Eksamensreglement Januar 2016 Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement Januar 2016 Indhold"

Transkript

1 Eksamensreglement Januar 2016 Indhold Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til eksamen... 2 Reeksamen... 2 Særligt for bachelorprojekt... 3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse i forbindelse med eksamen Regler for forlænget forberedelsestid/prøvetid ved eksamener Snyd og plagiat... 4 Mobiltelefoner Skriftlig eksamen... 4 Mundtlige eksamener... 6 Regler om anvendelse af PC til eksamen... 6 Elektronisk aflevering... 7 Dispensationer og klager... 7 Bedømmelsesoversigt og særlige vilkår for adgangskursus... 8 Bedømmelsesoversigt maskinmesteruddannelsen... 8 Skolens procedure for klager vedrørende eksamen, og anden bedømmelse

2 Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole Reglerne er skrevet i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til maskinmester bek af d. 17/ , bekendtgørelse om kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser bek af d.16/ , bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser bek af d. 14/ med senere ændringer, karakterbekendtgørelsen bek. 114 af d. 2/ Indstilling til eksamen 1 I dette regelsæt bruges fortrinsvist eksamen som betegnelse for enhver form for prøver og eksamen ved Fredericia Maskinmesterskole. I bedømmelsesoversigten forekommer prøve hvor der benyttes intern censur. 2 Studerende som er tilmeldt et semester, er automatisk tilmeldt alle eksamener som ifølge bedømmelsesoversigten forefindes på pågældende semester. Ved tilmeldingen bruges et eksamensforsøg. Stk. 2 I de enkelte forløbsplaner kan være krav om afleverede opgaver/rapporter m.m. som forudsætning for indstilling til en eksamen. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, er pågældende eksamen dumpet. Reeksamen 3 Hvis den ordinære eksamen ikke bestås, uanset årsagen, tilmeldes man automatisk til reeksamen. Reeksamen vil normalt ske ca. 3 uger efter studiestart på det efterfølgende semester. En reeksamen tæller som et eksamensforsøg. Stk. 2 Kun i særlige tilfælde kan der gives dispensation til at gå et semester om jf. 14. Stk. 3 Der tilbydes den studerende 2 timers vejledning fra en af skolens undervisere inden reeksamen. Vejledning kan ske individuelt, eller som en lektiecafé. Stk. 4 Som hovedregel skal bedømmelsesformen ved en reeksamen være den samme som ved den ordinære eksamen. Skolen har dog mulighed for at afholde en anden eksamensform, hvis situationen taler for det. Reeksamen vil normalt være med intern censor, dog ikke elautorisationsprøven. Stk. 5 Hvis et projekt er dumpet, skal man i dialog med vejlederen aftale hvordan projektet skal om bearbejdes forud for reeksamen. Hvis projektskabelonen grundlæggende vurderes tilfredsstillende, kan projektet normalt om bearbejdes, så de påpegede fejl og mangler rettes. I de tilfælde hvor projektet vurderes til ikke at kunne om bearbejdes tilfredsstillende, kan det blive nødvendigt at starte forfra med en ny problemformulering. I alle tilfældes fastsættes frist for aflevering af vejlederen. Stk. 6 Hvis reeksamen ikke bestås, fortsætter den studerende uddannelsen. Den studerende tilmeldes et 3. eksamens forsøg ved den kommende eksamenstermin. Der ydes vejledning jf. stk Såfremt en eksamen ikke er bestået efter 3. forsøg, udelukkes den studerende fra uddannelsen i 2 år.

3 Særligt for bachelorprojekt 5 Hvis en studerende ikke har bestået alle eksaminer til og med 5. semester samt gennemført praktik, kan bachelorprojektet ikke afleveres. Det vil normalt betyde at eksamination af bachelorprojektet vil forsinkes. Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse i forbindelse med eksamen. 6 Såfremt en studerende pga. sygdom ikke kan deltage i en eksamen, må vedkommende straks underrette Fredericia Maskinmesterskole herom (tlf ) og desuden henvende sig til sin læge og bede denne udfærdige en lægeattest, om muligt med oplysning om sygdomsperiodens sandsynlige varighed. Attesten skal afleveres til Fredericia Maskinmesterskole senest 4 dage efter eksamens afholdelse. Stk. 2 Indtræder sygdommen under eksamen, må tilsynshavende eller eksaminator underrettes, og eksaminanden skal i øvrigt med hensyn til fremskaffelse af lægeattest forholde sig som angivet i stk. 1. Den tilsynshavende eller eksaminator underretter straks administrationen. Stk. 3 Opstår der i en eksaminands nærmeste kreds sygdom, eller indtræffer alvorlige begivenheder, der påvirker eksaminanden på en sådan måde, at det må befrygtes, at vedkommendes eksamenspræstation kan komme til at lide derved, må det anbefales straks at henvende sig til skolens ledelse for at få vejledning med hensyn til, hvordan man skal forholde sig. Stk. 4 Hvis en eksaminand i sygdomstilfælde ikke forholder sig som ovenfor anført, eller hvis han/hun trods sygdom gennemfører en eksamen, tæller eksamen som ét forsøg. Stk. 5 Tilmelding til sygeeksamen sker automatisk. Sygeeksamen afholdes normalt sammen med reeksamen, eventuelt ved næste eksamenstermin. Stk. 6 Udeblivelse fra en eksamen, herunder for sen aflevering uden gyldig grund, udløser karakteren IM eller IA (ikke mødt/ikke afleveret) og eksamen tæller som ét forsøg Regler for forlænget forberedelsestid/prøvetid ved eksamener. 7 Såfremt en studerende har sprogvanskeligheder, kan der søges om forlænget prøvetid ved skriftlige og mundtlige eksamener inden for det første 1½ år efter studie start. Ansøgning skal ske til uddannelseslederen. Der bevilliges forlænget prøvetid til følgende grupper: Udlændinge (dog ikke fra Norge & Sverige, samt rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne), og kun har boet i Danmark i kortere tid, Danske studerende, men har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, og har opholdt dig længere tid i udlandet. Studerende med dokumenteret dysleksi. Stk. 2 Ved skriftlige eksamener bevilges en forlængelse på: 20 minutter ved 2 timers prøvetid. ½ time ved 3 timers prøvetid. 1 time ved 4-6 timers prøvetid. Stk. 3 Ved følgende mundtlige eksaminer bevilliges dobbelt forberedelsestid:

4 Adgangskursus engelsk. Adgangskursus dansk. Snyd og plagiat 8 Konstateres der snyd, kan det medføre bortvisning fra eksamen. I grove eller gentagne tilfælde bortvisning fra skolen. Snyd defineres som uretmæssig hjælp til en besvarelse, uanset om dette er sket elektronisk eller på anden måde. Det vil altid være en konkret vurdering af omfang og alvorlighed. Stk. 2 Den samme konsekvens vil der være, hvis man ikke efterkommer anvisninger fra de tilsynsførende, samt censor og eksaminator ved en eksamen. Stk. 3 Plagiat behandles på samme måde som andre former for snyd. Plagiat forekommer bl.a. når man kopierer sammenhængende tekster, uddrag og citater fra andres materiale uden tydelig kildeangivelse. Mobiltelefoner. 9 Der må ikke medbringes mobiltelefon til eksamen. Har en studerende glemt at efterlade sin mobiltelefon hjemme, skal den afleveres til den tilsynshavende inden eksamens begyndelse. Overtrædelse vil blive betragtet som eksamenssnyd i henhold til 8 stk. 1 Skriftlig eksamen 10 Eksaminanderne skal til de skriftlige eksaminer møde i så god tid, at de kan være i det anviste lokale senest 10 minutter før det tidspunkt, eksamen skal begynde. Stk. 2 Eksaminander, der møder efter det for eksamen fastsatte tidspunkt, udelukkes fra at deltage i eksamen på de sædvanlige vilkår. Sådanne eksaminander skal øjeblikkeligt henvende sig hos uddannelseslederen, der afgør vilkårene i den aktuelle situation. Stk. 3 Ved den enkelte eksamen må der kun anvendes papir m.v., som udleveres i eksamenslokalet. Det udleverede papir må ikke deles. Stk. 4 Overskydende, ikke benyttet papir efterlades ved eksamens afslutning på bordet. Ønskes yderligere papir under eksamen, tilkaldes den tilsynsførende ved håndsoprækning. Stk. 5 Eksaminanden skal forud for eksamens begyndelse udfylde omslagets felter og skal på de efterfølgende ark for kladde og renskrift som minimum skrive navn, eksamens-nummer, dato og arknummer samt fag. (se endvidere Stk vedr. aflevering). Stk. 6 Skriverekvisitter samt tilladte hjælpemidler skal medbringes. Stk. 7 Vedrørende brug af PC ved eksamen se 12. Stk. 8 Eksaminanderne må ikke medbringe noget som helst andet hjælpemiddel, end hvad der udtrykkeligt er givet tilladelse til. Er ikke tilladte hjælpemidler medbragt i eksamenslokalet, skal de straks afleveres til den tilsynshavende.

5 Stk. 9 Tilladte hjælpemidler fremgår af Undervisningsvejledninger samt skemaet i bedømmelsesoversigten. Stk.10 Hjælpemidler må ikke udlånes under eksamen. Stk.11 Det er normalt ikke muligt at holde rygepause under eksamen. Stk.12 Under eksamen er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp vedrørende forståelsen eller løsningen af de stillede opgaver. Enhver henvendelse må alene ske til den tilsynshavende. Stk.13 Eksaminanden skal som grundlag for bedømmelsen aflevere en tydelig og let læselig besvarelse af eksamensopgaverne på det udleverede hvide papir. Stk.14 Hvor PC ikke bruges som skriveredskab vælger den studerende selv om skriveredskabet skal være blyant eller kuglepen. Der må ikke anvendes rød skrift. Stk.16 Såfremt en eksaminand ikke har nået at færdiggøre den endelige besvarelse af opgaverne, kan notater og lignende skrevet på det udleverede gule kladde papir lægges til grund for bedømmelse, såfremt eksaminanden i besvarelsen udtrykkelig har fremsat ønske herom, før den afleveres. Stk.17 Ønsker en eksaminand at aflevere før eksamenstiden er udløbet, tilkaldes tilsynshavende ved håndsoprækning. På omslaget anføres hvor mange ark der afleveres (renskrift + kladde), omslaget underskrives og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. Eksaminanden bliver siddende på sin plads, indtil tilsynshavende har kontrolleret alt materiale. Stk.18 Eksaminanden forlader eksamenslokalet stille og roligt uden at medtage tasker, opgavetekst, opgavebesvarelse eller andet materiale brugt under prøven. Disse ting må først afhentes efter eksamens afslutning. Stk.19 Det er ikke muligt for eksaminanden at forlade lokalet i de sidste 15 minutter af en eksamen. Man forholder sig i ro til eksamenstiden er udløbet. Stk. 20 Når eksamenstiden er udløbet, skal alle eksaminanderne forblive på deres pladser uden at føre samtale, så længe den tilsynshavende indsamler besvarelserne. Stk. 21 Eksaminanden er ansvarlig for, at alt udleveret materiale - bortset fra opgave teksten afleveres. På omslaget anføres hvor mange ark der afleveres (renskrift + kladde), omslaget underskrives og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. Stk. 22 Overtræder en eksaminand de anførte bestemmelser om skriftlig eksamen, skal eksaminanden øjeblikkelig bortvises fra prøven. Stk. 23 Retningslinjer for angivelse af % -satser på eksamensopgaver. I de fag, hvor der ikke angives % -satser på de enkelte opgaver i eksamenssættet, vægter lærer og censor hver for sig opgaverne. Lærers og censors vægtning behøver altså ikke at være den samme. I de fag, hvori det findes formålstjenligt at lave en vægtning af opgaverne, kan dette gøres. I så fald skal vægtningen anføres.

6 Mundtlige eksamener 11 De mundtlige eksaminer er offentlige. Eksaminator kan dog lukke eksamen for offentligheden i særlige tilfælde. Stk. 2 Eksaminanderne skal møde rettidigt til de mundtlige eksaminer (minimum 10 minutter før det aftalte tidspunkt). Det skal tilstræbes at eksaminationen kan forløbe uden afbrydelse, selvom nogle eksaminander udebliver eller undlader at gå op. Stk. 3 Er en eksaminand ikke til stede i rette tid, kan det blive betragtet som udeblivelse. Stk. 4 Antallet af eksamensspørgsmål skal stå i passende forhold til antal eksaminander, og spørgsmålene bør på rimelig måde dække pensum. Stk. 5 Ved eksamens begyndelse skal samtlige spørgsmål være fremlagt, og der må på intet tidspunkt under eksamen være fremlagt færre end 3 spørgsmål. Hver eksaminand trækker selv sit spørgsmål. Stk. 6 Eksamensspørgsmål kan trækkes i blinde ca. 1 uge før eksamen af hensyn til planlægning. Når der trækkes i blinde skal det overværes af en uvildig person. Stk. 7 Der kan foretages blindtrækning af spørgsmål forud for en eksamen. Det trukne spørgsmål opbevares i lukket kuvert frem til forberedelsestiden. Stk. 8 Eksaminationen foretages af eksaminator. Censor må dog stille uddybende spørgsmål. Stk. 9 Eksaminator må normalt ikke standse eksaminationen, før censor har givet samtykke hertil. Stk. 10 Ved gruppeeksamen er det maksimalt tilladte antal deltagere 5 studerende, medmindre andet fremgår i eksamensoversigten nederst i dette dokument. Stk.11 Ved en gruppeeksamen skal den studerende have en individuel begrundet karakter, og eksaminationstiden tilpasses antallet af studerende i gruppen. Hvis studerende eksamineres individuelt i et gruppefremstillet produkt, må den enkelte ikke være til stede i eksamenslokalet før de selv er eksamineret. Regler om anvendelse af PC til eksamen. 12 Til alle de skriftlige eksamener er det generelt tilladt at bruge PC som skriveredskab. Den studerende skal selv medbringe PC, og er selv ansvarlig for denne. Stk. 2 Den studerende kan printe ud fra egen printer under hele eksamensforløbet. Den studerende har selv ansvaret for placering af printer i eksamenslokalet. Der kan printes ud fra en printer opstillet i eller udenfor eksamenslokalet under eksamensforløbet. Husk at få installeret printerdrivere inden eksamen! Stk. 3 Det er den studerendes eget ansvar, at vedkommende er i stand til at anvende PC og printer med tilhørende software. Det er ligeledes den studerendes eget ansvar at have installeret de nødvendige printerdrivere. Stk. 4 Under eksamen har eksaminanden selv ansvaret for at foretage nødvendig lagring af data. Hvis der sker tab af data, bliver der ikke taget hensyn til dette, og bedømmelsen vil alene tage ud-

7 gangspunkt i det, som bliver afleveret i trykt/skrevet form. Dette kan betyde, at en eksaminand kan komme ud for at skulle fortsætte sin eksamen uden brug af PC. Stk. 5 Det er under eksamen ikke tilladt at udveksle oplysninger mellem PC, hverken via lån af disketter, lokalnet eller anden form for dataoverførsel. Ref. 8. stk. 1 Stk. 6 Skolen leverer papir til udskrivning. Foroven på papiret skal følgende noteres af eksaminanden: skolens navn, eksaminandens navn, studienummer, fag/modul samt dato. Stk. 7 Ved tekniske problemer med EDB udstyret skal den tilsynsførende straks tilkaldes. Skolen påtager sig intet ansvar for anvendelsen af EDB. Fejl, som opstår, sker på eksaminandens eget ansvar. Stk. 8 I tilfælde af kollektive problemer, f.eks. strømsvigt eller netværksnedbrud, træffer uddannelseslederen beslutning om det videre forløb. Elektronisk aflevering 13 Skolen tilbyder eksamensopgaver afleveret i elektronisk form, i håndskrift/print, eller en kombination af dette. Systemet til elektronisk aflevering hedder Wiseflow. Foråret 2016 skal bruges til at blive fortrolige med systemet. Herefter forventes det indført som obligatorisk. Stk. 2 Øvrige regler for eksamen er gældende i det omfang, det er relevant. Dispensationer og klager 14 Skolen kan dispensere fra eksamensreglementet, såfremt der er særlige omstændigheder. Ansøgning om dispensationer stiles til uddannelseslederen. Stk. 2 Særlige omstændigheder kan være f.eks. længere tids sygdom, handicaps, funktionsnedsættelse, gravidiget, barsel eller borgerligt ombud. 15 Klager over eksamen følger skolens klageprocedure. Proceduren er indsat sidst i dette dokument.

8 Bedømmelsesoversigt og særlige vilkår for adgangskursus 16 Alle fire enkeltfag (matematik, fysik, engelsk og dansk) skal bestås, for at blive optaget på maskinmesteruddannelsen. Består en studerende ikke adgangskurset, går pladsen til en ansøger på ventelisten. Stk. 2 Opnår man ikke karakteren 02 i engelsk eller fysik har man ikke bestået enkeltfaget. Opnår man ikke gennemsnitskarakteren 02 i dansk eller matematik har man ikke bestået enkeltfaget. Stk. 3 Der tilbydes reeksamen, såfremt man dumper i et enkelt fag. Bedømmelsesoversigt maskinmesteruddannelsen Generelt: Alle hjælpemidler indbefatter PC, bøger, alt udleveret materiale, egne notater og regnemaskine. I= Intern prøve, hvor der ikke er krav til censor. Der bruges enten bestået/ikke bestået eller 7 trins skalaen, hvor karakteren ikke indgår i gennemsnittet på beviset Logbøger bedømmes dog ifølge bekendtgørelsen ved karakteren Godkendt/Ikke Godkendt E= Eksamen, hvor der skal bruges ekstern censor. Der bruges 7 trins skala og karakteren indgår i gennemsnittet på beviset. Se skema næste side.

9 Sem Fag Emne Evalueringsform Bedømmelse Varighed Tilladte hjælpemidler Registreringer fagindhold kode V1 VS Værkstedsskole I: praktisk prøve B/IB - Ikke relevant ECTS V2 VSP Værkstedsskole projekt I: skr. projekt B/IB - Ikke relevant ECTS V3 VP Virksomhedspraktik I: logbog G/IG - Ikke relevant 22A på V2 semester), 22B, 22C 3* 15 ECTS Materiale og NDE I: skr. rapport B/IB - Ikke relevant ECTS M1 TM1 Hydraulik og pneumatik. I: skr. prøve B/IB 2 timer Alle hjælpemidler, PC som skriveredskab ECTS ECTS LED1 Projektledelse I: løbende B/IB - Ikke relevant ECTS EL1 Elektriske beregninger I: skr. prøve m. 7 trin 4 timer Alle hjælpemidler, censor PC som skriveredskab TE1 Engelsk I: skr. engelsk B/IB - Ikke relevant ECTS rapport samt Vibrationsmålinger mundtlig engelsk fremlæggelse eller portfolio. Bedømmelsesform fremgår af forløbsplan

10 EL2 El-laboratorie/Måleteknik I: praktisk prøve m. censor 7 trin 30 min. opstilling + 30 min. individuel fremlæggelse Alle hjælpemidler, ,5 ECTS M2 TM2 Fagemner indenfor TM2 gennemgået i M1 og M2 Der trækkes i blinde ca. en uge inden eksamen, så underviserressourcer kan planlægges hensigtsmæssigt E: mdt. eksamen 7 trin 45 min. forberedelse + 45 min. individuel fremlæggelse Alle hjælpemidler, ECTS PA1 TE2 Grundlæggende styring, regulering og I: løbende B/IB - Ikke relevant ECTS overvågning Metodelære I: skr. projekt 7 trin - Ikke relevant ECTS Engelsk Dieselgenerator projekt

11 PA2 Procesanalyse og optimering I: løbende + mdt. M. censor 7 trin 20 min. individuel fremlæg- Alle hjælpemidler, ECTS gelse EL3 Fagemner indenfor EL3 gennemgået på M1, M2 og M3. E: skr. eksamen 7 trin 4 timer Alle hjælpemidler, PC som skriveredskab ,5 ECTS M3 TM3 Styrkelære E: skr. eksamen 7 trin 4 timer Alle hjælpemidler, PC som skriveredskab Forbrændingsmotorer Turbineteknik ECTS LED2 Energi og Miljø (E&M) Vedligeholdsledelse (VL) I: skr. Projekt Vægtning: 1/3 (VL) 2/3 (E&M) 7 trin - Alle hjælpemidler ECTS TE3 LED Energi og miljøprojekt Engelsk fremlæggelse I: mdt. fremlæggelse 7 trin - Alle hjælpemidler ECTS

12 M4 TM4 Køle og Klimateknik I: skr. Prøve m. 7 trin 3 timer Alle hjælpemidler, censor PC som skriveredskab PA3 Projekt E: mdt. projekt 7 trin 30 min. individuel Alle hjælpemidler eksamen eksamina- tion ECTS ECTS TE4 Metodelære I:gennemført B/IB - Ikke relevant ECTS VF Maritimt valgfag E: skr. eksamen 7 trin 4 Alle hjælpemidler, PC som skriveredskab ECTS Andre Valgfag I: B/IB Afhængig af Afhængig af valgfag valgfag

13 M5 EL4 El-autorisation E: skr. eksamen 7 trin 6 timer Alle hjælpemidler, PC som skriveredskab I: mdt. prøve 7 trin 24 timers forberedelse + Alle hjælpemidler 45 min. individuel fremlæggelse ECTS LED3 Fagemner indenfor LED3 Gennemgået på M4 og M5 E: mdt. Projekt eksamen 7 trin 30 min. individuel eksamina- Alle hjælpemidler tion, samlet vurdering ECTS TE5 Metodelære/Engelsk/ bachelorprojekt I: gennemført B/IB - Ikke relevant ECTS VF Maritimt valgfag E: mdt. Projekt 7 trin 30 min. individuel Alle hjælpemidler eksamen eksamina- tion ECTS M6 Andre Valgfag I: B/IB Afhængig af Afhængig af valgfag valgfag BCP Bachelorprojekt E: mdt. Projekt 7 trin 45 min. Ved Alle hjælpemidler eksamen grupper 15 min fælles + 30 min pr deltager ECTS PP Professionspraktik I: logbog G/IG - Ikke relevant ECTS Hvis der indgår delprøver i en bedømmelse, skal den enkelte delprøve bestås med minimum karakteren 02. Ved mundtlige prøver/eksamener er tiden for fremlæggelse/eksamination inklusiv votering og karaktergivning.

14 Skolens procedure for klager vedrørende eksamen, og anden bedømmelse. Formål Formålet med denne procedure er at tilkendegive, hvorledes en eksaminand skal forholde sig, hvis han vil indgive en klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen eller anden bedømmelse. Anvendelse og omfang: Proceduren finder anvendelse i de tilfælde, hvor en eksaminand finder grund til at klage over forhold ved en eksamen, eller anden bedømmelse. Grundlag, referencer og bilag: Bekendtgørelse om kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser bek af d.16/ afsnit 6,2 Bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser bek. Nr af 14/12/2009 med senere ændringer. Fremgangsmåde En eventuel klage skal indgives elektronisk til uddannelseslederen. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, der kan vedrøre: Bedømmelsesgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål eller opgaver i forhold til uddannelsesplanens formål og mål. En klage over dette skal indgives senest 1 uge efter eksamens afholdelse. Eksamensforløbet: En klage over dette skal indgives senest 1 uge efter eksamens afholdelse. Bedømmelsen: En klage over dette skal indgives senest 1 uge efter offentliggørelse af bedømmelsen. Skolens ledelse skal umiddelbart efter modtagelsen af en klage påbegynde behandling af den. Dette foregår ved i første omgang, at få en udtalelse fra eksaminator og censor (ved klager over løbende bedømmelse, en udtalelse fra underviseren der har foretaget bedømmelsen). Denne udtalelse skal afleveres til skolens ledelse senest 1 uge efter modtagelse af klagen og forelægges klageren, som kan fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. På grundlag at dette træffer skolens ledelse en afgørelse senest 2 uger efter at eksaminator og censors udtalelser er forelagt klageren. Denne afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: at annullere eksamen eller bedømmelsen at der foretages en ny bedømmelse (om-bedømmelse) at der gives tilbud til eksaminanden om ny eksamen at klagen afvises Ledelsen meddeler hurtigst muligt klageren, eksaminator, censor og eventuelle andre berørte eksaminander om afgørelsen. Hvis klagen helt eller delvis afvises kan skolens afgørelse indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser senest 2 uger efter at den er afgivet, og dette skal meddeles klageren samtidig med afgørelsen. Hvis ledelsen finder, at der ved eksamen eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, som giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering, skal der træffes afgørelse om en om-bedømmelse eller tilbud om ny eksamen. Ny bedømmelse og ny ekstraordinær eksamenstermin skal finde sted snarest muligt. En ny bedømmelse er en del af klagesagen. De nye bedømmere skal derfor have alle sagens akter og skal begrunde deres vurdering overfor klageren. 14

15 Hvis eksamen lider af samme mangel for flere eksaminander, skal eventuel om-bedømmelse foretages for, og eventuel ny eksamen tilbydes alle eksaminander, for hvem eksamen lider af samme mangel. Skolens ledelse sikrer sig, at eksaminanderne er informeret om disse retningslinjer for klager. Dokumenter vedrørende en klagesag arkiveres I Improve arkivet. Klageren kan fortsætte uddannelsen under sagens behandling. Beviser for gennemført uddannelse tilbageholdes indtil sagen er færdigbehandlet. Ansvar Uddannelseslederen har ansvaret for at behandle, informere og afgøre klagerne. Uddannelseslederen har ansvaret for at eksaminanderne er informeret om retningslinjerne for klager. Uddannelseslederen har endvidere ansvaret for arkivering af de dokumenter og oplysninger der har med en klagesag at gøre. 15

Eksamensreglement august 2017 Indhold

Eksamensreglement august 2017 Indhold Eksamensreglement august 2017 Indhold Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til eksamen... 2 Reeksamen... 2 Særligt for bachelorprojekt... 3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse

Læs mere

Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole August 203 Version 2 Indhold 2. Skriftlige eksamener/prøver.... 2 2.2 Mundtlige eksamener/prøver.... 4 2.3 Forholdsregler

Læs mere

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på Fredericia Maskinmesterskole Marts 2013 Version 16 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold

Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold Regler for prøver og bedømmelse på Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til prøve... 2 Omprøve... 2 Særligt for professionspraktik og bachelorprojekt...

Læs mere

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende ved maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen på Fredericia Maskinmesterskole Januar 2011 Version 5 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Anne Petersen og Jette Rasmussen Redigeret februar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN

NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN JANUAR 2013 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Randers. Gældende pr. 1. maj 2013 2

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere