Det Erhvervsrelaterede Projekt, IVA-2012 Håkon Lervåg KEA-idekatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Erhvervsrelaterede Projekt, IVA-2012 Håkon Lervåg KEA-idekatalog"

Transkript

1 Indeværende idékatalog er udarbejdet med henblik på at tiltrække flere studerende til KEA Bibliotek Københavns Erhvervs Akademi. Kataloget indeholder en række løsningsforslag, til hvorledes man kan gøre biblioteksrummet mere attraktivt for de studerende, ved at optimere rummets indretning så det imødekommer de studerendes behov, og kan fungere som et naturligt mødested, både i forbindelse med opgaveskrivning, det daglige studieliv og informationssøgning. Løsningsforslagene er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, som er blevet opslået på KEA's facebookside, observationer af de studerendes adfærd på biblioteket og samtaler med nogle af de studerende som har brugt biblioteket.

2 Nye tendenser - nye roller Det seneste årtis stigende digitalisering, betyder at bibliotekernes traditionelle rolle som udlåner af fysisk materiale, er udfordret. Bibliotekernes udlån er faldet med 22%, det seneste årti, og i kølevandet på denne udvikling har flere biblioteker set sig nødsaget til at lukke 1. I takt med at de fysiske materialer i stigende grad bliver tilgængeligt digitalt, kan enhver gå på opdagelse og låne det ønskede materiale i ro og mag hjemme i dagligstuen, uden at behøve bevæge sig ud i regn og slud for at stå i kø på biblioteket, hvis man skulle være så heldig at den ønskede bog ikke er udlånt. Denne tendens forstærkes yderligere af en samfundsudvikling, hvor politikerne gennem en række initiativer forsøger at effektivisere en bureaukratisk og omkostningstung offentlig sektor, ved at tage ved lære af og indføre styringsredskaber hentet fra den private sektor. Denne udvikling går ofte under betegnelsen New Public Management (NPM), hvor de offentlige institutioner i stigende grad skal kunne måles og evalueres, for at kunne dokumentere at de opfylder de fastsatte rammebetingelser, og dermed legitimere deres eksistensberettigelse. På den måde er de offentlige institutioner i højere grad blevet sammenlignelige, og i lighed med den private sektor, i konkurrence med hinanden og det øvrige samfund. NPM-rationalet betyder også at beslutningsprocesserne bliver decentraliseret, så de træffes tættere på hvor de foregår, og dermed får den enkelte institution en større grad af frihed til at udarbejde selvstændige strategier (Kann-Christensen, N. 2009). Indenfor bibliotekssektoren betyder denne udvikling at man i disse dage eksperimenterer og nytænker sin rolle som aldrig før. Folkebibliotekerne satser bl.a. på arrangementer og andre brugerinvolverende aktiviteter for at konkurrere med det omgivende oplevelsessamfund. Koncerter, lektiehjælp, forfatteroplæsninger, borgerservice, filmvisning, foredrag og IT-kurser, er bare nogle af de tiltag man har søsat,for at imødekomme de nye udfordringer. Brugerne er ikke længere lånere, men kunder der skal serviceres. Hos universitetsbibliotekerne er satsningsområderne og strategierne som svar på ovennævnte udfordringer naturligvis af en anden karakter. Et attraktivt studiebibliotek er ikke længere ensbetydende med en frygtindgydende materialesamling fra gulv til loft. Nærmest tværtimod. Eksempelvis vurderer Københavns Universitet, at de indenfor få år ikke længere vil købe trykte tidsskrifter, og indenfor 20 år vil de helt være ophørt med at købe trykte bøger 2. Hvor folkebibliotekerne som tidligere nævnt, i højere grad betragter brugeren som en kunde der skal serviceres, er dette ikke den ideelle fremgangsmåde for universitetsbibliotekerne. Her er studiemiljø, brugerinddragelse, samt undervisning i informationskompetencer, en betydelig del af fremtidens indsatsområder. Man kan jævnligt læse avisartikler, om hvordan ensomme studerende har svært ved at finde sig til 1http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/nyt_fra_bibliotek_og_medier/2010/2/html/chapter05.htm 2http://hprints.org/docs/00/48/48/68/PDF/Cotta-schoenberg.pdf)

3 rette på deres studie, især som nystartet studerende. I 2012 foretog Dansk Magisterforening (DM) en undersøgelse, der viste at en betydelig del af de studerende ofte føler sig ensomme på deres studie. I den forbindelse udtaler formanden for DM, Ingrid Stage: Der er tilsyneladende behov for, at universiteterne gør endnu mere for studiemiljøet og sikrer undervisning og rammer for socialt samvær. Et akademisk miljø indebærer, at man udveksler viden og diskuterer det er svært at gøre alene 3. Der er med andre ord al mulig grund til at studiebibliotekerne påtager sig denne opgave. Ikke mindst set i lyset af at efterspørgslen efter de traditionelle biblioteksopgaver vil være faldende, er det altafgørende at studiebibliotekerne søger nye veje, og dermed legitimerer deres eksistensberettigelse, så man vedbliver med at modtage de nødvendige bevillinger fra staten. Den stigende globalisering og og et øget pres fra de nye vækstøkonomier betyder også at fremtidens undervisningsformer er et varmt emne i disse dage. Der er i høj grad fokus på innovation, tværfaglighed og gruppearbejde. Ministeriet for Forskning - Innovation og vidergående uddannelser, har bl.a. påpeget at man skal skabe en større sammenhæng i uddannelsessystemet, og dermed styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne. Også her vil attraktive studiemiljøer komme til at spille en stor rolle, forhåbentligvis med studiebiblioteket som hovedaktør 4. Studiemiljøet Før vi stiller skarpt på KEA's bibliotek er det værd at henlede opmærksomheden på en essaykonkurrence, der blev udskerevet i 2007, af den daværende videnskabsminister, Helge Sander. Konkurrencen gik i al sin enkelthed ud på at studerende skulle skrive et essay om fremtidens studiemiljø og indeholder flere interessante betragtninger 5. Her kommer nogle citater, taget fra vinderne af konkurrencen (Se noter for henvisninger til de to essays)6: Studiepladser og fællesskab:...rækker af borde, hvor man har udsyn til studerende både foran og bag sig. Dette udsyn mener jeg er helt essentielt. Det styrker fornemmelsen af fællesskab, og i sidste ende identiteten som studerende, at kunne se andre i gang med samme aktivitet som en selv....først og fremmest noget så simpelt som ro og tildelingen af ens egen autonome lille ø af et bord, ens egen lampe; rammer, der udstråler, at de dels er til for de studerende, dels at man som gruppe figurerer som en faktor. 3(http://www.metroxpress.dk/studie/studerende-plages-af-ensomhed/KOblix!N6lQnDxyVnM/ ). 4http://fivu.dk/ministeren/taler/2012/de-studerende-foran-systemet 5(http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2007/fokus-paa-fremtidens-studiemiljoe-paa-universiteterne 6http://studiemiljoe.ku.dk/pdf/lisenielsen.pdf/

4 Åbningstider: trang til selv at administrere sin tid på tværs af weekender og lukkelov...institutbibliotekets mandag-til-fredag-tider har været en ud af mange årsager til, at jeg aldrig en eneste gang har benyttet det. Bygningerne må derfor vise os tillid ved at lukke os ind efter kl. 16 og åbne lukkede gangarealer. En låst dør er en afvisning af vores potentiale en åben er en invitation til at bidrage til universitetets virke. Glasfacader med naturligt lys:...lysindfaldet giver simpelthen energi, og en mulighed for at løfte blikket fra bøgerne eller computeren hen imod et punkt, hvor der er liv og bevægelse. Snakke og stille zoner:...forskellige grader af stilhed og gradueringer mellem privat og offentlig. Som studerende på nutidens universitet har du ofte kun to muligheder: fredagsbaren hvor der bliver larmet og drukket øl, eller læsesalen hvor stillediktaturet hersker. Vi savner miljøer mellem disse to poler, hvor man kan koncentrere sig og stadig opleve andre studerendes nærvær og småsnakken. Det kunne f.eks. være chill-out læsezoner med planter og bløde stole eller arbejdsstationer, hvor man hurtigt kan plotte sin computer til. Brugerinddragelse:...der skal også være plads til, at vi kan sætte spor i fortællingen. At vi har steder, vi kan præge og gøre til vores egne. De fysiske omgivelser skal være åbne og inviterende

5 Præsentation af undersøgelsen om biblioteksbrug på KEA i Landskronagade Et spørgeskema blev opslået på KEA's biblioteks facebook side d.5 november, Både for at få et indtryk af de studerendes biblioteksvaner og et overblik over de studerendes behov, samt hvilke tiltag der eventuelt kan iværksættes, for at tiltrække flere studerende på biblioteket. Ligeledes blev de studerende bedt om at oplyse deres studieretning, for at se om der kunne spores en sammenhæng mellem denne og deres biblioteksbrug. De blev også bedt om at oplyse deres postnummer, for at se om afstanden fra skole til bopæl, også havde en indvirkning på deres biblioteksbrug. Spørgeskemaet gav i alt 21 respondenter, hvilket er et lavt antal set i forhold til de 861 likes, som KEA Bibliotek har på deres facebookside. Forskellige faktorer kan tænkes at ligge til grund for dettte. Facebook siden besøges ikke lige hyppigt af alle studerende og ikke alle er lige motiverede for at bruge tid på et spørgeskema.hovedårsagen er dog nok, at KEA's bibliotek ikke endnu er blevet en integreret del af de studerendes hverdag, hvilket kan ses på fig.1 nedenunder. Det skal dog pointeres at undersøgelsen blev iværksat på samme dag, som KEA's nye bibliotek åbnede, og der er derfor al mulig grund til at det vil se anderledes ud i den nærmeste fremtid, da det nyåbnede bibliotek, ser ud til at være velbesøgt. Hvem besøger KEA's bibliotek? Fig.1 Som det fremgår af fig.1, svarer lidt under halvdelen at de sjældent/aldrig benytter sig af biblioteket. Næsten 20% svarer dog, at de besøger biblioteket én eller flere gange om ugen, mens de resterende 33%, benytter sig af det et par gange om måneden. Der er med andre ord en gruppe på over 50% af de adspurgte, der benytter sig af biblioteket, omend i forskellig grad. Det positive er at de adspurgte må formode at basere deres svar på det gamle bibliotek, og man har derfor en stor potentiel målgruppe, hvis behov man må søge at imødekomme fremadrettet. Samtidig viste undersøgelsen tydeligt at de mest aktive brugere kunne findes indenfor

6 studieretningerne E-design og Designteknolog. Studieretningerne Datamatiker, Multimediedesigner og den danske og internationale bachelorgrad i Design/Business, var de mindst aktive. Det kunne tyde på at det er de mere kreative studier, der indtil videre benytter sig af biblioteket. Hvad bruges KEA's bibliotek til? Fig.2 (De tre sidste svar muligheder på fig.2, er blevet forkortede, se note) 7 Ovenstående fig.2 viser tydeligt at biblioteket indtil videre, overvejende er blevet brugt til at låne eller gå på opdagelse i de fysiske materialer, samt at benytte sig af eksempelvis printer eller computer. Respondenterne havde også mulighed for at angive deres eget svar, hvis de ønskede og her er følgende kommentarer meget sigende: Det er dog ikke overraskende, da det gamle bibliotek, ikke gav megen plads til anden adfærd og var godt gemt væk på 5 sal. Det nyåbnede bibliotek er blevet synligt, og har åbnet op for nye anvendelsesmuligheder, med et større rum og flere siddepladser til følge. 7 Til at finde relevant litteratur i forbindelse med opgaveskrivning og andet studierelateret arbejde Til at få inspiration til læsning/gå på opdagelse i bibliotekets materialer Til mindre praktiske gøremål som f.eks. at printe, benytte en af bibliotekets pc'ere, låne en bestemt bog

7 Hvad ønsker de studerende? Fig.3 Det første der springer i øjnene på fig.3, er at ca 85%, finder det meget vigtigt eller vigtigt, at der er længere åbningstider, hvis deres biblioteksbrug skal optimeres. Hvis et studiebibliotek skal påtage sig opgaven at være et seriøst studie og læringsrum for de studerende, er det afgørende at biblioteket ikke lukker allerede et par timer efter endt undervisning. Udvidede åbningstider er samtidig medvirkende til at de give de studerende en følelse af medbestemmelse og tilhørsforhold til deres studie. Det nye bibliotek har allerede fået indført selvbetjeningsmaskine og alarmsystem, så spørgsmålet er om man ikke kunne tage skridtet fuldt ud, og lave et nøglekortsystem, så de studerende kan bruge rummet, når de har har brug for det. Næsten 90% af de adspurgte finder det enten meget vigtigt eller vigtigt, med flere studiepladser til gruppe arbejde, og 73% af de adspurgte har et behov for enkeltmandspladser. De studerende undertegnede har talt med på det nye bibliotek, har da også netop pointeret, at oprettelsen af siddepladser, er en af årsagerne til at de nu er begyndt at bruge biblioteket til opgaveskrivning.

8 Selv om biblioteket har fået et større rum, er det dog svært at oprette mange nye studiepladser uden at biblioteksrummet kommer til at fremstå for presset, sådan som den nuværende indretning ser ud: Det er interessant at hele 80% af de adspurgte angiver at de anser det for meget vigtigt eller vigtigt, at nyerhvervet materiale er synligt, mens kun 46% ønsker flere bøger og tidsskrifter, og det tal kunne formodes at være endnu lavere, hvis man kun havde spurgt ind til bøger. Tidsskrifterne optager jo ingen plads da de er fint udstillet på væggene rundt i rummet: En løsning kunne være at fjerne nogle bogreoler, ved at flytte nogle af de mindst lånte bøger og ældre materialer til et tilstødende lokale, og dermed frigøre noget plads til flere studiepladser. Undersøgelsen viser at der er der meget der taler for, at flere studiepladser til især gruppearbejde, vil kunne tiltrække flere studerende.

9 Noget så lavpraktisk som flere strømstik til medbragt bærbar er der også et stort flertal for. Det er der dog i nogen grad blevet rådet bod på, dog kunne man måske montere selve strømstikket under bordet, så man slipper for at medbringe egen forlængerledning. Ca 80% ønsker også en opdeling af en stille og snakke-zone, hvilket dog bliver svært når man tager rummets størrelse i betragtning. Det allerde eksisterende sofa-arrangement ved indgangsdøren er den bedste løsning på dette behov. Ellers må gensidig respekt og hensynstagen blandt de studerende være den umiddelbare løsning. Nogle studerende undertegnede mødte på biblioteket, sagde dog også at de synes det var hyggeligt at der blev snakket selv om de skrev opgave. Ellers kunne vi jo bare sidde derhjemme, som de sagde. De så dog ikke nogen grund til at der blev afspillet musik på bibliotekets højtalere, da de fleste alligevel har en mp3 afspiller. Kun 3 af de adspurgte finder det meget vigtigt med flere PC'ere. Her burde en enkelt være tilstrækkelig, så man sparer plads. De fleste medbringer alligevel egen bærbar, når de skriver opgave. 47% angiver at de ønsker arrangementer og udstillinger. Det er ikke et overvældende antal, når man tager undersøgelsens begrænsede population i betragtning. Men det kunne jo tænkes at flere fik blod på tanden, hvis man lavede et forsøg, med sådan en ordning. Det er dog helt sikkert noget der tiltaler de mere kreative fag. Datamatikere og de mere business-orienterede linier, ser måske ikke et ligeså stort behov for dette. De adspurgte angav også deres postnummer, og selv om samtlige respondenter var bosat i Københavnsområdet, så er det er klart at hvis åbningstiderne forlænges, så kan det bedre betale sig at tage en længere cykeltur.

10 Bibliotekets zoner Kathrine Heibergs Flow-zone-model er oprindelig udarbejdet med henblik på detailhandlen, for at beskrive kunders bevægelses- og adfærdsmønstre gennem en butik, men det giver god mening at bruge nogle af dens begreber her, for at få et overblik over nogle af de zoner som kan findes på KEA's bibliotek8. Attraction På billedet ovenover ses indgangen til det nye bibliotek, og placeringen på gadeplan i forlængelse af hovedindgangen kunne ikke være bedre valgt. I flow-zone-modellen, er dette den første zone, og betegnes som attraction. Dens formål er at tiltrække nye kunder, i dette tilfælde de studerende, gøre dem nysgerrige og give dem lyst til at træde indenfor. De tre glas vinduer er gode da de giver et blik ind til rummet, men en hel glasdør, uden karm (vinduer), ville optimere attraction-zonen yderligere, og sikkert give endnu flere studerende lyst til at træde indenfor. 8(Gaede, Anja Falk: Skab god kemi med dine kunder, ExCITe-serien 6. Oplevelsesøkonomi i detailhandlen.

11 Decompression Ovenstående zone betegnes som decompression. Det er her brugerne orienterer sig når de træder ind i rummet og behandler førstehåndsindtrykkene. Heiberg anbefaler at denne zone er åben og rolig, uden for mange forstyrrelser hvilket er lykkes til fulde. En fuld glasdør uden vindueskarme ville kunne forbinde biblioteket med udgangsdøren, specielt når man tager i betragtning hvor lyst og åbent der ser ud når man træder ind i rummet, hvilket ses på ovenstående foto. Reception Hvis vi bliver ved med at følge anbefalingerne fra flow-zone-modellen, så burde den tredje zone være receptionzonen, hvor man møder personalet, der hurtig skal kunne identificeres. Også dette er tilfælde på KEA's bibliotek, hvor rækken af reoler bliver brudt af en åben zone med en medarbejder ved et skrivebord, og en ledig stol på den anden side til den studerende.

12 Mellemrummet mellem reolerne er naturligvis med til at markere receptionzonen, men det er alligevel synd at så megen af pladsen ved de store vinduer der ligger ud til gaden, nu er okkuperet af de mange reoler. Netop gulvpladsen ved vinduerne ville være det ideelle sted til oprettelse af flere gruppeborde, på hver sin side af receptionen, hvilket kan ses på de følgende billeder. Her kunne eleverne netop fordybe sig i arbejde og diskussion, mens de kunne nyde godt af det naturlige dagslys, og samtidig løfte hovedet op fra den bærbare og lade blikket vandre ud på gadelivet. Det betyder at man må flytte reolerne, og som tidligere nævnt, kan plads frigøres ved at man koncentrerer sig om at synliggøre, de nyerhvervede og mest populære bøger og opmagasinerer nogle af bøgerne i et tilstødende lokale. Specielt når man tager i betragtning, at studiepladser er noget af det mest efterspurgte blandt de studerende i undersøgelsen! Det ville være ideelt hvis man kunne gøre plads til et stort gruppebord, i lighed med det der ses på næste foto, og et par enkeltmandsborde ved vinduerne ud til gadeplanet.

13 Discovery og engagement Discovery- og engagement-zonen er fjerde og femte zone, og er det sted hvor de studerende går og græsser, finder inspiration i bibliotekets materialer og i sidste ende låner noget med hjem. Selv om det anbefales at frigøre plads ved vinduerne, er der stadig god plads til at have en god del materialer stående i den anden ende af rummet. Man kunne eventuelt ofre den ene grønne afslapningsstol og stille reolerne indtil væggen, mens man stadigvæk kan beholde det lille runde bord.

14 Opsummering af løsningsforslag Etablering af nye studiepladser ved vinduessiden, med særlig fokus på gruppepladser. Flytning af reoler fra vinduessiden til den modsatte væg, for at frigøre plads. Eventuelt opmagasinering af de mindst lånte/brugte bøger til et tilstødende lokale, samt øget fokus på nyerhvervet materiale. Udvidede åbningstider. Eventuelt indførelse af nøglekort og adgang til biblioteket udenfor åbningstid. Montering af strømstik tæt på studiepladserne, eventuelt monteret under bordet. Ren glasdør, uden karme, til bibliotekets indgang, for at skabe større synlighed og tiltrække flere studerende. Undersøge de studerendes holdning til afspilning af musik på biblioteket nærmere. Forsøgsordning med afholdelse af arrangement/præsentation af projekter for medstuderende.

15

Præsentation af projekt og afgrænsning af problemfelt

Præsentation af projekt og afgrænsning af problemfelt Abstract Denne rapport omhandler udformningen af et produkt udført for KEA Bibliotek, i forbindelse med det erhvervsrelaterede projektmodul på IVA. Produktet er et idékatalog, der fremsætter en række løsningsforslag

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5:

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Selvevaluering 2015 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 %

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Af Torben Callisen, Adm. Dir. Mobil: + 45 51 88 81 13 E-mail: torben@high-street.dk www.high-street.dk Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Nyt studie af 75 butiksfacader peger på, at

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Iværksætterlystne studenter

Iværksætterlystne studenter Iværksætterlystne studenter Stort iværksætterpotentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt ASE har spurgt ca. 1.000 studerende om forskellige forhold omkring det at stifte selvstændig virksomhed. Herunder er

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Metal College

Undervisningsmiljøvurdering Metal College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 72,9 67,9 74,1 60,1 64,3 55,5 63,0 69,3 72,4

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Technology College

Undervisningsmiljøvurdering Technology College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,3 71,4 77,9 61,7 69,2 53,2 53,1 65,8

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Der er flere muligheder, end du tror Seminar den 26. oktober 2010 Flemming Munch 1 SB s vision 2010 Statsbiblioteket vil være en markant aktør i

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 SmartLibrary Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 Husk at: 1000 tak for invitationen. SmartLibrary er en læreproces

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Offentlig digitalisering: Udfordringer og faldgruber Offentlig digitalisering - erfaringer

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skovbørnehaven Siflingen Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 49 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Målgruppe: ½

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Underviserne er godt forberedte siger 91,2 % af eleverne LSF/Lyngby 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende kommentarer (herunder baggrundsoplysninger)...

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

SYV STUDERENDE OG DERES STUDIEHVERDAG AF GINA BAY & SUSANNE THRIGE. En brugerundersøgelse om nærmiljø, motivation og studiestøtte

SYV STUDERENDE OG DERES STUDIEHVERDAG AF GINA BAY & SUSANNE THRIGE. En brugerundersøgelse om nærmiljø, motivation og studiestøtte SYV STUDERENDE OG DERES STUDIEHVERDAG AF GINA BAY & SUSANNE THRIGE En brugerundersøgelse om nærmiljø, motivation og studiestøtte Motivation for undersøgelsen Afprøve en af metoderne fra Brugerkaravanen

Læs mere

Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner i et nyt vindue)

Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner i et nyt vindue) Vælg enhed: Blågården OBS! Hvis du foretager en manuel ændring i en tabel (f.eks. sletter en række), slår denne ændring igennem i de øvrige tabeller Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Trivsel Faglighed Bevægelse

Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 fra d.6 til d.9. oktober 2014 1 Med Hjertet i Skolen Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 Man. 6. oktober 2 HJERTERUMMET Hjerterummet - en hjertevarm pause Hjerterummet er et sted,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere