Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014"

Transkript

1 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

2 Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper, Metropol Pil Esbech, Studentermedhjælper, Metropol Professionshøjskolen Metropol Ledelsessekretariatet, Tagensvej 8

3 Indhold Opsummering af hovedresultater Baggrundsoplysninger om aftagerne Afgørende kompetencer i ansættelsessituationen 7 Hvad der bør evt. have højere prioritering i sygeplejerskeuddannelsen 8 Kompetencernes vigtighed De vigtigste kompetencer De nyuddannede sygeplejerskers niveau ift. de centrale kompetencer

4 Indledning Formålet med denne aftagerundersøgelse er, at aftagere til uddannelsens dimittender giver feedback på uddannelsen, herunder vurderinger af dimittendernes kompetencer. Undersøgelsen er en del af de løbende evalueringer, der skal sikre høj kvalitet og relevans på UC Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse. Målgruppen for undersøgelsen er ledere, der har en eller flere sygeplejersker ansat, der indenfor de sidste to år er dimitteret fra UC Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse. I løbet af de seneste to år er der dimitteret 8 sygeplejersker fra UC Diakonissestiftelsen. Uddannelsen har kontaktoplysninger på aftagere, der har en eller flere nyuddannede sygeplejersker fra UC Diakonissestiftelsen ansat. ud mulige respondenter har besvaret spørgeskemaet. Dette svarer til en svarprocent på %. Grundet det lave antal respondenter må tolkningen af resultaterne tages med forbehold, idet få besvarelser kan ændre væsentligt i det samlede resultat. ud af de aftagere har hver ansat én nyuddannet sygeplejerske fra uddannelsen, aftagere har hver dimittender ansat, og endelig har aftager sygeplejersker ansat. Undersøgelsen evaluerer således konkret på aftageres vurderinger af i alt 7 nyuddannede sygeplejersker. Aftagernes besvarelser er fremstillet i antal fremfor i procent, da dette skønnes at give et mere reelt billede af undersøgelsens resultater.

5 Opsummering af hovedresultater I det følgende opsummeres undersøgelsens hovedresultater inden for seks temaer;. Afgørende kompetencer ved ansættelse. Hvad bør evt. have højere prioritet i uddannelsen. Kompetencernes relevans og dimittenders bidrag til nytænkning og udvikling indenfor det faglige og organisatoriske felt. Kompetencernes vigtighed. De nyuddannede sygeplejerskers niveau. Kompetenceefterspørgsel om fem år Hovedresultater fra undersøgelsen Aftagerne har overvejende ansat dimittenderne på baggrund af deres kendskab til dem, fx som praktikant eller som vikar på arbejdspladsen eller pga. deres faglige niveau. ud af aftagere vurderer, at dimittendernes praktiske kompetencer/færdigheder bør have højere prioritet i uddannelsen. Dimittender bidrager mest med nytænkning og udvikling inden for det faglige felt. 8 ud af aftagere vurderer, at de nyuddannedes kompetencer i høj grad eller i nogen grad er relevante den funktion, de udfører. Fem af aftagerne svarer i høj grad, mens svarer i mindre grad. Over halvdelen af aftagerne vurderer, at 8 ud af centrale kompetencer fra sygeplejerskeuddannelsen er enten meget vigtige eller vigtige. Over halvdelen af aftagerne vurderer, at de nyuddannedes niveau inden for 9 ud af centrale kompetencer fra sygeplejerskeuddannelsen er enten meget højt eller højt. Der er således en overensstemmelse mellem aftagernes vurdering af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau inden for disse. Aftagerne peger på, at der om år er brug for nyuddannede sygeplejersker med høj faglighed, og som er omstillingsparate overfor bl.a. forandring og udvikling.

6 Baggrundsoplysninger om aftagerne Følgende præsenteres en række baggrundsoplysningerne på de aftagere, der har deltaget i undersøgelsen. Formålet er at belyse, hvor nyuddannede sygplejersker fra UC Diakonissestiftelsen ansættes, indenfor hvilke områder og hvem de ansættes under. Som det fremgår af nedenstående figur, arbejder 9 aftagere på en regional arbejdsplads, og en enkelt aftager arbejder på en kommunal arbejdsplads. De 7 nyuddannede sygeplejersker er således alle ansatte i det offentlige. Figur. Aftagere fordelt på type arbejdsplads (n=) Frivillig organisation/ngo Regional arbejdsplads 9 Kommunal arbejdsplads Statslig arbejdsplads Privat arbejdsplads Note: (n=) henviser til de aftagere der har besvaret spørgsmålet Figur viser aftagernes arbejdsområde. Der er fire aftagere ansat indenfor kirurgi, to aftagere ansat indenfor medicin, en aftager der beskæftiger sig med psykiatri samt en aftager, der angiver ældre/hjemmeplejen som sit arbejdsområde. Der er ydermere aftagere, der svarer "andet", som i denne henseende dækker over hhv. neonatologi og hæmodialyse.

7 Figur. Aftagernes arbejdsområde (n=) Medicin Kirurgi Psykiatri Børnepsykiatri Ældre/Hjemmeplejen Ønsker ikke at svare Andet Aftagerne blev endvidere spurgt til deres uddannelsesmæssige baggrund. 9 aftagere svarer, at de er uddannet til sygeplejerske. En aftager svarer "andet", som dækker over en uddannelse som plejeassistent. Afgørende kompetencer i ansættelsessituationen Aftagerne er blevet spurgt om, hvilke kompetencer der har været afgørende, da de ansatte sygeplejersker fra Diakonissestiftelsen. I spørgeskemaet fik aftagerne mulighed for at beskrive de kompetencer, som de anså for afgørende under ansættelse. Disse fremgår af figur : Figur. Afgørende kompetencer ved ansættelse Antal Det faglige niveau Var praktikant/studerende i afdelingen Evnen til refleksion Samarbejdsevne Personlighed Var ansat i vikariat i afdelingen 7

8 De kompetencer der nævnes flest gange, er "det faglige niveau" samt at sygeplejersken har været "praktikant/studerende på afdelingen". For de aftagere, der har deltaget i undersøgelsen, er det således faglighed og et gensidigt kendskab og arbejdserfaring mellem dimittenden og afdelingen, der fremhæves som afgørende kompetencer. De resterende besvarelser omhandler evnen til refleksion, samarbejdsevne, personlighed samt ansættelse som vikar på afdelingen. Disse kompetencer bliver hver især nævnt én enkelt gang. Hvad der bør evt. have højere prioritering i sygeplejerskeuddannelsen Både for at sikre at uddannelsens læringsmål stemmer overens med de kvalifikationer der efterspørges i dimittendernes efterfølgende jobs og for at videreudvikle uddannelsen er der spurgt ind til, hvad der eventuelt bør have højere prioritet i sygeplejerskeuddannelsen. Aftagernes svar fremgår af figur nedenfor. Figur. Højere prioritet i uddannelsen Praktiske færdigheder/praktik Det psykiatriske speciale IT arbejdsgange (fx KISO) Praktiske færdigheder/praktik nævnes her flest gange som dét, der bør have højere prioritet i uddannelsen. Kategorien praktiske færdigheder/praktik rummer svar, der henviser til kliniske færdigheder, faglig kunnen, evnen til at omsætte teori til praksis, samt mere praktik under uddannelsen. Der nævnes en enkelt gang, at det psykiatriske speciale bør prioriteres højere. Det samme gælder IT arbejdsgange. Kompetencernes relevans Følgende afsnit omhandler aftagernes vurdering af kompetencernes relevans samt deres vurdering af dimittendernes bidrag indenfor det sygeplejefaglige felt og organisatoriske udvikling. Aftagernes syn på kompetencernes relevans Som det fremgår af figur, er aftagerne blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de anser de nyuddannede sygeplejerskers kompetencer relevante i forhold til den funktion, dimittenden udfører. 8

9 Figur. Aftagernes vurdering af i hvilken grad er de nyuddannede sygeplejerskers kompetencer overordnet set er relevante, i forhold til den funktion de udfører (n=) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Sammenlagt vurderer størstedelen (8 ud af ) af de adspurgte aftagere, at kompetencerne er relevante i høj grad eller i nogen grad Ingen aftagere vurderer, at kompetencerne slet ikke er relevante. Dimittendernes bidrag inden for nytænkning og udvikling Aftagerne er ligeledes blevet bedt om at tage stilling til, i hvilken grad de vurderer, at dimittenderne bidrager med nytænkning og udvikling indenfor hhv. det sygeplejefaglige felt (figur 7) og indenfor organisatorisk udvikling (figur 8). Som det fremgår af figur 7, mener størstedelen af aftagerne (8 ud af ), at deres ansatte dimittend(er) bidrager med nytænkning og udvikling indenfor det sygeplejefaglige felt. Størstedelen, svarende til seks aftagere, svarer at dimittenderne 'i nogen grad' bidrager med nytænkning og udvikling, mens to aftagere svarer, at det gør de 'i høj grad'. Der er i undersøgelsen ingen aftagere, der svarer 'i mindre grad' eller 'slet ikke', men derimod to aftagere, der har svaret 'ved ikke'. 9

10 7 Figur 7. Aftagernes vurdering af dimittendernes bidrag indenfor det sygeplejefaglige felt (n=) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Den organisatoriske udvikling henviser til dimittendens bidrag til forhold som fx procedurer, processer, arbejdsgange mm. Med hensyn til dimittendernes bidrag indenfor den organisatoriske udvikling, vurderer halvdelen af aftagerne i undersøgelsen ( ud af ), at dimittenderne i nogen grad bidrager med nytænkning og udvikling. Tre ud af aftagere svarer i mindre grad, mens de resterende to aftagere svarer ved ikke. Ingen af aftagerne angiver, at dimittenderne i høj grad eller slet ikke bidrager til den organisatoriske udvikling jf. figur 8. Figur 8. Aftagernes vurdering af dimittendernes bidrag indenfor den organisatoriske udvikling (fx ændringer i procedurer, arbejdsgange eller lignende processer på arbejdspladsen) (n=) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

11 Kompetencernes vigtighed I spørgeskemaet blev aftagerne bedt om at vurdere vigtigheden af centrale kompetencer fra sygeplejerskeuddannelsens studieordning. I nedenstående figur fremgår aftagernes vurderinger. Figur. Hvor vigtige vurderer du nedenstående kompetencer er for, at de nyuddannede sygeplejersker kan løse opgaverne inden for deres arbejdsområde? (n=). Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde.. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål.. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne.. Evaluerer og justerer udført sygepleje.. Varetager sundhedspædagogiske opgaver, der understøtter patienter og borgere i mestring af deres livssituation. 8. Agerer i forhold til de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation. 9. Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af it. Meget vigtig Vigtig Mindre vigtig Slet ikke vigtig Ved ikke

12 Aftagerne vurderer de centrale kompetencer som værende vigtige Generelt vurderer størstedelen af de adspurgte aftagere, at kompetencerne er enten meget vigtige eller vigtige for at de nyuddannede sygeplejersker kan varetage opgaverne inden for deres arbejdsområde, jf. figur. Halvdelen, eller flere, af aftagerne vurderer følgende seks kompetencer, som meget vigtige. Det drejer sig om: Kompetence : Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde Kompetence : Selvstændigt at identificere behov og opstille mål Kompetence : Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne Kompetence : Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold Kompetence 7: Samarbejder med kollegaer og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb Kompetence : Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet De vigtigste kompetencer Aftagerne er blevet spurgt om, hvilke kompetencer, ud af de, der er de aller vigtigste. Som det fremgår af figur, er der særligt to kompetencer, der vurderes som de vigtigst af aftagerne. Det drejer sig om: Kompetence : Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde Kompetence : Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne Størstedelen af aftagerne ( ud af ) angiver kompetence som deres. prioritet, jf. figur, hvorfor denne samlet set må betragtes som vigtigst. Kompetence fremhæves ydermere af mange aftagere som enten. prioritet eller. prioritet, hvorfor denne kan karakteriseres som en af de aller vigtigste kompetencer.

13 Figur. Hvilke kompetencer af ovenstående er de vigtigste? (i prioriteret rækkefølge) (n=). Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne. Evaluerer og justerer udført sygepleje. Varetager sundhedspædagogiske opgaver, der understøtter patienter og borgere i mestring af deres livssituation. Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold 7. Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb 8. Agerer i forhold til de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation. 9. Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af it. Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet Prioritet Prioritet Prioritet

14 De nyuddannede sygeplejerskers niveau ift. de centrale kompetencer Følgende afsnit omhandler aftagernes vurdering af de nyuddannede sygeplejerskers niveau indenfor de udvalgte kompetencer. Generelt vurderer størstedelen af aftagerne (seks eller flere), at sygeplejerskerne har et højt niveau indenfor ni ud af kompetencer, jf. figur. Enighed om højt niveau inden for fire kompetencer Særligt fire kompetencer fremhæves af otte ud af aftagere som kompetencer, hvor niveauet er meget højt eller højt. Det drejer sig om: Kompetence : Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde Kompetence : Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne Kompetence : Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold Kompetence : Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet Det er væsentligt at fremhæve, at ovenstående kompetencer, hvor niveauet vurderes højt, også er at finde blandt de seks kompetencer, som halvdelen eller flere af aftagerne vurderer meget vigtige for løsningen af arbejdsopgaver. Det fremgår af afsnittet om kompetencernes vigtighed samt af figur nedenfor. Kompetence 8; 'Agerer i forhold til de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation' er den kompetence, hvor aftagerne vurderer, at sygeplejerskernes niveau er lavest. Niveauet vurderes som lavt eller meget lavt, af halvdelen af aftagerne ( ud af ), jf. figur.

15 Figur. Aftagernes vurdering af hvor højt de nyuddannedes niveau er indenfor de udvalgte kompetencer?. Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde. 7. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål. 7. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne. 7. Evaluerer og justerer udført sygepleje.. Varetager sundhedspædagogiske opgaver, der understøtter patienter og borgere i mestring af deres livssituation.. Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold. 7. Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb Agerer i forhold til de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation. 9. Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af it.. Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet. 7 % % % % 8% % Meget højt Højt Lavt Meget lavt Ved ikke

16 Sammenligning af vigtighed og niveau I det følgende sammenlignes aftagernes vurderinger af kompetencernes vigtighed med aftagernes vurdering af dimittendernes niveau ift. kompetencerne. Figur : Sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau Vigtighed Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtig Slet ikke vigtigt Dimittenders niveau Højt (Meget højt og højt) Lavt (Lavt og meget lavt) Kompetence Kompetence Kompetence Kompetence Kompetence 7 Kompetence Kompetence Kompetence Kompetence 9 Kompetence 8 Note: Kompetencerne er placeret indenfor den kategori under vigtighed og niveau (f.eks. meget vigtig eller højt niveau), som størstedel, dvs. % eller flere af aftagerne har svaret. Som det fremgår af figur vurderes kompetencerne,,,, 7 og som værende meget vigtige og dimittendernes niveau inden for kompetencerne til at være på et højt niveau. Kompetencerne, og 9 vurderes som vigtige og på et højt niveau. Endelig vurderes kompetence 8 som værende en vigtig kompetencer, men til at ligge på et lavt niveau. Figuren indikerer således en overordnet sammenhæng mellem aftagernes vurdering af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau inden for kompetencerne, idet de kompetencer der vurderes som meget vigtige også ligger på et højt niveau osv.

17 Efterspurgte kompetencer om år Aftagerne er blevet bedt om at komme med bud på, hvilke sygeplejefaglige kompetencer, der er brug for om år. Aftagerne har forskellige bud på dette, hvilke fremgår af nedenstående figur. Figur. Efterspurgte kompetencer om år Antal Høj faglighed: Håndtere kompleksitet/forandring/udvikling: IT færdigheder: Agere i akutte situationer: Selvstændighed: Praktiske kompetencer: Note:* Aftagerne har haft mulighed for at angive flere svar. **Antallet af besvarelser ses i højre side Tre af aftagerne angiver, at der om år er brug for høj faglighed indenfor det sygeplejefaglige felt. Samtidig giver aftagerne udtryk for, at der kommer et behov for, at de nyuddannede er omstillingsparate og kan håndtere kompleksitet, forandringer og udvikling. Eksempelvis skriver en af aftagerne; Kompetencer som kan honorerer, at det går stærkt i det danske sundhedsvæsen og en accept af at det ikke er muligt at nå det hele (aftager, ). Aftagerne pointerer endvidere, at færdigheder inden for IT vil blive en efterspurgt kompetence. De vurderer samtidig, at de nyuddannede sygeplejerskers selvstændighed, praktiske færdigheder, (dvs. det sygeplejefaglige håndværk/håndelag) og evnen til at agere i akutte situationer, bliver efterspurgte kompetencer. Enkelte aftagere nævner yderligere evnen til at prioritere, samarbejde tværfagligt og have gode personlige kompetencer, som værende efterspurgte om år. Resultaterne peger i retningen af, at aftagerne fremadrettet ønsker fagligt kompetente nyuddannede, der selvstædigt kan udøve sygepleje og prioritere, selv i akutte situationer. Samtidig mener aftagerne, at der bliver brug for, at de nyuddannede sygeplejersker kan håndtere IT systemer og generelt er omstillingsparate ift. den kompleksitet og udvikling som sundhedssystemet kontinuerligt gennemgår. Hermed afrundes aftagerundersøgelsen fra UC Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse. 7

18

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato 26. juni 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen UCL - Vejle december 2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 4 22,2% Nogen svar 3 16,7% Gennemført 11 61,1% Frafaldet 0 0,0% I alt 18

Læs mere

Aftagerundersøgelse procesteknologi

Aftagerundersøgelse procesteknologi Aftagerundersøgelse 05 Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- eller procesteknologi Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 9. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Fysioterapeutuddannelsen Kolofon Dato 6. juli 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Astrid Finderup, Studentermedhjælp

Læs mere

Aftagerundersøgelse Administrationsøkonomuddannelsen

Aftagerundersøgelse Administrationsøkonomuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Administrationsøkonomuddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 6. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen 1 Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 18. maj 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Indhold Baggrundsoplysninger om aftagerne/respondenterne til jordemoderuddannelsen 3 De nyuddannedes kompetencer overordnet set 4 Vigtighed af kompetencer

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse Koncept for Metropols aftagerundersøgelse 17. november 2015 Kolofon Dato 17. november 2015 Konsulent Pil Esbech, ledelsessekretariatet Indhold Indledning 4 Undersøgelsens formål 4 Kort om aftagerundersøgelsen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Radiografuddannelsens relevans

Radiografuddannelsens relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Radiografuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og aftagerne...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Aftagerundersøgelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Aftagerundersøgelse Laborantuddannelsen

Aftagerundersøgelse Laborantuddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Laborantuddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 30. juli 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup,

Læs mere

Aftagerundersøgelse 2013

Aftagerundersøgelse 2013 Aftagerundersøgelse 2013 For Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt Undersøgelsen foretaget i august 2013 Ansvarlig for undersøgelse og bearbejdning af data: Birgitte Knygle Hansen, Lektor,

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, Studentermedhjælper University College

Læs mere

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Pædagoguddannelsen

Aftagerundersøgelse Pædagoguddannelsen Aftagerundersøgelse Pædagoguddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College Sjælland

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Læreruddannelsen

Aftagerundersøgelse Læreruddannelsen Aftagerundersøgelse Læreruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College Sjælland

Læs mere

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Kolofon Dato 6. februar 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosF14 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 26/6 2017 samt mundtlig evaluering 19/6 2017

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 22. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Sammenfatning af Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen i Odense, UCL

Sammenfatning af Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen i Odense, UCL Sammenfatning af Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen i Odense, UCL Undersøgelsen er gennemført i september/oktober 2015. Den er distribueret til i alt 37 respondenter. 24 % af de adspurgte

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken. Forår 2015

Evaluering af Sundhedsklinikken. Forår 2015 Evaluering af Sundhedsklinikken Forår 2015 Kolofon Dato 10. september 2015 Evaluering af Sundhedsklinikken Forår 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup,

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Endeligt notat J.nr. 4071

Endeligt notat J.nr. 4071 Endeligt notat J.nr. 4071 Semester: 7 hele uddannelsen, hold BSE15 Dato for evaluering: 11/2 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 5/12, svarer til 42%. I hvilken

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Koncept for aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser

Koncept for aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser Koncept for aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser Kolofon Dato 24. oktober 2016 Udarbejdet af Ditte Schlüntz University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej 7 4180 Sorø Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyns relevans

Læreruddannelsen på Fyns relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Læreruddannelsen på Fyns relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og

Læs mere

Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012

Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012 Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012 Undersøgelse foretaget i januar 2013 Sekretærbistand ved Roxana Bayati til udfærdigelse af rapport

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat

Opfølgning på evaluering det samlede notat Opfølgning på evaluering det samlede notat Semester: 7 hele uddannelsen, hold BSF15 Dato for evaluering: elektronisk evaluering juni 2018 samt mundtlig evaluering 21/6 2018 Semesteransvarlig: KR Antal

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Bilag [SEKUNDÆRT BILAG] Aftagerundersøgelse på Metropols grunduddannelser 2015

Bilag [SEKUNDÆRT BILAG] Aftagerundersøgelse på Metropols grunduddannelser 2015 Aftagerundersøgelse på Metropols grunduddannelser 2015 Kolofon Dato 22. marts 2016 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup, studentermedhjælp Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Aftagerundersøgelse 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Marts 2018

Aftagerundersøgelse 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Marts 2018 Aftagerundersøgelse 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Marts 2018 INDHOLD 1 Aftagerundersøgelse 2017 4 1.1 Metode 4 2 Aftagernes vurdering af nyuddannede sygeplejersker afdækket gennem spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Resultatrapport. Aftagerundersøgelse for VIA Ergoterapeutuddannelsen. Holstebro og Aarhus. Dato: 12.09.14 Ref.: TRHJ

Resultatrapport. Aftagerundersøgelse for VIA Ergoterapeutuddannelsen. Holstebro og Aarhus. Dato: 12.09.14 Ref.: TRHJ Resultatrapport Aftagerundersøgelse for VIA Ergoterapeutuddannelsen Holstebro og Aarhus 2014 Dato: 12.09.14 Ref.: TRHJ 1 1. Indledning En aftagerundersøgelse foretages minimum hvert 3. år. I 2014 har VIA

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere