Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan"

Transkript

1 Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 De lovmæssige rammer for planen...3 Vision: Fra affald til ressource målsætninger i arbejdet hen mod visionen...5 Indsatsområder...5 grupper...6 Baggrund for valg af mål og indsatsområder...6 Strategi...6 Samarbejde - Gribskov Kommune, I/S Vestforbrænding og de andre kommuner...7 Fællesinitiativer...7 Økonomi...7 Oversigt over tidsplan for de 16 indsatsområder...9 sætninger...10 sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet ) Øget indsamling af emballageaffald ) Bedre sortering af byggeaffald ) Bedre udnyttelse af bioaffald ) Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrot ) Indsamling af haveaffald og storskrald ved borgerne ) Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på øget genanvendelse ) Mere direkte genbrug ) Forebygge dannelsen af affald...18 sætning 2 Problemstoffer skal ud af affaldet ) Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald ) Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier ) Fokus på medicinrester ) Farligt affald bedre indsamlingsordninger...23 sætning 3 Kommunikation der skaber handling ) Metoder til en mere målrettet formidling ) Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring ) Flere og bedre selvbetjeningsløsninger ) Information til og dialog med den digitale borger

3 Indledning Denne plan, Fra affald til ressource Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan , indeholder rammerne for Gribskov Kommunes affaldsplanlægning men med særligt fokus på de første 6 år. Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj. Affaldsplanen er en lovpligtig plan, idet kommunen ifølge affaldsbekendtgørelsen er forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Planen skal være detaljeret for de første 6 år og overordnet for den resterende del af planperioden. En affaldsplan skal indeholde: en kortlægning, som beskriver status for indsamlede mængder af affald på affaldsområdet en målsætning, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet en planlægningsdel med særligt fokus på de første 6 år af planperioden Kortlægningsdelen beskriver kommunens kortlagte affaldsmængder og præsenterer en prognose, der beskriver de forventede affaldsmængder for hele perioden. sætningen beskriver visionen og de mål, som kommunen sigter mod på affaldsområdet. Planlægningsdelen beskriver, i mere detaljeret form, hvad kommunen vil gøre for at nå sine mål. Kommunens mål og planlægning præsenteres i denne rapport, mens kortlægning og prognose for affaldsmængderne præsenteres i bilag. Formålet med denne plan er således at skabe overblik over den forventede mængde affald for på baggrund af dette at tage stilling til, hvilke mål og indsatser vi som kommune skal satse på i den kommende planperiode. De lovmæssige rammer for planen Gribskov Kommune er forpligtet til at leve op til de regler, som er beskrevet i den danske lovgivning, som i flere tilfælde bunder i mål og regler udstykket fra EU. Affaldsbekendtgørelsen dikterer, at kommunens plan skal udspringe af og ikke må være i modstrid med den nationale affaldshåndteringsplan (kaldet Ressourcestrategien). Ressourcestrategien er i skrivende stund (juni 2013) endnu ikke vedtaget og offentliggjort. Eftersom Ressourcestrategien endnu ikke foreligger, kan Gribskov Kommune ikke med sikkerhed vide, om de mål, vi styrer efter i denne plan, også vil være indeholdt i den kommende nationale Ressourcestrategi. Men Gribskov Kommune er overbevist om, at vi med de valgte mål og indsatsområder i denne plan rammer de overordnede målsætninger, som Ressourcestrategien vil indeholde. Kommunen skal ifølge Affaldsdirektivet håndtere affaldet i overensstemmelse med affaldshierarkiet, hvor genanvendelse vejer tungere end nyttiggørelse (f.eks. forbrænding), som igen vejer tungere end bortskaffelse (f.eks. deponering). Affaldshierarkiet kan ses her: 1. Forbedring med henblik på genbrug 2. Genanvendelse 3. Anden nyttiggørelse 4. Anden nyttiggørelse 5. Bortskaffelse Kommunen skal ifølge Affaldsdirektivet: Senest i

4 have indført indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger Senest i 2020 genanvende minimum 50 % af papir, metal, glas og plast for husholdninger genbruge, genanvende eller materialeudnytte mindst 70 % af (ikke-farligt) bygge- og anlægsaffald Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at sørge for særskilt indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra virksomheder. For husholdninger er det både det genanvendelige og det ikke-genanvendelige farlige affald, som kommunen skal sikre en indsamlingsordning for. For affald bestående af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (kaldet WEEE) gælder der særlige regler, som er udstukket i Elskrotbekendtgørelsen. Reglerne omfatter bl.a., at de, der modtager affaldet og skiller det ad, har pligt til at tage de farlige stoffer ud for sig, inden de øvrige materialer bliver genanvendt, forbrændt eller deponeret. Det WEEE-direktiv, der er vedtaget i 2012, sætter et mål om genanvendelse af 65 % af de markedsførte WEEE-mængder senest i Batteribekendtgørelsen har et indsamlingsmål for batterier på 25 % i 2012 og 45 % i 2016 af potentialet. Vision: Fra affald til ressource Hvert år smider danskerne mere end 13 millioner tons ting og sager ud som affald. Det er alt lige fra plastikbakken, som tomaterne kom i, og byggeaffald fra et nyt køkken til syngende postkort, brugte møbler og for gammel mad. Samtidig vokser presset på vores ressourcer: De grundstoffer, som vi bruger til at producere nye ting med, og som stille og roligt er ved at slippe op. Disse grundstoffer findes i vort affald. Derfor består affald i bund og grund af værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og nyttiggjort i langt højere grad end i dag. I Gribskov Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem, også selvom udfordringerne er af global karakter. Vores vision er derfor: Fra affald til ressource. Visionen udspringer af en ambition om, at borgere og virksomheder håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald og kun tale om ressourcer. Derfor vil vi med planen for som kommune være med til at sikre, at disse ressourcer bliver effektivt indsamlet og genanvendt og derved brugt i produktionen af nye varer. Hvis vi gør det enkelt at sortere affald i vores kommune, kan vi alle være med til at sikre vore ressourcer. 4

5 3 målsætninger i arbejdet hen mod visionen Gribskov Kommune vil arbejde hen mod visionen med følgende 3 mål: sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges for at begrænse denne ressourceknaphed men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO2- regnskabet. sætning 2 Problemstofferne skal ud af affaldet Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald samt miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger mulighederne for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø. sætning 3 Kommunikation der skaber handling Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation lige fra dialogen til informationen inspirerer brugerne til handling. Indsatsområder Under de 3 målsætninger på affaldsområdet i den kommende planperiode har kommunen udvalgt en række indsatsområder. Et indsatsområde er et mere konkret bud på, hvilke problemstillinger vi ønsker at løse i den kommende planperiode, og derved hvordan kommunens ressourcer vil blive prioriteret. Disse indsatsområder præsenteres enkeltvis efter beskrivelsen af hver målsætning. I indsatsområdet præsenteres desuden et tidsestimat for, hvornår kommunen planlægger at arbejde med det konkrete indsatsområde inden for de første 6 år af planperioden. Et indsatsområde iværksættes via konkrete initiativer, der er beskrevet for hvert indsatsområde. Der kan komme ændringer i initiativerne, idet ny viden, lovgivning mv. kan afstedkomme, at initiativer ikke længere er aktuelle, eller at andre initiativer bliver aktuelle. Herunder kan ses et diagram over opbygningen af affaldsplanens vision; 3 mål og 16 indsatsområder og i alt 49 initiativer. Vision: Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet sætning 1 Ressourcer ud af affaldet sætning 2 Problemstoffer ud af affaldet sætning 3 Kommunikation som skaber handling 8 indsatsområer 4 indsatsområder 4 indsatsområder 25 initiativer 13 initiativer 11 initiativer 5

6 Gennem et styrket samarbejde og videndeling med de øvrige kommuner i I/S Vestforbrændings opland vil Gribskov Kommune forbedre kvaliteten af affaldsordninger og nye tiltag, som kommunen skal arbejde med i løbet af planperioden. Denne videndeling vil ske via en fælles videnplatform. grupper Der lægges vægt på at gennemføre indsatser, der henvender sig til to overordnede målgrupper, så information og ordninger skræddersys til den relevante målgruppe. I det enkelte indsatsområde er markeret, hvilken målgruppe indsatsen primært retter sig mod: 1. Husholdninger og/eller 2. Virksomheder Baggrund for valg af mål og indsatsområder De valgte mål og indsatsområder støtter alle op om de målsætninger, der er på både nationalt og EU-niveau. Af bilag 2 (hvor prognose for affaldsmængder for kan ses) ses det, at affaldsmængderne i I/S Vestforbrændings opland og altså også i Gribskov Kommune forventes at stige med 13 % i hele perioden. Dette er gældende både for husholdninger og virksomheder. Stigningen skyldes hovedsagligt forventninger om økonomisk vækst i samfundet. Det er især storskrald og bygge- og anlægsaffald, som forventes at stige mest, men stigningen er generel for alle affaldsfraktioner. Det betyder, at der er endnu mere behov for at have fokus på genanvendelse og genbrug for at bremse denne tendens og sikre, at ressourcerne kommer tilbage i kredsløbet. Vision, mål og indsatser i denne plan understøtter dette formål. Ud over forventninger til stigende affaldsmængder, som affaldsprognosen kommer med, er der også andre faktorer, som påvirker de mål, som Gribskov Kommune har valgt. Det er bl.a. I/S Vestforbrændings fællesstrategi på affaldsområdet samt kommunens egen strategi på affaldsområdet. Strategi I/S Vestforbrænding har, på fællesskabets vegne, en overordnet strategi på affalds- og miljøområdet. Denne strategi omhandler forsvarlig ressourceforvaltning og minimal belastning af miljøet. De væsentligste emner er: Flytte tons fra forbrænding til genanvendelse Øget kildesortering af dagrenovationen i beholdere ved husstanden Øget indsamling og genanvendelse af bioaffald Bæredygtig genbrugsstation Styrke muligheden for direkte genbrug Synergi over kommunegrænser Mindske den fossile andel af affald til forbrænding I Gribskov Kommune støtter vi op om strategien for vores fælles affaldsopland. sætninger og indsatsområder i Ressource- og affaldsplan er derfor valgt med hensyntagen til den fælles strategi. Gribskov Kommune har bl.a. gennem initiativer fra Affaldsplan indsamlet en stor mængde viden om effektiviteten af de forskellige affaldsordninger. Derfor skal den kommende planperiode også bruges til at handle på den viden. i plan lægger derfor i højere grad op til at træffe valg og tage beslutninger og derved mere direkte ændre og påvirke affaldsordninger i kommunen. 6

7 Samarbejde - Gribskov Kommune, I/S Vestforbrænding og de andre kommuner Mange af de udfordringer, vi ser på affaldsområdet, er ikke unikke for Gribskov Kommune. Tværtimod er det ofte de samme overordnede problemstillinger, som de fleste kommuner står over for. Gribskov Kommune og 18 andre kommuner er medejere af affaldsselskabet I/S Vestforbrænding. Dette medejerskab udgør en oplagt mulighed for at dele erfaringer og samarbejde indenfor samme interessefelt: Kommunens opgaver i forbindelse med affaldsplanlægning og -håndtering. Derfor lægger Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan op til en endnu højere grad af tværkommunalt samarbejde og videndeling med oplandets andre kommuner om planlægning og gennemførelse af udvalgte initiativer på affaldsområdet. Planen lægger op til en vision og 3 mål, som er fælles for alle 17 kommuner i I/S Vestforbrændings opland, mens indsatsområder og afledte initiativer er mere eller mindre kommunespecifikke. Det betyder, at alle oplandets kommuner (også Gribskov Kommune) løber i den samme retning men kan vælge forskellige kommunespecifikke veje til at nå det fælles mål. Indsatsområdernes afledte initiativer igangsættes enten af kommunen selv, i samarbejde med andre kommuner eller af I/S Vestforbrænding. Fællesinitiativer Ethvert indsatsområde vil afføde initiativer. Nogle initiativer vil være oplagte at løse sammen, da de skaber værdi for alle kommuner. Det kunne f.eks. være kampagner, videndeling eller en livscyklusanalyse. Denne type initiativer vil derfor blive løst af fællesskabet med I/S Vestforbrænding som tovholder. Andre initiativer vil være kommunespecifikke f.eks. ændring af en affaldsordning eller implementering af sms-service for borgere og løses selvstændigt af kommunen. Gribskov Kommune arbejder kontinuerligt med planens indsatsområder bl.a. ved hvert 2. år at mødes med de øvrige oplandskommuner på en workshop for at evaluere, hvordan de gennemførte tiltag har levet op til planens mål. Samtidig planlægges nye tiltag for den kommende 2-årige periode, som kan gennemføres i fællesskab med de andre kommuner i oplandet. Der igangsættes minimum 2 fælles indsatsområder hvert år. Dette sikrer, at der konstant er fokus på de mest relevante problemstillinger, som kan løses i fællesskab i hele planperioden. Fælles for alle opgaver, både fælles og kommunespecifikke, er, at de kan bidrage med viden og erfaring, som kan være til stor nytte for de andre kommuner i oplandet. Derfor vil Gribskov Kommune benytte og aktivt bidrage til det fællesstyringsværktøj, som I/S Vestforbrænding driver for kommunerne, hvor alle relevante bidrag kan lægges til fælles deling. Tanken er, at når en kommune serverer ny viden for de andre kommuner via den fælles videnplatform, så kan den næste kommune trille bolden videre og på den måde slippe for at starte forfra. Dette sikrer, at der hele tiden er kog i gryden, og at ressourcerne bruges mest optimalt. Økonomi Til gennemførelse af de initiativer og opfyldelse af de mål, som Gribskov Kommune har beskrevet i denne plan, skal der naturligvis benyttes en bestemt mængde ressourcer i form af timer og økonomi. En række initiativer i planen løses i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i fællesskabet. Disse initiativer, som er relevante for flertallet af kommunerne i samarbejdet, finansieres solidarisk via I/S Vestforbrænding. Finansieringen sker dels via et gebyr pr. indbygger, som hver kommune indbetaler til I/S Vestforbrænding til sådanne tværgående udviklingsopgaver, og dels via en særlig pulje øremærket initiativer til nedbringelse af affaldsmængden til forbrænding gennem øget genanvendelse. For både de midler, der fremkommer via kommunens indbyggerafhængige betaling, og dem, der fremkommer via behandlingsgebyret, gælder, at det er eksisterende poster, der forventes 7

8 fastholdt på sit nuværende niveau. De initiativer, der løses i fællesskab, vil derfor ikke medføre øgede omkostninger for kommunen i planperioden. Kommunespecifikke indsatsområder og initiativer vil der blive søgt særskilt bevilling til af Byrådet, og der er således ikke på forhånd lagt budget for disse indsatsområder og initiativer. Dog er der afsat penge til indsatsområderne til udvikling af bæredygtig genbrugsstation og øget indsamling af emballageaffald, som finansieres via et mellemværende mellem affaldskontoen og kommunen. 8

9 Oversigt over tidsplan for de 16 indsatsområder sætninger Indsatsområder Estimeret tidsplan sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet sætning 2 Problemstofferne ud af affaldet sætning 3 Kommunikation der skaber handling 1) Øget indsamling af emballageaffald ) Bedre sortering af byggeaffald ) Bedre udnyttelse af bioaffald ) Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet 5) Indsamling af haveaffald og storskrald ved borgerne 6) Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på øget genanvendelse ) Mere direkte genbrug ) Forebygge dannelse af affald ) Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald 10) Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier ) Fokus på medicinrester ) Farligt affald bedre indsamlingsordninger 13) Metoder til en mere målrettet formidling 14) Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring 15) Flere og bedre selvbetjeningsløsninger 16) Information til og dialog med den digitale bruger Løbende

10 sætninger I det følgende vil Gribskov Kommunes 3 målsætninger blive præsenteret sammen med en handlingsplan for hvilke konkrete initiativer, der planlægges at igangsættes for at nå disse mål. sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet I Gribskov Kommune vil vi gerne, at der sorteres mere, idet der stadigvæk er mange værdier at hente i vores affald. Vi skal fokusere på Affaldshierarkiet og sikre, at affaldet føres op i værdikæden. Mange af de ressourcer, som bruges til at producere alt fra fødevarer til mobiltelefoner, er stille og roligt ved at slippe op. Det gælder f.eks. grundstoffer som fosfor og aluminium, som netop findes i det affald, vi hver dag smider væk. Når der skal udvindes nye råstoffer ved f.eks. minedrift, medfører det en stor miljøbelastning, som påvirker både energiforbruget og CO2- udledningen. Ved at øge genanvendelsen af ressourcerne i affaldet kan denne miljøbelastning reduceres væsentligt. Gribskov Kommune skabte i tons affald. Som en del af I/S Vestforbrændings opland bidrager vi til en forbrænding af ca tons affald hvert år. En undersøgelse har vist, at der er potentiale for at hive tons affald ud af ovnen og i stedet sende det til genanvendelse. Ca. 1/3 af dette er organisk husholdningsaffald også kaldet bioaffald. Den resterende mængde er hovedsageligt emballageaffald som f.eks. plast, glas og metal. Gribskov Kommune vil bidrage aktivt til, at Danmark når de nationale mål, som er udstukket via Affaldsdirektivet. Løsningen findes i bedre sortering og mere direkte genbrug. Vi skal genfinde vores ressourcer i affald, og vi skal undgå at affaldet opstår ved at bruge vores ting længere og give dem videre, når vi er færdige med dem. På den måde kan vi bevare de knappe ressourcer i fremtiden spare energi og udlede mindre CO2 begrænse forureningen fra udvinding af råstoffer og produktion af nye varer begrænse udledningen af forurenende stoffer fra affaldsforbrænding, deponering og anden form for behandling af affald. Vores opgave som kommune er at gøre det nemt for borgere og virksomheder at sortere deres affald samtidig med, at vi sikrer effektive og sammenhængende affalds- og genanvendelsesordninger. Hvad vil vi? Gribskov Kommune vil: I perioden øge mængden af affald til genanvendelse fra husholdningerne Allerede i 2019 som minimum opfylde direktivets krav om 50 % genanvendelse af dagrenovation ved at øge indsamlingen af emballageaffald fra husholdninger som minimum fastholde vores nuværende genanvendelsesandel på de andre affaldstyper På de efterfølgende sider kan man finde vores udvalgte indsatsområder under målsætning 1. 10

11 1) Øget indsamling af emballageaffald sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet gruppe Vi vil øge indsamlingen af papir, pap, plast, metal og glas (emballageaffald) fra husholdninger. Emballageaffald i forskellige afskygninger udgør en stadig større del af husholdningernes affald. Vi skal øge indsamlingen af emballageaffald, fordi mere genanvendelse giver mindre belastning af miljøet og mindre spild af ressourcer. På nogle områder går det godt, mens vi indsamler mindst brugt plast-emballage pr. indbygger til genanvendelse, og det vil vi gøre noget ved. Gribskov Kommune indsamler så meget emballageaffald fra husholdninger: Papir: ton Plast: 35 ton Metal: ton Glas: 539 ton Forventede mængder i 2018 af følgende mængder emballageaffald i Gribskov Kommunes husholdninger: Papir: ton Plast: 47 ton Metal: ton Glas: 610 ton På baggrund af undersøgelser af potentialet forventes disse mængder at være markant større, hvis der indføres indsamlingsordninger ved husstande. F.eks. viser en undersøgelse af indholdet i restaffald i Gribskov Kommune, at der er ca 30 % genanvendeligt emballageaffald i restaffaldet, der kan frasorteres og genanvendes. Der er således store mængder genanvendeligt emballageaffald at indhente, hvis en husstandsindsamling indføres. Husholdninger et er: At øge de indsamlede mængder i forhold til de forventede mængder i Hvornår? Indsatsen koncentreres primært omkring år Undersøge muligheder for at afsætte blandede tørre fraktioner til modtageanlæg 2. Undersøge mulighederne for den mest optimale indsamlingsordning for etageboliger, tæt/lav bebyggelse, sommerhuse og turister 3. På baggrund af undersøgelser implementere ordning(er) for indsamling af emballageaffald ved husstande 11

12 2) Bedre sortering af byggeaffald sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet gruppe Vi vil forbedre sorteringen af byggeaffald fra virksomheder i Gribskov Kommune, således at farligt affald og problematiske stoffer fjernes inden nedrivning eller renovering. Det vil give meget bedre muligheder for en øget genanvendelse af affaldet. Byggeaffald udgør omkring 35 % af den samlede affaldsmængde og der genanvendes 88 % af bygge- og anlægsaffaldet fra Gribskov Kommune. Men selvom størstedelen af denne affaldstype i dag genanvendes, er der potentiale for at genanvende eller genbruge endnu mere. En udfordring er, at afsætningen af nedknuste byggematerialer til genanvendelse vanskeliggøres af frygten for, at materialerne indeholder farlige stoffer. En anden udfordring er, at det med de gældende regler er vanskeligt for kommunen at identificere bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter på forhånd. Virksomheder et er: At øge mængden af genanvendelse af byggeaffald At flere farlige og problematiske stoffer kommer ud af byggeaffaldet Hvornår? Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. I samarbejde med bygherre: Udvikling af koncept for samarbejde mellem byggesagsbehandlere og affaldsmedarbejdere i kommunen 2. Udvikling af koncept for undervisning, vejledning og rådgivning af bygherre 3. Idéudviklingsproces: Hvordan identificerer man bedst problematiske stoffer i bygningsmassen? 4. Udvikling af informationsmateriale: Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads 12

13 3) Bedre udnyttelse af bioaffald sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet gruppe Vi vil øge genanvendelsen af borgernes bioaffald i Gribskov Kommune. På den måde vil vi udnytte både næringsstofferne og energien i bioaffaldet bedre. Især fosforen i bioaffaldet er et uundværligt grundstof, som kommunen ønsker håndteret med omtanke og ført tilbage i det organiske kredsløb. Undersøgelser af bio- og restaffald i Gribskov Kommune viser, at der i restaffaldet er gemt ca 20 % bioaffald. Undersøgelser viser også, at renheden af bioaffaldet ligger mellem % alt efter boligtype og geografisk område. Knap halvdelen af dagrenovationen fra husholdninger består af bioaffald. Bioaffaldet indeholder vigtige næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt bør bringes tilbage i kredsløbet igen. Desuden kan energiindholdet i affaldet udvindes mere effektivt end ved forbrænding. Husholdninger et er: At øge mængden af indsamlet bioaffald i forhold til tidligere år At øge renheden af bioaffaldet og holde den på minimum 85 % Hvornår? Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Forundersøgelse: Muligheder og barrierer for øget indsamling af bioaffaldet 2. Kortlægning af optimal indsamling og behandling af bioaffaldet 3. Informationskampagne om biosortering 4. Årlig undersøgelse af renheden af bioaffald, evt. fordelt geografisk i kommunen eller på husstandstype og/eller materieltype 5. Undersøgelse af optimal posetype, omkostninger mv. 13

14 4) Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrot sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet gruppe Vi vil øge udnyttelsen af sjældne og vanskeligt tilgængelige metaller fra elektriske og elektroniske produkter. I de fleste elektriske og elektroniske produkter indgår en lang række af metaller, som findes i meget sparsomme mængder i naturen, og som kræver mange ressourcer at udvinde. Efterhånden bliver det vanskeligere at få fat i disse metaller i form af nye råstoffer, og samtidig er minedrift og udvinding af metaller nogle af de aktiviteter, der forurener og belaster miljøet allermest. Samtidig stiller nye EU-regler skrappere krav om indsamling af elskrot: 65 % af de markedsførte mængder senest i Husholdninger et er at øge indsamlingen af småt elektronik. Hvornår? Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre: 1. Brugerundersøgelse: Hvorfor smider folk småt elektronik og elektrisk affald i skraldespanden? 2. Fastlægge hvilke metaller/grundstoffer, der skal prioriteres, samt hvor de findes hyppigst/lettest tilgængeligt i affaldet 3. Udarbejde og gennemføre informationsindsats om indsamlingsordning for husstandene 14

15 Kommunespecifikt indsatsområde Indsatsområde 5) Indsamling af haveaffald og storskrald ved borgerne gruppe Hvornår? sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet Vi vil på baggrund af forsøgsordning og øvrigt erfaringsmateriale afklare, hvorvidt der skal implementeres en ordning for indsamling af haveaffald og storskrald ved husstande i Gribskov Kommune. Der er udtrykt ønsker fra borgeres og Affaldsgruppens side om, at der indføres en ordning for indsamling af haveaffald og storskrald ved husstandene. Samtidig er det en oplagt mulighed for at indsamle mere affald ved husstandene. Husholdninger et er at øge servicen for borgerne. Indsatsen koncentreres primært omkring Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Planlægger forsøg med indsamling af haveaffald og storskrald ved husstande 2. Eventuelt implementere ordning for indsamling af haveaffald og storskrald ved husstande 15

16 6) Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på øget genanvendelse gruppe Hvornår? sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet Vi vil udvikle Gribskov Kommunes genbrugsstationer, så de får en grønnere profil. Genbrugsstationerne i Gribskov Kommune bliver årligt besøgt af omkring borgere og virksomheder. Der bliver på pladsen årligt håndteret tons affald. Genbrugsstationerne er derfor et meget vigtigt omdrejningspunkt for, at affald bliver omdannet til ressourcer. Denne aktivitet skal optimeres og synliggøres, bl.a. ved at se på mulighederne for energibesparende tiltag indenfor grøn teknologi, direkte genbrug og bedre udsortering af særligt vigtige affaldstyper. Husholdninger og virksomheder et er: At opnå en synlig grøn profil ved synlige grønne og energibesparende tiltag At opnå mere direkte genbrug At opnå bedre fyldningsgrad og derved nedsætte CO2-belastningen ved at nedbringe antallet af kørsler med affald Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Undersøge mulighederne for at iværksætte yderligere grønne tiltag og andre energibesparende tiltag på genbrugsstationerne 2. Undersøge om og hvordan kvaliteten i genanvendelsen af forskellige fraktioner kan øges 3. Fokus på fyldningsgrader 4. Etablere mere brugervenlige løsninger på genbrugsstationerne, indretning, skiltning mv. 16

17 7) Mere direkte genbrug gruppe Hvornår? sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet Vi vil øge antallet af ting, som bliver genbrugt direkte og til samme formål som det oprindelige. Det vil mindske affaldsmængderne og øge bevidstheden i befolkningen om behovet for at passe godt på jordens ressourcer. Hvis vi bliver bedre til at genbruge ting direkte, vil der blive produceret færre varer. Det betyder, at vi kan spare på fornybare og ikke-fornybare ressourcer, spare kemikalier og energi i fremstillingsprocessen samt undgå den miljøpåvirkning, vi får, når affaldet bliver behandlet. Husholdninger og virksomheder et er mere direkte genbrug målt på aktiviteter. Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Undersøge muligheder og eventuelt indgå samarbejde via I/S Vestforbrænding med genanvendelsesvirksomheder 2. På Højelt genbrugsstation indføre telt/bygning, hvor borgerne kan indlevere effekter, som en 3. part (foreninger el. lign.) står for videresalg af 17

18 8) Forebygge dannelsen af affald gruppe Hvornår? sætning 1 Ressourcerne skal ud af affaldet Vi vil forebygge dannelsen af affald, så vi spilder mindre, så vi sparer miljøet for udledning af CO2, og så vi undgår forurening af vores miljø. Der er store miljøgevinster forbundet med at undgå eller udskyde, at et produkt bliver til affald. På trods af det får affaldsforebyggelse ikke særlig megen opmærksomhed i vores hverdag. En række nationale tiltag skaber økonomisk incitament til at forebygge affaldsdannelse og øge genbruget. Men de interessenter, som kan udnytte tiltagene, er sjældent informeret om dem, og derfor får de kun en begrænset virkning. Derfor skal vi fremhæve de eksisterende muligheder for affaldsforebyggelse, der er hos husholdninger. Husholdninger et er at: At spare miljøet for forurening i forbindelse med produktion og affaldsbehandling At de interessenter, som har mulighed for at udnytte de nationale tiltag, får kendskab til deres muligheder At vise, at affaldsforebyggelses-tiltag på lokalt plan kan have en væsentlig effekt Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Udvikling og gennemførelse af oplysningskampagne om forskellige produkttypers reelle miljøbelastning og anvise alternativer 2. Gennemføre kampagnen: Reklamer nej tak 18

19 sætning 2 Problemstoffer skal ud af affaldet Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt og øge genanvendelsen, er det nødvendigt at sørge for, at de problematiske stoffer, som findes i de ting, vi forbruger og smider væk, håndteres forsvarligt. De problematiske stoffer, som findes i vores bygninger og i det hele taget i vores dagligdag, skal fjernes, inden vi genanvender eller brænder affaldet. Ved forbrænding af problemaffald sammen med andet affald, er der risiko for, at slaggen forurenes og senere kan forurene miljøet. Når de rene ressourcer i affaldet ikke er tilgængelige for produktion af nye varer, fordi de er forurenet af problematiske stoffer, og det ikke er muligt at genbruge affaldet, sker der både et ressourcemæssigt, miljømæssigt og økonomisk tab. Problemstofferne er typisk kendetegnet ved, at de enten udgør et problem for sundhed og miljø eller kan give arbejdsmiljøproblemer. Eksempler på problemaffald og sådanne stoffer kan være dagligdagsting som batterier, småt elektronik, PCB, medicinaffald og sparepærer. Når vi bliver bedre til at identificere og fjerne problemaffaldet, vil det; skåne miljøet ganske små mængder af problemstoffer belaster miljøet betydeligt gør det nemmere at genanvende ressourcerne i affaldet øge sundheden blandt mennesker De problematiske stoffer optræder generelt ikke i store mængder, men er netop kendetegnede ved at gøre stor skade selv i meget små mængder. Derfor kræver det en omfattende indsats at få udsorteret relativt begrænsede mængder af disse stoffer. Gribskov Kommune vil bidrage aktivt til at nå de nationale mål, der er udstukket under WEEEdirektivet, Elskrotbekendtgørelsen og Batteribekendtgørelsen. Hvad vil vi? Gribskov Kommune vil: øge frasorteringen af bly, PCB, klorparaffiner, asbest og andet problemaffald i byggeaffald øge frasorteringen af batterier, småt elektronik, sparepærer og andet problemaffald fra husholdningsaffald styrke videngrundlaget for bedre håndtering af problemaffald styrke videndeling og samarbejde mellem involverede aktører (kommunen, borgere, virksomheder og affaldsindsamlere) På de efterfølgende sider kan man finde udvalgte indsatsområder under målsætning 2. 19

20 9) Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald gruppe Hvornår sætning 2 Problemstoffer skal ud af affaldet Vi vil identificere og fjerne de problematiske stoffer, der er i bygge- og anlægsaffaldet for at forebygge negative effekter på miljø og sundhed. Byggeaffald, som indeholder f.eks. PCB, trykimprægneret træ, skjult asbest, blyholdig maling eller andre problemstoffer, kan ikke genanvendes og skal håndteres som farligt affald. Selvom det reelt kun er en meget lille mængde af byggeaffaldet, der faktisk indeholder problematiske stoffer, vil det være næsten umuligt at sikre genanvendelse af byggeaffaldet, hvis det knuses før eventuelle farlige stoffer er sorteret fra. Virksomheder et er at øge indsamlingen af farligt affald og andre problematiske stoffer fra byggebranchen. Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. I samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen: Hvilke barrierer er der for identificering og fjernelse af farligt affald og andre problematiske stoffer 2. Idégenerering: Nye procedurer for identificering og håndtering af farligt affald i bygge- og anlægsaffaldet 3. Udvikle forbedret information til bygherre/nedriver og håndværker om håndtering af problematiske stoffer på byggepladser 4. Bedre vejledning på genbrugsstationerne 5. Udvikling af koncept for tilsyn på byggepladser 20

21 10) Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier gruppe Hvornår? sætning 2 Ressourcerne skal ud af affaldet Vi vil reducere antallet af produkter under producentansvaret, som ender i restaffaldet især småt elektronik, batterier og sparepærer, som let kan være i dagrenovationen. En stor del af de kasserede produkter, der hører ind under producentansvars-ordningen, ryger i dag uden om genanvendelsesordningerne. F.eks. smider vi i Danmark årligt ca 160 tons husholdningsbatterier i restaffaldet. Både batterier, sparepærer og småt elektronik inderholder stoffer, som er skadelige for miljøet. Produkterne kan forurene jord og luft og umuliggøre genanvendelse af forbrændingsslagge. Husholdninger og virksomheder et er at øge indsamlingen af batterier og småt elektronik. Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følende: 1. Udvikling af koncept for rigtig håndtering af elektronik, sparepærer og batterier 2. Kampagne for rigtig håndtering af småt elektronik, sparepærer og batterier 3. Undersøge muligheden for og eventuelt indføre miljøbokse ved haveboliger og miljøskabe i boligforeninger, hvor sparepærer kan bortskaffes 21

22 11) Fokus på medicinrester gruppe Hvornår? sætning 2 Problemstoffer skal ud af affaldet Vi vil sørge for, at medicinrester ikke havner i vandmiljøet eller andre uønskede steder. Det vil vi opnå gennem at forbedre borgernes muligheder for og kendskab til at komme af med denne type affald. I det moderne samfund bruger vi mange lægemidler. Undersøgelser har vist, at rester af medicin kan spores i vandmiljøet og andre steder i naturen. Det kan være kritisk, idet f.eks. små mængder antibiotika kan medføre resistens hos nogle bakterier. Derfor bør disse typer affald indsamles effektivt i en speciel indsamlingsordning og destrueres forsvarligt. Husholdninger et er: At reducere indholdet af medicinrester i dagrenovationen fra husholdningerne At indføre og oplyse om indsamlingsordning for medicinaffald Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Afdækning af problemets omfang i Gribskov Kommune 2. Benchmarking med andre kommuners ordninger for medicinrester 3. Vurdering af borgernes muligheder for bortskaffelse af medicinrester og undersøge mulighederne for og eventuelt indføre miljøbokse ved haveboliger og miljøskabe i boligforeninger, hvori medicinaffald kan bortskaffes 4. Informationskampagne 22

23 12) Farligt affald bedre indsamlingsordninger gruppe Hvornår? sætning 2 Problemstoffer skal ud af affaldet Vi vil tilbyde velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald fra etageboliger, haveboliger og sommerhuse i kommunen, hvor der tages højde for service, økonomi og effektivitet. Vi vil også styrke informationsindsatsen på området. Farligt affald er til skade for natur og miljø og skal derfor indsamles effektivt og korrekt. Alle husstande genererer farligt affald af varierende mængde og type. I Gribskov Kommune indsamles årligt 473 tons farligt affald fra husholdninger. Husholdninger et er: At undersøge behov og muligheder for at etablere husstandsindsamling af farligt affald fra både etage-, haveboliger og sommerhuse At øge indsamlingen af farligt affald fra husstande i forhold til potentialet som i 2018 er på 596 ton Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger følgende: 1. At undersøge muligheden for og evt. indføre miljøbokse ved haveboliger og sommerhuse og miljøskabe i boligforeninger, hvori farligt affald kan bortskaffes 23

24 sætning 3 Kommunikation der skaber handling Viden er en forudsætning for, at vi som borgere og virksomheder kan træffe de rigtige valg og udføre de rigtige handlinger til gavn for miljøet. Men det er ikke nok at få viden stillet til rådighed. Viden skal kommunikeres på en måde og ad kanaler, så vi bliver i stand til at modtage den og handle på den. Gribskov Kommune vil øge fokus på inddragelse af brugerne i løsninger af konkrete udfordringer på affalds- og ressourceområdet. Vi har tradition for i Gribskov Kommune at inddrage borgerne, for vi mener, at vi når længst ved at bruge hinandens viden. Det betyder, at vi skal lære af hinanden og lytte til hinanden. Det er nemlig en grundlæggende forudsætning for, at vi som kommune kan spille vore roller effektivt, at vi kan sætte os i borgeres og virksomheders sted og forstå, hvordan vores indsats opleves i deres hverdag. Vi ønsker at anvende dialogbaserede metoder som feltarbejde, spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interview med brugerne af den simple grund, at det er brugerne, der er eksperter i deres eget liv også når det handler om ressourcer og affald. rettet kommunikation (f.eks. via digitale medier eller andre kommunikationskanaler) til udvalgte brugergrupper er et tiltag, som vi vil give stor fokus i den kommende planperiode. Vi ønsker også at styrke kommunikation og videndeling internt og i forhold til andre kommuner. Vi skal sikre, at vi hele tiden bygger ovenpå eksisterende viden og derved skaber innovative løsninger på affaldsområdet. Vi tror på, at synergi og fælles fodslag kan bane vejen for en større succesrate inden for vores mål. Pjecer, information på hjemmesiden, klistermærker på affaldsbeholdere, mv. vil fortsat være informationskanaler, som vi vil benytte til oplysning og vejledning om ordninger mv. på affaldsområdet og kan ikke alene erstattes af digitale informationskanaler - endnu. Hvad vil vi? Gribskov Kommune vil Øge inddragelse, involvering og motivation af brugerne i forbindelse med udvikling og brug af løsninger på affaldsområdet Øge den digitale dialog med brugerne Skabe et bedre grundlag for videndeling Sikre, at den rigtige viden er nem at få og enkel at handle på På de efterfølgende sider findes indsatsområder under målsætning 3. 24

25 13) Metoder til en mere målrettet formidling sætning 3 Kommunikation der skaber handling gruppe Vi vil genem en mere målrettet formidling motivere borgere til en bedre udnyttelse af vores ressourcer i Gribskov kommune. Derfor vil vi udvikle værktøjer til formidling, som tager udgangspunkt i ambassadørtanken og samtidig tager højde for de vidt forskellige målgrupper, som tilsammen udgør Gribskov Kommune. Det er ofte den personlig kontakt, der rykker os mennesker. Det er gennem den personlige kontakt, at vi har mulighed for at ændre folks vaner, f.eks. deres sorteringsvaner. Men hvordan har man personlig kontakt med borgere? Hvor mange mennesker kan én affaldsambassadør nå? Og hvordan ser målgrupper egentlig ud i dag? Er alder og boligform virkelig det vigtigste, de har til fælles? Husholdninger og virksomheder et er: At aflive myter At sprede budskabet: Affald er ressourcer At øge viden om det rigtige valg og derved motivationen til at gøre det Hvornår? Indsatsen koncentreres omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. gruppe-analyse: Hvad karakteriserer forskellige målgrupper på ressource- og affaldsområdet? Kan f.eks. undersøges vha. brugerundersøgelser 2. Konceptudvikling: Hvilke budskaber er vigtigst i de enkelte målgrupper? Hvordan formidles budskabet bedst i de enkelte målgrupper? 3. Affaldsambassadører: Hvordan kan et evt. ambassadørkorps på affald- og ressourceområdet organiseres? 25

26 14) Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring gruppe Hvornår sætning 3 Kommunikation der skaber handling Vi vil arbejde med udvikling af kommunens genbrugsstationer, så de bedre understøtter kommunikative funktioner som f.eks. dialog med borgere og virksomheder, undervisning af skolelever samt en generelt bedre vejledning og rådgivning. Genbrugsstationerne i Gribskov Kommune bliver årligt besøgt af omkring borgere og virksomheder, som afleverer affald på pladserne. Derudover besøger skoleklasser hvert år genbrugsstationerne, og genbrugsstationens folk besøger skoleklasser på skolerne. Det gør genbrugsstationerne til en af kommunens absolut mest besøgte faciliteter. Samtidig kan genbrugsstationerne give et unikt indblik i, hvordan affald bliver håndteret i virkeligheden og en mulighed for dialog med de mennesker, som hver dag arbejder med affaldet. Derfor er det et godt sted at gennemføre undervisningsforløb samt lære af og kommunikere med borgere og virksomheder. Husholdninger og virksomheder et er: At mindske fejlsorteringen At fremme dialogen med kommunens borgere og virksomheder At genbrugsstationerne årligt besøges af minimum 10 skoleklasser At genbrugsstationernes folk minimum besøger 5 klasser om året Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Forbedre vilkårene for skolebesøg på genbrugsstationerne 2. Undersøge mulighederne for at forbedre vejledning til borgere og virksomheder 3. Udvikle et koncept (skilte, computere, opslagstavle eller lign.) for dialog med genbrugsstationen som platform 26

27 15) Flere og bedre selvbetjeningsløsninger gruppe Hvornår? sætning 3 Kommunikation der skaber handlinger Vi vil som en del af den nationale og kommunale digitaliseringsplan øge borgernes og virksomhedernes mulighed for at kunne benytte sig af Gribskov Kommunes service, når de har tid, mulighed og behov. Nemmere adgang til services skal skabe øget tilfredshed og øge brugen af kommunens selvbetjeningsløsninger. Selvbetjeningsløsninger kan spare tid og gøre det nemmere for brugere af kommunes service samt for kommunen selv. En sådan tidsbesparelse opleves som en bedre service og kan samtidig potentielt frigive ressourcer i kommunen. Husholdninger og virksomheder et er: Lettere adgang til kommunens services for borgere, virksomheder og institutioner Øget brug af kommunens allerede eksisterende selvbetjeningsløsninger Effektivisering af sagsbehandlingstid på udvalgte områder Øget tilfredshed med kommunes selvbetjeningsløsninger Indsatsen vil ske løbende og i takt med at ordninger indføres, hvor selvbetjeningsløsninger er oplagte samt som led i implementeringen af selvbetjeningsløsninger under Den digitale borger. Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Undersøge muligheder og barrierer i forbindelse med selvbetjeningsløsninger og undersøge hvordan disse kan se ud samt i hvilke situationer ifm. kontakten til kommunen, brugerne med fordel kunne gøre brug af selvbetjeningsløsninger 2. Optimere allerede eksisterende selvbetjeningsløsninger 27

28 16) Information til og dialog med den digitale borger gruppe Hvornår? sætning 3 Kommunikation der skaber handlinger Vi vil udnytte de potentialer, der ligger i de digitale kommunikationsmedier såsom sociale medier, sms, internetblogs, Skype, applikationer mm. i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune ønsker, at information og service skal være tilgængelig, når brugeren står i situationen, og når der er behov. Over halvdelen af den danske befolkning i aldersgruppen år benytter sig af Facebook, 33 % af alle hjem er i besiddelse af en smartphone, og 78 % af alle hjem har en bærbar pc. Gribskov Kommune mener derfor, at en mere bevidst kommunikation gennem digitale medier kan være med til at højne kommunens serviceniveau for den store digitale brugergruppe. Husholdninger og virksomheder et er at kvalificere informationsindsatsen og øge serviceniveauet via øget brug af digitale medier, bl.a. som et led i Den digitale borger. Indsatsen koncentreres primært omkring år Vi planlægger at gennemføre følgende: 1. Brugerundersøgelse: Hvem er de digitale brugere på ressource- og affaldsområdet? 2. Undersøgelse af muligheder og barrierer i forhold til digitale medieplatforme på ressource- og affaldsområdet 3. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag: Hvilke digitale medier bør Gribskov Kommune udnytte bedre på ressourceog affaldsområdet? 28

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan

affald = ressourcer // affalds plan 1 2 Forord I Ballerup Kommune har vi fokus på, at miljøbeskyttelse er en fælles sag for alle i kommunen, både borgere, virksomheder og kommunen selv. Affald og energi er områder, hvor vi alle kan bidrage

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

i de næste 12 år, men med særlig fokus på de første 6 år.

i de næste 12 år, men med særlig fokus på de første 6 år. 2 FORORD Denne affaldsplan indeholder rammerne for Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplanlægning for 2013-2024. I bund og grund består affald af ressourcer, som vi skal sikre bliver genanvendt og nyttiggjort

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT 2 FORORD I Herlev Kommune ønsker vi at tage vores del af ansvaret for miljøet. Affald er sammen med energi og vand et område, hvor alle kan være med til at gøre en forskel hver dag. Og interessen og lysten

Læs mere

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. T F

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.  T F Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD I Albertslund Kommune går vi forrest for miljøet. Affald er sammen

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

affaldsplan Affald = ressourcer Natur og udvikling

affaldsplan Affald = ressourcer Natur og udvikling affaldsplan 2013 2024 Affald = ressourcer Natur og udvikling 2 FORORD I Halsnæs er vi stolte og glade for vores storslåede natur med hav, fjorden, skove, søer, kanaler og strande, som gør Halsnæs til et

Læs mere

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige 2014 2024 2 FORORD Gentofte Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling på affaldsområdet. Vi ser det som et fælles ansvar for hele kommunen, at vi er med til at bevare de værdifulde ressourcer, som findes

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere