Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003"

Transkript

1 Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

2 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik Titel: Projektering Af Industribyggeri Tema: Bygningen og dens klimatekniske installationer Projektperiode: Byggeri og Anlæg, 5. semester 2. september december 2003 Projektgruppe: Gruppe C104 Gruppemedlemmer: Jakob Badsberg Kræn Bach Holmberg Aleks Kvartborg Jakobsen Kasper Jørgensen Thomas Vestergaard Møller Jens Damgaard Nielsen Arnkell Jónas Petersen Vejledere: Henrik Brohus Willy Lund Lars Pedersen Oplag: 11 Hovedrapport sideantal: 88 Bilagsrapport sideantal: 354 Appendix sideantal: 36 Synopsis: Denne rapport omhandler Projektering Af Industribyggeri i Esbjerg. Der tages udgangspunkt i temaet Bygningen og dens klimatekniske installationer. Dette tema belyses for kontruktionsdelen ved undersøgelser af bygningens konstruktion og rumlige stabilitet. For den klimatekniske del analyseres temaet udfra undersøgelser af bygningens funktion og klimabelastninger. Bygningens opbygning fastsættes, og dele af bygningens bærende konstruktion dimensioneres, herunder en stålramme og f- lere af samlingerne i denne. Lasterne der optages af bygningens konstruktionsdele føres ned i fundamenterne. Der dimensioneres punktfundamenter og pælefundmenter i forbindelse med dette. Dele af bygningens indeklima er analyseres vha. computersimulering. Herudfra dimensioneres ventilationskanaler, armaturer, varmeanlæg og aggregater. Projekt CD Tegninger i mappe: 25

3 Forord Denne rapport er udarbejdet som et B5-projekt af gruppe C104 på Instituttet for Bygningsteknik ved det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i perioden 2. september til 22. december Formål for B5-forløbet er: At udbygge og samordne de på 3. og 4. semester erhvervede bygningsfaglige grundelementer med særlig henblik på at bibringe den studerende en opfattelse af bygningen som en funktionel enhed [Udsnit fra Studievejledning for B-sektoren 5. semester s. 4]. De studerende skal ved projektets afslutning have opnået: Forståelse for, hvorledes funktionskrav påvirker bygningens udformning Forståelse for samspillet mellem indeklimaet, de klimatekniske installationer og bygningens udformning. Evne til at udforme og analysere bygningens rumlige, statiske system. Evne til at udforme og beregne stålkonstruktioner. Evne til at udforme og beregne en bygnings fundering. Evne til at anvende varme- og ventilationstekniske principper og metoder ved udformning og projektering af bygningens klimatekniske anlæg. [Udsnit fra Studievejledning for B-sektoren 5. semester s. 4]. Det overordnede tema for projektperioden er Bygningen og dens klimatekniske installationer. Under dette tema har projektgruppen beskæftiget sig med et industribyggeri i Esbjerg. Resultatet af gruppens arbejde er en rapport bestående af tre fagområder, konstruktion, fundering og klimateknik. Gruppen har valgt at vægte de tre fagområder på følgende måde: Konstruktion 30 % Fundering 20 % Klimateknik 50 % Udover selve rapporten og tilhørende bilag, er der appendiks indeholdende: Skæreboks- og triaksialforsøg som er en forsøgsrapport fra kurset Jords styrke, der omhandler forsøg til bestemmelse af styrken for en række jordprøver. Straingaige forsøg som er en forsøgsrapport fra kurset Kontinuummekanik, der omhandler et forsøg der blev udført mhp. at sammenligne den teori der fremgår af kurset med forsøgsresultatet fra et straingaige forsøg. Appendikset er medtaget, idet Jens Damgaard Nielsen følger kurset som PE-kursus. Tryktabsberegning som er en beregning af tryktabet gennem et af ventilationssystemerne. Dette foretages for at sammenligne den værdi CADvent beregner, med det resultat, der fremkommer ved traditionelle beregningsmetoder. Yderligere er der ved rapporten vedlagt en Projekt CD indeholdende projektrelevant materiale og resultater fra en række programmer. Geotekniske rapporter som danner grundlag for beregningen af de forskellige jordlags styrkeparametre. BSim som er et program der bruges til simulering af bygningers termiske indeklima. Yderligere benyttes programmet til at beregne bygningens ernergiforbrug.

4 CADvent som er et applikationsprogram til AutoCad, der gør det muligt at indtegne ventilationssystemer direkte ind i eksisterende tegninger. Programmet benyttes yderligere til beregning af tryktab og støj gennem systemet. Murværksprojektering som er et program der benyttes til at beregne murfelters bæreenve. STAAD.Pro som er et beregningsprogram, der benyttes til at beregne snitkræfter og derformationer i rammekonstruktionen. Climaster Designer der er et program udviklet af Novenco. Programmet bruges til at dimensionere aggregatet udover dette kan den udføre lydberegning og energilivscyklusanalyse på aggregatet. Kildehenvisningerne i rapporten er markeret efter Harvard metoden, som beskrevet i Referencing using the Harvard System: frequently asked questions [Terry Library 2001], dvs. at efter det pågældende afsnit er forfatternavn og udgivelsesår, for den kilde afsnittet er baseret på, angivet i skarp parentes, f.eks. [Terry Library 2001]. Hvis kilden ikke har en forfatter, angives udgiveren og udgivelsesår. Når der henvises til en bestemt side ser henvisningen sådan ud [Terry Library 2001, s. 1]. Yderligere information om den enkelte kilde hentes i litteraturlisten sidst i hovedrapporten, hvor informationen angives på formen: Forfatter. Titel. Udgiver, Udgave, Bind (Årstal). Internetkilder angives med den fulde adresse samt datoen, hvor siden blev hentet. Figurer og tabeller ses som to forskellige ting, hvorved der i samme kapitel kan optræde en figur og en tabel med samme nummer. Fodnoter bruges for at forklare begreber og uddybe forkortelser a. Disse forekommer normalt nederst på den pågældende side. Jakob Badsberg Kræn Bach Holmberg Aleks Kvartborg Jakobsen Kasper Jørgensen Thomas Vestergaard Møller Jens Damgaard Nielsen Arnkell Jónas Petersen a Forklaring på begreb eller uddybning af forkortelse.

5

6 Indhold 1 Indledende beskrivelser Beskrivelse af bygning Administrationsbygning Rumafgrænsende bygningsdele Andre særlige forhold Opbygning Rumlig stabilitet Produktionshal Administrationsbygning Brandsikring Brandsektioner og brandceller Redningsåbninger Flugtveje Funktionskrav til ventilationssystem Brandimprægnering af stålramme Konstruktion Stålrammer Transport Samlinger Administrationsbygning Fundering Direkte fundering Pælefundering Konklusion - konstruktion og fundering Konstruktion Fundering Klimatekniske installationer Indledende undersøgelser og bestemmelser Atmosfærisk indeklima Opsummering Klimateknisk modellering af administrationsbygning Opsummering Dimensionering af kanaler og armaturer 51

7 INDHOLD 9.1 Kanalføring Dimensionering af kanalsystemet Konklusion Aggregat og anlægstype Anlægstype Aggregat Konklusion Varmeanlæg Beskrivelse af indledende betragtninger Bestemmelse af radiatorstørrelse Bestemmelse af rørtab Indregulering Valg af pumpe og varmeaggregat Betjening og vedligeholdelse af anlæg Konklusion Energibetragtning af klimatekniske anlæg Varmeforbrug Opvarmning af ventilationsluft Bygningens energiforbrug Ventilatorens elforbrug og SEL-værdi Konklusion Konklusion - Ventilation Yderligere optimering af klimatekniske installationer Reflektion 83 Litteraturliste 85 BILAG I Konstruktion K.A Lastanalyse 1 K.A.1 Egenlast K.A.2 Nyttelast K.A.3 Accelerationslaster fra kran K.A.4 Vindlast K.A.5 Snelast K.A.6 Vandret masselast K.A.7 Ulykkeslast K.A.8 Lastkombinationer K.A.9 Sikkerheds- og kontrolklasse K.B Valg af statisk system 19 K.B.1 Forslag til statiske system

8 INDHOLD K.B.2 Laster K.B.3 Reaktioner K.B.4 Snitkræfter K.B.5 Opsummering K.C Dimensionering af ramme i anvendelsesgrænsetilstand 25 K.C.1 Anvendelsesgrænsetilstand K.D Dimensionering af ramme i brudgrænsetilstand 29 K.D.1 Tværsnitsklassificering og foldning K.D.2 Tværsnitsbæreevne K.D.3 Flangeindskydning K.D.4 Trykpåvirkede elementer K.D.5 Kipning K.E Samlinger 67 K.E.1 Sikkerheds- og kontrolklasser K.E.2 Samling mellem rammeben og konsol til kranbane K.E.3 Samling i rammehjørne K.E.4 Samling i kip K.E.5 Samling mellem rammeben og punktfundament K.F Dimensionering af vindgitter 95 K.F.1 Diagonaler K.F.2 Normaler K.F.3 Konklusion K.G Murværk 101 K.G.1 Murværk K.G.2 Murværkskonstruktionens styrke K.G.3 Tværbæreevne K.G.4 Lodret Bæreevne K.G.5 Beregning af lodret bæreevne K.G.6 Konklusion K.H Rapporter fra Murværksprojektering 121 II Fundering 125 F.A Direkte fundering 129 F.A.1 Geologisk beskrivelse F.A.2 Boringer F.A.3 Styrkeparametre F.A.4 Stribefundamenter F.A.5 Punktfundament under facade F.A.6 Punktfundament under gavl F.A.7 Punktfundament under hjørne F.A.8 Armering F.A.9 Sætninger F.A.10Konklusion

9 INDHOLD F.B Pælefundering 159 F.B.1 Geologisk beskrivelse F.B.2 Funderingforhold F.B.3 Laster F.B.4 Pælebæreevne F.B.5 Terrændæk F.B.6 Punktfundament F.B.7 Punktfundament F.B.8 Punktfundament F.B.9 Punktfundament F.B.10 Punktfundament F.B.11 Bestemmelse af rammeslag F.B.12 Konklusion III Indeklimatekniske installationer 191 I.A Ventilation 195 I.A.1 Basisventilation I.A.2 Nødvendig ventilation mht. kuldioxid forurening I.A.3 Nødvendig ventilation mht. sensorisk forurening I.A.4 Nødvendig ventilation I.B Internt varmetilskud 205 I.B.1 Varmeafgivelse fra personer I.B.2 Varmeafgivelse fra belysning I.B.3 Varmeafgivelse fra el-apparater I.B.4 Opsummering I.C Eksternt varmetilskud 211 I.C.1 Direkte solindfald I.C.2 Diffust solindfald I.C.3 Reflekteret solindfald I.C.4 Dimensionerende varmebelastning I.D Infiltrationsstab 219 I.E Transmissionstab 221 I.E.1 Ydervægge I.E.2 Vinduer I.E.3 Tag I.E.4 Gulv I.E.5 Ydervægsfundamenter I.E.6 Transmissionstab I.F Myndighedskrav til varmeisolering 231 I.F.1 Myndighedskrav I.F.2 Administrationsbygning I.G Varmetilskud og varmebehov 239 I.G.1 Varmetilskud

10 INDHOLD I.G.2 Varmebehov I.H Varmeflade 241 I.I Skitseprojekt - Ventilation 243 I.I.1 CADvent I.I.2 Kanalføring I.I.3 Konklusion I.J Termisk simulering af administrationsbygningen 257 I.J.1 Generelt om BSim I.J.2 SimDB I.J.3 SimView I.K Klima analyse 271 I.K.1 Kopirum I.K.2 Øvrige rum I.K.3 Vurdering af termisk komfort i mødelokalet I.K.4 Opsummering I.L Detaildimensionering af ventilationssystem 287 I.L.1 Krav til ventilationssystem I.L.2 Kanalføring I.L.3 Lufthastigheder og støj i opholdszonen I.L.4 Placering og valg af armaturer I.L.5 Anlægstype I.L.6 Resultater fra CADvent I.M Dimensionering af aggregat 305 I.M.1 Centralaggregatet I.M.2 Alternativt anlæg I.M.3 Toiletudsugning I.M.4 Regulering I.N Radiatorstørrelse 323 I.N.1 Radiatorydelse I.N.2 Vandstrøm I.O Tryktabsberegning 329 I.O.1 Bestemmelse af tryktab i lige rør I.O.2 Bestemmelse af enkelttab i varmeanlægget I.P Radiatorventiler 337 I.Q Pumpe og varmeveksler 341 I.Q.1 Valg af reguleringsventil I.Q.2 Valg af pumpe I.Q.3 Varmeveksler I.R Bygningens energiforbrug 345 I.R.1 Graddøgnsmetoden

11 INDHOLD I.R.2 Bestemmelse af energiforbrug til opvarmning af ventilationsluft I.R.3 Bygningens samlede energiforbrug I.R.4 Sammenligning med model udfra Bv I.R.5 Bestemmelse af el-forbrug og SEL-værdi for ventilatordrift I.R.6 Konklusion IV Appendiks i Straingages forsøg 1 i.1 Formål i.2 Materialebeskrivelse i.3 Forsøgsbeskrivelse i.4 Forsøgsresultater i.5 Linearitet i.6 Hovedspændinger og retninger i.7 Normal- og forskydningsspændinger i.8 Fejlkilder i.9 Konklusion ii Jords Styrke 15 ii.1 Skæreboksforsøg med sand ii.2 Skæreboksforsøg med ler ii.3 Triaksial forsøg med sand ii.4 Fejlkilder iii Tryktab 29 iii.1 Armaturtab iii.2 Kanaltab iii.3 Enkelttab iii.4 Beregning af tryktab

12 1 Indledende beskrivelser En kort definition af et byggeri er; menneskets værn mod klimaet, men moderne byggeri er dog langt mere kompleks end som så. En bygning skal ifølge Byggelov frembyde tryghed i forhold til brand- sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn [Byggelov 2003], en sikring af disse hensyn, indgår som en stor del i ingeniørens arbejdsbeskrivelse. Hvilket leder os hen til udgangpunktet i dette projekt: Bygningen og dens klimatekniske installationer I projektet undersøges bygningens konstruktion samt dens indeklima. Udfra dette undersøges og dimensioneres flere af bygningens konstruktionsdele og klimatekniske installationer. Som udgangspunkt er valgt et industribyggeri placeret i Esbjerg, og ud fra denne bygning belyses ovenforstående. Dette resulterer i titlen på dette projekt: Projektering Af Industribyggeri Bygningen forsøges projekteret med løbende samspil mellem de konstruktionsmæssige- og klimatekniske fagområder, hvorved bygningen behandles som en funktionel enhed. 1.1 Beskrivelse af bygning Byggeriet består af en administrationsbygning og i forlængelse af denne en produktionshal. På figur 1.1, ses administrationsbygningens facade, og produktionshallen er placeret bag administrationsbygningen. Byggeriets længde og bredde er hhv. 132,7 og 31,2 meter, og bygningen har en maksimal højde, i produktionshallen, på 8,9 meter. I det efterfølgende, ses der på hvorledes administrationsbygningen bruges i hverdagen. 1.2 Administrationsbygning Administrationsbygningen er primært en kontorbygning med tilhørende faciliteter. Yderligere er der omklædningsrum og kantine i bygningen. Administrationsbygningens rumindeling og rummenes betegnelse fremgår af figur 1.2 for hhv. stue og første etage. En nærmere beskrivelse af de forskellige rum og deres funktion fremgår af de efterfølgende afsnit. 1

13 2 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Figur 1.1: Facade i administrationsbygning. Figur 1.2: Ruminddeling i administrationsbygning Funktion og brugstid Rummenes funktion er af særlig betydning, da denne er en afgørende faktor for bestemmelse af, hvor mange personer der befinder sig i hvert rum, og hvor længe de er i rummet, hvilket skal bruges til dimensioneringen af ventilationssystemet. Ved bestemmelse af hvor mange personer der benytter hvert rum, tages der både hensyn til, at der arbejder 80 mennesker i huset og til tabel Vejledende arealforbrug [DS , s. 27 ]. Endvidere skønnes det hvor mange personer, der maksimalt kan benytte rummene samtidig. En anden vigtig forudsætning for at bestemme hvorvidt der er behov for ventilation, køling og/eller opvarming er rummenes brugstid, dvs. både hvor længe hver person benytter rummet dagligt, og hvor længe rummet er i brug per døgn. Ved bestemmelse af brugstid skønnes disse faktorer, idet det forudsættes at arbejdsdagen er 9 timer lang, da der kan forekomme overtidsarbejde. Rummenes funktion, den maksimale brugstid per person og den samlede maksimale brugstid i hvert døgn fremgår af tabel 1.1. I det følgende afsnit beskrives rummene, dvs. rummenes opbygning og deres funktion. Indgangspartiet til entreen beskrives ikke, da dette ikke betragtes yderligere i dimensioneringsprocessen. Indgangspartiet har den primære funktion, at forhindre træk gennem entreen og yderligere virke som overgangszone mellem klimaet udenfor og klimaet inde i bygningen. Yderligere bidrager indgangspartiet som en vigtig del af bygningens arkitektoniske fremtoning og promovering af byggeriet.

14 Afsnit 1.3: Rumafgrænsende bygningsdele 3 Personer Personer Brugstid Brugstid Rum Funktion samtidig per person [stk] [stk] [h/døgn/pers] [h/døgn] A Omklædningsrum /3 4 B Indgang /30 9 C Toilet /10 1 D Rengøringsrum 1 1 1/4 1/4 E Gang /20 9 F Kontor G Frokoststue H Mødelokale I Kontor J Kopirum 8 2 1/4 2 K Indgang /30 9 L Bad 2 1 1/4 1/2 M Toilet /10 1 N Kontor O Showroom Tabel 1.1: Rummenes funktion og brugstid. 1.3 Rumafgrænsende bygningsdele I flere af rummene er der objekter, der deler rummet i mindre dele, og disse skal der tages hensyn til ved placering af de klimatekniske installationer. Dette er f.eks. skillevægge, møblement etc. Efterfølgende beskrives rum A, F, I, og N nærmere, da disse indeholder bygningsdele der afgrænser dele af rummet. I beskrivelsen indgår en kortfattet beskrivelse af de rumafgrænsende objekter, samt en illustrerende figur. Gældende for alle rum i administrationsbygningen er, at det skal overvejes hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere armaturer, så disse udnyttes bedst og samtidig overholder de krav der stilles. Rum A Rum A, omklædningsrummet, ses på af figur 1.3, og som det fremgår af figuren er der i rummet opbevaringsskabe, toilet- og brusekabiner der deler rummet op i mindre arealer. Det er nødvendigt at tage højde for disse når det endelige ventilationssystem dimensioneres. Rum F Rum F, der er et kontor, hvori der er tre kontormiljøer som adskilles af mindre skillevægge, ses på figur 1.4. Desuden er der i kontoret placeret en skranke, da det vurderes at rummet bruges som reception. Rum I Ved dimensionering af installationer til rum I, se figur 1.5, skal der tages hensyn til, at kontoret deles op i mindre dele vha. lette skillevægge.

15 4 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Figur 1.3: Rum A, omklædningsrum. Figur 1.4: Rum F, kontor. Rum N Ved dimensionering af installationer til rum N, se figur 1.6, skal der ligesom i rum F, tages hensyn til lette skillevægge. Figur 1.5: Rum I, kontor. Figur 1.6: Rum N, kontor. 1.4 Andre særlige forhold Der kan være andre særlige forhold der har særlig indflydelse på indeklimaet, og der skal derfor tages specielle hensyn til disse. Dette omfatter f.eks. forurenende processer, eller åbninger mod kolde rum. Efterfølgende beskrives det kortfattet, hvilke særlige forhold der findes i administrationsbygningen Rum A I rum A, omklædningsrummet, som ses på figur 1.2, forekommer der så store mængder fugt, at det kan forårsage konstruktionsskader i form af råd og svamp Rum B Rum B er, som det fremgår af figur 1.2, bygningens hovedindgang. Der vil forekomme en del træk i dette rum selvom der er placeret et vindfang.

16 Afsnit 1.5: Opbygning Opbygning Konstruktionsmæssigt er adminstrationsbygningen og produktionshallen forskellige og de dimensioneres derfor hver for sig. I de følgende afsnit gøres der rede for opbygningen af de enkelte konstruktionselementer i hhv. administrationsbygningen og produktionshallen. Tagkonstruktion Tagkonstruktionen er ens over hele bygningen, dog med den forskel at taget på administrationsbygningen hælder med 7 mod gavl, mens taget på produktionshallen hælder med 2,5 mod facade. Derudover er der i dele af taget i produktionshallen ovenlysvinduer. Selve tagkonstruktionen består af selvbærende stålplader, se figur 1.7, 143 mm isolering og to lag tagpap. Figur 1.7: Selvbærende stålplader i tagkonstruktion, mål i mm. Rammer Produktionshallen opføres med rammer for hver seks meter. I rammen i produktionshallens gavl, placeres der fire søjler til optagelse af vindtrykket på gavlen. Der placeres åse på rammebenene for hver 750 mm, og for hver 243 mm er de selvbærende stålplader fastgjort på riglen, se figur 1.8. Disse skal medvirke til at overføre kræfterne til fundamentet, hvilket behandles nærmere i kapitel 2. Figur 1.8: Placering af åse og selvbærende stølplader. Størrelsen og den endelige udformning af rammerne bestemmes i bilag K.C. Vindgitre Der placeres et vindgitter i hver af de to haller. Det ene til at optage bremsekraften fra kranen og det andet til at optage vindlasten på gavlen, se figur 1.9.

17 6 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Figur 1.9: Placering af vindgitter i bygningen. Ydervægge Ydervæggene i administrationsbygningen opbygges som isolerede dobbelte murstensmure. Skillevæggen mellem administrationsbygningen og produktionshallen opbygges også således, se figur Der er i disse mure placeret 8 murbindere per m 2. Figur 1.10: Ydervæg i administrationsbygning. I produktionshallen benyttes lette sandwichvægge der har en tykkelse på 120 mm, se figur Der er i produktionshallen fem porte, hvor fire af dem er placeret i produktionshallens facade og den sidste er placeret i gavlen. Figur 1.11: Ydervæg i produktionshal. Skillevægge Skillevæggene i administrationsbygningen er lette betonvægge, mens skillevæggen mellem de to dele af produktionshallen opføres af samme type som ydervæggene i produktionshallen. Der er i denne placeret en port til at forbinde de to dele af produktionshallen.

18 Afsnit 1.5: Opbygning 7 Etagedæk I administrationsbygningen adskilles stueetagen og 1. salen af et huldæk i spændbeton, hvorpå selve gulvet placeres, se figur Gulvet er klinker i toiletterne og parketgulv i resten. Figur 1.12: Etageadskillelse i administrationsbygning [Spaencom 2003]. Yderligere placeres der et etagedæk over rum K, i rum K s bredde, hvorpå centralaggregatet placeres. Gulvkonstruktion Gulvkonstruktionen i administrationsbygningen er, som det fremgår af figur 1.13, opbygget med letklinker nederst hvorpå isoleringen ligges. Derpå støbes der et betondæk og øverst ligges selve gulvet, som ligesom ved etagedækkket består af enten letklinker i toiletter og baderum, eller parketgulve. Figur 1.13: Gulvkonstruktion i administrationsbygning. Gulvkonstruktionen i produktionshallen opføres på samme måde som i administrationsbygningen, men med asfaltbeton istedet for klinker og parketgulv. Kran I den første del af produktionshallen monteres en løbekran. Kranen består af en løbevogn som kører på undersiden af en tværgående bjælke (traversen), og en kranbane i hver side hvorpå traversen kører. På figur 1.14 ses en illustration af kranen. Figur 1.14: Kran i produktionshal [Munckcranes 2003].

19 8 Kapitel 1: Indledende beskrivelser Efter bestemmelse af de forskellige konstruktionselementer er det muligt at fastsætte hvorledes de forskellige laster, der påvirker konstruktionen optages og føres videre til fundamentet. Derfor opstilles bygningens rumlige stabilitet i det efterfølgende.

20 2 Rumlig stabilitet Udfra statiske betragtninger undersøges forskellige statiske systemer. Udfra resultaterne af disse fastlægges bygningens rumlige stabilitet og denne beskrives i det følgende. De forskellige statiske systemer og tilhørende overvejelser fremgår af bilag K.B. De to bygninger, administrationsnbygningen og produktionshallen, er adskilt af en murstensvæg, se figur 2.1, denne indgår i stabiliteten for administrationsbygningen og ikke produktionshallen. 2.1 Produktionshal Figur 2.1: Grundplan. Produktionshallen er opdelt i to sektioner, jf. figur 2.1, hvor der i den nordlige sektion er monteret en kranbane på rammebenene. Rammerne er placeret med en indbyrdes afstand på 6 m, og spænder 31,3 m. Højden af rammens ben er 7,49 m, og ved kippen er højden af rammen 8,17 m. 9

21 10 Kapitel 2: Rumlig stabilitet Vertikal last De vertikale laster der virker på tagkonstruktionen, samt dens egenvægt, føres via pladevirkning i tagkonstruktionen ud i rammen, der optager disse som en fladelast, se figur 2.2. Denne, inklusiv rammens egenvægt, føres via rammen ned i punktfundamenterne. Egenvægten fra facaderne på produktionshallen optages i et selvstændigt stribefundament hele vejen rundt om hallen. Figur 2.2: Optagelse af vertikale laster Horisontal last Efterfølgende beskrives to forskellige måder, hvorpå den horisontale last på facaden optages. Herved skabes grundlag for valg af den mest fordelagtige løsning. For at dele vindlasten på gavlen i to, placeres der fire stålsøjler i den sidste ramme i produktionshallen. Disse søjler fordeler halvdelen af lasten til rammen og den anden halvdel til punktfundamenterne. Horisontal last på facaderne optaget af rammer og vindgitter En måde at optage de horisontale laster er ved at placere et vindgitter mellem rammerne på tværs af x-aksen, jf. figur 2.3. Figur 2.3: Rammekonstruktion med vindgitter imellem hver ramme.

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere