Det Erhvervsrelaterede Projekt, IVA-2012 Håkon Lervåg KEA-idekatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Erhvervsrelaterede Projekt, IVA-2012 Håkon Lervåg KEA-idekatalog"

Transkript

1 Indeværende idékatalog er udarbejdet med henblik på at tiltrække flere studerende til KEA Bibliotek Københavns Erhvervs Akademi. Kataloget indeholder en række løsningsforslag, til hvorledes man kan gøre biblioteksrummet mere attraktivt for de studerende, ved at optimere rummets indretning så det imødekommer de studerendes behov, og kan fungere som et naturligt mødested, både i forbindelse med opgaveskrivning, det daglige studieliv og informationssøgning. Løsningsforslagene er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, som er blevet opslået på KEA's facebookside, observationer af de studerendes adfærd på biblioteket og samtaler med nogle af de studerende som har brugt biblioteket.

2 Nye tendenser - nye roller Det seneste årtis stigende digitalisering, betyder at bibliotekernes traditionelle rolle som udlåner af fysisk materiale, er udfordret. Bibliotekernes udlån er faldet med 22%, det seneste årti, og i kølevandet på denne udvikling har flere biblioteker set sig nødsaget til at lukke 1. I takt med at de fysiske materialer i stigende grad bliver tilgængeligt digitalt, kan enhver gå på opdagelse og låne det ønskede materiale i ro og mag hjemme i dagligstuen, uden at behøve bevæge sig ud i regn og slud for at stå i kø på biblioteket, hvis man skulle være så heldig at den ønskede bog ikke er udlånt. Denne tendens forstærkes yderligere af en samfundsudvikling, hvor politikerne gennem en række initiativer forsøger at effektivisere en bureaukratisk og omkostningstung offentlig sektor, ved at tage ved lære af og indføre styringsredskaber hentet fra den private sektor. Denne udvikling går ofte under betegnelsen New Public Management (NPM), hvor de offentlige institutioner i stigende grad skal kunne måles og evalueres, for at kunne dokumentere at de opfylder de fastsatte rammebetingelser, og dermed legitimere deres eksistensberettigelse. På den måde er de offentlige institutioner i højere grad blevet sammenlignelige, og i lighed med den private sektor, i konkurrence med hinanden og det øvrige samfund. NPM-rationalet betyder også at beslutningsprocesserne bliver decentraliseret, så de træffes tættere på hvor de foregår, og dermed får den enkelte institution en større grad af frihed til at udarbejde selvstændige strategier (Kann-Christensen, N. 2009). Indenfor bibliotekssektoren betyder denne udvikling at man i disse dage eksperimenterer og nytænker sin rolle som aldrig før. Folkebibliotekerne satser bl.a. på arrangementer og andre brugerinvolverende aktiviteter for at konkurrere med det omgivende oplevelsessamfund. Koncerter, lektiehjælp, forfatteroplæsninger, borgerservice, filmvisning, foredrag og IT-kurser, er bare nogle af de tiltag man har søsat,for at imødekomme de nye udfordringer. Brugerne er ikke længere lånere, men kunder der skal serviceres. Hos universitetsbibliotekerne er satsningsområderne og strategierne som svar på ovennævnte udfordringer naturligvis af en anden karakter. Et attraktivt studiebibliotek er ikke længere ensbetydende med en frygtindgydende materialesamling fra gulv til loft. Nærmest tværtimod. Eksempelvis vurderer Københavns Universitet, at de indenfor få år ikke længere vil købe trykte tidsskrifter, og indenfor 20 år vil de helt være ophørt med at købe trykte bøger 2. Hvor folkebibliotekerne som tidligere nævnt, i højere grad betragter brugeren som en kunde der skal serviceres, er dette ikke den ideelle fremgangsmåde for universitetsbibliotekerne. Her er studiemiljø, brugerinddragelse, samt undervisning i informationskompetencer, en betydelig del af fremtidens indsatsområder. Man kan jævnligt læse avisartikler, om hvordan ensomme studerende har svært ved at finde sig til 1http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/nyt_fra_bibliotek_og_medier/2010/2/html/chapter05.htm 2http://hprints.org/docs/00/48/48/68/PDF/Cotta-schoenberg.pdf)

3 rette på deres studie, især som nystartet studerende. I 2012 foretog Dansk Magisterforening (DM) en undersøgelse, der viste at en betydelig del af de studerende ofte føler sig ensomme på deres studie. I den forbindelse udtaler formanden for DM, Ingrid Stage: Der er tilsyneladende behov for, at universiteterne gør endnu mere for studiemiljøet og sikrer undervisning og rammer for socialt samvær. Et akademisk miljø indebærer, at man udveksler viden og diskuterer det er svært at gøre alene 3. Der er med andre ord al mulig grund til at studiebibliotekerne påtager sig denne opgave. Ikke mindst set i lyset af at efterspørgslen efter de traditionelle biblioteksopgaver vil være faldende, er det altafgørende at studiebibliotekerne søger nye veje, og dermed legitimerer deres eksistensberettigelse, så man vedbliver med at modtage de nødvendige bevillinger fra staten. Den stigende globalisering og og et øget pres fra de nye vækstøkonomier betyder også at fremtidens undervisningsformer er et varmt emne i disse dage. Der er i høj grad fokus på innovation, tværfaglighed og gruppearbejde. Ministeriet for Forskning - Innovation og vidergående uddannelser, har bl.a. påpeget at man skal skabe en større sammenhæng i uddannelsessystemet, og dermed styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne. Også her vil attraktive studiemiljøer komme til at spille en stor rolle, forhåbentligvis med studiebiblioteket som hovedaktør 4. Studiemiljøet Før vi stiller skarpt på KEA's bibliotek er det værd at henlede opmærksomheden på en essaykonkurrence, der blev udskerevet i 2007, af den daværende videnskabsminister, Helge Sander. Konkurrencen gik i al sin enkelthed ud på at studerende skulle skrive et essay om fremtidens studiemiljø og indeholder flere interessante betragtninger 5. Her kommer nogle citater, taget fra vinderne af konkurrencen (Se noter for henvisninger til de to essays)6: Studiepladser og fællesskab:...rækker af borde, hvor man har udsyn til studerende både foran og bag sig. Dette udsyn mener jeg er helt essentielt. Det styrker fornemmelsen af fællesskab, og i sidste ende identiteten som studerende, at kunne se andre i gang med samme aktivitet som en selv....først og fremmest noget så simpelt som ro og tildelingen af ens egen autonome lille ø af et bord, ens egen lampe; rammer, der udstråler, at de dels er til for de studerende, dels at man som gruppe figurerer som en faktor. 3(http://www.metroxpress.dk/studie/studerende-plages-af-ensomhed/KOblix!N6lQnDxyVnM/ ). 4http://fivu.dk/ministeren/taler/2012/de-studerende-foran-systemet 5(http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2007/fokus-paa-fremtidens-studiemiljoe-paa-universiteterne 6http://studiemiljoe.ku.dk/pdf/lisenielsen.pdf/

4 Åbningstider: trang til selv at administrere sin tid på tværs af weekender og lukkelov...institutbibliotekets mandag-til-fredag-tider har været en ud af mange årsager til, at jeg aldrig en eneste gang har benyttet det. Bygningerne må derfor vise os tillid ved at lukke os ind efter kl. 16 og åbne lukkede gangarealer. En låst dør er en afvisning af vores potentiale en åben er en invitation til at bidrage til universitetets virke. Glasfacader med naturligt lys:...lysindfaldet giver simpelthen energi, og en mulighed for at løfte blikket fra bøgerne eller computeren hen imod et punkt, hvor der er liv og bevægelse. Snakke og stille zoner:...forskellige grader af stilhed og gradueringer mellem privat og offentlig. Som studerende på nutidens universitet har du ofte kun to muligheder: fredagsbaren hvor der bliver larmet og drukket øl, eller læsesalen hvor stillediktaturet hersker. Vi savner miljøer mellem disse to poler, hvor man kan koncentrere sig og stadig opleve andre studerendes nærvær og småsnakken. Det kunne f.eks. være chill-out læsezoner med planter og bløde stole eller arbejdsstationer, hvor man hurtigt kan plotte sin computer til. Brugerinddragelse:...der skal også være plads til, at vi kan sætte spor i fortællingen. At vi har steder, vi kan præge og gøre til vores egne. De fysiske omgivelser skal være åbne og inviterende

5 Præsentation af undersøgelsen om biblioteksbrug på KEA i Landskronagade Et spørgeskema blev opslået på KEA's biblioteks facebook side d.5 november, Både for at få et indtryk af de studerendes biblioteksvaner og et overblik over de studerendes behov, samt hvilke tiltag der eventuelt kan iværksættes, for at tiltrække flere studerende på biblioteket. Ligeledes blev de studerende bedt om at oplyse deres studieretning, for at se om der kunne spores en sammenhæng mellem denne og deres biblioteksbrug. De blev også bedt om at oplyse deres postnummer, for at se om afstanden fra skole til bopæl, også havde en indvirkning på deres biblioteksbrug. Spørgeskemaet gav i alt 21 respondenter, hvilket er et lavt antal set i forhold til de 861 likes, som KEA Bibliotek har på deres facebookside. Forskellige faktorer kan tænkes at ligge til grund for dettte. Facebook siden besøges ikke lige hyppigt af alle studerende og ikke alle er lige motiverede for at bruge tid på et spørgeskema.hovedårsagen er dog nok, at KEA's bibliotek ikke endnu er blevet en integreret del af de studerendes hverdag, hvilket kan ses på fig.1 nedenunder. Det skal dog pointeres at undersøgelsen blev iværksat på samme dag, som KEA's nye bibliotek åbnede, og der er derfor al mulig grund til at det vil se anderledes ud i den nærmeste fremtid, da det nyåbnede bibliotek, ser ud til at være velbesøgt. Hvem besøger KEA's bibliotek? Fig.1 Som det fremgår af fig.1, svarer lidt under halvdelen at de sjældent/aldrig benytter sig af biblioteket. Næsten 20% svarer dog, at de besøger biblioteket én eller flere gange om ugen, mens de resterende 33%, benytter sig af det et par gange om måneden. Der er med andre ord en gruppe på over 50% af de adspurgte, der benytter sig af biblioteket, omend i forskellig grad. Det positive er at de adspurgte må formode at basere deres svar på det gamle bibliotek, og man har derfor en stor potentiel målgruppe, hvis behov man må søge at imødekomme fremadrettet. Samtidig viste undersøgelsen tydeligt at de mest aktive brugere kunne findes indenfor

6 studieretningerne E-design og Designteknolog. Studieretningerne Datamatiker, Multimediedesigner og den danske og internationale bachelorgrad i Design/Business, var de mindst aktive. Det kunne tyde på at det er de mere kreative studier, der indtil videre benytter sig af biblioteket. Hvad bruges KEA's bibliotek til? Fig.2 (De tre sidste svar muligheder på fig.2, er blevet forkortede, se note) 7 Ovenstående fig.2 viser tydeligt at biblioteket indtil videre, overvejende er blevet brugt til at låne eller gå på opdagelse i de fysiske materialer, samt at benytte sig af eksempelvis printer eller computer. Respondenterne havde også mulighed for at angive deres eget svar, hvis de ønskede og her er følgende kommentarer meget sigende: Det er dog ikke overraskende, da det gamle bibliotek, ikke gav megen plads til anden adfærd og var godt gemt væk på 5 sal. Det nyåbnede bibliotek er blevet synligt, og har åbnet op for nye anvendelsesmuligheder, med et større rum og flere siddepladser til følge. 7 Til at finde relevant litteratur i forbindelse med opgaveskrivning og andet studierelateret arbejde Til at få inspiration til læsning/gå på opdagelse i bibliotekets materialer Til mindre praktiske gøremål som f.eks. at printe, benytte en af bibliotekets pc'ere, låne en bestemt bog

7 Hvad ønsker de studerende? Fig.3 Det første der springer i øjnene på fig.3, er at ca 85%, finder det meget vigtigt eller vigtigt, at der er længere åbningstider, hvis deres biblioteksbrug skal optimeres. Hvis et studiebibliotek skal påtage sig opgaven at være et seriøst studie og læringsrum for de studerende, er det afgørende at biblioteket ikke lukker allerede et par timer efter endt undervisning. Udvidede åbningstider er samtidig medvirkende til at de give de studerende en følelse af medbestemmelse og tilhørsforhold til deres studie. Det nye bibliotek har allerede fået indført selvbetjeningsmaskine og alarmsystem, så spørgsmålet er om man ikke kunne tage skridtet fuldt ud, og lave et nøglekortsystem, så de studerende kan bruge rummet, når de har har brug for det. Næsten 90% af de adspurgte finder det enten meget vigtigt eller vigtigt, med flere studiepladser til gruppe arbejde, og 73% af de adspurgte har et behov for enkeltmandspladser. De studerende undertegnede har talt med på det nye bibliotek, har da også netop pointeret, at oprettelsen af siddepladser, er en af årsagerne til at de nu er begyndt at bruge biblioteket til opgaveskrivning.

8 Selv om biblioteket har fået et større rum, er det dog svært at oprette mange nye studiepladser uden at biblioteksrummet kommer til at fremstå for presset, sådan som den nuværende indretning ser ud: Det er interessant at hele 80% af de adspurgte angiver at de anser det for meget vigtigt eller vigtigt, at nyerhvervet materiale er synligt, mens kun 46% ønsker flere bøger og tidsskrifter, og det tal kunne formodes at være endnu lavere, hvis man kun havde spurgt ind til bøger. Tidsskrifterne optager jo ingen plads da de er fint udstillet på væggene rundt i rummet: En løsning kunne være at fjerne nogle bogreoler, ved at flytte nogle af de mindst lånte bøger og ældre materialer til et tilstødende lokale, og dermed frigøre noget plads til flere studiepladser. Undersøgelsen viser at der er der meget der taler for, at flere studiepladser til især gruppearbejde, vil kunne tiltrække flere studerende.

9 Noget så lavpraktisk som flere strømstik til medbragt bærbar er der også et stort flertal for. Det er der dog i nogen grad blevet rådet bod på, dog kunne man måske montere selve strømstikket under bordet, så man slipper for at medbringe egen forlængerledning. Ca 80% ønsker også en opdeling af en stille og snakke-zone, hvilket dog bliver svært når man tager rummets størrelse i betragtning. Det allerde eksisterende sofa-arrangement ved indgangsdøren er den bedste løsning på dette behov. Ellers må gensidig respekt og hensynstagen blandt de studerende være den umiddelbare løsning. Nogle studerende undertegnede mødte på biblioteket, sagde dog også at de synes det var hyggeligt at der blev snakket selv om de skrev opgave. Ellers kunne vi jo bare sidde derhjemme, som de sagde. De så dog ikke nogen grund til at der blev afspillet musik på bibliotekets højtalere, da de fleste alligevel har en mp3 afspiller. Kun 3 af de adspurgte finder det meget vigtigt med flere PC'ere. Her burde en enkelt være tilstrækkelig, så man sparer plads. De fleste medbringer alligevel egen bærbar, når de skriver opgave. 47% angiver at de ønsker arrangementer og udstillinger. Det er ikke et overvældende antal, når man tager undersøgelsens begrænsede population i betragtning. Men det kunne jo tænkes at flere fik blod på tanden, hvis man lavede et forsøg, med sådan en ordning. Det er dog helt sikkert noget der tiltaler de mere kreative fag. Datamatikere og de mere business-orienterede linier, ser måske ikke et ligeså stort behov for dette. De adspurgte angav også deres postnummer, og selv om samtlige respondenter var bosat i Københavnsområdet, så er det er klart at hvis åbningstiderne forlænges, så kan det bedre betale sig at tage en længere cykeltur.

10 Bibliotekets zoner Kathrine Heibergs Flow-zone-model er oprindelig udarbejdet med henblik på detailhandlen, for at beskrive kunders bevægelses- og adfærdsmønstre gennem en butik, men det giver god mening at bruge nogle af dens begreber her, for at få et overblik over nogle af de zoner som kan findes på KEA's bibliotek8. Attraction På billedet ovenover ses indgangen til det nye bibliotek, og placeringen på gadeplan i forlængelse af hovedindgangen kunne ikke være bedre valgt. I flow-zone-modellen, er dette den første zone, og betegnes som attraction. Dens formål er at tiltrække nye kunder, i dette tilfælde de studerende, gøre dem nysgerrige og give dem lyst til at træde indenfor. De tre glas vinduer er gode da de giver et blik ind til rummet, men en hel glasdør, uden karm (vinduer), ville optimere attraction-zonen yderligere, og sikkert give endnu flere studerende lyst til at træde indenfor. 8(Gaede, Anja Falk: Skab god kemi med dine kunder, ExCITe-serien 6. Oplevelsesøkonomi i detailhandlen.

11 Decompression Ovenstående zone betegnes som decompression. Det er her brugerne orienterer sig når de træder ind i rummet og behandler førstehåndsindtrykkene. Heiberg anbefaler at denne zone er åben og rolig, uden for mange forstyrrelser hvilket er lykkes til fulde. En fuld glasdør uden vindueskarme ville kunne forbinde biblioteket med udgangsdøren, specielt når man tager i betragtning hvor lyst og åbent der ser ud når man træder ind i rummet, hvilket ses på ovenstående foto. Reception Hvis vi bliver ved med at følge anbefalingerne fra flow-zone-modellen, så burde den tredje zone være receptionzonen, hvor man møder personalet, der hurtig skal kunne identificeres. Også dette er tilfælde på KEA's bibliotek, hvor rækken af reoler bliver brudt af en åben zone med en medarbejder ved et skrivebord, og en ledig stol på den anden side til den studerende.

12 Mellemrummet mellem reolerne er naturligvis med til at markere receptionzonen, men det er alligevel synd at så megen af pladsen ved de store vinduer der ligger ud til gaden, nu er okkuperet af de mange reoler. Netop gulvpladsen ved vinduerne ville være det ideelle sted til oprettelse af flere gruppeborde, på hver sin side af receptionen, hvilket kan ses på de følgende billeder. Her kunne eleverne netop fordybe sig i arbejde og diskussion, mens de kunne nyde godt af det naturlige dagslys, og samtidig løfte hovedet op fra den bærbare og lade blikket vandre ud på gadelivet. Det betyder at man må flytte reolerne, og som tidligere nævnt, kan plads frigøres ved at man koncentrerer sig om at synliggøre, de nyerhvervede og mest populære bøger og opmagasinerer nogle af bøgerne i et tilstødende lokale. Specielt når man tager i betragtning, at studiepladser er noget af det mest efterspurgte blandt de studerende i undersøgelsen! Det ville være ideelt hvis man kunne gøre plads til et stort gruppebord, i lighed med det der ses på næste foto, og et par enkeltmandsborde ved vinduerne ud til gadeplanet.

13 Discovery og engagement Discovery- og engagement-zonen er fjerde og femte zone, og er det sted hvor de studerende går og græsser, finder inspiration i bibliotekets materialer og i sidste ende låner noget med hjem. Selv om det anbefales at frigøre plads ved vinduerne, er der stadig god plads til at have en god del materialer stående i den anden ende af rummet. Man kunne eventuelt ofre den ene grønne afslapningsstol og stille reolerne indtil væggen, mens man stadigvæk kan beholde det lille runde bord.

14 Opsummering af løsningsforslag Etablering af nye studiepladser ved vinduessiden, med særlig fokus på gruppepladser. Flytning af reoler fra vinduessiden til den modsatte væg, for at frigøre plads. Eventuelt opmagasinering af de mindst lånte/brugte bøger til et tilstødende lokale, samt øget fokus på nyerhvervet materiale. Udvidede åbningstider. Eventuelt indførelse af nøglekort og adgang til biblioteket udenfor åbningstid. Montering af strømstik tæt på studiepladserne, eventuelt monteret under bordet. Ren glasdør, uden karme, til bibliotekets indgang, for at skabe større synlighed og tiltrække flere studerende. Undersøge de studerendes holdning til afspilning af musik på biblioteket nærmere. Forsøgsordning med afholdelse af arrangement/præsentation af projekter for medstuderende.

15

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet

Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet Erhvervsrelateret projekt Studerende: Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Afleveringsdato: d. 5 januar 2010 Vejleder: Henrik Jochumsen Projektansvarlig:

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet,

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, må der skabes gode og spændende rum for den kulturelle,

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere