Det Erhvervsrelaterede Projekt, IVA-2012 Håkon Lervåg KEA-idekatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Erhvervsrelaterede Projekt, IVA-2012 Håkon Lervåg KEA-idekatalog"

Transkript

1 Indeværende idékatalog er udarbejdet med henblik på at tiltrække flere studerende til KEA Bibliotek Københavns Erhvervs Akademi. Kataloget indeholder en række løsningsforslag, til hvorledes man kan gøre biblioteksrummet mere attraktivt for de studerende, ved at optimere rummets indretning så det imødekommer de studerendes behov, og kan fungere som et naturligt mødested, både i forbindelse med opgaveskrivning, det daglige studieliv og informationssøgning. Løsningsforslagene er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, som er blevet opslået på KEA's facebookside, observationer af de studerendes adfærd på biblioteket og samtaler med nogle af de studerende som har brugt biblioteket.

2 Nye tendenser - nye roller Det seneste årtis stigende digitalisering, betyder at bibliotekernes traditionelle rolle som udlåner af fysisk materiale, er udfordret. Bibliotekernes udlån er faldet med 22%, det seneste årti, og i kølevandet på denne udvikling har flere biblioteker set sig nødsaget til at lukke 1. I takt med at de fysiske materialer i stigende grad bliver tilgængeligt digitalt, kan enhver gå på opdagelse og låne det ønskede materiale i ro og mag hjemme i dagligstuen, uden at behøve bevæge sig ud i regn og slud for at stå i kø på biblioteket, hvis man skulle være så heldig at den ønskede bog ikke er udlånt. Denne tendens forstærkes yderligere af en samfundsudvikling, hvor politikerne gennem en række initiativer forsøger at effektivisere en bureaukratisk og omkostningstung offentlig sektor, ved at tage ved lære af og indføre styringsredskaber hentet fra den private sektor. Denne udvikling går ofte under betegnelsen New Public Management (NPM), hvor de offentlige institutioner i stigende grad skal kunne måles og evalueres, for at kunne dokumentere at de opfylder de fastsatte rammebetingelser, og dermed legitimere deres eksistensberettigelse. På den måde er de offentlige institutioner i højere grad blevet sammenlignelige, og i lighed med den private sektor, i konkurrence med hinanden og det øvrige samfund. NPM-rationalet betyder også at beslutningsprocesserne bliver decentraliseret, så de træffes tættere på hvor de foregår, og dermed får den enkelte institution en større grad af frihed til at udarbejde selvstændige strategier (Kann-Christensen, N. 2009). Indenfor bibliotekssektoren betyder denne udvikling at man i disse dage eksperimenterer og nytænker sin rolle som aldrig før. Folkebibliotekerne satser bl.a. på arrangementer og andre brugerinvolverende aktiviteter for at konkurrere med det omgivende oplevelsessamfund. Koncerter, lektiehjælp, forfatteroplæsninger, borgerservice, filmvisning, foredrag og IT-kurser, er bare nogle af de tiltag man har søsat,for at imødekomme de nye udfordringer. Brugerne er ikke længere lånere, men kunder der skal serviceres. Hos universitetsbibliotekerne er satsningsområderne og strategierne som svar på ovennævnte udfordringer naturligvis af en anden karakter. Et attraktivt studiebibliotek er ikke længere ensbetydende med en frygtindgydende materialesamling fra gulv til loft. Nærmest tværtimod. Eksempelvis vurderer Københavns Universitet, at de indenfor få år ikke længere vil købe trykte tidsskrifter, og indenfor 20 år vil de helt være ophørt med at købe trykte bøger 2. Hvor folkebibliotekerne som tidligere nævnt, i højere grad betragter brugeren som en kunde der skal serviceres, er dette ikke den ideelle fremgangsmåde for universitetsbibliotekerne. Her er studiemiljø, brugerinddragelse, samt undervisning i informationskompetencer, en betydelig del af fremtidens indsatsområder. Man kan jævnligt læse avisartikler, om hvordan ensomme studerende har svært ved at finde sig til 1http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/nyt_fra_bibliotek_og_medier/2010/2/html/chapter05.htm 2http://hprints.org/docs/00/48/48/68/PDF/Cotta-schoenberg.pdf)

3 rette på deres studie, især som nystartet studerende. I 2012 foretog Dansk Magisterforening (DM) en undersøgelse, der viste at en betydelig del af de studerende ofte føler sig ensomme på deres studie. I den forbindelse udtaler formanden for DM, Ingrid Stage: Der er tilsyneladende behov for, at universiteterne gør endnu mere for studiemiljøet og sikrer undervisning og rammer for socialt samvær. Et akademisk miljø indebærer, at man udveksler viden og diskuterer det er svært at gøre alene 3. Der er med andre ord al mulig grund til at studiebibliotekerne påtager sig denne opgave. Ikke mindst set i lyset af at efterspørgslen efter de traditionelle biblioteksopgaver vil være faldende, er det altafgørende at studiebibliotekerne søger nye veje, og dermed legitimerer deres eksistensberettigelse, så man vedbliver med at modtage de nødvendige bevillinger fra staten. Den stigende globalisering og og et øget pres fra de nye vækstøkonomier betyder også at fremtidens undervisningsformer er et varmt emne i disse dage. Der er i høj grad fokus på innovation, tværfaglighed og gruppearbejde. Ministeriet for Forskning - Innovation og vidergående uddannelser, har bl.a. påpeget at man skal skabe en større sammenhæng i uddannelsessystemet, og dermed styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne. Også her vil attraktive studiemiljøer komme til at spille en stor rolle, forhåbentligvis med studiebiblioteket som hovedaktør 4. Studiemiljøet Før vi stiller skarpt på KEA's bibliotek er det værd at henlede opmærksomheden på en essaykonkurrence, der blev udskerevet i 2007, af den daværende videnskabsminister, Helge Sander. Konkurrencen gik i al sin enkelthed ud på at studerende skulle skrive et essay om fremtidens studiemiljø og indeholder flere interessante betragtninger 5. Her kommer nogle citater, taget fra vinderne af konkurrencen (Se noter for henvisninger til de to essays)6: Studiepladser og fællesskab:...rækker af borde, hvor man har udsyn til studerende både foran og bag sig. Dette udsyn mener jeg er helt essentielt. Det styrker fornemmelsen af fællesskab, og i sidste ende identiteten som studerende, at kunne se andre i gang med samme aktivitet som en selv....først og fremmest noget så simpelt som ro og tildelingen af ens egen autonome lille ø af et bord, ens egen lampe; rammer, der udstråler, at de dels er til for de studerende, dels at man som gruppe figurerer som en faktor. 3(http://www.metroxpress.dk/studie/studerende-plages-af-ensomhed/KOblix!N6lQnDxyVnM/ ). 4http://fivu.dk/ministeren/taler/2012/de-studerende-foran-systemet 5(http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2007/fokus-paa-fremtidens-studiemiljoe-paa-universiteterne 6http://studiemiljoe.ku.dk/pdf/lisenielsen.pdf/

4 Åbningstider: trang til selv at administrere sin tid på tværs af weekender og lukkelov...institutbibliotekets mandag-til-fredag-tider har været en ud af mange årsager til, at jeg aldrig en eneste gang har benyttet det. Bygningerne må derfor vise os tillid ved at lukke os ind efter kl. 16 og åbne lukkede gangarealer. En låst dør er en afvisning af vores potentiale en åben er en invitation til at bidrage til universitetets virke. Glasfacader med naturligt lys:...lysindfaldet giver simpelthen energi, og en mulighed for at løfte blikket fra bøgerne eller computeren hen imod et punkt, hvor der er liv og bevægelse. Snakke og stille zoner:...forskellige grader af stilhed og gradueringer mellem privat og offentlig. Som studerende på nutidens universitet har du ofte kun to muligheder: fredagsbaren hvor der bliver larmet og drukket øl, eller læsesalen hvor stillediktaturet hersker. Vi savner miljøer mellem disse to poler, hvor man kan koncentrere sig og stadig opleve andre studerendes nærvær og småsnakken. Det kunne f.eks. være chill-out læsezoner med planter og bløde stole eller arbejdsstationer, hvor man hurtigt kan plotte sin computer til. Brugerinddragelse:...der skal også være plads til, at vi kan sætte spor i fortællingen. At vi har steder, vi kan præge og gøre til vores egne. De fysiske omgivelser skal være åbne og inviterende

5 Præsentation af undersøgelsen om biblioteksbrug på KEA i Landskronagade Et spørgeskema blev opslået på KEA's biblioteks facebook side d.5 november, Både for at få et indtryk af de studerendes biblioteksvaner og et overblik over de studerendes behov, samt hvilke tiltag der eventuelt kan iværksættes, for at tiltrække flere studerende på biblioteket. Ligeledes blev de studerende bedt om at oplyse deres studieretning, for at se om der kunne spores en sammenhæng mellem denne og deres biblioteksbrug. De blev også bedt om at oplyse deres postnummer, for at se om afstanden fra skole til bopæl, også havde en indvirkning på deres biblioteksbrug. Spørgeskemaet gav i alt 21 respondenter, hvilket er et lavt antal set i forhold til de 861 likes, som KEA Bibliotek har på deres facebookside. Forskellige faktorer kan tænkes at ligge til grund for dettte. Facebook siden besøges ikke lige hyppigt af alle studerende og ikke alle er lige motiverede for at bruge tid på et spørgeskema.hovedårsagen er dog nok, at KEA's bibliotek ikke endnu er blevet en integreret del af de studerendes hverdag, hvilket kan ses på fig.1 nedenunder. Det skal dog pointeres at undersøgelsen blev iværksat på samme dag, som KEA's nye bibliotek åbnede, og der er derfor al mulig grund til at det vil se anderledes ud i den nærmeste fremtid, da det nyåbnede bibliotek, ser ud til at være velbesøgt. Hvem besøger KEA's bibliotek? Fig.1 Som det fremgår af fig.1, svarer lidt under halvdelen at de sjældent/aldrig benytter sig af biblioteket. Næsten 20% svarer dog, at de besøger biblioteket én eller flere gange om ugen, mens de resterende 33%, benytter sig af det et par gange om måneden. Der er med andre ord en gruppe på over 50% af de adspurgte, der benytter sig af biblioteket, omend i forskellig grad. Det positive er at de adspurgte må formode at basere deres svar på det gamle bibliotek, og man har derfor en stor potentiel målgruppe, hvis behov man må søge at imødekomme fremadrettet. Samtidig viste undersøgelsen tydeligt at de mest aktive brugere kunne findes indenfor

6 studieretningerne E-design og Designteknolog. Studieretningerne Datamatiker, Multimediedesigner og den danske og internationale bachelorgrad i Design/Business, var de mindst aktive. Det kunne tyde på at det er de mere kreative studier, der indtil videre benytter sig af biblioteket. Hvad bruges KEA's bibliotek til? Fig.2 (De tre sidste svar muligheder på fig.2, er blevet forkortede, se note) 7 Ovenstående fig.2 viser tydeligt at biblioteket indtil videre, overvejende er blevet brugt til at låne eller gå på opdagelse i de fysiske materialer, samt at benytte sig af eksempelvis printer eller computer. Respondenterne havde også mulighed for at angive deres eget svar, hvis de ønskede og her er følgende kommentarer meget sigende: Det er dog ikke overraskende, da det gamle bibliotek, ikke gav megen plads til anden adfærd og var godt gemt væk på 5 sal. Det nyåbnede bibliotek er blevet synligt, og har åbnet op for nye anvendelsesmuligheder, med et større rum og flere siddepladser til følge. 7 Til at finde relevant litteratur i forbindelse med opgaveskrivning og andet studierelateret arbejde Til at få inspiration til læsning/gå på opdagelse i bibliotekets materialer Til mindre praktiske gøremål som f.eks. at printe, benytte en af bibliotekets pc'ere, låne en bestemt bog

7 Hvad ønsker de studerende? Fig.3 Det første der springer i øjnene på fig.3, er at ca 85%, finder det meget vigtigt eller vigtigt, at der er længere åbningstider, hvis deres biblioteksbrug skal optimeres. Hvis et studiebibliotek skal påtage sig opgaven at være et seriøst studie og læringsrum for de studerende, er det afgørende at biblioteket ikke lukker allerede et par timer efter endt undervisning. Udvidede åbningstider er samtidig medvirkende til at de give de studerende en følelse af medbestemmelse og tilhørsforhold til deres studie. Det nye bibliotek har allerede fået indført selvbetjeningsmaskine og alarmsystem, så spørgsmålet er om man ikke kunne tage skridtet fuldt ud, og lave et nøglekortsystem, så de studerende kan bruge rummet, når de har har brug for det. Næsten 90% af de adspurgte finder det enten meget vigtigt eller vigtigt, med flere studiepladser til gruppe arbejde, og 73% af de adspurgte har et behov for enkeltmandspladser. De studerende undertegnede har talt med på det nye bibliotek, har da også netop pointeret, at oprettelsen af siddepladser, er en af årsagerne til at de nu er begyndt at bruge biblioteket til opgaveskrivning.

8 Selv om biblioteket har fået et større rum, er det dog svært at oprette mange nye studiepladser uden at biblioteksrummet kommer til at fremstå for presset, sådan som den nuværende indretning ser ud: Det er interessant at hele 80% af de adspurgte angiver at de anser det for meget vigtigt eller vigtigt, at nyerhvervet materiale er synligt, mens kun 46% ønsker flere bøger og tidsskrifter, og det tal kunne formodes at være endnu lavere, hvis man kun havde spurgt ind til bøger. Tidsskrifterne optager jo ingen plads da de er fint udstillet på væggene rundt i rummet: En løsning kunne være at fjerne nogle bogreoler, ved at flytte nogle af de mindst lånte bøger og ældre materialer til et tilstødende lokale, og dermed frigøre noget plads til flere studiepladser. Undersøgelsen viser at der er der meget der taler for, at flere studiepladser til især gruppearbejde, vil kunne tiltrække flere studerende.

9 Noget så lavpraktisk som flere strømstik til medbragt bærbar er der også et stort flertal for. Det er der dog i nogen grad blevet rådet bod på, dog kunne man måske montere selve strømstikket under bordet, så man slipper for at medbringe egen forlængerledning. Ca 80% ønsker også en opdeling af en stille og snakke-zone, hvilket dog bliver svært når man tager rummets størrelse i betragtning. Det allerde eksisterende sofa-arrangement ved indgangsdøren er den bedste løsning på dette behov. Ellers må gensidig respekt og hensynstagen blandt de studerende være den umiddelbare løsning. Nogle studerende undertegnede mødte på biblioteket, sagde dog også at de synes det var hyggeligt at der blev snakket selv om de skrev opgave. Ellers kunne vi jo bare sidde derhjemme, som de sagde. De så dog ikke nogen grund til at der blev afspillet musik på bibliotekets højtalere, da de fleste alligevel har en mp3 afspiller. Kun 3 af de adspurgte finder det meget vigtigt med flere PC'ere. Her burde en enkelt være tilstrækkelig, så man sparer plads. De fleste medbringer alligevel egen bærbar, når de skriver opgave. 47% angiver at de ønsker arrangementer og udstillinger. Det er ikke et overvældende antal, når man tager undersøgelsens begrænsede population i betragtning. Men det kunne jo tænkes at flere fik blod på tanden, hvis man lavede et forsøg, med sådan en ordning. Det er dog helt sikkert noget der tiltaler de mere kreative fag. Datamatikere og de mere business-orienterede linier, ser måske ikke et ligeså stort behov for dette. De adspurgte angav også deres postnummer, og selv om samtlige respondenter var bosat i Københavnsområdet, så er det er klart at hvis åbningstiderne forlænges, så kan det bedre betale sig at tage en længere cykeltur.

10 Bibliotekets zoner Kathrine Heibergs Flow-zone-model er oprindelig udarbejdet med henblik på detailhandlen, for at beskrive kunders bevægelses- og adfærdsmønstre gennem en butik, men det giver god mening at bruge nogle af dens begreber her, for at få et overblik over nogle af de zoner som kan findes på KEA's bibliotek8. Attraction På billedet ovenover ses indgangen til det nye bibliotek, og placeringen på gadeplan i forlængelse af hovedindgangen kunne ikke være bedre valgt. I flow-zone-modellen, er dette den første zone, og betegnes som attraction. Dens formål er at tiltrække nye kunder, i dette tilfælde de studerende, gøre dem nysgerrige og give dem lyst til at træde indenfor. De tre glas vinduer er gode da de giver et blik ind til rummet, men en hel glasdør, uden karm (vinduer), ville optimere attraction-zonen yderligere, og sikkert give endnu flere studerende lyst til at træde indenfor. 8(Gaede, Anja Falk: Skab god kemi med dine kunder, ExCITe-serien 6. Oplevelsesøkonomi i detailhandlen.

11 Decompression Ovenstående zone betegnes som decompression. Det er her brugerne orienterer sig når de træder ind i rummet og behandler førstehåndsindtrykkene. Heiberg anbefaler at denne zone er åben og rolig, uden for mange forstyrrelser hvilket er lykkes til fulde. En fuld glasdør uden vindueskarme ville kunne forbinde biblioteket med udgangsdøren, specielt når man tager i betragtning hvor lyst og åbent der ser ud når man træder ind i rummet, hvilket ses på ovenstående foto. Reception Hvis vi bliver ved med at følge anbefalingerne fra flow-zone-modellen, så burde den tredje zone være receptionzonen, hvor man møder personalet, der hurtig skal kunne identificeres. Også dette er tilfælde på KEA's bibliotek, hvor rækken af reoler bliver brudt af en åben zone med en medarbejder ved et skrivebord, og en ledig stol på den anden side til den studerende.

12 Mellemrummet mellem reolerne er naturligvis med til at markere receptionzonen, men det er alligevel synd at så megen af pladsen ved de store vinduer der ligger ud til gaden, nu er okkuperet af de mange reoler. Netop gulvpladsen ved vinduerne ville være det ideelle sted til oprettelse af flere gruppeborde, på hver sin side af receptionen, hvilket kan ses på de følgende billeder. Her kunne eleverne netop fordybe sig i arbejde og diskussion, mens de kunne nyde godt af det naturlige dagslys, og samtidig løfte hovedet op fra den bærbare og lade blikket vandre ud på gadelivet. Det betyder at man må flytte reolerne, og som tidligere nævnt, kan plads frigøres ved at man koncentrerer sig om at synliggøre, de nyerhvervede og mest populære bøger og opmagasinerer nogle af bøgerne i et tilstødende lokale. Specielt når man tager i betragtning, at studiepladser er noget af det mest efterspurgte blandt de studerende i undersøgelsen! Det ville være ideelt hvis man kunne gøre plads til et stort gruppebord, i lighed med det der ses på næste foto, og et par enkeltmandsborde ved vinduerne ud til gadeplanet.

13 Discovery og engagement Discovery- og engagement-zonen er fjerde og femte zone, og er det sted hvor de studerende går og græsser, finder inspiration i bibliotekets materialer og i sidste ende låner noget med hjem. Selv om det anbefales at frigøre plads ved vinduerne, er der stadig god plads til at have en god del materialer stående i den anden ende af rummet. Man kunne eventuelt ofre den ene grønne afslapningsstol og stille reolerne indtil væggen, mens man stadigvæk kan beholde det lille runde bord.

14 Opsummering af løsningsforslag Etablering af nye studiepladser ved vinduessiden, med særlig fokus på gruppepladser. Flytning af reoler fra vinduessiden til den modsatte væg, for at frigøre plads. Eventuelt opmagasinering af de mindst lånte/brugte bøger til et tilstødende lokale, samt øget fokus på nyerhvervet materiale. Udvidede åbningstider. Eventuelt indførelse af nøglekort og adgang til biblioteket udenfor åbningstid. Montering af strømstik tæt på studiepladserne, eventuelt monteret under bordet. Ren glasdør, uden karme, til bibliotekets indgang, for at skabe større synlighed og tiltrække flere studerende. Undersøge de studerendes holdning til afspilning af musik på biblioteket nærmere. Forsøgsordning med afholdelse af arrangement/præsentation af projekter for medstuderende.

15

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE Gennemgang af det fysiske undervisningsmiljø tirsdag den 20. december 2011 Deltagere: Annette Jespersen (SOSU); Lene Folkmann Ipsen (LI), arbejdsmiljørepræsentant;

Læs mere

værdi for brugerne? Kerneopgaven: Ikke det vi gør men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogikog brugerlogik

værdi for brugerne? Kerneopgaven: Ikke det vi gør men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogikog brugerlogik Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne? Kerneopgaven: Ikke det vi gør men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogikog brugerlogik Mennesker og innovation Mennesker er ikke

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:...

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:... Som led i vores undersøgelse af diverse engelske dialekter vil vi gerne bede om din hjælp ved at du udfylder følgende spørgeskema. Du må svare på både engelsk og dansk. I første del vil vi gerne bede dig

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere