Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015."

Transkript

1 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/ af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), ( Solvens II-Direktivet ) i høring. Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar Lovforslaget indebærer væsentlige ændringer til lov om finansiel virksomhed ( FIL ), hvilke er nærmere beskrevet nedenfor. Ændringerne skal ifølge Lovforslaget træde i kraft den 1. januar Opdeling i gruppe 1- og gruppe 2-forsikringselskaber På nuværende tidspunkt er danske forsikringsselskaber i udgangspunktet underlagt enslydende regulering. Dette udgangspunkt foreslås ændret ved implementeringen af Solvens II-Direktivet, således at danske forsikringsselskaber fremadrettet reguleres forskelligt afhængig af, om selskaberne er omfattet af kategoriseringen gruppe1-forsikringsselskaber eller gruppe 2-forsikringsselskaber. Gruppe 2-forsikringsselskaber omfatter forsikringsselskaber, der i en periode på fem år forventer: at have en årlig bruttopræmie på under EUR 5 mio.; ikke at få tilladelse til at tegne ansvarsforsikringer; og ikke at udøve grænseoverskridende virksomhed. Gruppe 1-forsikringsselskaber omfatter øvrige forsikringsselskaber. Solvens II-Direktivets bestemmelser finder alene anvendelse på gruppe 1-forsikringsselskaber. Lovgiver har dog valgt at lade visse dele af den nye regulering også omfatte gruppe 2- forsikringsselskaberne i Danmark. Placerings- og spredningsreglerne ophæves i stedet indføres investeringsregler Med Lovforslaget ophæves placerings- og spredningsreglerne i FIL Der indføres i stedet som følge af Solvens II-Direktivet krav om, at forsikringsselskabers investeringer skal ske ud fra et såkaldt prudent person princip, der beskrives nærmere nedenfor. Denne ændring finder tilsvarende anvendelse på gruppe 2-forsikringsselskaber.

2 Side 2 De gældende placerings- og spredningsreglerne indeholder generelle principper om forsikringsselskabernes investeringspolitik og indeholder blandt andet en udtømmende regulering af tilladte aktiver, der kan investeres i. Placerings- og spredningsreglerne indeholder således både kvalitative og kvantitative begrænsninger for forsikringsselskabets placering af aktiver (investeringer) med henblik på at sikre, at forsikringsselskaberne placerer deres midler betryggende, og at midlerne er tilstrækkeligt likvide. Solvens II-Direktivet ændrer væsentligt ved dette udgangspunkt, idet reguleringen fremadrettet alene vil være baseret på prudent person princippet og ikke kvantitative kriterier. Prudent person princippet indebærer, at forsikringsselskaber skal investere deres aktiver således, at forsikringstagernes og de begunstigedes interesser varetages bedst muligt. Forsikringsselskaberne skal derfor investere i aktiver, hvortil der knytter sig identificerbare risici, som forsikringsselskabet kan måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om. Princippet indebærer tillige, at forsikringsselskaberne skal have fokus på den samlede porteføljes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet ved investering af aktiver. Dette gælder i særlig grad for aktiver, der anvendes til at dække minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet. EIOPA 1 arbejder i øjeblikket på en såkaldt niveau 3 regulering, der skal sikre en ensartet anvendelse og fortolkning af prudent person princippet blandt relevante myndigheder i EU's medlemsstater. Finanstilsynet vil ved sin myndighedsudøvelse og tilsyn som udgangspunkt være bundet af niveau 3 reguleringen. Opgørelse af kapitalgrundlaget For gruppe 1-forsikringsselskaber indføres der på baggrund af Solvens II-Direktivet ændrede regler for, hvordan forsikringsselskabet skal opgøre sin kapital samt hvilken type kapital, der kan anvendes til opfyldelse af kapitalkravene. Den kapital, gruppe 1-forsikringsselskabet fremover kan anvende til opfyldelse af kapitalkravene, defineres samlet som kapitalgrundlaget. Kapitalgrundlaget består af summen af basiskapitalgrundlaget og det supplerende kapitalgrundlag. Basiskapitalgrundlaget udgør det beløb, hvormed værdien af forsikringsselskabets aktiver overstiger værdien af forpligtelserne. Efterstillet gæld kan også indgå i basiskapitalgrundlaget. Det supplerende kapitalgrundlag består af kapital, der ikke kan medtages i basiskapitalgrundlaget, og som kan benyttes til dækning af tab i selskabet. Det kan f.eks. være garantier og andre retlige bindende tilsagn modtaget af forsikringsselskabet. Opgørelsen af kapitalgrundlaget vil blive suppleret med uddybende regulering fra Finanstilsynet, EIOPA og Kommissionen. Kapital- og solvenskrav Danske forsikringsselskaber er i dag forpligtede til at opfylde et kapitalkrav, der er det højeste af forsikringsselskabets solvenskrav og minimumskapitalkrav samt at opgøre et individuelt solvensbehov. På baggrund af Lovforslaget vil der fremover gælde særskilte regler for henholdsvis gruppe-1 1 European Insurance and Occupational Pensions Authority, der varetager det europæiske mikrotilsyn med pension og forsikring

3 Side 3 forsikringsselskaber og gruppe 2-forsikringsselskaber, for så vidt angår opgørelse og overholdelse af kapitalkravene. Kapitalkravet vil for gruppe 2-forsikringsselskaberne bestå af et minimumsbasiskapitalkrav og et individuelt solvensbehov. Minimumsbasiskapitalkravet svarer til det nuværende minimumskapitalkrav. Det individuelle solvensbehov kan på baggrund af en skønsmæssig vurdering forhøjes af Finanstilsynet. I henhold til Lovforslaget skal gruppe 1-forsikringsselskabet fremover opfylde et solvenskapitalkrav og et minimumskapitalkrav. Begge krav er risikobaserede og følger dermed samme spor, som allerede følger af bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 2. Der gælder efter Lovforslaget ikke for gruppe 1-forsikringsselskaberne krav om opgørelse og opfyldelse af et individuelt solvensbehov. Det individuelle solvensbehov vil dog i vidt omfang være indeholdt i solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet skal opfyldes med basiskapitalgrundlag, mens solvenskapitalgrundlaget kan opfyldes med forsikringsselskabets samlede kapitalgrundlag. Minimumskapitalkravet vil være det største af et beløb opgjort på baggrund af en af Kommissionen fastsat formel eller en nærmere fastsat nedre grænse. Opgørelsen af solvenskapitalkravet skal ske efter en af Kommissionen fastsat standardformel eller en intern model. Den interne model skal være godkendt af Finanstilsynet. Allerede fra den 1. april 2015 skal Finanstilsynet kunne godkende anvendelsen af sådanne interne modeller med henblik på, at det enkelte selskab vil være i stand til at anvende modellen fra Lovforslagets ikrafttræden den 1. januar Den endelige metode til opgørelse af minimums- og solvenskapitalkravet for gruppe 1- forsikringsselskaberne forventes at blive gennemført som forordninger, der vil have umiddelbar retsvirkning overfor de danske gruppe 1-forsikringsselskaber. Manglende opfyldelse af henholdsvis solvenskapitalkravet for gruppe 1-forsikringsselskaber og minimumsbasiskapitalkravet for gruppe 2-forsikringsselskaber vil som i dag medføre, at forsikringsselskabet skal udarbejde og indsende en plan for genoprettelse til Finanstilsynet. Hvis forsikringsselskabet ikke udarbejder eller efterlever planen skal dets tilladelse inddrages. Såfremt gruppe 1-forsikringsselskabet ikke opfylder minimumskapitalkravet, skal forsikringsselskabet indsende en finansieringsplan til Finanstilsynet. Finansieringsplanen skal føre til, at minimumskapitalkravet igen skal opfyldes inden for 3 måneder. Fastsættelse af kapitaltillæg overfor gruppe 1-forsikringsselskaberne Solvens II-Direktivet giver Finanstilsynet mulighed for at fastsætte et kapitaltillæg over for gruppe 1-forsikringsselskaber på individuelt niveau. Finanstilsynet kan fastsætte et sådan kapitaltillæg, hvis solvenskapitalkravet ikke afspejler forsikringsselskabets risikoprofil eller forsikringsselskabets virksomhedsstyring afviger væsentligt fra kravet om effektiv styring i 71 i FIL. Kapitaltillægget minder 2 Bekendtgørelse nr af 27. november 2013 om opgørelse af solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

4 Side 4 således om det individuelle solvenskrav, som Finanstilsynet i dag kan fastsætte, såfremt forsikringsselskabets individuelle solvensbehov ikke er tilstrækkeligt. Opfyldes kapitaltillægget ikke skal forsikringsselskabet indsende en plan for genoprettelse til Finanstilsynet. Skærpede krav om offentliggørelse og indberetning Solvens II-Direktivet skærper kravene til gruppe 1-forsikringsselskabernes indberetning af finansielle oplysninger til Finanstilsynet samt offentliggørelse af disse oplysninger. Gruppe 1-forsikringsselskaberne skal således i henhold til Lovforslaget fremover udarbejde to rapporter årligt. Den ene rapport vil omhandle forsikringsselskabets solvens og være tilgængelig for offentligheden. Den anden rapport skal alene indsendes til Finanstilsynet og skal omfatte alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Finanstilsynet kan opfylde sin tilsynsforpligtelse. Rapporten til Finanstilsynet skal blandt andet indeholde oplysninger om værdiansættelsesprincipper, risici og risikostyringssystemer, kapitalsammensætning og forvaltning mm. Øgede krav til virksomhedsstyring Solvens II-Direktivet medfører øgede krav til virksomhedsstyring i gruppe 1-forsikringsselskaberne. Lovgiver har valgt også at lade denne skærpelse omfatte gruppe 2-forsikringsselskaberne. FIL giver allerede Finanstilsynet mulighed for at udstede regler om ledelse og styring af forsikringsselskaber. Derfor forventes det, at reglerne om øget virksomhedsstyring vil blive fastsat på bekendtgørelsesniveau. Solvens II-Direktivet kræver, at organisationen i et forsikringsselskab skal omfatte en risikostyringsfunktion, en compliance-funktion, en intern auditfunktion og en aktuarfunktion. Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 3 vil blive tilpasset, således kravet til de fire funktioner fremover eksplicit vil fremgå af bekendtgørelsen. Nøglepersoner skal fremover også opfylde fit & proper-reglerne Egnetheds- og hæderlighedskravene (fit & proper) i FIL 64 skal fremover også omfatte udpegede nøglepersoner i gruppe-1 forsikringsselskaberne opfylde kravene i FIL 64. Førhen gjaldt dette krav alene for ledelsen. Nøglepersoner skal ifølge Lovforslaget forstås som ansatte, der er en del af den faktiske ledelse i selskabet eller er den øverste ansvarlige for en nøglefunktion i selskabet. Som nøglefunktioner anses altid forsikringsselskabets risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne auditfunktion og aktuarfunktion. Andre funktioner kan også anses som nøglefunktioner, og det vil være op til det enkelte forsikringsselskab at udpege disse. Finanstilsynet kan påbyde at afsætte en nøgleperson, hvis personen ikke lever op til egnetheds- og hæderlighedskravene. 3 Bekendtgørelse nr af den 15. december 2010 om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

5 Side 5 Morten Nybom Bethe Bank & Finans D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere