KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE"

Transkript

1 KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009

2 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes større ældre gårde med rødder tilbage i 1600-tallet, hvor den da var en trelænget gård med forhus mod Storegade alt i bindingsværk. I 1700-tallet kom en fjerde længe til den østre som senere blev flyttet til Møllegade i Rønne. De ældste rester kan i dag findes i nordre længe ud mod Rosengade. I 1845 købte Fattigkommissionen i Rønne hele ejendommen med henblik på at flytte den østre bindingsværkslænge til Møllegade, hvor længen skulle genopføres som arbejdshus. Dette eksisterer stadig, kaldet Marie Koefoeds Stiftelse - ligeledes fredet. Straks efter Fattigkommissionens køb og flytningen af østre længe købte Kommandant P.H. Schøning gården. Han rev straks forhuset i bindingsværk mod Storegade ned, for at opføre et fornemt herskabeligt grundmuret forhus, der stort set er uændret siden sin opførelse. Det meste af nordre længe, som er sammenbygget med forhuset udgjorde tilsammen selve kommandantboligen med store repræsentative lokaler i forhuset. I søndre sidelænge, der ligeledes var sammenbygget med forhuset, blev der indrettet kontorer tæt ved forhuset resten af længen var udnyttet til karlekammer, heste- og kostald, samt lo og laderum. 2 Schøning købte og bekostede selv ombygningen fra købmandsgård til kommandantgård, og da gården stod færdig i 1848 blev den overtaget af staten, der herefter ejede og brugte den til sit formål i 160 år indtil 2008, hvor den blev solgt til den nuværende ejer Gunner Ruben. I det følgende fokuseres der på gårdens ændringer gennem tiden, og især forhus og nordre længe, idet nærværende beretning skal understøtte vurdering af kommende ændringer overfor fredningsog byggemyndigheder efter det nylige ejerskifte til privat ejer, der ønsker af udleje gården til boligformål og liberalt erhverv. Denne Redegørelse er udarbejdet for ejeren Gunner Ruben, ved Sydfyenske Holding A/S.

3 Situationsplan med angivelse af bygningerne alder / opførelse. Halvdelen af søndre længe har i mange år været udlejet til kontorer, den anden halvdel blev sidst i 1800-tallet solgt til naboen Hjorths keramikfabrik. Til ejendommen hører en mindre bindingsværksbygning, der fungerer som udhus og havestue, (bygning 4) - til den meget store have, der er naturfredet. I forbindelse med dette havehus ligger en garage og mindre udhuse (5 og 6) disse danner en selvstændig enhed som den anden side af indkørselsporten ud mod Rosengade. 3 Gårdspladsen fungerer for en stor del som parkeringsplads, og haven er opdelt i en større køkkenhave og en prydhave med ældre frugttræer. I det følgende redegøres for Kommandantgårdens etablering i 1846, samt dens ændringer og anvendelse frem til i dag.

4 4 Kommandantgården Viser med stor sandsynlighed det oprindelige udseende fra kommandant Schønigs tid.

5 I en brandtaksation fra 1847, hvor forhuset er nyopført og de øvrige længer ombygget, beskrives de enkelte længer således: a, Forhus 17 Fag nedrevet og igjen opført af Grundmur 15 Fag 47 Alen lang,12 Alen bred med Brandgavle og Tegltag, indrettet til Sal, 3 Stuer, et Cabinet og 2 Forstuer. Oven paa en Qvist paa 3 Fag med Frontspids, indrettet til Stuer og Kamre. Under Bygningen findes Kjelder paa 4 Fag; den taxeredes for 250 Rbdl. Pr. fag = 3750 Rbdl (vist til venstre herfor) b, en Længde i Nord paa 19 Fag næsten aldeles ombygget, af Ege og Fyrrebindingsværk, murede Vægge, anordningsmæssig Gavl og Tegltag, indrettet til Stue, 3 Kamre, Kjøkken, 2 Spisekamre, Corridor, Folkestue, 2 Forstuer, Bryggers og Vognremise, taxeredes for 1900 Rbdl. 5 Parolstuen har været et mødelokale for militsen. Nordre længe er blevet ombygget, men de gamle døre fra 1700-tallet er genanvendt. c, en længde i Øster nedrevet. Det var denne længe C, der blev genopført i Møllegade til Arbejdshus kaldet Marie Koefoeds Stiftelse. Den fungerer i dag som ældreboliger.

6 d, en Længde i Syd paa 23 Fag af Ege og Fyrrebindigsværk, murede Vægge, anordningsmæssig Gavl og Tegltag, indrettet til Contoir, 2 Kamre, 2 Forstuer, Karlekammer, Geschirkammer, Hestestald, Koestald og Loe, alt med Loft over, samt Lade, a Fag 80 Rbdlr.= 1840 Rbdlr. På tegningen til venstre af søndre længe samt ovenstående beskrivelse af samme, fremgår det, at der har været landbrugsdrift til Kommandantgården. Avlsjorden lå nordøst for byen der hvor Stadion i dag ligger. To til tre rum har dog hørt til Kommandantens administration, og det kunne se ud til, at kommandanten har haft adgang fra sin bolig via den lille forstue tæt ved forhuset. I brandtaksationen nævnes også at en nordre længe og en Hodde (tilbygning) er blevet nedrevet siden forrige taksation i 1837 inden den blev omdannet til Kommandantgård med det store nybyggede stuehus. Der er således blevet ryddet op i den gamle købmandsgård, da Kommandant Schøning købte den i 1845 og indrettede sig med en præsentabel bolig med plads til selskabelighed og gæster, samt en administration af militæret på Bornholm færdigbygget i Senere omkring 1851 byggede Schøning Havehuset, og har sikkert i den anledning skabt den store have.

7 1880erne til 1946 På plantegningen fra 1943 fremstår bygningerne relativt uændrede siden 1880-erne. Der er sket ombygninger i søndre længe, hvor kontorlokaler og arkiv er indrettet dog med et stort brændselsrum i østre ende. I nordre længe er der i Parolstuen indrettet kontor for udskrivningsvæsnet (session for værnepligtige) formentlig i 1930erne. Og der er kommet et ekstra pigekammer. Siden tegningen af gården i 1867 som detaljeret er beskrevet ovenfor er der først fra 1943 en plantegning. Vi ved dog at den østre halvdel af søndre længe blev overtaget af Hjorts Keramikfabrik i 1880erne. Landbrugsdriften fra Kommandantgården er sikkert også forsvundet samtidigt, idet stalde og andre rum til landbrugsdriften netop lå i den afgivne halvdel. 7 Tegning 1943, med indtegnede skorstenssløjfninger (kryds) i 1946.

8 1946 Efter Anden verdenskrig, og efter Kommandant Waage-Petersens død 4. februar 1946, samt formentlig pga. beslutningen om etableringen af Almegårds Kaserne udarbejdes der i foråret og sommeren 1946 projekt til ændringer i kommandantgården. Det er især i de administrative rum, der ændres, bortset fra moderniseringer i boligen med centralvarme, hvorefter flere skorstene fjernes. Desuden kom der udvidelser med garage og udhuse vest for havehuset. 8 Projekt, april 1946, til ombygning af søndre længe og chefkontor til obersten. Blandt de skorstene, som fjernes, var der en mellem den store Festsal og Chefkontoret Oberstens kontor. Ved denne ændring flyttedes døren hen i midten af skillevæggen som det stadig er i dag. Forhuset fik nu et fuldt gennemkig gennem hele huset fra gavl til gavl. I søndre længe sløjfedes den lille forstue tæt ved forhuset, og der indrettedes regulære kontorer med arkiv og skriverstue. Facaden fik det udseende, som den har i dag. Kontorindretningen er dog senere ændret med indretning i tagetagen i 1982.

9 Nordre længes østre ende, juni I den nordre længe sker der hovedsagelig ændringer i den østre ende. Her indrettedes den gamle vognremise til kontor med et arkiv. Det ser ud til at en del af facaden blev fornyet og forsynedes nu med fodrem. Det tidligere Udskrivningskontor fik muret en meget solid boks med ståldør den findes stadig. Fra kontorerne var der adgang til toilet gennem en lang gang på nordsiden. Det samme toilet blev sikkert også benyttet af tjenestepigerne, der havde to kamre med håndvask. Indretningen er stort set som i dag blot er nu de to pigekamre slået sammen til et soveværelse eller pigekammer, og der er i gangen etableret håndvask og brusekabine.

10 Som følge af omlægningen af den forsvarsmæssige administration og oprettelsen af Almegårds Kaserne, blev en del af de administrative funktioner udflyttet fra Kommandantgården. Udskrivningskredsen, der havde kontorer i Nordre længe, blev i 1970-erne udflyttet. Kontorerne i nordre og søndre længer blev i en periode anvendt af Hjemmeværnet samt af andre instanser med relation til forsvaret. Senest blev kontorerne i Nordre længe anvendt af Forsvarsmuseet. Kontorerne i Søndre længe blev i 1982 ombygget med kontor og depotrum i loftetagen. Lokalerne udlejedes senere til Danmarks Lærerforening, der fortsat har kontorer i Søndre længe. 10 Projekt til Søndre længe 1982.

11 Med skiftende oberster er deres bolig i forhuset og nordre sidelænge løbende blevet moderniseret. Forhuset fik i 1989 en grundig istandsættelse med nyt tag, nye vinduer og en ny hoveddør. Rumindretningen blev dog ikke ændret, og er heller ikke siden ændret. Løbende er badeværelse og køkken i nordre sidelænge blevet moderniseret udskiftes fejlagtigt udførte vinduer i facaderne mod gården udvides bygningsfredningen med Havehus og stengærde mod Rosengade. Et planlagt istandsættelsesprojekt fra 2005 til Havehuset blev ikke gennemført, men en ny dør i gavlen blev dog isat. I forbindelse med omstruktureringer i forsvaret, hvor oberstembedet blev flyttet fra Bornholm blev den gamle Kommandantbolig overflødig, og Forsvarsministeriet valgte at afhænde hele ejendommen i Kommandantgården ejes nu af Gunner Ruben, der udlejer hele eller dele af ejendommen, som der findes mulighed for det. Nuværende anvendelse bolig / erhverv / udhus 11 Den nuværende anvendelse afspejler kommandantgårdens anvendelse helt tilbage til dens etablering som offentlig kommandantgård, og grundens størrelse og udstrækning er uændret dog er den del af søndre længe samt et mindre areal hertil blevet afhændet sent i 1800-tallet til naboen Hjorths Fabrik, hvor den stadig finder anvendelse til brænderi i keramikproduktionen.

12 Bygningshistoriske elementer antikvariske værdier 12 Stueplan af de tre længer samt havehus med garage- indsat nederst til højre.

13 13 Loftplan signaturer: se stueplan forrige side (blå:1846, gul: 1989)

14 BILAG Kronologi oplysninger undersøgelser Årstal Begivenhed Bemærkning / kilde 1845 Rønne Byråd køber gården af enkefru K.Thorsen,1948 (BM). Winsløw Østre længe rives ned og genopføres i Møllegade K.Thorsen,1948 (BM). Niels-Holger Larsen: Marie Kofoeds stiftelse i Rønne, i fra Bornholms Museum P.H. Schøning bygger forhus 1847 Brandtax over det nye forhus og resten af bygningerne K.Thorsen,1948 (BM). Her nævnes også hvilke bygninger der er revet ned Gården sælges til Statskassen K.Thorsen,1948 (BM) Havehuset opføres P.H.Schøning 1867 M.E.Fallesen bliver kommandant 1867 Plantegning med rumbetegnelser 20 år efter opførelsen af forhuset sikkert et udtryk for den oprindelige udformning. Kopi af tegning, udført 1965 af Jan Harvest forsvarets arkiver Del af søndre længe frasælges/lejes til K.Thorsen,1948 (BM). Hjorths s fabrik Spildevandsledninger Tegn af K. Thorsen. T&M arkiv byggesag J.Th Waagetersen bliver kommandant. K.Thorsen,1948 (BM) Tegning af hele gården, mål 1:100 Ses på tegning 201. Der nævnes flere andre tegninger ca. fem mangler ( kan de findes i Hærens Arkiv) T&M arkiv byggesag Byggeanmeldelse med nedrivning af skorstene. Projekt til Havehus og garager m.m. og kontorer i ndr. sidelænge Der nævnes flere andre tegninger ca. fem mangler (kan de findes i Hærens Arkiv). Spildevandsledning. Ser ud til at der lægges centralvarme ind. Skorstene nedrives døre i kommandantkontor bliver nok flyttet, og kontorer ændret i søndre længe. T&M arkiv byggesag Waagepetersen dør Avisartikel om gården Bornh.Tid. K.Thorsen. T&M arkiv byggesag Haven fredes 1973 Grundplan 1:200 FBT 1981 Projekt til indretning af kontorer i T&M arkiv byggesag. 14

15 Årstal Begivenhed Bemærkning / kilde søndre sidelænge Vinduer produceres Torben Olesen godkender vinduer Istandsættelse Tag omlægges. NHL registrerer som konsulent for Planst Hoveddør udskiftes Ansøgn. Planstyrelsen. NHL konsulent/tegning 1996 Restaurering af bindingsværk på Rapport og projekt fra FBT søndre længes sydside 1999 Undersøgelse af Havehus. NHL / FBT Forkerte vinduer udskiftes mod gård i FBT NHL konsulent. ndr. og sdr. længe 2001 Bygningskomplekset gennemgås Fotos og beskrivelse til KUAS ved NHL Fodrem udskiftes i ndr. længes NHL-fotos. østende Udvidelse af fredning med havehus og Efter gennemgang 2001 mur 2005 Istandsættelsesforslag til Havehus NHL/FBT 2006 Vedligeholdelsesgennemgang NHL/FBT 2008 Sidste oberst flytter ud og gården sættes til salg Gunner Ruben køber gården 15 Niels-Holger Larsen

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Hammergården gennem 100 år

Hammergården gennem 100 år Hammergården gennem 100 år Af Jakob Lindberg Artikelserie om de mennesker, der levede og drev Hammergården gennem flere menneskealdre. Fortalt af Robert Jensen, som boede på Hammergården som barn og ung

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere