Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer"

Transkript

1 November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Grundlag og repræsentativitet Resultatet af beskæftigelsesundersøgelsen Joboplysninger Hovedarbejdsområde Typiske stillingsbetegnelser Brancher Uddannelsen og jobbet Månedsløn Geografisk beliggenhed Virksomhedsstørrelse Hvordan job? Heltidsvidereuddannelse Valg af uddannelse Andet Ledige Demografiske data Alder Køn Det videre forløb Bilag 1: Skolernes svarprocenter

3 1. Indledning Nærværende rapport er en beskæftigelsesundersøgelse af årgang pr. 1. august 2008 dvs. godt et år efter deres dimission som markedsføringsøkonomer eller Market Economists. Rapporten er en opfølgning på den tidligere beskæftigelsesundersøgelse for denne årgang, som blev gennemført pr. 1. januar Der vil, hvor det er skønnet relevant, blive lavet sammenligninger med de tidligere udarbejdede beskæftigelsesundersøgelser for markedsføringsøkonomer. 2. Grundlag og repræsentativitet Undersøgelsen af beskæftigelsessituationen for dimittender fra juni 2007 er i lighed med tidligere beskæftigelsesundersøgelser gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der er medio august 2008 udsendt brev eller til dimittenderne, hvori der har været et link til spørgeskemaet. Andelen af dimittender med var 45%. Det har været op til skolerne, om de selv har ønsket at stå for udsendelsen af brevene, eller lade Århus Købmandsskole stå for udsendelsen. Udsendelsen af er foregået fra Århus Købmandsskole. Svarfristen for undersøgelsen var den 27. august, således dimittenderne havde 2 uger til at udfylde spørgeskemaet. To dage inden afslutningen af dataindsamlingen, blev der udsendt en reminder til dimittenderne med . Inden opfølgningen er der stor forskel på svarprocenten afhængig af om dimittenderne havde modtaget spørgeskemaet via eller brev. Svarprocenten for var 59%, mens svarprocenten for breve var 24% 1, hvormed der ses, at der er meget stor forskel i opfølgningsarbejdet afhængig af hvilken udsendelsesmetode, der er valgt. Derfor kan det kun opfordres til at udsende pr. , hvis det er muligt. Efter svarfristen for dimittenderne blev der udsendt en liste til skolerne over de dimittender, der endnu ikke havde svaret, således skolerne decentralt kunne forfølge målet om at nå en besvarelsesprocent på minimum 70. Skolerne havde tre uger til at følge op på de dimittender, der endnu ikke havde svaret, og der har været givet ekstra tid til enkelte skoler, der ikke havde formået at nå målet. Én skole kunne ikke opfylde HFIs besvarelseskrav og dimittenderne fra den pågældende skole Erhvervsakademi MidtVest Thisted er således udeladt af undersøgelsen 2. Svarprocenten fra de medtagne skoler blev på 76,6%, jf. tabel 1 (side 3). 1 I disse tal indgår Niels Brock ikke, idet de ikke er med i den fælles dataindsamling. 2 Alle skolernes svarprocenter fremgår af bilag 1. 2

4 Tabel 1. Beskæftigelsesundersøgelsens population og svarprocent Antal dimittender 731 Antal besvarelser 560 Svarprocent 76,6 Den forholdsvise høje svarprocent skal ses i lyset af HFIs udmeldte krav til skolernes respektive svarprocenter, hvorfor der gøres en stor indsats ude på skolerne for at komme op på en svarprocent over 70. Ved at udelade resultaterne fra Erhvervsakademi MidtVest Thisted, der ikke opnåede en svarprocent på over 70, giver det anledning til at overveje, om det har betydning for besvarelserne. Idet det overnævnte Erhvervsakademi kun har en meget lille andel dimittender, har det ingen indflydelse på det overordnet resultat. Undersøgelsens besvarelsesprocent på 76,6 giver også anledning til overvejelser om besvarelsernes repræsentativitet for årgangen som helhed. Det kunne frygtes, at der blandt de 23,4%, der ikke har besvaret spørgeskemaet, var en overvægt af ledige, som ikke har villet deltage, selv om alle dimittender er blevet garanteret anonymitet. De løbende indgående data har imidlertid ikke kunne underbygge en sådan frygt. Et manglende svar skyldes oftest, at det ikke har været muligt at få fat på dimittenden enten pga. forkert adresse/telefonnummer eller, at dimittenden ikke kunne træffes. Samlet set er der derfor god grund til at antage, at undersøgelsen kan vurderes til at være repræsentativ for årgangens dimittender. 3

5 3. Resultatet af beskæftigelsesundersøgelsen I spørgeskemaet blev dimittenderne bedt om at redegøre for deres hovedbeskæftigelse pr. 1. august I tabel 2 er svarenes fordeling på de fire svarkategorier vist. Tabel 2. Dimittendernes beskæftigelsessituation pr. 1. august 2008 i procent og i faktiske tal (i parentes) Hovedbeskæftigelse pct.-andel Job 64,5 (361) Heltidsvidereuddannelse 22 (123) Andet (egen virksomhed, barsel, rejser etc.) 5,2 (29) Ledig 8,4 (47) I alt 100 (560) Som det fremgår af tabel 2, er 64,5% af dimittenderne i arbejde pr. 1. august % er i gang med en heltidsvidereuddannelse, mens 5,2% er beskæftiget med andre aktiviteter. 8,4% af dimittenderne er ledige på undersøgelsestidspunktet. I tabel 3 er årgang sammenlignet med årgangene og , hvad angår beskæftigelsessituationen på samme undersøgelsestidspunkt, dvs. et år efter deres dimission. Tabel 3. Beskæftigelsessituationen et år efter færdiggørelsen af uddannelsen for årgangene , og i procent Hovedbeskæftigelse Årgang Årgang Årgang Job 64,5 67,1 62,8 Heltidsvidereuddannelse 22 23,1 26,3 Andet (Barsel, rejser etc.) 5,2 3,0 4,3 Ledig 8,4 6,8 6,7 I alt samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 3. Som det fremgår af tabel 3, er antallet af dimittender i beskæftigelse faldet fra 67,1% til 64,5%, når der sammenlignes med undersøgelsen for et år siden. Hovedårsagen til dette fald er desværre, at der er blevet flere ledige markedsføringsøkonomer. På arbejdsmarkedet har der været meget fokus på, at vi har haft en meget lav ledighed, hvorfor det kan undrer, at det ikke er slået igennem for markedsføringsøkonomerne. 4

6 I tabel 4 er dimittendernes beskæftigelsessituation specificeret ud på de respektive skoler. Som det fremgår af tabellen, kan der konstateres forskelle skolerne imellem for alle kategorierne. De procentvise forskelle skal sandsynligvis ikke overfortolkes, idet en væsentlig del af forskellene kan henføres til, at skolerne har et forskelligt antal dimittender. Derved bliver skoler med få dimittender statistisk set mere følsomme end skoler med mange dimittender, idet få besvarelser giver større procentuelle udsving. Tabel 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation fordelt på skoler i procent og i faktiske tal (i parentes) Skole Job Heltids- Andet Ledig Videreuddannelse Århus Erhvervsakademi 69,2% (83) 16,7% (20) 8,3% (10) 5,8% (7) Erhvervsakademi Vest 70,4% (19) 14,8% (4) 3,7% (1) 11,1% (3) The International Business Academy 67,1% (51) 19,7% (15) 7,9% (6) 5,3% (4) Erhvervsakademiet Købehavn Nord 49,1% (27) 34,5% (19) 5,5% (3) 10,9% (6) Niels Brock 49,3% (35) 38,0% (27) 0% (0) 12,7% (9) Erhvervsakademi Roskilde 56,0% (14) 28,0% (7) 12,0% (3) 4,0% (1) TietgenSkolen 76,1% (54) 11,3% (8) 2,8% (2) 9,9% (7) Erhvervsakademiet Minerva 57,9% (11) 21,1% (4) 5,3% (1) 15,8% (3) Erhvervsakademi Midtjylland 77,3% (17) 9,1% (2) 4,5% (1) 9,1% (2) Vitus Bering - Danmark 75,0% (15) 20,0% (4) 0% (0) 5,0% (1) NOEA 62,5% (15) 33,3% (8) 0% (0) 4,2% (1) Erhvervsakademiet Svendborg Handelsskole 61,1% (11) 22,2% (4) 5,6% (1) 11,1% (2) Erhvervsakademi Viborg 75,0% (9) 8,3% (1) 8,3% (1) 8,3% (1) Skolerne i alt 64,5% (361) 22% (123) 5,2% (29) 8,4% (47) 5

7 3.1 Joboplysninger I dette afsnit vil dimittendernes specifikke joboplysninger blive belyst, hvad angår hovedarbejdsområde, typiske stillingsbetegnelser, brancher, anvendes uddannelsen i jobbet, løn, geografisk beliggenhed, virksomhedsstørrelse samt på hvilken måde, jobbet er opnået Hovedarbejdsområde Dimittenderne er blevet bedt om at angive deres hovedarbejdsområde i jobbet. Af tabel 5 fremgår svarfordelingen, hvor det fremgår, at 37,7% angiver salg som hovedarbejdsområde i jobbet og 17,7% angiver markedsføring. Disse to områder udgør således 55,4%, hvilket må siges at stemme godt overens med uddannelsens formål. Derudover angiver 9,4% at være beskæftiget med logistik/indkøb og 8% angiver administration. 3,3% angiver økonomi og 3,3% angiver ledelse som hovedarbejdsområde. Den resterende gruppe, som har angivet at have andet som hovedarbejdsområde udgør 20,5%. Denne gruppe dækker over dimittender, som arbejder sideløbende med flere af de angivne arbejdsområder og dimittender, som har fundet job indenfor fagområder uden direkte relation til markedsføringsøkonomuddannelsen. Tabel 5. Hovedarbejdsområder i jobbet i procent Områder Årgang Årgang Årgang Salg 37,7 42,9 38,7 Markedsføring 17,7 12,6 17,8 Logistik/indkøb 9,4 10,9 11,5 Administration 8,0 8,9 7,5 Økonomi 3,3 5,7 4,0 Ledelse 3,3 2,4 4,3 Andet 20,5 16,6 16,2 I alt samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 5. Sammenlignes svarfordelingen med de to forrige årgange, er der ikke sket de store ændringer. Der er en lille ændring i antallet af dimittender, der har salg og markedsføring som hovedarbejdsområde. Men ses der samlet på salg og markedsføring, er der ikke nogen ændring Typiske stillingsbetegnelser Som det fremgik af tabel 5 er i alt 55,4% af dimittenderne beskæftiget med salg og markedsføring. Salgsassistent, salgskonsulent, salgstrainee, sælger og account manager er typiske stillingsbetegnelser indenfor salgsområdet. Indenfor markedsføringsområdet angives marketingsassistent, marketingkoordinator samt salg og marketingkonsulent, som de oftest anførte stillingsbetegnelser. De dimittender, der er beskæftiget indenfor logistik/indkøb er typisk indkøber eller indkøbsassistent. 6

8 Brancher I tabel 6 er beskæftigelsen fordelt på brancher, hvor det fremgår, at dimittendernes ansættelse fordelt på brancher er kendetegnet af en stor spredning, hvilket også har været tilfældet i de tidligere udarbejdet beskæftigelsesundersøgelser. Den største gruppe kan henføres til handel, shipping m.m., hvor 26% er beskæftiget. Herefter følger brancherne industri/ fremstillingsvirksomhed (13%) og reklame, marketing og medier (13%). 25,8% af dimittenderne har angivet anden branche. Denne anden branche dækker over mange forskellig brancher eksempelvis udannelse, bil-, konsulent,- eller ejendomsmægler branchen. Tabel 6. Beskæftigelsen fordelt på brancher i procent Branche Årgang Årgang Årgang Handel, shipping m.m. 26,0 34,0 31,2 Industri/fremstillingsvirksomhed 13,0 14,2 13,8 Reklame, marketing og medier 13,0 9,3 14,6 IT og tele 9,1 8,1 7,9 Finans, bank, forsikring, realkredit 6,1 8,1 5,5 Hotel, restaurant, turisme og rejse 5,0 4,9 4,0 Offentlig administration 1,9 2,4 0,4 Andet 25, ,5 I alt , Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 6 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel Uddannelsen og jobbet Dimittenderne er blevet spurgt om, hvorvidt uddannelsen anvendes i forbindelse med jobbet. I tabel 7 vises resultatet. Tabel 7. Anvendes uddannelsen i forbindelse med jobbet? Svarmuligheder pct.-andel Ja 70,8 Nej 29,2 I alt 100 Som det ses af ovenstående tabel, angiver hele 70,8% af dimittenderne, at deres uddannelsesbaggrund som markedsføringsøkonom anvendes direkte i jobbet, mens de resterende 29,2% ikke mener at anvende uddannelsen i deres job. Markedsføringsøkonom uddannelsen er en generalistuddannelse, der giver dimittenderne en række kompetencer, der ofte bidrager til indirekte løsninger af opgaver. Derfor kan det være svært for dimittenderne at vurdere, om uddannelsen anvendes i forbindelse med jobbet. 7

9 Månedsløn Dimittenderne er blevet spurgt om deres månedsløn (incl. evt. pension), hvilket vises i tabel 8. 41,1% af dimittenderne får en månedsløn, der ligger mellem kr. En fjerdedel af dimittenderne får en månedsløn mellem kr. En femtedel af dimittenderne få en månedsløn på over Generelt må det konkluderes, at der ikke er de store udsving i lønniveauet, når der sammenlignes med de forrige undersøgelser. Det kunne dog tyde på, at markedsføringsøkonomerne får en højere løn sammenlignet med undersøgelsen for to år siden. Det er svært for mange virksomheder, at få den fornødne arbejdskraft, hvorfor det kan tyde på, at virksomhederne vælger at giver dimittenderne en højere løn for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Tabel 8. Månedsløn incl. evt. pension Månedsløn incl. evt. pension Årgang Årgang Årgang Under ,9 9,3 9, ,3 13,3 19, ,1 43,7 47, ,2 20,1 17,1 Over ,5 13,4 7,1 I alt ,8 100, Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 8 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel Geografisk beliggenhed I tabel 9 er arbejdsstedets geografiske beliggenhed vist, hvor det ses, at kun en meget lille del af dimittenderne, er ansat i udlandet. Således angiver 96,4% at deres arbejdsplads er geografisk hjemmehørende i Danmark, mens 3,7% angiver det øvrige Europa eller verden som hjemsted for arbejdspladsen, hvilket må konkluderes at være en meget begrænset andel af dimittenderne, Tabel 9. Den geografiske fordeling af arbejdspladser i procent Område pct.- andel Danmark 96,4 Øvrige Europa 3,1 Øvrige verden 0,6 I alt 100 8

10 Virksomhedsstørrelse I tabel 10 er vist den procentvise fordeling af ansatte i virksomheder, hvor dimittenderne har fået job. Af tabellen fremgår det, at dimittenderne opnår ansættelse i et bredt spektrum af virksomhedsstørrelser målt på antallet af ansatte. Tabel 10. Ansættelsesvirksomheder fordelt på antal ansatte i procent Antal ansatte Årgang Årgang Årgang ,7 9,7 12, ,2 10,5 11, , , ,6 17, ,7 18,2 21, ,4 13,8 9,5 I alt , Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 10 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel Hvordan job? Fordelingen af dimittender, med hensyn til hvordan de har fundet deres job, fremgår af tabel 11. Tabel 11. Fordeling af, hvordan dimittenderne har fundet deres job i procent Svarmuligheder Årgang Årgang Årgang Via jobdatabase Via Netværk 24,4 23,3 22,3-23,7 - Uopfordret ansøgning Via avisannonce Via praktikophold 9,4 8,9 7,2 10,5 12,6 10,9 11,9 11,5 11,9 Via hovedprojekt 4,7 4,9 3,6 Via vikarbureau 3,9 4,0 2,0 Via firmahjemmesider 3,6 3,2 1,6 Via arbejdsformidlingen 0 0,4 2,0 Andet 14,4 31,2 32 I alt , Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 11 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel 11. Af tabel 11 fremgår det, at der er stor spredning i, hvordan dimittenderne har fundet deres job. Der er lavet en lille ændring i spørgeskemaet denne gang, idet kategorien via netværk er tilføjet. 24,4% angiver via jobdatabase og 23,3% angiver via netværk. I tidligere undersøgelser kunne dimittenderne via andet tilkendegive, hvis de havde fundet jobbet via netværk. Det ses også tydeligt, at denne andel er faldet. 9

11 3.2 Heltidsvidereuddannelse I dette afsnit vil der blive set nærmere på de 22% af dimittenderne, der har angivet, at de er gået i gang med en heltidsvidereuddannelse Valg af uddannelse I tabel 12 er fordelingen på uddannelsesretning vist, hvoraf det fremgår, at den foretrukne videreuddannelsesmulighed for markedsføringsøkonomer er HA, som angives af 36,6%. En femtedel af dimittenderne har valgt at læse HA Int, hvilket har været stigende de sidste år. Bachelor i udlandet er faldet fra 7,1% til 4,9%. 32,5% af dimittenderne har angivet en anden uddannelse, hvilket dækker over mange forskellige uddannelser så som samfundsvidenskab, medievidenskab, finansøkonom og folkeskolelærer. Tabel 12. Fordelingen af dimittender på heltidsvidereuddannelser i procent Uddannelse Årgang Årgang Årgang HA 36, ,5 HA int 19,5 11,8 4,6 Bachelor i udlandet 4,9 7,1 3,1 Sprøk 6,5 0 0 Andet 32,5 41,2 40,8 I alt ,1 100, Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 12 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel Andet 5,2% af dimittenderne har angivet at være beskæftiget med Andet. Denne kategori omfatter således al anden erhvervsmæssig aktivitet end job, heltidsvidereuddannelse og ledighed. Andet dækker over forskellige aktiviteter såsom egen virksomhed, barselsorlov, militærtjeneste, udlandsrejse samt sygdom Ledige Som det fremgik af tabel 2 var ledigheden pr. 1. august 2008 blandt dimittenderne 8,4%, hvor ledigheden på samme tidspunkt ved sidste års undersøgelsen var 6,8%, hvilket er en stigning i ledigheden på knap 25%. Denne andel af ledige blev spurgt om, de havde planlagt at starte på en heltidsvidereuddannelse i september 2008 eller havde en aftale om job i september Resultatet vises i tabel

12 Tabel 13. Andel af ledige, som har planlagt at starte heltidsvidereuddannelse eller har aftale om job i procent Uddannelse/job Årgang Årgang Årgang Har planlagt videreuddannelse 12,8 4,0 7,7 Har aftale om job Nej, ingen af delene 12,8 74,4 24,0 72,0 29,0 63,3 I alt , Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 13 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel 13. Af tabellen fremgår det, at 25,6% af de ledige dimittender har planlagt enten at starte på en heltidsvidereuddannelse pr. september 2008 eller har aftale om et job pr. september Denne andel var i august 2007 på 28,0% og hele 36,7% i Dette kan betyde, at der er større ledighed på vej i samfundet, og virksomhederne holder tilbage med at ansætte nyuddannede markedsføringsøkonomer Demografiske data Sluttelig er dimittenders alder og køn blevet undersøgt Alder Tabel 14 viser en fordeling af dimittendernes alder. Som det ses af nedenstående tabel er den største andel af dimittenderne 25 år eller derunder (66,5%). Denne andel har de sidste tre undersøgelser været stigende, hvilket rent faktisk betyder, at årgangen er blevet yngre, når de er færdiguddannet som markedsføringsøkonom. Tabel 14. Dimittendernes aldersfordeling i procent og antal Alder Årgang Årgang Årgang år eller derunder 30,5 19,9 17,1 24 år 19, ,9 25 år 16,5 15,8 17,7 26 år 10 10,7 14,0 27 år 8,8 7,9 8,9 28 år 4,1 6 6,9 29 år eller derover 10,6 15,6 15,4 I alt ,9 100, Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2007, tabel 14 samt Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer årgang pr. 1. august 2006, tabel

13 Køn I tabel 15 vises fordelingen af kvinder og mænd. Der er lidt flere mænd end kvinder med i undersøgelsen. Om det skyldes, at der er flere dimitterede mænd end kvinder, kan dog ikke konkluderes. Tabel 15. Dimittendernes køn i procent og antal Køn Årgang Kvinde 48,6 Mand 51,4 I alt 100 Tabel 16 viser dimittendernes køn i procent fordelt på beskæftigelsessituationen. Tallene viser, at der ikke er forskel på beskæftigelsessituationen afhængig af, om du er kvinde eller mand. Tabel 16. Dimittendernes køn fordelt på beskæftigelsessituation i procent Køn Job Videreuddannelse Kvinde 64,4 21,9 Mand 64,6 21,8 Andet Ledig I alt 4,8 5,6 8,9 8, ,1 4. Det videre forløb Denne rapport er det andet trin i undersøgelsen af beskæftigelsessituationen for dimittender fra markedsføringsøkonomuddannelsen årgang Første trin i undersøgelsen var beskæftigelsesundersøgelsen pr. 1. januar Idet der kun bliver lavet disse to opfølgninger af dimittenderne, er denne rapport afslutningen på undersøgelsen. 12

14 Bilag 1: Skolernes svarprocenter Skole Antal Antal svar Svarprocent respondenter Århus Erhvervsakademi ,0 Erhvervsakademi Vest ,0 The International Business Academy ,4 Erhvervsakademiet Købehavn Nord ,1 Niels Brock ,7 Erhvervsakademi Roskilde ,5 TietgenSkolen ,5 Erhvervsakademiet Minerva ,0 Erhvervsakademi Midtjylland ,6 University College - Vitus Bering Danmark ,3 NOEA ,6 Erhvervsakademiet Svendborg Handelsskole ,0 Erhvervsakademi Viborg ,0 Erhvervsakademi MidtVest Thisted ,4 Total ,6 13

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE JOACHIM BOLL (JOAB@R-M.COM) OM UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelse blandt kandidatstuderende og dimittender. 12 udvalgte

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 153_Hovedrapport_Besk_statistik_2006.doc

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Benchmarking. eud hovedforløb

Benchmarking. eud hovedforløb Benchmarking Netværk E eud hovedforløb efterår 2008 D. 28.4.2009 1 INDLEDNING... 3 UDDANNELSESOMRÅDERNE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS OPBYGNING EGEN INDSATS... 3... 3... 4... 4 KONTOR... 5 DETAIL... 11 HANDEL...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere