snitkræfter og derformationer i rammekonstruktionen. Climaster Designer der er et program udviklet af Novenco. Programmet bruges til at dimensionere aggregatet udover dette kan den udføre lydberegning og energilivscyklusanalyse på aggregatet. Kildehenvisningerne i rapporten er markeret efter Harvard metoden, som beskrevet i Referencing using the Harvard System: frequently asked questions [Terry Library 2001], dvs. at efter det pågældende afsnit er forfatternavn og udgivelsesår, for den kilde afsnittet er baseret på, angivet i skarp parentes, f.eks. [Terry Library 2001]. Hvis kilden ikke har en forfatter, angives udgiveren og udgivelsesår. Når der henvises til en bestemt side ser henvisningen sådan ud [Terry Library 2001, s. 1]. Yderligere information om den enkelte kilde hentes i litteraturlisten sidst i hovedrapporten, hvor informationen angives på formen: Forfatter. Titel. Udgiver, Udgave, Bind (Årstal). Internetkilder angives med den fulde adresse samt datoen, hvor siden blev hentet. Figurer og tabeller ses som to forskellige ting, hvorved der i samme kapitel kan optræde en figur og en tabel med samme nummer. Fodnoter bruges for at forklare begreber og uddybe forkortelser a. Disse forekommer normalt nederst på den pågældende side. Jakob Badsberg Kræn Bach Holmberg Aleks Kvartborg Jakobsen Kasper Jørgensen Thomas Vestergaard Møller Jens Damgaard Nielsen Arnkell Jónas Petersen a Forklaring på begreb eller uddybning af forkortelse.

5

6 Indhold 1 Indledende beskrivelser Beskrivelse af bygning Administrationsbygning Rumafgrænsende bygningsdele Andre særlige forhold Opbygning Rumlig stabilitet Produktionshal Administrationsbygning Brandsikring Brandsektioner og brandceller Redningsåbninger Flugtveje Funktionskrav til ventilationssystem Brandimprægnering af stålramme Konstruktion Stålrammer Transport Samlinger Administrationsbygning Fundering Direkte fundering Pælefundering Konklusion - konstruktion og fundering Konstruktion Fundering Klimatekniske installationer Indledende undersøgelser og bestemmelser Atmosfærisk indeklima Opsummering Klimateknisk modellering af administrationsbygning Opsummering Dimensionering af kanaler og armaturer 51

7 INDHOLD 9.1 Kanalføring Dimensionering af kanalsystemet Konklusion Aggregat og anlægstype Anlægstype Aggregat Konklusion Varmeanlæg Beskrivelse af indledende betragtninger Bestemmelse af radiatorstørrelse Bestemmelse af rørtab Indregulering Valg af pumpe og varmeaggregat Betjening og vedligeholdelse af anlæg Konklusion Energibetragtning af klimatekniske anlæg Varmeforbrug Opvarmning af ventilationsluft Bygningens energiforbrug Ventilatorens elforbrug og SEL-værdi Konklusion Konklusion - Ventilation Yderligere optimering af klimatekniske installationer Reflektion 83 Litteraturliste 85 BILAG I Konstruktion K.A Lastanalyse 1 K.A.1 Egenlast K.A.2 Nyttelast K.A.3 Accelerationslaster fra kran K.A.4 Vindlast K.A.5 Snelast K.A.6 Vandret masselast K.A.7 Ulykkeslast K.A.8 Lastkombinationer K.A.9 Sikkerheds- og kontrolklasse K.B Valg af statisk system 19 K.B.1 Forslag til statiske system

8 INDHOLD K.B.2 Laster K.B.3 Reaktioner K.B.4 Snitkræfter K.B.5 Opsummering K.C Dimensionering af ramme i anvendelsesgrænsetilstand 25 K.C.1 Anvendelsesgrænsetilstand K.D Dimensionering af ramme i brudgrænsetilstand 29 K.D.1 Tværsnitsklassificering og foldning K.D.2 Tværsnitsbæreevne K.D.3 Flangeindskydning K.D.4 Trykpåvirkede elementer K.D.5 Kipning K.E Samlinger 67 K.E.1 Sikkerheds- og kontrolklasser K.E.2 Samling mellem rammeben og konsol til kranbane K.E.3 Samling i rammehjørne K.E.4 Samling i kip K.E.5 Samling mellem rammeben og punktfundament K.F Dimensionering af vindgitter 95 K.F.1 Diagonaler K.F.2 Normaler K.F.3 Konklusion K.G Murværk 101 K.G.1 Murværk K.G.2 Murværkskonstruktionens styrke K.G.3 Tværbæreevne K.G.4 Lodret Bæreevne K.G.5 Beregning af lodret bæreevne K.G.6 Konklusion K.H Rapporter fra Murværksprojektering 121 II Fundering 125 F.A Direkte fundering 129 F.A.1 Geologisk beskrivelse F.A.2 Boringer F.A.3 Styrkeparametre F.A.4 Stribefundamenter F.A.5 Punktfundament under facade F.A.6 Punktfundament under gavl F.A.7 Punktfundament under hjørne F.A.8 Armering F.A.9 Sætninger F.A.10Konklusion

9 INDHOLD F.B Pælefundering 159 F.B.1 Geologisk beskrivelse F.B.2 Funderingforhold F.B.3 Laster F.B.4 Pælebæreevne F.B.5 Terrændæk F.B.6 Punktfundament F.B.7 Punktfundament F.B.8 Punktfundament F.B.9 Punktfundament F.B.10 Punktfundament F.B.11 Bestemmelse af rammeslag F.B.12 Konklusion III Indeklimatekniske installationer 191 I.A Ventilation 195 I.A.1 Basisventilation I.A.2 Nødvendig ventilation mht. kuldioxid forurening I.A.3 Nødvendig ventilation mht. sensorisk forurening I.A.4 Nødvendig ventilation I.B Internt varmetilskud 205 I.B.1 Varmeafgivelse fra personer I.B.2 Varmeafgivelse fra belysning I.B.3 Varmeafgivelse fra el-apparater I.B.4 Opsummering I.C Eksternt varmetilskud 211 I.C.1 Direkte solindfald I.C.2 Diffust solindfald I.C.3 Reflekteret solindfald I.C.4 Dimensionerende varmebelastning I.D Infiltrationsstab 219 I.E Transmissionstab 221 I.E.1 Ydervægge I.E.2 Vinduer I.E.3 Tag I.E.4 Gulv I.E.5 Ydervægsfundamenter I.E.6 Transmissionstab I.F Myndighedskrav til varmeisolering 231 I.F.1 Myndighedskrav I.F.2 Administrationsbygning I.G Varmetilskud og varmebehov 239 I.G.1 Varmetilskud

10 INDHOLD I.G.2 Varmebehov I.H Varmeflade 241 I.I Skitseprojekt - Ventilation 243 I.I.1 CADvent I.I.2 Kanalføring I.I.3 Konklusion I.J Termisk simulering af administrationsbygningen 257 I.J.1 Generelt om BSim I.J.2 SimDB I.J.3 SimView I.K Klima analyse 271 I.K.1 Kopirum I.K.2 Øvrige rum I.K.3 Vurdering af termisk komfort i mødelokalet I.K.4 Opsummering I.L Detaildimensionering af ventilationssystem 287 I.L.1 Krav til ventilationssystem I.L.2 Kanalføring I.L.3 Lufthastigheder og støj i opholdszonen I.L.4 Placering og valg af armaturer I.L.5 Anlægstype I.L.6 Resultater fra CADvent I.M Dimensionering af aggregat 305 I.M.1 Centralaggregatet I.M.2 Alternativt anlæg I.M.3 Toiletudsugning I.M.4 Regulering I.N Radiatorstørrelse 323 I.N.1 Radiatorydelse I.N.2 Vandstrøm I.O Tryktabsberegning 329 I.O.1 Bestemmelse af tryktab i lige rør I.O.2 Bestemmelse af enkelttab i varmeanlægget I.P Radiatorventiler 337 I.Q Pumpe og varmeveksler 341 I.Q.1 Valg af reguleringsventil I.Q.2 Valg af pumpe I.Q.3 Varmeveksler I.R Bygningens energiforbrug 345 I.R.1 Graddøgnsmetoden

11 INDHOLD I.R.2 Bestemmelse af energiforbrug til opvarmning af ventilationsluft I.R.3 Bygningens samlede energiforbrug I.R.4 Sammenligning med model udfra Bv I.R.5 Bestemmelse af el-forbrug og SEL-værdi for ventilatordrift I.R.6 Konklusion IV Appendiks i Straingages forsøg 1 i.1 Formål i.2 Materialebeskrivelse i.3 Forsøgsbeskrivelse i.4 Forsøgsresultater i.5 Linearitet i.6 Hovedspændinger og retninger i.7 Normal- og forskydningsspændinger i.8 Fejlkilder i.9 Konklusion ii Jords Styrke 15 ii.1 Skæreboksforsøg med sand ii.2 Skæreboksforsøg med ler ii.3 Triaksial forsøg med sand ii.4 Fejlkilder iii Tryktab 29 iii.1 Armaturtab iii.2 Kanaltab iii.3 Enkelttab iii.4 Beregning af tryktab

12 1 Indledende beskrivelser En kort definition af et byggeri er; menneskets værn mod klimaet, men moderne byggeri er dog langt mere kompleks end som så. En bygning skal ifølge Byggelov frembyde tryghed i forhold til brand- sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn [Byggelov 2003], en sikring af disse hensyn, indgår som en stor del i ingeniørens arbejdsbeskrivelse. Hvilket leder os hen til udgangpunktet i dette projekt: Bygningen og dens klimatekniske installationer I projektet undersøges bygningens konstruktion samt dens indeklima. Udfra dette undersøges og dimensioneres flere af bygningens konstruktionsdele og klimatekniske installationer. Som udgangspunkt er valgt et industribyggeri placeret i Esbjerg, og ud fra denne bygning belyses ovenforstående. Dette resulterer i titlen på dette projekt: Projektering Af Industribyggeri Bygningen forsøges projekteret med løbende samspil mellem de konstruktionsmæssige- og klimatekniske fagområder, hvorved bygningen behandles som en funktionel enhed. 1.1 Beskrivelse af bygning Byggeriet består af en administrationsbygning og i forlængelse af denne en produktionshal. På figur 1.1, ses administrationsbygningens facade, og produktionshallen er placeret bag administrationsbygningen. Byggeriets længde og bredde er hhv. 132,7 og 31,2 meter, og bygningen har en maksimal højde, i produktionshallen, på 8,9 meter. I det efterfølgende, ses der på hvorledes administrationsbygningen bruges i hverdagen. 1.2 Administrationsbygning Administrationsbygningen er primært en kontorbygning med tilhørende faciliteter. Yderligere er der omklædningsrum og kantine i bygningen. Administrationsbygningens rumindeling og rummenes betegnelse fremgår af figur 1.2 for hhv. stue og første etage. En nærmere beskrivelse af de forskellige rum og deres funktion fremgår af de efterfølgende afsnit. 1

13 2 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Figur 1.1: Facade i administrationsbygning. Figur 1.2: Ruminddeling i administrationsbygning Funktion og brugstid Rummenes funktion er af særlig betydning, da denne er en afgørende faktor for bestemmelse af, hvor mange personer der befinder sig i hvert rum, og hvor længe de er i rummet, hvilket skal bruges til dimensioneringen af ventilationssystemet. Ved bestemmelse af hvor mange personer der benytter hvert rum, tages der både hensyn til, at der arbejder 80 mennesker i huset og til tabel Vejledende arealforbrug [DS , s. 27 ]. Endvidere skønnes det hvor mange personer, der maksimalt kan benytte rummene samtidig. En anden vigtig forudsætning for at bestemme hvorvidt der er behov for ventilation, køling og/eller opvarming er rummenes brugstid, dvs. både hvor længe hver person benytter rummet dagligt, og hvor længe rummet er i brug per døgn. Ved bestemmelse af brugstid skønnes disse faktorer, idet det forudsættes at arbejdsdagen er 9 timer lang, da der kan forekomme overtidsarbejde. Rummenes funktion, den maksimale brugstid per person og den samlede maksimale brugstid i hvert døgn fremgår af tabel 1.1. I det følgende afsnit beskrives rummene, dvs. rummenes opbygning og deres funktion. Indgangspartiet til entreen beskrives ikke, da dette ikke betragtes yderligere i dimensioneringsprocessen. Indgangspartiet har den primære funktion, at forhindre træk gennem entreen og yderligere virke som overgangszone mellem klimaet udenfor og klimaet inde i bygningen. Yderligere bidrager indgangspartiet som en vigtig del af bygningens arkitektoniske fremtoning og promovering af byggeriet.

14 Afsnit 1.3: Rumafgrænsende bygningsdele 3 Personer Personer Brugstid Brugstid Rum Funktion samtidig per person [stk] [stk] [h/døgn/pers] [h/døgn] A Omklædningsrum /3 4 B Indgang /30 9 C Toilet /10 1 D Rengøringsrum 1 1 1/4 1/4 E Gang /20 9 F Kontor G Frokoststue H Mødelokale I Kontor J Kopirum 8 2 1/4 2 K Indgang /30 9 L Bad 2 1 1/4 1/2 M Toilet /10 1 N Kontor O Showroom Tabel 1.1: Rummenes funktion og brugstid. 1.3 Rumafgrænsende bygningsdele I flere af rummene er der objekter, der deler rummet i mindre dele, og disse skal der tages hensyn til ved placering af de klimatekniske installationer. Dette er f.eks. skillevægge, møblement etc. Efterfølgende beskrives rum A, F, I, og N nærmere, da disse indeholder bygningsdele der afgrænser dele af rummet. I beskrivelsen indgår en kortfattet beskrivelse af de rumafgrænsende objekter, samt en illustrerende figur. Gældende for alle rum i administrationsbygningen er, at det skal overvejes hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere armaturer, så disse udnyttes bedst og samtidig overholder de krav der stilles. Rum A Rum A, omklædningsrummet, ses på af figur 1.3, og som det fremgår af figuren er der i rummet opbevaringsskabe, toilet- og brusekabiner der deler rummet op i mindre arealer. Det er nødvendigt at tage højde for disse når det endelige ventilationssystem dimensioneres. Rum F Rum F, der er et kontor, hvori der er tre kontormiljøer som adskilles af mindre skillevægge, ses på figur 1.4. Desuden er der i kontoret placeret en skranke, da det vurderes at rummet bruges som reception. Rum I Ved dimensionering af installationer til rum I, se figur 1.5, skal der tages hensyn til, at kontoret deles op i mindre dele vha. lette skillevægge.

15 4 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Figur 1.3: Rum A, omklædningsrum. Figur 1.4: Rum F, kontor. Rum N Ved dimensionering af installationer til rum N, se figur 1.6, skal der ligesom i rum F, tages hensyn til lette skillevægge. Figur 1.5: Rum I, kontor. Figur 1.6: Rum N, kontor. 1.4 Andre særlige forhold Der kan være andre særlige forhold der har særlig indflydelse på indeklimaet, og der skal derfor tages specielle hensyn til disse. Dette omfatter f.eks. forurenende processer, eller åbninger mod kolde rum. Efterfølgende beskrives det kortfattet, hvilke særlige forhold der findes i administrationsbygningen Rum A I rum A, omklædningsrummet, som ses på figur 1.2, forekommer der så store mængder fugt, at det kan forårsage konstruktionsskader i form af råd og svamp Rum B Rum B er, som det fremgår af figur 1.2, bygningens hovedindgang. Der vil forekomme en del træk i dette rum selvom der er placeret et vindfang.

16 Afsnit 1.5: Opbygning Opbygning Konstruktionsmæssigt er adminstrationsbygningen og produktionshallen forskellige og de dimensioneres derfor hver for sig. I de følgende afsnit gøres der rede for opbygningen af de enkelte konstruktionselementer i hhv. administrationsbygningen og produktionshallen. Tagkonstruktion Tagkonstruktionen er ens over hele bygningen, dog med den forskel at taget på administrationsbygningen hælder med 7 mod gavl, mens taget på produktionshallen hælder med 2,5 mod facade. Derudover er der i dele af taget i produktionshallen ovenlysvinduer. Selve tagkonstruktionen består af selvbærende stålplader, se figur 1.7, 143 mm isolering og to lag tagpap. Figur 1.7: Selvbærende stålplader i tagkonstruktion, mål i mm. Rammer Produktionshallen opføres med rammer for hver seks meter. I rammen i produktionshallens gavl, placeres der fire søjler til optagelse af vindtrykket på gavlen. Der placeres åse på rammebenene for hver 750 mm, og for hver 243 mm er de selvbærende stålplader fastgjort på riglen, se figur 1.8. Disse skal medvirke til at overføre kræfterne til fundamentet, hvilket behandles nærmere i kapitel 2. Figur 1.8: Placering af åse og selvbærende stølplader. Størrelsen og den endelige udformning af rammerne bestemmes i bilag K.C. Vindgitre Der placeres et vindgitter i hver af de to haller. Det ene til at optage bremsekraften fra kranen og det andet til at optage vindlasten på gavlen, se figur 1.9.

17 6 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Figur 1.9: Placering af vindgitter i bygningen. Ydervægge Ydervæggene i administrationsbygningen opbygges som isolerede dobbelte murstensmure. Skillevæggen mellem administrationsbygningen og produktionshallen opbygges også således, se figur Der er i disse mure placeret 8 murbindere per m 2. Figur 1.10: Ydervæg i administrationsbygning. I produktionshallen benyttes lette sandwichvægge der har en tykkelse på 120 mm, se figur Der er i produktionshallen fem porte, hvor fire af dem er placeret i produktionshallens facade og den sidste er placeret i gavlen. Figur 1.11: Ydervæg i produktionshal. Skillevægge Skillevæggene i administrationsbygningen er lette betonvægge, mens skillevæggen mellem de to dele af produktionshallen opføres af samme type som ydervæggene i produktionshallen. Der er i denne placeret en port til at forbinde de to dele af produktionshallen.

18 Afsnit 1.5: Opbygning 7 Etagedæk I administrationsbygningen adskilles stueetagen og 1. salen af et huldæk i spændbeton, hvorpå selve gulvet placeres, se figur Gulvet er klinker i toiletterne og parketgulv i resten. Figur 1.12: Etageadskillelse i administrationsbygning [Spaencom 2003]. Yderligere placeres der et etagedæk over rum K, i rum K s bredde, hvorpå centralaggregatet placeres. Gulvkonstruktion Gulvkonstruktionen i administrationsbygningen er, som det fremgår af figur 1.13, opbygget med letklinker nederst hvorpå isoleringen ligges. Derpå støbes der et betondæk og øverst ligges selve gulvet, som ligesom ved etagedækkket består af enten letklinker i toiletter og baderum, eller parketgulve. Figur 1.13: Gulvkonstruktion i administrationsbygning. Gulvkonstruktionen i produktionshallen opføres på samme måde som i administrationsbygningen, men med asfaltbeton istedet for klinker og parketgulv. Kran I den første del af produktionshallen monteres en løbekran. Kranen består af en løbevogn som kører på undersiden af en tværgående bjælke (traversen), og en kranbane i hver side hvorpå traversen kører. På figur 1.14 ses en illustration af kranen. Figur 1.14: Kran i produktionshal [Munckcranes 2003].

19 8 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Efter bestemmelse af de forskellige konstruktionselementer er det muligt at fastsætte hvorledes de forskellige laster, der påvirker konstruktionen optages og føres videre til fundamentet. Derfor opstilles bygningens rumlige stabilitet i det efterfølgende.

20 2 Rumlig stabilitet Udfra statiske betragtninger undersøges forskellige statiske systemer. Udfra resultaterne af disse fastlægges bygningens rumlige stabilitet og denne beskrives i det følgende. De forskellige statiske systemer og tilhørende overvejelser fremgår af bilag K.B. De to bygninger, administrationsnbygningen og produktionshallen, er adskilt af en murstensvæg, se figur 2.1, denne indgår i stabiliteten for administrationsbygningen og ikke produktionshallen. 2.1 Produktionshal Figur 2.1: Grundplan. Produktionshallen er opdelt i to sektioner, jf. figur 2.1, hvor der i den nordlige sektion er monteret en kranbane på rammebenene. Rammerne er placeret med en indbyrdes afstand på 6 m, og spænder 31,3 m. Højden af rammens ben er 7,49 m, og ved kippen er højden af rammen 8,17 m. 9

21 10 Kapitel 2: Rumlig stabilitet Vertikal last De vertikale laster der virker på tagkonstruktionen, samt dens egenvægt, føres via pladevirkning i tagkonstruktionen ud i rammen, der optager disse som en fladelast, se figur 2.2. Denne, inklusiv rammens egenvægt, føres via rammen ned i punktfundamenterne. Egenvægten fra facaderne på produktionshallen optages i et selvstændigt stribefundament hele vejen rundt om hallen. Figur 2.2: Optagelse af vertikale laster Horisontal last Efterfølgende beskrives to forskellige måder, hvorpå den horisontale last på facaden optages. Herved skabes grundlag for valg af den mest fordelagtige løsning. For at dele vindlasten på gavlen i to, placeres der fire stålsøjler i den sidste ramme i produktionshallen. Disse søjler fordeler halvdelen af lasten til rammen og den anden halvdel til punktfundamenterne. Horisontal last på facaderne optaget af rammer og vindgitter En måde at optage de horisontale laster er ved at placere et vindgitter mellem rammerne på tværs af x-aksen, jf. figur 2.3. Figur 2.3: Rammekonstruktion med vindgitter imellem hver ramme.

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

TEKNISK RAPPORT + APPENDIX

TEKNISK RAPPORT + APPENDIX TEKNISK RAPPORT + APPENDIX INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... s. 4 Bygningen Beskrivelse og designprincipper... s. 6 2020-krav.... s. 7 Konstruktion Konstruktionsbeskrivelse... s. 8 Konstruktivt system...

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1 Indledning - Problemformulering... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Metoden... 5 1.3 Afgrænsning... 6 2 1.4 Opgavens form og struktur...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere