1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen)."

Transkript

1 Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus Kommune. Institutionen har hjemsted i Aarhus Kommune. Institutionen skal ikke anmeldes overfor Civilstyrelsen, jf. lov nr. 698 af 11. august 1992 om fonde og visse foreninger 1 nr. 7. Aarhus Kommune fører således tilsyn med Institutionen. 2 Formål (uprioriteret rækkefølge) Institutionen skal virke samlende for alle former for scenekunst i Aarhus og initiere udvikling og samarbejde lokalt, nationalt og internationalt - inden for scenekunsten. Institutionen skal sikre, at denne kunstart bliver synlig og markant bl.a. via markedsføring og anden formidling. Institutionen skal give råd og vejledning i forhold til f.eks. ansøgninger, fundraising, videreuddannelse, afholdelse af arrangementer og etablering af netværk. 3 Formue Institutionens formue udgør ved stiftelsen kr. 4 Bestyrelsen Bestyrelsen er Institutionens øverste myndighed. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 1 medlem udpeges af storbyteatrene i Aarhus. 1 medlem udpeges af de institutioner for scenekunst i Aarhus, som ikke er storbyteatre, men som modtager fast kommunalt driftstilskud. 1 medlem udpeges af U.S.(Uafhængige Scenekunstnere) 1 medlem udpeges af Foreningen Quonga. Side 1 af 6

2 1 medlem udpeges af de studerende på Aarhus Teaters skuespillerskole/aarhus Teaters Dramatikeruddannelse og de studerende på Aarhus Universitet, Institut for Æstetisk og Kommunikation, Afdelingen for Dramaturgi. Den Daglige Leder kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en periode af 4 år. Valgperioden udløber den 31. december. Den første valgperiode er på mere end 4 år og løber fra medio 2011 til 31. december 2015 for 3 medlemmers vedkommende og fra medio 2011 til 31. december 2013 for 2 medlemmers vedkommende. 2 af bestyrelsesmedlemmernes valgperiode forskydes derved i 2 år i forhold til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen beslutter i forbindelse med sin konstituering hvilke 2 medlemmer der udtræder 31. december 2013, hvorefter der pr. 1. januar 2014 udpeges 2 nye medlemmer fra den aftrædende gruppe for en 4-årig periode. stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne kan maksimalt sidde i bestyrelsen i 8 på hinanden følgende år. Hvis et medlem indtræder ved supplering i løbet af en funktionsperiode, kan vedkommende dog være medlem i den resterende del af den aktuelle periode plus to hele funktionsperioder. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. stk. 6 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, jfr. dog stk. 6 a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. stk. 6 a Beslutninger i henhold til 7, stk. 5, 13, og 14, kræver dog, at mindst 4 ud af 5 medlemmer stemmer herfor. stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. stk. 8 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. stk. 9 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Side 2 af 6

3 5 Bestyrelsens møder Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Der skal dog afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse foretages af lederen med mindst 8 dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes en økonomisk balance. Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ét af 3 bestyrelsesmedlemmer krævet afholdt møde skal indkaldes senest 8 dage efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsesformanden. Lederen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Lederen har ingen stemmeret. Lederen kan dog ikke deltage ved behandling af dagsordenspunkter, der vedrører dennes løn- og ansættelsesforhold. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. 6 Bestyrelsens ansvar og opgaver Bestyrelsen er ansvarlig for, at Institutionen drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt. Bestyrelsen skal følge Institutionens virksomhed og økonomiske drift samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, og at det af Aarhus Kommune godkendte budget overholdes. 7 Lederen og personale i øvrigt Bestyrelsen ansætter en leder til at varetage den daglige ledelse af Institutionen. Lederen ansætter og afskediger eventuelt øvrigt personale. Lederen skal have de fornødne faglige og administrative forudsætninger for at lede Institutionen, jf. vedtægternes formålsbestemmelse. Side 3 af 6

4 Lederen har overfor bestyrelsen det økonomiske ansvar for Institutionens drift, herunder overholdelse af det for Institutionen gældende budget, idet budgettet kun kan afviges, i det omfang det er nødvendigt for en forsvarlig gennemførelse af driften. Lederen skal løbende holde bestyrelsen underrettet om Institutionens drift. stk. 5 Lederen kan alene afskediges, når 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. stk. 6 Lederen udarbejder årsberetning og udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Aarhus Kommune. stk. 7 Lederen fungerer som sekretariat for bestyrelsen. stk. 8 Lederen er forpligtet til at underrette Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri. 8 Regnskab Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges af bestyrelsen. Efter bestyrelsens godkendelse sendes det reviderede årsregnskab i underskrevet stand til Aarhus Kommune til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. stk. 5 Det enkelte regnskabsårs eventuelle driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med Institutionens formål efter godkendelse af bestyrelsen. 9 Offentlige tilskud Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for, at offentlige tilskud til Institutionen anvendes efter deres formål. Aarhus Kommune er berettiget til at kræve dokumentation fra Side 4 af 6

5 Institutionen på, at tilskud fra Aarhus Kommune er anvendt i overensstemmelse med det enkelte tilskuds formål. 10 Tegningsregler Institutionen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formand eller næstformand skal være den ene. Ved salg, pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt ved optagelse af lån og/eller garantistillelse af enhver art, tegnes Institutionen dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Aarhus Kommune. 11 Prokura Bestyrelsen meddeler prokura til lederen, således lederen er bemyndiget til at handle på vegne af Institutionen i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte Institutionen i den henseende. Lederen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte Institutionens faste ejendomme, købe fast ejendom, indgå eller opsige lejemål eller optage lån og/eller stille garanti af nogen art. 12 Hæftelse Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifteren, bestyrelsen eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med Institutionens virksomhed. 13 Vedtægtsændringer Vedtægtsændring kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus Kommune godkender vedtægtsændringen. 14 Opløsning Institutionens opløsning kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus kommune godkender Institutionens opløsning. Ved Institutionens opløsning træffer Aarhus Kommune beslutning om anvendelse af Institutionens formue. Side 5 af 6

6 15 Godkendelse Nærværende vedtægter skal forelægges Aarhus Kommune til godkendelse. Således vedtaget, Aarhus den formand næstformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Side 6 af 6

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere